__MAIN_TEXT__

Page 1

Mercy Ships Holland JAARVERSLAG 2015 1


Inhoudsopgave

Voorwoord 3 Samenvatting 4

Mercy Ships Holland & Mercy Ships International Mercy Ships Holland 6 Bestuurs- en directieverslag 2015 8 Verantwoordingsverklaring 12 SWOT-analyse 14 Doelstellingen Mercy Ships Holland 16 Inkoop van materialen en giften in natura 18 Fondsenwerving en PR 19 Mercy Ships International 22 Combined Statements of Activities Mercy Ships International 2014 24

2

Projecten Madagaskar 1

FinanciĂŤn

Medische zorg 28 MKA-chirurgie 29 Orthopedie 30 Algemene chirurgie 31 Fisteloperaties 32 Reconstructieve chirurgie 33 Oogheelkunde 34 Tandzorg 35 Geestelijke verzorging 36 Palliatieve zorg 37 Medische capaciteitsopbouw 39 Trainingen 39 Cursussen 41 Renovaties en Mercy Ministries 43 Impact van ons werk 44 Vooruitblik 2016 46

Balans Mercy Ships Holland per 31 december 2015 48 Staat van baten en lasten 54 Overzicht lastenverdeling 55 Eigen fondsenwerving 56 Besteding aan doelstelling 2015 57 Beheer en administratie 59 Kasstroomoverzicht 2015 61 Begroting 2016 62 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 64 Sponsors van het jaarverslag

66


Voorwoord Op 19 maart 2015 bestond Mercy Ships Holland precies 25 jaar. We hebben dat onder

besteding aan de doelstelling met dit percentage te laten stijgen. Dit is afgestemd met

andere gevierd met een jubileumfeest. Bij deze bijeenkomst bleek opnieuw het grote

de andere 15 landenkantoren van Mercy Ships om vergeleken met de huidige situatie in

enthousiasme bij zowel donateurs als vrijwilligers, onder wie veel alumni. Door de

totaal tweemaal de operationele kosten van schepen en projecten te kunnen dragen. Met

samenwerking met deze betrokken vrienden werd 2015 een heel mooi jaar waarin de

dank aan donateurs en de medewerkers van Mercy Ships Holland kunnen we rapporteren

stagnerende groei van 2014 ruimschoots werd goedgemaakt.

dat in 2015 de teruggang van 2014 is goedgemaakt. Zo zijn we op de goede weg om de doelstelling voor 2019 te halen.

Effectief Het doel van dit jaarverslag is u te informeren over de resultaten en de impact van uw

Dankbaar

betrokkenheid, die veel hebben betekend voor onze ondersteuning van het werk in Afrika

Bestuur en directie zijn bijzonder dankbaar voor de geweldige inzet van de medewerkers

en de uitvoering in Madagaskar. Heel concreet pakken we het gebrek aan chirurgische

van Mercy Ships Holland. Dankbaarheid is er ook voor de vele Nederlanders die hun

zorg in ontwikkelingslanden aan en daardoor kunnen we hulp en hoop bieden aan de

tijd, energie en professionele vaardigheden belangeloos inzetten. Zo mogen we samen

arme bevolking. Dat is ook in 2015 weer heel effectief gebleken, omdat gebrek aan

onverminderd doorgaan met het gestalte geven aan de opdracht tot naastenliefde zoals

chirurgische zorg de grootste nood is op het gebied van gezondheidszorg. In Madagaskar

deze ook wordt verwoord in onze missie:

komt het werk van Mercy Ships bijzonder goed tot zijn recht omdat de medische zorg daar op nagenoeg het laagste niveau ter wereld staat. Er zijn meer trainingsprojecten dan ooit

'Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het

uitgevoerd, waarbij vertegenwoordigers van ziekenhuizen uit alle regio's van Madagaskar

internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven

betrokken waren.

en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden, omdat ieder mens kostbaar is.'

Verdubbeling Vanuit Nederland mochten we ruim tachtig Nederlandse vrijwilligers ondersteunen

Namens bestuur en directie van Mercy Ships Holland,

en begeleiden om hun inzet aan boord van de Africa Mercy tot een succes te maken. Onze vrijwilligers werkten in uiteenlopende functies zoals chirurg, verpleegkundige, steward, kapitein en monteur. In 2015 is ook een start gemaakt met de uitwerking van de plannen voor het werven van tweemaal zoveel vrijwilligers in 2019, wanneer een nieuw ziekenhuisschip toegevoegd wordt. Dit schip wordt momenteel gebouwd in China. Met de

Jan van den Bosch (voorzitter)

Arjen van der Wolf (directeur)

komst van dit schip zullen we in staat zijn onze inspanningen te verdubbelen.

Op de goede weg Om klaar te zijn voor het operationeel houden van een nieuw schip naast de Africa Mercy, in 2019, is het beleid erop gericht jaarlijks 6% meer donaties te werven en ook de

PS. Wilt u reageren op dit jaarverslag? Dat kan via info@mercyships.nl of 010 - 410 28 77.

 

3


Samenvatting Madagaskar 1

Mercy Ships Holland Totale inkomsten:

(oktober 2014 tot juli 2015) Impact van het werk op het volgende aantal mensen:

318.693

Aantal operaties: 1.269

€ 3.366.067,-

Van elke uitgegeven euro is aan de doelstelling besteed:

€ 0,74

(Relatief laag doordat een groot deel van de inkomsten in december nog niet in 2015 besteed kon worden)

Aan aantal mensen: 1.128 (329 kinderen) Tandartspatiënten: 6.290 (1.219 kinderen) Deelnemers landbouwcursus: 27 Deelnemers leiderschapstraining: 64 Getraind lokaal medisch personeel: 284

Africa Mercy

januari - juni: Toamasina, Madagaskar juli - augustus: Durban, Zuid-Afrika september-december: Toamasina, Madagaskar

AFRICA MERCY

4


Vrijwilligers Aantal Nederlanders aan boord:

Fondsenwerving & PR 83

Met verblijf van twee jaar

19 (+ 6 kinderen) Met kort verblijf: 58 Deelnemers introductieweekend: 28 Vrijwilligers terugkomdag: 32

7.951 Bezoekers jubileumfeest: 634 Nieuwe donateurs:

of langer:

Presentaties scholen/ verenigingen/kerken:

45

Unieke bezoekers website:

22.947

Support via internet:

Inkoop Aantal verstuurde containers:

23

2.040 Volgers op Twitter: 603 Lezers digitale nieuwsbrief: 900 Volgers op Facebook:

Totaalbedrag aan gedoneerde materialen:

â‚Ź 144.142,90 5


Mercy Ships Holland

Verantwoordelijkheid Wij geloven dat als je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet doen. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen, binnen onze capaciteiten. Ieder

Op 19 maart 1990 is Mercy Ships Holland (MSH) opgericht, een zelfstandige stichting gevestigd in Rotterdam. MSH is begonnen als vrijwilligersorganisatie. Dat is tot 2009 zo gebleven. Sindsdien heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een meer professionele organisatie met vrijwilligers, freelancers, ZZP'ers en gesalarieerde medewerkers.

Visie Mercy Ships streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen.

Missie Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden.

Kernwaarden Mercy Ships Holland Compassie Naastenliefde is wat ons drijft om ons werk te doen.

Bijbelse normen en waarden Onze belangrijkste motivatie om anderen te helpen is het voorbeeld van Jezus volgen.

Kwaliteit We streven naar uitmuntendheid in alle aspecten van ons werk, zodat we hoogwaardige zorg kunnen aanbieden van dezelfde kwaliteit als in de 'eerste' wereld. Iedereen verdient goede zorg, ongeacht ras, geslacht, geboorteplaats of religieuze achtergrond.

Integriteit We streven in al ons handelen naar eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid.

6

mens is gelijk en hoort als gelijke te worden behandeld. Daarom verlenen wij medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de allerarmste ontwikkelingslanden.

Doelstellingen Mercy Ships Holland is in Europa een van de grootste kantoren. Dit heeft te maken met de toespitsing op inkoop en logistiek ter bevoorrading van de Africa Mercy en het werven en trainen van vrijwilligers. De doelstellingen van Mercy Ships zijn dezelfde als van de andere kantoren, met de nadruk op de eerste twee aspecten: ► Werving van vrijwilligers ► Inkoop van materialen en giften in natura ► Fondsenwerving ► Public Relations (PR)

Governance Mercy Ships Holland besteedde in 2015 ruim 2 miljoen aan inkoop van materialen en diensten voor het ziekenhuisschip. Hiervoor is een zorgvuldige procedure ontwikkeld. Inkopen van noodzakelijke goederen worden geïnitieerd door de verschillende disciplines op het schip en omgezet in orders. Deze orders worden beoordeeld door specialisten in Amerika. Indien akkoord worden deze orders doorgezet naar de inkoopafdeling van Mercy Ships Holland. Deze zijn verplicht om eerst bij verschillende leveranciers prijsopgave te vragen. Bestellingen tot € 50.000,- mogen door inkoop worden gedaan. Boven dit bedrag moet de directie goedkeuren. Alle facturen moeten door twee personen worden goedgekeurd. Maandelijks worden alle inkopen weer verantwoord aan MSO (Mercy Ships Operations van de internationale organisatie). Buiten de materialen en diensten voor het schip worden alle kosten goedgekeurd door de directie. Uitgaven aan kosten en investeringen boven de € 1.000,- worden besproken in het managementteam. Uitbreiding van gesalarieerd personeel moet worden besproken met het bestuur.


Personeel In 2015 vertrok het hoofd Communicatie-Fondsenwerving. Na evaluatie is besloten te gaan zoeken naar een nieuwe medewerker Marketing, omdat er de meeste behoefte aan was die

5 12

functie vervuld te krijgen. Een tweede verandering is de oprichting van de afdeling Donor

13

6

1 15

14

19

18

4

Services geweest. Voor receptie en administratie is een nieuwe medewerker aangetrokken,

16

20

ter vervanging van de persoon die samen met het voormalig Hoofd Procurement de afdeling Donor Services startte.

11

De afdeling Communicatie-Fondsenwerving is verdeeld in het Team Marketing-Communi-

9

catie en het Team Relaties. Het Team Relaties richt zich op het onderhouden en uitbreiden

8

van contacten met bedrijven, major donors, kerken, stichtingen en vermogensfondsen.

3 2

In 2016 zal worden bekeken hoe de toenemende toekenning van nalatenschappen aan Mercy Ships Holland beter beheerd kan worden. In de tweede helft van 2015 werd een sollicitatieprocedure gestart om een parttime ambassadeurscoĂśrdinator te zoeken. De juiste persoon werd niet gevonden en in 2016 zal worden bekeken hoe deze functie met een aangepaste functieomschrijving vervuld kan gaan worden.

Mercy Ships Holland medewerkers en vrijwilligers 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Aad van Noppen Alize van der Wolf (vrijwilliger) Arjen van der Wolf Astrid van Drenth Carel Jansen (vrijwilliger) Dik den Hollander Eric Vis (vrijwilliger) * Feyan Pulmano Gert van Pelt (vrijwilliger) Heidi van den Berg * Hendrik-Jan Groeneveld (vrijwilliger) Inge den Hollander Janno Kamphorst Johan Vroege Nadia van Noppen Nel van Bekkum Paula Schenk (vrijwilliger) * Paul Tijmons Renate van Winkelhoff Sandra Treels

* niet op de foto

Mercy Ships Holland organogram Mercy Ships Holland bestuur

Directie (1 FTE) Managementteam

Administratie (0,7 FTE)

HR (1,3FTE)

Inkoop & Logistiek (2,2 FTE)

FinanciĂŤn (1,2 FTE)

Marketing & Relaties (2,8 FTE)

Donor Services (2 FTE)

Huishouding (0,2 FTE) 7


Bestuurs- en directieverslag 2015 Mercy Ships Holland (MSH) groeit al enkele jaren gestaag. Na een kleine daling van de

organisaties in vissen. Van belang is hierbij om te bouwen aan een langdurige relatie met

inkomsten in 2014, is in 2015 weer een stijgende lijn ingezet. Het totaalresultaat van

onze achterban om stabiliteit te waarborgen.

de inkomsten in 2015 is 6,8% hoger ten opzichte van 2014. We zijn dankbaar voor het uitgesproken vertrouwen van onze betrokken achterban.

Besteding Mercy Ships Holland geeft een eigen jaarverslag uit waarin de activiteiten worden

Ambitie

toegelicht. De besteding van de ontvangen gelden aan de medische en humanitaire

Het bestuur en de directie zijn verheugd over deze groei en zien deze bevestiging als

activiteiten geven een helder inzicht in de doelstelling en het realiseren daarvan.

een zegen. Het streven om ieder jaar met 6% te groeien kunnen we hierdoor doorzetten. Ieder jaar weer is het van belang de vrijwilligers goed te ondersteunen, de financiĂŤle

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

doelstellingen te halen en onze achterban goed te informeren. Het bestuur van Mercy

De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam

Ships Holland heeft grote waardering voor de inzet van alle medewerkers en spreekt zijn

ingeschreven onder nummer 41040806. De statutaire naam van de Stichting luidt:

vertrouwen uit in het functioneren van de organisatie in 2016.

Stichting Mercy Ships Holland en is statutair gevestigd te Rotterdam. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.

In 2018 wil de internationale organisatie een tweede schip in de vaart brengen. De behoefte aan medische hulp is immers groot in de armste ontwikkelingslanden. In veel

Omschrijving van de doelstelling

van deze landen ontbreekt adequate medische zorg. Daarom is het noodzakelijk nieuwe

Mercy Ships Holland is een ontwikkelingsorganisatie die, mede vanuit christelijke

wegen te vinden om de inkomsten van Mercy Ships wereldwijd te verhogen. Als MSH

naastenliefde, een ziekenhuisschip gebruikt om hoop en genezing te brengen

willen we hierop anticiperen door te investeren in fondsenwerving en communicatie.

aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Wereldwijd worden mensen en middelen gemobiliseerd om op een effectieve manier medische hulp en

Communicatie

ontwikkelingssamenwerking gestalte te geven.

Communicatie met donateurs vraagt steeds meer om maatwerk. Benadering van

8

verschillende groepen als ouderen en jongeren vraagt om een specifieke aanpak. De

Om dit doel te bereiken werkt Mercy Ships al sinds 1978 met ziekenhuisschepen, die

nieuwsbrieven willen we meer beleving geven door een persoonlijkere insteek. Ook

bemand worden door maritiem officieren, artsen, verpleegkundigen, onderwijzers, land- en

willen we de verschillende doelgroepen (kerken, scholen en bedrijven) op een eigen wijze

waterbouwkundigen en veel andere vrijwilligers. Hun diensten veranderen levens door

benaderen. Daarbij vinden we het belangrijk dat we de concrete verandering van een

de deskundige hulp en ontwikkelingsprojecten, die gratis worden aangeboden en in

patiĂŤnt in beeld brengen, maar tegelijk ook onze christelijke identiteit.

samenwerking met de lokale bevolking worden uitgevoerd.

Ontwikkelingen

Juridische structuur

De organisatie moet doorlopend alert zijn op ontwikkelingen in de maatschappij en de

Mercy Ships Holland is een onafhankelijke stichting naar Nederlands recht. Mercy Ships

invloed die dit heeft op de inkomstenwerving van goede doelen. Door het wegvallen

Holland heeft een samenwerkingsovereenkomst met de internationale organisatie

van subsidies is de particuliere markt van de goede doelen een vijver waar steeds meer

Mercy Ships.


Samenstelling bestuur en directie

Comité van aanbeveling De heer dr. A.H.E.M. Wellink

Bestuur

Benoemd

De heer dr. H.H.F. Wijffels

Voorzitter

16-06-2011

De heer drs. J.L. Voordewind

: De heer J.S. van den Bosch

Secretaris

: De heer drs. H.C.C. de Jonge

29-05-2015

De heer mr. A. Rouvoet

Penningmeester

: De heer drs. P. den Hertog

28-11-2014

Mevr. ds. A. Haasnoot Mevr. J.M. van Bijsterveldt

Lid

: Mevr. drs. C. Soldaat-van Bruchem

28-11-2014

Lid

: Mevr. N.E.M. van de Hoeve

28-11-2014

Lid

: De heer ir. Y. van Randen

25-03-2014

Statutenwijziging Gedurende het verslagjaar 2015 zijn de statuten niet gewijzigd.

In 2015 is een nieuw bestuurslid aangesteld en de voorzitter afgetreden. Uit de overgebleven zes leden is een nieuwe voorzitter gekozen.

Activiteiten en financiële positie De hoofdactiviteit van Mercy Ships Holland is een ondersteunende bijdrage leveren

Periodiek wordt gecontroleerd of bestuur en directie nevenbanen of activiteiten hebben

aan de hulpverlening aan boord van ziekenhuisschip Africa Mercy. Met Mercy Ships

welke zouden kunnen conflicteren met de doelstelling of belangen van Mercy Ships

International is een heldere taakverdeling afgesproken. Deze verdeling regelt de relatie

Holland. Gebleken is dat geen enkele functie, bijbaan of activiteit conflicterend is. Ook is

tussen het schip, de internationale organisatie en Mercy Ships Holland. In 2012 is een

er geen enkele vorm van belangenverstrengeling en/of belangentegenstelling.

nieuwe Associatie-overeenkomst ondertekend door Mercy Ships International en Mercy Ships Holland.

Directie Directeur

: De heer drs. A.P. van der Wolf

Wijze benoemen en zittingsduur bestuur Bestuursleden worden op voordracht gekozen en benoemd voor een termijn van vijf jaar en kunnen maximaal één keer worden herkozen.

Aankomst Africa Mercy in Madagaskar

9


Fondsenwerving in het kader van de doelstelling

Beleid kosten en methoden fondsenwerving

Mercy Ships Holland (MSH) is een fondsenwervende organisatie in Nederland als

Vaste donateurs, die per periode een structurele gift geven, vormen de meeste stabiele

onderdeel van de internationale organisatie. Voor het verkrijgen van levensmiddelen,

vorm van inkomsten. Deze groep wordt ieder jaar weer aangevuld door (bel)acties.

onderhoudsmaterialen en medische materialen zijn er in Nederland veel mogelijkheden.

Daarnaast zoeken we naar manieren om eenmalige giften via inserts, nieuwsbrieven of de

MSH is daarom in belangrijke mate belast met de bevoorrading van het schip. De

website blijvend te stimuleren.

opslagplaats in Gouda bleek na tien jaar gebruik te klein en onwerkbaar te worden. In 2015 is besloten het kantoor van MSH met een ruime opslagloods samen te voegen

Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

op een nieuwe locatie in Rotterdam. Bij deze locatie zijn betere parkeervoorzieningen

Het beleid is erop gericht om jaarlijks de inkomsten te besteden aan de geformuleerde

aanwezig, de opslag is in verhouding voordeliger, er is beter toezicht en er kunnen meer

doelen. Gegeven het feit dat een belangrijk deel van onze inkomsten in november en

goederen opgeslagen worden. Met dit laatste punt wordt er geanticipeerd op de komst

december wordt ontvangen, ontstaat er een tijdelijk overschot per 31 december. MSH wil

van het nieuwe schip. Hierdoor zal MSH gedeeltelijk verantwoordelijk worden voor de

niet meer dan de voorgeschreven noodzakelijke reserves aanhouden.

bevoorrading van twee schepen.

