__MAIN_TEXT__

Page 1

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

|

MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION


MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN

5

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

EXPONAV

Trátase do principal museo marítimo español dedicado á historia da Construción Naval, no mundo e en particular en España. Recolle unha mostra técnica dirixida tanto ao profesional da construción naval, inxeñería naval, profesional da mar, como ao particular sen idea ningunha da técnica naval. O profesional pode atopar nela un percorrido polas diversas técnicas de construción de buques, a maioría descoñecidas para os profesionais

EXPONAV

Se trata del principal museo marítimo español dedicado a la historia de la Construcción Naval, en el mundo y en particular en España. Recoge una muestra técnica dirigida tanto al profesional de la construcción naval, ingeniería naval, profesional de la mar, como al particular sin idea alguna de la técnica naval. El profesional puede encontrar en ella un recorrido por las diversas técnicas de construcción de buques, la mayoría desconocidas para los profe-

EXPONAV

This is the finest maritime museum dedicated to ship building not only in Spain but also anywhere in the world. It houses a series of technical exhibits for ship builders, naval engineers and seamen, but which those visitors with no technical naval knowledge will also find fascinating. Professionals will be given an insight into the history of shipbuilding techniques, many of which are unknown to modern-day professionals, making a visit


6

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

actuais que fan da exposición unha visita case ineludible. Para o non iniciado é o descubrimiento dun mundo técnico, principio da comunicación histórica entre pobos e polo tanto da expansión cultural e humana ao longo dos tempos. A exposición alóxase nun edificio sin igual, Herrerías, perfectamente recuperado tanto desde o punto de vista técnico como arquitectónico.

sionales actuales que hacen de la exposición una visita casi ineludible. Para el no iniciado es el descubrimiento de un mundo técnico, principio de la comunicación histórica entre pueblos y por tanto de la expansión cultural y humana a lo largo de los tiempos. La exposición se aloja en un edificio sin igual, Herrerías, perfectamente recuperado tanto desde el punto de vista técnico como arquitectónico.

to this museum an absolute must. For those with no prior knowledge it will open up a whole new world that has allowed for communication between races and civilisation and therefore cultural and human expansion throughout history. The exhibition is housed in Herrerías, a unique building that has been painstakingly restored from both a technical and architectural perspective.

Horario: Martes-Venres: 09.30 a 13.30 h Fins de semana e festivos: 10.30 a 13.30 h Prezos: Tarifa normal [entre 16 e 65 anos]: 2 euros Tarifa reducida [menores de 16 e maiores de 65 anos]: 1 euro

Horario: Martes-Viernes: 09.30 a 13.30 h Fines de semana y festivos: 10.30 a 13.30 h Precios: Tarifa normal [entre 16 y 65 años]: 2 euros Tarifa reducida [menores de 16 y mayores de 65 años]: 1 euro

As visitas guiadas deberán solicitarse en grupos de máis de dez e previa cita no Tlf. 981 336 017 ou en exponaval@telefonica.net

Las visitas guiadas deberán solicitarse en grupos de más de diez y previa cita en el Tlf. 981 336 017 o en exponaval@telefonica.net

Opening hours: Tuesday - Friday: 9.30 a.m. to 1.30 p.m. Weekends and public holidays: 10.30 a.m. to 1.30 p.m. Admission charges: Standard rate [16 to 65 years]: 2 Euros Reduced rate [under 16s and over 65s]: 1 Euro Guided tours are available for groups of more than 10. To book, call +34 981 336 017 or write to exponaval@telefonica.net


MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN

7

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

MUSEO DA NATUREZA

MUSEO DE LA NATUREZA

Localización: Casa do Coronel. Antigo Cuartel Sánchez Aguilera. Avda. do Rei. Ferrol. Museo de historia natural dedicado fundamentalmente á fauna galega. As pezas expostas e os fondos do museo son froito de 30 anos de traballo dos socios da entidade. Ademais, os animais que se expoñen non foron sacrificados con fins expositivos, senón que se atopan mortos na natureza. Amósanse diferentes técnicas de conservación desde montaxes de esqueletos, dermoplastias, momificación de aves e curtido de peles, así como formolación.

Casa do Coronel. Antiguo Cuartel Sánchez Aguilera. Avda. do Rei. Ferrol. Museo de historia natural dedicado fundamentalmente a la fauna gallega. Las piezas expuestas y los fondos del museo son fruto de 30 años de trabajo de los socios de la entidad. Además, los animales que se exponen no han sido sacrificados con fines expositivos, sino que se encuentran muertos en la naturaleza. Se muestran diferentes técnicas de conservación desde montajes de esqueletos, dermoplastias, momificación de aves y curtido de pieles, así como formolación.

