Page 1

Procediment per a la modificació de registres en situació de DEFUNCIÓ O TRASLLAT a l’RCA per part dels Centres d’Atenció Primària

Modificació registre defunció i trasllat a l’RCA

Pàgina 1 de 6

Febrer 2013


Formulari Control document Títol Procediment modificació registres Defunció i Trasllat a l’RCA Classificació Intern Nom arxiu

Revisió

Data

Versió inicial

18/02/2013

Tipus document Procediment

Estat Definitiu

20130218PR_023 Modificació registres defunció i trasllat a l’RCA Resum del contingut

Aquest procediment defineix les accions a realitzar a la Sala Operativa de 061 CatSalut Respon davant les peticions dels EAP que han detectat que una persona està en situació de defunció o trasllat a l’RCA. Nom

Signatura

Jacinto Gallardo SOS l’Hospitalet Nuria Torres 061 CatSalut Respon Mª Rosa Torres ICS Lluís Marzal Director CECOS Mónica Carneros / Carles Vicenç Perez CatSalut

Realitzat Realitzat Realitzat

Aprovat

Full de control de distribució Copia Nom 1 X:// Central de Coordinació

Càrrec

Organització SEM

2

I:// Infermeria

SEM

3

W:// Direcció central coordinació

SEM

4

Intranet SEM

SEM

5

Sala Operativa Sanitaria Hospitalet

Cap de guàrdia

SEM

Full registre de canvis Versió 1

Data 18/02/2013

Pàgines afectades Totes

Modificació registre defunció i trasllat a l’RCA

Notes i motius del canvi Versió inicial

Pàgina 2 de 6

Febrer 2013


Índex 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Objectius .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. Abast o àmbit d’aplicació ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. Introducció ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. Documentació de referència .............................................................................................. 5 Responsabilitats .................................................................................................................. 5 Descripció de les activitats.................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Modificació registre defunció i trasllat a l’RCA

Pàgina 3 de 6

Febrer 2013


1. Objectius L’objectiu d’aquest procediment és definir les accions a realitzar en el Centre Coordinador de 061 CatSalut Respon davant les peticions per part dels equips d’atenció primària (EAP) que detectin que una persona esta en situació de defunció o trasllat a l’RCA.

2. Abast o àmbit d’aplicació Àmbit d’aplicació geogràfic: Catalunya Gestió de les peticions: Sala Operativa de l’Hospitalet del Centre Coordinador de 061 CatSalut Respon

3. Introducció El SEM, mitjançant la Plataforma de Salut del Centre Coordinador, gestiona la demanda, activa i coordina els recursos mòbils sanitaris davant una urgència o emergència sanitària. D’altra banda, presta serveis assistencials no presencials als ciutadans. Però tanmateix, presta serveis de suport als professionals i col·labora amb el sistema de salut. En aquesta última basant, mitjançant la línia d’entrada de la plataforma, 061Catsalut Respon, atén les demandes dels equips d’atenció primària que han detectat persones que estan en situació de defunció o trasllat a l’RCA, per tal d’actualitzar i normalitzar el registre. Aquesta gestió, a partir de l’1 de març es farà per via correu electrònic i no per trucada telefònica, redirigint a la persona que fa la petició a la Regió Sanitària si aquesta desconeix el procediment.

