Page 1

ISSUE 00 DEC 2013

Book 1.indb 1

12/11/2013 3:34:05 PM


QUOTE

| MOCK

3

“We ape, we mimic, we mock, we act.” Lawrence Olivier Producer, Director, Academy Awarded The Best Actor “พวกเราเป็นเพียงมนุษย์วานร พวกเราเป็นร่างจำาแลง พวกเราแค่เลียนแบบ และพวกเราแสดงเป็นมนุษย์” ลอว์เรนซ์ โอลิเวียร์ โปรดิวเซอร์ ผู้ก�ากับและเจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงน�าฝ่ายชาย

Book 1.indb 2-3

12/11/2013 3:34:06 PM


5

EDITORIAL

INSIDE

ศิลปะคืออะไร? ค�ำตอบคงมีมากมายไม่สิ้นสุด เพราะทุกสิ่ง ต่างๆรอบตัวเราล้วนแฝงไปด้วยศิลปะ จนดูเหมือนว่าโลก จะถู ก ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยสิ่ ง นี้ ศิ ล ปะคื อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ศิลปะคือแรงบันดาลใจ ศิลปะคือชิวิต ศิลปะท�ำให้เกิดความ คิดใหม่ๆ ท�ำให้เกิดความจรรโลงใจ ท�ำให้มีความสุข หลาก หลายมุมมอง อยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหน วันนี้ดิฉันขอน�ำ เสนอศิลปะในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม ดิฉันอยากให้ทุกคน เข้าถึงในศิลปะได้ง่ายขึ้น ถ้าเป็นอาหารก็เหมือนอาหารที่ พร้อมรับประทาน ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมาย ท�ำให้ใครๆ ก็ รั บ ประทานง่ า ยๆได้ ทุ ก คน ให้ ดู เ หมื อ นศิ ล ปะเป็ น สิ่ ง ที่ เข้าใจได้ง่าย เพราะในสังคมทุกวันนี้อยู่ยากน่าดู การที่เรา มองสิ่งที่ดูไม่สวยงาม สิ่งที่ไม่ดีให้เป็นศิลปะ เราจะได้ใช้ชีวิต ที่มีความสุขขึ้น โลกจะน่าอยู่ขึ้นหรือไม่ก็อยู่ที่เราจะมองให้ เป็นแบบไหน? วีร์วิฎา ศิรวัฒนฐานนท์

CHEAT DAY 6. ARTICLE 8. INTERVIEW 10. COVER STORY 16.

THE CREW ้า้า้า้

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาการผลิต ศิลปกรรม

FASHION 22.

34. MELODY TALK

พิสูจน์อักษร ประสานงาน

วีร์วิฎา ศิรวัฒนฐานนท์ วีร์วิฎา ศิรวัฒนฐานนท์ กรรณิการ์ คงทน เอกชัย งามวิวัฒนสว่าง ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ ประนบน้อม พึ่งปฏิภาณ ชิตพล ทรัพย์สิน ทนงศักดิ์ ภิรมย์ชม กรรณิการ์ คงทน สมปรารถนา เสนะกูล

38. SPORTS 40. ITEM

Book 1.indb All Pages

จัดพิมพ์ที่ บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำ�กัด 52 ซอยเอกชัย 69 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 tel. 02-899-5429-35 จัดทำ�โดย NINE NARAI Creative Studio co.,ltd. 90/144 แยก 9 ซอย วิภาวดี 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 tel. 02-116-1695 e-mail : 9narai@gmail.com https://www.facebook.com/MOCKmgz

12/11/2013 3:34:07 PM


MOCK

6

| CHEAT DAY

CHEAT DAY

| MOCK

7

Life as a “Freezing” Toy เรื่อง | Chubby Chubby

http://angelheart.blog.com/files/2011/09/frozen_time_by_isachabe1.jpg

เมื่อสมัยฉันยังเป็นเด็ก หากมีใครให้ ของขวัญเป็น โยโย่ดีๆสักอัน หรือโรลเลอร์เบลด สักคู่ แค่นี้ก็คงมากพอที่จะท�ำให้ใครหลายคน นอนหลับฝันดีไปอีกเป็นปีๆเลยทีเดียว นี่ยังไม่ นับเจ้าทามาก็อตจิที่เคยเปลี่ยนโลกของวงการ ของเล่นนะ

แต่ ข องขวั ญ สั ก ชิ้ น ที่ จ ะท�ำให้ เ ด็ ก ๆ สมัยนี้ยิ้มได้ ก่อนที่จะมีอะไหล่วัตถุตัวใหม่ออก มาให้พวกน้องๆเขาชื่นชม กลายเป็น เจ้า iPad ที่มีมูลค่าความเสียหายระดับ 15,000 – 30,000 บาท (แถมยังออกถี่ยิบประมาณ 3-6 เดือน ก็ ออกอีกทีหนึ่งแล้ว) นั่นเป็นเพราะภาคส่วนต่างๆ

ในโลกของเราต่ า งแข่ ง ขั น กั น พั ฒ นาอุ ป กรณ์ ใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะหวังจะพัฒนาการใช้ ชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของเราให้มี ความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น เพื่อง่ายต่อ การท�ำงานและการศึ ก ษาหาความความรู ้ แ ต่ ของเล่นข้างต้นพวกนั้นอาจจะดูเป็นเรื่องตลกไป

เลยถ้าเทียบกับของเล่นชิ้นใหม่ของพวกมหา เศรษฐีชาวอเมริกันและรัสเซียน ของเล่นที่ว่า “ไครโอนิกส์” (Cryonics) ซึ่งถือเป็นศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่งที่ ว่าด้วยคุณสมบัติของวัตถุในอุณหภูมิต�่ำได้สร้าง แรงบันดาลใจอย่างใหญ่หลวงที่เชื่อกันในวงการ แพทย์ว่า สามารถแช่แข็งเนื้อเยื่อในร่างกายของ สิ่ ง มี ชี วิ ต เพื่ อ ให้ เซลล์ ข องร่ า งไร้ วิ ญ ญาณคง สภาพได้ เ ป็ น ระยะเวลานาน จนถึ ง วั น ที่ วิทยาการก้าวหน้าพอที่จะชุบชีวิตของร่างที่ไร้ วิญญาณนี้ให้ฟื้นคืนกลับมาได้ แปลว่าเราอาจ “แช่แข็งชีวิต” ได้ ในวั น นี้ วงการแพทย์ พ ยายามใช้ เทคโนโลยี คิ ด ค้ น และวิ จั ย วิ ธี ที่ ท�ำให้ ม นุ ษ ย์ มีอายุที่ยืนยาวขึ้น ห่างไกลจากโรคร้ายได้มาก ขึ้ น ถื อ เป็ น การก้ า วกระโดดสุ ด ๆ เมื่ อ มี ก าร ทดลองที่ จ ะฝื น กฎธรรมชาติ ด ้ ว ยการน�ำเอา เทคโนโลยี ไครโอนิกส์ ที่ว่ามา “แช่แข็งมนุษย์” จุดเริ่มต้นเกิดจากเรื่องราวที่ปรากฏ อยู่ในหนังสือ “the prospect of immortality” เขียนโดย โรเบิร์ต ซี. ดับเบิลยู เอ็ตทิง เกอร์ บิดาแห่งไครโอนิกส์ จนเกิดการก่อตั้ง องค์ ก รเพื่ อ ค้ น คว้ า และพั ฒ นาการเก็ บ รั ก ษา เนื้อเยื่อด้วยวิธีไครโอนิกส์อย่างจริงจัง และหลัง จากนั้นก็ได้เกิดการพัฒนาวิจัยและค้นคว้ากัน อย่างต่อเนื่อง โดยศาสตราจารย์เอ็ตทิงเกอร์ได้ สั่ง ให้ลูกศิษย์แช่แข็งสเปิร์มของกบ และก็เริ่ม ทดลองไปเรื่อยๆ จนสามารถเก็บรักษาสเปิร์ม วัว สเปิร์มมนุษย์ จนกระทั่งเก็บรักษาตัวอ่อนข องหนู กระต่าย แกะและแพะด้วยการแช่แข็งได้ ส�ำเร็จ

แต่ ก ารแช่ แข็ ง มนุ ษ ย์ คื อ การท�ำให้ ร่ า งกายแข็ ง ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง เป็ น การลด อุ ณ หภู มิ ใ ห้ ต�่ ำ จนติ ด ลบหลายสิ บ องศาแบบ เฉียบพลัน ซึ่งจะช่วยให้เซลล์ไม่ถูกท�ำลาย แม้ว่า จะหยุดหายใจไปแล้วก็ตาม แถมยังสามารถฟื้น กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกด้วยนะ เมื่อหัวใจหยุดเต้นในช่วงเริ่มต้น สมอง ของคนไข้ จ ะได้ รั บ การปกป้ อ ง ด้ ว ยการเติ ม ออกซิเจนเข้าไปในสมอง เพื่อรักษาไม่ให้สมอง ตาย มีการต่อเส้นเลือดด�ำเข้ากับอุปกรณ์เพื่อ เติมสารเคมีส�ำหรับรักษาระดับความดันโลหิต เอาไว้ จนเมื่ออุณหภูมิร่างกายลดลงจนเกือบ ถึง 0 องศา ก็จะใช้สารเคมีที่ไม่ท�ำให้เลือดแข็ง ตัวเข้าไป จากนั้นก็จะท�ำให้ร่างกายมีอุณหภูมิ เท่ากับไนโตรเจนเหลว เพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อและ อวัยวะส�ำคัญเสียหาย ต่อด้วยกระบวนการแช่ แข็ ง ในถั ง ที่ บ รรจุ ไ ว้ ด ้ ว ยไนโตรเจนเหลวที่ อุณหภูมิ -196 องศา เป็นอันเสร็จพิธี (อาจต้อง เติ ม ไนโตรเจนเหลวเพิ่ ม บ้ า งก็ ใ นบางครั้ ง ) ทั้งหมดนี้คือกระบวนการ “แช่แข็งมนุษย์” ซึ่ง เมื่อถึงเวลาที่ต้องการให้ฟื้นต้องมีกรรมวิธีชุบ ชีวิตอย่างถูกต้องด้วย ถ้าท�ำไม่ถูกต้องตามวิธี การก็ไม่ฟื้น บอกลาโลกทั้งใบเก่า และใบใหม่ไป ได้เลย ปัจจุบันมีองค์กรที่ศึกษาค้นคว้าและ ให้บริการไครโอนิกส์ เช่น “มูลนิธิอัลคอร์ ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น” ที่ก่อตั้งโดยนางลินดา และนาย เฟร็ ด แชมเบอร์ เ ลน วิ ศ วกรอวกาศของ ส�ำนั ก งานอวกาศสหรั ฐ อเมริ ก า (NASA) มี สมาชิกกว่า 900 คน และมีคนไข้ 89 ราย ส่วน “สถาบันไครโอนิกส์” ของโรเบิร์ต ซี. ดับเบิล

ยู. เอ็ตทิงเกอร์ (ที่มีบริการแช่แข็งมนุษย์ทั้งร่าง แช่แข็งสัตว์เลี้ยง แช่แข็งเฉพาะเนื้อเยื่อบางส่วน หรือดีเอ็นเอ) ก็มีคนไข้กว่า 90 ราย นอกจาก นั้น ยังมีอีกหลายองค์กร เช่น สมาคมไครโอนิกส์ อเมริกันและสมาคมอื่นๆอีก นี่แสดงถึงแนวโน้ม ว่าผู้คนหันมาสนใจในกระบวนการไครโอนิกส์ กันมากขึ้น สนนราคาส�ำหรับกระบวนการไครโอ นิกส์รวมถึงการเก็บรักษาร่างกายไว้ในสถาบัน ไครโอนิกส์ของศาสตราจารย์เอ็ตทิงเกอร์ มีค่า ใช้ จ ่ า ยประมาณ 25,000 เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ 750,000 บาท แต่ที่อื่นจะเก็บค่าใช้ จ่ า ยประมาณ 100,000 เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ 3,000,000 บาท อาจจะมีบางแพค เกจที่ ถู ก กว่ า แต่ จ ะเก็ บ รั ก ษาเฉพาะชิ้ น ส่ ว น เท่านั้น (เช่นหัวใจหรือสมอง) มหาเศรษฐีชาว ไทยท่ า นใดที่ ก�ำลั ง เบื่ อ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ หรื อ สภาวะการเมืองในปัจจุบัน หากสนใจใช้บริการ ก็เชิญได้เลย แต่โปรดตรึกตรองให้ดีสักนิด เพราะ บางครั้งการมีชีวิตอมตะก็อาจจะไม่มีความสุข อย่างที่เราคิดฝันไว้ก็ได้ หากคุณลืมตาตื่นขึ้นมา แล้วไม่มีครอบครัว เพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคน รู้จักหลงเหลืออยู่เลย นั่นคือสิ่งที่เราต้องการ จริงๆหรือเปล่า? ถ้าเราจะลองน�ำเทคโนโลยีไครโอติกส์ ไปใช้พัฒนาเพื่อการต่อสู้กับมะเร็งหรือโรคร้าย แรงต่างๆ อย่างที่พวกเขาเหล่านั้นก�ำลังค้นคว้า วิจัยและพัฒนาอยู่อย่างไม่หยุดยั้งอาจจะเป็น ประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะโดยส่วนตัวฉันคิดว่าเรา ไม่ควรเอาชีวิตมาเป็นของเล่นด้วยการแช่แข็ง นะ

ข้อมูลจากบทความเรื่อง Cryonics A Passport to a Future World. วารสารสื่อพลัง ฉบับ เม.ย.-มิ.ย. 2553

Book 1.indb All Pages

12/11/2013 3:34:09 PM


8

MOCK

| ARTICLE

ARTICLE

| MOCK

9

LOOKING BACK เรื่อง | ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

โลกปลอมๆบนแผ่นกระดาษ

รา

http://en.wikipedia.org/wiki/Mercator_projection

Book 1.indb All Pages

วสิบปีกอ่ น กระแสโลกาภิวฒ ั น์ ที่ ถู ก เร่ ง พลั ง ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย เทคโนโลยีทเี่ รียกว่า อินเตอร์เน็ต ท�ำให้ใครหลาย คนเคยเชื่อว่าต่อไปจะเป็นยุคสมัยของโลกที่ไร้ พรมแดน แต่โลกก็ยงั มีปญ ั หาเรือ่ งพรมแดนอยูม่ า ตราบจนกระทั่งวินาทีที่ลมหายใจของคุณก�ำลัง ด�ำเนินอยู่นี้ นักวิชาการหลายคนเคยท�ำนายไว้ว่า การเชื่อม ต่อกันของข้อมูลข่าวสารจะท�ำให้ความหลาก หลายต่างๆที่มีอยู่ลดทอนลงไป และโลกจะเป็น หนึ่งเดียวกันในที่สุด น่ า เสี ย ดายที่ สิ่ ง ที่ เ ชื่ อ มถึ ง กั น เป็ น เพี ย งแค่ “ข้อมูล” (information) มากกว่าที่จะเป็น “ปฏิสัมพันธ์” (connection) ระหว่างกัน โลก จึงไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆอย่างที่บรรดา นักวิชาการท�ำนายไว้เลยสักครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นจากพลังของอินเตอร์เน็ต ในกระแสโลกาภิวัฒน์ กลับท�ำให้ โลกมีความ หลากหลายมากขึ้ น นั บ ร้ อ ยๆเท่ า ข้ อ มู ล ที่ สามารถเข้าถึงกันอย่างง่ายดายท�ำให้ คนจาก ซีกโลกหนึ่งรับเอาวัฒนธรรมจากอีกซีกโลกหนึ่ง

