Page 1

Proposta educativa en l’àmbit de l’Història (la civilització)

Les TICS Lara Moreno Casado Patricia Ruiz Moreno M.Mercè Valls i Oriol Consultor: Marc Fuertes Alpiste Integració d’eines tecnològiques per a l’educació UOC - 2013


Índex

1.- Introducció

pàg. 3

2.- Anàlisi de la situació

pàg. 3

3.- Objectius

pàg. 4

3.1. Objectius generals

pàg. 4

3.2. Objectius específics

pàg. 4

4.- Proposta educativa

pàg. 5

4.1. Continguts

pàg. 5

4.2. Rols

pàg. 6

4.3. Metodologia

pàg. 6

4.4. Activitats

pàg. 7

4.5. Planificació

pàg. 12

4.6. Avaluació

pàg. 14

5.- Enllaços web

pàg. 14

2


1.- Introducció La intenció d’aquest treball és crear una proposta de formació utilitzant les eines 2.0 que ofereix Internet que propiciïn un treball col·laboratiu. En aquest cas veiem com en Ramir, un professor d’història de secundaria , vol aprofitar les eines que li ofereix Internet per tal de millorar la metodologia d’ensenyament que utilitza. En aquest document, nosaltres ens posarem en la pell d’aquest professor per tal de poder realitzar una proposta tant engrescadora com pedagògicament justificada. A l’hora de dissenyar les activitats incloses en aquesta proposta, hem tingut en compte aspectes relacionats amb l’aprenentatge col·laboratiu considerant a l’alumne com a principal protagonista del procés ensenyament - aprenentatge. Així doncs, per a nosaltres, el fet que els alumnes treballin en grups així com la posada en comú de les seves creacions amb la resta dels companys, ha esdevingut una part essencial a l’hora de decidir la forma i la seqüència de les activitats exposades. Amb el comentat, la teoria educativa en la que basem la nostra proposta és el constructivisme. El treball col·laboratiu i el diàleg estaran present en totes les activitats proposades per a que el coneixement sigui més enriquidor. Aquesta metodologia ajudarà a tots els destinataris a adquirir el coneixement a traves de la seva pròpia l’experiència. Amb activitats com el treball col·laboratiu i/o el diàleg, l’alumne adquirirà habilitats per buscar informació, avaluar-la i processar-la. Pensem que en l’enfocament constructivista, l’alumne és el principal protagonista del que aconsegueix en el seu aprenentatge, i que aquest (a l’igual que el consultor) han de tenir un alt grau de compromís i de responsabilitat en el procés d’ensenyament – aprenentatge. A més, els estudiants es tornen més independents i, tot i que això potser una avantatge, en realitat s’ha de tenir en compte que no tots els alumnes aprenen de la mateixa forma.

2.- Anàlisi de la situació En Ramir, és un professor d’Història de secundaria que fins ara no ha utilitzat cap eina 2.0. com a suport en les seves classes presencials. En Ramir decideix començar a investigar sobre el tema i a valorar quines de les eines que va trobant per Internet poden ser utilitzades a les seves classes. Els alumnes a qui va dirigida la formació són nois i noies de 12 a 15 anys, que podríem considerar nadius digitals amb coneixements de l’ús d’Internet i les seves eines. Gairebé tots els alumnes disposen de telèfon mòbil, i ordinador amb connexió a Internet. Molts dels alumnes estan acostumats a comunicar-se entre ells de forma virtual, per això, en Ramir considera que això és un avantatge i que la majoria d’aquest alumnat no tindrà problemes per seguir les indicacions de les classes i/o realitzar activitats amb eines 2.0. En aquest document, nosaltres hem tingut en compte aquests aspectes, i és per aquest motiu, que moltes de les tasques realitzades, es faran en aplicacions d’edició col·laborativa com les wikis o el Google Drive. Considerem que, malgrat els alumnes estan acostumats a comunicar-se a través de les aplicacions Web 2.0, si tenim en compte la descripció del cas, pot ser no estan tan acostumats a treballar continguts escolars d’aquesta manera. En relació amb aquest aspecte, la nostra intenció és 3


utilitzar aquestes aplicacions que son tan familiars per a ells, com per exemple el Facebook, amb la intenció de crear un context educatiu significatiu i engrescador.

