Page 1

focus op kwaliteit

Jaarverslag 2011-2012 Adelbert College Wassenaar


Voorwoord

‘Focus op kwaliteit’ Focus op kwaliteit

Verbeteren

Met trots presenteer ik u het vierde jaarverslag van het Adelbert College. Het geeft een goed beeld van het reilen en zeilen van onze school in het schooljaar 2011-2012. Wij tonen u ook de aandachtspunten waar wij de komende jaren aan werken: een school met ambitie.

Om goed in te kunnen spelen op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, herzien wij ook waar nodig ons onderwijsbeleid. Dit jaar heeft de directie de notitie ‘Doelen van onderwijsbeleid Adelbert College 2012 - 2015’ uitgebracht met daarin een aantal gekwantificeerde streefdoelen voor de komende jaren. Ik geef u graag mee dat wij deze doelen kunnen formuleren dankzij het open karakter van de school, waardoor er ruimte is voor continue verbetering. Ons uitgangspunt is om uw kinderen goed klaar te stomen voor het uitdagende leven na de middelbare school!

Tegelijkertijd kan ik u garanderen dat wij trouw blijven aan onze eigen identiteit en traditie. Respect, vertrouwen en solidariteit zijn onze belangrijkste kernwaarden, die ook in het schooljaar 2011-2012 een krachtige weerslag op het Adelbert hebben gehad. Een veilige en open omgeving voor uw kinderen. Uitdagingen Een jaar dat gericht was op strategisch denken en het uitvoeren van vernieuwende ideeën. Met het doel kwalitatief hoog onderwijs te blijven waarborgen voor uw kinderen, ook in financieel zwaar weer. Het is vast niet aan u voorbij gegaan: ook voor het onderwijs zijn het uitdagende tijden. Wij zijn dit schooljaar een flinke bezuinigingsronde ingegaan waarbij de medezeggenschapsraad, het bestuur en de directie met een pakket aan duurzame maatregelen zijn gekomen voor de volgende jaren. Het streven van onze school is om ook vanuit financieel oogpunt gezien een gezonde basis te behouden met continuering van onderwijs op hoog niveau. Veerkracht En dat hebben wij niet in de laatste plaats te danken aan onze medewerkers die (extra) veerkracht tonen middenin de dynamiek van turbulente tijden. Uw kinderen hebben het afgelopen schooljaar (weer) kunnen rekenen op een waardevolle factor: de enorme en positieve inzet van onze professionele medewerkers. Deze motiverende houding heeft haar weerslag op onze leerlingen die goed presteren in een prettige leeromgeving.

Tot slot wens ik u veel leesplezier toe. Mocht u interesse hebben het uitgebreide jaarverslag 20112012 te lezen, dan kunt u dit verslag vinden op ons webportaal of opvragen bij het secretariaat van onze school. Met vriendelijke groeten,

Ben Dijkmans


Inhoud Organisatie Stichting

02

Bestuur

02

Missie

02

Samenwerking

02

Communicatie

03

Onderwijs Onderwijsontwikkeling

04

Teamgerichte benadering

04

Opleidingsgerichte benadering

06

Planmatige en doelgerichte benadering

06

– Speerpunten uit ons schoolplan

07

– Zorg

08

Ontwikkeling in cijfers

10

Personeel Ontwikkelingen

11

Kerncijfers

12

Veiligheid Ongevallen en incidenten

14

Huisvesting, inventaris en ICT

15

Financiën Financieel beleid

16

Begroting

16

Exploitatierapport

16

Kengetallen

17

1


ORGANISATIE Stichting

Missie

Het Adelbert College is een stichting, die 27 april 1954 is opgericht en gevestigd in Wassenaar.

Het Adelbert College is een scholengemeenschap met een eigen karakter dat wordt bepaald door een open katholieke achtergrond en traditie. De missie van onze school is hierop gebaseerd. We hebben deze in een aantal kernwaarden gedefinieerd.

De Stichting heeft als doel om katholiek voortgezet onderwijs te stimuleren in de Gemeente Wassenaar, Voorschoten en omliggende gemeenten.

Het Adelbert College:

Bestuur Bij aanvang van het schooljaar 2011-2012 zijn de statuten van de Stichting gewijzigd en daarmee aangepast aan de wettelijke vereisten van scheiding van bestuur en toezicht. De uitvoerend bestuurders zijn tevens de kerndirectie van de school. Zij vormen samen met de afdelingsleiders de schoolleiding van het Adelbert College. Het stichtingsbestuur is per 1 januari 2012 als volgt samengesteld: Voorzitter: Dhr. dr. L. Doorn

Samenwerking Om ervoor te zorgen dat gestelde doelen sneller behaald worden, werkt het Adelbert College in diverse constructieve verbanden samen.

(toezichthouder)

Plv. voorzitter: Mw. drs. A.M.H. Smits-van den IJssel

Semper Movens (toezichthouder)

Secretaris: Mw. drs. A.M.H. Smits-van den IJssel Penningmeester: Dhr. drs. J. Simons

(uitvoerend bestuurder)

Leden: Dhr. J.J. Herst, RA (toezichthouder) Mw. mr. I. De Vries (toezichthouder) Dhr. mr. M. Gazenbeek (toezichthouder) Dhr. drs. B.W. Dijkmans (uitvoerend bestuurder) Dhr. drs. E. Dees (uitvoerend bestuurder) Een nieuw model Tijdens het schooljaar 2011-2012 heeft het bestuur zich georiënteerd op een wijze van werken, die recht doet aan de eisen van goed bestuur en toezicht. Hierbij zijn de traditie, waarden en schaal van de school niet uit het oog verloren. Met de medezeggenschapsraad is in dit proces tweemaal overleg gevoerd. Het bestuur heeft uiteindelijk gekozen voor het model “Policy Governance©”, dat zij in schooljaar 2012-2013 nader uit zal werken. Een jaarverslag van de toezichthouders kunt u terugvinden in het eerste hoofdstuk van het uitgebreide jaarverslag op het webportaal.

2

• is uitdagend waar mogelijk en ondersteunend waar nodig; • bevordert het plezier in het leren; • is veilig en respectvol; • heeft een open houding; • wil de kwaliteit van de school steeds verbeteren.

Het stichtingsbestuur van het Adelbert College werkt onder de naam ‘Semper Movens’ sinds een aantal jaren in verenigingsverband samen met de besturen van respectievelijk de Scholengroep Spinoza te Leidschendam/Voorburg, het Vlietland College te Leiden, het Alfrink College te Zoetermeer, het Sint Laurens College te Rotterdam, het Emmaus College te Rotterdam, de scholengemeenschap Spieringshoek te Schiedam, het Aloysius College te Den Haag en het Erasmus College te Zoetermeer. Het hoofddoel van Semper Movens is samenwerking op het gebied van personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid. In het kader van het laatste doel is de school in 2011-2012 gevisiteerd door de visitatiecommissie van Semper Movens. De opvallendste aanbevelingen uit deze visitatie zijn de volgende: • Op onderwijsgebied heeft het Adelbert College veel goede initiatieven genomen in de afgelopen jaren. De commissie adviseerde de schoolleiding om strategische beleidsplannen op te stellen voor trajecten die voortgezet worden. • De commissie stelde dat er onvoldoende draagvlak was voor centrale, schoolbrede ontwikkeling op het gebied van zelfstandigheid. De schoolleiding gaat in de komende jaren graag met deze en andere aanbevelingen aan de slag. Overige conclusies zijn te lezen in het eindrapport dat u kunt vinden op het webportaal, onder het kopje ‘kwaliteitszorg’.


