Page 1

TÈCNIQUES D'EDICIÓ ELECTRÒNICA feb09 – jun09

Mòdul 1/PEC_1

Guia d'estudi - GES0

Activitat d'edició electrònica

Presentació de la GES

Objectius

Continguts

Suport a l’estudi

Lectures d’ampliació


TÈCNIQUES D'EDICIÓ ELECTRÒNICA Guia d'estudi 0

Presentació Aquesta primera Guia d'Estudi (GES_0) introdueix l'estudiant al món de la creació digital, proporcionant-li un punt d'inserció i una vista general de l'esquema i de les idees fonamentals que s'exposen en aquest primer Mòdul didàctic de l'assignatura titulat "Introducció: Disseny i Llenguatge HTML". Es facilita a l'estudiant l'adquisició dels elements bàsics d’HTML. El que són els tags o etiquetes, l'estructura bàsica d'un document fet en HTML, els estils més bàsics i els components habituals que es poden inserir en ella. Aquests conceptes ajudaran a l'estudiant a assentar destreses que són necessàries per a la correcta realització i domini dels elements i la sintaxi de l’HTML, aprenentatge fonamental per l’aplicació pràctica dels restants Mòduls que componen l'assignatura.

Objectius 1. Proporcionar coneixements sobre l'edició electrònica i la seva mitjançant l'enteniment de conceptes bàsics del llenguatge HTML.

implementació

2. Assentar els coneixements pràctics dels materials 3. Analitzar les característiques essencials d'un hipertext. 4. Ser capaç de proporcionar referències per a la correcta gestió d'hipertexts. 5. Conèixer models per al disseny i la gestió d'hipertexts, el disseny de nodes, de les estructures internes dels hiperdocumentos i de les diferents eines de navegació que ofereix la Web. 6. Referenciar les diferències entre l'edició digital i el paper.

Continguts El primer Mòdul didàctic “Introducció: Disseny i Llenguatge HTML”: Pretén introduir als materials de caràcter introductori i d'ús general a la UOC Curs d’edició de pàgines web i Llenguatge HTML bàsic per al disseny de pàgines web per adquirir un nivell bàsic de coneixements en el disseny de pàgines Web i el llenguatge HTML bàsic pel disseny de pàgines Web. Hi ha molta informació al voltant d’aquest tema a la WWW.

Semestre feb09 – jun09.

2


TÈCNIQUES D'EDICIÓ ELECTRÒNICA Guia d'estudi 0

Suport a l'estudi Per a la realització de la PAC_0, a causa que és la primera, és recomanable que, en primer lloc, vagis obtenint i descarregant els materials. Per a organitzar tu estudi seria convenient que creessis una carpeta al teu Escriptori o a “Mis Documentos” amb el nom de materials d’estudi. Així et serà fàcil descarregar els materials en un únic lloc i organitzar-los per tenir-los sempre a mà. Els materials que descarregaràs en aquesta PAC_0 et serviran també per a la resta de les PACs. En els seus corresponents GESs t'indicarem si és necessari descarregar algun material complementari. Abans de realitzar la PAC_0, s'ha de tenir una perspectiva global de l'assignatura. Per tant, és convenient prendre un temps per assimilar els continguts complets. Materials per a la consulta i elaboració de la PAC_0: 1. Tècniques d’Edició Electrònica. Allà trobaràs el primer Mòdul: " Introducció: Disseny i Llenguatge HTML" on podràs accedir als materials següents: •

Llenguatge HTML bàsic per el disseny de pàgines Web. És la documentació indicada per realitzar la teva primera pàgina Web. En ell trobaràs els fonaments del HiperTextMarkupLanguage, tant de la seva sintaxi o programació com dels seus elements o etiquetes i les característiques o atributs d'aquestes.