มาปรับใช้เข้ากับวิถีชีวิต และความชอบส่วน บุคคล จนผลิตเป็นอัตลักษณ์ใหม่ๆ และกลุ่ม วั ฒ นธรรมย่ อ ย (sub-culture) ขึ้ น มา จ� ำ นวนนั บ ไม่ ถ ้ ว น ผลิ ต ผลที่ โ ลกได้ รั บ จาก กระแสโลกาภิวัฒน์จึงมีความหลากหลายมาก ขึ้น กลายเป็น“ความหลากหลาย” ที่บรรดานัก วิชาการเคยเชื่อว่ามันจะหายไปเองนั่นแหละ ถือ เป็นเรื่องตลกร้ายที่ย้อนแย้งอย่างสุดซึ้ง ที่จริงแล้ว ความพยายามในการหลอม โลกให้ ร วมเป็ น หนึ่ ง นั้ น เกิ ด ขึ้ น มานานแล้ ว แผนที่ โ ลก นั บ เป็ น ตั ว อย่ า งแรกๆ ชิ้ น หนึ่ ง ที่ มนุษย์พยายามจับโลกทั้งใบยัดลงไปในกระดาษ แผ่นเดียว แผนที่ มี อ ยู ่ ห ลายแบบ หลากชนิ ด แต่ละแบบ แต่ละชนิด ต่างก็น�ำเสนอเรื่องราว คนละด้าน เช่น ชนิดที่เราคุ้นๆ กันดี เพราะนิยม ใช้ เ ป็ น แผนที่ ท างการ เรี ย กว่ า แผนที่ แ บบ Mercator เพราะ Gerardus Mercator ท�ำ ขึ้นเป็นคนแรกเมื่อปี ค.ศ.1569 แผนที่ของ Mercator จัดท�ำขึ้นเพื่อ การเดิ น เรื อ ดั ง นั้ น แผนที่ แ บบนี้ จึ ง ให้ ค วาม ส� ำ คั ญ กั บ รู ป ร่ า งหน้ า ตาของภู มิ ป ระเทศ

มากกว่าเรื่องอื่นๆ และผลที่ตามมาก็คือ แผนที่ แบบ Mercator ไม่สามารถจับยัดเอาขนาด พื้ น ที่ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของดิ น แดนส่ ว นต่ า งของโลก เข้ า ไปไว้ ใ นดิ น แดนต่ า งที่ ป รากฏอยู ่ ใ นแผ่ น กระดาษได้ โดยเฉพาะบริ เ วณพื้ น ที่ ห ่ า งไกล เส้ นศู นย์ สูต ร แน่ นอนครั บ ก็ โ ลกมั นกลมซะ ขนาดนั้น จะให้ไปอยู่ในกระดาษแบนๆ แผ่น เล็กๆ ได้อย่างไรกัน? แผนที่ประเภทอื่นๆ ก็บอก ความจริงได้เพียงด้านเดียวไม่ต่างกันเลย แผนที่ แบบ Peters ซึ่งบอกขนาดพื้นที่ภายในดินแดน ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ก็ไม่สามารถสร้างรูปร่าง หน้าตาของภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างที่ควรจะเป็น เป็นต้น “แผนที่” จึงเป็นแค่ “โลก” ปลอมๆ ที่เขียนเลียนแบบอยู่ในแผ่นกระดาษเท่านั้น ไม่ ได้ต่างอะไรไปจาก “โลก” ปลอมๆ ในพื้นที่ เสมือน ที่เรียกว่า “อินเตอร์เน็ต” เลย ที่ยิ่งแสบสันต์มากไปกว่านั้นคือ ค�ำว่า “ปลอม” หรือ “เลียนแบบ” ในภาษาอังกฤษ ตรงกับค�ำว่า “mock” ค�ำๆนี้แปลได้อีกอย่างว่า “เยาะเย้ย” หรือ “ถากถาง” ที่ส�ำคัญโดยราก ศัพท์มันมาจากความหมายหลังเสียด้วยสิ

12/11/2013 3:34:09 PM


10

MOCK

| INTERVIEW

INTERVIEW

| MOCK

11

ART OF STREET เรื่อง | Piramid ภาพ | ชิตพล ทรัพย์สิน

“ผมมองสังคมว่ า เป็ นเรื่องทีท่ กุ คน ควรช่ วยกั น นะ สังคมจะดีได้ น้ัน มั น ไม่ ใช่ แค่ ค น เดียวทีจ่ ะเปลีย่ น สังคมได้ ” Book 1.indb 11

“graffiti” เป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยจุดเด่นในแง่การสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความมั่นใจ และ เอกลักษณ์ของตัวเองได้ดีที่สุดในพื้นที่สาธารณะอย่างท้องถนน เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่นชอบงานศิลปะมาก ในเวลาที่ จิตใจฟุ้งซ่านหรือขาดสมาธิ ผู้คนอาจจะเลือกวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่าง กัน แต่ส�ำหรับเรามักจะเลือกหากระดาษ ดินสอ มาขีดเขียน หรือหา งานศิลปะสักชิ้นมานั่งมอง ไม่รู้สิ! เราคิดว่ามันเป็นวิธีที่ช่วยได้เลย “ศิลปะบ�ำบัด” มันใช้ได้จริงนะ เรามีเพื่อนเก่าอยู่คนหนึ่ง ในวัยเด็ก เขาเป็นคนที่ดูไม่เอาไหนในเรื่อง เรียน แต่สิ่งที่เขามีอยู่ในตัวนั้นคือ “พรสวรรค์ทางศิลปะ” ในโลก ปัจจุบัน เขามีอาชีพ มีตัวตนในกลุ่มคนรัก graffiti ด้วยกัน เรามีโอกาส ได้พบเขาจึงได้น�ำบทสัมภาษณ์ถึงแรงบันดาลใจ, มุมมองที่มีต่องาน และอาชีพของเขา เขาคนที่ใครต่อใครในแวดวง graffiti รู้จักกันใน ชื่อ “October 29”

12/11/2013 3:34:12 PM


MOCK

12

| INTERVIEW

รายได้ดีไหม? “เรื่องรายได้มันแล้วแต่รายละเอียดของงาน ด้วยแหละ ใครจะคิดว่า graffiti จะเป็นอาชีพ ที่สร้างรายได้ แค่หยิบสี มาพ่นๆ ให้เกิดเรื่อง ราวเชื่อมโยงกับสถานที่และเล่าเรื่องตามสิ่ง แวดล้ อ มรอบๆจะเป็ น งานที่ มี ร ายได้ ดี มิ ใช่ น้อย”

อาชีพนี้มีคนท�าเยอะไหม? “เท่าที่รู้ ก็เยอะนะ แต่ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันเกือบ หมดนะ คงเป็นเพราะบางทีได้มีโอกาสได้ร่วม งานกัน”

งานแบบนี้ให้อะไรกับตัวคุณ? “มันไม่ได้ให้อะไรกับตัวผมหรอกครับ แต่ผม แค่อยากบอกกับสังคมและบอกเล่าเรื่องราว ต่างๆ มันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมทุกชนชั้น และพบเห็นได้ตามสถานที่ทั่วไปตามถนน”

แต่สังคมบ้านเรายังไม่เปดรับอะไรท�านอง นี้เท่าไหร่นะ?

ท�าไมถึงมาท�างาน street art?

อาชีพที่ท�าเรียกว่าอาชีพอะไร?

“เริ่ ม จากการที่ ว าดรู ป ลงกระดาษและเฟรม ผ้าใบ ที่หันมาสนใจงาน graffiti นี้เพราะอยาก เป็นคนหนึ่งที่ทำาประโยชน์ให้กับสังคมแต่การ ทำาประโยชน์ของผมอาจจะดูขัดแย้งกับสังคมไป สักหน่อย ฮ่าๆ งานมันจะออกแนว ล้อเลียน เสี ย ดสี สั ง คม แต่ ส ่ ว นมากมั น ก็ ถู ก ลบไปบ้ า ง แล้ว”

“ศิลปินอิสระหรือรับจ้างทั่วไป ฮ่าๆ ผลงานส่วน ใหญ่ตลอดระยะเวลา 1ปีครึ่ง ที่ผ่านมา ก่อน หน้ า นี้ เ คยชิ น กั บ การวาดภาพลงบนกระดาษ และเฟรมผ้าใบ บังเอิญสนใจในงานพ่น graffiti ตามสถานที่ต่างๆถึงขั้นไปเข้าคอร์สเรียนมาเลย นะ”

Book 1.indb All Pages

“ใช่ ค รั บ สั ง คมส่ ว นใหญ่ มั ก จะมองว่ า การ กระทำ าแบบนี้ เ ป็ น การกระทำา ที่ไม่เหมาะสม นั่ น อาจเป็ น เพราะสั ง คมไทยยั ง ไม่ เ ปิ ด กว้ า ง และยังไม่รู้จักงาน graffiti จริงๆคนบ้านเราเขา ชอบก็ อ ปปี ้ ง านมาผิ ด ๆบางที ก็ พ ่ น อะไร เลอะเทอะ คนเลยมองภาพของการพ่นgraffitiว่ามันเป็นงานด้านลบ แต่บางกลุ่มที่ชอบ เพราะมี ก ารเล่ น กั บ โลเคชั่ น หรื อ สถานที่ เพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่เฉพาะสถานที่จริงๆ graffiti มีธรรมเนียมด้วยนะ เวลาที่ใครจะพ่น ทับงานใคร งานนั้นต้องดีกว่างานเก่า แล้วจะ ทำาให้รู้จักกันหมด ในวงการพ่น graffiti ผมเคยทำางานอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นงานรูปช้าง ซึ่ง งานนั้นติดอยู่บนกำาแพงแค่ 1 วัน แต่ผมใช้ ระยะเวลาในการขอสถานที่ 2 เดือน แล้วก่อน ที่จะมีงานอื่นมาทับงานของผม ศิลปินคนที่จะ ทำางานทับก็มีการโทรมาขออนุญาตก่อนแล้ว

INTERVIEW

| MOCK

13

ด้วย ตอนแรกผมเสียความรู้สึกเล็กน้อยเพราะ มันอยู่ในช่วงเวลาที่บีบและกดดันมากตรงที่ว่า งานนี้ผมจะตัดสินใจทำาหรือจะไม่ทำา เพราะเรา รู้ว่าเรามีเวลาไม่มาก และงานก็อาจจะอยู่บน กำาแพงในระยะเวลาสั้น ๆ แต่สุดท้ายผมก็ตัดสิน ใจทำ า เพราะผมคิ ด ว่ า ผมตั้ ง ใจไว้ แ ต่ แรกที่ จ ะ ทำางานนี้ รู้อะไรมั้ยครับ? ผมได้อะไรกับมาเยอะ มากจากงานนี้ งานผมกลายเป็นที่รู้จัก มีคนถาม ถึงว่าช้างตัวนั้นหายไปไหน? แถมงานผมก็ยังได้ ผ่านตาศิลปินท่านนั้น และมีคนมาจ้างงานผม จากการทำางานชิ้นนั้น มันเหมือนได้ connection ต่อไปอีกเรื่อยๆ ผมคิดว่าความเสียดายครั้ง นั้นมันคือคำาตอบให้ผมรู้ว่า งานของผมไม่ใช่แค่ ผมคนเดียวที่เสียดายมัน แต่มันยังมีคนส่วนหนึ่ง ที่มองเห็นและสนใจในงานของผมด้วย”

เห็นว่าส่วนใหญ่งานคุณจะมีผ้าคาดตาสี แดง มันคือสัญลักษณ์ของอะไร มันมีผลต่อ การจ้างงานของคุณไหม? “งานส่วนใหญ่ของผม เราจะบอกคนจ้างก่อน ว่างานประมาณนี้นะ คือต้องมีความเป็นตัวผม ด้วย ส่วนมากคนจ้างก็ยอมทุกคนนะ เพราะเค้า ชอบในงานของผมจริงๆ ส่วนสัญลักษณ์ที่มีผ้า คาดแดงที่ตา ที่มาของมันคือสัญลักษณ์ของพวก เผ่าอินเดียแดงที่เวลาออกรบแล้วต้องมีผ้าคาด มันคือ สัญลักษณ์ของผู้กล้า”

มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสังคมบ้านเรา? “ผมมองสังคมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนควรช่วยกัน นะ สังคมจะดีได้นั้นมันไม่ใช่แค่คนเดียวที่จะ เปลี่ ย นสั ง คมได้ ผมว่ า งานผมก็ เ ป็ น อารมณ์ ประมาณจิกกัด เสียดสี ล้อเลียนสังคม พยายาม เอาเรื่องราวในสังคม เรื่องราวต่างๆรอบตัว เช่น บางคนอาจที่ จ ะเลื อ กช่ ว ยสั ง คมโดยการแชร์ เรื่ อ งราวผ่ า นโซเชี ย ล หรื อ ต่ อ ต้ า นถื อ ป้ า ย ประท้วง มันก็ได้ผลในแง่มุมหนึ่ง แต่สำาหรับผม มองว่าการทำาแบบนั้นเดี๋ยวสังคมก็ลืมเมื่อเวลา ผ่านไป แต่ภาพที่ติดอยู่บนกำาแพงมันจะถูกติด เอาไว้อยู่ตรงนั้น อย่างน้อยๆคนที่อยู่ในละแวก นั้นเวลาที่เขาผ่านไปผ่านมา ก็จะมองเห็นภาพ ที่มีเรื่องเล่าในตัวของมันเอง”

12/11/2013 3:34:17 PM


MOCK

14

| HUMAN WRITE

HUMAN WRITE

| MOCK

15

คิดถึง (แต่) คนอื่น เรื่อง | ทนงศักดิ์ ปินถำวร

จั่

วหัวเปดบทความแบบนี้ไม่ใช่ผม ก�าลังคิดถึงใคร หรือให้คุณคิดถึง แฟนคนอืน่ นะครับ (ฮา) แต่ผมก�าลังจะบอกว่า ในสังคมของเราทุกวันนีม้ แี ต่ คิดถึงคนอืน่ ทัง้ นัน้ คิดว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ เขาจะคิดยังไง เราท�า แบบนั้นเขาจะคิดแบบไหน มองเรายังไง เห็น หรือไม่ครับ เราก�าลัง คิดถึง (แต่) คนอืน่ ล้วนๆ

ทุกเช้ำเวลำเรำออกจำกบ้ำน ไม่ว่ำจะ ขับรถไปท�ำงำน หรือใช้บริกำรขนส่งสำธำรณะ เรำไม่ได้แค่ก�ำลังพำตัวเองเคลื่อนที่จำกจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่งเท่ำนั้น แต่เรำก�ำลังเอำ “ควำม คำดหวังของคนอื่น” ไปด้วยยังไงล่ะครับ อย่ำ เพิ่งงง หำกคุณก�ำลังขับรถ แน่นอนว่ำกำรไปให้ ถึงจุดหมำยคงส�ำคัญพอๆกับกำรประคองรถไม่ ให้ ไ ปเฉี่ ย วชนกั บ รถคั น อื่ น โดยเฉพำะรถ มอเตอร์ ไ ซค์ ที่ ขั บ ซ้ ำ ยขั บ ขวำ ตั ด หน้ ำ ไปมำ รำวกับว่ำคุณไม่มีตัวตนบนท้องถนน และเชื่อผม เหอะ บำงที คุ ณ ให้ ค วำมส� ำ คั ญ กั บ รถพวกนี้ มำกกว่ำจุดหมำยทำงของคุณอีก เพรำะคงไม่ อยำกไปเฉี่ยวชนใคร นั่นแหละ คุณคิดถึงคนอื่น โดยไม่ รู ้ ตั ว แล้ ว (อำกำรมั น ช่ ำ งเหมื อ นกำร ตกหลุ ม รั ก เลยนะครั บ ) หรื อ กำรท� ำ งำนใน บริษัท หรือองค์กร หลำยๆ ครั้งสิ่งที่คุณท�ำก็ไม่ ได้หวังผลส�ำเร็จทำงด้ำนกำรงำนเท่ำไหร่นัก แต่ คุณก�ำลังคิดถึงคนอื่น คือเพื่อนร่วมงำนที่มีหน้ำ ทีร่ บั ผิดชอบร่วมกันในผลส�ำเร็จของงำนทีค่ ณ ุ ท�ำ เป็นต้นว่ำหำกคุณไม่ท�ำอันนี้ เพื่อนคุณหรือคน ที่ท�ำในแผนกต่ำงๆ ก็ท�ำงำนของเขำไม่ได้เช่น กัน เพรำะผลของงำนมันเป็นควำมต่อเนื่อง ยึด โยงกับอีกงำนหนึ่งของคนอื่น และที่ส�ำคัญที่สุด คุณก�ำลังคิดถึงเจ้ำนำย ผู้บังคับบัญชำของคุณ ว่ำเขำจะคิดถึงคุณยังไง (จะเหมือนที่คุณก�ำลัง คิดถึงเขำหรือเปล่ำนะ?) เห็นหรือไม่ล่ะครับว่ำ ที่บอกมำทั้งหมดนี้ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเป้ำหมำย กำรเดินทำง หรือผลส�ำเร็จของงำนเลยแม้แต่ น้อย เพียงแค่คุณก�ำลังท�ำเพรำะ คิดถึง (แต่) คน อื่น เท่ำนั้นเอง แต่เป็นกำรคิดถึงคนอื่นเพื่อตัว เองในที่สุด แต่หลำยๆครั้งกำร คิดถึง (แต่) คนอื่น มันคือกำรเห็นแก่ตัวกลำยๆนะครับ อ้ำว! ยังไง กันนักเขียนคนนี้ ก็เพรำะว่ำกำรคิดถึงคนอื่น ของคุณมันเต็มไปด้วยกำรคิดถึงคนอื่นเพื่อตัว เองไงล่ะครับ ว่ำหำกเรำท�ำแบบนั้นกับคนโน้น เรำจะได้แบบนี้ ได้เงิน ได้รับกำรยกย่อง ได้รับ