Aansluiting vervolgonderwijs

Communicatie

Het Adelbert College maakt deel uit van samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met aansluiting op het vervolgonderwijs, afstemming op de lokale arbeidsmarktsituatie en coördinatie van het onderwijsaanbod.

In communicatie met de stakeholders van de school is dit schooljaar veel aandacht besteed aan de inhoudelijke vernieuwing van de website en het Adelbert Nieuws. Het Adelbert Nieuws was voorheen het contactblad van de oudervereniging, maar is steeds verder ontwikkeld tot een informatief bulletin van de schoolleiding.

Deze verbanden zijn: • Regionaal arrangement regio Leiden (sinds 2007) – samenwerking VMBO en MBO; • ‘Ons Platform’: aansluitingsproject VMBO-MBOHBO regio ”Leiden, Duin-& Bollenstreek en Alphen aan de Rijn”. Het Platform Risicoregeling Haaglanden Het Adelbert College heeft zich aangesloten bij het Platform Risicoregeling Haaglanden met scholen uit Zoetermeer en Delft. Reden hiervoor is dat scholen binnen de regio Haaglanden in vergelijking met andere gebieden in Nederland meer moeite hebben om vacatures te vervullen. Met een toegekende subsidie in 2009 van e 1.900.000 voor de regio is het Adelbert College opgetreden als penvoerder. Het Adelbert College heeft aan de volgende projecten inhoudelijk deelgenomen: • een korte film over het leraarschap, die we gebruiken bij wervingsactiviteiten voor nieuwe docenten; • verbeteren van begeleidingsstructuur voor (nieuwe) docenten en voor stagiaires; • opleidingsschool Haaglanden (OSH), samen met het Alfrink College en drie scholen van het Haagse Platform ‘De Rode Loper’.

Initiatieven op het gebied van communicatie: • Vanaf 2012-2013 zal gewerkt worden aan verdere digitalisering van de informatiestroom vanuit de school naar alle betrokkenen. • Informatie over komende activiteiten zullen wij vooral via (digitale) brieven onder ouders en andere betrokkenen verspreiden. • Inhoud en vormgeving van de communicatiemiddelen krijgen in 20122013 extra aandacht.

Vensters voor Verantwoording Bij aanvang van het schooljaar 2011-2012 zijn alle gegevens van het Adelbert College voor een ieder zichtbaar geworden via de website ‘Vensters voor Verantwoording’. Hiermee voorziet het Adelbert College in een behoefte bij (potentiële) ouders en relaties. Bovendien kunnen wij op deze heldere wijze verantwoording afleggen over eigen beleid en resultaten. Ook biedt het de mogelijkheid tot benchmarking met vergelijkbare scholen in het land.

Het actieplan is in het schooljaar 2011-2012 afgerond en een verantwoording is eind november 2012 toegestuurd aan het Ministerie OC&W. Het resultaat van deze samenwerking is een sterke begeleidingsstructuur voor nieuwe docenten en voor studenten van diverse lerarenopleidingen. Het Adelbert begeleidt jaarlijks tussen de 20 en 30 studenten. Een bijkomend resultaat is dat er goede contacten opgebouwd zijn met verschillende lerarenopleidingen. Initiatieven volgend schooljaar Voor schooljaar 2012-2013 staan op de agenda: • opbouw van een gezamenlijk OSHprogramma voor studenten; • versterking van de begeleidingsstructuur; • uitbreiding naar de inductiefase (2e en 3e jaar van loopbaan als docent); • het vergroten van de doorstroom van studenten naar docentfuncties in de school.

3


ONDERWIJS Het Adelbert College werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. In schooljaar 2011-2012 heeft het Adelbert College beslissingen op het gebied van de ontwikkeling van het onderwijs genomen. Uiteraard met een gerichte focus op het blijven bieden van kwaliteit. Daarnaast is het voor ons vanzelfsprekend om ook de activiteiten te stimuleren die van groot belang zijn voor de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Graag tonen wij u hierbij een aantal van deze resultaten.

Onderwijsontwikkeling In 2011-2012 is de ingezette ontwikkeling van het onderwijsbeleid voortgezet. De belangrijkste ambities zijn: • Examenresultaten: slagingspercentages en gemiddelde cijfers liggen structureel boven het landelijk gemiddelde. • Onderwijsaanbod: het aangeboden onderwijs is aansprekend en uitdagend, de leerling wordt geactiveerd waar mogelijk. • Zelfstandigheid: de zelfstandigheid van de leerlingen wordt bevorderd. • Toename ICT gebruik: het gebruik van digitale leermiddelen door docenten en leerlingen neemt verder toe. • Naleven gedragsregels: de afspraken rond gedrag in school en binnen het primaire proces zijn duidelijk en worden nageleefd.

Teamgerichte benadering In 2011-2012 is bij de realisatie van het onderwijsbeleid een groter accent gelegd op de rol van de docenten, zowel in de vaksecties als in de verschillende teams.

• Brugklasintroductie: de afsluiting van de brugklasintroductie in november (tijdens de eerste toetsweek) heeft een andere invulling gekregen. • Hulpstructuur: in de hulplessen helpen wij leerlingen gericht op het gebied waar ze moeite mee hebben. In 2011-2012 is de opzet van deze lessen gewijzigd. Leerlingen zitten óf bij een hulples, óf besteden het uur als een huiswerkuur. Voor alle eersteklassers zijn er mentorlessen. In het schooljaar 2011-2012 hebben wij meer structuur in het jaarprogramma van de mentorlessen gebracht met name door aandacht te geven aan de combinatie van sociale vaardigheden en studievaardigheden. • Burgerschap: Alle eersteklassers hebben meegedaan aan de actie ‘Wandelen voor Water’. De opbrengst van deze actie is bestemd voor Kenia en dan specifiek voor het aanleggen van sanitaire voorzieningen. Ook hebben eersteklassers genoten van een schoolconcert waarbij er Zuid-Amerikaanse muziek gespeeld werd. • Teamscholing: de leden van team 1 hebben een training gevolgd met als thema: ‘in contact komen en blijven met leerlingen en inzicht verkrijgen in de processen die hierbij een rol spelen’. Team 2: 2 en 3 havo en vwo • Keuze voor wiskunde: team 2 boog zich over de kwestie hoe leerlingen zo goed mogelijk hun keuze voor een van de vier wiskundevakken kunnen bepalen. Besloten is dat het wiskunde-b cijfer voortaan uitsluitend een adviserende waarde zal hebben. Ouders kunnen in Magister zien wat het wiskunde b-cijfer is. Op het vwo stonden wij leerlingen voor het eerst toe om natuurkunde te kiezen zonder wiskunde-b.