3.- Objectius L’obtenció dels objectius establerts ens permetrà avaluar tant els alumnes com el projecte en si, d’aquí que quan més definits i concrets siguin millor i més específica serà l’avaluació.

3.1 Objectius generals: - Saber fer recerca i obtenció de la informació que es demana. - Saber analitzar de forma crítica i relacionar tota la informació obtinguda. - Saber recapitular tota la informació obtinguda i arribar a conclusions adients. - Saber treballar de forma col·laborativa. - Conèixer diferents recursos que proporciona la Web 2.0 - Endinsar-se en aplicacions tecnològiques utilitzades en educació. - Valorar la història com a disciplina i l’anàlisi històrica com un procés en constant reelaboració, i emprar el coneixement històric per argumentar les pròpies idees i revisar-les de manera crítica, tenint en compte nova informació i superant estereotips i prejudicis. - Utilitzar entorns d’aprenentatge i activitats facilitadores d’aquest de forma crítica i reflexiva. - Seleccionar eines d’accés lliure i de fàcil us. - Difondre la informació obtinguda a través de diverses formes fent, primerament, una recerca dels diversos recursos TIC que existeixen. - Indagar sobre la Història. - Adonar-se de la importància dels fets històrics en la nostra civilització actual. - Conèixer fets avantpassats per entendre les societats actuals.

3.2 Objectius específics: - Introduir el concepte de civilització i relacionar-lo amb el de ciutat i Estat . - Debatre sobre l’origen de la civilització - Situar l’origen de la civilització en el temps

4


- Identificar, analitzar i explicar, situant-los adequadament en el temps i en l’espai, els esdeveniments i processos més significatius, de la civilització humana. - Interpretar i referenciar, en el context de la civilització, les principals característiques, semblances i diferències de les diverses civilitzacions més importants del món. - Comparar l’aparició de les civilitzacions més importants per fer tenir en compte els referents comuns i les particularitats de cadascuna d’elles. - Seleccionar, analitzar i interpretar informació històrica de fonts directes i indirectes, valorar les diverses interpretacions i realitzar algunes activitats d’indagació i síntesi per obtenir conclusions raonades sobre alguns aspectes de la civilització, aplicant la terminologia apropiada. - Realitzar activitats d’indagació i síntesi en què s’analitzi, contrasti i integri informació diversa, valorar el paper de les fonts i els diferents punts de vista dels historiadors, i comunicar el coneixement històric adquirit per mitjà de diversos suports i amb el rigor intel·lectual requerit.

4.- Proposta educativa Com s’ha comentat en la introducció de la proposta, l’enfocament metodològic que es vol implantar és un model constructivista, ja que pretén desenvolupar de manera interna el procés mental de l’individuo. Aquesta informació, que l’individuo obté, la relaciona amb el seu entorn. Per tant, el que es pretén és crear un disseny formatiu a on l’alumne sigui el creador principal del seu propi aprenentatge, amb un suport important de les TIC. En relació amb aquest enfocament, la proposta d’activitats que a continuació es mostrarà, estaran basades en el model ADDIE ja que creiem que esta ben adaptat a la nostra proposta i facilita una guia clara a seguir en cada fase.

4.1 Continguts - Situació geogràfica i en el temps les civilització més importants. - Parlar dels orígens d’aquesta, i evolució històrica, destacant aspectes com: 

L’organització que tenien a nivell social, polític, econòmic, etc.. i potser realitzar la comparació amb d’altres civilitzacions estudiades o a l’actualitat.

