Page 1

Programació Revista digital La nostra revista digital està pensada per ser un nexe d’unió de tots els cicles de l’escola i treballar-la al llarg de tota l’escolaritat de manera gradual. En aquesta revista trimestral quedaran esposades les activitats més rellevants de la vida escolar de cada cicle com són sortides, experiments, redaccions, dibuixos…. Cada classe farà la seva aportació. Objectius: ·

Utilitzar la revista com una eina d’aprenentatge motivadora i engrescadora

·

Fomentar la participació de la revista en la vida del centre

·

Fomentar el treball col·laboratiu i cooperatiu dels alumnes.

·

Establir un lligam comunicatiu amb l’entorn social de l’escola i les famílies.

·

Afavorir la llibertat d’expressió.

·

Fer del llenguatge un instrument de comunicació.

·

Reforçar la normalització de l’ús de la llengua catalana.

·

Disposar d’un mitjà de creativitat literària de l’alumnat.

·

Conèixer diferents estils literaris.

·

Conèixer el llenguatge periodístic.

·

Reforçar l’ortografia, (utilitzar el diccionari ).

·

Practicar l’observació del funcionament de les paraules i frases.

·

Practicar el disseny gràfic, la maquetació…

·

Practicar el text lliure, textos espontanis i creatius.

Continguts Continguts propis de l’àrea de llengua com: redactar, resumir, fer esquemes, conèixer el llenguatge tècnic periodístic.


Continguts propis del marc més digital com: inserció de fotografies o realització de textos informàtics… Continguts actitudinals: treballar en equip, valorar la feina ben feta i acabada, ser capaços de compartir i distribuir les tasques, ser responsables amb els terminis de lliurament Tots aquest continguts estan íntimament lligats a l’àrea de llengua. Pensem en la vessant funcional del llenguatge. Què treballa la llengua? bàsicament la comunicació i l’expressió en sentit ampli, però des de qualsevol de les altres àrees curriculars, també és possible i adequat fer aportacions.

Metodologia La revista permet una adaptació curricular a les característiques de cada grup classe i de cada alumne/a. També permet unes estratègies metodològiques i organitzatives pròpies, com per exemple el treball cooperatiu, necessari per a treballar en equip i fomentar la participació de tothom. I per últim, permet la implicació directa i participativa de l’alumnat en un projecte d’escola. Cada classe escull la noticia/activitat que considera més important per publicar-la. La noticia pot anar acompanyada de dibuixos, textos o fotos en funció del nivell i gust personal. Cada cicle s’organitza i es reparteix aquestes notícies per tal de no repetir. La revista serà impresa a finals de cada trimestre per tal que a casa també siguin informats de la feina d’escola i així poder establir un lligam. El fet de que la revista arribi a les famílies també afavoreix la comunicació i expressió dels fets dels mateixos protagonistes a les famílies.

Temporització Durant tot el curs i totes les etapes de l’escola. A finals de cada trimestre es recullen els treballs que ha escollit cada classe per la publicació de la revista.

Avaluació Serà una avaluació basada en l’observació directa i quedarà reflectida en una graella d’ avaluació on anotarem aspectes com:


-

Grau de participació i iniciativa.

-

Continguts més de l’àrea de llengua com: l’expressió escrita, ortografia...

-

Continguts de l’àrea de plàstica.

-

Continguts de l’àrea de les TIC.

Programació revista  

Aqui tenim una petita mostra del que pot arriba a ser la programció de la revista d'una escola qualsevol.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you