Rol vaksecties bij onderwijsontwikkeling

Initiatieven!

In 2011-2012 is de positie van de vaksecties verder verstevigd, waarmee de rol van de afdelingsteams is verkleind. De reden voor deze strategische keuze is dat de vaksecties dragers zijn van vakinhoudelijke kennis en expertise en daarmee een cruciale rol spelen ten aanzien van onderwijsontwikkeling. Het is de taak van de docenten om binnen de secties te zoeken naar de optimale combinatie van lesstof en werkwijze, met een zo hoog mogelijk rendement als doel.

• Vanaf 2012-2013 gaat team 1 werken met het tutormentoraat: het betrekken van bovenbouwleerlingen bij het eersteklasmentoraat. • In 2012-2013 krijgt het keuzeproces voor wiskunde een nieuwe impuls. In januari 2013 nemen alle 3 vwo-leerlingen deel aan het programma Wiskundewereld van de Technische Universiteit Delft waarbij zij op verschillende manieren kennis maken met de wiskunde-varianten. • Met ingang van 2012-2013 mogen leerlingen een extra vak kiezen voor het erop volgende jaar in 4 havo.

Afdelingsgebonden ontwikkelingen

4

Team 1: eerste klassen

Per afdeling beschrijven wij hieronder welke ontwikkelingen in het schooljaar 2011-2012 opvallend waren:


Themamiddag: gedragsstoornissen

Initiatieven!

Voor team 1, 2 en 3 is in november 2011 een themamiddag over gedragsstoornissen georganiseerd voor alle onderbouwmentoren en andere belangstellende personeelsleden. Stichting de Jutters verzorgde twee workshops: één over autisme en één over gedragsstoornissen in het algemeen. Met verdieping van de kennis over deze stoornissen kunnen wij het toenemend aantal leerlingen met een dergelijke stoornis een betere begeleiding bieden.

• Volgend schooljaar bezoekt 5 havo wederom diverse Hogescholen, maar dan in groepen op basis van het gekozen profiel. Zo gaan de bèta-profielen met hun mentoren naar InHolland in Delft. Het LOB-traject wordt in 2012-2013 uitgebreid naar 4 havo.

Team 5: 4, 5 en 6 vwo Team 3: 2, 3 en 4 vmbo-t • Streaming: in 2011-2012 is een plan ontwikkeld om de leerlingen in het derde en vierde leerjaar een meer gerichte keuze te laten maken uit enkele samengestelde pakketten. Deze ‘streaming’ houdt een beperking van de vakkenkeuze in, maar zorgt voor een verbeterde programmatische aansluiting op zowel mbosectoren als havo-profielen. Voortaan kiezen derdeklassers voor een M-route (maatschappij) of N-route (natuur). Voor het schooljaar 20122013 is de keuze bepaald: (maar liefst) 72% gaat de N-route volgen. • Mentorenteam: de intensievere overlegstructuur tussen mentor en afdelingsleider heeft het monitoren van de leerlingen dit schooljaar naar een hoger plan getild. Team 4: 4 en 5 havo • Studielessen: in het schooljaar 2011-2012 is opnieuw nagedacht over de invulling van de studielessen. De mentoren hebben succeslessen uitgewisseld; populair zijn de lessen die gericht zijn op beroepskeuze en op leerstrategieën in relatie tot het puberbrein. • Mentorlessen: bij de invulling van de mentorlessen zal voortaan gebruik gemaakt worden van de respons vanuit de klankbordgroep van leerlingen. • Loopbaanbegeleiding en -oriëntatie (LOB): in het kader van het LOB-traject heeft de decaan voor 5 havo een dag georganiseerd op de Haagse Hogeschool. 4 havo bezocht de Leidse Voorlichtingsdagen. • Scholing: team 4 heeft een scholingstraject gevolgd met als thema: ‘het coachen van de bovenbouwleerlingen op het gebied van motivatie en zelfstandigheid.

• Scholing: team 5 heeft een scholingstraject gevolgd waarbij de nadruk lag op het vergroten van de pedagogische kwaliteiten van de docenten en mentoren. • ‘Omgaan met examenvrees’: evenals in voorgaande jaren is deze interne training door docenten aangeboden aan een aantal examenkandidaten van alle afdelingen. • Mentoraat: dit jaar hebben de mentoren extra aandacht besteed in de mentorlessen en in individuele contacten aan de overstap van 3 naar 4 vwo. Deze overstap wordt namelijk door vele leerlingen als ‘zwaar’ ervaren. • Werkhouding: in 5 vwo is de werkhouding van de leerlingen reden tot zorg. Docenten van 5 vwo hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van ongewenst gedrag. • In 6 vwo hebben docenten leerlingen extra gestimuleerd om deel te nemen aan open dagen en proefstudeerdagen bij de verschillende universiteiten. • Interne examentrainingen: de leerlingen in 5 havo en 6 vwo hebben na het geslaagde experiment in 2010-2011 ook dit jaar een week voor de meivakantie proefexamens gemaakt. Klankbordgroepen team 4 en team 5 Dit schooljaar is de klankbordgroep in 4 havo onder leiding van twee mentoren goed van de grond gekomen. Ook in 4 vwo zijn leerlingen actief in klankbordgroepen. In 2012-2013 zetten zowel 4 havo, 5 havo als 4 vwo de klankbordgroep voort.

De week na de meivakantie stond in het teken van gerichte examenvoorbereiding.

5


ONDERWIJS Opleidingsgerichte benadering

Initiatieven! • In 2012-2013 krijgen ook tweedeklassers corveedienst. Wij willen in de komende jaren de verantwoordelijkheid voor een schone school doortrekken naar hogere leerjaren. • Op de vervuiling van het achterplein richten wij ons in het schooljaar 2012-2013. • In het schooljaar 2012-2013 zal het thema Pesten behandeld worden in de andere klassen. Hierbij fungeert het Pestprotocol van het Adelbert College als leidraad. Het behandelen van dit thema vindt plaats tijdens de mentorlessen en ‘onder de paraplu’ van het jaarthema respect voor elkaar, omgaan met verschillen.

Werkgroep Heerlijk Helder Havo Binnen het onderwijsbeleid van de school heeft het havo een centrale plaats gekregen. De werkgroep Heerlijk Helder Havo (HHH) bestaat uit de drie afdelingsleiders, de decaan havo en zes docenten. Het doel is om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de specifieke havoleerling en daarmee het slagingspercentage verder te laten stijgen. Werkgroep VWO+ In 2011-2012 is besloten om een werkgroep voor het vwo op te richten, analoog aan de werkgroep HHH. De werkgroep buigt zich over: het bètaonderwijs, het gymnasium, presenteren en de profielwerkstukken. Op basis van de evaluatie aan het einde van het schooljaar 2012-2013 besluiten we of de werkgroep gecontinueerd wordt.

Planmatige en doelgerichte benadering

• Een aantal mentoren van de eerste klassen heeft een lessenserie met het thema Pesten ontwikkeld. Ook hebben alle eersteklassers deelgenomen aan de ‘Week tegen het Pesten’. • In het kader van actief burgerschap is de maatschappelijke stage op het Adelbert College inmiddels stevig ingeburgerd. In 2011-2012 hebben alle leerlingen uit de derde klassen 30 uren stage gelopen.