Beleggingsbeleid Introductie nieuw scheepspersoneel

MSH houdt geen beleggingen aan. Saldo's worden tijdelijk tegen een zo hoog mogelijk

Bij het werven van vrijwilligers voor het ziekenhuisschip worden mensen gezocht voor

rentepercentage bij de bank gestald. De crisis van 2008 heeft ons herbevestigd in de

uiteenlopende posities, zoals chirurg, verpleegkundige, officier en monteur. Om constant

keuze voor een risicomijdend beleid voor de ontvangen donaties.

alle posities bezet te houden, wordt wereldwijd een beroep gedaan op vrijwilligers. Een goede voorlichting over het werk aan boord is essentieel om teleurstellingen en

Vrijwilligersbeleid

misverstanden te voorkomen. Mercy Ships Holland organiseert jaarlijks twee voorlichtings-

MSH heeft een actief vrijwilligersbeleid. Voor werk dat gedaan kan worden door

weekenden aan boord van een klein passagiersschip. De kosten worden door de

vrijwilligers schakelen wij hen dan ook zoveel mogelijk in. Door de groeiende omvang van

aspirant-bemanningsleden zelf betaald.

de organisatie in de loop van de jaren is er een behoefte ontstaan de organisatie meer te professionaliseren.

Kerngetallen

2015 Begroot 2014 % % %

Doelbestedingspercentage van de baten Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

Communicatiebeleid met belanghebbenden De directeur van MSH heeft als hoofdtaak de organisatie aan te sturen. Daarnaast

74,1

78,1

81,5

zet hij de hoofdlijnen uit voor het communicatiebeleid en geeft leiding aan de communicatieafdeling. Het verhaal van Mercy Ships kent de volgende kernelementen:

Doelbestedingspercentage van de lasten Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

het is concreet (operaties), gericht op structurele verbetering (mentoring en training 78,2

80,6

83,9

communicatie willen we steeds meer op zoek naar hoe we dit sterk naar voren kunnen

Fondsenwervingspercentage Kosten fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

14,5

6,7

8,1

10

brengen en beleving kunnen creëren bij geïnteresseerden en betrokkenen. In 2015 is in samenwerking met marketingbedrijf WWAV onze positionering vastgesteld: ...omdat ieder mens kostbaar is. Dit geeft richting aan ons communicatiebeleid en vertelt in één zin het

Norm kosten beheer en administratie Kosten beheer en administratie/totale baten

van medische professionals) en heeft een enorme impact (levensveranderend). In de

6,2

12,1

7,8

waarom van Mercy Ships.


Informatie over directie en bestuur Taak en werkwijze van directie en bestuur

Toekomstparagraaf

De directie stuurt de hele organisatie aan. De organisatie heeft een managementteam.

Doordat in 2018 een tweede schip in de vaart komt, worden de uitdagingen voor MSH

Het bestuur is samengesteld op basis van de toegevoegde waarde voor de organisatie

steeds groter. Zowel de inkomsten, het aantal vrijwilligers als de levering van goederen

van de verschillende specialismen. De werkorganisatie is opgedeeld in verschillende

moeten internationaal gezien verdubbeld worden. De afdeling fondsenwerving is in

werkvelden (Fondsenwerving, Communicatie, Financiën, Personeel, Inkoop en Logistiek,

2015 versterkt met een extra medewerker en dit zal in 2016 ook worden gedaan. In

Internationale contacten). Bestuursleden nemen een werkveld onder hun hoede dat

onze communicatie naar onze achterban zullen we steeds meer moeten bouwen aan

aansluit bij het eigen specialisme.

relatieversterking. Sinds 2015 is de afdeling Donor Services actief. Deze zorgt dat opmerkingen, klachten

Bezoldiging- en vergoedingenbeleid

en wensen van donateurs zorgvuldig worden verwerkt. De afdeling draagt ook zorg voor

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk. De salariskosten van de

het giftensysteem. Dit systeem moet de komende jaren een ontwikkeling doormaken om

directie bedragen over 2015 € 58.688 per jaar. Ca. 50% hiervan wordt opgebracht door

donateurs persoonlijker te benaderen.

terugstortingen en bijdragen van een vriendenkring. De directeur is sinds februari 2001 fulltime in dienst en sinds november 2012 in loondienst.

Door de verhuizing naar ons nieuwe pand treffen we logistieke en praktische voorbereidingen voor de komst van ons nieuwe schip. In de werving van de vrijwilligers

Voor de directeur is in 2015 een premie pensioensparen betaald van € 6.000.

willen we onze activiteiten ook gaan uitbreiden.

Vrijwilligers die minimaal wekelijks meewerken ontvangen een gepaste

In de besteding zijn geen veranderingen voorzien. Voor 2016 geldt hetzelfde takenpakket

vrijwilligersvergoeding.

voor MSH binnen de internationale organisatie. De hoofdvelden van de bestedingen blijven ook voor 2015 als eerder aangegeven.

Wijze benoemen en zittingsduur bestuur Bestuursleden worden op voordracht gekozen en benoemd voor een termijn van vijf jaar

Namens het bestuur van Mercy Ships Holland,

en kunnen maximaal één keer worden herkozen.

Wijziging bestuur In 2015 is dhr. H.C.C. de Jonge toegetreden tot het bestuur en later tot secretaris benoemd. Prof. dr. ir. J. de Smit trad af als voorzitter. Dhr. J.S. van den Bosch werd gekozen tot nieuwe voorzitter.

De heer J.S. van den Bosch

De heer H.C.C. de Jonge

Voorzitter Secretaris

11


Verantwoordingsverklaring 2015 Bestuur en directie van Mercy Ships Holland leggen in deze Verantwoordingsverklaring

investeringsvoorstellen tijdig worden ingediend en door de vergadering of twee

vast op welke wijze zij invulling geven aan:

bestuursleden worden goedgekeurd;

de financiële jaarrekening voor 1 maart van elk jaar in concept ter kennis wordt

1.

de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden;

gegeven aan het bestuur;

2.

het continu verbeteren van effectiviteit en doelmatigheid bij het realiseren van de

een meerjarenbeleidsplan wordt opgesteld, geëvalueerd en geëxtrapoleerd;

doelstelling;

binnen de organisatie op basis van een meerjarig communicatieplan wordt gewerkt.

3.

het optimaliseren van de relaties met belanghebbenden.

1. Uitvoeren, besturen en toezicht houden

2. Verbeteren effectiviteit en doelmatigheid

Mercy Ships Holland heeft een bestuur van zes personen. Deze ontvangen geen

Het beleid van de directie is gericht op de volgende aandachtspunten:

vergoeding in welke vorm dan ook. De dagelijkse leiding bestaat uit een eenhoofdige directie en een managementteam. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar,

De mate waarin activiteiten voldoende bijdragen aan de doelstelling;

waarbij de directie (in geval van vier vergaderingen) bij drie vergaderingen aanwezig is.

Effectiviteit en efficiëntie van beschikbare middelen in relatie tot de doelstelling;

Functioneren gedragscode binnen de organisatie;

Werking bestuur

Zorgvuldigheid in de omgang met eigen personeel en vrijwilligers op kantoor en

Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren. De

aan boord;

uitkomsten van de evaluatie en de mogelijk daaruit voortkomende afspraken worden

Goede werving en selectie van vrijwilligers voor het schip en zorgvuldige

vastgelegd. Het functioneren van de directie wordt geëvalueerd in een besloten

begeleiding tijdens en na hun verblijf aan boord.

vergadering van het bestuur. Het principe 'Toezicht houden, besturen en uitvoeren' dwingt de organisatie steeds weer na te denken over de vraag of intern genoeg maatregelen

De directie evalueert de bestuursvergadering met het managementteam. De financieel

zijn getroffen om te voorkomen dat beslissingen worden genomen die niet in het belang

manager licht de begroting en de financiële jaarrekening toe in de bestuursvergadering.

zijn van de organisatie. Er is een directiestatuut, een directiefunctiebeschrijving en een bestuursreglement.

3. Optimaliseren relaties belanghebbenden

Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast en houdt toezicht op de uitvoering van

Mercy Ships Holland heeft een aantal betrokken partijen. Donateurs, vrijwilligers in het

zijn besluiten. Dit betekent dat:

land, leveranciers, banken, collega-kantoren in andere landen en collega's en vrijwilligers aan boord. Mercy Ships streeft naar een optimale relatie met de achterban en alle

12

er jaarlijks voor 1 december door de directie een jaarbegroting c.q. meerjaren-

stakeholders. Dit wil de organisatie realiseren door het geven van informatie, afgestemd

begroting wordt opgesteld en in de vergadering wordt vastgesteld;

op de doelgroep. Klachten worden bij voorkeur op de dag van ontvangst afgewerkt.


Hierbij maken we gebruik van het klachtenprotocol. De afdeling Donor Services (DS) is

Maandelijks stuurt de directie het bestuur een voortschrijdend financieel verslag. De

in 2015 opgezet om op een zorgvuldige manier te bouwen aan een goede binding met

inkoopafdeling stuurt maandelijks een volledig overzicht van alle aankopen naar de

donateurs, zodat er een langdurige relatie ontstaat. Vaste donateurs ontvangen op de

internationale inkoopafdeling (Procurement, Garden Valley, Texas, VS). Het geheel is

door hen gewenste frequentie een nieuwsbrief en nieuwe donateurs ontvangen een

vastgelegd in een administratieve procedure die is goedgekeurd door het bestuur en de

welkomstbrief. Bestaande donateurs ontvangen waardering voor hun betrokkenheid bij de

directie. Aanpassing van de procedure wordt geïnitieerd door de directie.

organisatie. Ook zorgt de afdeling DS in samenwerking met de afdeling Communicatie dat de database op een goede manier wordt ingezet als marketinginstrument.

Het bestuur benoemt de accountant. Onze accountant bespreekt jaarlijks de financiële jaarrekening met het bestuur. In dit gesprek komen ook andere zaken aan de orde,

Belangrijke uitgangspunten voor het relatiebeheer zijn:

te weten, de administratieve organisatie en de financiële continuïteit. De financiële

De behoeften en wensen van de donateurs centraal;

jaarrekening is voor iedere belangstellende beschikbaar en wordt op verzoek toegestuurd.

Heldere positionering van de organisatie;

Deze is ook op onze website te vinden.

Adequate, zorgvuldige en tijdige informatievoorziening;

Integere en maatschappelijk verantwoorde benadering.

Namens het bestuur van Mercy Ships Holland,

We willen verantwoord met het geld van de donateur omgaan en dit effectief besteden. Mercy Ships Holland en Mercy Ships International besteden hun middelen enerzijds

aan uitgaven voor de doelstelling en anderzijds aan kosten voor de organisatie, zoals wervingskosten en beheer- en administratiekosten.

Jaarverslag

De heer J.S. van den Bosch

Een eigen jaarverslag wordt uitgegeven en toegezonden aan onze grotere giftgevers. Het

Voorzitter Secretaris

voornaamste doel van het jaarverslag is de verantwoording van de projecten. Dit geeft

een indringend beeld van het werkveld en van de schrijnende nood in de landen, waar de

De heer H.C.C. de Jonge

organisatie werkzaam is. Daarnaast legt onze organisatie in het jaarverslag ook financieel verantwoording af. Een belangrijk gegeven is het overzicht van het aantal medische operaties en trainingen, wat de kernactiviteiten van de internationale organisatie zijn. Om tot een optimale en transparante verantwoording te komen wordt het jaarverslag ter inhoudelijke beoordeling aan De Transparant Prijs toegestuurd.

Inkoop goederen Mercy Ships Holland koopt een belangrijk deel van de goederen en onderhoudsmaterialen in voor het schip Africa Mercy. Door scherp in te kopen en hoge kortingen te bedingen wordt een verantwoorde besteding van de middelen gerealiseerd. Het systeem om giften te verantwoorden werkt naar behoren.

13


SWOT-analyse Sterktes

Zwaktes

► Uniek doel en werkwijze;

► Donateursgroep vergrijst;

► Concrete en zichtbare resultaten;

► Kleine afdeling Relaties/Fondsenwerving;

► Toegewijde Nederlandse vrijwilligers;

► Te weinig bekend over donateurs;

► Ervaren managementteam en een dynamisch bestuur;

► Weinig langetermijnvrijwilligers aan boord van de Africa Mercy (gebrek aan

► Trouwe donateurs;

continuïteit).

► Sterke inkoopafdeling; ► Ervaren en professioneel team.

Kansen

Bedreigingen

► Relatiemanagement (kerken, major donors, bedrijven);

► Negatieve sfeer rond goede doelen;

► Relaties met donateurs versterken en nieuw CRM systeem;

► Fondsenwerving staat onder druk;

► Nieuwe doelgroepen;

► Ontwikkelingshulp minder populair, verdringing onder goede doelen;

► Free publicity;

► Secularisatie;

► Online communicatie en fondsenwerving;

► Natuurrampen en noodhulp die veel aandacht van het publiek vragen.

► Uitbreiding binnen de christelijke doelgroep; ► Sector gezondheidszorg nog steeds meest populaire sector voor giften.

14

Sterktes: Mercy Ships International is georganiseerd rondom het ziekenhuisschip.

Zwaktes: Het grootste deel van de donateurs is van middelbare leeftijd en ouder. Als er

De vrijwilligers die daar actief zijn bereiken concrete en zichtbare resultaten. Het

donateurs stoppen, is dat meestal door overlijden. Nieuwe aanwas blijft dus nodig. De

Nederlandse bestuur heeft nieuwe, jonge leden en de werkvelden zijn opnieuw verdeeld.

afdeling Relaties/Fondsenwerving is heel klein (0,8 FTE plus een vrijwilliger) waardoor

De nieuwe bestuursleden hebben veel nieuwe ideeën en willen meer betrokken zijn. Zo

beperkt geworven kan worden bij specifieke doelgroepen. In het verleden was Mercy

wordt de organisatie beter ondersteund. Het managementteam heeft veel ervaring. Dit

Ships Holland teveel gericht op resultaten en minder op de donateurs en hun behoeften.

geldt ook voor het overgrote deel van de teamleden. Zeker de inkoopafdeling blinkt uit

De afdeling Donor Services, die zich sinds augustus 2015 ontwikkelt, is noodzakelijk om

in ervaring en professionele processen. Daarnaast kunnen we rekenen op een vaste en

deze zwakte aan te pakken. Het percentage langetermijnvrijwilligers daalt en zij zijn juist

groeiende groep van trouwe donateurs, wat financiële zekerheid geeft.

nodig voor de continuïteit van het werk.


Kansen: Groei van het donateursbestand is in 2015 mogelijk gebleken. Werven kan dus

Tegelijk is de grootte van het team Relaties en Fondsenwerving een zwakte. Niet alles

met succes voortgezet worden. Er liggen veel kansen in het behouden en onderhouden

kan opgepakt worden. De draagkracht van deze afdeling is niet groot, dus zal Mercy

van relaties met donateurs. Voor kerken, major donors en schenken & nalaten is er een

Ships Holland duidelijk keuzes moeten maken waar het op gaat investeren. Het ligt in

Team Relaties gevormd. In 2015 is een nieuwe afdeling Donor Services opgestart, waarin

de lijn der verwachting dat deze afdeling in de nabije toekomst uitgebreid wordt. Ons

er veel aandacht is voor de zorg voor de donateurs. Een nieuw donateur-volg-systeem

antwoord op de verdringing onder goede doelen en de druk op fondsenwerving is dat wij

(ook wel CRM-systeem) moet hierin veel ondersteuning gaan bieden. Dit zal ook leiden

onze positionering sterker neerzetten. Hierdoor kunnen wij ons beter onderscheiden van

tot betere communicatie richting donateurs. Online liggen er ook veel mogelijkheden.

andere doelen. Onze zichtbare resultaten bij patiënten, ons unieke hulpmiddel (het schip)

Een compleet nieuwe website en betere integratie met Facebook hebben al veel

en de verhalen van enthousiaste vrijwilligers zijn krachtige elementen die we gebruiken

naamsbekendheid en meer online donaties opgeleverd. Er blijkt nog steeds ruimte te zijn

om ons verhaal bij de mensen te brengen.

voor free publicity, wat ook mogelijkheden geeft voor meer naamsbekendheid. Binnen de christelijke wereld zijn nog lang niet alle mogelijke donateurs bereikt, dus er is ruimte voor uitbreiding van de donateursgroep. Uitbreiding van de afdeling Marketing biedt meer mogelijkheden voor PR en fondsenwerving.

Bedreigingen: De publieke opinie over goede doelen blijft negatief. Samen met de bezuinigingen als reactie op de financiële situatie beïnvloedt dit het geefgedrag van mensen. Daarnaast wordt er in het algemeen slechter gereageerd op acties per post, mede omdat veel (vooral oudere) donateurs overstelpt worden met post. Meer mensen kiezen voor het bel-me-nietregister. Ontwikkelingshulp is minder populair en er is verdringing op de goededoelenmarkt omdat de overheid zich heeft teruggetrokken. Door de secularisatie wordt de christelijke doelgroep steeds kleiner. Noodhulp krijgt veel aandacht in de media en neemt aandacht weg van goede doelen die meer aan ontwikkeling doen.

Conclusies Wanneer wij de verschillende onderdelen van de SWOT tegen elkaar afzetten, komt er een aantal zaken naar voren. Met ons professionele en ervaren team kunnen we inspelen op de kansen die er liggen voor het aanboren van nieuwe doelgroepen en het structureel onderhouden van externe relaties als kerken, major donors en bedrijven. Onze achterban vergrijst en we moeten meer nieuwe donateurs werven. De vele toegewijde vrijwilligers in Nederland (oud-bemanningsleden) willen we inzetten om meer langetermijnvrijwilligers te werven voor het schip. Met de uitbreiding van ons CRM-systeem zijn we in staat om onze relaties beter te beheren.

15


Doelstellingen Mercy Ships Holland 1

Werving van vrijwilligers

van Mercy Ships Holland. Hiervoor is een integraal inkoopcontrolesysteem

Het werk op de Africa Mercy en de projecten in Afrika worden uitgevoerd door

ontwikkeld. Bestellingen en inkoop gebeuren bedrijfsmatig. Er is geen

vrijwilliger-professionals. Om deze te vinden moet veel worden gerekruteerd.

projectmatige begroting.

Dit gebeurt door alumni nogmaals uit te nodigen, vacatures bekend te maken via communicatiekanalen als social media, de nieuwsbrief en de website, en het

3

Fondsenwerving

bezoeken van beurzen. Daarnaast organiseert Mercy Ships Holland tweemaal

Om het bijzondere werk in Afrika te blijven doen, is geld nodig. Een deel van het

per jaar een introductieweekend voor geïnteresseerden uit heel Europa.

werk van Mercy Ships Holland is dan ook gericht op fondsenwerving. We richten

Enthousiaste vrijwilligers zorgen ook voor veel mond-tot-mondreclame.

ons hierbij op verschillende doelgroepen zoals onze trouwe achterban van particulieren, bedrijven, major donors, organisaties en kerken. Daarnaast worden

2

Inkoop van materialen en giften in natura

in al deze doelgroepen nieuwe relaties gelegd.