กำรเลื่อนขั้น ได้รับกำรกล่ำวถึง จึงไม่แปลกเมื่อ ตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์ทำงใดทำงหนึ่ง เรำ จึงหมดควำมคิดถึงคนอื่นไป ยกตัวอย่ำงเช่น นักกำรเมืองที่ออกสื่อดูเป็นคนจริงใจ โปร่งใส รักประชำชน จะบ่นกับคนใกล้ชิดในแบบที่ตรง กันข้ำมกับเวลำออกสื่อ คงคล้ำยๆ กับนำงสำว ไทยที่ต้องบอกว่ำรักเด็กและเอ็นดูคนแก่ ทั้งๆ ที่ไม่เคยที่จะยิ้มให้เด็ก หรือหำข้ำวหำน�้ำให้พ่อ แม่ที่แก่เฒ่ำที่บ้ำนเลย นั่นแหละครับ ที่พวกเขำ ก�ำลัง “คิดถึงคนอื่น” ว่ำเขำจะเห็นเรำเป็นยังไง ภำพที่ออกไปจะเป็นยังไง โดยเฉพำะเมื่ออยู่ ท่ำมกลำงคนอื่น ครำวนี้ เ รำลองมำเปลี่ ย นจำก กำร คิดถึง (แต่) คนอื่น มำเป็นกำรคิดถึงส่วนรวมดู บ้ำงสิครับ ว่ำมันจะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมยัง ไง แค่จำกคนอื่นที่มีเรำเป็นตัวตั้ง กลำยมำเป็น ส่ ว นรวมที่ เ รำเป็ น ผู ้ ริ เ ริ่ ม แล้ ว สร้ ำ งแรง กระเพื่อมไปตำมจุดต่ำงๆของสังคม ผมเคยดู โฆษณำตัวหนึ่งจำกกำรแชร์ต่อๆ กันในโซเซียล มีเดีย เป็นกำรคิดถึงส่วนรวม ร่วมแบ่งปันแบบ ลู ก โซ่ ห รื อ โดมิ โ น่ ไ ปเรื่ อ ยๆ จำกกำรหยิ บ ยื่ น ควำมช่วยเหลือต่อบุคคลข้ำงเคียงคนหนึ่ง แล้ว เขำช่วยเหลือกคนอื่นต่อไป พอคนๆนั้นได้รับ ไมตรีจิตก็รู้สึกอิ่มเอิบกับสิ่งดีๆ ที่ได้มำ ก็อยำก จะแบ่งปัน ช่วยเหลือคนอื่นๆ ต่อๆ ไป เป็นกำรduet ที่อิ่มเอมใจมำกครับ ถึงแม้ว่ำจะเป็นกำร เมคหรือสร้ำงขึ้นมำก็ตำมที แต่ว่ำเขำท�ำซะเห็น ภำพเลยครับ ภำพพวกนี้อย่ำมองว่ำไม่ส�ำคัญ หรือไกลตัวนะครับ เพรำะบำงทีคนเรำก็ฝังใจ หรือใครจะเรียกอะไรก็ตำม แต่กำรฝังใจหรือ ประทับใจในสิ่งเล็กๆ คุณค่ำน้อยๆ เหล่ำนี้ มัน เคยใช้ในกำรตัดสินใจที่จะท�ำอะไรที่ใหญ่ๆมำ มำกต่อมำก เช่น เรำเห็นลูกหมำบำดเจ็บอยู่ข้ำง ถนน เรำรู้สึกสงสำร เรำสะเทือนใจ จึงท�ำให้เรำ อยำกจะบริจำคเงินให้กองทุนรักสัตว์ต่ำงๆ ที่มำ ยืนตำมทำงเข้ำออกสถำนีรถไฟฟ้ำ ตำมสะพำน ลอย เห็นหรือไม่ครับว่ำเรำท�ำแทบจะทันที หรือ

แม้แต่กำรหยุดรถให้คนข้ำมถนน บำงทีก็ไม่ใช่ เพรำะเรำใจดีหรืออยำกจะหยุด (เพรำะเรำก็รีบ ไป) แต่เพรำะเรำเคยได้รับกำรปฏิบัติแบบนั้นมำ และเกิดควำมฝังใจ เมื่อเรำอยู่ในฐำนะที่จะให้ ได้บ้ำง บำงครั้งเรำเลยท�ำมันออกไปโดยไม่ต้อง คิ ด อะไรมำก นั่ น แหละครั บ ที่ ผ มเรี ย กว่ ำ แรง กระเพื่ อ ม มั น ไม่ ใ ช่ เ หตุ ก ำรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แบบ ทวีคูณ จำก 2 เป็น 4 จำก 4 เป็น 8 แต่มันจะ เกิดจำกจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทีละน้อย ครั้งละนิด ดังนั้นในสังคมที่เรำอยู่ กับผู้คนที่เรำ พบปะ หำกที่ผ่ำนมำเรำเคยคิดถึงแต่คนอื่น เพื่อ ให้เขำคิดถึงเรำ เรำลองมำเปลี่ยนเป็นคิดถึงต่อ ส่วนรวม เพื่อส่งต่อควำมประทับใจ หรือฝังใจ (สุดแท้แต่ใครจะเรียกยังไงเพื่อให้มันดูดี) ไปยัง คนอื่ น ๆในสั ง คมดู บ ้ ำ ง จำกที่ เ รำเคยคิ ด แบบ ส่ ว นรวมเข้ ำ หำศู น ย์ ก ลำงคื อ ตั ว เรำ เรำลอง ท�ำให้มันเหมือนระเบิด ออกจำกตัวเรำที่เป็น ศูนย์กลำงไปสู่สังคมวงรอบดูบ้ำงสิครับ แล้วเรำ จะพบว่ำสังคมนี้มันน่ำอยู่ มันน่ำพิศมัยเพียงใด สังคมไทยเรำขำดหำยตรงนี้มำนำน จำกที่เคย เป็นสังคมที่ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส เอื้ออำทรต่อกัน และกัน กลำยมำเป็นสังคมตัวใครตัวมันมำกขึ้น ไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้ำง ใครจะท�ำอย่ำงไร ใครจะ เป็ น อะไรฉั น ไม่ ส นตรำบใดที่ ฉั น ได้ ป ระโยชน์ และไม่สูญเสียสิทธิ์ใดๆไป แม้บำงอย่ำงรู้ทั้งรู้ว่ำ ไม่มีสิทธิ์ในสิ่งนั้น ก็ยังพยำยำมที่จะเอำมำเป็น ของตัวเอง เรำเริ่มมีกำรอดกลั้นต่อกันน้อยลง ควำมประนีประนอมเริ่มขำดหำยไป จนผมรู้สึก ว่ำ “สำยใยทำงสังคม” ที่เรำเคยมี มันก�ำลังจะ ขำดลง เพรำะเรำมัวแต่คิดถึงคนอื่น (ว่ำเขำจะ คิดอย่ำงไรกับคุณ) เรำมัวแต่มองประโยชน์ที่คน อื่นมองคุณ และจะให้คุณให้โทษกับคุณอย่ำงไร แต่คุณเคยเป็นให้ ผู้ริเริ่มบ้ำงหรือไม่หรือสุดท้ำย และในท้ำยที่สุด “คุณยังคงคิดถึง (แต่) คนอื่น”

http://theeternitychallenge.com/wp-content/uploads/2013/09/Story4.jpg Book 1.indb 15

12/11/2013 3:34:17 PM


MOCK

16

| COVER

COVER

| MOCK

17

Let’s Pop And Mocking Up That Art! เรื่อง | ศิริพจน์ เหล่ำมำนะเจริญ

ศิ

ลปะ เป็นคำายากๆที่ไม่เพียงยากแก่ การเข้าถึง แต่ยังยากแก่การเข้าใจ วิเคราะห์และตีความหมาย อย่างน้อยที่สุดก็ใน ช่วงสมัยหนึ่ง จนกระทั่ง Marcel Duchamp (ค.ศ. 1887-1968) ศิลปินหัวก้าวหน้าได้ผลิตผล งานศิลปะที่ชื่อว่า “Fountain” หรือ “นำ้าพุ” ออกมา ที่ จ ริ ง แล้ ว “Fountain” คื อ โถ ปัสสำวะธรรมดำๆนี่เอง แต่ Duchamp ล้อ เลียนและตั้งค�ำถำมกับควำมเป็น “ศิลปะ” ด้วย กำรเซ็นต์ค�ำว่ำ R. Mutt ก�ำกับไว้ที่โถปัสสำวะ อันนั้น และน�ำมันไปจัดแสดงไว้ในแกลอรี “โถปั ส สำวะ” ธรรมดำๆจึ ง กลำยเป็ น งำน “ศิลปะ” ได้ นับแต่น้ันมำ ก็เกิดกระแสกำรสร้ำง งำนที่ ล ้ อ เลี ย นและตั้ ง ค� ำ ถำมกั บ ศิ ล ปะ อยู ่ เรื่ อ ยๆ ศิ ล ปะไม่ ไ ด้ เ ป็ น เรื่ อ งของควำมเป็ น unique อีกต่อไป เพรำะคุณสำมำรถเซ็นชื่อ ก� ำ กั บ โถปั ส สำวะแล้ ว น� ำ ไปตั้ ง ไว้ ใ นสถำนที่ ที่ ไม่ใช่ห้องน�้ำได้เสมอ Duchamp จึงถูกยกย่อง ให้เป็นผู้บุกเบิกงำนศิลปะที่สำมำรถผลิตออกมำ รำวกับเป็นอุตสำหกรรม แบบที่เรียกว่ำ “pop

Book 1.indb All Pages

art” ทั้งๆที่อำจจะเรียกได้ว่ำตัวของ Duchamp ไม่เคยผลิตงำน pop art ในควำมหมำยของกำร ผลิตซ�้ำเลย และเมื่อพูดถึง pop art ศิลปินที่ผล งำนประเภทนี้ออกมำจนท�ำให้ pop art โด่งดัง เป็นพลุแตกและเป็นที่รู้จักที่สุดคงไม่พ้น Andy Warhol (ค.ศ. 1928-1987) Warhol ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศิลปินแนว Pop Art ที่โดดเด่นเท่ำนั้น เขำแทบจะเป็น trademark ของควำมเป็น pop art เลยต่ำงหำก ทุกคนจะ คิดถึงภำพกระปองแคมเบลล์, Marilyn Monroe, ประธำนำธิบดี เหมำ เจอ ตุง ฯลฯ สีสัน ฉูดฉำดบำดตำของ Warhol เมื่อคิดถึง pop art แทบทั้งนั้น งำนของ Warhol ไปไกลถึงขั้นตอกย�้ำ ถึงค�ำถำมเกี่ยวกับควำมเป็น unique ของงำน ศิ ล ปะอย่ ำ งรุ น แรงด้ ว ยกำรน� ำ เทคนิ ค silkscreen ซึ่งเป็นเทคนิคล�้ำสมัยในงำนผลิตอย่ำง อุตสำหกรรมจนสำมำรถเพิ่มจ�ำนวนกำรผลิต สินค้ำได้ครำวละมำกๆ มำใช้ในกำรผลิตงำน ศิลปะของเขำ โดยที่เขำเองก็เคยกล่ำวอย่ำง ติดตลกเอำไว้ว่ำ

“จะดีมำก ถ้ำทุกคนเปลี่ยนมำพิมพ์ silkscreen กันให้หมด ศิลปินคนอื่นๆจะได้แยกไม่ออกว่ำ รูปนี้เป็นผลงำนศิลปะของแท้ของเขำจริงๆหรือ เปล่ำ” นอกเหนือไปจำกเรื่องของเทคนิคกำร ผลิตชิ้นงำน Warhol มักเลือกที่ผลิตงำนจำก ภำพที่ติดตำ และง่ำยต่อกำรแปลควำม หรือ ท�ำควำมเข้ำใจส�ำหรับผู้ชม งำนของเขำจึงเลือก ทีจ่ ะแสดงรูปของผลิตภัณฑ์ หรือสิง่ ของทีใ่ นชีวติ ประจ�ำวันที่คนเห็นซ�้ำๆจนชินตำ ภำพบุคคลใน ชิ้นงำนของ Warhol ก็เป็นภำพบุคคลที่รู้จักกัน ดี หรือมีชื่อเสียงที่โด่งดัง อย่ำงพวกเซเลบริตี้ ดำรำ หรือนักกำรเมืองทั้งหลำย และในขณะ เดียวกัน Warhol เองก็ยังผลิตงำนล้อเลียนงำน ศิลปะชื่อดังระดับโลก อย่ำง โมนำลิซ่ำ หรือภำพ วีนัส ของ Botticelli ด้วย ตลกดีนะครับที่วันหนึ่ง งำนตลกร้ำยล้อเลียน ควำมเป็นศิลปะของ Warhol จะถูกนับเป็นงำน ศิลปะอย่ำงไม่เคอะเขิน เมื่อเรำมองเห็นภำพ Marilyn Monroe สีสันฉูดฉำด เรำไม่ได้นึกถึง เฉพำะตัวคนในภำพคือ Marilyn Monroe เอง แต่เรำนึกถึงคนผลิตภำพนี้ออกมำคือตัว Warhol เสียมำกกว่ำ และ ณ ปัจจุบันขณะ จึงมีศิลปินผู้มีชื่อเสียงใน ด้ำนภำพถ่ำยอย่ำง David LaChapelle ผลิต ซ�้ำรูป Marilyn Monroe อย่ำงเดียวกับที่ Warhol เคยท�ำ แต่ LaChapelle ไม่ได้ล้อเลียน Monroe ในฐำนะ pop culture อย่ำงที่ Warhol ท�ำ เขำล้อเลียน Warhol ในฐำนะศิลปิน pop art โดยใช้รูป Marilyn Monroe เป็น สัญลักษณ์ต่ำงหำก บำงครั้ง ศิลปะ จึงหมำยถึง กำรผลิตซ�้ำเพื่อล้อ เลียนกันและกัน

POP ART คืออะไร?