Horarios: De 18.00 a 21:. 0 h excepto domingos. Visita guiada opcional. Tlf. 981 352 820. Prezo: Entrada gratuíta. Web: http://usuarios.tripod.es/sghnferrol

Horarios: De 18:00 a 21:30 h excepto domingos. Visita guiada opcional. Tlf. 981 352 820. Precio: Entrada gratuita. Web: http://usuarios.tripod.es/sghnferrol

NATURE MUSEUM

Casa do Coronel. Antiguo Cuartel Sánchez Aguilera. Avda. do Rei. Ferrol A natural history museum dedicated mainly to Galician wildlife. The exhibits on display and museum collection are the result of 30 years’ work by the institution’s members. In addition, the animals on display were not sacrificed for the exhibition, but died from natural causes. The exhibition includes various conservation techniques ranging from mounted skeletons, dermoplasty, mummified birds and hide tanning as well as taxidermy. Opening hours: 6 p.m. to 9.30 p.m. except Sundays. Optional guided tour. Tel: + 34 981 352 820. Admission: free Website: http://usuarios.tripod.es/sghnferrol


MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN

9

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

MUSEO NAVAL

MUSEO NAVAL

NAVAL MUSEUM

Situado no antiguo presidio de San Campio, dentro do Arsenal Militar de Ferrol. O acceso realízase polo Centro Social e Cultural da Armada. Dependente do Museo Naval de Madrid, a exposición consiste en restos de barcos naufragados, planos e maquetas de buques afundidos, armamento, cartografía, velas e utensilios utilizados polos mariños a bordo dos barcos. Existe un panel co nome dos navíos construidos nos estaleiros de Ferrol desde 1751 a 1984.

Ubicado en el antiguo presidio de San Campio, dentro del Arsenal Militar de Ferrol. El acceso se realiza por el Centro Social y Cultural de la Armada. Dependiente del Museo Naval de Madrid, la exposición consiste en restos de barcos naufragados, planos y maquetas de buques hundidos, armamento, cartografía, velas y utensilios utilizados por los marinos a bordo de los barcos. Existe un panel con el nombre de los navíos construidos en los astilleros de Ferrol desde 1751 a 1984.

Housed in the former San Campio Prison, part of Ferrol’s Military Dockyards. Access is via the Navy Social and Cultural Centre. Dependent on the Madrid Naval Museum, this exhibition features the remains of shipwrecked vessels, maps and models of sunken ships, weapons, charts, candles and utensils used by the sailors on board. There is also a panel listing the names of all the vessels built in Ferrol’s shipyards between 1751 and 1984.

Prezo: Entrada gratuíta.

Precio: Entrada gratuita.

Admission: free


10

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

CASTELO DE SAN FELIPE

CASTILLO DE SAN FELIPE

Declarado como Patrimonio Histórico Español, es candidato a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Declared part of Spain’s Historical Heritage, it has been nominated as a UNESCO World Heritage Site.

Horario: A diario de 11.00 a 21.00 h Prezo: 1 euro.

Horario: A diario de 11.00 a 21.00 h Precio: 1 euro.

Opening hours: Daily from 11 a.m. to 9 p.m. Admission: 1 euro.

CENTRO TORRENTE BALLESTER

Declarado como Patrimonio Histórico Español, é candidato a ser declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.

SAN FELIPE CASTLE

R/ Concepción Arenal, s/n. Ferrol O Centro acolle distintas manifestacións da arte galega. Situado no antigo Hospital de Caridade, alberga o Museo Municipal Bello Piñeiro con espazos dedicados de forma monográfica e permanente ao propio pintor Bello Piñeiro e a Máximo Ramos. O Museo Municipal conta tamén con fondos de Agustín Robles, do século XVIII, debuxos de Castelao e un gravado do Premio Nobel de Literatura, Günter Grass.

CENTRO TORRENTE BALLESTER

C/ Concepción Arenal, s/n. Ferrol El centro acoge distintas manifestaciones del arte gallego. Ubicado en el antiguo Hospital de Caridad, alberga el Museo Municipal Bello Piñeiro con espacios dedicados de forma monográfica y permanente al propio pintor Bello Piñeiro y a Máximo Ramos. El Museo Municipal cuenta también con fondos de Agustín Robles, del siglo XVIII, dibujos de Castelao y un grabado del Premio Nobel de Literatura, Günter Grass.