Havenstad Rotterdam is hét logistieke centrum van Europa. Vandaar de strategische keuze van Mercy Ships om hier inkopen te doen voor het schip en de projecten. MSH

4

PR

is het verzamelpunt van goederen uit heel Europa die in containers doorgestuurd

Om de eerste drie aspecten mogelijk te maken, is het hebben van een goed commu-

worden naar de Africa Mercy. Denk hierbij aan scheepsonderdelen, geneesmiddelen

nicatiebeleid onmisbaar. Naast het op de hoogte houden van onze achterban via

en medische verbruiksartikelen, huishoudelijke en algemene verbruiksartikelen en

digitale en papieren nieuwsbrieven en via onze website, zetten we in op het

levensmiddelen voor bemanning en patiënten. Vaak krijgen we korting van onze

vergroten van onze naamsbekendheid via free publicity en social media. Om dit

leveranciers. Ook ontvangen we giften in natura. De inkopen worden geïnitieerd door

meer gestalte te geven is eind 2015 een compleet nieuwe website gelanceerd.

de verantwoordelijken van de Africa Mercy, gecontroleerd door de afdeling Procurement International in de Verenigde Staten en uitgevoerd door de afdeling Inkoop & logistiek

het schip. Maar ook in ons eigen land zetten vrijwilligers zich actief in voor Mercy Ships. Een overzicht:

16

Werving van vrijwilligers

Vrijwilligers op de Africa Mercy

Afdeling HR

beroepen zonden we dit jaar uit: verpleegkundige, leerkracht, receptionist,

Waar zouden we zijn zonder de inzet van vrijwilligers? Per jaar zijn er 1.200 nodig om het werk op en rond

kapitein, tandarts, operatieassistent, engineer, steward, huishoudelijk

de Africa Mercy draaiende te houden. Vanuit Nederland gaan er jaarlijks gemiddeld tachtig vrijwilligers naar

medewerker en logistiek-coördinator. Allen zorgen voor hun eigen

In 2015 zetten 83 Nederlandse vrijwilligers (van wie zes kinderen) zich in op de Africa Mercy. Ieder met hun eigen talent. Onder meer de volgende


reis- en verblijfkosten (al dan niet met de financiële steun van een achterban). Aan

Introductieweekend

boord zijn 150 posities, die de landenkantoren samen met het International Operations

Om potentiële vrijwilligers een indruk te geven van het reilen en zeilen aan boord,

Center (IOC) invullen. Deze posities zijn in te delen in technische/maritieme, medische

houden we twee keer per jaar een introductieweekend, 'Introduction to Mercy Ships' (IMS).

en algemene functies. Sinds 2013 heeft Mercy Ships Holland een Recruiter Europe in

Mensen uit heel Europa reizen dan af naar Kampen om deze training (aan boord van een

dienst. In de tweede helft van 2015 is deze functie veranderd in een Europese functie,

schip) te volgen en krijgen een zo volledig mogelijk beeld van wat het betekent om als

HR Director Europe, die onder Mercy Ships Global (in Lausanne, Zwitserland gevestigd)

vrijwilliger mee te werken op de Africa Mercy.

valt. Daarnaast wordt door een parttime medewerker HR contact onderhouden met

In 2015 heeft er één IMS plaatsgevonden in verband met te weinig aanmeldingen in het

zowel mensen die zich aanmelden als de vrijwilligers aan boord. Een andere parttime

najaar. De IMS wordt in een vergelijkbare vorm ook gegeven op het kantoor van Mercy

medewerker richt zich op het rekruteren van medisch specialisten. Daardoor hebben

Ships in de Verenigde Staten.

inmiddels diverse Nederlandse chirurgen aan boord meegewerkt.

Terugkomdag

Nederlandse vrijwilligers op de Africa Mercy in 2015

Jaarlijks zetten we de vrijwilligers die in het afgelopen jaar aan boord zijn geweest, in het zonnetje tijdens onze terugkomdag. Op 31 januari 2016 bezochten 32 oud-

Vrijwilligers (twee jaar of langer)

25 (van wie 6 kinderen)

bemanningsleden, die in 2015 meewerkten, deze dag op het kantoor van Mercy Ships

Vrijwilligers (korte periode)

58

Holland. Naast toespraken en een lunch was er vooral tijd voor onderlinge ontmoeting.

Werving in heel Europa In het afgelopen jaar is actief geworven, door het promoten en organiseren van de introductiecursus, door het aanwezig zijn bij grote evenementen en door het leggen van contacten met medisch specialisten, medische organisaties, universiteiten en hogescholen. Mercy Ships was aanwezig met een stand bij bedrijvendagen van de maritieme scholen in Zwolle, Rotterdam en Terschelling. Ook mochten we presentaties geven aan de studenten. We hebben daarmee geïnvesteerd in de volgende generatie. We waren aanwezig op het congres voor arts-assistenten dat georganiseerd werd vanuit de

“Wat heb ik een heleboel geweldige dingen meegemaakt, fantastische mensen ontmoet en ongelooflijke wonderen zien gebeuren op het schip. Het is prachtig om God aan het werk te zien en samen, vanuit zoveel verschillende culturen, voor hetzelfde doel bezig te zijn.” Willeke Sikkema (29) Lees de verhalen van onze vrijwilligers op www.mercyships.nl/vrijwilligers

CMF (Christian Medical Fellowship). Hier waren artsen in opleiding aanwezig, die later in hun opleiding gaan specialiseren op een bepaald vakgebied binnen de geneeskunde. Dit

Vrijwilligers in Nederland

was vooral voor naamsbekendheid, zodat deze artsen Mercy Ships in hun traject kunnen

Een deel van het personeel van Mercy Ships Holland zet zich vrijwillig in. Zo worden

meenemen als mogelijkheid. We zijn dankbaar voor de vele mogelijkheden en we zien uit

bijvoorbeeld een medewerker Donor Services, de medische recruiter en een medewerker

naar het komende jaar.

personeelszaken niet betaald voor hun werk. Voor presentaties en beurzen kunnen we rekenen op de inzet van een kleine vijftig vrijwilligers uit heel Nederland. Deze

Virtual community

groep bestaat grotendeels uit mensen die in het verleden op de Africa Mercy of de

Via persoonlijk contact via het kantoor in Rotterdam, door middel van de maandelijkse

Anastasis gewerkt hebben. De locatie van een evenement bepaalt op wie we een

emailnieuwsbrief (met vacatures) en via het in 2015 geïntroduceerde platform myMercy

beroep doen. Vrijwilligers op kantoor krijgen een contract. Elke vrijwilliger ontvangt een

proberen we actief contact te leggen en te houden met toekomstige kandidaten.

onkostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding.

17


Inkoop van materialen en giften in natura Afdeling Inkoop & logistiek Door de gunstige geografische ligging heeft Mercy Ships Holland als taak het bevoorraden van de Africa Mercy. Dit doet MSH in nauwe samenwerking met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. De gestage groei van het aantal aanvragen zorgde ervoor dat er in 2015 23 containers zijn verscheept naar de Africa Mercy. Naast veel technische materialen, medicijnen en algemene verbruiksartikelen nemen de levensmiddelen het grootste deel van de containers in beslag. Uiteraard wordt daar waar mogelijk lokaal ingekocht.

Giften in natura Zeker in tijden waarin ook onze leveranciers last hebben van de economische tegenwind is het eerder uitzondering dan regel dat bedrijven in staat zijn kosteloos bij te dragen. Toch stemt het ons dankbaar dat het overgrote deel van onze leveranciers hun producten en diensten steeds met hoge korting leveren, zelfs meer dan in 2014. In het algemeen kent het aandeel giften in natura een grillig verloop. Dit jaar hebben we deze vorm van besparing vooral ontvangen van een aantal leveranciers die stelselmatig onze aanvragen kosteloos in behandeling namen. De ondersteuning wat transport (alle modaliteiten) betreft was ook dit jaar weer aanzienlijk. Zo wordt bijvoorbeeld het lokale

wegtransport van onze containers al jarenlang gratis uitgevoerd door een bevriende logistiek dienstverlener.

Verandering Al sinds het allereerste begin dat er door Mercy Ships Holland een structurele bijdrage aan de bevoorrading wordt geleverd (2004) maken wij gebruik van het magazijn in Gouda. De Baanderij stelt deze ruimte sinds die tijd vrijwel gratis tot onze beschikking. Al een aantal jaar bestond de behoefte om kantoor en magazijn op ĂŠĂŠn locatie te hebben. Het werd tijd om op eigen benen te staan en zo De Baanderij ook weer ruimte te geven om andere organisaties te kunnen ondersteunen. Dankzij de hulp van De Baanderij heeft de inkoopafdeling kunnen uitgroeien tot de belangrijke schakel die zij op dit moment binnen Mercy Ships International is. De zoektocht naar een nieuwe locatie is in 2015 afgerond. De nieuwe locatie aan de Ridderkerkstraat in Rotterdam biedt voldoende opslagruimte en groeimogelijkheden om in de komende jaren twee schepen te kunnen bedienen. De verwachting is dat de voorraden uit Gouda in het tweede kwartaal van 2016 zullen verhuizen.

Vooruitblik Ondanks de automatisering neemt de administratieve druk toe. De inkoopafdeling wordt nu al extra ondersteund door de receptioniste. Het komende jaar zal moeten blijken of de huidige bezetting voldoende is om klaar te zijn voor de toekomst waarin twee schepen moeten worden bevoorraad. Voor veel van de aanvragen die binnen Europa tot inkoop moeten leiden, vervult het team in Rotterdam een coĂśrdinerende rol. Een van de resultaten van een Procurementconferentie (internationaal overleg Inkoop-Logistiek) is dat er vanuit de internationale organisatie het verzoek ligt of het Nederlandse kantoor een meer centrale rol wil gaan vervullen waar het de inkoop binnen Europa betreft. Zodra de verhuizing achter de rug is zal worden bekeken hoe dat verder vormgegeven en geformaliseerd kan worden.

18


Fondsenwerving en PR Afdeling Communicatie De doelstellingen van de afdeling Communicatie (Marketing & Relaties) zijn: ►

vergroten van de naamsbekendheid van Mercy Ships in Nederland;

onderhouden van een goede relatie met donateurs en andere betrokkenen;

het realiseren van groei in het aantal donaties bij verschillende doelgroepen;

het ondersteunen van andere afdelingen van Mercy Ships Holland.

Communicatiebeleid Positionering Zoals eerder in de SWOT-analyse is genoemd, is er in 2015 een nieuwe positionering voor MSH gekomen. Dit omdat er enerzijds in 2014 was geconstateerd dat er te weinig aandacht was voor de donateur en anderzijds een nieuwe benadering nodig was voor de goededoelenmarkt. Onze vorige positionering was beschrijvend (oude pay-off was 'het

varende ziekenhuis voor de allerarmsten') en vanuit de zender (Mercy Ships) beredeneerd. In 2015 kwam het marketingbureau WWAV met een nieuwe positionering, bedacht vanuit ons bestaansrecht, onze motivatie en ook de mensen die we helpen. De pay-off is nu '. ..omdat ieder mens kostbaar is'. Zo komt het 'waarom' veel meer naar voren. Na analyses en uitwerking van nieuwe ideeën is in 2015 gestart met het ontwerp van een vernieuwde

regelmatig om feedback te vragen via de online nieuwsbrief, social media en

onderaan de maandbrief;

het oprichten van de nieuwe afdeling Donor Services.

Samenwerking met de afdeling Donor Services, die in rechtstreeks contact staat met de donateur, is hierbij van groot belang. In december 2015 is een compleet nieuwe website gelanceerd die veel meer bezoekers aantrekt en een duidelijke stijging in het aantal online donaties laat zien.

Communicatie met belanghebbenden Mercy Ships Holland heeft een aantal betrokken partijen: donateurs, vrijwilligers in het land, leveranciers, banken, collega-kantoren in de wereld en collega's en vrijwilligers aan boord. Communicatie met donateurs loopt via de afdeling Communicatie. Via de maandelijkse papieren en online nieuwsbrief, de website en social media worden donateurs op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en resultaten van het werk van Mercy Ships. Donateurs krijgen ook de mogelijkheid om het gedrukte jaarverslag op te vragen en alle donateurs krijgen jaarlijks een verkort jaarverslag bij de maandbrief. Wanneer donateurs opmerkingen of klachten hebben worden deze verwerkt door de afdeling Donor Services. Zij hebben een duidelijke signaalfunctie binnen de organisatie. Zij geven aan wat donateurs prettig vinden of juist als storend ervaren. Zij staan in nauw

huisstijl, nieuwe communicatiemiddelen en heldere berichtgeving.

contact met afdeling Communicatie, zodat dit zo goed mogelijk wordt verwerkt.

De nieuwe positionering geeft niet alleen aan hoe we met onze patiënten in Afrika

vragen en opmerkingen kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers

omgaan maar ook met onze donateurs, sponsors en onze achterban. Hun wensen staan centraal in onze communicatie. Dit laten we zien door: ►

informatie te sturen die toegespitst is op de specifieke doelgroep;

een uitgebreide contactpagina op de website met de verschillende

vragen die belanghebbenden hebben (bijvoorbeeld promotiemateriaal, postwensen,

opmerkingen of klachten);

Vrijwilligers in het land en aan boord hebben contact met de afdeling HR. Met al hun van de afdeling. Ook verwerkt deze afdeling hun klachten, opmerkingen en wensen. Leveranciers staan in contact met de afdeling Inkoop. Zij zorgen voor een goede afstemming over de levering van kantoorartikelen, voorraden voor het schip en leveringen zoals drukwerk. Banken staan in contact met de afdeling Financiën. Collegakantoren hebben voornamelijk contact met de directie. Zij stemmen op hoofdlijnen hun gezamenlijke strategie af.

19


Voorzitter Jan van den Bosch interviewt directeur Arjen van der Wolf tijdens de jubileumviering ter gelegenheid van 25 jaar Mercy Ships.

Mailings

Ontwikkelingen

In samenwerking met de internationale communicatieafdeling van Mercy Ships (de

Naast het inzetten op mailings om bestaande donateurs betrokken te houden en nieuwe

'Creative Pool') is ook in 2015 de maandelijkse mailing aan bestaande donateurs verzorgd.

te werven, is in de tweede helft van 2015 de afdeling Donor Services (DS) opgericht om de relatie met donateurs beter te kunnen onderhouden. Zo worden de gegevens

Dit gebeurde onder leiding van de directeur van Mercy Ships Holland, die tot begin 2016

van donateurs beter geregistreerd en kan gerichter gemaild worden. Voor de afdeling

hiervoor verantwoordelijk is. Hetzelfde gold voor de wervende mailings, grotendeels

Marketing betekent dit een stimulans om donateurs nog beter te bedienen en te

inserts en een klein percentage geadresseerde mailings waarvan een deel ter reactivatie

voorkomen dat ze geĂŻrriteerd raken doordat ze te vaak benaderd worden. Daarnaast zorgt

van voormalige donateurs.

DS voor beter verwelkomen van nieuwe donateurs waardoor werving voor de lange

Zowel huismailings (aan bestaande donateurs) als wervende mailings (inserts en

termijn ook succesvoller wordt, omdat meer nieuwe donateurs worden behouden.

geadresseerde post) zijn in 2015 op grotere schaal ingezet. In 2014 liepen de inkomsten

20

terug, gedeeltelijk veroorzaakt door de financiĂŤle crisis. Toen de wervende mailings in het

Een tweede verandering is eind 2015 beklonken met het vinden en aanstellen van

voorjaar van 2015 succesvol bleken, is ervoor gekozen in het najaar op grotere schaal te

een nieuwe medewerker Marketing. In februari 2015 vertrok het hoofd Communicatie-

mailen en opnieuw met veel succes. In totaal zijn in 2015 bijna 8.000 nieuwe donateurs

Fondsenwerving en na evaluatie leek het nuttig de afdeling uit te breiden met een

geworven. Daarnaast is er goed contact onderhouden met enkele individuen en fondsen

marketingmedewerker. Dat was ook de aanzet tot het duidelijker onderscheid maken

die in 2015 een aantal grote bedragen geschonken hebben. Bijzonder daarbij is onze

tussen Marketing (Communicatie) en Relatiebeheer (Fondsenwerving). Inmiddels hebben

grootste sponsor, die anoniem wil blijven. Hij was bereid een bedrag van â‚Ź 180.000 in

we een Team Marketing en een Team Relaties. Het Team Marketing houdt zich bezig met

te zetten voor een verdubbelingsactie in december. Daarbij zou Mercy Ships Holland dit

verzorgen van alle mailings, PR in het algemeen, de website en social media. Het Team

bedrag alleen ontvangen als andere donateurs in december samen minimaal eenzelfde

Relaties richt zich op de doelgroepen bedrijven, kerken, organisaties/fondsen en Major

bedrag gaven, wat met dank aan alle donateurs, ruim gelukt is.

Donors.