Sociale vorming

Kwantificering van de onderwijsdoelen

Binnen onze school hebben wij een aantal duidelijke en redelijke regels gesteld. Wij zijn van mening dat de naleving van regels een bijdrage levert aan een goed leerklimaat. Het brengt leerlingen daarnaast een aantal belangrijke waarden en normen bij.

In het voorjaar van 2012 heeft de directie de notitie ‘Doelen van onderwijsbeleid Adelbert College 2012 - 2015’ uitgebracht met daarin een aantal gekwantificeerde streefdoelen voor de komende jaren. Deze notitie sloot aan bij zowel de doelen van het Schoolplan 2009-2013 als ook bij de doelen van het landelijk Bestuursakkoord met de hieraan gekoppelde Prestatiebox.

Enkele opvallende, uitgewerkte gedragsregels in 2011-2012 zijn:

6

• Ons beleid op het gebied van te-laat-komen is zeer succesvol. Het aantal te-laat-komers is in een paar jaar tijd met meer dan 60% verminderd. • Leerlingen houden uitsluitend pauze in de school of op het achterplein. Bovenbouwleerlingen die willen roken, doen dat in een rookzone op het achterplein. Deze afspraken hebben de rust verbeterd en de vervuiling van het voorplein verminderd. • Eersteklassers hebben sinds het schooljaar 20112012 corveedienst, zodat zij bewust worden van het belang van een prettige leef- en leeromgeving. De ervaringen en resultaten zijn positief. • Op alle afdelingen is het onderwerp huiswerkbeleid regelmatig aan de orde geweest dit schooljaar. Ook in de bovenbouw havo-vwo geldt nu: ‘huiswerk niet in orde, dan een extra-z-uur’. • Mentoren van het vierde leerjaar hebben een plan ontwikkeld hoe op school om te gaan met mobiele telefoons. De schoolleiding buigt zich in het komende schooljaar over onder meer de juridische aspecten ervan.

De belangrijkste doelen voor de komende jaren in een vogelvlucht: • Over de komende drie jaar gemeten willen wij op alle drie de opleidingen slagingspercentages boven het landelijk gemiddelde scoren. • Een ander doel is om de doorstroompercentages in onder- en bovenbouw minstens op het niveau van de afgelopen jaren te houden. • Andere doelen kwamen uit het landelijke Bestuursakkoord, zoals de gemiddelde eindcijfers voor de kernvakken en de keuzepercentages voor de natuurprofielen in vwo en havo. 60%

School Landelijk Gemiddelde

40%

20%

0% CM

EM

NG

NT

Tabel 1: Verdeling in procenten 2010-2011 HAVO

EMCM

NTNG


Veranderingen op lesniveau De afgelopen jaren hebben wij stapsgewijs veranderingen aangebracht in de lessentabel. Redenen hiervoor waren onder meer om te anticiperen op de nieuwe exameneisen. Een aantal opvallende wijzigingen • Rekenen en taal - De aandacht voor het taal- en rekenonderwijs is onder invloed van landelijke ontwikkelingen en wettelijke bepalingen verder gegroeid. In de lessentabel is het vak Nederlands in meerdere leerjaren vermeerderd zodat het niveau van taalbeheersing stijgt. Dit schooljaar werd in alle eerste en tweede klassen een uur rekenen gegeven. • Citotoetsen - Alle tweedeklassers hebben Citotoetsen gemaakt op het gebied van taal en rekenen/wiskunde. Ongeveer 95 % van de leerlingen haalde het niveau dat op grond van zijn/haar opleiding mocht worden verwacht. • Pilot - De sectie Nederlands heeft in leerjaar 1 een pilot uitgevoerd rond taalgebruik met de sectie aardrijkskunde. Wij willen in de toekomst andere vakken actief betrekken bij het verbeteren van de taalbeheersing bij de leerlingen. • Lesinval - In 2011-2012 is het percentage bij lesinval, waarbij een op de lesstof aansluitende taak was verzorgd, flink gestegen tot 75%. Interessant! • Wij overwegen om voor volgend schooljaar het aantal rekenuren uit te breiden, onder andere naar de bovenbouw, of meer digitaal reken-/oefenmateriaal in te voeren. De reden hiervan is de introductie van het rekenexamen in het schooljaar 2013-2014. • In 2012-2013 zal voor het eerst ook de toets Engels uit het CITO-programma worden afgenomen, om te beginnen in de tweede klassen. • Vanwege de nieuwe, aanvullende exameneis dat examenleerlingen nog maar één tekortpunt mogen hebben bij de drie kernvakken, zijn zowel in de onder- als de bovenbouw van de verschillende leerlagen de bevorderingsnormen aangepast. De nu geldende bevorderingsnormen kunt u inkijken op het webportaal. • Signalen van leerlingen en ouders wezen op de behoefte aan stofomschrijving voor elke toetsweek. De toetsstof wordt hierom voortaan in Magister gezet, per leerjaar voor elk vak op de dag waarop de toets wordt afgenomen.

Speerpunten uit ons schoolplan Presenteren Vanaf 2011-2012 geven wij schoolbreed invulling aan het speerpunt presenteren dankzij de komst van een coördinator. De coördinator ‘presenteren’ heeft een syllabus gerealiseerd waarin criteria zijn opgesteld waar een goede presentatie aan moet voldoen. De samenhang tussen de presentaties bij de verschillende vakken wordt hiermee versterkt. Debatteren In 2011-2012 vond voor de tweede keer een debat op het Adelbert College plaats tussen vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties, waar leerlingen met maatschappijwetenschappen in hun pakket actief bij betrokken waren. Het doel is om in 2012-2013 een groep Adelbert leerlingen mee te laten doen aan een landelijke debatwedstrijd. Internationalisering Uitwisseling In 2011-2012 bezocht een groep leerlingen uit 4 vwo een school in Göttingen (Duitsland). Vervolgens was er een tegenbezoek aan het Adelbert College. Deze succesvolle uitwisseling stond in het teken van de binas(natuurwetenschappelijke) vakken, waarbij het programma bestond uit onderdelen zowel op als buiten school. Voor de derde klassen zijn in 2011-2012 de eerste stappen gezet richting een fysieke uitwisseling met leerlingen in het buitenland. Deze uitwisseling gaat in 2012-2013 voor het eerst plaatsvinden. Hiervoor zijn nu voor een groep vmbo-t leerlingen afspraken gemaakt met een school in Spanje. Een groep havo/vwo leerlingen is gekoppeld aan een school in Denemarken. Betekenisvolle studiereizen Het Adelbert organiseert al vele jaren buitenlandse studiereizen naar diverse bestemmingen in Europa. In 2011-2012 bestond het aanbod uit negen buitenlandse bestemmingen: Alpen (skiën respectievelijk bergwandelen), Ardennen (survival), Barcelona, Berlijn, Frankrijk, Griekenland, Londen en St-Petersburg. In 2012/2013 komt de wandelreis te vervallen i.v.m. te weinig animo. Verder werd in 2011-2012 voor het eerst een eendaagse trip naar Lille georganiseerd voor de 5 vwo leerlingen met Frans in hun pakket.