TORRENTE BALLESTER CENTRE

www.ferrol.es

www.ferrol.es

www.ferrol.es

C/ Concepción Arenal, s/n. Ferrol This centre is home to a varied collection of Galician art. Situated in the former Charity Hospital, it houses the Bello Piñeiro Municipal Museum with spaces dedicated entirely to the painters Bello Piñeiro and Máximo Ramos. The Municipal Museum also features 18th century works by Agustín Robles, as well as sketches by Castelao and an engraving by Nobel Literature Prize winner Günter Grass.


MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN

11

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

ATENEO FERROLÁN

ATENEO FERROLÁN

Está situado nun bonito inmoble da R/ Magdalena 202-204, moi preto da Praza de Amboage, en Ferrol. O Ateneo é unha entidade sen ánimo de lucro que desenvolve actividades culturais a través de Vogalías de Música, Cine, Teatro, Ciencias e Humanidades, Artes Plásticas, Medio Ambiente, Muller, Arqueoloxía, Xuventude, Publicacións... Historia: Desde 1976 vén celebrando debates, conferencias, mesas redondas, concertos, etc.

Está situado en un bonito inmueble de la C/ Magdalena 202-204, muy cerca de la Plaza de Amboage, en Ferrol. El Ateneo es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla actividades culturales a través de Vocalías de Música, Cine, Teatro, Ciencias y Humanidades, Artes Plásticas, Medio Ambiente, Mujer, Arqueología, Juventud, Publicaciones... Historia: .Desde 1976, ha celebrado debates, conferencias, mesas redondas, conciertos, etc.

AULA DE ECOLOXÍA URBANA

AULA DE ECOLOXÍA URBANA

ATENEO FERROLÁN

Situated in an eye-catching building at Calle Magdalena 202-204, just a short distance from Plaza de Amboage in Ferrol. The Ateneo is a non-profit making association that organises a wide range of cultural activities though its music, films, drama, science and humanities, visual arts, the environment, women, archaeology, young people’s and publications committees, etc. History: Since 1976 the association has organised debates, lectures, round table discussions, concerts, etc.

URBAN ECOLOGY WORKSHOP

Parque Municipal Raíña Sofía, no centro de Ferrol. Tlf. 981 944 222 Amósase a cidad como fenómeno histórico, os seus habitantes, a auga e outros recursos materiais, as enerxías que moven a cidade e o tratamento dos residuos urbanos.

Parque Municipal Raíña Sofía, en el centro de Ferrol. Tlf. 981 944 222 Se muestra la ciudad como fenómeno histórico, sus habitantes, el agua y otros recursos materiales, las energías que mueven la ciudad y el tratamiento de los residuos urbanos.

Raíña Sofía Municipal Park, situated in the centre of Ferrol. Tel: +34 981 944 222 This centre provides a fascinating insight into the city’s history, its inhabitants, water and other material resources, as well as the energy that drives the city and the treatment of urban waste.

Horario: De martes a domingo, de 10.00 a 14.00 h e de 16.30 a 20.00 h Prezo: Entrada libre.

Horarios: De martes a domingo, de 10.00 a 14.00 h y de 16.30 a 20.00 h Precio: Entrada gratuita.

Opening hours: from Tuesday to Sunday, between 10 a.m. and 2 p.m. and 4.30 p.m. and 8 p.m. Admission: free


MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN

13

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

AQUACIENCIA

AQUACIENCIA

AQUACIENCIA

Parque Raíña Sofía, no centro de Ferrol. Nunha extensión duns 5000 m2, o Xardín Didáctico Aquaciencia é un recinto que aproveita as súas características medioambientais para demostrar todas as funcións da auga. É un Xardín aberto a todos, con percorridos adaptados a diferentes niveis, desde primaria ata bacharelato. En estado natural, formando ríos e lagoas, ou canalizada artificialmente, a auga é a protagonista deste espazo. De forma amena e atractiva, os visitantes poden pasear polo xardín e, mediante distintas maquetas, paneis e xogos, descubrir a auga, a súa enerxía e os seus principios dinámicos.

Parque Raíña Sofía, en el centro de Ferrol. En una extensión de unos 5000 m2, el Jardín Didáctico Aquaciencia es un recinto que aprovecha sus características medioambientales para demostrar todas las funciones del agua. Es un jardín abierto a todos, con recorridos adaptados a diferentes niveles, desde primaria hasta el bachillerato. En estado natural, formando ríos y lagunas, o canalizada artificialmente, el agua es la protagonista de este espacio. De forma amena y atractiva, los visitantes pueden pasear por el jardín y, mediante distintas maquetas, paneles y juegos, descubrir el agua, su energía y sus principios dinámicos.