Resultaten

Toekomst

De maandelijkse nieuwsbrief is zoveel mogelijk op basis van de persoonlijke behoefte

Met de uitbreiding van het Team Marketing is een flinke stap gezet om de nieuwe

van de donateurs verstuurd. Vergeleken met 2014 zijn er vrijwel evenveel nieuwsbrieven

positionering van Mercy Ships Holland uit te werken en in te zetten in het communicatie-

verstuurd als in 2015. Pas in december was er een toename, omdat veel nieuwe donateurs

beleid. Door de ontwikkelingen op de afdeling wordt de directie meer vrijgespeeld

vanaf die maand de huismailing gingen ontvangen. Wel is er vanaf de zomer steeds

voor aandacht aan de groep major donors en uitbreiding daarvan. Het Team Relaties

gerichter gemaild en waren er door het werk van Donor Services betere selecties

coördineert de majordonoractiviteiten naast het werk voor de andere doelgroepen.

mogelijk. De efficiëntie werd dus groter. Dat heeft geresulteerd in hogere gemiddelde

Omdat dit team heel klein is, zal in 2016 gezocht worden naar een kandidaat om de

giften waardoor de totale inkomsten op de huismailings met bijna 16% gestegen zijn.

fondsenwerving te versterken. Uiteindelijk is het ons doel per 2019 de inkomsten met nog zeker 15% te zien stijgen om samen met alle landenkantoren van Mercy Ships klaar te

De acquisitiemailings van voorjaar 2015 gaven goede resultaten, weliswaar verschillend

zijn voor het in de vaart brengen en houden van een nieuw schip. Daarvoor is een goed

per soort mailing. De inserts gaven heel goede resultaten, waardoor de totale kosten

functionerend en hecht team nodig om het werk van Mercy Ships nog veel bekender te

binnen drie maanden terugverdiend waren. De geadresseerde mailings bleven naar

maken en zo nog veel meer Nederlanders te betrekken bij dit werk.  

verwachting achter, afgezien van de re-activatiemailing die met acht procent respons en een opbrengst die driemaal zo hoog was als de kosten, heel geslaagd was. Op basis van deze resultaten werd in augustus besloten in het najaar wat meer inserts in te zetten en voor geadresseerde mailings selectief te zijn wat de keuze van adressen betreft die relatief goed zouden kunnen uitpakken. Dit bleek een heel goed besluit. De totale terugverdientijd was ongeveer twee maanden en opnieuw werden veel nieuwe donateurs geworven. Het aantal nieuwe donateurs kwam voor heel 2015 op ruim 7.800. In

3D-model van het nieuwe schip Werktitel: Atlantic Mercy Gross tonnage: 37.000grt Oppervlakte ziekenhuis: 7.000 m2 Operatiekamers: 6

Verwachte opleveringsdatum: 2018 Bedden voor bemanningsleden: 449 Patiëntenbedden: 102

totaal ontving Mercy Ships Holland in 2015 giften van ruim 33.000 donateurs, vergeleken met ruim 27.000 in 2014. Door de nieuwe website en betere integratie met de maandelijkse digitale nieuwsbrief en Facebook, zijn er in december 2015 veel meer online giften binnengekomen dan in december 2014. Deze trend lijkt zich voort te zetten in 2016 en daarmee is een goede basis gelegd voor meer onlinemarketing. Het Team Relaties is nog klein (twee personen, 0,8 FTE en een parttime vrijwilliger). Deze medewerkers richten zich met name op bedrijven, organisaties en kerken. In 2015 was er ook een parttime medewerker die het majordonorbeleid coördineerde, waarin ook de directeur actief was en zal blijven. In al deze groepen is een stijging van inkomsten te zien en er is zeker potentie voor meer groei.

174 m

28,6 m

21


Mercy Ships International Mercy Ships Holland is opgericht ter ondersteuning van het werk van Mercy Ships

Protocollen afsluiten met de regeringen waarvan Mercy Ships een officiële

International, dat in 1978 is begonnen. Om te zien welke rol MSH vervult in de gehele

uitnodiging ontvangt. Samenwerking met ministers en andere regeringsfunctiona-

organisatie, geven we een overzicht van Mercy Ships International. Omdat het hier gaat

rissen is essentieel voor een goed verloop van de grootschalige activiteiten.

om internationale afspraken, worden deze in het Engels genoemd.

Zorgen dat de juiste vrijwilligers voor de Africa Mercy op de juiste plaats en tijd aan

boord terechtkomen. Aan boord verblijven 450 vrijwilligers uit meer dan 40 landen,

ieder met een eigen taak.

Mission

Het inplannen van de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de Africa Mercy, die

Mercy Ships, a global charity, has operated a fleet of hospital ships in

plaatsvindt tussen twee werkperiodes van tien maanden.

developing nations since 1978. Following the 2000-year-old model of Jesus,

Mercy Ships brings hope and healing to the poor, mobilizing people and

resources worldwide.

Vision

Mercy Ships uses hospital ships to transform lives and serve nations one at a time.

Donald K. Stephens

Founder & President

Donovan Palmer

Group Managing Director

Core values

Desiring to follow the model of Jesus, we seek to:

Patrik Bergström

International Chaplain

► Love God.

Andrew Clark

Director Organizational Development

► Love and serve others.

Vanda Davey

Chief Financial Officer

► Be people of integrity.

► Be people of excellence in all we say and do.

Mercy Ships heeft twee hoofdvestigingen: in Lausanne, waar Mercy Ships Global Association is gevestigd en waar Mercy Ships in 1978 begon. Daarnaast het International

Africa Mercy Roland Decorvet

Managing Director Africa Mercy tot mei 2015

Robin McAlpine

Managing Director Africa Mercy sinds mei 2015

Gary Parker

Chief Medical Officer Africa Mercy

Operations Center (IOC), dat is gevestigd in Garden Valley, Texas, Verenigde Staten.

Mercy Ships Global Association (samenwerkingsverband landenkantoren wereldwijd)

Specifieke taken voor Mercy Ships International zijn:

Bryce Wagner

Rond het ziekenhuisschip gespecialiseerde medische diensten en training

organiseren.

22

Management

Executive Director


Internationale organisatie

Omdat het financiële verslag in de VS pas in september van elk jaar is afgerond, vindt u in dit jaarverslag het Combined Statement of Activities Mercy Ships International van 2014.

Mercy Ships wereldwijd

Bestuur van de internationale organisatie

Mercy Ships heeft zestien nationale kantoren wereldwijd. Deze zijn gevestigd in:

Managing Director

International Management Team

Mercy Ships Global

Australië België Canada

Denemarken

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Nieuw-Zeeland

Spanje

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Noorwegen

Zuid-Afrika

Zuid-Korea Zweden

Zwitserland

Elk kantoor, waaronder dat van Nederland, is een zelfstandige organisatie met als doel: het International Operations Center

ondersteunen van de projecten van de internationale organisatie Mercy Ships. Hieronder valt het Landenkantoren

ondersteunen van het ziekenhuisschip en in geringe mate nog het Aberdeen Women's Centre (AWC) in Sierra Leone. Daarnaast worden de ontwikkelingsprojecten in de landen van bestemming mede vanuit de kantoren georganiseerd en begeleid. Twee keer per jaar komen de directeuren van alle kantoren bijeen voor een internationale vergadering, waarin de gang van zaken wordt besproken.

Bemanning Africa Mercy 2015

23


Combined Statements of Activities Mercy Ships International 2014

Unrestricted Support and revenue

Temporarily Restricted

Permanently Restricted

2014 Total

2013 Total

Ship and Field Operations 77% Fund Raising

14%

General and Administrative 9% Contributions $32.433.056 $32.783.646 $230.000 $65.446.702 $57.587.515 77 C of each dollar Mercy Ships Contributions for staff support 4.610.804 4.610.804 4.698.180 Gift in kind contributions 4.793.211 4.793.211 4.154.985 receives goes straight to our Contributed services 15.790.787 15.790.787 16.083.776 Ship and Field Operation. Fee revenue (crew, volunteers, training) 1.628.746 1.628.746 1.754.297 Sales and other revenue 1.718.055 8.050 1.726.105 2.190.557 Het Statement of Activities van Loss from translation adjustments -15.232 -15.232 -188.830 Mercy Ships International moet een Gain on sale of property and equipment 25.131 25.131 99.549 indruk geven van het totaal van de Total support and revenue $60.984.558 $32.791.696 $230.000 $94.006.254 $86.380.029 organisatie. Het verstrekt inzicht in de geldstromen en kan dienen om Net assets released een redelijke inschatting te maken Purpose restrictions 16.934.279 -16.934.279 van de financiële continuïteit. In dit jaarverslag is voor het eerst meer Expenses financiële informatie van Mercy Program services Ships International opgenomen. Ship and field operations 48.563.099 48.563.099 42.429.835 Dit geeft een beeld van de financiële stand van zaken. Deze Support services kunnen onze donateurs wellicht General and administrative 5.564.231 5.564.231 4.755.439 helpen een risico-analyse te maken Fund raising 9.041.767 9.041.767 5.980.588

Total support services 14.605.998 $14.605.998 $10.736.027 bij het bepalen van de bestemming van hun gift. Vooral grotere Total expenses $63.169.097 $63.169.097 $53.165.862 giftgevers willen niet alleen zo volledig mogelijk geïnformeerd Change in net assets 14.749.740 15.857.417 230.000 30.837.157 33.214.167 worden over Mercy Ships Holland, maar ook inzicht hebben in Cumulative Translation Adjustments -1.307.035 -1.307.035 -1.307.035 de geldstromen en besteding Change in Net Assets 13.442.705 15.857.417 29.530.122 33.623.519 internationaal. Net Assets, Beginning of Year 58.881.801 34.543.751 142.000 93.567.552 59.944.033 Net Assets, End of Year $72.324.506 $50.401.168 $372.000 $123.097.674 $93.567.552

24


Assets

2014

2013

Liabilities and net Assets

2014

2013

Cash and cash equivalents Cash held for others-ship bank Accounts receivable-net Pledges receivable-net Inventory Other assets surrender Prepaid expenses and advances Property and equipment-net

$47.673.513

$43.908.620

1.467.849 1.313.947 840.792 475.270 18.339.627 2.913.338 3.818.767 3.573.632 164.428 147.004 224.971

Accounts payable and accrued expenses Ship bank payable Deferred revenue Notes payable Capital lease obligation Total liabilities

$4.119.463

$2.780.100

849.880 633.037 707.914 84.032 3.979.631 5.896.490 1.474.370 1.584.569 $11.131.258

$10.978.228

270.742

61.698.985 51.943.227

Unrestricted

Temporarily restricted Permanently restricted

72.324.506 58.881.801 50.401.168 34.543.751 372.000 142.000 $123.097.674

$93.567.552

Total Assets

$134.228.932

$104.545.780

Total Liabilities and Net Assets

$134.228.932

$104.545.780

Property and Equipment-Net Property and equipment consists of:

Equity in property and equipment of the following:

Land and buildings

$8.894.893

Ship and related improvements

66.965.571 66.965.571

$9.461.192

Tools and equipment

3.050.386 3.131.783

Verhicles

1.394.977

Medical equipment

2.345.228 $82.651.055

Property and equipment-net

$61.698.985

Less: notes payable secured by property -3.979.631 Less: capital lease obligation

$51.943.227 -5896490

-1474370 -1584569

1.214.877 2.150.577

$56.244.984

$44.462.168

$82.924.000

Less: accumulated depreciation

-35.727.055 -32.596.539

$46.924.000

Assets not placed into service

14.774.985 $61.698.985

$50.327.461 1.615.766 $51.943.227

25


Projecten Madagaskar 1

26


Projecten Madagaskar 1 Om u een zo goed mogelijk beeld te geven van wat we in een werkperiode (tien

Op 25 oktober 2014 was het zover: de Africa Mercy arriveerde in de havenstad Toamasina

maanden) bereiken, geven we een overzicht van de periode 2014-2015, de eerste van

in Madagaskar. Het was het eerste bezoek aan het Afrikaanse eiland sinds 1996, toen de

twee periodes in Madagaskar. De aanloop erheen verliep anders dan we hadden gehoopt.

Anastasis drie maanden medische hulp verleende. We werden warm onthaald door de

Eerst stond Guinee op het programma, maar door de uitbraak van ebola zou uitgeweken

president van het land en zijn gevolg.

worden naar het West-Afrikaanse Benin. Vanwege ebolagevallen in Nigeria, op nog geen honderd kilometer afstand van de havenstad in Benin, werden we gedwongen een ander

Screeningteam

land te bezoeken.

Om zo efficiënt mogelijk te helpen, organiseren we bij aankomst in een land een zogeheten 'screening', waar duizenden mensen op afkomen. Zieke mensen worden

Door contacten die er al lagen met de regering van Madagaskar, kregen we snel groen

onderzocht om te bekijken of we hen kunnen helpen. Een mooie, maar ook moeilijke

licht voor dit eiland ten oosten van Afrika. Een zeer arm land, waar 80% van de inwoners

taak, want we kunnen helaas niet aan iedereen de zorg bieden die ze nodig hebben.

rond moet komen van nog geen twee dollar per dag. Door de vertraging in verband met

Vanwege de grootte van het land is voor Madagaskar besloten om verschillende

ebola duurde de werkperiode acht maanden in plaats van tien. We hebben hierdoor

screenings te organiseren. In de periode 2014-2015 zijn door het screeningteam in vier

minder operaties kunnen uitvoeren, maar alsnog veel voor het land kunnen betekenen,

steden patiëntonderzoeken gedaan, in Toamasina, Toliara, Mahajanga en in de hoofdstad

zoals u op de komende pagina's kunt lezen.

Antananarivo. Meer dan 7.500 inwoners van Madagaskar werden onderzocht. Ook verwerkte het team ruim 2.000 aanvragen via e-mail, social media en telefoon.

Madagaskar

Nederland

Aantal inwoners 22.599.098 16.920.510 Oppervlakte 587.295 km2

41.543 km2

Plaats in Human Development Index

154/188

5/188

Levensverwachting in jaren

65

82

Uitgaven gezondheidszorg

per jaar per inwoner:

50 euro

4.913 euro

Aantal artsen op de 100.000 mensen

29

392

Aantal verpleegkundigen

op de 25.000 mensen

30

210

Samenwerking met Mission Aviation Fellowship (MAF) Madagaskar, veertien keer zo groot als Nederland, heeft gevaarlijke wegen en sommige streken zijn moeilijk te bereiken. Dankzij de hulp van de hulporganisatie MAF kon het screeningteam naar Toliara en Mahajanga gevlogen worden en konden 1.436 mensen worden onderzocht. 175 van hen zijn in de maanden daarna op het schip geopereerd.

Traject Is een patiënt geselecteerd, dan krijgt hij/zij een kaartje met daarop de datum voor de operatie. Afhankelijk van de situatie kan de patiënt van tevoren in het HOPE-center (Hospital OutPatient Extension, extra patiëntenverblijf) worden opgenomen om aan te sterken. Het HOPE-center is een door Mercy Ships gerenoveerde kliniek aan land waar patiënten verblijven om te herstellen.

27


Medische zorg

Chirurgie Aan boord van de Africa Mercy vormen de vijf operatiekamers het hart van het ziekenhuis. Hier werken de chirurgen, operatieassistentes en anesthesisten met moderne technieken en hier vinden de grote veranderingen plaats. Elke chirurg heeft zijn eigen specialisme. Gedurende het verblijf van de Africa Mercy worden verschillende specialismen gedurende verschillende periodes uitgevoerd. Deze chirurgische ingrepen worden aan boord gedaan:  

Fisteloperaties

MKA-chirurgie

Hersteloperaties voor vrouwen die lijden aan incontinentie als

Operaties aan mond, kaak en aangezicht, zoals aan

gevolg van een fistel (beschadiging van de blaas) die is ontstaan

gespleten lippen en tumoren.

na een langdurige, moeizame bevalling met gebrek aan medische hulp.

Orthopedische operaties

Oogheelkundige operaties

Medische ingrepen aan bijvoorbeeld klompvoeten

Het verhelpen van visuele beperkingen zoals staar en

of O-benen en verwaarloosde trauma's, zoals een

verwijdering van pterygium.

gebroken been waar niets aan gedaan is.

Algemene chirurgie

De planning is aangepast aan de behoefte die er is in Madagaskar. Dit zijn de doelstellingen

Schildklierverwijderingen, operaties aan liesbreuken en

en het uiteindelijke resultaat van Madagaskar 2014-2015:

ingrepen voor andere algemene medische problemen. Orthopedie

Doel Bereikt

Aantal patiĂŤnten

Doel Bereikt

62-92

55

59-78

48 (45 kinderen)

314-418

365

241-321

309 (107 kinderen)

Waarvan gespleten lip/gehemelte

38-51

104

38-51

102 (78 kinderen)

Reconstructieve/plastische chirurgie

Fisteloperaties

60-80 101

45-60 82

Operaties aan brandwonden, huidtransplantaties

Reconstructieve/plastische chirurgie

77-103

65-87

en reconstructies van misvormingen.

Oogheelkunde

548-730

303

520-693 274

Algemene chirurgie

218-291

335

194-259

MKA-chirurgie

28

Aantal operaties

110

93 (55 kinderen) 322 (122 kinderen)


Zakael Zakael grijnst van oor tot oor. Op een hele warme zomerdag in Madagaskar draagt de zevenjarige jongen met trots een shirt, waarboven op zijn hals een litteken zichtbaar is. Een symbool dat laat zien waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. "Ik wil snel kunnen rennen. Nu ik beter ben, kan dat!" vertelt hij. Een week eerder droeg hij een shirt met een kraag, die de cyste in zijn nek ter grootte van een tennisbal verborg. De cyste groeide er sinds zijn geboorte. Een week geleden lachte Zakael niet. Een week geleden was hij er niet zo zeker van dat iemand zijn cyste, die zijn dromen in de weg stond, kon verwijderen... Wat kan er in een week veel gebeuren! In een korte week kreeg het leven van Zakael een wending, maar de weg ernaartoe was niet gemakkelijk. Kort nadat zijn zoon werd geboren, ontdekte vader Zahael een bobbeltje in zijn zoons nek. In het westen zou dit gelijk

MKA-chirurgie Doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die lijden aan misvormingen aan hun mond, keel en aangezicht, door hun een levensreddende en levensveranderende operatie te geven. In de acht maanden van ons verblijf zijn 365 operaties aan mond, keel en/of aangezicht uitgevoerd. Daarvan waren 104 operaties aan een gespleten lip en/of verhemelte. Het aantal mensen met deze aandoening was in Madagaskar in verhouding hoger dan in andere Afrikaanse landen waar we met het schip hebben gewerkt. Naast de operatie kreeg elke patiënt geestelijke verzorging voor het verwerken van emotionele en mentale beschadiging die ze door de aandoening hebben opgelopen. De patiënten die werden behandeld aan hun gespleten lip en/of verhemelte, kregen ook spraaktherapie.

behandeld worden, maar voor de allerarmsten, zoals Zakael en zijn familie, was dit niet haalbaar. Wat Zahael ook probeerde, de operatie lag buiten hun bereik. En de cyste bleef maar groeien... Toen hoorde hij over de komst van het ziekenhuisschip naar Madagaskar. Zou dit schip...? Hij wilde er graag naartoe met zijn zoon, maar dat was niet gemakkelijk. Mensen uit de gemeenschap probeerden hem ervan af te praten: 'Die vreemdelingen zullen je zoon wat aandoen!' En er was maar nauwelijks genoeg geld. "Ik vertrouwde niemand behalve God", vertelt Zahael ferm. "Ik zei tegen mezelf: Jezus is met ons. Hij zal bij ons zijn op de heen- en de terugweg!" Door de verkoop van hun laatste gans en kip konden ze het vervoer naar het schip betalen. Maar het was een waardevolle investering... een nieuw leven voor Zakael! Na de succesvolle operatie staan ze klaar om het schip te verlaten. Zahael kijkt naar zijn zoon en ziet hem grijnzen. Hij is niet langer bang en staat klaar om zijn nieuwe leven te ontdekken. Een week, een groot verschil.

29


Orthopedie Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die lijden aan orthopedische misvormingen en verwaarloosd trauma, door middel van levensveranderende operaties. De orthopedische operaties voeren we in de eerste helft van de werkperiode uit, om de patiënten zo lang mogelijk de tijd te geven om te herstellen. Het doel was om 59-78 personen te helpen, maar vanwege de korte voorbereidingstijd voor Madagaskar en dus de beperkte tijd om het nieuws van de komst van het schip bekend te maken, hebben we niet dat aantal patiënten kunnen vinden. Uiteindelijk zijn 48 patiënten geopereerd, van wie 45 kinderen. Zij verbleven gemiddeld tien dagen op het schip (de tijd in het HOPE-center niet meegerekend). Het revalidatieteam voorzag in fysiotherapie voor hen, intramuraal en/of poliklinisch. In totaal waren dit 993 sessies. Tijdens de screenings viel op hoe groot de behoefte is aan de behandeling van klompvoeten. Dit wordt onder andere gedaan met de Ponseti-methode. We willen hier in de volgende periode meer op inspelen, door de renovatie van een gebouw bij het oude ziekenhuis van Toamasina en deze in te richten als Ponseti-kliniek. Daarnaast willen we medische professionals trainen om de Ponseti-methode toe te passen. Daarom staat er een Ponsetiprogramma op de planning, waarbij we minimaal tweehonderd kinderen willen behandelen.

