__MAIN_TEXT__

Page 1

RUTA DO PAN DE NEDA RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL


RUTA DO PAN DE NEDA

5

RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL

HISTORIA DO PAN DE NEDA

HISTORIA DEL PAN DE NEDA

THE HISTORY OF NEDA BREAD

A tradición panadeira de Neda nace xa na Idade Media, cando comezan a aparecer, aproveitando a forza do caudal da “Fervenza do Belelle”, importantes industrias, entre elas, os muíños.

La tradición panadera de Neda nace ya en la Edad Media, cuando comienzan a aparecer, aprovechando la fuerza del caudal de la Fervenza” (Cascada) del Belelle, importantes industrias, entre ellas, los molinos.

Neda’s bread making tradition dates back to the Middle Ages, when a number of industries began to appear, including the mills, powered by the force of the waterfall known as ‘Fervenza do Belelle’.

Tralo asedio da frota comandada por Sir Francis Drake á cidad da Coruña en 1589, o rei Felipe II toma a decisión de que en adiante a frota real teña a súa base en Ferrol, cuxo porto é máis doado de protexer polas súas excepcionais condicións naturais.

Tras el asedio de la flota comandada por Sir Francis Drake a la ciudad de A Coruña en 1589, el rey Felipe II toma la decisión de que en adelante la flota real tenga su base en Ferrol, cuyo puerto es más fácil de proteger por sus excepcionales condiciones naturales.

Following the attack of the fleet led by Sir Francis Drake on the city of A Coruña in 1589, King Philip II decided to move Spain’s royal fleet to a new base in Ferrol, where the exceptional natural conditions provided excellent shelter and protection.

Para daquela, xa se tiñan as augas do Belelle como as mellores do país para o branqueo do fío, para a elaboración do pan e para a saúde.

Para entonces, ya se tenían las aguas del Belelle como las mejores del país para el blanqueo de hilazas, para la elaboración del pan y para la salud.

By this time, the waters of Belelle had already earned a reputation as the finest in the land for whitening yarn, making bread and health.

Ese mesmo ano faise unha relación dos alimentos necesarios para atender os militares que deberían embarcar o ano seguinte e que tiñan quq permanecer 6 meses no porto. Desa

Ese mismo año se hace una relación de los alimentos necesarios para atender a los militares que deberían embarcar al año siguiente y que habían de permanecer 6 meses en el puerto.

That same year a list was drawn up of the food supplies required for the soldiers who were scheduled to embark the following year and who would be spending 6 months in the port. It


6

RUTA DO PAN DE NEDA RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL

relación salienta que non existen fornos suficientes para atender a tal demanda.

De esa relación se destaca que no existen hornos suficientes para atender tal demanda.

soon became clear that there were simply not enough ovens to meet demand.

Dous anos despois xa se construíran 12 fornos que conformaban as Reais Fábricas de Biscoitos de Neda, producindo cinco mil quintais de pan ao mes. A decisión baseouse na excelente comunicación da vila co porto de Ferrol e a súa antiga tradición panadeira.

Dos años después se habían construido 12 hornos que conformaban las Reales Fábricas de Bizcochos de Neda, produciendo cinco mil quintales de pan al mes. La decisión se basó en la excelente comunicación de la Villa con el puerto de Ferrol y su antigua tradición panadera.

Así se fabrica en Neda, durante un século, a galleta ou biscoito para as armadas dos Reis de España.

Así se fabrica en Neda, durante un siglo, la galleta o bizcocho para las armadas de los Reyes de España.

Within two years, the 12 ovens that made up the Neda Royal Biscuit Factory had been built, capable of producing five thousand quintales of bread a month (a quintal is approximately 100 pounds or 46 kilos). The choice of site was due to the excellent communications between the town and the Port of Ferrol and its longstanding baking tradition.

Co paso dos anos, xa nunha época máis moderna, en 1917, sae da imprenta de “El Correo Gallego”, un folleto de 16 páxinas titulado “Estudio analítico, químico y bacteriológico del agua de La Fervenza”, practicado por Don Santiago De La Iglesia, director do laboratorio municipal, por orde do Sr. Alcalde de Ferrol. Neste informe, fálase en detalle das características químicas da auga, chegando á conclusión de que son “moi boas” y en canto ao

Con el paso de los años, ya en una época más moderna, en 1917, sale de la imprenta de “El Correo Gallego”, un folleto de 16 páginas titulado “Estudio analítico, químico y bacteriológico del agua de La Fervenza”, practicado por Don Santiago De La Iglesia, director del laboratorio municipal, por orden del Sr. Alcalde de Ferrol. En este informe, se habla en detalle de las características químicas del agua, llegando a la conclusión que son “muy buenas” y en cuanto