เรำอำจจ�ำกัดควำมอย่ำงล�ำลองได้ว่ำ pop art คือศิลปะ ที่สะท้อนสภำพ ของสังคมปัจจุบัน ตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจของสำมัญชนทั่วไป ในชั่วขณะหนึ่ง หรือ ชั่วเวลำหนึ่ง เช่น ดำรำสุดฮิต คุณภำพอันเลอเลิศของสินค้ำ ค�ำขวัญ ฯลฯ ศิลปะใน กลุ่มนี้จึงแสดงควำมวุ่นวำยของสังคมซึ่งพลุ่งพล่ำน สว่ำงวำบขึ้นมำเหมือนพลุ มีนิยม ในช่วงเวลำที่ไม่นำนพอถึงวันรุ่งขึ้นก็อำจจะลืมไปเสียแล้ว นักวิจำรณ์ศิลปะบำงคน จึงให้ควำมเห็นว่ำ pop art ไม่ใช่ศิลปะ แต่เป็นได้เพียง เรื่องรำว หรือรูปแบบกำรโฆษณำง่ำยๆเท่ำนั้น ไม่มีคุณค่ำลึกซึ้งพอที่จะจัดให้เป็น ศิลปะได้ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชำกำรบำงกลุ่มจัดให้เป็นศิลปะได้แต่ก็ไม่ลงลอย กับกระแสใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับศิลปะนี้จึงได้มีกำรจัดประชุมเกี่ยวกับ pop art ขึ้นโดยตรง ในวันที่ 13 ธันวำคม ค.ศ. 1962 ที่ MoMA (The Museum of Modern Art) ใน เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกำ กำรจัดประชุมครั้งนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิทำงศิลปะ บำงท่ำนให้ควำมเห็นว่ำ ควรจัดให้ปอปอำร์ตเป็นศิลปะได้ และควรเรียกแบบอย่ำง ศิลปะที่สะท้อนควำมเป็นจริงนี้ว่ำเป็น ศิลปะเหมือนจริงประเภทใหม่ หรือ The New Realism แต่ในที่สุดก็ได้มติให้ใช้ชื่อว่ำ pop art ตำมที่นักวิจำรณ์ศิลปะชำว อังกฤษชื่อว่ำ Lawrence Alloway เป็นผู้คิดค�ำและเสนอชื่อแก่ศิลปะแนวทำงนี้ ใน กำรประชุมที่สถำบันศิลปะร่วมสมัย (Institution of Contemporary Art) ในกรุง ลอนดอน เมื่อ พ.ศ. 2497 - 2498 กำรจัดแสดงที่มีลักษณะของกำรถกเถียงกันครั้ง นี้ กลำยเป็นแม่แบบของนิทรรศกำรศิลปะในสมัยต่อมำ

12/11/2013 3:34:20 PM


MOCK

18

| MOCKED UP

MOCKED UP

| MOCK

19

Any Countless Universe were Mocked Up! เรื่อง | ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

นั

กฟิสิกส์คนหนึ่งอธิบายให้ผมฟังว่า “เอกภพ” เกิดขึ้นจากการระเบิด ของกลุ่มก๊าซกลุ่มหนึ่ง ก๊าซกลุ่มนี้อัดตัวกันแน่น เสียจนไม่รจู้ ะยัดตัวเองเข้าไปตรงไหนอีก สุดท้าย พวกมันจึงแตกโพละออกมาดังๆ

kiendavalbracht.com

ปีแสง หมายถึง ระยะทางที่ แสง สามารถเดิน ทางได้ภายในระยะเวลา 1 ปี พื้นที่ 1 ปีแสง มี ค่าเท่ากับ 9.4607x1012 กิโลเมตร เท่ากับว่า แสง เดินทางได้ปีละ 9,460,730,472,580.8 กิ โ ลเมตร (เก้ า ล้ า นสี่ แ สนหกหมื่ น เจ็ ด ร้ อ ย สามสิบล้าน กับอีกสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้า ร้อยแปดสิบกิโลเมตร และแถมให้อีกสองรอบ สนามฟุตบอล) ตลกดีนะครับ วิทยาศาสตร์บอกเราว่า เวลาเกิด จากการเดินทางของระเบิดครั้งใหญ่ ที่มักจะ เรียกกันว่า Big Bang และเวลากลับมีมาตรวัด เป็น กิโลเมตร ที่แสงเดินทางซึ่งเป็นมาตรวัดของ พื้นที่ ไม่ใช่ วินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน หรือแม้กระทั่ง ปี อย่างที่เราคุ้นชินกัน และก็ตลกดีนครับ ขนาดกว้างใหญ่ของพื้นที่ใน เอกภพ ถูกวัดด้วย ระยะเวลาที่แสงเดินทางได้ ในหนึ่งปี ซึ่งเป็นมาตรวัดของเวลา ไม่ใช่ ฟุต หลา วา ศอก เซ็นติเมตร เมตร หรือแม้กระทั่ง กิโลเมตร อย่างที่น่าจะเป็น

Book 1.indb 18-19

การระเบิ ด ครั้ ง นั้ น ขยายตั ว กว้ า งออกไปเป็ น พื้นที่กว้างใหญ่ ประกอบด้วย ดวงดาว ระบบ สุริยจักรวาล และกาแลคซีต่างๆจ�ำนวนมากมาย ทั้งหมดประกอบกันจึงเรียกว่า เอกภพ นับตั้งแต่การระเบิดครั้งนั้นจนถึงวินาทีปัจจุบัน นี้ แรงระเบิดยังคงขยายตัวกว้างออกไปอย่าง ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และนับจนถึงห้วงลมหายใจ ของพวกเราในขณะนี้ เอกภพ มีขนาดกว้างใหญ่ ประมาณ 144,000 ล้านปีแสง

daniellecumminsviolinist.com

“เวลา” เป็นสิ่งปลอมแปลงที่ล้อเลียน “พื้นที่” ในขณะเดียวกัน “พื้นที่” ก็เป็นร่างจ�ำแลงที่ส่ง รอยยิ้มเย้ยหยันให้กับ “เวลา” พวกมันก�ำลัง mock up ระหว่างกันและกัน “เอกภพ” ที่พวก เราก�ำลังด�ำเนินชีวิตไปอยู่นี้จึงเป็นเพียงแค่ รูป จ�ำลองที่เกิดขึ้นจากการหยอกล้อกันระหว่าง “พื้นที่” และ “เวลา” เท่านั้นเอง ทฤษฎี สั ม พั น ธภาพของ Albert Einstein ตอกย�้ำให้เรารู้ว่า "เวลา" ก�ำลังเดินทางอยู่จริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่ค�ำพูดสวยๆของกวีเท่านั้น และทุก วั น นี้ แ ม้ ว ่ า จะมี ท ฤษฎี string จะมาท� ำ ให้ E=mc2 ของ Einstein เชยไปอีกนิด แต่ “เวลา” ก็ยังท�ำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์อยู่ไม่เปลี่ยน ซ�้ำร้าย เวลา ยังไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงเท่านั้น บางทีมันก็เดินเป็นวงกลม เดินเป็นระลอก หรือ บางที มั น ก็ เ ดิ น แยกกั น ไปตามมิ ติ ทั้ ง กว้ า งxยาวxสูง หรือจะxเส้นแทยงมุม xปัจจัยผกผัน หรือจะอะไรxกับอะไร ก็แล้วแต่ จะว่าไปแล้ว ตั้งแต่ทฤษฎีของ Einstein บอก เราว่า เวลาอาจมี 3มิติ เช่นเดียวกับสถานที่ ดัง นั้นวัตถุจึงสามารถเดินทางผ่านเวลาไปทั้งทาง แนวนอนอย่างปกติ ตั้งฉากไปกับแนวตั้ง หรือ แทยงมุมสวนขึ้นไป เราจึ ง ได้ เ ข้ า ใจเพิ่ ม ขึ้ น ว่ า แต่ ล ะ "อนาคต" เคลื่ อ นที่ ไ ปในทิ ศ ทางที่ แ ตกต่ า งกั น ของเวลา ตามทฤษฎีสัมพันธภาพ ทุกๆอนาคตล้วนแต่ "จริง" ทั้งนั้น ทุกจุดการตัดสินใจ โลกจะแตก ออกเป็นสามโลก บุคคลคนดียวกัน "ชะตา" จะ แตกต่างกันไปในแต่ละโลก ในโลกนี้ผมอาจจะ รู ้ จั ก คุ ณ คุ ณ อาจจะรู ้ จั ก ผม อี ก โลกหนึ่ ง เรา เกลียดกัน แต่ในอีกโลกเราอาจไม่รู้จักกันเลย หรือ ณ อีกโลกที่จุดการตัดสินใจต่างออกไปเรา อาจจะเดินสวนกันโดยไม่รู้จัก แม้จะมียิ้มให้กัน บ้างก็ตามที นี่(ยังไม่นับว่าทฤษฎี string ได้เพิ่ม มิติของเวลาเข้าไปให้ปวดหัวเพิ่มเป็น 28 มิติ เสียด้วยซ�้ำ) เพราะใน "กาลเวลา" มี "โลก" นับอนันต์ โลกที่ เดิ น ทางไปใน “พื้ น ที่ ” ที่ ห ยอกเย้ า อยู ่ กั บ “เวลา” น่ายินดีแค่ไหน ที่ในโลกของกาลเวลานับอนันต์ เรายังอุตส่าห์ได้พบและรู้จักกัน และน่ายินดี ขนาดไหนที่แมกกาซีนฉบับนี้มีโอกาสให้คุณได้ เปิดอ่าน

รู้หรือไม่? ดวงดาวที่คุณเห็นกลาดเกลื่อนท้องฟ้าใน ยามค�่ำคืนทุกวันนี้ คือแสงที่เดินทางมาจากดินแดน มาตุภูมิของมันตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 1583 แสงของดวงดาว เหล่ า นี้ จ� ำ ลองภาพของดวงดาวที่ ร ะเบิ ด ออกและสลายไป ราวกับจะยืนยันว่าเคยมีตัวตนอยู่ในเอกภพ ดวงดาวเองก็เป็นรูป จ�ำลองของอดีตของตัวมันเอง แปลง่ายๆก็คือ ดวงดาวที่คุณมองเห็น เป็นจุดแสงทั้งหมดนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นแสงจากอดีต เช่น หากดาว ดวงหนึ่งอยู่ห่างจากโลกเรา 36 ล้านปีแสง ภาพดาวดวงนั้นที่เรา เห็นก็คือแสงที่ส่องออกมาเมื่อ 36 ล้านปีก่อน และเพิ่งจะเดินทาง มาสู่สายตาเรา ซึ่งในเวลาปัจจุบันดวงดาวดวงนี้อาจจะไม่ได้ อยู่ตรงนั้น หรือดับสนิทไปแล้วก็ได้ จึงอาจเรียกได้ว่า เมื่อ เราเงยหน้าขึ้นชื่นชมความสวยงามของดวงดาวบน ท้องฟ้า นั่นแปลว่าเราก�ำลังชมความงามที่ เคยเกิดขึ้นในอดีตนั่นเอง

12/11/2013 3:34:22 PM


5

MOCK

20

| MOCKED UP

MOCKED UP

| MOCK

สิ่งจําลองในประเทศไทยที่ ไม่ควรพลาด

21

moonoon10833.blogspot.com

www.walkwaywhy.com

railgun74.deviantart.com

www.fotobug.net

1. “ปราสาทพระวิหาร” ไม่ต้องไปถึง 2. ถ่ายรูปกับ “เซเล็บ” ระดับโลก ศรีสะเกษ

3. ถวายบังคม “อดีตพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรี” และเยี่ยมชมวิถีชีวิตไทย

4. เที่ยว “นครวัด” ไม่ไกล เดินชิลๆดูได้ 5. เที่ยวปราสาทยุโรป ในกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ

เมืองโบรำณ เป็นสวรรค์ส�ำหรับคนที่ชอบสิ่งของ จ�ำลอง ที่นี่ได้จ�ำลองสิ่งของ และสถำนที่ส�ำคัญ ไว้หลำยแห่ง ไม่ว่ำจะเป็น พระที่นั่งสรรเพ็ชญ์ ปรำสำท ซึ่ ง คื อ สถำนที่ อ อกว่ ำ รำชกำรของ กษั ต ริ ย ์ ใ นสมั ย อยุ ธ ยำ มณฑปพระพุ ท ธบำท สระบุรี พระพุทธรูปสมัยทวำรวดี จำกนครปฐม แต่ที่อินเทรนด์สุดๆ ต้องเป็น ปรำสำทพระวิหำร จ�ำลอง ไม่ต้องเดินทำงไปถึง จ. ศรีสะเกษ ก็ เที่ยวชมปรำสำทพระวิหำรได้ เมื อ งโบรำณ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขต ต. บำงปู ใ หม่ จ.สมุทรปรำกำร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33 ถนนสุขุมวิท (สำยเก่ำ) ห่ำงจำกตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร เปิดบริกำรทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 9.0018.00 น. ค่ำบัตรเข้ำชมส�ำหรับผู้ใหญ่ 350 บำท ส�ำหรับเด็ก 175 บำท หำกเป็นชำวต่ำงชำติ ผู้ใหญ่ บัตรรำคำ 500 บำท เด็กรำคำ 250 บำท รำคำนี้รวมค่ำรถรำง จักรยำน และเรือ ส�ำหรับ เที่ยวชมตลำดน�้ำภำยใน หำกน�ำรถส่วนตัว/รถ ตู้ เข้ำไป คันละ 300 บำท (รำคำนี้ไม่รวมคน ขับ)

แต่ถ้ำคุณไม่อยำกโกอินเตอร์ เรำมี “พิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้งไทย” มำแนะน�ำ ที่นี่นอกจำกคุณจะมี โอกำสเที่ยวชมวิถีชีวิตไทย ในรูปแบบสำมมิติ จ�ำนวนมำกมำย คุณยังมีโอกำสพบคนดังอย่ำง สุนทรภู่ และบรรดำผู้น�ำคนส�ำคัญของโลกอย่ำง มหำตมะ คำนธี, Abraham Lincoln และ Sir Winston Churchill นอกจำกนี้ ยั ง มี ไ ฮไลต์ ส� ำ คั ญ คื อ กำรเข้ ำ ถวำยบั ง คมกั บ หุ ่ น พระบรม ฉำยำลั ก ษณ์ ข องอดี ต พระมหำกษั ต ริ ย ์ ใ น รำชวงศ์จักรีทั้ง 8 พระองค์ อีกด้วย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตั้งอยู่ที่ 43/2 หมู่ 1 ถนน บรมรำชชนนี (ปินเกล้ำ-นครชัยศรี) กม. 31 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เปิดให้เข้ำ ชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลำ 09.00 - 17.30 น. วั น เสำร์ - อำทิ ต ย์ ,วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ เวลำ08.30 – 18.00 น. ค่ำเข้ำชม ผู้ใหญ่ 50 บำท เด็ก 10 บำท พระภิกษุ สำมเณร แม่ชี นั ก บวช นั ก ศึ ก ษำในเครื่ อ งแบบ 20 บำท สอบถำมรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เบอร์ โทรศัพท์ 034-332-607 และ 034-332-109

นครวัด เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค กลำง แม้จะอยู่เพียงแค่ในประเทศกัมพูชำ ไม่ ใกล้ไม่ไกลจำกบ้ำนเรำนัก แต่เรำมีทำงเลือกให้ คุณสัมผัสกับนครวัดง่ำยๆกว่ำนั้น เพียงแค่คุณ ก้ำวเข้ำไปในวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม (ก็วัด พระแก้วมรกตนั่นแหละ) ในสมัยรัชกำลที่ 4 เมืองเสียมรำฐ ที่ตั้งของนคร วัด ซึ่งอยู่ในประเทศกัมพูชำปัจจุบัน เป็นเมือง ในอำณำนิ ค มของสยำม รั ช กำลที่ ท รงมี พ ระ รำชด� ำ ริ ใ ห้ พ ระสุ พ รรณพิ ศ ำล ขุ น นำงไทยที่ ปกครองเมืองพระตะบอง ไปรื้อถอนปรำสำท นครวัดย้ำยเข้ำมำประกอบไว้ในแผ่นดินสยำม เมื่อพระสุพรรณพิศำลไปส�ำรวจแล้วก็กลับมำก รำบทูลว่ำ มีแต่ปรำสำทใหญ่ๆทั้งนั้น จะรื้อเอำ เข้ำมำเป็นไปไม่ได้ จึงมีรับสั่งให้จ�ำลองนครวัด ขนำดจิ๋ว และเก็บไว้ที่วัดพระแก้วมรกตแทน วัดพระแก้วมรกตเปิดให้เข้ำชมฟรี ทุกวัน ขอ เพี ย งคุ ณ ถื อ สั ญ ชำติ ไ ทยและแต่ ง กำยสุ ภ ำพ ระหว่ำงเวลำ 8.00-16.00 น.