30

Vanya Vanya kwam bij ons met een aandoening aan haar benen: windswept legs. Ze vertelde haar moeder dat haar klasgenoten haar uitlachten omdat ze niet kon rennen. En ze kon geen kleding aan die veel meisjes van haar leeftijd graag dragen. Vanya wil graag modeontwerpster worden. Ze vindt het heerlijk om jurken te tekenen en andere kleding die ze door haar vergroeide benen helaas zelf niet kan dragen. Bij het verwijderen van het gips van Vanya's benen, keek haar moeder Sophie met ogen vol blijdschap en verwachting toe. Toen we haar vroegen wat ze dacht toen ze de rechte benen van haar dochter zag, vertelde ze: "Ze kan lopen zoals de andere kinderen, ze kan spelen, goede schoenen aandoen, ze kan goede kleding aan... ik ben heel blij! Ik wil Mercy Ships heel erg bedanken. Ze gaven niet alleen een gratis operatie en medicijnen, maar ze gaven zorg met heel veel liefde. Er is heel goed voor ons gezorgd!" Bekijk haar verhaal op mercyships.nl/vanya


Pierre

Algemene chirurgie

Pierre kwam met zijn vrouw naar de screening met de hoop op een operatie. Hij viel op door de warme jas die hij droeg op een warme, zonnige dag. Toen het

Doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven door het aanpakken van

screeningteam hem vroeg waar hij voor kwam, werd al snel duidelijk waarom

pediatrische aangeboren afwijkingen en aandoeningen die ontstaan zijn door

hij deze aanhad. Een grote tumor op zijn linker bovenarm kwam tevoorschijn.

omstandigheden en gedrag, middels algemene chirurgie.

De afgelopen tien jaar was deze gegroeid. Zelfs met deze tumor bleef hij aan het werk in de bouw en handenarbeid. Aanvankelijk dacht het screeningteam

Dit zijn operaties aan bijvoorbeeld schildklieren, tumoren en hernia's. De zieken-

dat Pierre met zijn tachtig jaar oud niet in staat zou zijn om een operatie te

huisteams voerden 335 operaties uit bij 322 patiĂŤnten (200 volwassenen en 122

ondergaan, maar na een onderzoek bleek dat hij met zijn goede gezondheid een

kinderen). Dit aantal overtrof de verwachtingen en we zijn dankbaar dat we zoveel

zeer goede kans zou maken.

hebben kunnen doen. De patiĂŤnten verbleven gemiddeld drie tot vijf dagen aan boord en ontvingen naast medische ook geestelijke verzorging.

Hij kwam met zijn vrouw, die nooit van zijn zijde week, op de afdeling. De dag van zijn operatie brak aan en de tumor werd verwijderd. Hij kon met gemak zijn arm weer bewegen, de 3,6 kilogram wegende tumor was verdwenen. Pierre en zijn vrouw konden de verpleegkundigen, artsen en het medische team niet vaak genoeg bedanken. Toen begon de reis naar huis, zonder tumor en zonder jas!

31


Fisteloperaties Doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven voor vrouwen die lijden aan obstetrische fistels, verzakking of andere gynaecologische aandoeningen, door middel van levensveranderende operaties. Bij aankomst in Madagaskar werd ons al gauw duidelijk dat er een enorme nood is onder vrouwen met Vesico-Vaginale Fistel (VVF). Op het eiland wonen zo'n 55.000 vrouwen die kampen met een fistel als gevolg van een langdurige bevalling zonder medische begeleiding. Veelal sterft het kind en blijft de vrouw getraumatiseerd en incontinent achter. Het gebeurt vaak dat ze worden verlaten door hun man en worden verstoten uit de gemeenschap. Zorg voor deze vrouwen is er nauwelijks. Bij Mercy Ships worden ze liefdevol opgevangen en verzorgd. Naast lichamelijk herstel zetten we ook in op het geestelijk herstel, zodat ze als veranderde mensen van boord gaan. Gedurende zeven weken heeft Mercy Ships 82 vrouwen kunnen helpen. Dat aantal is hoger dan de doelstelling, maar nog steeds laag als je bedenkt hoeveel vrouwen nog geholpen kunnen worden. In de volgende werkperiode in Madagaskar (2015-2016) hebben we daarom als doel gesteld om 36 weken aan één stuk fisteloperaties uit te voeren. Daarnaast zal er een VVF-kliniek worden gebouwd, waar vrouwen terecht kunnen als het schip is vertrokken en waarvoor lokale chirurgen getraind worden om fisteloperaties uit te voeren.

Fanjakely Met een wanhopige uitdrukking op haar gezicht verscheen de 18-jarige Fanjakely bij het patiëntenonderzoek in Madagaskar. Ze leed aan de gevolgen van een zeer zware bevalling, waarbij ze na drie dagen uiteindelijk via een vaartocht en busrit naar een ziekenhuis werd gebracht, waar haar zoontje Antonio ter wereld kwam. "De dag erna, toen ik opstond om naar het toilet te gaan, bleek ik incontinent te zijn. De urine vloeide heftig en bleek niet te stoppen." Zonder eigenlijk te weten wat er aan de hand was, laat staan waarom, was ze erg geschrokken, in de war, ongelukkig en eigenlijk heel kwaad. "Ik wist eigenlijk niet op wie ik kwaad moest zijn," zei ze. Ze was, erg genoeg, opnieuw een slachtoffer van falende zorg die er is in ontwikkelingslanden. Met een keizersnede had eenvoudig alles voorkomen kunnen worden. Op het schip konden we haar gelukkig helpen. Aan boord kreeg ze de operatie waar ze al zo lang op hoopte. Na een periode van anderhalf jaar lijden bracht de gratis operatie haar genezing en intense vreugde. Stephanie Fiduk (VS), de leidster van het team op de afdeling, vertelt: "De persoonlijkheid van Fanjakely heeft een enorme verandering ondergaan. Tijdens de screening op zaal was ze stilletjes en angstig; nu sluit ze vriendschappen. Het meisje dat nooit lachte staat nu bekend als 'het meisje met de glimlach'." Fanjakely kan nu haar normale leven weer oppakken. Ze vertelt: "Ik wil een thuis bouwen en gelukkig zijn met mijn man en zoontje." Ze geniet vast bij voorbaat van het zwemmen in de schitterende rivieren van Madagaskar; van het teruggaan naar een van haar favoriete plekken - de kerk. Met haar lieve glimlach voegt ze hieraan toe: "Ik ben zo dankbaar. Ik ben een gezegend mens."

32


Marie Sylvie Een pot met olie op het vuur en een spelend klein meisje in de buurt: een gevaarlijke combinatie. Kleine Marie Sylvie, twee jaar oud, viel en kwam terecht in de kokende olie. Haar ouders kwamen direct af op het geschreeuw.

Reconstructieve

chirurgie

Haar moeder Felicie raakte in shock; Angelo haar vader, kreeg een steek in zijn hart. Hij vertelt: "Elke keer als ik nu mijn dochtertje met al haar littekens zie, weet ik me geen raad." De linkerkant van Marie Sylvie's rug, haar zijde en arm zien eruit als een pijnlijke veelkleurige landkaart. Ze kan haar arm niet meer optillen. Voor een levendig meisje, dat van spelen houdt met haar jongere zus, is dat hartverscheurend.

Doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten die lijden aan ernstige brandwonden en andere aandoeningen die een plastische reconstructieve operatie

Onbetaalbaar

nodig hebben, door middel van levensveranderende

Moeder Felicie: "We konden alleen maar aan oplossingen denken." Gedurende vijf jaar hebben ze van alles

operaties.

geprobeerd om de levensomstandigheden van Marie Sylvie te verbeteren. Maar het gezinnetje in Madagaskar kreeg helaas niets dan radeloosheid, teleurstellingen en hopeloosheid te verwerken. Een operatie om Marie

In de acht weken dat deze operaties werden uitgevoerd,

Sylvie's linkerarm van haar zijde los te maken, zou meer dan $100 USD kosten. Een bedrag dat voor hen niet te

werden 93 patiënten behandeld (38 volwassenen en 55

betalen is. "Het probleem was en is steeds maar het geld," legt Felicie uit. De zoektocht naar een mogelijk

kinderen) aan aandoeningen als brandwonden, cystes en

voordeligere oplossing kostte elke Malagassische Ariary die ze hadden.

aangeboren afwijkingen. Gemiddeld verbleef een patiënt 21 dagen in het ziekenhuis en ontving hij/zij in deze periode

Teleurstelling

ook therapie.

Steeds als ze hoorden van een arts die de operatie zou kunnen uitvoeren tegen gereduceerd tarief, moesten ze een reis van zestien uur naar de hoofdstad Antananarivo maken.

Therapiesessies: 1832

Twee keer stond de operatie gepland, maar kwam de arts niet opdagen. Toen ze eens

► handtherapie: 646

anderhalve dag naar het zuidoostelijke deel van het eiland waren gereisd, was het het-

► fysiotherapie: 702

zelfde liedje: geen arts en dus geen oplossing. Felicie: "We waren kwaad en teleurgesteld!

► ergotherapie: 484

Ondanks dat we een oplossing voor onze dochter wilden, konden we helemaal niets doen." Gratis Uiteindelijk kregen ze een oplossing in onverwachte vorm - een groot wit ziekenhuisschip. Een fantastische oplossing met een prijskaartje van 0 Ariary! Mercy Ships volgt het voorbeeld van Jezus, Die ook hoop en genezing bracht. Kleine Marie Sylvie kwam met niets naar ons ziekenhuisschip. Ook zij ontving genezing, zonder dat er voorwaarden gesteld werden. Jarig Op haar zevende verjaardag kon Marie Sylvie met haar linkerarm een roze ballon in de lucht aantikken. Ze kan nu weer spelen met haar jongere zus. Een verjaardagscadeau dat z'n weerga niet kent geschonken door mensen uit de gehele wereld die vrijwilliger zijn, die bijdroegen en die hebben gebeden.

33


Oogheelkunde Doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die lijden aan staar, pterygium en andere visuele handicaps, door middel van levensveranderende operaties. Blind zijn door bijvoorbeeld staar en weer kunnen zien door een eenvoudige operatie. Dat gunnen we iedereen die lijdt door deze aandoening en het liefst helpen we zoveel mogelijk van hen. Toch bleek in Madagaskar deze hulp minder nodig te zijn dan we hadden verwacht. Door verschillende onvoorziene omstandigheden is het aantal operaties dat we hebben uitgevoerd, lager dan we als doel gesteld hadden, want: ►

er woonden weinig mensen met staar in het dunbevolkte gebied van

Toamasina; ►

in dit gebied was tevens al een ervaren oogarts aanwezig;

een netwerk van andere NGO's voert met een mobiel team al staaroperaties

uit in de landelijke gebieden op het eiland.

Daarbij komt dat, ondanks de enorme bevolking, de bevolkingsdichtheid laag is. Dit in combinatie met de drie eerdergenoemde redenen maakte het vinden en vervoeren van patiënten erg moeilijk voor zo'n korte staaroperatie, die ook een aantal vervolgbezoeken vereist. Dat neemt niet weg dat we 303 oogoperaties hebben uitgevoerd. Ook zijn 4.586 oogonderzoeken en behandelingen uitgevoerd in en rondom Toamasina en in de hoofdstad Antananarivo. Daarbij werden 437 zonnebrillen en 186 leesbrillen gedistribueerd.

William Beste lezer, Ik ken u niet persoonlijk, maar ik vertel u graag hoe dankbaar ik ben dat ik ben geholpen door Mercy Ships. Door de gevolgen van diabetes verloor ik het zicht aan beide ogen. Ik had goed werk, maar kon op een gegeven moment niet meer voor mijn vrouw en kind zorgen. Het enige wat ik kon doen was thuisblijven. Mijn zoontje Unida (5) was mijn persoonlijke gids geworden. Hij moest mij overal heenbrengen. Ik was afhankelijk van mijn eigen zoon... Ik voelde me echt zwak. Maar er kwam verandering. Op het moment dat ik bij Mercy Ships onderzocht werd, kreeg ik nieuwe hoop. Specialist dr. Ralph Crew vertelde me dat ik binnen 24 uur geopereerd kon worden. En ik was ervan overtuigd: wanneer ze het verband van m'n hoofd halen, zal ik weer kunnen zien. Het verband werd eraf gehaald... Het licht viel op mijn gezicht. Hier moest ik erg aan wennen. Ik begon te knipperen en ik zei met een grote glimlach: 'Ik kan mijn zoon weer zien!' Ongelofelijk! Na twee jaar Unida elke keer op de tast te moeten vinden, zag ik hem weer! Ik was verbaasd om alles weer te zien, mijn geliefden, mijn huis en mijn spullen. Het voelde als een nieuwe start! Ik kan mijn geluk niet uitdrukken in woorden. Dankzij de steun aan Mercy Ships van mensen wereldwijd, is dit mogelijk. Ik wil hen aanmoedigen om liefde en steun te blijven geven aan hen die dat nodig hebben. Veel mensen, waar ik er een van ben, zullen dit nooit op dezelfde manier kunnen terugbetalen, maar weet dat er Een is die het ziet. Veel zegen toegewenst, William Bekijk zijn verhaal op mercyships.nl/william

34


Norbert Een bezoekje aan de tandarts van levensbelang? Voor de 22-jarige Norbert wel. Hij viel op in de rij bij de tandarts. Een grote zwelling aan de linkerkant van zijn gezicht maakte dat hij zijn oog bijna niet meer kon openen. De zwelling groeide gevaarlijk hard. De tandarts stelde vast dat hij een cyste had gekregen als gevolg van het verwijderen van een aantal kiezen. Een team van drie tandartsen besprak de voor- en nadelen van een ingreep en besloot dat het veilig genoeg was om Norbert in de kliniek te behandelen. Terwijl de omstanders baden voor hem en het personeel, werd de cyste verwijderd. Daarna kreeg Norbert antibiotica en instructies om de volgende dag terug te keren voor de verwijdering van een aantal kiezen. De dag erna voelde hij zich al een stuk beter, de kiezen werden vervolgens geëxtraheerd. De arts van het ziekenhuis besloot dat hij IV antibiotica nodig had en zo verbleef Norbert nog twee dagen op het schip om te herstellen. Zijn situatie was aanzienlijk verbeterd en hij vertrok als een ander mens!

Tandzorg Doel: het verminderen van ziektes ten gevolge van tandheelkundige problemen, door het geven van tandheelkundige educatie en geven van behandelingen zoals restauraties, extracties en gebitsreiniging. In de daarvoor speciaal ingerichte kliniek aan land boden we tandheelkundige hulp, met deze aantallen als resultaat:

Doel Bereikt

Aantal patiënten voor tandartszorg

6191-8255

6290 patiënten

(van wie 1219 kinderen)

Aantal patiënten voor mondhygiëne

958

800-1000

Aantal kunstgebitten

300

358

Voorlichting scholieren

1000

928 studenten en

21 docenten

Het aantal door een tandarts verpleegde patiënten is ietwat aan de lage kant doordat de renovatie van de kliniek later klaar was dan verwacht. En gedurende enkele weken waren niet alle plaatsen van de vier tandartsen bezet In maart 2015 heeft het tandartsenteam in samenwerking met de lokale NGO Love 'n Care Ministries drie dagen in een gevangenis gratis tandheelkundige hulp geboden. 230 mensen werden hierbij geholpen.

35


Geestelijke verzorging Doel: Het bieden van zorg voor de persoon in zijn geheel, met de nadruk op de spirituele,

aanwezig als tolk, maar worden zelf ook opgeleid tot geestelijk verzorger. Ze krijgen

sociale, psychologische, emotionele en fysieke behoeften van de patiënt.

diverse cursussen, zoals hoe om te gaan met het verwerken van trauma's en hoe je een Bijbelverhaal goed kunt vertellen. Het doel van het team is om 24 uur per dag

Het team geestelijke verzorging in het ziekenhuis zorgt voor de begeleiding van patiënten

bereikbaar te zijn voor de patiënten.

en hun verzorgers op geestelijk gebied. Ze gaan hierbij uit van de zorg voor de hele persoon. De meeste patiënten hebben niet alleen lichamelijke genezing nodig. Incontinente

Er wordt gebruik gemaakt van veel middelen. Creatieve uitingen zoals met klei of verf

vrouwen die verstoten zijn uit hun dorp hebben vaak een geestelijk trauma opgelopen.

kunnen helpen gevoelens te verwerken. Andere patiënten willen juist nieuwe dingen

Of moeders van wie een kind werd geboren met een gespleten lip, werden daar zelf op

leren, zoals de Engelse taal of schrijven in hun eigen taal. Als er vraag naar is, kan het

aangekeken en moeten dat nu verwerken.

team Bijbels verstrekken. Op zondagmorgen wordt er een bijeenkomst georganiseerd op de afdeling en door de week komt het team langs om liederen te zingen. Patiënten

Het team, werkzaam in het ziekenhuis en het HOPE-center, bestaat uit drie bemanningsleden en negen mensen uit Madagaskar. Deze lokale medewerkers zijn

36

kunnen daarbij aanwezig zijn, maar dit is niet verplicht.


Claudia We ontmoetten Claudia voor het eerst op de screeningsdag in Toamasina. Bij het onderzoek werd duidelijk dat ze leed aan lymfeklierkanker. Het team Palliatieve zorg bracht het slechte nieuws bij haar thuis, in haar vertrouwde omgeving waar ze woonde met haar

Palliatieve zorg Doel: De liefde van God laten zien door het geven van praktische hulp en ondersteuning aan mensen in Madagaskar die lijden door een terminale ziekte, en hun

moeder en haar oma.

gezinnen.