2. FAQ de l’aula amb solucions als problemes més comuns que sorgeixen a l’hora de treballar per primera vegada a un servidor UNIX o Linux. És molt important que consulteu aquest document. 3. Monotemàtics. Secció de Desarrolloweb.com http://www.desarrolloweb.com/ Per realitzar les pràctiques previstes en aquest material hauràs de comprendre bé quina és la situació que es maneja en aquells moments: 1. D'una banda tindràs el codi HTML que estaràs escrivint en un senzill document de text amb el programa Bloc de notes de Windows. La forma de treure'n-li profit pots trobar-la a l'apartat Recursos de l'Aula, a través del Document "Nocions bàsiques per treballar en codi HTML" 2. Aquest mateix document de text pot estar carregat al Navegador per poder anar veient el resultat final. Seleccionant repetidament el botó actualitzar del navegador aconseguiràs que el codi del document de text es vegi interpretat pel Navegador.

3. Al llarg de l'Avaluació Contínua hauràs de dipositar els arxius que hagis elaborat en l'Àrea de fitxers de l'Aula, dins de la pestanya Documentació. La forma en la qual s'ha de gestionar la pots trobar al document "Com treballar en la Web de l'aula" que trobaràs al CALENDARI de l'apartat Planificació de l'Aula.

Semestre feb09 – jun09.

3


TÈCNIQUES D'EDICIÓ ELECTRÒNICA Guia d'estudi 0

Extensions dels fitxers de treball Certes qüestions es poden presentar a l'hora d'editar HTML amb el Bloc de notes. Aquest programa està fet per a arxius amb extensió TXT. Quan nosaltres editem un arxiu HTML necessitem que la seva extensió sigui bé HTM, bé HTML. Això és fàcil d'aconseguir amb el mateix Explorador de Windows. Fent clic amb el botó dret del ratolí sobre l’arxiu desplegarem el menú contextual, en ell haurem de seleccionar Canviar Nom, canviar només l'extensió de txt a htm o a html. El sistema ens advertirà del canvi però haurem d'indicar Sí malgrat tot.

Al final, la confirmació que el canvi s'ha efectuat correctament és que la icona que representa a l'a ja no és la del Bloc de notes (Associat a TXT) sinó el del nostre Navegador per defecte, normalment Internet Explorer. Consideracions: Per carregar arxius al servidor (en el nostre cas, en l'Àrea de fitxers de l'Aula) i per crear fitxers arxius en HTML, cal observar unes normes determinades. Les normes per anomenar arxius són les següents: el nom ha d'anar tot en minúscules. el nom no ha de contenir caràcters amb accents, ni amb dièresi. el nom no ha de contenir el caràcter ñ (useu ny, nh, nn). sense "&","%","$" o " - ". els espais en blanc substituïu-los per "_" de manera que el nom sigui tot un. es pot incloure punts, però l'últim determinarà l'extensió.

Actualitzacions: En determinats moments de les PACs venidores no s'estarà creant un document nou sinó que se n'actualitzarà un d'antic i després caldrà allotjar-lo al servidor. La forma més senzilla de fer això i de mantenir un lloc Web és mantenir una còpia màster al nostre disc del PC amb la mateixa estructura que té la que hàgim creat al servidor.

Semestre feb09 – jun09.

4


TÈCNIQUES D'EDICIÓ ELECTRÒNICA Guia d'estudi 0 Treballarem Off-line sobre els arxius allotjats al nostre disc dur i després traslladarem els arxius al servidor de l'Aula, Àrea de fitxers. Els arxius que tinguin el mateix nom substituiran els vells i els actualitzaran, els fitxers arxius de nova creació s'allotjaran per primera vegada, naturalment.

Lectures d'ampliació Les lectures d'ampliació sempre són importants, però no és imprescindible la seva lectura per a la realització de cap part de les PACs. •

Lluís Codina(2000).El llibre digital i la WWW. Madrid: Tauro.

J.A. Pastor; T. Saorín (1997-98). "La escritura hipermedia". Quaderns de Documentació Multimèdia (núm. 6-7). En http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad67/saorin.htm

Lluís Codina (1997-98). "H de Hypertext, o la teoría de los hipertextos revisitada". Quaderns de Documentació Multimèdia (núm. 6-7). En http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/codina.htm

J.M. Martínez Sánchez; J.R. Filera González (1997-98). "Modelado de documentación multimedia e hipermedia". Quaderns de Documentació Multimèdia (núm. 6-7). En http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/artmulti.htm

Semestre feb09 – jun09.

5

guia estudi 0 tee  

guia estudi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you