Book 1.indb All Pages

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หุ ่ น ขี้ ผึ้ ง แบรนด์ ดั ง ระดั บ โลกอย่ ำ ง “มำดำมทุ ส โช” ได้ ม ำเปิ ด ให้ บ ริ ก ำรใน ประเทศไทยแล้ว! ไม่ว่ำคุณจะอยำกชักภำพคู่กับ เซเล็บคนดังในวงกำรไหนของโลก คุณก็สำมำรถ ท�ำได้อย่ำงใจนึกที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ไม่ว่ำจะเป็น Lady Gaga, Jay Chou, Steven Gerrard หรือ แม้กระทั่งคนที่ตำยไปแล้วอย่ำง Michael Jackson มิตร ชัยบัญชำ หรือ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช ฯลฯ คุณสำมำรถเข้ำไปทักทำยกับสำรพัดเซเล็บที่ คุณเห็นแล้วกรี๊ดดังๆ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์มำดำมทุส โซ ห้ำงสรรพสินค้ำ Siam Discovery ตำมเวลำ ห้ำงเปิด-21.30 น. บัตรเข้ำชมส�ำหรับผู้ใหญ่ รำคำ 450 บำท ส�ำหรับเด็ก (อำยุ 3-11 ปี) รำคำ 350 บำท แต่หำกจองบัตรออนไลน์ก่อนเข้ำชม มีส่วนลด และโปรโมชั่นอีกเพียบ ดูรำยละเอียด เพิ่ ม เติ ม ได้ ใ น www.madametussauds. com/bangkok

คุณเกิดทันยุค “แดนเนรมิต” ไหม? แลนด์มำร์ค ส�ำคัญของแดนเนรมิตนอกจำกนอกเหนือไปจำก เครื่องเล่นชวนหวำดเสียวสำรพัด สวนสนุกแห่ง นี้ยังมีปรำสำทของเจ้ำหญิงนิทรำ และบรรดำ สำรพัดตัวละครในเทพนิยำยยุโรปอีกหลังหนึ่ง ปรำสำทหลั ง นี้ ย ่ อ ส่ ว นมำกจำกปรำสำทของ Disneyland สวนสนุกแบรนด์ดังระดับโลก ปรำสำทที่ Disneyland น�ำมำใช้เป็นสัญลักษณ์ ได้ รั บ แรงบั ด ำลใจมำจำกปรำสำทที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ ำ งดงำมที่สุดหลังหนึ่งในโลกอย่ำง ปรำสำท Neuschwanstein ในประเทศเยอรมั น นั่ น หมำยควำมว่ำปรำสำทที่แดนเนรมิต ก็จ�ำลอง ปรำสำทชื่อดังมำเหมือนกันนั่นแหละ แน่ น อนว่ ำ ทุ ก วั น นี้ แ ดนเนรมิ ต ปิ ด ตั ว ลงโดย สมบูรณ์แล้ว แต่เรำก็ยังสำมำรถชื่นชมปรำสำท จ�ำลองหลังนี้ได้จำกมุมไกลๆ

www.thailandoffroad.com

12/11/2013 3:34:23 PM


MOCK

22

| FASHION

SPEED LIMIT MODEL

PHOTO

CLOTHES

LOCATION

Book 1.indb All Pages

ศุทธหทัย สมิทธิ์ภินันท์ DJ Cleo P/Plerny Soraya ฉัตรดนัย จูมวงศ์ ชิตพล ทรัพย์สิน JASPAL PHD@rca

12/11/2013 3:34:27 PM


Book 1.indb All Pages

12/11/2013 3:34:27 PM


Book 1.indb All Pages

12/11/2013 3:34:33 PM


Book 1.indb All Pages

12/11/2013 3:34:36 PM


MOCK

30

| ARTICLE

ARTICLE

| MOCK

31

เรื่องอย่างว่า เรื่อง | โฉม งามเมือง

ชี วิต : ละครที่ ไม่ได้มีแค่พระเอก-นางเอก

“ผู้ชายอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่เรียบร้อย แต่ก็ไปหาผู้หญิงที่ดูแรดมาท�ำเมียน้อยอยู่ดี”

รั้งแรกที่โฉมนางได้ยินประโยคนี้ จากเพื่อนของนางนั้น นางไม่รู้ว่า ควรรูส้ กึ อย่างไรกันแน่ อย่างแรกก็คอื ใช่ นางแรด แต่นางก็ไม่ได้พร้อมจะตกลงปลงใจไปเป็นเมีย น้อยให้ใครทันที ในขณะเดียวกันการที่ผู้หญิงสัก คนจะได้แต่งงานหรือไม่นั้นก็ไม่ได้แปลว่า เพราะ ความเรียบร้อย สวยใส อ่อนหวานแค่อย่างเดียว สักหน่อย ซึง่ จะแต่งงาน หรือไม่กไ็ ม่ได้ส�ำคัญอะไร กับโฉมอยู่แล้ว

Book 1.indb All Pages

12/11/2013 3:34:37 PM


MOCK

32

| TELLING

TELLING

| MOCK

33

กายหยาบ

เรื่อง | เสด็จพ่ออนันดา

กรุ่นกลิ่นวันวาน

มว่าช่วงเวลามัธยมต้นมันมีมนต์ขลังและเสน่ห์หลายๆ อย่างแอบซ่อนอยู่นะ เมื่อไม่นานมานี้ผมมีนัดเลี้ยงรุ่นกับ บรรดาเพือ่ นๆสมัยเด็กทีเ่ ราเรียนมัธยมต้นมาด้วยกัน ทีไ่ ม่ได้เจอะเจอกัน มานานโข แต่ ก็ ไ ด้ ก ลั บ มาพู ด คุ ย กั น อี ก ครั้ ง เพราะพลั ง จากโซเชี ย ล เน็ตเวิรค์ เฟซบุค้ พอเริม่ นัดกันเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ผมก็เลยโทรเข้าบ้าน เพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ ได้ติดต่อกันมานาน …

เลย บางครั้งจนเราจ�ำไม่ได้แล้วด้วยซ�้ำว่าชื่อเล่นของมันจริงๆแล้วมัน ชื่ออะไรกันแน่? วัฒนธรรมนี้นี่คลาสสิคมากนะครับ มันมักจะเกิดขึ้นใน สมัยประถมกลางๆปลายๆและหนักๆในช่วงมัธยมต้นเท่านั้น ผมก็ไม่รู้ ว่าต้นตอวัฒนธรรมนี้มันเริ่มมาจากไหน เพียงแต่รู้ว่าไอ้การเล่นล้อชื่อ พ่อชื่อแม่กันในเด็กวัยนี้เนี่ยมันแพร่หลายกันไป ทั่วประเทศเลยนะครับ และมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้น พอในวัยเรียนมหาวิทยาลัยเราจะเริ่มหมด สนุกกับการเรียกชื่อพ่อแม่คนอื่น ไม่มีใครเค้าท�ำกันแล้ว และถ้ายิ่งเรา เข้าสู่วัยท�ำงานด้วยแล้วล่ะก็ เราจะไม่เรียกน้องแก้วฝ่ายบุคคลว่า ยัย จันทร์ฉาย (ชื่อแม่น้องแก้วฮะ) พอเข้าสู่วัยท�ำงาน จะไม่มีเพื่อนร่วม งานคนไหนเรียกคุณด้วยชื่อพ่อชื่อแม่อีกแล้วครับ

“ขอสายเสกครั บ ” ผมเอ่ ย กั บ ปลายสายหลั ง จากมี ค นรั บ “ครับพูดอยู่ครับ ใครครับ” “เออ เราเอง ตกลงว่าไงวันเสาร์นี้ที่เพื่อนๆนัดกัน โทรเข้ามือถือไม่ติด พอดีเห็นว่าลงเบอร์บ้านไว้ในกรุ๊ปเฟซด้วยเลยโทรมา ตกลงรู้แล้วใช่ มั้ยว่าไปร้านไหน ที่โทรมาจะบอกว่าไม่ต้องเอารถไปนะ จะได้ดื่มกัน ได้กันเต็มๆหน่อยไม่ต้องกลัวด่าน” แต่ปลายสายสนทนากลับตอบผมกลับมาว่า “หือ ผมไม่ดื่มเหล้านะ ครับ แล้ววันเสาร์นี้ผมไปนัดกับคุณตอนไหน แล้วผมไปลงเบอร์อะไร ไว้ที่ไหน กรุ๊ปเฟซอะไร ตกลงนี่ใครครับเนี่ย โทรผิดรึเปล่าครับ” ...

เพื่อนวัยมัธยมต้นจะเป็นวัยเดียวที่จะโดนเราเรียกด้วยชื่อพ่อ แม่หรือ ฉายาต่างๆแทนชื่อจริงไปโดยปริยาย เช่นเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อ ศตวรรษ เราก็จะร่วมใจกันเรียกมันว่า “ไอ้สัตว์” อีกคนเป็นผู้หญิง นามสกุล เสือข�ำ เพื่อนก็เรียกมัน “อีเสือ” แม่ชื่อละม่อมก็ “ยัยม่อม” อะไรพวกนั้น และล่าสุดเมื่อตอนนัดเลี้ยงรุ่น ก็มีคนพาลูกพาเมียมากัน หลายคน ผมก็เรียกเพื่อนคนหนึ่งว่า “ไอ้หนอง” จนแฟนมันสงสัยท�ำไม เรียกน่าเกลียดแบบนั้น เลยบอกไปว่า อ๋อ ไม่มีอะไรหรอก พ่อมันชื่อ สนอง (พอย่อมาแล้วดูสกปรกยังไงไม่รู้แฮะ)

ผมเริ่มเอะใจลองถามย�้ำอีกที ที่นี่เบอร์นี้ใช่มั้ยครับ ปลายสาย ตอบใช่ ผมคิดในใจว่าก็ถูกนี่หว่า แล้วนี่เสกใช่มั้ย เค้าก็ตอบว่าใช่อีก เอ๊ะ! ก็ถูกทั้งเบอร์ทั้งชื่อ ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิด ผมเลยถามต่อว่า เสกที่ เรียนมัธยมต้นมาที่โรงเรียนนี้นะ เค้าตอบกลับมาว่า “ผมไม่ได้เรียนที่ นี่ครับ นั่นลูกผมเรียน” .......... อ้อ! ความกระจ่างมาทันที เสกคือชื่อพ่อมันครับ ส่วนมันจริงๆชื่อไอ้โน้ต ... ในสมัยเด็กๆ พวกเราเรียกชื่อพ่อชื่อแม่แทนตัวเพื่อนกันสนุกสนานจนชินติดปากไป

Book 1.indb All Pages

ส�ำหรับผมก็แทบไม่มีใครเรียกชื่อจริงหรือชื่อเล่นจริงๆของ ผมหรอก ผมก็โดนเรียกชื่อพ่อแทนตัวเช่นกัน และผมคิดว่าพวกคุณก็ คงเคยโดน จนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อคุณได้เจอกัน คุณอาจจะยังโดนอยู่ เหมือนเดิมก็ได้ มันเป็นวัยที่จ�ำชื่อเล่นจริงๆของเพื่อนได้ยากที่สุดจริงๆ www.scoop.co.nz

12/11/2013 3:34:39 PM


34

MOCK

| MELODY TALK

MELODY TALK

| MOCK

35

บทที่ ศนู ย์ เรื่อง | อาศรมออฟซาวด์

กลางดึกคืนหนึ่งผมนั่งอยู่เสียงเพลงที่คุ้นเคยกับแผ่นกระดาษว่างเปล่าเบื้องหน้า เรื่องมันมีอยู่ว่า ผมดันไปรับปากเพื่อนคน หนึ่งไว้ว่าจะเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับดนตรีให้ “เขียนเกี่ยวกับอะไร?” ผมถามในขณะที่มือวางแก้วเบียร์หุ้มเกล็ดนำ้าแข็งลงบนโต๊ะ หลัง จากคำาถามนั้นผมก็ยังไม่ได้คำาตอบที่ชัดเจน หรือคำาตอบนั้นอาจถูกทำาให้พร่ามัวด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ เสียงเพลงในยุคสมัยที่พวก เรายังคงหิ้วกระเปาออกจากบ้านแต่ไม่ยอมเข้าชั้นเรียน เราเถลไถลผ่านคืนนั้นอย่างรื่นเริง แม้จะถูกขัดจังหวะจากประโยคที่ว่า

“แก้วแช่ไม่ทันแล้วนะคะ” “ไม่เป็นไรครับ” ผมตอบ “แล้วจะต้องเสร็จวันไหน” ผมถามต่อ 4 วันหลังจากนี้คือคำาตอบที่ผมได้รับ “ไม่เป็นไรครับ” ผมบอกกับตัวเองด้วยคำาตอบเดิมอีกครั้งในคืนนี้ สองสามวันต่อมาผมยังคงนั่งถามตัวเองว่า“จะเขียนอะไรดีนะ(วะ)?..........”เพราะคำาว่า คอลัมน์ดนตรี ในหัวผมนั้นกว้าง เท่ากับอวกาศ ถ้าจะว่ากันตามแนวทางที่ได้เคยอ่านกันมาตามหนังสือต่างๆแล้วก็คงจะไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ ดนตรี ต้นกำาเนิดแนวดนตรีประเภทต่างๆ ประเภทของแนวดนตรี ประวัตินักประพันธ์ นักดนตรี นักร้องที่มีชื่อเสียง(หรือ ชื่อเสีย) แนะนำาอัลบั้มเพลงออกใหม่ แนะนำาอัลบั้มเพลงออกเก่า เขียนวิจารณ์เพลง สัมภาษณ์ศิลปิน แนะนำามิวสิควีดีโอ เขียนถึงนักร้องและแดนซ์เซอร์ที่แต่งตัวไม่ถูกจริต หรือจะจัดอันดับเพลงยอดเยี่ยมและยอดแย่ นั่งจับผิดเพลงที่ลอกเพลงชาวบ้านมา สอนทฤษฎีดนตรี ริฟเพลง แบบฝกหัด การเล่น เทคนิคต่างๆ ฯลฯ แค่คิดก็เยอะแล้วนะครับ ผมว่าเรื่องเหล่านี้แค่เปิดคอมพิวเตอร์ก็คงหาอ่านได้ไม่ยากเกินความ ความสามารถของผู้อยากรู้ แถมข้อมูลอาจจะมากมายกว่าที่ผมจะเขียนด้วยก็เป็นได้ แต่ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบฟัง เพลง ชอบดูคอนเสิร์ต พอจะเล่นดนตรีกับเขาได้บ้าง มีเพื่อนฝูงเป็นนักนักร้องนักดนตรีอยู่พอสมควร แถมยังเคยมีโอกาส ได้ทำางานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอยู่บ้าง เลยตัดสินใจว่า เอาล่ะขอเล่าประสบการณ์ ที่เคยได้พบเจอหรือได้จากการพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคน ทั้งผ่านทางหน้าที่การงานและผ่านทางหน้าที่การเมาคงจะ สนุก(สำาหรับผม)มากกว่า ในยุคที่นักฟังเพลงฟังเพลงได้จากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นmp3 เทคโนโลยีก้าวหน้า จนคนส่วนหนึ่งถอยหลังกลับไปโหยหาเสียงเพลงจากแผ่นเสียงกันอย่างบ้าคลั่ง นักร้องหลายคนมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืน ได้จากรายการทางโทรทัศน์ ยุคที่ผู้คนมักจะคิดว่าเพลงที่ดีนั้นวัดกันที่จำานวนคนดูบนยูทูป ยุคที่ศิลปินสามารถทำาเพลงได้จาก ในห้องนอน และมีวงดนตรีหน้าใหม่ที่เล่นเพลงของชาวบ้านได้ดังกว่าเจ้าของเพลงตัวจริง ยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับสิ่งที่ตาเห็นมากกว่าสิ่งที่หูจะได้ยิน ยุคที่นักร้องผู้ชายกลายเป็นนักร้องผู้หญิง ในลม หายใจของธุรกิจดนตรีถูกชักใยด้วยผลตอบแทนทางการเงินมากกว่าตัวตนของดนตรี คงจะมีเรื่องราวให้ผมพูดคุยกันมากกว่า หัวข้อที่คนส่วนใหญ่ได้พูดถึงกันตามกระแสหลัก

เรื่องของการเขียนคอลัมน์ดนตรีในสมองของผมตอนนี้ยังว่างเปล่า ผมนั่งนึกถึงเรื่องราวต่างๆหลายๆเรื่องที่ได้เคยพบเจอ มา บางเรื่องก็ยาวต้องการการเรียบเรียง บางเรื่องเป็นเรื่องราวสั้นๆเหมือนจุดแวะพักระหว่างทางบนทางหลวงสายใหญ่ เพลงที่ผม เปิดไว้ผ่านเครื่องเล่น mp3 จบไปหลายอัลบั้ม กระดาษที่วางอยู่เบื้องหน้าผมยังคงว่างเปล่าอยู่เช่นเดิม แม้ว่าจะผ่านมาหลายชั่วโมง แล้วก็ตาม แล้วก็คงคิดว่ามันคงจะว่างเปล่าอยู่เช่นนี้ต่อไปเมื่อผมพบกับความจริงที่ว่า... ปากกาหมึกหมด!