In de maanden die volgden leefden de palliatieve verzorgers met het gezin mee in hun

Op de screeningsdagen treffen we ook mensen voor wie geen hulp meer mogelijk

proces van verdriet, woede en ontkenning. Er vonden veel nuttige gesprekken plaats met haar moeder en oma. Het palliatieve team gaf Claudia verschillende medicijnen om de symptomen van haar ziekte, zoals misselijkheid, pijn en koorts, te controleren, zodat ze kon genieten van het spelen en zingen, zolang ze dit nog kon doen. De familie werd ondersteund tijdens de lange en vermoeiende opname in het plaatselijke ziekenhuis die

is, bijvoorbeeld als ze een kwaadaardige tumor hebben. Zij hebben soms hun laatste hoop op ons gevestigd. Het is dan een enorme teleurstelling als blijkt dat ook wij hen niet kunnen helpen. Voor een deel van deze groep mensen is er echter wel een alternatief, namelijk palliatieve zorg. Medewerkers van dit team bezoeken terminaal zieken wekelijks of tweewekelijks aan huis. Ze verzorgen wonden, geven mentale

volgde.

begeleiding en waar mogelijk pijnbestrijding. De familieleden worden getraind in

Uiteindelijk overleed Claudia. Toen de buren vroegen wie die buitenlanders waren op de

de zieke en wordt samen met hen gekeken naar de mogelijkheden om in inkomsten

begrafenis, antwoordde haar oma: "Zij zorgden voor Claudia en hielpen haar tijdens haar ziekte." Er was geen bitterheid of wrok, maar juist vertrouwen dat het team alles voor haar gedaan had wat het kon doen. Na het overlijden van Claudia hebben de palliatieve verzorgers verschillende rouwbezoeken afgelegd. Bij een van de bezoeken realiseerde de familie zich dat ze geen foto van Claudia had. We konden hen blij maken met de foto die we met toestemming tijdens de screening van haar genomen hadden. De familie koestert

het verzorgen van de zieke. Daarnaast worden zij voorbereid op het overlijden van te voorzien. In Madagaskar heeft het team voor 33 patiĂŤnten gezorgd (waarvan 7 kinderen). Elf van hen zijn overleden, dertien reisden terug naar huis en negen waren nog in leven aan het einde van de werkperiode en zullen bezocht worden tijdens de tweede werkperiode in Madagaskar.

hem. Dankzij de hulp van het palliatieve team en een lokale zakenman kon Claudia's moeder aan het werk bij een houtskoolverkoop. Ook al werd Claudia niet genezen, toch zijn er vele manieren waarop we dit gezin hoop en genezing konden geven.

37


38


Medische capaciteitsopbouw Chirurgie

Training

We vinden het heel belangrijk om de bevolking van Madagaskar ook voor de lange

termijn te helpen. Dit doen we door lokale medici te trainen en cursussen voor

Anesthesie Anesthesisten

hen te organiseren, zodat zij meer kunnen betekenen voor de Malagassiërs en de

Anesthesiemedewerkers 3-10 3

gezondheidszorg in het land op die manier vooruithelpen.

Steriele verwerking

Steriele verwerking technici

Aan...

Doel

Chirurgie MKA-chirurgen

Trainingen

Twee anesthesisten werden getraind in de operatiekamers van de Africa Mercy. Drie anesthesie-

(aantal personen)

2 2 3-4

3

1 5

Gynaecologie-chirurgen 1

Oogartsen

Orthopedie-chirurgen 1 1

Verpleegkunde Operatieassistentes

Anesthesie

(aantal personen)

Bereikt

3

1-2 5 2

2

OK-verpleegkundigen - 68

Ziekenzaalverpleegkundigen 14-16

16

medewerkers kregen een training van vier weken lang. Daarnaast deden zij mee aan de wekelijkse training (twee tot drie uur per sessie) in groepsverband, samen met acht anesthesiemedewerkers, een anesthesist en

Steriele verwerking

tien ic-verpleegkundigen. Pascalin,

In het oude ziekenhuis van Toamasina werd twee keer drie weken

een van de deelnemers, blikt terug:

een training gegeven aan twee technici steriele verwerking

"Ik zag mensen samenwerken, zorgen

(100 uur per persoon) en het hoofd van hun afdeling (97 uur). In

voor elkaar, met liefde voor de

de volgende werkperiode wordt een vervolg aan deze training

patiënten. Dat zijn dingen die ik in

gegeven. Maar de deelnemers zijn al erg enthousiast: "Het

het ziekenhuis waar ik werk niet zie.

belangrijkste wat ik tot nu toe geleerd heb is hoe ik

Ik heb erg van mijn tijd aan boord

op de beste manier een kamer en de instrumenten

genoten. De training en de ervaring

kan reinigen en zo patiënten beschermen tegen

aan boord hebben me laten zien

ziektekiemen. We hebben geleerd hoe we infecties

wat er allemaal mogelijk is."

kunnen voorkomen, met als gevolg dat een patiënt minder lang in het ziekenhuis hoeft te verblijven."

39


Chirurgie Dankzij goede relaties met lokale

Operatieassistentes: Twee van hen,

en landelijke chirurgen, het

werkzaam in het ziekenhuis van Toamasina,

ministerie van Gezondheid en de

kregen gedurende de gehele werkperiode

medische school, hebben we meer

eens in de week training in verschillende

chirurgen kunnen trainen dan

chirurgische specialismen.

verwacht. In totaal 14 chirurgen.

OK-verpleegkundigen: Verspreid over

MKA-chirurgen: Dr. Arson

vijf dagdelen in vier weken werd het

Lala Fidy uit Madagaskar kreeg meer dan honderd uur

complete OK-team van het plaatselijke ziekenhuis in Toamasina

training in de operatiekamers van de Africa Mercy, gedurende

getraind. Onderwerpen die behandeld werden: operatiemateriaal

de werkperiode. Vier andere MKA-chirurgen uit de hoofdstad

tellen, kledingvoorschriften en handschoengebruik en de

kwamen voor twee weken over voor een training.

'Surgical Safety Checklist' van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Gynaecologie-chirurgen: Twee chirurgen uit het plaatselijke

Ziekenzaalverpleegkundigen: Zestien lokale Malagassische

ziekenhuis van Toamasina kregen in het ziekenhuis van

verpleegkundigen werden onderwezen in hun specialiteit

het schip onderwijs over het opereren van vrouwen met

(chirurgie, kinderen of verloskunde). Ervaringen werden uitge-

een fistel. Dr. Velomody, een chirurg die gespecialiseerd is

wisseld en er werd veel van elkaar geleerd. Om een voorbeeld te

in gynaecologie, werd twee weken één-op-één onderwezen.

noemen: we merkten in het begin dat de vier verloskundigen

Oogartsen: Vijf oogartsen werden getraind door de oogarts

nauwelijks contact legden met hun patiënten en dat er werd

aan boord van de Africa Mercy. Een deelnemer schreef:

gelachen toen we een video lieten zien waarin een vrouw aan

"We hebben veel geleerd en we beloven dat we de kennis

het woord kwam die haar baby had verloren en leed aan VVF.

zullen gebruiken ten behoeve van onze patiënten!"

Hoe kun je zo'n diepgeworteld gedachtegoed in een paar lessen

Orthopedie-chirurg: Dr. Frank Haydon trainde 19 uur lokale

veranderen? Er werd veel met hen gesproken en we zijn heel

chirurg Andrimpitia Randrianirina uit Toamasina.

dankbaar dat we kunnen vertellen dat zij aan het eind van de zes

weken training onder meer geleerd hadden contact te leggen

met de patiënten en er voor hen te zijn!

40

Verpleegkunde


Cursussen

Surgical Safety checklist (WHO) De checklist, die bij deze cursus wordt

Cursus

Doel Bereikt (aantal cursisten)

behandeld, is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, met als doel de veiligheid bij chirurgische

Surgical Safety Checklist (WHO)

43-55 98

ingrepen te verbeteren. De nood is hoog

Spoedeisende hulp

16-20 34

in Madagaskar met sterftekans tijdens een operatie

Anesthesie voor verloskunde

28-35 55

van vijftig procent. Mercy Ships gaf aan 98 cursisten (in de

Kinderanesthesie

33-40 49

steden Toamasina en Mahajanga) uitleg over deze

Pulse-oxymeter

27-38 38

manier van werken. Bij de evaluatie lieten alle

Babybeademing Leiderschap Landbouw

6-8 10

deelnemers weten dat de training zeer had bijge-

560-700 464

dragen aan de verbetering van hun vaardigheden

25-30 30

in de praktijk. De meeste deelnemers hadden hun kennis ook weer door kunnen geven aan collega's en/of studenten. Voor alle cursussen van Mercy Ships geldt dat er naderhand contact met de deelnemers wordt opgenomen om te kijken of ze het geleerde in de praktijk hebben kunnen

Anesthesie voor verloskunde

brengen en door hebben kunnen geven.

Dankzij de vele publiciteit voor deze driedaagse cursus was het aantal cursisten hoger dan verwacht: 55. De groep bestond uit 24 anesthesisten, 15 anesthesiemedewerkers en 16 verloskundigen. De centraal in het land gelegen hoofdstad Antananarivo was de plaats waar de cursus plaatsvond. De deelnemers waren vooral enthousiast over het gebruik van de oefenpoppen, die ze in Madagaskar nauwelijks kennen.

Spoedeisende hulp Vijf trainers gaven aan 34 deelnemers deze cursus, waarin ze leerden hoe eerste hulp te geven en te handelen bij een patiĂŤnt met trauma. Er bleek veel vraag naar te zijn, vandaar ook meer deelnemers dan verwacht. Tien van hen werden opgeleid om zelf ook de cursus te geven aan hun collega's. De cursus vond plaats op de Africa Mercy.

41


Kinderanesthesie

Landbouw

Leiderschap

Doel van deze cursus is het

Het doel van deze cursus is om

In samenwerking met Samaritan

vergroten van de kennis van

lokale agrariĂŤrs of anderen die zich

Strategy uit Ghana gaf Mercy Ships twee

anesthesisten in Madagaskar, door

bezighouden met landbouw, te

leiderschapscursussen. 181 leiders van

het onderwijzen in anesthesietech-

trainen in moderne en duurzame

gemeenschappen deden mee aan de

nieken, benodigdheden,

landbouwtechnieken. Zij worden

cursus in Toamasina in januari

controle en medicijnen,

zo opgeleid dat ze de gekregen

en 283 aan de vierdaagse cursus

toegespitst op kinder-

kennis ook weer door kunnen geven

in Antananarivo. Het aantal

anesthesie. De cursus

aan hun collega's/

deelnemers is lager dan gepland.

werd gehouden in

werknemers. Aan

Dit had verschillende oorzaken:

Antananarivo en

deze training van

de overheid, gemeenschappen

Toamasina. In totaal

21 weken (zowel

en kerkleiders hadden niet of

namen 49 medici

praktijk als theorie)

nauwelijks van Mercy Ships en

hieraan deel.

namen dertig

Samaritan Strategy gehoord. Ook

mensen deel, van

waren de uitnodigingen pas twee

wie 27 zijn geslaagd.

weken voor tijd verstuurd.

Babybeademing

Pulsoxymeter

Tijdens een cursus van een dag kregen tien verloskundigen/verpleegkundigen

"Deze cursus heeft mijn werk voor wel negentig procent

de cursus babybeademing. Ze leerden over het reanimeren en zorgen voor

veranderd! Ik voel me veel zelfverzekerder in het uitvoeren

pasgeboren baby's ĂŠn hoe ze deze kennis door kunnen geven aan anderen. In de

van mijn werk als anesthesiemedewerker", aldus een deel-

weken daarop hebben zij aan 42 anderen deze lessen van deze cursus door-

nemer aan deze cursus. Een pulsoxymeter is een medisch

gegeven. "Dit was echt een nuttige training. Voorheen

instrument waarmee je de hoeveelheid

wist ik niet altijd wat ik moest doen en stuurde ik

zuurstof in het bloed kunt bepalen. Over dit

de patiĂŤnten door naar een groter ziekenhuis, maar

apparaat kregen in totaal 38 deelnemers

vaak konden ze dit niet betalen. Nu heb ik genoeg

aan deze cursus onderwijs, in Toamasina (20),

zelfvertrouwen om de baby te reanimeren, en de ouders

Brickaville (3), Moramanga (10) en hoofdstad

kunnen mij vertrouwen. Mercy Ships, dankjewel!", aldus

Antananarivo (5).

een van de deelnemers.

42


Renovaties

Mercy Ministries

HOPE-center/tandartskliniek Een groot gebouw (2590 m2), eigendom van het ministerie van

Honderden bemanningsleden zetten zich in hun

volksgezondheid en deel van het oude ziekenhuis van Toamasina, werd

vrije tijd in voor een lokaal project. Gedurende

compleet gerenoveerd door Mercy Ships. Een gedeelte van dit gebouw

de tien maanden in Madagaskar bezochten ze

werd gebruikt als HOPE-center (Hospital Out-Patient Extension) en biedt

met een regelmaat een of meerdere van de

plek aan 260 patiënten. Het andere deel van het gebouw werd als tand-

volgende projecten:

artskliniek gebruikt, waar inmiddels 6.000 patiënten zijn geholpen. Dit gebouw wordt ook in de tweede werkperiode in Madagaskar gebruikt.

► Men & Women's gevangenis ► Ankarefo kindertehuis ► SEMATO dovenschool ► Maison de Retraite (bejaardenhuis) ► Hopital Be Pediatric Ward ► White Orchid Mental Handicap School for disabled ► Ray de Solei dagopvang voor gehandicapten ► Kinderwerk bij diverse plaatselijke kerken ► ons eigen HOPE-center Al deze bezoeken (totaal 139) werden gedaan in samenwerking met de lokale organisaties in Toamasina en omgeving. In de haven

Oogkliniek Dit gebouw (57m2) werd tevens gerenoveerd en diende als oogkliniek.

van Toamasina werd enkele keren de Jezus-film gedraaid voor de lokale bevolking.

Het team heeft hier 300 operaties uitgevoerd. Daarna is het pand weer in gebruik genomen door het ziekenhuis ter plaatse.

43


Impact van ons werk

NOPI-factor:

x200

bouw/renovatie van ziekenhuis of kliniek

De aantallen patiënten op de vorige pagina's laten zien op hoeveel mensen Mercy Ships impact heeft gehad. De impact van ons werk gaat verder dan deze aantallen.Voorbeeld: Als een patiënt na een operatie weer aan het economische verkeer kan deelnemen, zal dat op z'n minst op twee andere mensen veel invloed hebben. Bij elke vorm van ons werk is de uiteindelijke impact groter dan het aantal mensen dat direct voordeel heeft van de aangeboden diensten en procedures. Om dit in kaart te brengen heeft Mercy Ships International in 2004 de NOPI-berekening ontwikkeld: Number Of People Impacted. Om de NOPI te bepalen, is berekend met welke factor het aantal directe beneficianten vermenigvuldigd kan worden, gekoppeld aan het aantal jaren dat een project of procedure effect heeft. Voor de bouw van een kliniek of school is de NOPI op 200 gesteld, voor de bouw van een huis op 5. Voor de aanleg van een kliniek, die acht jaar lang functioneel blijft, is de impact in het eerste jaar op 200 gesteld, het jaar daarna op 175, vervolgens op 150, 125 enzovoorts. Voor de impact van training van chirurgen is conservatief gerekend op een gemiddelde van 500 operaties per jaar gedurende tien jaar.

44

NOPI-factor:

x3

1 patiënt geholpen

NOPI-factor:

x500

training van chirurg (operaties over 10 jaar)


Impact (NOPI-factor)

Orthopedische operaties

Aantal NOPI NOPIgeholpen berekening personen

48

144

X 3 personen

VVF/Fisteloperaties

82

246

X 3 personen

Algemene operaties

322

966

X 3 personen

93

279

X 3 personen

309

927

X 3 personen

Reconstructieve operaties MKA-operaties Palliatieve zorg

33

99

X 3 personen

274

822

X 3 personen

Tandartsbehandelingen

6.290

18.870

X 3 personen

Oogbehandelingen

4.586

13.758

X 3 personen

Oogoperaties

Training anesthesie Training steriele verwerking Training chirurgie Training verpleegkunde Cursus leiderschap Cursus landbouw

5

25.000

Per anesthesist 500 operaties per jaar x 10 jaar Per technicus impact op 500 operaties per jaar x 10 jaar

3

15.000

27

135.000

Per chirurg 500 operaties per jaar x 10 jaar

86

34.400

Per verpleegkundige 5 patiĂŤnten per week x 40 weken x 10 jaar

464

58.000

Impact op 25 mensen per jaar x 5 jaar Impact op 25 mensen per jaar x 5 jaar

27

3.375

Tandheelkundige voorlichting

1.907

1.907

Constructie HOPE Center

2.000

9.000

direct geholpen patiĂŤnten: 2.000 per jaar x 8 jaar

(inclusief daling van 12.5% per jaar)

Constructie oogkliniek

direct geholpen patiĂŤnten: 200 per jaar x 8 jaar

200

900

Totaal

(inclusief daling van 12.5% per jaar)

14.956 318.693

45


Vooruitblik 2016

Bemanningsleden Resultaten bij Mercy Ships Holland moeten blijken uit een toename van de betrokkenheid van bestaande donateurs en doorgaande werving van nieuwe donateurs. Bij het werven van meer vrijwilligers is er de komende twee jaar resultaat als het aantal Nederlanders aan boord op peil

Samen kunnen we een duurzaam verschil maken in deze wereld. Dat is hard nodig, vooral op het gebied van medische zorg, of nog specifieker: chirurgische zorg. In 2015 publiceerde de ‘Lancet Commission on Global Surgery’ een uitgebreid rapport genaamd: ‘Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare and economic development’. 35% van de sterfgevallen wereldwijd is het gevolg van gebrek aan operatieve zorg. Dat is heel veel vergeleken met bijvoorbeeld sterfte door hiv/aids (5,28%), tuberculose (5%) en malaria (4,38%). Meer operatieve zorg beschikbaar maken voor de wereldbevolking is essentieel om dit sterftecijfer terug te dringen. Dat is precies waar Mercy Ships voor staat.

Chirurgische zorg voor iedereen Om dit probleem aan te pakken, stelt de Lancetcommissie voor (1) de chirurgische zorg in de

blijft en er relatie gelegd wordt met een grotere groep van geïnteresseerden en alumni die bij de lancering van het nieuwe schip bereid zijn tweemaal zoveel posities te vervullen. Internationaal is er resultaat als er, met Madagaskar als voorbeeld, ieder jaar een grote, positieve impact is op de gezondheidszorg in de landen waar we projecten voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Goede moed Zo mogen we ons ook de komende jaren focussen op de kracht van het werk van Mercy Ships: chirurgische zorg beschikbaar maken voor veel meer van onze naasten in ontwikkelingslanden. Met de prachtige resultaten mogen we alle betrokkenen in Nederland blijven inspireren. Met dankbaarheid aan God, Die ons zoveel mogelijkheden heeft gegeven om een verschil te maken in deze wereld, kunnen we met goede moed de toekomst in.

wereld op grote schaal te verbeteren en (2) de wereld hierover te informeren en invloed uit te oefenen om procedures aan te passen. Dit past zonder meer bij het doel van Mercy Ships: ‘chirurgische zorg beschikbaar maken voor iedereen’. Feitelijk is Mercy Ships hier al jaren mee bezig en wordt de impact alleen maar groter. De Lancetcommissie concludeert met de visie dat er wereldwijd toegang zal zijn tot veilige, betaalbare operatieve zorg en anesthesie. Dit is waar Mercy Ships in samenwerking met landsregeringen aan werkt en succes boekt.