7


ONDERWIJS Talentontwikkeling

Leermiddelenbeleid/ICT

Al lange tijd biedt het Adelbert College verschillende mogelijkheden aan leerlingen om hun onderwijsprogramma te verrijken. Op deze wijze kunnen leerlingen meer uit zichzelf halen en zich buiten de lessen om profileren via het (verder) ontwikkelen van een talent.

Het Adelbert College heeft in de afgelopen jaren verschillende stappen gezet om het gebruik van computers te laten groeien met investeringen zoals computerlokalen, laptopkarren, computers in de mediatheek en op de studiepleinen en beamers en whiteboards in de lokalen. In 2011-2012 is gestart met de introductie van het Smartboard in school. Er zijn aan het begin van dit schooljaar 13 borden geplaatst in de lokalen waar de lessen natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, levensbeschouwing en klassieke talen in hoofdzaak worden gegeven. In de toekomst gaan wij steeds vaker digitaal lesmateriaal gebruiken. Voor de toekomst wordt gewerkt aan een samenhangend ict- en leermiddelenbeleid.

IELTS Twintig leerlingen uit 5 havo en 6 vwo hebben in het schooljaar 2011-2012 het IELTS-programma gevolgd, incl. het examen in februari 2012. Het door alle deelnemers behaalde certificaat biedt een voordeel bij toelating tot Engelstalige opleidingen in binnen- en buitenland. Dit succesvolle programma zetten wij de komende jaren voort. ACT

Initiatief

Ook in 2011-2012 is de toneelgroep er in geslaagd om een aansprekende voorstelling op de planken te brengen. Na het ‘volwassen’ Don Juan in het vorige schooljaar werd dit schooljaar zes keer ‘De club van lelijke kinderen’ opgevoerd. In deze productie hebben enkele tientallen leerlingen en docenten gespeeld, gezongen en gedanst waarbij zij muzikaal begeleid werden door een 12-koppige band.

In 2012-2013 zal een groep medewerkers een uitgewerkt voorstel presenteren waarin het gebruik van laptops of tablets is opgenomen.

On Stage

Leerlingenzorg

On Stage is inmiddels een begrip op het Adelbert College, het is ontwikkeld vanuit de maatschappelijke stage. Tijdens de On Stageavonden treden een groot aantal leerlingen op. De meeste acts zijn muzikaal van aard, maar er wordt ook dans opgevoerd. Het publiek bestaat uit zo’n 120 oudere bewoners van Rode Kruistehuizen in de regio. In 2011-2012 zijn er twee On Stageavonden georganiseerd. Leerlingen uit de derde klas verzorgden de smakelijke maaltijd en drankjes in het kader van hun maatschappelijke stage.

In 2011-2012 hebben leerlingen die extra zorg behoeven individuele en gerichte begeleiding gekregen van hun mentor, docent, afdelingsleider of ambulante begeleider. Hiertoe behoren de leerlingen met een zogenaamde rugzak, leerlingen die dyslectisch of faalangstig zijn of een psychosociaal probleem hebben.

Actieve leerlingen! Het Adelbert College kent verschillende manieren voor leerlingen om te participeren. Zo is er de schoolkrant de Peperbus, leerlingen kunnen zich met een team kandidaat stellen voor de leerlingenvereniging Adelbert (de LVA is belast met de organisatie van bijvoorbeeld schoolfeesten) en ze kunnen lid worden van het Leerlingenparlement. Het LP vertegenwoordigt de leerlingen van het Adelbert naar de schoolleiding of naar buiten toe. Ook bestaan er per leerlaag georganiseerde leerlingpanels waar leerlingen hun mening in kenbaar kunnen maken. In de panels wordt met name gesproken over zaken die vanuit het dagelijkse onderwijsproces naar voren komen. 8

Zorg

Zorgplan Samen met de andere scholen van het Samenwerkingsverband VO Leiden e.o. bereidt de school zich voor op het wettelijk verplichte ‘passend onderwijs’. Recentelijk is het zorgplan 2011-2012 tot stand gekomen. Hierin zijn alle facetten van de leerlingenzorg beschreven waaronder de organisatie, de werkwijze en de externe samenwerking. Het komende schooljaar vernieuwen wij het zorgplan en beschrijven we welke van de voorgenomen wijzigingen zijn gerealiseerd. Ook maken we nieuwe afspraken die op het gebied van passend onderwijs opgenomen moeten worden.


Overige zorg in 2011-2012

Toelichting bij tabel 4:

Zorgadviesteam

Deze gegevens zijn de resultaten van een enquête die in 2010 onder de ouders van onze school zijn gehouden. In deze enquête zijn vier vragen van de in dit Venster gebruikte standaardlijst niet gesteld. Om hierin te voorzien, is gebruik gemaakt van de score van een in 2011 gehouden enquête onder de ouders van derdeklas leerlingen. Deze betreffende vragen kunt u vinden op de portal bij de resultaten van de enquête.

Het Adelbert College kent een zorgadviesteam (ZAT), voorgezeten door de zorgcoördinator van onze school. In het ZAT zijn zowel medewerkers van de school als medewerkers van externe instanties en organisaties vertegenwoordigd. Huiswerkklas Huiswerkinstituut Zus&Zo heeft ook in 2011-2012 studie- en huiswerkbegeleiding gegeven aan Adelbert leerlingen. PAL’s Vier studenten hebben een groot deel van 20112012 op het Adelbert College individuele leerlingen begeleid. Twee van deze PAL’s (persoonlijk assistent van de leraar) boden hulp bij de exacte vakken en de twee anderen richtten zich op het begrip van taal en tekst. Kwaliteitszorg Enquête In het voorjaar van 2011 werd de periodieke grote leerlingenenquête gehouden. Enkele duidelijke uitkomsten waren dat leerlingen: • graag nog meer aan talentontwikkeling willen doen; • meer variatie in werkvormen in de les willen zien; • een nog betere spreiding in het jaar van toetsen en opdrachten waarderen; • willen dat docenten de regels omtrent het nakijken en laten inzien van gemaakte toetsen stelselmatig naleven.

Examenresultaten Goede examenresultaten van onze leerlingen zijn een belangrijk doel van het onderwijsbeleid. Het percentage geslaagden op het vmbo-t was 91%, iets beter dan in 2011. Op de havo werd de stijgende lijn, die vorig jaar werd ingezet, vastgehouden. Het slagingspercentage steeg van 85% in 2011 naar 89% in 2012. De vwo-examenleerlingen presteerden met een slagingspercentage van 95% ook duidelijk beter dan de vorige lichting (88%). 100%

2008-2009 2009-2010

80%

2010-2011

60%

40%

20%

0% vmbo-(g)t

Initiatief!

havo

vwo

Tabel 4: Slagingspercentages per opleiding 2010-2011

In 2012-2013 neemt de schoolleiding concrete stappen om aan de aanbevelingen tegemoet te komen. 6

5

School

7

4

Landelijk Gemiddelde

9

2

3

8

1

10

6.5

Tabel 2: Resultaten enquête tevredenheid leerlingen

6

5

School

7

4

Landelijk Gemiddelde

10

1

9

2

3

8

7.9

Tabel 3: Resultaten enquête tevredenheid ouders

9


ONDERWIJS Ontwikkelingen in cijfers

Percentage leerlingen per afdeling

Onderwijstijd

In tabel 5 kunt u zien hoe het aantal leerlingen per leergang zich heeft ontwikkeld in de afgelopen drie jaren.