4. Documentació de referència No aplica

5. Responsabilitats Execució: Gestors de coordinació de 061 CatSalut Respon Supervisió: Infermer/a consultora

Modificació registre defunció i trasllat a l’RCA

Pàgina 4 de 6

Febrer 2013


6. Descripció de les activitats 6.1 Modificació per situació del registre : DEFUNCIÓ a l’RCA

Quan des dels EAP detectin que la persona està en situació DEFUNCIÓ a l’RCA ho comunicaran mitjançant correu electrònic al correu de 061 CatSalut Respon, teleoperaciocsr.sem@gencat.cat indicant en l’assumpte DEFUNCIÓ a l’RCA . En aquest correu, juntament amb les dades de la persona a modificar, l’EAP facilitarà sempre el CIP. Si l’assegurat en situació DEFUNCIÓ a l’RCA no és un assegurat del Sistema Nacional de Salut (amb NASS de l’INSS com a Titular o Beneficiari), es a dir, és un assegurat tipificat com a Situació Especial o Primer i Segon Nivell d’Accés CatSalut, cal seguir el procediment general d’acreditació de nova Alta mitjançant els models d’impresos corresponents: 240 Z214SAA Sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut (en cas de ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut) o 240 Z214SSE Sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut (en cas de trobar-se en situacions especials segons el que estableix el Reial decret 1192/20122) Les gestores de 061 CatSalut Respon accediran al RCA (Gestió de dades/Manteniment d’ assegurats) i amb les dades de l’usuari (CIP) accediran a “Dades identificatives” . En la casella “Situació de l’assegurat” procediran a modificar la “D” de Defunció per l’ ”A” d’Alta, un cop verificades totes les dades. S’ indicarà a l’EAP que només s’activa l’alta però no es dur a terme cap altra modificació, responent al correu d’origen de la demanda i ha de ser l’EAP que mitjançant les comunicacions amb l’RCA actualitzi les dades i sol·liciti nova TSI. Aquesta gestió es reflectirà en un arxiu que es remetrà mensualment a la Cap de Servei i en el qual quedarà reflectit, també, “Origen de la situació” i “Usuari de la modificació”.

6.1 Modificació per situació del registre : TRASLLAT

En el cas de que el CAP detecti registres en situació TRASLLAT a l’RCA, enviaran correu electrònic a 061 CatSalut Respon, teleoperaciocsr.sem@gencat.cat indicant en l’assumpte TRASLLAT a l’RCA . En aquest correu , l’EAP facilitarà sempre el CIP i el número de pendent resultant de la comunicació amb l’RCA. Si l’assegurat en situació TRASLLAT a l’RCA no és un assegurat del Sistema Nacional de Salut (amb NASS de l’INSS com a Titular o Beneficiari), es a dir, és un assegurat tipificat com a Situació Especial o Primer i Segon Nivell d’Accés CatSalut, cal seguir el procediment general d’acreditació de nova Alta mitjançant els models d’impresos corresponents: 240 Z214SAA Sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut (en cas de ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut) o 240 Z214SSE Sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut (en cas de trobar-se en situacions especials segons el que estableix el Reial decret 1192/20122)

Modificació registre defunció i trasllat a l’RCA

Pàgina 5 de 6

Febrer 2013


El CAP prèviament haurà d’haver realitzat la corresponent comunicació de modificació de dades entre el seu sistema d’informació i l’RCA (dades identificatives, d’adreça, d’assegurament i sol·licitud de TSI) i, en condicions normals, el resultat de la comunicació serà que el moviment s’ha inserit a Pendents i se li assignarà un número de pendent . El CAP també haurà d’haver verificat l’empadronament en un municipi de Catalunya de l’assegurat, bé mitjançant la corresponent Sol·licitud de modificació de dades de la persona assegurada al CatSalut (240 Z213SMD) amb l’autorització de verificació per part de CatSalut o bé amb el document en format paper. Les gestores demanaran aquest número de Pendent per a procedir a fer els tràmits (resoldre el pendent i actualitzar el registre) El procediment a seguir serà el següent: Tractament amb número de pendent: 1. Mitjançant el punt de menú: Gestió de dades/Tractament de pendents/Manteniment de Pendents: RS, Modificació i número seqüencial (número de pendent), s’accedeix al tractament per a la reactivació de registres en situació Trasllat 2. Des de la recerca dependent es fa consulta a la PICA per verificar que està empadronat.  Si aquest consta empadronat es tractarà informant la marca padró i s’actualitzarà la data de dades de localització padró, també es verificarà i modificarà, quan sigui el cas, les dades identificatives, d’adreça, d’assegurament. Activar nova TSI.  Si no ho és, les gestores ho indicaran al CAP sol·licitant confirmació documental del padró. 3. En situació “Pendent” queda activat “Resolt”. Si el CAP no disposa del número de pendent, el procediment a seguir serà el següent: Tractament sense número de pendent 1. Mitjançant el CIP s’accedirà al registre 2. S’ha de confirmar l’empadronament a la PICA  Si aquest consta empadronat es tractarà informant la marca padró i s’actualitzarà la data de dades de localització padró, també es verificarà i modificarà, quan sigui el cas, les dades identificatives, d’adreça, d’assegurament. Activar nova TSI.  Si no ho és, les gestores ho indicaran al CAP sol·licitant confirmació documental del padró. 3. Confirmar totes les dades a modificar i procedir a l’actualització. Activar nova TSI Aquesta gestió es reflectirà en un arxiu que es remetrà mensualment a la Cap de Servei.

Modificació registre defunció i trasllat a l’RCA

Pàgina 6 de 6

Febrer 2013

Circuit T o D  

Circuit per els Trasllats i Defuncions

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you