Cultura de la civilització (arquitectura, pintura, característiques rellevants,...)

- Aprofundir en les civilitzacions més importants - Comparar diferents civilitzacions per conèixer les seves semblances i diferències. - Relacionar les civilitzacions treballades en el temps i localitzar-les en el mapamundi actual.

5


4.2 Rols El rol que assumirà el docent en aquest proposta serà la d’establir el marc conceptual sobre el que es treballarà i es realitzaran les activitats, determinarà les expectatives que s’espera de l’alumnat i l’aprenentatge i determinarà els objectius a aconseguir. El docent ha de ser un guia de la informació que aniran recercant i recollint els alumnes. Ha de tenir capacitat activa i motivacional, perquè el procés d’ensenyament – aprenentatge sigui el més dinàmic possible. A més serà el referent en tot moment de dubtes, consultes o problemes que pugin sorgir durant la realització de les activitats. El rol que assumirà l’alumne serà principalment la de prendre un paper principal en l’aprenentatge. Haurà de ser crític, investigant sobre els assumptes i qüestions que consideri correctes, i analitzant i determinant quines són les eines més adequades per utilitzar. Com ja s’ha plantejat en els objectius, haurà de tenir la capacitat d’arribar a les conclusions adients, relacionar conceptes i entenent i assimilant tot el que està aprenent.

4.3 Metodologia El desenvolupament de les activitats es faran seguint una metodologia centrada en l’alumne. El docent, a l’aula, donarà les instruccions per poder seguir les activitats. En aquestes instruccions hi constarà: - Instruccions de com formar els grups (que en les activitats posteriors es podran mantenir els mateixos) - Dates límits d’entrega dels treballs - Descripció de l’activitat i normes de presentació - Descripció de les eines a utilitzar - Materials de consulta (en cas de que hi hagi materials concrets) - Sistema d’avaluació de les activitats En el desenvolupament de les activitat es realitzarà a través de la plataforma LMS Moodle. Aquesta plataforma és molt flexible i permet la personalització i adaptació en funció dels requeriments educatius. Permet la integració de totes les activitats plantejades dins de la plataforma siguin del format que siguin i a més permet, també, crear els enllaços als diferents llocs webs. Això facilita que els alumnes puguin tenir tota la informació concentrada en un lloc i no hagin d’anar a buscar-la diferents llocs, per tant, totes les activitats plantejades (fòrums, wikis, etc.. ) estan integrades dins d’aquesta plataforma.

6


La plataforma Moodle, facilita el seguiment de les activitats per part del docent, així com l’avaluació, ja que es pot fer amb aquesta eina, que tant pel docent com per l’alumnat és molt senzilla i intuïtiva de fer anar. Tot i que els alumnes treballaran amb les mateixes eines, el temari que faran serà diferent, es a dir, per grups treballaran diferents civilitzacions per posteriorment hauran de posar-ho en comú. Això permetrà treballar de forma més sintetitzada, complerta i sense generar problemes entre els grups ja que se’ls farà treballar sobre un tema concreta cada grup.

4.4 Activitats A continuació es presentaran 6 activitats les quals ajudaran a assolir els objectius que es pretenen amb aquesta proposta, con el coneixement de la civilització i l’esperit crític dels destinataris. En totes les activitats es requerirà que els alumnes prenguin nota i que les activitats que es presenten en grup siguin posades al Moodle de l’assignatura per a que tots els companys la puguin consultar. Tant els apunts presos com les tasques penjades seran necessaris per a l’activitat final.

Nom de l’activitat

"La civilització"

Definició

A partir del vídeo que ha trobat en Ramir “Las piràmides de Caral” es realitzar s’introdueix el tema de la civilització. Aquesta part aportarà un primer contacte amb el tema de la proposta "les civilitzacions més importants del món".