Groeien Aanpakken is een belangrijk aspect van de ambitie om meer impact te hebben. Dat geldt voor Mercy Ships internationaal in het verder optimaliseren van de uitvoerende en de trainingsprojecten en binnen twee jaar een nieuw ziekenhuisschip in de vaart brengen, waardoor werk en impact meer dan verdubbelen. Voor Mercy Ships Holland betekent dit dat we het werven van vrijwilligers, fondsen en materialen verder stroomlijnen en uitbreiden om een belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan het internationale werk. Samen met de andere vijftien landenkantoren zullen we in 2019 ervoor moeten zorgen dat er meer dan tweemaal zoveel vrijwilligers geworven worden en dat de operationele kosten ook meer dan verdubbelen. Versterking van het team Marketing is al in gang gezet en een volgende stap is versterking van het Team Relaties. Daarmee kan de groei die in 2015 weer is ingezet, doorgaan.

46

Speerpunten 2016 - 2019 Mercy Ships International ►

Chirurgische zorg verbeteren en beschikbaar maken voor iedereen in

ontwikkelingslanden; ►

Groei van impact en aantal vrijwilligers door twee schepen in 2019;

Meer impact door meer lokale trainingen te verzorgen in ontwikkelingslanden.

Mercy Ships Holland ►

Het werven van meer vrijwilligers in Nederland om genoeg bemanning voor het tweede

schip te krijgen;

Groei van het donateursbestand en inspelen op hun behoeften;

Versterken van Team Relaties, onder meer een ambassadeurscoördinator/kerkenwerker;

De naamsbekendheid in Nederland vergroten;

Groei in inkomsten met gemiddeld zes procent per jaar om twee schepen te

kunnen bevoorraden.


FinanciĂŤn

47


Balans Mercy Ships Holland per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa

Passiva 2015

2014

Reserves en fondsen

2015

2014

€ € € Materiële vaste activa Reserves Gebouwen 640.959 123.026 Continuïteitsreserve 325.000 125.000 Inventaris 16.879 11.811 Reserve financiering activa 178.928 163.706 Vervoermiddelen 21.090 28.868 Instandhoudingsreserve 355.022 391.381 678.928 163.705 858.950 680.087 Financiële vaste activa Leningen u/g 2.250.000 3.250.000 Langlopende schulden Hypothecaire leningen 1.750.000 2.250.000 Overige leningen o/g 20.400 23.800 1.770.400 2.273.800 Vlottende activa Kortlopende schulden Overige vorderingen en activa 56.179 150.404 Aflossingsverplichtingen hypothecaire leningen 1.000.000 1.000.000 Liquide middelen 835.198 471.371 Crediteuren 21.254 39.844 Belastingen/premies soc. verzekeringen 10.687 9.356 Overige kortlopende schulden 159.014 32.393 1.190.955 1.081.593 Totaal activa

€ 3.820.305

€ 4.035.480

Totaal passiva

€ 3.820.305

€ 4.035.480

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Algemene grondslagen

Vergelijkende cijfers

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor 'Richtlijn Fondsenwervende

De cijfers over 2014 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar

Instellingen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te

mogelijk te maken.

geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

48


Grondslagen van waardering

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemene grondslagen van waardering

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden

geamortiseerde kostprijs.

kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering

Baten

worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is

De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd

aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden

met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming

ontvangen.

van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

Lasten

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn

Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende

opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een

renteopbrengsten en -lasten.

voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Kostentoerekening De directe kosten van publiciteit en communicatie die betrekking hebben op voorlichting,

Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, welke

worden voor 50% verantwoord als kosten eigen fondsenwerving. Het restant van de

schriftelijk is kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie.

kosten van publiciteit en communicatie wordt geheel als kosten eigen fondsenwerving

verantwoord.

Reserves en fondsen Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen

De Stichting heeft sinds 2011 personeel in dienst. Daarnaast wordt gebruikgemaakt

doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

van uitzendkrachten. Veel werk wordt gedaan door vrijwilligers. De verdeling van de personeelskosten over de kostendragers vindt plaats op basis van de gemiddelde

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling

tijdsbesteding van alle vrijwilligers. De overige kosten worden voor 5% toegerekend aan

waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van

de kosten van eigen fondsenwerving en voor 95% aan beheer en administratie. Deze

toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.

toedeling is gebaseerd op de tijdsbesteding van de vrijwilligers die actief zijn op het gebied van fondsenwerving en financiën.

49


Toelichting op de balans

  De gebouwen betreffen: ► het appartementsrecht aan de Strevelsweg 700/317 te Rotterdam. Kadastraal bekend

ACTIVA

VASTE ACTIVA

► het recht van erfpacht met daarop gevestigd een bedrijfsruimte aan de Ridderkerk-

straat 20 te Rotterdam. Kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, Sectie C, nummer

Materiële vaste activa

3914;

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat: Gebouwen Inventaris Vervoer- Totaal middelen

€ € €

Stand per 1 januari 2015 Aanschafwaarde

186.260 35.277 69.611 291.148

Cumulatieve afschrijvingen

-63.234

123.026 11.811 28.868 163.705

-23.466

-40.743

-127.443

Mutaties boekjaar 2015 Investeringen Afschrijvingen

525.137 8.532

- 533.669

-7.204 -3.464 -7.778 -18.446 517.933 5.068 -7.778 515.223

Stand per 31 december 2015 Aanschafwaarde

711.397 43.809 69.611 824.817

Cumulatieve afschrijvingen

-70.438

640.959 16.879 21.090 678.928

-26.930

-48.521

-145.889

De materiële vaste activa worden aangewend in de bedrijfsvoering met uitzondering van het appartement aan de Johan de Wittstraat te Dordrecht. Dit appartement wordt aangehouden als vastgoedbelegging en is verhuurd aan derden. De waarde van het appartement bedraagt € 94.000. De huuropbrengsten in 2015 bedroegen € 7.800 en de directe exploitatiekosten € 2.775.

50

gemeente Rotterdam, Sectie 1, complexaanduiding 540-A, appartement index 42;

► eigendom van een appartement aan de Johan de Wittstraat 262 te Dordrecht, die is

ontvangen uit een nalatenschap in 2011 en wordt ingezet ten behoeve van de

doelstelling. Er is een nieuw pand (Ridderkerkstraat 20) aangekocht om het kantoor en de logistieke afdeling op één locatie te vestigen. De verwachting is dat dit zal leiden tot lagere lasten ten opzichte van de huidige situatie. De verwachte aanvullende investeringen voor het nieuwe bedrijfspand worden ingeschat op € 118.000. Er zijn per balansdatum geen verplichtingen aangegaan met derden. De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages: Gebouwen (exclusief grond)

4-33%

Inventaris 20-33% Vervoermiddelen 20%


31-12-2015 31-12-2014 €

Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Leningen u/g

Vorderingen

Africa Mercy Malta Limited

Te ontvangen nalatenschappen

inzake Africa Mercy Saldo per 1 januari

3.250.000

4.250.000

Verstrekte leningen

-

-

Aflossingen

-1.000.000 -1.000.000

31-12-2015 31-12-2014 €

53.531

132.000

Te ontvangen rente

1.613

2.368

Overige vorderingen

1.035

16.036

56.179

150.404

Saldo per 31 december

Liquide middelen

Saldo per 31 december

2.250.000

3.250.000

ABN AMRO Bank NL75 ABNA 0411467778

12.316

19.545

ING Bank girorekening NL80 INGB 0001990184

357.320

29.692

ING Bank girorekening NL75 INGB 0003404340

10.237

43.021

Voor de renovatie van het schip Africa Mercy zijn aan Africa Mercy Malta Limited

Rabobank rekening-courant NL40 RABO 0356312151

103.300

27.987

leningen verstrekt. Deze leningen zijn gefinancierd met de onder de langlopende

Rabobank rekening-courant NL90 RABO 0102816689

351.132

349.941

schulden opgenomen leningen bij de Rabobank. Mercy Ships International heeft zich

Kas

voor deze leningen en derhalve ook voor de vordering garant gesteld. De looptijd van de

893 1.185

leningen u/g is gelijk aan de looptijd van de leningen o/g bij de Rabobank. Alle leningen

Saldo per 31 december

zijn rentevrij verstrekt aan Africa Mercy Malta Limited.

835.198

471.371

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. In 2011 is een nieuwe lening verstrekt met een hoofdsom van € 3.500.000, die in 28 termijnen van elk € 125.000 zal worden afgelost (1 juli 2011 - 1 april 2018). De vordering wordt aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

51


PASSIVA

31-12-2015 31-12-2014 €

Deze reserve wordt noodzakelijk geacht voor het realiseren van de doelstellingen op lange termijn. Uit de opbrengsten van deze reserve wordt een deel van de jaarlijkse exploitatiekosten gefinancierd en kunnen eventuele tekorten worden opgevangen.

Reserves en fondsen

31-12-2015 31-12-2014

Langlopende schulden

Reserves Continuïteitsreserve

Hypothecaire leningen Rabobank Saldo per 1 januari

125.000

125.000

Mutatie volgens resultaatbestemming

200.000

-

Saldo per 31 december

325.000

125.000

Saldo per 1 januari Opgenomen lening Aflossingen

3.250.000

4.250.000

500.000

-

-1.000.000 -1.000.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's op korte termijn en

om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De

Kortlopend deel hypothecaire leningen

noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 325.000. De grond-

slag hiervoor vormt de 50% van de jaarlijkse doorlopende kosten van de werkorganisatie.

Saldo per 31 december

2.750.000 3.250.000 -1.000.000 -1.000.000 1.750.000

2.250.000

Reserve financiering activa Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming Saldo per 31 december

163.706

161.232

15.222

2.474

178.928

163.706

Lening 2 (aangegaan per 3 november 2010)

1.125.000

1.625.000

Lening 3 (aangegaan per 1 juni 2011)

1.125.000

1.625.000

500.000

-

2.750.000

3.250.000

Lening 4 (aangegaan per 1 december 2015) Saldo per 31 december

Lening 2 is per 3 november 2010 aangegaan ter gedeeltelijke financiering van de reno-

Deze reserve betreft de eigen middelen die zijn aangewend ter financiering van de vaste

vatie van het schip Africa Mercy. De looptijd bedraagt zeven jaar en het rentepercentage

activa.

is gelijk aan driemaands Euribor rente plus 1,5% opslag. De aflossing bedraagt € 125.000 per kwartaal met ingang van 1 juli 2011.

Instandhoudingsreserve Lening 3 is per 1 juni 2011 aangegaan en dient als herfinanciering voor de aflossing van

52

Saldo per 1 januari

391.381

304.045

Mutatie volgens resultaatbestemming

-36.309

87.336

Saldo per 31 december

355.022

391.381

de laatste termijn van lening 1. De looptijd bedraagt zeven jaar en het rentepercentage is gelijk aan drie-maands Euribor rente plus 1,5% opslag. De aflossing bedraagt € 125.000 per kwartaal met ingang van 1 juli 2011.


Lening 4 is per 1 december 2015 aangegaan en dient als financiering voor de aankoop

Kortlopende schulden

van het recht van erfpacht op een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam,

kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie C, nummer 3914, met de rechten

Crediteuren

van de erfpachter(s) op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit het

Saldo per 31 december

21.254

39.844

bedrijfspand gelegen aan de Ridderkerkstraat 20, 3076 JW te Rotterdam. De looptijd bedraagt 15 jaar.

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting

10.687 9.356

Mercy Ships International (Texas, VS) en Mercy Ships (California, VS) staan gezamenlijk garant voor de te betalen aflossingen en rente van beide leningen (2 en 3). Tevens is

Overige kortlopende schulden

hypotheek verleend op het schip.

Accountantskosten

In 2014 heeft Mercy Ships International € 500.000 bijgedragen voor de aflossing van de

Reservering vakantiegeld

lening.

Vooruit ontvangen bijdragen

Het kortlopende deel van de aflossingsverplichting is verantwoord onder de kortlopende

Overlopende passiva

8.000 7.000 15.123

15.123

105.000

-

30.891

10.270

schulden.

Saldo per 31 december 159.014 32.393

31-12-2015 31-12-2014 €

Saldo per 1 januari

23.800

27.200

Opgenomen lening

-

-

Overige leningen o/g

Kwijtschelding

-3.400 -3.400

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verkrijgingen belast met vruchtgebruik Uit een erfenis heeft de Stichting op 30 mei 2005 verkregen: ►

1/3-deel van het bloot eigendom van een onroerende zaak (Stokweg 12, 3911 TL

Rhenen); ► 11 1/3-deel van de aandelen van Pensioenfonds C. de Groot B.V., gevestigd te Saldo per 31 december 20.400 23.800 Leusden. In 2012 heeft Stichting Mercy Ships Holland een bedrag van € 34.000 opgenomen. Deze lening wordt in 10 jaarlijkse termijnen kwijtgescholden. Over de lening wordt geen rente berekend.

Meerjarige financiële verplichtingen Voor de huur van het kantoor aan de Strevelsweg is een huurovereenkomst aangegaan met een jaarlijkse last van circa € 7.100. Deze huurovereenkomst is opgezegd per 1 augustus 2016.

53


Staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

Toelichting op de baten

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014 2015 2015 2014 € € € € € € Baten Baten Eigen fondswerving 3.363.704 3.212.000 3.141.600 Baten uit eigen fondsenwerving Rentebaten 1.613 4.678 Donaties en giften 3.148.192 3.017.000 2.801.376 Overige baten 750 4.500 Giften in natura 150.912 170.000 226.043 Nalatenschappen 64.600 25.000 114.181 Totaal baten 3.366.067 3.212.000 3.150.778 3.363.704 3.212.000 3.141.600 Lasten

Besteed aan doelstellingen Doelstelling medische hulp 2.395.206 2.458.900 2.473.742 Rentebaten Doelstelling voorlichting 97.717 50.000 94.116 Rente 1.613 - 4.678 2.492.923 2.508.900 2.567.858 Overige baten Overige baten 750 - 4.500 Kosten werving baten

Kosten eigen fondswerving 486.889 215.000 254.211 750 - 4.500 Kosten beheer en administratie Kosten van beheer en administratie 207.392 388.100 238.899 Totaal lasten 3.187.204 3.112.000 3.060.968 Tekort respectievelijk overschot 178.863 100.000 89.810 Resultaatbestemming

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014 € € € Continuïteitsreserve 200.000 - Reserve financiering activa 15.222 - 2.474 Instandhoudingsreserve -36.359 - 87.336 Totaal 178.863 - 89.810

54


Overzicht lastenverdeling 2015

Bestemming

Doelstelling Eigen organisatie Lasten Medische Voorlichting Eigen Beheer en Totaal Begroting Totaal hulp fondsen- administratie 2015 2015 2014 werving Subsidie en bijdragen € 2.128.730 - - - € 2.128.730 € 2.227.400 € 2.209.119 Publiciteit/communicatie - € 81.700 € 373.793 - € 455.493 € 265.000 € 255.073 Personeelskosten € 209.724 € 16.017 € 105.649 € 132.484 € 463.874 € 491.500 € 421.927 Reis- en verblijfkosten € 13.180 - € 2.310 € 3.339 € 18.829 € 16.600 € 16.332 Huisvestingskosten € 9.221 - € 936 € 6.530 € 16.687 € 22.300 € 74.632 Kantoorkosten € 2.860 - € 1.112 € 19.490 € 23.462 € 32.000 € 24.217 Algemene kosten € 28.402 - € 2.240 € 31.041 € 61.683 € 45.700 € 42.691 Afschrijvingen € 3.089 - € 849 € 14.508 € 18.446 € 11.500 € 16.977 Totaal lasten € 2.395.206 € 97.717 € 486.889 € 207.392 € 3.187.204 € 3.112.000 € 3.060.968

Doelbestedingpercentage van de baten 74,1% 78,1% 81,5% Bestedingen aan doelstellingen/totale baten Doelbestedingpercentage van de lasten 78,2% 80,6% 83,9% Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

Fondswervingpercentage 14,5% 6,7% 8,1% Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving Norm kosten beheer en administratie 6,2% 12,1% 7,8% Kosten beheer en administratie/totale lasten

55


Eigen fondsenwerving Publiciteit en communicatie

Gerealiseerd

Begroot

Gerealiseerd

2015 2015 2014 € € € Nieuwsbrief- en advertentiekosten 95.619 85.000 82.717 Fondsenwervingskosten 193.873 110.000 85.990 Overige publiciteitskosten 80.301 - 15.267 Totaal 373.793 215.000 183.974 Beheer en administratie 113.096 85.000 70.237 Totaal 486.889 300.000 254.211 Voorlichting 81.700 50.000 71.099 Beheer en administratie 16.017 16.000 23.017 Totaal 97.717 66.000 94.116

foto

56


Besteding aan doelstelling 2015 Besteding aan de doelstelling

Gerealiseerd

Begroting

Gerealiseerd

2015 2015 2014 Omschrijving besteding € € € Medische benodigdheden 53.466 45.000 23.174 Giften in natura medisch 162 - 4.233 Medische kosten 53.628 45.000 27.407 Voeding aan boord 430.380 425.000 379.549 Shipshop 21.775 20.000 15.275 Voeding 452.155 445.000 394.824 Office Supplies 8.806 9.000 9.376 Technische kosten 565.571 625.000 614.646 Dekkosten 166.107 200.000 182.288 Giften in natura technisch 5.096 - 63.251 Huishoudelijke dienst 48.971 60.000 76.782 Technische kosten 785.745 885.000 936.967 Transportkosten 84.786 75.000 34.270 Giften transportkosten in natura 15.286 - 56.175 Giften Logistieke kosten Holland 60.000 60.000 60.000 Logistieke kosten 160.072 135.000 150.445 Financiering Africa Mercy 612.375 659.000 533.157 Autokosten (ter plaatse) 19.462 20.000 31.647 Investering in speciale auto's - - 95.000 Scheepspost 11.907 12.000 13.088 Sierra Leone 1.755 1.400 655 Noodtickets crew 18.642 16.000 8.769 Besteding aan boord 2.124.547 2.227.400 2.201.335 Supportkosten Mercy Ships Holland 266.476 227.500 226.088 Introductie nieuw scheepspersoneel 4.183 4.000 7.786 Huisvesting crew in Nederland - - 61.550 Voorlichting in het kader van de doelstelling 97.717 50.000 71.099 Totaal 2.492.923 2.508.900 2.567.858

57


Toelichting besteding aan doelstelling

De eerste twee bepalen wat we kunnen besteden aan de doelstelling. Anderzijds

Bijdrage van donateurs aan behaalde resultaten

geen drie tandwielen als er maar twee nodig zijn. Onze organisatie is voor een groot

De giften van onze donateurs hebben tot prachtige resultaten in Madagaskar geleid. De patiëntenverhalen spreken voor zich. Om deze resultaten vanuit Nederland mogelijk te maken, heeft Mercy Ships Holland een efficiënte logistieke organisatie opgebouwd.

gaat het natuurlijk ook over wat nodig is. We sturen niet meer vlees dan gevraagd en deel verantwoordelijk voor de bevoorrading aan boord. Globaal zijn de belangrijkste kostenposten:

technische organisatie aan boord is, voor het kunnen functioneren, sterk afhankelijk van

1. 2. 3. 4.