Het Adelbert College realiseert voldoende onderwijstijd in alle leerlagen. Voor de nietexamenklassen zijn de gestelde 1000 uren en voor de examenklassen de gestelde 700 uren (vrijwel) behaald.

2010/2011

Vensters voor Verantwoording U vindt meer cijfers over onze school in Vensters voor Verantwoording, te vinden via www.mijn. schoolvo.nl.

2011/2012 %

aantal

%

aantal

%

1T

34

2,4%

23

1,6%

22

1,5%

1Br

193

13,4%

175

12,0%

197

13,2%

1G

40

2,8%

56

3,8%

41

2,7%

totaal 1e klassen

267

18,5%

254

17,4%

260

17,4%

2T

58

4,0%

85

5,8%

65

4,4%

3T

70

4,9%

68

4,7%

87

5,8%

4T

71

4,9%

74

5,1%

79

5,3%

totaal 2 t/m 4T

199

13,8%

227

15,5%

231

15,5%

2H

93

6,4%

68

4,7%

69

4,6%

3H

74

5,1%

90

6,2%

76

5,1%

4H

133

9,2%

125

8,6%

124

8,3%

5H

109

7,6%

112

7,7%

125

8,4%

totaal 2 t/m 5H

409

28,3%

395

27,0%

394

26,4%

2G

23

1,6%

29

2,0%

36

2,4%

2V

104

7,2%

93

6,4%

97

6,5%

3V/G

135

9,4%

126

8,6%

115

7,7%

4V/G

104

7,2%

119

8,1%

121

8,1%

5V/G

113

7,8%

116

7,9%

133

8,9%

6V/G

89

6,2%

102

7,0%

106

7,1%

totaal 2 t/m 6 V/G

568

39,4%

585

40,0%

608

40,7%

eindtotaal

1443

100,0%

1461

100,0%

1493

100%

Tabel 5 Verdeling van de leerlingen (excl. gedetacheerde leerlingen) over de afdelingen

10

2012/2013

aantal


PERSONEEL ‘Professionele en persoonlijke ontwikkeling, een lerende organisatie’ Binnen dit uitgangspunt hebben wij de volgende activiteiten uitgevoerd:

Ontwikkeling • In het kader van het ‘Actieplan Leerkracht’ is geld beschikbaar gesteld om het aantal functies op LC-niveau en LD-niveau in de jaren 2009-2014 uit te breiden. In 2011-2012 zijn de streefpercentages functiemix op onze school hiervoor behaald. • In 2011-2012 is vastgesteld dat vrijwel alle personeelsleden in de afgelopen 1,5 jaar een functioneringsgesprek hebben gehad. De komende jaren intensiveren wij de beoordelingsgesprekken zodat deze ook met vaste regelmaat zullen plaatsvinden. • Onder de personeelsleden is er een groeiende behoefte aan een duidelijk nascholingsbeleid, waarin doelstellingen van de school gecombineerd worden met persoonlijke ontwikkeling. In de loop van 2013 zullen wij een dergelijk beleid gericht op deskundigheidsbevordering opzetten. In dit traject wordt de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad betrokken. • Het Adelbert College stimuleert zowel ons nieuwe personeel als ook de zittende docenten om een (hogere) bevoegdheid te halen. Tijdens het schooljaar 2011-2012 hebben twee collega’s hun eerstegraads en drie collega’s hun tweedegraads bevoegdheid behaald. Daarnaast hebben collega’s 3 B.O.S.-opleidingen en 1 rtopleiding afgerond. Bij aanvang van het schooljaar 2012-2013 zijn 18 collega’s met een studie/opleiding bezig. promotie

1

1e graads

6

2e graads

8

havo-certificaten

1

B.O.S.

-

(m) remedial teacher

1

anders

1

Medio 2012-2013 publiceren wij in combinatie met het plan van aanpak Prestatiebox een (meerjaren) scholingsplan.

• In dit schooljaar zijn inhoudelijke en thematische studiedagen georganiseerd, waarbij het uitgangspunt is dat we de in het team aanwezige deskundigheid inzetten. • Het personeelsdossier heeft meer aandacht gekregen, bijvoorbeeld doordat: afspraken in het kader van het functioneren schriftelijk worden vastgelegd; les- en gespreksverslagen wederzijds worden ondertekend en waar nodig van commentaar voorzien; relevante stukken een plaats vinden in het personeelsdossier. • Reguliere uitstroom wegens pensionering is geprognosticeerd voor de jaren 2011 t/m 2015. In 2011-2012 hebben wij voorbereidingen getroffen voor de invulling van de vacatures die in 2012 en 2013 ontstaan. • De sectie Coaching en Begeleiding is in 20112012 uitgebreid met drie leden, die samen een cursus ‘schoolopleider’ hebben gevolgd. De sectie heeft zich in 2011-2012 bezig gehouden met: het ontwikkelprogramma van de OSH, begeleiden van een aantal studenten van de lerarenopleiding en het begeleiden van de vakcoaches. In het volgende schooljaar stellen de schoolleiding, vaksecties en de sectie C&B een korte notitie op met uitwerking van de begeleiding voor tussentijds instromende docenten. • Ook in 2011-2012 is er veel aandacht geweest voor collega’s die in bijzondere omstandigheden verkeerden. De commissie Lief en leed verzorgde bovendien attenties bij speciale gelegenheden zoals huwelijk, geboorte en jubileum. In december heeft een kleine groep docenten een Sinterklaasfeest georganiseerd voor de kinderen van personeelsleden en jaarlijks wordt door een wisselend comité de personeelsdag georganiseerd. • Arbeidsomstandigheden - In samenwerking met de arbodienst werken we aan optimalisering van de arbeidsomstandigheden voor alle personeelsleden.

11


PERSONEEL Personeelsverloop

Bezuinigingen Ook onze school ontkomt er niet aan… Als gevolg van het groeiend exploitatietekort van de school is in 2011-2012 een forse bezuinigingsslag voorbereid. Deze bezuiniging betreft vooral het taakbeleid van de docenten en schoolleiders en is gerealiseerd met ingang van het schooljaar 2012-2013. De schoolleiding heeft waardering voor de wijze waarop veel docenten hun medewerking hebben verleend aan deze ‘operatie’. In 2012-2013 houden wij nogmaals het bestaande beleid tegen het licht gezien de verdere lastenstijging. Bij de hierboven genoemde bezuinigingen is het ondersteunend personeel ontzien. Wel zijn taken van het onderwijzend naar het ondersteunend personeel verschoven, waardoor de werkdruk van ook deze groep collega’s toeneemt in schooljaar 2012-2013.