Objectius

- Mantenir un primer contacte amb el tema de les civilitzacions. - Saber què és una civilització. - Conèixer una de les civilitzacions més importants del món. - Reflexionar sobre el tema proposat en la matèria d’Història. - Discutir les qüestions proposades per el Ramir.

Metodologia

És requerirà que l’alumne: - Visualitzi el vídeo amb atenció. - Participi de manera activa en la pluja d’idees que es plantejarà a la sessió. - Sigui crític i reflexioni sobre les idees que seguiran durant aquesta sessió.

Criteris d’avaluació

- Visualització del vídeo. - Participació durant l’activitat de pluja d’idees.

Temporalització

Materials/recursos

Com a primera sessió de la proposta, està previst que es visualitzi el vídeo i donar pas a una pluja d’idees per introduir el tema de la civilització, de manera grupal. - Vídeo “Las piràmides del Caral” - Aula equipada amb PC, projector i pissarra.

7


Nom de l’activitat

"Recerca de Civilitzacions"

Definició

A través d’informació trobada a traves de diversos media, de manera individual els alumnes han de trobar o indicar aquelles civilitzacions més importants que han hagut al món. En petits grups, es treballarà en un document per arribar a una conclusió comú: quines són les civilitzacions més importants. Les conclusions es penjaran en el Moodle per ser consultades per la resta de companys i tractades en l’aula.

Objectius

- Indagar sobre la civilització. - Fer una recerca exhaustiva a través de diverses vies d’informació. - Ser crític i saber valorar la informació trobada. - Saber defensar les idees en un debat. - Arribar a conclusions. - Treballar de manera col·lectiva.

Metodologia

És requerirà que l’alumne: - Faci una recerca exhaustiva d’informació. - Indagui i investigui per aportar informació. - Participi activament en el debat. - Tingui un paper actiu en el debat i intercanviï informació amb els companys. - Realitzi aportacions rellevants.

Criteris d’avaluació

- Grau de participació en el debat. - Informació aportada al debat. - Recerca d’informació feta pre - activitat.

Temporalització

Inicialment hi haurà un treball previ individual on l’alumne haurà de fer una recerca d’informació exhaustiva i rellevant de les civilitzacions. Més tard, de manera grup, es realitza document on es redactarà la informació trobada i es realitzarà una exposició d’idees per la resta de companys. De manera conjunta amb el grup-classe es decidirà quines civilitzacions són les més rellevants.

- Recursos de la xarxa, biblioteca, etc - Slideshare Materials/recursos - Google Drive - Aula amb pissarra i projector.

8


Nom de l’activitat

"Què coneixem sobre les civilitzacions?"

Definició

Recerca d’informació i realització d’un document i una presentació, de manera col·laborativa, on apareguin els trets més importants d’una de les civilitzacions tractades en l’activitat anterior (on esta situada, any que ha sorgit, característiques, arquitectura, habitants, comerç, economia...).

Objectius

- Treballar de manera col·laborativa. - Saber respectar les opinions o diferencies amb el companys. - Fer una recerca detallada de la informació necessària. - Saber sintetitzar la informació. - Treballar amb eines Web 2.0 - Saber parlar en públic.

Metodologia

És requerirà que l’alumne: - Indagui i investigui per aportar informació. - Participi activament en el document final. - Realitzi aportacions rellevants. - Sintetitzi la informació trobada. - Estructuri de manera ordenada la informació. - Debati la informació trobada a partir d’una eina Web 2.0 (grup tancat a Facebook)

Criteris d’avaluació

- Participació i aportacions en el document final. - Disseny del document. - Verificació de la informació. - Realitat dels coneixement i informació indicats en el document final. - Enllaços i referències de la informació escollida. - Presentació de la informació.

Temporalització

Aquesta activitat esta pensada per realitzar-la de tan de manera presencial (recerca d’informació a l’aula d’informàtica o biblioteca) com a distància (recerca d’informació i construcció del document, a casa de cada alumne).