“พิมพ์ในคอมพิวเตอร์เลยละกัน ขี้เกียจเขียน” ผมบอกกับตัวเอง แล้วพบกันในโอกาสต่อไปนะครับ

Book 1.indb 35

12/11/2013 3:34:40 PM


36

MOCK

| WATCHING

LISTENING

| MOCK

37

FILM ROLL

MUSIC UPDATE

เรื่อง | MR. ARTY

เรื่อง | สมปรำรถนำ เสนะกูล

Modern Dog กลับมาแล้ว

ล่าสุด !!! ตำานาน ‘อัลเทอร์เนทีฟ’ ตัวพ่อของเมืองไทยอย่าง ‘Moderndog’ คัมแบ็คอีกครั้งหลังจากทิ้งอัลบั้มชุด ‘ทิง นอง นอย’ ไว้แล้วห่างหายไปนานถึง 5 ปี จนทำาให้ แฟนอินดี้ต้องคิดถึง ล่าสุดได้คลอดอัลบั้มชุดที่ 6 ภายใต้สังกัดใหม่ เพื่อลุยเองอย่างเต็มพิกัด คือ บริษัท โมเดิร์นด็อก จำากัด ได้ปล่อยเพลง ‘โอ น้อย ออก’ และ ‘สกาล่า’ มาประเดิมให้ หายคิดถึงกันเป็นซิงเกิลสองเพลงแรก โดยเพลงโอน้อยออกนี้ยังได้เดินทางข้ามนำ้าข้ามทะเล ไปถ่ายเอ็มวีและบันทึกเสียงไกลถึงประเทศ สหรัฐอเมริกา ณ ‘Tarbox Studio’ สตูดิโอก ลางปาในเมืองบัฟฟาโล (Buffalo) รัฐนิวยอร์ก การันตีความเก๋าได้ชัดเจน สาวกอินดี้อดใจ รออัลบั้มเต็มปลายปนี้ได้เลย

“เรือเล็กควรออกจากฝง” แรงจัด ยอดทะลุ 4 ล้านวิวภายใน 4 วัน!! The Hunger Games / Cacthing Fire ออกฉำยหลังภำค แรกด้ ว ยระยะเวลำเพี ย งแค่ ป ี ก ว่ ำ ๆ หลั ง สตู ดิ โ อประสบควำมส� ำ เร็ จ มหำศำลกับกำรหยิบนวนิยำยสุดฮิตเรื่องนี้มำดัดแปลงเป็นภำพยนตร์ ด้วย รำยได้มหำศำลถึงเกือบ 800 ล้ำนดอลล่ำร์จำกทุนสร้ำงเพียง 70 ล้ำน เข้ำท�ำนองน�้ำขึ้นต้องรีบตัก คนที่ได้รับอำนิสงส์ก็คือคนดูอย่ำงเรำๆที่ไม่ต้องรอนำนนัก แต่ ก็ต้องแลกมำด้วยกำรที่ต้องเสียผู้ก�ำกับจำกภำคแรกไป (Gary Ross) ด้วยเหตุผลที่ว่ำ เวลำที่รีบเร่งท�ำให้เจ้ำตัวไม่มั่นใจว่ำจะท�ำให้ภำค 2 อยู่ ในคุณภำพท่ดีได้หรือไม่ แถมคนเขียนบทภำคแรกอย่ำง Susan Collins (ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน แต่ก็คือเจ้ำของบทประพันธ์ตัวจริงนั่นแหละ) ก็ขอ โบกมือลำภำค 2 ไปเช่นกัน ดูแววดูโหงวเฮ้งล่วงหน้ำแบบนี้ หลำยคนก็คิดว่ำ Catching Fire สงสัยจะเข้ำรกเข้ำพงแน่ๆเพรำะควำมโลภของสตูดิโอที่รีบเร่งงำน สร้ำง แต่ในที่สุดปำกกำเซียนทั้งแล้วก็หักกันถ้วนหน้ำเพรำะ Catching Fire ถือเป็นหนังภำคต่อที่ดีกว่ำภำคแรกเกือบจะทุกๆด้ำน หำที่ติแทบไม่ ได้ แถมยังเป็นควำมบันเทิงแบบฮอลลีวู้ดจำ ที่ผสมเอำเนื้อหำแสนซีเรียส เข้ำไปได้อย่ำงลงตัว จุดที่น่ำชื่นชมคือกำรเลือกที่จะไม่ปรับหนังให้เป็นหนังตลำดจำ ดำดๆทั่วไป โดยให้น�้ำหนักกำรเล่ำเรื่องนอกสนำมแข่งมำกเกินครึ่งเรื่อง (เช่นเดียวกับภำคแรกที่ให้เวลำเล่ำเรื่องปูพื้นตัวละครเกือบ 90 นำที) ส่ง ผลให้ทุกคำแรคเตอร์ดูมีน�้ำหนัก และมีชีวิตชีวำ คนดูผูกพันกับทุกตัวละคร และเอำใจช่วยเกือบจะทุกรำย

Book 1.indb 36-37

เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ พิสูจน์ให้เห็นว่ำ ออสกำร์ที่เธอได้มำเมื่อ ต้นปีที่ผ่ำนมำ ไม่ใช่เรื่องฟลุคหรือตำมกระแส แต่เธอมีควำมสำมำรถล้น เหลือที่จะแบกหนังทั้งเรื่องไว้ได้ด้วยตัวคนเดียว ในหนังตลำดๆแบบนี้ เธอ ก็ยังแจกแจงคำแรคเตอร์แคตนิส ได้ในหลำยมิติ ทั้งผู้หญิงธรรมดำที่ ตกกระไดพลอยโจนมำสู่สนำมรบ หรือเด็กสำวที่อยู่ในสภำวะต้องตัดสิน ใจ ถูกบีบให้เลือก หรือในสภำวะคนธรรมดำที่ต้องเอำชีวิตรอด แต่สิ่งที่ เพิ่มขึ้นมำในภำคนี้คือกำรแสดงเป็นคนที่ต้องแบกรับควำมหวังของคนอื่น ในกำรลุกขึ้นปฎิวัติ เธอแสดงมิติอำรมณ์ได้หลำกหลำยและน่ำสนใจอย่ำง ยิ่ง บทที่เขียนโดย ไซมอน โบฟอย (เจ้ำของออสกำร์บทยอดเยี่ยม จำก Slumdog Millionaire) ผสมผสำนหลำยเรื่องรำวให้ดูไหลลื่น กลมกลืนเป็นเนื้อเดียว จำกเกมล่ำสังหำรเพื่อเอำตัวรอดในภำคที่แล้ว ในภำคนี้มีส่วนเสริมเป็นพล็อตที่ว่ำด้วยกำรพยำยำมลุขขึ้นสู่พำเน็มของ เหล่ำประชำชนที่รอผู้น�ำปฎิวัติ มีจุดดรำม่ำที่ลงตัว มีน�้ำหนัก และยังเอำ ส่วนเนื้อเรื่องรักสำมเส้ำมำผสมได้อย่ำงลงตัว ท�ำให้ภำคต่อที่หน้ำหนังดู เหมือนกำรเล่นซ�้ำ กลำยเป็นกำรแตกหน่อ มีโทนที่แตกต่ำง และที่ส�ำคัญ คือ เป็นกำรโหมโรงเพื่อน�ำไปสู่บทสุดท้ำยในภำคหน้ำ จุดด้อยอย่ำงเดียวที่พอจะนึกออกส�ำหรับ Catching Fire ก็ คือ ฉำกจบที่ท�ำให้คนดูรู้สึกว่ำ ..... เมื่อไหร่จะถึงภำคต่อไปสักที อำรมณ์ มันค้ำง! ซึ่งก็ต้องรอกันไปอีกปีเลย ส�ำหรับภำคจบในชื่อ Mocking Jay ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 part และจะฉำยในเดือนพฤศจิกำยนปี 2014 และ 2015 โปรดอดใจรอ!!!!

ด้วยผลงาน !!! และแนวดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์จึงการันตีความสำาเร็จแทบทุก อัลบั้ม วงร็อคสตาร์แถวหน้าแห่งสยามประเทศ ณ เวลานี้คงต้องยกให้ ‘Bodyslam’ หลัง จากพวกเขาหายหน้าไปเกือบสี่ปี ล่าสุดได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ ’เรือเล็กควรออกจากฝัง’ ที่ เปียมไปด้วยพลังออกมา เพียงแค่ 2 อาทิตย์กว่าๆ ก็สามารถไต่ชาร์ตคลื่นวิทยุขึ้นมาอยู่ อันดับต้นๆของทุกสถานี แถมยังการันตีด้วยยอดวิวในยูทูบกว่า 4 ล้านวิว ภายใน 4 วันที่ อัพโหลดลงยูทูปเท่านั้น!! ชาวร็อคอดใจรอไม่นาน อัลบั้มเต็มจะตามมาเร็วๆนี้แน่นอน

BOOM BOOM CASH จัดเต็ม ปลายปนี้

สนองนี๊ดเหล่ำแฟนคลับ!! ส�ำหรับวงน้องใหม่ โดนใจวัยรุ่น ‘Boom Boom Cash’ ที่ผ่ำนกำรประกวด ‘ช้ำง มิวสิค คอนเทสต์ 2013’ (Chang Music Contest 2013) กำรันตีผลงำนรำงวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ส่งซิงเกิลฮิตระเบิดในหมู่มวล หนุ่มสำวชำวปำร์ตี้ อำทิ Blur Blur, OneLife และ Come N Get me ออกมำเอำใจเหล่ำแฟนคลับเพื่อ ตอกย�้ำควำมมันส์ พร้อมส่งเพลงล่ำสุด!! อย่ำง เพลง ‘เอำชีวิตเขำคืนมำ’ เพลงช้ำที่ยังคง กลิ่นไอควำมเป็น ‘อิเล็กทรอนิกส์ มิวสิก’ ได้เป็นอย่ำงดี “โดยบอกเล่ำเรื่องรำวช่วงหนึ่งของ คนที่ช�้ำรักผิดหวังต้องกำรหลุดพ้นออกไปจำกควำมเศร้ำแต่ยังไม่สำมำรถผ่ำนพ้นออกไปได้ และเพลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นค�ำสัญญำที่ให้กับตัวเองว่ำต้องหนีไปจำกควำมเศร้ำให้ได้เพื่อเอำ ชีวิตของฉันคืนมำ ” เพลงนี้ได้พี่ ’แมค Acapella 7’มำเขียนเนื้อร้อง ส่วนแนวดนตรียังคง เอกลักษณ์สนุกสนำนเอำไว้เช่นเคย ส�าหรับสาวกขาแดนซ์อดใจรออัลบั้มเต็มปลายปนี้

12/11/2013 3:34:41 PM


MOCK

38

| SPORTS

เตะลอดดาก เรื่อง | รุด กุลลินี

สูงสุดของฟุตบอลชาติไทย คือ แชมปซีเกมส???? เ วี ย น ม า บรรจบอี ก ครั้ ง กั บ การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล ขึ้ น ที่ ป ระเทศ พม่ า เป็ น การวนมา

ซีเกมส์ ที่จะจัด เมื อ งเนป ด อว์ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เจ้ า ภาพของพม่ า อี ก ครั้ ง กั บ มหกรรม ฟุ ต บ อ ล ที่ ยิ่ ง ใหญ่ สุ ด ๆ ของ ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนี่ก็ครั้งที่ 27 เข้ า ไปแล้ ว เมื่ อ ก่ อ นย้ อ น อดี ต ไปนานนม ซี เ กมส์ เ ริ่ ม แข่ ง ขั น ในนาม เซียปเกมส์ ครั้ง แรกก็โน่นเลย ป คศ 1959 บอกตรงๆเลยนะ ผม เกิดไม่ทันหรอก แต่รู้ๆมาว่าตอนนั้นน่ะ ทีมชาติ ชุดใหญ่ของแต่ละชาติจัดเต็มกันมาเตะกัน จะ เรียกไงดีล่ะ? คือตอนนั้นบอลภูมิภาคนี้ ก็ถือว่าเป็น เต้ ย ของเอเชี ย ประมาณนึ ง เลยแหละ พม่ า เอย มาเลเซียเอย นี่ต้องถือว่าโคตรบอลยุคแรกๆซัก 10 ครั้งแรกของซีเกมส์นี่ พม่านี่ถือว่าเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ มาก เป็นทีมระดับชั้นน�าของเอเชียเลยด้วยซ�้า คว้ า ทั้ ง แชมป ซีเกมส์ 5 สมัยรวด (19651973) แชมป เอเชี ย นเกมส์ (1966, 1970) รอง แช ม ป  เ อ เชี ย (1968) แล้วก็ได้ ไปโอลิ ม ป ค (1972)

ขาดแค่อย่างเดียวก็คือฟุตบอลโลกที่พม่าไม่เคย ไป!!!!ส่วนมาเลเซียนี่ก็ใช่ย่อย ไปโอลิมปกพร้อม พม่าป 1972 และเป็นประเทศที่มีลีกฟุตบอลโด่ง ดังมากๆ เป็นลีกอาชีพ ลีกแรกๆของเอเชีย เอา เป็นว่าตอน เอ็มลีกของมาเลเซียดังเป็นพลุนี่ เจ ลีกของญี่ปุ่น กับ เคลีกของเกาหลี ยังเป็นวุ้นอยู่ เลยยิ่งไปดูประวัติศาสตร์โอลิมปกช่วงๆนั้น ยิ่งซี๊ด อูยครับ ไทยเราก็ไปมาในป 1968 ที่เม็กซิโก เรียก ว่าอาเซียนเราพาเหรดไปโอลิมปกกันง่ายๆเลยยุค แรกของฟุตบอลซีเกมส์นั้นเป็นการชิงชัยกันของ 3 ยักษ์ใหญ่ของทวีปเอเชีย อย่าง พม่า มาเลเซีย

Book 1.indb 38-39

และ ไทยอย่างแท้จริง ไม่แปลกเลยใช่มั๊ยครับ ที่ แฟนบอลชาวไทยจะใส่ ใจกั บ แชมป ซี เ กมส์ กั น แบบงอมแงมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน มันก็ เหมือนตะกร้อ หรือ แบดมินตัน แหละครับ ที่ใคร ได้แชมปซีเกมส์ก็ประหนึ่งว่าได้แชมปโลกแนวๆ นั้นเลย โคตรเท่ห์ขอบอกฟุตบอลซีเกมส์มันเลย ยิ่งใหญ่ ฝงหัวคนไทยมานับแต่นั้น จะเก่งฟุตบอล จะพัฒนาฟุตบอล มันต้องแชมปซีเกมส์… ไทยเรา ก็มีความเชื่อกันแบบนี้เรื่อยมา ได้แชมปซีเกมส์ ก็ได้ลุ้นบอลโลกแล้ว…วู้วววววววซึ่งหลังจาก 10 ครั้งแรกแล้ว ฟุตบอลไทยเราก็มุ่งมั่นกับซีเกมส์

มาก กวาดแชมปหลายสมัย ยุครุ่งโรจน์สุดๆก็ซัด ซะ 8 สมัยติด จนได้ยินแว่วๆมาว่า เป็นบราซิล แห่งอาเซียนบ้าง อย่าง ปยะพงษ์ ผิวอ่อนก็กลาย เป็นเปเล่แห่งอาเซียนไปโน่นเลย…… แต่กาลเวลา เปลี่ยน ใจคนก็ยังเปลี่ยน … ฟุตบอลซีเกมส์ก็ เหมือนกันเดี๋ยวนี้ภูมิภาคนี้ไม่เก่งฟุตบอลเหมือน เดิม โดนเอเชียชาติอนื่ ๆพัฒนาแซงไปหมดทัง้ พวก อาหรับและตะวันออกไกล พม่าก็หมูลงทุกวันๆ มาเลเซียก็ไม่ค่อยไหว ไหนจะล้มบอลอะไรอีก … ไทย เราแม้ จ ะแชมป ถี่ แต่ ก็ โ ดนพี่ น ้ อ งผอง