SL

OP

OOP

Totaal

In dienst

1

21

3

25

Uit dienst

0

19

4

23

Reden uit dienst Eigen verzoek

6

Einde contract

9

FPU / pensioen

5

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

0

Overlijden

0

Opzegging / ontbinding

3

Totaal

23

Tabel 7: Het aantal personen dat tijdens het schooljaar in-en uitdienst trad.

Peildatum 31 juli einde schooljaar

Kerncijfers

09-10

10-11

11-12

SL

8

8

9

Onderstaand overzicht bevat kerncijfers over het personeel met een vast of tijdelijk dienstverband.

OP

109

109

111

OOP

34

35

34

Personele bezetting

Totaal

151

152

154

Direct

Indirect

(OP en OP-ondersteunend)

(Overig OOP en management)

Instelling

Landelijk

Instelling

Landelijk

Totaal aantal fte

100,7

90,3

30,0

20,8

Percentage mannen

45 %

54 %

50 %

54 %

Percentage vrouwen

55 %

46 %

50 %

47 %

Gemiddelde leeftijd

43,1

44,7

50,9

49,7

Tabel 6: Personele bezetting Adelbert College 2011-2012

Toelichting:

12

2011-2012

• De groep 60+ neemt af en ligt onder het landelijk gemiddelde. • De groep onder de 35 jaar blijft toenemen en ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. • Gezonde leeftijdsopbouw: gemiddelde leeftijd docenten en lesassistenten / TOA’s is 43,1 en gemiddelde leeftijd totaal is 44,9 jaar. • Opvallend blijft het grote percentage vrouwelijke collega’s onder het directe personeel, 9% boven het landelijk gemiddelde. • De omvang van de oop-formatie is eveneens relatief hoog. Dit wordt onder meer veroorzaakt door lesinvalassistenten en het in eigen beheer uitvoeren van een deel van de schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden.

Tabel 8: Het totaal aantal personeelsleden per categorie in vergelijking met vorig schooljaar

Toelichting: • In totaal zijn er in dit schooljaar 21 nieuwe docenten gestart, waarvan 13 bij aanvang van het schooljaar. • De instroom in de loop van het schooljaar is grotendeels ontstaan door vervanging van ziekte en zwangerschapsverlof. Het totaal aantal personeelsleden in juli 2012 is vrijwel niet gestegen t.o.v. juli 2011, namelijk slechts met 2.


Ziekteverzuim Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer over 2011 voor de gehele organisatie is 4,8 % en de ziekmeldingsfrequentie is 2,2. 2009

2010

Landelijk

Adelbert

Landelijk

Ziekteverzuim %

5,1

5,8

Ziekmeldingsfrequentie

1,7

2,3

2011

Adelbert

Landelijk

Adelbert

4,9

5,7

5,2

4,7

1,5

2,0

1,6

2,4

Tabel 9: Ziekteverzuimgegevens Onderwijzend Personeel en Directie (OP)

Leerlingaantallen De school kent een gestage, maar beperkte jaarlijkse groei. Gemiddeld 1,7% over de afgelopen 7 jaren. Nu wij de 1500 leerlingen naderen is een stabilisering of zelfs een lichte terugloop wenselijk met het oog op de beschikbare ruimten. 05/06 leerlingenaantal % toename

1326

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

1349

1375

1428

1437

1443

1461

1493

+ 1,7%

+ 1,9%

+ 3,9%

+ 0,6%

+ 0,5%

+ 1,2%

+ 2,2%

Tabel 10: Leerlingenaantal

Gemeente calc

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Wassenaar

45,9 %

44,6 %

44,1 %

Voorschoten

30,1 %

31,7 %

33,1 %

Leiden

16,1 %

15,3 %

14,7 %

Katwijk

6,3 %

6,6 %

6,4 %

Overige gemeenten

1,6 %

1,7 %

1,7 %

Tabel 11: Trend voedingsgebied

13


VEILIGHEID Onze school voert een actief veiligheidsbeleid voor onze leerlingen en docenten. In 2011-2012 kwam dat in diverse punten tot uiting waarvan wij hier enkele opvallende noemen. Ontruimingsoefening In het voorjaar en in het najaar is een ontruimingsoefening gehouden. Beide ontruimingen zijn soepel verlopen, binnen vijf minuten was het schoolgebouw ontruimd. Na afloop van elke ontruiming hebben wij de oefening geëvalueerd. Alcoholbeleid Het alcoholbeleid van de school is bijgesteld. Aanleiding hiervoor waren incidenten bij schoolfeesten en de discussie in de samenleving over alcoholgebruik onder jongeren. Alle activiteiten zijn voortaan alcoholvrij inclusief de schoolfeesten binnen school. De enige uitzondering hierop zijn de diploma-uitreikingen; hier heffen we graag met elkaar het glas op een geweldige toekomst!

Ongevallen en incidenten • De ongevallen die leiden tot meerdere lessen verzuim en/of een artsenbezoek (huisarts of EHBO) worden geregistreerd. • De incidentenregistratie levert het volgende beeld op (de laatste drie categorieën worden dit jaar voor het eerst onderscheiden): Aard van het incident

2012

2011

Geweldsdelict of mishandeling

1

2

1

3

Diefstal of vermeende diefstal

7

14

16

18

Vernieling

0

6

3

1

Drankmisbruik

1

0

0

0

Pesten of bedreiging

3

-

-

-

Mankement

1

-

-

-

Brand of vuurwerk

2

-

-

-

2010 2009

Tabel 12: Incidenten 2009-2012

• De school beschikt over een schoolveiligheidsplan en een uitgebreide risicoinventarisatie en risico-evaluatie. In het najaar van 2012 wordt deze lijst weer bijgewerkt. • Het aantal camera’s voor toezicht en preventie is met vier uitgebreid tot 21 stuks. Deze uitbreiding lijkt het gewenste effect te hebben.

14


Huisvesting, inventaris en ICT

Met de (digitale) tijd mee!

Op het gebied van huisvesting, inventaris en ICT brengen wij een aantal ontwikkelingen onder uw aandacht:

De schriftelijke communicatie met leerlingen en ouders vindt vanaf het begin van het schooljaar (grotendeels) plaats via e-mail en SMS. De benodigde 06-nummers en e-mailadressen voeren ouders zelf in de leerlingenadministratie in. Per SMS melden we aan ouders de onverwachte afwezigheid van een leerling tijdens het eerste en/of tweede lesuur. Aan leerlingen melden we onverwachte uitval van het eerste lesuur. Per e-mail verzenden we voortaan onder andere uitnodigingen voor ouderavonden, berichten over docentwisselingen, Adelbert Nieuws en de wekelijkse overzichten van nog niet afgehandelde absenties. Het goede nieuws is dat de besparing op verzendkosten aanzienlijk is en de kosten van het sms-en relatief laag!