- Recursos de creació de documents en xarxa (Google doc o Wiki), - Recursos de creació de presentacions: Prezzi Materials/recursos - Facebook - Aula d’informàtica

9


Nom de l’activitat

"Volem en el temps de les civilitzacions"

Definició

A través del recurs Yourgamp, els alumnes hauran de localitzar a un mapa, on es trobarien actualment les civilitzacions que s’han treballat a l’aula amb alguna descripció o característica que faci que es reconegui. Aquesta eina permet crear els nostres propis mapes, determinar una àrea en concret i situar-hi una sèrie de localitzacions amb les seves corresponents descripcions (imatges i text). També, a partir de un timeline, els alumnes hauran de crear una línia temporal per tal de recollir totes les civilitzacions treballades en el espai temporal.

Objectius

- Indagar sobre la civilització. - Fer una recerca exhaustiva a través de diverses vies d’informació. - Ser crític i saber valorar la informació trobada. - Saber sintetitzar la informació. - Treballar amb eines Web 2.0 - Localitzar en un mapa i en el temps les civilitzacions tractades.

Metodologia

És requerirà que l’alumne: - Faci una recerca exhaustiva d’informació. - Indagui i investigui per aportar informació. - Participi activament en la creació de l’activitat - Realitzi aportacions rellevants.

Criteris d’avaluació

- Grau d’aportacions en les eines. - Informació aportada. - Recerca d’informació feta pre-activitat.

Temporalització

A partir de les presentacions fetes per els membres del grup-classe, es alumnes hauran de situar les civilitzacions en un espai i temps concret. La informació pot ser preparada individualment però les aportacions es faran a l’aula d’informàtica.

- Yourgmap - Aplicacions per realitzar línies del temps (ex:Timeline, Timetoast) Materials/recursos - Aula d’informàtica. - Informació prèvia - Xarxa

10


Nom de l’activitat

"Que tenen en comú?"

Definició

A partir del document realitzat en petits grups i la presentació d’aquest on s’ha donat a conèixer característiques de cada civilització, els alumnes han de fer un debat sobre els següents aspectes: - Semblances - Diferencies Les conclusions a les que s’arribin, s’han de recollir a una wiki, on tots els alumnes han de fer aportacions.

Objectius

- Indagar sobre la civilització. - Fer una recerca exhaustiva a través de diverses vies d’informació. - Ser crític i saber valorar la informació trobada. - Saber defensar les idees en un debat. - Arribar a conclusions clares i reals.

Metodologia

Es requerirà que l’alumne: - Faci una recerca exhaustiva d’informació. - Indagui i investigui per aportar informació. - Participi activament en la wiki. - Tingui un paper actiu en el debat i intercanviï informació amb els companys. - Realitzi aportacions rellevants.

Criteris d’avaluació

- Participació i aportacions en el debat - Verificació de la informació. - Realitat dels coneixement i de la informació donada. - Enllaços i referències de la informació escollida. - Fons utilitzades.

Temporalització

Aquesta activitat pot realitzar-se amb una primera part presencial (recerca d’informació a l’aula d’informàtica o biblioteca) com a distància (recerca d’informació i construcció del document, a casa de cada alumne). Les aportacions, debat, recerca d’informació i conclusions es podran fer en l’aula d’informàtica dins de les hores establertes d’Història.

- Recursos d’informació de la xarxa, biblioteques, etc. Materials/recursos - Wiki - Fòrum al Moodle

11


Prova final

Nom de l’activitat Definició

Es realitzarà una prova final creada pel docent Ramir per tal de saber si els alumnes han adquirit els coneixements plantejats en la proposta.

Objectius

- Conèixer el grau d’adquisició de coneixement que han adquirit els alumnes. - Saber l’atenció que ha tingut cada alumne.

Metodologia

Es requerirà que l’alumne: - Realitzi la prova per tal de conèixer el seu gran l’adquisició de coneixements.