Raíña Sofía Municipal Park, situated in the centre of Ferrol. Occupying a site of some 5000 sq. m the Aquaciencia Educational Park takes advantage of its natural setting to provide a fascinating insight into the role water plays. The grounds are open to all, and feature a range of trails suitable for various ages, ranging from primary to secondary school level. Water is the focal point for the entire site, either in its natural state, with rivers and lagoons, or in artificial canals. Visitors can stroll around the park enjoying a learning experience that includes various models, panels and games, enabling them to discover more about water, its energy and dynamic principles.

MUSEO XORNALISMUS

MUSEO XORNALISMUS

XORNALISMUS MUSEUM

Diario de Ferrol, R/ Galiano, 31 Un amplo percorrido a través da evolución do xornalismo ao longo da mediante diversos documentos e obxectos orixinais relacionados con este medio de comunicación. Prezo: Entrada libre.

Diario de Ferrol, C/ Galiano, 31 Un amplio recorrido a través de la evolución del periodismo a lo largo de la historia mediante diversos documentos y objetos originales relacionados con este medio de comunicación. Precio: Entrada gratuita.

Diario de Ferrol, C/ Galiano, 31 A fascinating insight into the evolution of journalism over the centuries and featuring a number of original exhibits and documents. Admission: free


14

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA

CAIXA GALICIA FOUNDATION

Praza da Constitución, s/n Tlf. 981 330 280 / 981 330 610 O inmoble que na actualidade constitúe a sede en Ferrol da Fundación foi inicialmente proxectado como cárcere, e albergou sucesivamente a casa consistorial da ciudad, o cárcere, o instituto de segunda ensinanza de Ferrol —onde impartieron clases Concepción Arenal e Gonzalo Torrente Ballester—, e o Goberno Militar. Actualmente, nos seus 4.317 metros cadrados, distribuídos en seis plantas, localízanse, ademais do salón de actos equipado cos últimos avances tecnolóxicos, diversas salas de exposicións, zona de lectura, biblioteca virtual e salas de actividades polivalentes para cursos, obradoiros e tertulias.

Plaza de la Constitución, s/n Tlf. 981 330 280 / 981 330 610 El inmueble que en la actualidad constituye la sede en Ferrol de la Fundación fue inicialmente proyectado como cárcel, y albergó sucesivamente el ayuntamiento de la ciudad, la cárcel, el instituto de segunda enseñanza de Ferrol –donde impartieron clases Concepción Arenal y Gonzalo Torrente Ballester–, y el Gobierno Militar. Actualmente, en sus 4317 metros cuadrados, distribuidos en seis plantas, se ubican, además del salón de actos equipado con los últimos avances tecnológicos, diversas salas de exposiciones, zona de lectura, biblioteca virtual y salas de actividades polivalentes para cursos, talleres y tertulias.

Plaza de la Constitución, s/n Tel: +34 981 330 280 / +34 981 330 610 The building that today houses the Foundation’s base in Ferrol was originally designed as a prison, although it was also later used as the City Hall, the prison, a secondary school – where both Concepción Arenal and Gonzalo Torrente Ballester once taught – and the Military Headquarters. Today, the 4317 sq. m of this six storey building feature an auditorium equipped with stateof-the-art technology, several exhibition rooms, a reading area, virtual library and multi-purpose rooms suitable for seminars, workshops and meetings.

Horario edificio/exposicións: Luns a sábado de 11.00 a 14.00 h e de 17.30 a 21.30 h. Domingos e festivos 11.00 a 14.00 h

Horario edificio/exposiciones: Lunes a sábado de 11.00 a 14.00 h y de 17.30 a 21.30 h. Domingos y festivos 11.00 a 14.00 h

Building/exhibition opening hours: Monday to Saturday from 11 a.m. to 2 p.m. and from 5.30 p.m. to 9.30 p.m. Sundays and public holidays from 11 a.m. to 2 p.m.


MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN

15

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

MUSEO DO HUMOR

Casa da Cultura, R/ Conces, 20-22. Fene Museo único en España pola temática dos seus fondos. Debuxos, fotografías e obxectos de autores de todo o mundo que retratan de forma humorística a sociedade do s. XX e XXI. Todas as obras que se expoñen no Museo forman parte de donacións. Están presentes artistas galegos como Torres, Pepe Carreiro e outros artistas como Mingote, Chumy Chúmez, Kosobukin ou Tomy.