• Aan het begin van het schooljaar zijn drie nieuwe lokalen in gebruik genomen, de zogenoemde E-vleugel. Deze lokalen zijn hard nodig om de gestaag groeiende leerlingenstroom te kunnen huisvesten. • Voor het schoonhouden van de school en voor het ophalen en verwerken van afval is de school overgestapt naar andere partners. Dit leverde een besparing van ca. € 25.000 per jaar op. • In opdracht van het ministerie van OCW is het gebouw gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. De controle is in de zomer van 2012 uitgevoerd door een hiervoor gecertificeerd adviesbureau. Er is bij de controle geen asbest aangetroffen. • Leerlingen vertoeven tijdens de pauzes weer voornamelijk op het achterplein in plaats van het voorplein. Hier is tevens een rookzone aangegeven. • Met het verbouwen van de entree van de school hebben wij een begin gemaakt. De draaideur wordt niet langer als geschikt ervaren, de steeds kostbare storingen spelen hier ook een rol bij. Een dubbele rij deuren komt hiervoor in de plaats. In de A-vleugel bereiden we een interne verbouwing op de begane grond voor. Realisatie is om financiële redenen uitgesteld tot een nader overeen te komen datum. • De monitoren waarop de roosterwijzigingen te zien zijn, worden vervangen. Op gewone schooldagen vinden leerlingen en docenten op de nieuwe monitoren de roosterwijzigingen en gerichte mededelingen. • Het aantal smartboards in de school brengen wij van 10 naar 21. Docenten volgen trainingen voor beginners en/of gevorderden om met de borden te leren werken. • De computers in de lokaal A101 en drie studieruimtes zijn vernieuwd. Wij hebben ze geplaatst in een speciaal vervaardigde behuizing in de studieruimtes. • Voor personeelsleden is in het gebouw vanaf dit schooljaar Wifi beschikbaar. Voor bezoekers hebben we een gast-account dat tijdelijk opengezet kan worden.

15


FINANCIEN Begroting 2012

2011

2010

2009

Begroting

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Rijksbijdragen

9.415.500

10.096.401

9.565.276

8.632.220

Overige baten

631.500

679.681

615.382

622.782

10.047.000

10.776.082

10.180.658

9.255.002

Baten

Totaal baten Lasten Personeelslasten

8.515.200

8.447.183

8.100.568

7.365.582

Afschrijvingen

477.800

519.312

406.357

226.843

Overige materiële lasten

1.488.100

2.332.545

1.880.261

1.532.906

Totaal lasten

10.481.100

11.299.040

10.387.186

9.125.331

Saldo financiële baten en lasten

111.700

112.442

172.887

198.783

Netto resultaat

-322.400

-410.516

-33.641

328.454

Tabel 13: Begroting 2012 en resultaat 2009, 2010 en 2011

Financieel beleid Wij zien het bewaken van het gezonde financiële klimaat van onze school als een van onze prioriteiten. Daarom gaat de school over tot het nemen van een aantal bezuinigingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat wij in de nabije toekomst weer een sluitende exploitatie kunnen realiseren. De tabellen in dit hoofdstuk geven dit duidelijk weer.

Exploitatieresultaat Het kalenderjaar 2011 is afgesloten met een tekort van a 410.516. Begroot was voor 2011 een tekort van a 335.670. Als belangrijkste oorzaken zijn aangewezen: • de toegenomen personeelslasten; • het hoger aantal lessen dat wordt gegeven vanwege de te realiseren onderwijstijd; • het niet compenseren voor prijsstijgingen in de bekostiging; • de hogere afdrachten voor pensioen- en wwpremies; • de formatie van twee extra onderbouwklassen in schooljaar 2010-2011; • het lagere rendement op beleggingen; • de investeringen in uitbreiding van het gebouw en verbouw van lesruimten (klaslokalen en practicumlokalen). 16

In 2010 was het resultaat ook negatief, te weten € 33.641. De begroting van 2012 vertoont een tekort van e 322.400. Evenals veel andere middelbare scholen slagen we er niet in om een sluitende exploitatie te realiseren. Stevig bezuinigen! In het voorjaar van 2012 maken wij een forse bezuinigingsronde. De medezeggenschapsraad, de directie en het bestuur hebben gezamenlijk een pakket maatregelen afgestemd dat bij elkaar, bij verder ongewijzigde omstandigheden, in 2012 naar verwachting een besparing oplevert van a 179.000,-. Vanaf 2013 levert dat jaarlijks maar liefst een besparing van a 429.000,- op. De maatregelen op het gebied van personeel zijn omschreven in het kopje bezuinigingen op pagina 12. In materiele zin worden geplande investeringen uitgesteld of verminderd. Ons streven is om uiterlijk in 2015 weer een sluitende exploitatie te realiseren.


KENGETALLEN 31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

1,11

1,15

1,15

44,78%

42,43%

43,56%

63,45%

58,09%

63,07%

3,47%

-0,32%

-3,76%

21,62%

14,01%

5,08%

80,56%

77,10%

74,48%

72,77%

68,47%

50,52%

Liquiditeit (Vlottende activa / Kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 Eigen vermogen excl. voorzieningen / Totaal passiva

Solvabiliteit 2 Eigen vermogen incl. voorzieningen / Totaal passiva

Rentabiliteit Netto-resultaat / Totale baten

Weerstandsvermogen (Eigen vermogen min Materiële vaste activa) / Rijksbijdragen

Personeelslasten / totale lasten Kapitalisatiefactor (Totaal vermogen min gebouwen en terreinen) / Totale baten Tabel 14: Financiële Kengetallen

0,6

Bestuur Landelijk Gemiddelde

6,0

Bestuur Landelijk Gemiddelde

4,0

0,4 2,0

0,0 0,2 -2,0

0,0

-4,0 vmbo-(g)t

havo

vwo

Tabel 15: Solvabiliteit

vmbo-(g)t

havo

vwo

Tabel 16: Rentabiliteit

Treasurystatuut

WOPT

Voor het behoud van de reserves van de school en het realiseren van een verantwoord rendement hierop, beleggen wij een deel van de reserves. De regels waaraan deze beleggingen moeten voldoen, zijn sinds enkele jaren van overheidswege flink aangescherpt. Onderdeel van deze aanscherping is dat de school dient te beschikken over een treasurystatuut. Sinds het schooljaar 2011-2012 beschikt het Adelbert College over zo’n statuut waarin staat beschreven wat de wettelijke regelgeving is en welke randvoorwaarden de school zelf nog stelt aan het omgaan met de reserves. Jaarlijks maken wij voortaan een treasuryplan met de keuzes van dat betreffende jaar.

Binnen onze stichting is er geen sprake van salarissen die uitstijgen boven het salarisniveau van de ministerpresident, conform de wet Openbaarheid Topinkomens (WOPT). De toezichthouders hebben voor hun bestuurstaken geen vergoeding ontvangen.

17


Colofon Uitgave van het Adelbert College te Wassenaar Tekst, ontwerp en opmaak: Helder Communicatie Bezoekadres Adelbert College: Deijlerweg 163 2241 AE Wassenaar T 070 511 92 24 F 070 511 08 97 www.adelbert.nl Ge誰nteresseerden kunnen het gehele jaarverslag 2011-2012 terugvinden op ons webportaal.

Focus op kwaliteit  

Jaarverslag Adelbert College 2011-2012

Focus op kwaliteit  

Jaarverslag Adelbert College 2011-2012

Advertisement