เพื่อนอาเซียนสกัดดาวรุ่งจ�ากัดอายุนักบอลใน

SPORTS

| MOCK

39

ซี เ กมส์ มั น ซะ เหลือไม่เกิน 23 ป แล้วก็แยกฟุตบอลชิง แชมปอาเซียนที่ใช้ทีม ชาติชุดใหญ่ไปต่างหาก … ประมาณว่า มันแชมปบ่อยเหม็นขี้ฟนเวลาไทยแลนด์ เอาไปโม้ ฮึ๊ย! ร�าคาญพอพม่ากับมาเลเซีย หมู ไทยเราก็อย่าคิดว่าจะเก่งขึ้นนะ ครั บ แพ้ ภัยตัวเอง หมูลงทุกวันเหมือนกัน เห็นเพื่อนหมู เรา หมูมั่ง … หมูชนิดที่ว่า แฟนบอลชาวไทย บางครั้งต้องเผลอใจ เปล่งเสียงว่า “คูเวต” ออก ม า อ ย ่ า ง ไม่ รู ้ เ นื้ อ รู ้ ตั ว ในเวลาที่ ดู ที ม ชาติ ไทยลงเล่น ฟอร์มทีมชาติก็ รู ดมหาราช เจอ ใครก็ยิ้มแหะๆ บอกแค่ว่าเรา ท�าเต็มที่แล้ว (แต่ได้แค่นี้) พี่เบิร์ด ได้กล่าวไว้อย่างหล่อๆ ว่า …. “คนที่แพ้ ก็ ต้ อ งดู แ ลตั ว เอง” นี่ มั น จริ ง ซะยิ่ ง กว่ า จริ ง … วิกฤตศรัทธาบอลไทย จัดมาแบบกู่ไม่กลับ จัดมาแบบ นี้ ยาวนานครับ ถาโถมโจมตี ทีมชาติของเราแบบไม่ให้ตั้งตัว แชมปอาเซียนทีมชุดใหญ่ก็ไม่ได้มาหลายครั้ง ซีเกมส์ 2 ครั้งหลังสุด ก็ นะตกรอบแรกโชว์สาวมัน ซะเลย ระดับเอเชียก็ไม่ต้อง ไปลุ้น ล่าสุดเอเชี่ยนคัพรอบ คัดเลือกเล่นมา 5 นัด พี่ ท่านแพ้รวด แบบชนิดไม่ปรึกษา ใ ค ร หมดสภาพ นักศึกษา ใคร เห็ น ก็ ส ่ า ยหน้ า บอกตรงๆ แต่ช้าก่อน!!!! … ตกต�่ า แล้ ว ไง? ป ล า ย ป  นี้ มี ซี เ ก ม ส ์ … โอกาสเรี ย ก ศรั ท ธาของบอล ไทยมาแล้ว ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ฮีโร่จาก ซีเกมส์ครั้งที่ 17 ชายผู้โหม่งกลับหลัง พิชิต พม่าในอดีต วันนี้เค้ามาเป็นกุนซือทีมชาติไทย ชุ ด ลุ ย ศึ ก ซี เ กมส์ อี ก ครั้ ง … ชาวไทยจะได้ ลิงโลดเวลาบดขยี้พม่า กับมาเลเซีย และ กลับ มาขายผั น ไปฟุ ต บอลโลกกั น ได้ อี ก ครา ใช่ มั๊ ย ๆๆๆๆแถมพม่ า ไม่ ใช่ โ คตรบอลเอเชี ย เหมื อ นก่ อ นแล้ ว ด้ ว ย โค้ ช เราก็ ถู ก โฉลกกั บ พม่า ตัวผู้เล่นก็พร้อมมาก ขนาดที่หลายคน บอกว่ า ดี ก ว่ า ที ม ชาติ ชุ ด ใหญ่ ป  จ จุ บั น ซะอี ก เข้าทางสุดๆ… ซี๊ดอูยอีกแล้วมั๊ยล่ะน่ะมองไป

เนปดอร์เกมส์แล้วได้แต่ยักคิ้ว ตบตูดแล้วลูบ ปาก 1 ที อั๊ยย่ะ!!! มันต้องแชมปเท่านั้น!!!… แม้ตอนนี้ฟุตบอลซีเกมส์จะไม่ใช่ทัวร์นาเม้นต์ ราวี กั น ของยอดที ม แห่ ง เอเชี ย เหมื อ นเก่ า แม้ว่าการชนะพม่ายุคนี้จะไม่ยืดอกพกถุงได้ เต็มที่แบบสมัยโน้น … แต่เอาน่ะ ก�าขี้ดีกว่าก�า ตด แค่แชมปซีเกมส์ ยังไง เราก็เอา ดีกว่าไม่ ได้อะไร…. ใช่มั๊ยครับพี่น้อง

12/11/2013 3:34:41 PM


MOCK

40

| ITEM

ITEM

| MOCK

41

THING เรื่อง | เอกชัย งำมวิวัฒนสว่ำง

macs4newbies.com

Cyber-Shot™ QX100 และ Cyber-Shot™ QX10 กล้องดิจิตอลคอมแพค 2 รุ ่ น แรกกั บ ดี ไ ซน์ แ บบเลนส์ ก ล้ อ งถ่ ำ ยรู ป ที่ สำมำรถใช้งำนร่วมกับสมำร์ทโฟนได้อย่ำงลงตัว ด้วยขนำดเล็กกะทัดรัด ตอบโจทย์ในเรื่องของ ภำพถ่ำยที่ต้องกำรรำยละเอียดควำมคมชัดสูง ที่สมำร์ทโฟนทั่วไปอำจไม่สำมำรถตอบสนองได้ โดยในส่วนของ Cyber-shot™ QX100 มำ พร้อมกับเซ็นเซอร์ขนำดใหญ่ ให้คุณภำพไฟล์ที่

วัสดีครับ THING เล่มนี้จะมาขอ ควำมจ� ำ แบบ Micro-SD กำรเชื่ อ มต่ อ กั บ พูดถึงเจ้าตัวกล้องดิจติ อลตัวหนึง่ โทรศัพท์ โดยจะต้องใช้งำนผ่ำนแอพพลิเคชั่น Play Memories Mobile ของโซนี่ รำคำ ที่สามารถน�ามาใช้กับสมาร์ทโฟน ได้ครับ จ�ำหน่ำยในไทยของทั้ง 2 รุ่นมีดังนี้ ทุกวันนี้เรำแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ำสิ่ง Sony DSC-QX10 – 6,990 บำท แรกที่เรำหยิบขึ้นมำถ่ำยรูปในยุคปัจจุบัน ก็คือ Sony DSC QX100 – 14,990 บำท เจ้ำตัวสมำร์ทโฟน อย่ำงเช่น เจ้ำตัว iphone นั่นแหละ ด้วยคุณสมบัติของกล้องที่มีมำกมำย ซึ่งกำรถ่ำยรูปจำกกล้อง iphone แบบปกติก็ สวยอยู่แล้ว แต่เทคโนโลยีวันนี้มีกล้องที่ท�ำงำน ร่ ว มกั บ สมาร์ ท โฟน เพิ่ ม ขึ้ น มำอี ก จะเป็ น อย่ำงไรเรำมำดูกันครับ Sony QX10 และ Sony QX100 เป็นกล้องที่มีลักษณะเหมือนเลนส์กล้องถ่ำยรูป ที่มีเซ็นเซอร์รับภำพในตัว โดยสเป็คของ QX10 จะใช้เซนเซอร์เหมือนในกล้องคอมแพคทั่วไปที่ 18 ล้ำนพิกเซล ส่วน QX100 ถูกจับตำมำกกว่ำ เพรำะใช้เซนเซอร์รับภำพขนำด 1 นิ้วแบบเดียว กับที่อยู่ในกล้องโซนี่ RX100 และ RX100-II ทั้งคู่มำพร้อมกับควำมสำมำรถในกำรเชื่อมต่อ ผ่ำน NFC และ Wi-Fi Direct ตัวเลนส์ใช้หน่วย

Book 1.indb 40-41

คมชัด มีคุณสมบัติในกำรเก็บรำยละเอียดภำพ ที่ดีกว่ำโดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ที่มีแสงน้อย ด้วยเซ็นเซอร์ Exmor R™ CMOS ขนำด 1.0 นิ้ว ควำมละเอียด 20.2 ล้ำนพิกเซล ซึ่งเป็น เซ็ น เซอร์ เ ดี ย วกั น กั บ ที่ ใ ช้ ใ นกล้ อ ง Cyber-shot™RX100 II รวมถึงระบบประมวล ผลแบบ BIONZ ที่ประมวลผลได้รวดเร็วและให้ คุ ณ ภำพไฟล์ ทั้ ง ภำพนิ่ ง และภำพวี ดี โ อที่ ย อด เยี่ยม จึงสำมำรถถ่ำยภำพในที่แสงน้อยได้อย่ำง

คมชั ด พร้ อ มด้ ว ยเลนส์ Carl Zeiss Vario-Sonnar T* จึงให้ภำพคมชัดระดับเดียวกับ กล้องดิจิตอลคอมแพคท์ระดับไฮเอนด์ ควงคู่มำ กับ Cyber-shot™ QX10 ที่มีน�้ำหนักเพียง 105 กรัม มำพร้อม Exmor R™ CMOS sensor ควำมละเอียด 18.2 ล้ำนพิกเซล และ Sony G Lens คุณภำพสูง ก�ำลังขยำยแบบ optical zoom 10 เท่ำ กล้องทั้ง 2 รุ่น สำมำรถเชื่อม ต่ อ กำรท� ำ งำนกั บ สมำร์ ท โฟน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภำพในกำรถ่ำยภำพด้วยระบบ Wi-Fi และ NFC ซึ่งภำพที่ได้จะมีคุณภำพเทียบเท่ำกับ กล้องคอมแพคระดับไฮเอนด์ พร้อมด้วยควำม สำมำรถพิเศษของแอพพลิเคชั่น Play Memories Mobile™ ที่ ส ำมำรถท� ำ งำนร่ ว มกั บ ระบบปฏิบัติกำรทั้ง Android และ iOS จึง ท� ำ ให้ ใ ช้ ส มำร์ ท โฟนเป็ น อุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ กำร ปรับตั้งค่ำต่ำง ๆ ในกำรถ่ำยภำพได้ อำทิ กำร ลั่น ชัตเตอร์ กำรถ่ำยวีดีโอ และสำมำรถแชร์ ภำพได้อย่ำงสะดวกง่ำยดำย ภำพที่ถ่ำยจำก กล้องจะถูกบันทึกลงในสมำร์ทโฟนอย่ำงรวดเร็ว ผ่ำนเทคโนโลยี NFC ท�ำให้สำมำรถปรับแต่ง ภำพ หรือแชร์สู่โซเชียลมีเดียได้ทันที นอกจำก นี้ตัวกล้องยังมำพร้อมกับ adapter ที่สำมำรถ ใช้งำนร่วมกับสมำร์ทโฟนรุ่นต่ำงๆ ได้ พร้อมทั้ง มีปุมชัตเตอร์บนตัวเลนส์ ช่องใส่เมมโมรี่กำร์ด รวมถึ ง ช่ อ งส� ำ หรั บ ยึ ด ขำตั้ ง กล้ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภำพในกำรถ่ำยภำพแบบมืออำชีพอีก ด้ ว ย เรี ย กได้ ว ่ ำ พอเห็ น เลนส์ แ บบนี้ แ ล้ ว เนี่ ย คงจะอดใจที่จะไม่ครอบครองไม่ได้แล้ว ผมเชื่อ ว่ำนักถ่ำยรูปด้วยสมำร์ทโฟน ทั้งหลำยคงถูกใจ ไม่ใช่น้อย

12/11/2013 3:34:42 PM


42

MOCK

| STORY

STORY

| MOCK

43

DIRTY PAPER : รักออนไลน์

เรื่อง | ดินสอหัก

(1) ผมรู้จักกับเธอทางอินเตอร์เน็ต เป็นการรู้จักกันผ่านโปรแกรมแชทออนไลน์ เธอเป็นคนคุยสนุก ตรงไปตรงมา ตัวอักษรที่เธอพิมพ์มาหามักจะแฝงไว้ ด้วยความน่ารัก ถึงแม้ผมจะไม่เคยเห็นรูปเธอ ไม่รู้ว่าหน้าตาเธอเป็นแบบไหน แต่ผมกลับรู้สึกดีทุกครั้งที่เราได้คุยกัน ดิฉันรู้จักกับเขาทางอินเตอร์เน็ต เป็นการรู้จักกันผ่านโปรแกรมแชทออนไลน์ เขาเป็นคนคุยด้วยง่าย มีความรอบรู้ ตัวอักษรที่เขาพิมพ์ตอบมามักจะ แฝงไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด ถึงแม้ดิฉันจะไม่เคยเห็นภาพเขา ไม่ทราบว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไร แต่ดิฉันอิ่มเอมใจทุกครั้งที่เราได้คุยกัน ผมคุยกับเธออย่างถูกคอในหลายต่อหลายเรื่อง ตั้งแต่การดูหนัง ฟังเพลง ร้านอาหารที่ชอบและอีกหลายๆอย่าง การได้คุยกับคนที่สนใจอะไรคล้ายๆ กัน ท�ำให้ผมมีความสุข ผมรู้สึกหวั่นไหวในใจ ผมอาจจะหลงรักเธอ นั่นท�ำให้ผมรู้สึกผิด ถึงเราจะมีเรื่องคุยกันมากมาย แต่ผมจะพยายามหลีกเลี่ยง เรื่องส่วนตัวเสมอ เพราะที่จริงผมแต่งงานมีภรรยาแล้ว ดิฉันคุยกับเขาอย่างสนิทสนมได้แทบทุกเรื่อง เราคุยเรื่องหนังที่ชอบ เพลงที่ฟัง ร้านอาหารอร่อยและอื่นๆอีกมากมาย การได้คุยกับคนที่ชอบอะไร เหมือนกัน ท�ำให้ดิฉันมีความสุข ดิฉันหัวใจพองโต ดิฉันคิดว่าตัวเองตกหลุมรัก นั่นท�ำให้ดิฉันรู้สึกผิด ถึงเราจะมีเรื่องคุยกันมากมาย แต่ดิฉันจะพยายาม หลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวเสมอ เพราะที่จริงดิฉันแต่งงานมีสามีแล้ว แต่ในที่สุดผมก็พ่ายแพ้ต่อความต้องการของตัวเอง ผมตัดสินใจนัดเจอกับเธอที่ร้านอาหารที่เราทั้งคู่ชื่นชอบแห่งหนึ่ง การไม่เคยเจอหน้าคร่าตากัน ไม่ใช่อุปสรรคส�ำหรับผม ผมหลงรักเธอในสิ่งที่เธอเป็น ผมตัดสินใจแล้ว ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เธอพิมพ์ตอบรับนัดผม แต่ในที่สุดดิฉันก็เพลี่ยงพล�้ำให้กับความปรารถนาของตัวเอง เขาพิมพ์ข้อความเชิญชวนดิฉันให้ไปเจอกันที่ร้านอาหารที่เราชื่นชอบ การไม่เคยเจอหน้า คร่าตากัน ไม่น่าจะเป็นปัญหาส�ำหรับดิฉัน ดิฉันตกหลุมรักเขาในแบบที่เขาเป็น ดิฉันตัดสินใจแล้ว ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ดิฉันตอบตกลงนัดเขา ผมโทรศัพท์บอกภรรยาว่าวันนี้จะไปทานข้าวกับลูกค้า โชคดีที่ภรรยาผมไม่ได้ถามอะไรมาก เธอบอกผมว่าเธอจะออกไปเจอเพื่อนเหมือนกัน ผมจอด รถที่หน้าร้านอาหาร บอกพนักงานว่าขอโต๊ะส�ำหรับสองที่ บริกรพาผมมานั่งที่โต๊ะ ผมมาถึงก่อนเวลานัดหมายนิดหน่อย ที่จริงผมไม่ได้คิดที่จะท�ำ อะไรเกินเลย ผมเพียงแค่อยากเจอเธอสักครั้ง ยังไงก็ตาม ผมตั้งใจจะบอกเธอว่าผมมีภรรยาแล้ว ระหว่างนั่งรอ ผมตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานาน หลายปี ดิฉันรับโทรศัพท์สามีท่ีโทรมาบอกว่าวันนี้จะต้องไปทานข้าวกับลูกค้า โชคดีที่สามีดิฉันมีธุระเหมือนกัน ดิฉันจึงไม่ต้องอ้างอะไรมากในการจะออกจาก บ้าน ดิฉันนั่งแท็กซี่มาลงหน้าร้านอาหาร บอกพนักงานว่ามีเพื่อนมาก่อนแล้ว ดิฉันเดินเข้าร้านมาด้วยตัวเอง อีกเพียงสองสามนาทีก็จะถึงเวลานัด ที่ จริงดิฉันไม่ได้คิดจะปล่อยให้มันเลยเถิด ดิฉันแค่รู้สึกอยากเจอเขาสักครั้ง อย่างไรก็ตาม ดิฉันตั้งใจจะบอกเขาว่าดิฉันมีสามีแล้ว ระหว่างเดินเข้าร้าน ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากในรอบหลายปี ผมรู้สึกเสียววาบที่สันหลัง จุกแน่นที่หน้าอกเมื่อเห็นภรรยาผมเดินเข้าร้านมา ผมท�ำอะไรไม่ถูก ได้แต่พยักหน้าเชื้อเชิญเธอให้มานั่งที่โต๊ะ ผมโกหก ภรรยาว่าลูกค้าเพิ่งโทรศัพท์มายกเลิกนัดไป ผมรู้สึกอึดอัดและละอายใจ ภายในจิตใจผมเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด ผมได้แต่ภาวนาให้เธออย่ามาตาม ที่นัดกันไว้เลย ผมทานข้าวเย็นมื้อนั้นกับภรรยาอย่างเงียบๆ บรรยากาศอึมครึมผ่านไปอย่างเชื่องช้า แต่แล้ววันนั้นก็ไม่มีผู้หญิงแปลกหน้าคนไหนเดิน เข้าร้านมาเพียงล�ำพัง ผมถอนหายใจอย่างโล่งอก ก่อนจะเปิดประตูรถให้ภรรยา ดิฉันรู้สึกร้อนผ่าวที่ใบหน้า หัวใจแทบวายเมื่อเห็นสามีดิฉันในร้าน ดิฉันท�ำอะไรไม่ถูก ได้แต่ต้องเดินไปนั่งร่วมโต๊ะกับเขา ดิฉันโกหกสามีว่าเพื่อน โทรศัพท์มาบอกว่าติดธุระด่วนเมื่อสักครู่ ดิฉันรู้สึกอึดอัดและละอายใจ ภายในจิตใจดิฉันเต็มไปด้วยความส�ำนึกผิด ดิฉันได้แต่ภาวนาให้เขาอย่ามา ตามที่นัดกันไว้เลย ดิฉันทานข้าวเย็นมื้อนั้นกับสามีอย่างเงียบๆ พยายามเก็บอาการวิตกกังวลเอาไว้ แต่แล้ววันนั้นก็ไม่มีผู้ชายแปลกหน้าคนไหน เดินเข้าร้านมาเพียงล�ำพัง ดิฉันแอบถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะขึ้นรถกลับกับสามี

Book 1.indb All Pages

(2) คืนนั้นผมพิมพ์ถามเธอว่า “ท�ำไมไม่มาตามนัด?” คืนนั้นดิฉันพิมพ์ถามเขาว่า “ท�ำไมไม่มาตามนัด?”