Voeding aan boord Technische kosten en onderhoud Medische benodigdheden Logistieke kosten

de beschikbaarheid van mensen en materialen. Mercy Ships Holland is door de constante

5.

Financiering Africa Mercy

Ieder jaar zijn wij in staat om op tijd een grote verscheidenheid aan goederen voor het schip te leveren. In 2015 zijn geen klachten hierover ontvangen. De medische- en

stroom van giften in staat beide te leveren. Zo kan het ziekenhuis aan boord op volle kracht blijven draaien en alle medewerkers van het schip kunnen dagelijks operaties

Financiering

doen en lokale medici training geven. Elke euro van onze zeer gewaardeerde donateurs

Het laatste groot onderhoud en de vervanging van een aantal belangrijke zaken in

maakt zo concrete resultaten mogelijk.

de machinekamer zijn gefinancierd via ons kantoor door een Nederlandse bank. De

Besteding aan doelstelling Besteding aan de doelstelling is financieel gezien het belangrijkste item. Nog belangrijker

hypothecaire lening is afgesloten in euro's. Dit is gebeurd voor rekening en risico van de internationale organisatie. Wij hebben 50% van de jaarlijkse rente- en aflossingsbetaling gedaan. Betaald is € 612.375, --.

is natuurlijk wat er op het schip mee is gedaan. Welke resultaten zijn er geboekt. Mercy Ships Holland kent drie kerntaken waarover iedere week wel wordt gesproken.

1. 2.

Maximaal inkomen Zo goed en zo goedkoop mogelijk inkopen

3.

Zoveel mogelijk vrijwilligers werven

Voeding aan boord Iedere dag weer moeten alle patiënten, ca. 450 medewerkers en ca. 100 lokale medewerkers van eten en drinken worden voorzien. Een deel van de containers die naar het schip gestuurd worden, wordt gebruikt voor het versturen van voeding. Bederfelijke waar gaat in vriescontainers. In 2015 is € 430.380,-- besteed aan de meest uiteenlopende levensmiddelen. Er wordt rekening gehouden met de verschillende nationaliteiten aan boord. De Shipshop is voor de medewerkers. Nederlanders willen drop kopen, Duitsers weer wat anders. Tegen normale prijzen worden nostalgische specialiteiten verkocht.

Technische en dekkosten Dit zijn dikwijls heel technische en ingewikkelde zaken. De Africa Mercy is een groot varend ziekenhuis met veel technische apparatuur die intensief wordt gebruikt. Gegeven de buitentemperatuur moet het hele schip doorlopend gekoeld worden. Dag en nacht gaat dit door. Voor veel machines geldt een onderhoudsschema met regelmatige vervanging van onderdelen. Hiervoor bestaat een voorraad- en vervangingssysteem. Voorkomen moet worden dat te veel onderdelen met spoed en per vliegtuig moet worden

58


besteld en geleverd. Onze inkopers moeten dus zowel veel weten van voedsel, technische zaken en logistiek. Dit is ook de belangrijkste post, er is € 736.774, -- aan uitgegeven.

Logistieke kosten Logistiek is een belangrijk onderdeel voor alle voorzieningen aan boord. Beheersing van de logistieke keten bespaart kosten. Ook is het van belang voor de relatie met de vrijwilligers aan boord. Er moet goed en gevarieerd eten op tijd beschikbaar zijn. Hun post van het thuisfront moet met de regelmaat van de klok beschikbaar zijn. De leefbaarheid aan boord wordt medebepaald door het functioneren van alle machines en apparaten. Om containers te kunnen laden en verzenden is opslagcapaciteit nodig. Maar ook een heftruck, magazijnstellingen en een laadvloer. Feitelijk zijn we inkoop, opslag en verzendhuis. Alles ter ondersteuning van onze doelstelling.

Giften in natura Een aantal van onze leveranciers heeft affiniteit met ons werk. Daarom zijn zij bereid om ook in natura bij te dragen en dat bespaart elk jaar aanzienlijk in de kosten. Ook worden regelmatig hoge kortingen gerealiseerd.

Noodtickets Crew In principe betaalt elke vrijwilliger de eigen ticket naar en van het schip. Soms ontstaat een noodsituatie op het thuisfront van een vrijwilliger. Dit brengt dikwijls extra kosten met zich mee. In dit soort gevallen betaalt de organisatie het vliegtuigticket.

Beheer en administratie

Gerealiseerd

Begroting

Gerealiseerd

Omschrijving uitgaven

2015 2015 2014 € € € Salarissen en sociale lasten 404.080 427.500 350.414 Uitzendkrachten 33.352 34.000 49.717 Vergoedingen 7.804 7.000 8.808 Overige personeelskosten 18.638 23.000 12.988 Personeelskosten 463.874 491.500 421.927 Huur kantoor 7.810 8.200 8.221 Energie 4.574 7.000 5.954 Servicekosten 6.956 7.100 8.221 Crew - - 60.000 Doorbelaste huur -5.073 - -7.764 Ridderkerkstraat 2.420 - Huisvestingskosten 16.687 22.300 74.632 Brandstof 6.787 7.200 6.899 Onderhoud 3.501 3.400 2.929 Belasting 3.614 3.000 3.423 Verzekering 4.927 3.000 3.081 Transportmiddelen 18.829 16.600 16.332 Computerkosten 7.739 4.500 6.613 Kleine aanschaffingen - 3.000 Kantoormiddelen 4.813 5.500 6.502 Huur kopieermachine/kopieerkosten 3.523 5.500 4.888 Porto 3.892 2.500 2.859 Telefoonkosten 3.495 3.000 3.355 Administratiekosten 23.462 24.000 24.217 Bank- en girokosten 19.984 19.500 19.147 Verzekeringen 2.373 800 2.301 Bestuurskosten/reiskosten 27 1.400 Kosten CBF 3.660 5.000 3.630 Accountant 11.613 6.000 11.951 Salarisadministratie 1.525 - 916 Introductiekosten - 8.000 - Notariskosten 165 - -476 Overige kosten 1.123 - Jubileumkosten 12.700 10.000 Projectkosten speciale actie 8.513 3.000 5.222 Algemene kosten 61.683 53.700 42.691 Afschrijvingen 18.446 11.500 16.977 Totaal 602.981 619.600 596.776 Support Africa Mercy -282.493 -231.500 -226.088 Fondsenwerving -113.096 - -70.237 Huisvesting Crew - - -61.550 Kosten Beheer en Administratie 207.392 388.100 238.901

59


Toelichting beheer en administratie

In samenhang met deze kostenstijging is een afdeling Donor Services gevormd. Deze afdeling heeft tot taak om veel meer dan voorheen zorg te besteden aan onze donateurs. Grote bestanden donateurs zijn moeilijk up to date te houden. Daarnaast zijn we er

De totale kosten van het kantoor van Mercy Ships Holland zijn in 2015 ten opzichte van 2014 met circa € 6.000, -- gestegen. Kosten van beheer en administratie zijn met ca. €

in het verleden niet altijd in geslaagd om onze donateurs de aandacht te geven die ze verdienen. Gegeven de doelstelling van de afdeling Donor Services zien we dit als

31.000, -- gedaald ten opzichte van 2014. Ook in 2015 zijn taken van Mercy Ships USA

onderdeel van fondsenwerving. De extra kosten fondsenwerving in 2015 zijn hierdoor

(MSUSA) overgeheveld naar ons kantoor. De stijging van de supportkosten Africa Mercy

meer een investering voor de toekomst.

van onze organisatie veroorzaakt een daling van kosten in MSUSA. Een aantal zaken

In 2015 is extra energie gestoken in het verder automatiseren van het geheel van de

kunnen wij goedkoper regelen dan onze Amerikaanse collega's. Salderend is de totale

financiële administratie. Dit heeft geleid tot een kostenbesparing. Hierdoor is het mogelijk

organisatie internationaal goedkoper gaan werken.

gebleken om de afdeling Donor Services effectief te maken zonder dat de totale kosten,

Fondsenwerving, voorlichting en beheer en administratie moeten in samenhang worden

behoudens de eerdergenoemde € 6.000, --, zijn gestegen.

gezien. Als bekend mag worden verondersteld dat ieder van onze donateurs weet van het in de vaart brengen van een tweede schip. Ons kantoor zal in de toekomst ook een

Supportkosten Africa Mercy

bijdrage moeten gaan leveren in de exploitatie van dit nieuwe schip. In de aanloop naar

Deze omschrijving geeft aan dat onze organisatie diensten verleent aan de Africa Mercy.

de ingebruikname zijn we begonnen met het extra werven van donateurs. Hierdoor zijn

In eerste opzet is Mercy Ships Holland een organisatie voor fondsenwerving. Rotterdam is

de kosten van fondsenwerving sterk gestegen.

bij uitstek een plaats met kennis en ervaring op het gebied van scheepvaart. Daarnaast is het mogelijk alles in te kopen tegen scherpe prijzen voor bevoorrading en onderhoud. De vaartijd naar Afrika is vanuit Rotterdam korter dan vanuit de VS waardoor de vrachtkosten lager zijn. Alle redenen om onze organisatie een belangrijk deel van de bevoorrading te laten doen. Daarnaast levert Europa het schip een belangrijk deel van het personeel.

Personeelskosten In 2015 is het pakket dat voor de Africa Mercy wordt ingekocht verder toegenomen. Ons kantoor heeft ook de werving van Europese vrijwilligers voor alle functies aan boord gecoördineerd. Dit verklaart voor een belangrijk deel de stijging van de personeelskosten in samenhang met de supportkosten.

Huisvesting Deze kosten zijn aanzienlijk lager dan in 2014. In de afgelopen jaren hadden we de beschikking over een pand waar we mensen van de Africa Mercy konden ontvangen die in Rotterdam moesten zijn voor medische of technische zaken. Bezoekers hoefden niet in een hotel, maar konden hier verblijven. Voor dit verblijf ontvingen we een sponsoring gelijk aan de kosten (€ 60.000, --). Door de eigenaar is dit pand verkocht. Onze inkomsten en kosten zijn beide hiermee vervallen.

60


Mercy Ships Holland verstuurt per jaar circa 24 containers vanuit Rotterdam naar de ligplaats van de Africa Mercy. Jarenlang konden we gratis gebruik maken van een goed geoutilleerd magazijn in Gouda. Hier staat tegenover dat er hieromheen redelijk wat kosten gemaakt moesten worden: manuurkosten en reiskosten. Dit magazijn in Gouda wordt ook gebruikt door andere stichtingen. Doordat ons volume toenam bleef er steeds minder over voor anderen. De verwachting is dat met het nieuwe schip het volume nagenoeg zal verdubbelen. Voor de lange termijn moest naar een oplossing gezocht worden. Die is gevonden in de aankoop van een logistiek pand in Rotterdam. De rente is buitengewoon laag en aan het pand moest veel gebeuren. Hierdoor was de aankoopprijs laag. Met behulp van vrijwilligers, speciale acties en hulp van specialisten wordt het geheel gerenoveerd. Rond augustus 2016 moet het pand toekomstbestendig zijn. Er is voldoende te renoveren kantoorruimte aanwezig om onze hele bezetting onder te brengen. Het kantoor aan de Strevelsweg 700/317 waar we sinds 1990 in zitten is eigendom van de stichting. Het is de bedoeling dat rond juli 2016 alle medewerkers verhuizen naar het nieuwe pand. Het pand aan de Strevelsweg zal begin 2016 te koop worden aangeboden. Met de opbrengst van het pand mag een belangrijk deel van de hypotheek worden afgelost. Wat overblijft is een lage hypotheek tegen een lage rente. Onze nieuwe huisvestingskosten zijn dan nagenoeg gelijk aan onze huidige huisvestingskosten.

Algemene kosten Deze zijn vijftig procent hoger dan 2014. Hierin zit een eenmalige post jubileumkosten. In 2015 mochten we ons jubileum vieren. De collecte ter bestrijding van de onkosten was gelijk aan de kosten. Een andere belangrijke post is 'projectkosten speciale actie'. Feitelijk zijn dit fondsenwervingskosten. Met EO Metterdaad is een actie ontwikkeld voor een aantal speciale televisie-uitzendingen in 2016. De accountantskosten zijn vrijwel gelijk aan 2014, maar hoger dan begroot. De regelgeving en publicatieplicht van goede doelen verandert in een hoog tempo. Doordat onze accountant is gespecialiseerd in controle en publicatieverplichtingen van goede doelen vragen we regelmatig om advies.

Kasstroomoverzicht 2015

2015 2014

Kasstroom uit activiteiten

€ € Totaal baten 3.366.067 3.150.778 Totaal lasten 3.187.204 3.060.968 Tekort respectievelijk overschot 178.863 89.810 Afschrijvingen 18.446 16.977

Cash-flow

197.309 106.787

Mutaties in: Vorderingen 94.225 -117.260 Crediteuren -18.590 -37.555 Overige kortlopende schulden 127.952 6.815 203.587 -148.000 Totaal kasstroom uit activiteiten 400.896 -41.213 Kasstroom uit investeringen Investeringen in materiële vaste activa -533.669 -19.450 Kasstroom uit financieringen Verstrekte leningen u/g Ontvangen aflossingen op leningen u/g 1.000.000 1.000.000 Ontvangen hypothecaire leningen o/g 500.000 - Ontvangen overige leningen o/g - - Aflossingen hypothecaire leningen o/g -1.000.000 -1.000.000 Aflossingen overige leningen o/g -3.400 -3.400 Totaal kasstroom uit financieringen 496.600 -3.400 Totale kasstroom 363.827 -64.063 Saldo liquide middelen 2014 471.371 535.434 Totale kasstroom 363.827 -64.063 Saldo liquide middelen eind 2015 835.198 471.371 61


Begroting 2016

Toelichting op de begroting Begroting

Realisatie

Begroting

2016 2015 2015 €

De baten uit eigen fondsenwerving zijn lager begroot dan gerealiseerd is in 2015. Volgens de statuten dient de begroting in november gepresenteerd te worden aan het bestuur. In de

Baten laatste twee maanden van het jaar ontvangen we Eigen fondsenwerving

3.280.000

3.363.704

3.212.000

aanzienlijk meer dan het gemiddelde over het

Rente baten

1.000

1.613

-

jaar. In december 2015 is meer ontvangen dan

Overige baten

5.000

750

-

was verwacht en begroot. In de begroting voor

3.286.000

3.366.067

3.212.000

2016 is uitgegaan van een stijging van 2% ten opzichte van de begroting van 2015. Lasten De besteding aan de doelstelling laat zich

Besteed aan doelstellingen moeilijk begroten. De technische kosten zijn Doelstelling medische hulp Doelstelling voorlichting

2.407.000

2.395.206

2.458.900

60.000

97.717

50.000

afhankelijk van zaken die kapot gaan of eerder

vervangen moeten worden dan verwacht. Voor voeding aan boord (waarden € 60.000 per 2.467.000 2.492.923 2.508.900 zending) is een vriescontainer net wel of net niet aan het eind van het jaar beschikbaar.

Kosten werving baten Medische benodigdheden zijn afhankelijk van de Kosten eigen fondsenwerving 371.000 486.889 215.000 hoeveelheid en soort operaties.

Beheer en administratie

448.000

207.392

388.100

Kosten van beheer en administratie Totaal lasten

3.286.000

3.187.204

3.112.000

Tekort resp. overschot

62

-

178.863

100.000


Risicoanalyse

Financiële reserves

Mercy Ships ontvangt maandelijks circa 6% van het jaartotaal aan giften. Hierdoor zijn

Mercy Ships Holland maakt het mede mogelijk dat operaties aan boord voor de lange

we verzekerd van een regelmatig geldinkomen en kunnen facturen, in het kader van

termijn gepland kunnen worden. Ook zijn we actief op het gebied van het werven van

besteding aan de doelstelling, betaald worden. In de laatste twee maanden van het jaar

vrijwilligers voor de lange termijn. Dat maakt ons medeverantwoordelijk voor een

zien we een sterke stijging van de inkomsten. Op de balans staat daardoor een relatief

ongestoorde en intensieve hulpverlening. Immers ieder mens is kostbaar. De reserves

hoog bedrag aan liquide middelen. Voor de bedrijfsvoering is dit een extra zekerheid.

dienen als een financiële zekerheid naar zowel ons eigen personeel als voor onze

De uitgaven zijn minder regelmatig over het jaar verspreid, de hoogte van de facturen

internationale verplichtingen.

kunnen sterk wisselen. Het beschikbaar hebben van een financiële buffer maakt dat deze facturen altijd betaald kunnen worden. Niet eerder is voorgekomen dat Mercy Ships Holland niet aan zijn verplichtingen kon voldoen. De betalingen voor rente en aflossing komen in eerste instantie voor rekening van Mercy Ships International. Afhankelijk van de beschikbare middelen betaalt Mercy Ships Holland per kwartaal wel of niet de rente en aflossing. Hoge facturen worden in overleg met International door Holland of International betaald.

Mercy Ships medisch team 2015

63


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Mercy Ships Holland te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiĂŤle verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening

64

en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiĂŤle verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Mercy Ships Holland per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Verklaring betreffende andere voorschriften Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Was getekend, Sliedrecht, 17 april 2016 WITh accountants B.V. P. Alblas RA


Onze patiĂŤnten in Afrika zijn kostbaar, net zoals u dat bent. Zonder uw bijdrage in 2015 waren de operaties en trainingen niet mogelijk geweest. Dankzij uw steun konden we de levens van duizenden mensen veranderen; kinderen kunnen weer lopen en naar school gaan, baby's kunnen weer normaal eten en drinken, vrouwen kunnen weer gezond terug naar huis gaan en zo allemaal weer deelnemen aan de samenleving. Door de training van medisch personeel, kan de zorg op een steeds hoger niveau doorgaan.

Dank voor uw warme betrokkenheid!

65


Het gedrukte jaarverslag (inclusief verzending naar de achterban) is volledig gesponsord door de volgende bedrijven:

www.quavac.com

www.aatop.nl

ZEKERHEID, VEILIGHEID, BEREIKBAARHEID

www.cuna.nl 66

www.beele.com


Colofon

Eindredactie: Nadia van Noppen Reageren op het jaarverslag? Vormgeving: Feyan J.M. Pulmano info@mercyships.nl / 010 - 4102877 Fotografie: Mercy Ships Strevelsweg 700/317, 3083 AS Rotterdam

Jaarverslag 2015 Stichting Mercy Ships Holland Copyright 2015

www.anthonyveder.com

www.vwsl.nl

www.beter-uit.nl

www.rabobank.nl/rotterdam 67


Mercy Ships Holland

www.mercyships.nl

Strevelsweg 700/317

K.v.K. 41040806

3083 AS Rotterdam

Volgs ons op:

010 - 4102877 info@mercyships.nl IBAN: NL80 INGB 0001990184 68

Profile for Mercy Ships Holland

Mercy Ships Holland Jaarverslag 2015  

Mercy Ships Holland Jaarverslag 2015  

Advertisement