Criteris d’avaluació Temporalització

- Nota de la prova. En una sessió de formació, es realitzarà la prova per tal de conèixer els coneixement adquirits pels alumnes.

Materials/recursos - Qüestionari Moodle

4.5 Planificació Els continguts es desenvoluparan durant les hores de classe d’història que en Ramir te adjudicades als alumnes segons calendari escolar. Els materials que es proporcionaran i es crearan seran un suport a les classes presencials i seran la base del treball col·laboratiu permeten el desenvolupament d’activitats per part dels alumnes. Calendari Aproximat del curs 2013-2014 Dilluns 09:00-10:00

2n ESO

10:00-11:00

1r ESO

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

1r ESO 2n ESO

2n ESO

11:00-11:30 11:30-12:30

3r ESO

1r ESO

12:30-13:30 13:30-14:30

3r ESO 3r ESO

L’implementació del projecte es realitzarà a l’inici de curs de l’assignatura d’en Ramir. La distribució es realitzarà en 14 sessions. 12


Fitxa activitat

Disposició dels alumnes

Eines Web2.0

Lloc de treball

Sessió 1

“La civilització"

Individual i grupal

NA

Aula ordinària

Sessió 2

"Recerca de Civilitzacions": recerca d’informació

Individual

Sessió 3

"Recerca de Civilitzacions": creació de grups i redactat del document conjunt

Grupal

- Google Drive

Aula d’informàtica

Sessió 4

"Recerca de Civilitzacions": presentació d’idees

Grupal

- Fòrum del Moodle

Aula ordinària

Sessió 5

"Recerca de Civilitzacions": debat conjunt per decidir quines civilitzacions són les més rellevants

Grupal

Sessió 6 i 7

"Què coneixem sobre les civilitzacions?": elecció de la civilitcació, recerca d’informació i debat

- Cercadors d’Internet

NA

Aula d’informàtica/ biblioteca

Aula ordinària

Grupal

- Cercados d’internet - Facebook

Aula d’informàtica

Sessió 8 i 9

"Què coneixem sobre les civilitzacions?": redactat del document i presentació

Grupal

- Wiki

Aula d’informàtica

Sessió 10

"Què coneixem sobre les civilitzacions?":presentació a l’aula

Grupal

- Slideshare

Aula ordinària

Sessions 11

"Volem en el temps de les civilitzacions"

Grupal

- Yourgmap - Timeline

Aula d’informàtica

Sessió 12, 13

"Que tenen en comú?"

Grupal

- Fòrum - Wiki

Aula d’informàtica

Sessió 14

Prova final

Individual

Moodle

Aula d’informàtica

NA: No s’aplica

13


4.6. Avaluació Portar una avaluació individual de les activitats no seguiria la filosofia de l’enfocament constructivista; per això, l’avaluació que s’ha decidit seguir és l’avaluació continuada de les activitats i actuacions portades a terme, tenint en compte els objectius plantejats. Creiem oportú, que en Ramir realitzi una valoració de la percepció que han tingut els alumnes de la nova metodologia implantada, per poder millorar futures actuacions, també es demanarà la valoració de les eines 2.0. utilitzades. A la vegada creiem necessari un avaluació dels alumnes però d’una forma auto-avaluativa, perquè els alumnes prenguin consciencia del seu propi procés d’aprenentatge, a la vegada, els propis alumnes avaluaran els altres membres del grup

5.- Enllaços web - ISSUU: http://issuu.com/merce_valls/docs/proposta_final_historia - Moodle: http://ccaral.milaulas.com - Presentació: http://prezi.com/gw4fbs_avjbn/proposta-educativa-en-lambit-de-lhistoria/

14


15

Proposta educativa en l'àmbit de l'Història  

Treball de l'assignatura Integració d'eines tecnologiques a l'aula del Màster Educació i TIC de la UOC - 2013. Realitzat per Lara Moreno, Pa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you