As so it was that for over a century, the biscuits for the Spanish monarchs’ navy were baked in Neda. Much later, in the modern era, ‘El Correo Gallego’ publishing house produced a 16 page booklet in 1917 entitled ‘Estudio analítico, químico y bacteriológico del agua de La Fervenza’ (An analytical, chemical and bacteriological study of the water of La Fervenza), carried out by Santiago de la Iglesia, the head of the municipal laboratory, and commissioned by the Mayor of Ferrol. The report details the


7

RUTA DO PAN DE NEDA RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL número de bacterias dise que é “extremadamente pura”. Ademais, descçobrese a presenza de xéneros pertencentes á familia dos fungos, entre estes os “pencilium”. Un descubrimento que contribúe a realzar os xa mencionados atributos do noso río.

al número de bacterias se dice que es “extremadamente pura”. Además, se encuentra la presencia de géneros pertenecientes a la familia de los hongos, entre estos los “pencilium”. Un descubrimiento que contribuye a realzar los ya mencionados atributos de nuestro río.

Afírmase que as fariñas fabricadas coas ditas augas adquiren calidades apreciables en brancura e substancia.

Se afirma que las harinas fabricadas con dichas aguas adquieren calidades apreciables en blancura y sustancia.

chemical properties of the water, concluding that they are “of excellent quality” and that in terms of the amount of bacteria present, “extremely pure”. Traces were also found of genera from the fungus family, including penicillium. This discovery further added to the river’s already excellent attributes and reputation. Indeed, it was claimed that the flour produced by these waters possess special qualities in terms of their substance and whiteness.

Nos séculos XVII, XVIII e comezos do XIX, Neda pode ser considerada como a capital do trigo de Galicia.

En los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, a Neda se la puede considerar como la capital del trigo de Galicia.

During the 17th, 18th and early 19th centuries, Neda was effectively the ‘wheat capital’ of Galicia.

A “FESTA DO PAN” DE NEDA

LA “FIESTA DEL PAN” DE NEDA

THE NEDA ‘BREAD FESTIVAL’

A Festa do Pan de Neda supón un evento anual de exaltación do produto gastronómico por excelencia da vila de Neda: o pan, e tameén os seus derivados, en menor medida identificados como produtos típicos, que posúen unha gran calidade e características de elaboración pro-

La Fiesta del Pan de Neda supone un evento anual de exaltación del producto gastronómico por excelencia de la villa de Neda: el pan, y también sus derivados, en menor medida identificados como productos típicos, que poseen una gran calidad y características de elaboración

The Neda Bread Festival is an annual event held to celebrate the excellence of the town of Neda’s star product: bread and, albeit to a lesser extent, other baked products that can be considered part of the town’s heritage, all of excellent quality and made using traditional


RUTA DO PAN DE NEDA

9

RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL pias (pans de ovo, proias, empanadas, queiques, cocadas, etc.).

propias (panes de huevo, “proias”, empanadas, queiques, cocadas, etc.).

Desde o ano 1989 celébrase con continuidade a Festa do Pan, organizada nos seus comezos pola AVVV de Ancos o día 10 de setembro, data que coincidía co remate das festas relixiosas da Nosa Patroa. Hoxe a Festa do Pan perde o carácter relixioso inicial e ten unha data de celebración facilmente identificable, o 1º domingo de setembro. Na súa organización segue participando a asociación pioneira “Ancos”, que colabora nas actividades xunto á Concellaría de Cultura.

Desde el año 1989 se celebra con continuidad la Fiesta del Pan, organizada en sus inicios por la AVVV de Ancos el día 10 de septiembre, fecha que coincidía con la terminación de las fiestas religiosas de Nuestra Patrona. Hoy la Fiesta del Pan pierde el carácter religioso inicial y tiene una fecha de celebración fácilmente identificable, el 1º domingo de septiembre. En su organización sigue participando la asociación pionera “Ancos”, que colabora en las actividades junto a la Concejalía de Cultura.

methods. (Examples of these sweet and savoury products include panes de huevo, “proias”, empanadas, queiques, and cocadas). The Bread Festival has been held every year since 1989. Originally organised by local residents’ associations, it used to be held on 10 September, coinciding with the end of the religious festival in honour of the town’s patron saint. Today the Bread Festival has lost its religious nature and has been moved to a date that is easy to remember: the first Sunday in September. The pioneering ‘Ancos’ residents’ association continues to collaborate with the organisation of the various activities, together with the town council’s Department of Culture.