12/11/2013 3:34:42 PM


MOCK

44

| ENTERTAINMENT

ARTICLE

| MOCK

45

ลูกเต๋า

LET’S DO THE MUSIC เรื่อง | piramid

เอก สุดเขต จึงเจริญ แห่งวง Season Five สังกัดค่ายสนามหลวงมิวสิค เจ้าของเพลง “แหลก” สุดกระแทกอารมณ์ซึ่งเอกเป็นคนร้อง และแต่งเอง และแอบบอกกับเราว่าที่แต่งได้ เพราะมีประสบการณ์ตรง (หัวเราะเบาๆ) ล่าสุดเปิดตัวอัลบั้มใหม่ ชื่ออัลบั้ม GOLDEN ERA มีเพลงที่น่าฟังและเพราะมากๆ เช่น เพ้อ เจ้อ จากนักร้องเสียงดี Season Five ที่เป็น เพลงที่ออกมาใหม่ล่าสุด ซึ่งทั้งท่วงทำานองและ เนื้อเพลง แต่งออกมาได้อย่างลงตัว เอกเคยมองดูดนตรีหรือคอนเสิร์ตจากมุมข้าง ล่าง แต่ตอนนี้เป็นคนมองจากบนเวทีลงมามัน รู้สึกภูมิใจมากความฝันกับหน้าที่สิ่งที่ต้องมาคู่ กัน แต่สิ่งที่ได้รับคือ “โอกาส” ความฝันสมัย เด็กที่อยากเป็นนักร้อง วันนี้หลายคนคงรู้จักวง Season Five กันบ้างแล้ว จากกลุ่มเด็กหนุ่มที่รักในเสียงดนตรี เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชั้นประถม เรียนมาด้วย กั น จนขึ้ น ชั้ น มั ธ ยม ตั้ ง วงเป็ น คณะนั ก ร้ อ ง ประสานเสียงของโรงเรียนวงใหญ่ 20-30 คน แต่เราอยากเด่น (หัวเราะ) ก็เลยแยกออกมาตั้ง วง ก็มีกัน 6-7 คน พอเรียนจบก็ได้ไปทำางานเพลงร่วมกับ พี่นิโคล เทริโอ ในเพลงเปรี้ยวใจ ตอนนั้นยังใช้ ชื่อวง 5U อยู่ จากนั้นก็ได้ไปเจอกับพี่แม็ค วง Acappella 7 ก็ ไ ด้ แ นะนำ า ให้ เรารู ้ จั ก กั บ พี่ ตี๋ Matching ก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำางานเพลง ของตัวเองและมีความฝันเหมือนกัน Season Five เปรียบได้กับ 4 ฤดูมารวมตัวกัน เกิดเป็นฤดูที่ 5 ขึ้นมา จากที่ปรึกษากฎหมาย ชีวิตเปลี่ยนเพราะความฝันและความมุ่งมั่นของ เอก จนตอนนี้ เ ป็น ศิลปิน ที่มีคุณภาพคนหนึ่ง

Book 1.indb Custom V

เรื่อง | เสือย้อย

สไตล์ Hybrid Acapella หรือการร้องอะแคป เปลล่าโดยมีจังหวะดนตรีแนวอื่นๆ อย่างเช่น อาร์แอนด์บีหรือฟั้งก์ผสมเข้าไปด้วยทำาให้เพลง ดูมีสีสีนขึ้น ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยใช้ชื่อว่า 5U เคยมีผลงานร่วมกับศิลปินดังหลายคนของค่าย แกรมมี่ นอกจากนั้ น ยั ง ร่ ว มงานในโปรเจ็ ก ต์ สนามหลวง Connect 4 ในเพลงเสียดาย และ

อัลบั้ม LoveMaker by am:pm ในเพลง ดีอยู่ แล้ว Seasons Of Life เป็นชื่ออัลบั้มชุดแรก ของ Season Five ที่ออกมาในปี 2009 ได้แม็ค วง Acappella 7 มาเป็นโปรดิวเซอร์ เอกบอกกับเราว่า ตอนนี้ความฝันเดิน ทางมาระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ เพราะส่วนมากคนจะรู้จักแค่เพลง แต่ยังไม่รู้จัก ว่าคนร้องและ Season Five จริงๆแล้วเป็นใคร และถ้ามีโอกาส อยากจะเป็นคนแต่งเพลงให้คน อื่นร้องบ้าง พูดถึงงานแสดง ตอนนี้มีคนติดต่อเข้า มาเยอะเลย แต่ก็ปฎิเสธไป เพราะคิดว่ายังไม่ พร้ อ มและอยากให้ ทุ ก คนรู ้ จั ก และยอมรั บ ใน ทางสายดนตรีมากกว่า จะภูมิใจมากกว่าที่คน จะรู้จักในฐานะนักแสดงถ้ามีโอกาสอยากให้ลอง ไปชมและฟังร้องสดๆเพราะจะให้ความรู้สึกที่ ต่างจากเพลงที่ฟังเยอะสามารถติดตามผลงาน และคิวโชว์ของ Season Five ได้ที่www.facebook.com/seasonfiveband

กติกำในชีวิตจริงก็แทบไม่ต่ำงกัน... ไม่ ว ่ ำ จุ ด หมำยในเกมชี วิ ต ของคุ ณ จะเป็ น อย่ ำ งไร คุ ณ ก็ ต ้ อ งก้ ำ วเดิ น ไปเพื่ อ บรรลุ เป้ำประสงค์นั้น แต่กำรไปข้ำงหน้ำอย่ำงเดียว ก็อำจเป็นดำบสองคม คุณอำจจะท�ำทุกอย่ำง เพื่อให้เกมเป็นของคุณ จนหลงลืมไปว่ำ ในแต่ละช่องตำเดินของคุณ ก็มีสิทธิ์พบกับอุปสรรคได้เช่นกัน บำงครั้งอำจจะแค่สะดุดเล็กน้อย บำงครั้งก็ ถึงขั้นหำยนะ หำกคุณติดคุกหรือล้มละลำยในเกมกระดำน นั่นอำจเรียกเสียงหัวเรำะครืนจำกเพื่อนฝูง แต่มันไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆในเกมชีวิต เมื่อรีบร้อนก็ขำดควำมระมัดระวัง และหลำย ครั้งที่คุณก็อำจท�ำผิดพลำดโดยไม่จ�ำเป็น ค�ำถำมก็คือ ในเมื่อเกมชีวิตคุณเป็นของคุณ อยู่แล้ว ท�ำไมจึงต้องรีบเร่งจนสูญเสียควำม รื่นรมย์?

ติกาในเกมกระดานระบุไว้ว่า... เมื่ อ คุ ณ ทอดลู ก เต ำ แล้ ว ออก แต้ ม เท่ ำ ไหร่ คุ ณ จะสำมำรถเดิ น หน้ ำ ด้ ว ย จ�ำนวนก้ำวเท่ำนั้นหำกทอดได้สองแต้ม คุณก็ เดินได้สองก้ำว ถ้ำห้ำแต้มก็ห้ำก้ำวเป็นต้น และเมื่อคุณไปตกที่ช่องใด คุณก็ต้องปฏิบัติ ตำมเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ส� ำ หรั บ ตำนั้ น เกม กระดำนมักจะจ�ำลองสถำนกำรณ์จำกสังคม มนุษย์ ซึ่งจุดประสงค์อำจจะเพื่อเพิ่มอรรถรส ในกำรเล่ น ดั ง นั้ น มั น จึ ง บรรจุ รู ป แบบของ เหตุกำรณ์ไว้มำกมำยตั้งแต่ กำรซื้อที่ดิน ถู กล็อตเตอรี่ ติดคุกไปจนถึงล้มละลำย

ควำมสุนทรีย์ของเกมนั้นเกิดจำกลูกเตำ จ�ำนวนแต้มบนลูกเตำก็คือกำรมองเกมให้ขำด ก�ำหนดจ�ำนวนก้ำวที่จะเดิน รู้จักผ่อน รู้จักเร่ง รู้ว่ำจังหวะไหนควรหยุดรอ จังหวะไหนควร ควบตะบึงนั่นเอง และถึงแม้ว่ำคุณจะยังท�ำไม่ได้ตำมเป้ำหมำย แต่อย่ำงน้อยที่สุด กำรทอยลูกเตำก็ไม่ท�ำให้ คุณหลุดออกจำกเกมไปเสียก่อน ตรำบใดที่คุณยังใช้ชีวิตในฐำนะผู้เล่น ประตู สู่ควำมส�ำเร็จก็ยังไม่ถูกปิดตำย คุณจะยังสำมำรถทอดลูกเตำเพื่อก้ำวเดินต่อ ไปได้เรื่อยๆ

จุดหมำยของเกมหนึ่งๆอำจจะเป็น เส้นชัย อำจจะเป็นกำรสะสมเงิน คะแนนหรือ อะไรก็ตำม ทว่ำ ในกำรจะไปให้ถึงจุดหมำยในเกมได้ คุณ ต้องเริ่มจำกกำรทอดลูกเตำ...

ถ้ำหำกมองชีวิตให้เป็นเช่นเกมกระดำน เอำเข้ำจริงแล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่ำเส้นชัยอยู่ ตรงไหน แต่ อ ยู ่ ที่ คุ ณ จะสนุ ก กั บ มั น ได้ อ ย่ ำ งไรต่ ำ ง หำก... ไม่ใช่หรือ?

12/11/2013 3:34:44 PM


MOCK

46

| HUNGRY

Odd's steak

ขาวชาติน� ไี ม่ต้องรอชาติหน้า 00 mg.

00 ollagen 3 C la u m r Fo g. Glutathione 100 m

เรื่อง/ภาพ | เมธาวี ถ้าคุณกำาลังมองหาอาหารร้านเล็กๆ บรรยากาศเป็นกันเอง ราคาไม่แพงอย่างที่คิด และที่ สำ า คั ญ มี อ าหารอร่ อ ยจากหลากหลาย ประเทศให้ เ ลื อ ก ไม่ ว ่ า จะเป็ น สไตล์ อั ง กฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลีย, เอเชีย และที่ขาดไม่ได้ ต้องอาหารไทยแน่นอนค่ะ เราขอแนะนำา ร้าน Odd's steak ไม่ ไกลจากย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ อยู่ตรง ข้ามอาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ และไม่ไกลจาก โรงแรมแชงกรี-ลา ซึ่งเดินทางมาทางรถไฟฟ้าลง สะพานตากสิ น หรื อ มาทางเรื อ ล่ อ งแม่ นำ้ า เจ้าพระยา ก็แล้วแต่ทุกท่านสะดวก พร้อมกันนี้ก็มีอาหารให้เลือกชิมไม่ว่า จะเป็น สลัดต่างๆ, พาสต้า, ซุป รวมไปถึง ของ หวานอย่าง สละลอยแก้ว และไอศกรีมโฮมเมด ถ้าทุกท่านได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจ จนต้องไป แล้วไปอีกเลยหล่ะค่ะ สำาหรับนักดื่มทั้งหลายก็ มีแอลกอฮอล์หลายชนิดให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น เบียร์, เหล้า, ค็อลเทล รวมไปถึงไวน์จากชิลี ให้ ลิ้มรสชาด เคล้ากับอาหารเข้ากันแล้วอร่อยอย่า บอกใครเชียว ร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. - เที่ยงคืน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เปิดบริการ 365 วัน และช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมีเมนูพิเศษไว้ คอยต้ อ นรั บ ทุ ก ท่ า นจะเน้ น เฉพาะช่ ว ง high season เท่านั้นค่ะ

Vitamin c 10000 m g. Hyaluron ic Acid 6 00 mg.

ขาวจริง ขาวเนียน ขาวไว

ขาวใส ขาวออร่า

PROJECT WHITE BEAUTY DRINK เป็ นอาหารเสริมเพือ� ผิวขาวทีผ� ลิตขึน� ในห้องแล็ปจากฮ่องกง ซึง� ผู ท้ าน สามารถไว้วางใจรับประทานได้ ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง Project White Beauty Drink จะทําให้มผี วิ พรรณขาว เนียนใสอย่างเป็ นธรรมชาติ เมือ� ทานต่อเนือ� ง 10 วัน จะสังเกตุได้ว่า ผิวพรรณดูเปล่งปลัง� ผิวมีความ นุม่ ลืน� ยิง� ขึน� และทานต่อเนือ� งอาจจะทําให้ผวิ ขาวขึน� ได้ถงึ 5 ระดับ และช่วย ให้ใบหน้าสว่าง ใส เต่งตึง ผิวกายเนียนขึน� จนคุณรู้สกึ ได้

FOUNDATIONS โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กด้อยโอกาส เด็กก�าพร้า และเด็กยากจน วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ. เชียงใหม่ พระพุทธศำสนำเป็นรำกฐำนของชำติ และ เป็นรำกฐำนกำรศึกษำของไทยมำเป็นเวลำช้ำนำน ใน สมัยรัชกำลที่ ๕ วัดเป็นศูนย์กลำงที่พุทธศำสนิกชนจะ มำศึกษำหำควำมรู้โดยผู้ปกครองจะส่งบุตรชำยของ ตนเข้ำไปบวชเพื่อศึกษำเล่ำเรียน จึงถือได้ว่ำวัดเป็น โรงเรียนแห่งแรกนั่นเอง ปัจจุบันถึงแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นมำกมำย

แม้กระทั่งโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแต่ก็ยังไม่เพียง พอต่อควำมต้องกำรที่เพิ่มมำกขึ้นทุกขณะ โดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดำร เด็กก�ำพร้ำ เด็ก ยำกจนหรือเด็กด้อยโอกำส ซึ่งภำครัฐไม่สำมำรถเข้ำไป ให้ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงทั่วถึง อันอำจก่อให้เยำวชน เหล่ำนั้นสร้ำงปัญหำที่มีผลกระทบต่อสังคม จำกกำรเล็งเห็นปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น พระ อำจำรย์อำนันท์ อำนนฺโท เจ้ำอำวำสวัดดอนจั่น จึงได้ ริเริ่มจัดตั้งโครงกำรที่เรียกว่ำ “โครงกำรพัฒนำคุณภำพ ชีวิต เด็กด้อยโอกำส เด็กก�ำพร้ำ และเด็กยำกจน” ขึ้น ตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 2528 รวมระยะเวลำถึงปัจจุบัน 26

ปี สิ่งที่ท่ำนได้ด�ำเนินกำรคือ กำรให้ควำมอุปถัมภ์แก่ เด็กที่มีสถำนภำพดังต่อไปนี้ 1. เด็กก�ำพร้ำที่พ่อหรือแม่เสียชีวิต 2. เด็กที่พ่อหรือแม่ติดยำเสพติด 3. เด็กที่พ่อหรือแม่พิกำร 4. เด็กที่พ่อหรือแม่ติดคุก 5. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง 6. เด็กยำกจน

ร่วมช่วยเหลือเด็กได้โดยการบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี: โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ธนาคาร: กรุงเทพ สาขาเมืองสมุทร เลขที่: 561-0-17722-1 Book 1.indb All Pages

สัง� ซื�อและสอบถามข้อมูล

: Project White Beauty Drink

12/11/2013 3:34:46 PM


NINE NARAI Creative Studio co.,ltd. 90/144 แยก 9 ซอย วิภาวดี 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 tel. 02-116-1695 https://www.facebook.com/MOCKmgz Book 1.indb 48

12/11/2013 3:34:46 PM

MOCK MAGAZINE  

Art and Comedy

Advertisement