10

RUTA DO PAN DE NEDA RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL

A SÚA CELEBRACIÓN TEN COMO OBXECTIVOS:

SU CELEBRACIÓN TIENE COMO OBJETIVOS:

THE OBJECTIVES OF THE FESTIVAL ARE AS FOLLOWS:

Promocionar, poñer en valor e dignificar o labor das panadeiras e panadeiros de Neda.

Promocionar, poner en valor y dignificar la labor de las panaderas y panaderos de Neda.

To promote, extol and dignify the work of Neda’s bakeries.

Exaltar a calidade dos produtos (pan e doces), identificando os nedenses cos seus produtos tradicionais.

Exaltar la calidad de los productos (pan y dulces), identificando a los nedenses con sus productos tradicionales.

To extol the quality of the various products (bread, pastries and sweets), enabling the people of Neda to identify with their traditional products.

Publicitar a imaxe corporativa do “Pan de Neda”.

Publicitar la imagen corporativa del “Pan de Neda”.

To raise awareness of the ‘Neda Bread’ corporate image.

Incentivar o sector, con obxecto de xestionar a categoría de “festa de interese turístico galego”.

Incentivar al sector, con objeto de gestionar la categoría de “fiesta de interés turístico gallego”.

To provide incentives for the sector, in order to achieve status as a ‘Festival of Galician Tourist Interest’.

Fomentar a participación dos panadeiros e panadeiras de Neda e de todos os axentes sociais na organización da actividade.

Fomentar la participación de los panaderos y panaderas de Neda y de todos los agentes sociales en la organización de la actividad.

To encourage Neda’s bakeries and social agents to take part in the organisation of this event.


11

RUTA DO PAN DE NEDA RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL

RUTA DO PAN DE NEDA

RUTA DEL PAN DE NEDA

THE NEDA BREAD TRAIL

A Ruta do Pan de Neda é un percorrido conformado por fornos de Neda que elaboran un pan de excelente calidade de maneira artesanal.

La Ruta del Pan de Neda es un recorrido conformado por hornos de Neda que elaboran un pan de excelente calidad de manera artesanal.

The Neda Bread Trail tours several bakeries in Neda that produce top quality bread using traditional baking methods.

As panaderías que participan distinguiranse polo logotipo de “Panadería de Neda”, e todas elas participan no Plan de Calidade turística para Ferrol–Ortegal, como símbolo da sua firme aposta pola calidad.

Las panaderías que participan se distinguirán por el logotipo de “Panadería de Neda”, y todas ellas participan en el Plan de Calidad turística para Ferrol Ortegal, como símbolo de su firme apuesta por la calidad.

Participating bakeries display the ‘Panadería de Neda’ (Neda Bakery) symbol, representing their commitment to quality, and are all involved in the Ferrol-Ortegal Tourism Quality Scheme.

Panadería Santa Rita Portazgo 32 15510 - Neda Tlf. 981 347 526

Panadería Santa Rita Portazgo 32 15510 - Neda Tlf. 981 347 526

Panadería Santa Rita Portazgo 32 15510 - Neda Tel. +34 981 347 526

Confitería O´Carrizo Avenida Algeciras 30 15510 - Neda Tlf. 981 385 270 www.confiteriaocarrizo.com

Confitería O´Carrizo Avenida Algeciras 30 15510 - Neda Tlf. 981 385 270 www.confiteriaocarrizo.com

Confitería O’Carrizo Avenida Algeciras 30 15510 - Neda Tel. +34 981 385 270 www.confiteriaocarrizo.com


12

RUTA DO PAN DE NEDA RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL

Panadería La Gallega Albarón 7 15510 - Neda Tlf. 981 347 593

Panadería La Gallega Albarón 7 15510 - Neda Tlf. 981 347 593

Panadería La Gallega Albarón 7 15510 - Neda Tel. +34 981 347 593

Panadería La Nueva Avenida Algeciras 89 15510 - Neda Tlf. 981 380 610 www.panaderialanueva.com

Panadería La Nueva Avenida Algeciras 89 15510 - Neda Tlf. 981 380 610 www.panaderialanueva.com

Panadería La Nueva Avenida Algeciras 89 15510 - Neda Tel. +34 981 380 610 www.panaderialanueva.com

Panadería José Castro Lugar Buhída 9 15577 - Neda Tlf. 981 383 004 gasparcastrobrage@yahoo.es

Panadería José Castro Lugar Buhída 9 15577 - Neda Tlf. 981 383 004 gasparcastrobrage@yahoo.es

Panadería José Castro Lugar Buhída 9 15577 - Neda Tel. +34 981 383 004 gasparcastrobrage@yahoo.es

Panadería Roberto González Avenida Algeciras 16 15510 - Neda Tlf. 981 380 828

Panadería Roberto González Avenida Algeciras 16 15510 - Neda Tlf. 981 380 828

Panadería Roberto González Avenida Algeciras 16 15510 - Neda Tel. +34 981 380 828


13

RUTA DO PAN DE NEDA RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL O Forno da Estrada Avenida Médico Cebreiro 126 15510 - Neda Tlf. 981 342 281

O Forno da Estrada Avenida Médico Cebreiro 126 15510 - Neda Tlf. 981 342 281

O Forno da Estrada Avenida Médico Cebreiro 126 15510 - Neda Tel. +34 981 342 281

OBRADOIRO DE ELABORACIÓN DE PAN 15 € pax (mín 2 pax) En Neda, terra de pan, nun muíño rehabilitado, viviremos todo o proceso de elaboración tradicional do pan, amasando pan que levaremos logo como recordo.

TALLER DE ELABORACIÓN DE PAN 15 euros pax (mín 2 pax) En Neda, tierra de pan, en un molino rehabilitado, viviremos todo el proceso de elaboración tradicional del pan, amasando pan que nos llevaremos como recuerdo.

BREAD MAKING WORKSHOP 15 euros per person (minimum 2 people) In the bread making area of Neda, visitors can discover traditional baking methods in a restored mill, and will have the chance to kneed the dough for the bread that they will take away with them at the end of the day.


14

RUTA DO PAN DE NEDA RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL

ADEMAIS DO PAN, RECOMÉNDASE PROBAR

ADEMÁS DEL PAN, SE RECOMIENDA PROBAR

IN ADDITION TO THE BREAD, DON’T LEAVE WITHOUT TASTING

As ricas especialidades de repostería que se elaboran nalgunhas panaderías, destacando a típica bola de ovo de Neda, biscoitos, pasteis e hojaldres diversos. A sabrosísima empanada que se elabora nestas panaderías, dos máis variados ingredientes.

Las ricas especialidades de bollería y repostería que se elabora en algunas panaderías, destacando la típica bolla de huevo de Neda, bizcochos, pasteles y hojaldres diversos. La sabrosísima empanada que se elabora en estas panaderías, de los más variados ingredientes.

The mouth-watering cakes and sweets produced in a number of bakeries, especially the Neda’s traditional bolla de huevo, cakes and a wide selection of pastries. Also not to be missed are the delicious pies baked on these premises, filled with a wide range of ingredients.

REALIZACIÓN DA RUTA Previa cita. De luns a xoves

REALIZACIÓN DE LA RUTA Previa cita. De lunes a jueves.

FOLLOWING THE TRAIL Booking required. Mondays to Thursdays

Contacto: FERTUR GUÍAS Tlf. 606 777 431 / 696 531 070 Prezo: Consultar Máis información: www.ferturguias@yahoo.com xerencia@turismoferrolortegal.com

Contacto: FERTUR GUÍAS Tlf. 606 777 431 / 696 531 070 Precio: Consultar Más información: www.ferturguias@yahoo.com xerencia@turismoferrolortegal.com

Centro de Actividades MOTUS Lugar de Roxal, Neda - Tlf. 981 312 834 www.motus.es

Centro de Actividades MOTUS Lugar de Roxal, Neda - Tlf. 981 312 834 www.motus.es

Contact: FERTUR GUÍAS Tel. + 34 606 777 431 / + 34 696 531 070 Price: Available on request Further details available from: xerencia@turismoferrolortegal.com www.ferturguias@yahoo.com MOTUS Activity Centre Lugar de Roxal, Neda - Tel. + 34 981 312 834 www.motus.es


www.ferrolortegal.com

Profile for Ferrol-Ortegal Galicia

Pan de Neda  

RUTA DO PAN DE NEDA RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL Para entonces, ya se tenían las aguas del Be- lelle como las mejores del paí...

Pan de Neda  

RUTA DO PAN DE NEDA RUTA DEL PAN DE NEDA | THE NEDA BREAD TRAIL Para entonces, ya se tenían las aguas del Be- lelle como las mejores del paí...

Advertisement