MUSEO DO HUMOR

Casa da Cultura, C/ Conces, 20-22. Fene Museo único en España por la temática de sus fondos. Dibujos, fotografías y objetos de autores de todo el mundo que retratan de forma humorística la sociedad del s. XX y XXI. Todas las obras que se exponen en el Museo forman parte de donaciones. Están presentes artistas gallegos como Torres, Pepe Carreiro y otros artistas como Mingote, Chumy Chúmez, Kosobukin o Tomy.

MUSEUM OF HUMOUR

Horarios: Do 16 de outubro ao 20 de maio; martes e xoves de 10.00 a 12.30 h. De luns a venres de 16.30 a 21.30 h. Meses de xullo e agosto; de 8.30 a 14.00 h. Mes de setembro; de luns a venres, de 11.30 a 14.00 h e mércores e xoves, de 17.30 a 21.00 h.

Horarios: De 16 de octubre al 20 de mayo; martes y jueves de 10.00 a 12.30 h. De lunes a viernes de 16.30 a 21.30 h. Meses de julio y agosto; de 8.30 a 14.00 h. Mes de septiembre; de lunes a viernes, de 11.30 a 14.00 h y miércoles y jueves, de 17.30 a 21.00 h.

Opening hours: 16 October – 20 May: Tuesday and Thursday from 10 a.m. to 12.30 p.m. Monday - Friday from 4.30 p.m. to 9.30 p.m. July and August: 8.30 a.m. to 2 p.m. September: Monday - Friday, from 11.30 a.m. to 2 p.m.; Wednesday and Thursday, from 5.30 p.m. to 9 p.m.

Casa da Cultura, C/ Conces, 20-22. Fene This museum, the only one of its kind in Spain, is home to a collection of drawings, photographs and objects from all over the world that provides a humorous vision of 20th and 21st century society. All the exhibits on display in the museum have been donated and include works by Galician artists such as Torres, Pepe Carreiro, as well as other creators such as Mingote, Chumy Chúmez, Kosobukin or Tomy.


16

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

ALDEA NOVA

Lagoela s/n. 15596 Narón Tlf. 981 102 592 / 666 407 612 Fax: 981 368 062 Parque da Natureza e Cultura autóctona de Galicia. Aldea Nova é un produto exclusivo, auténtico, vivo e en constante evolución. Esta espléndida mostra de recuperación da identidade galega e o mantemento dos valores d contorno e do medio ambiente de Galicia, garanten a perpetuidade dos recursos autóctonos ás xeracións futuras do territorio. Pero ademais, este grande escenario natural de trinta mil metros cadrados, desde o que se divisa unha panorámica privilexiada, recolle unha amplísima variedade de elementos endóxenos de Galicia, pezas únicas moi difíciles de atopar. Consta dun coidado bosque autóctono con máis de 200 especies, un invernadoiro, hortas e frutais, todos eles cultivados ecoloxicamente; cortellos de gando galego (razas autóctonas de vacas, cabalos, cans, galiñas e ovells), unha alvariza, unha gran campa de deporte rural e unha área recreativa. Outros elementos son

ALDEA NOVA

Lagoela s/n. 15596 Narón Tlf. 981 102 592 / 666 407 612 Fax: 981 368 062 Parque de Naturaleza y Cultura autóctona de Galicia. Aldea Nova es un produto exclusivo, auténtico, vivo y en constante evolución. Esta espléndida muestra de recuperación de la identidad gallega y el mantenimiento de los valores del entorno y del medio ambiente de Galicia, garantizan la perpetuidad de los recursos autóctonos a las generaciones futuras del territorio. Pero además, este gran escenario natural de treinta mil metros cuadrados, desde el que se divisa una panorámica privilegiada, recoje una amplísima variedad de elementos endógenos de Galicia, piezas únicas muy difíciles de encontrar. Consta de un cuidado bosque autóctono con más de 200 especies, un invernadero, huertas y frutales, todos ellos cultivados ecológicamente; cuadras de ganado gallego (razas autóctonas de vacas, caballos, perros, gallinas y ovejas), una alvariza, una gran campa de deporte rural y un área recreativa. Otros elementos son una

ALDEA NOVA

Lagoela s/n. 15596 Narón Tel. +34 981 102 592 / +34 666 407 612 Fax: +34 981 368 062 An autochthonous Galician Nature and Culture Park. Aldea Nova is a unique, authentic, living park that is constantly changing and evolving. This magnificent example of the recovery of Galicia’s identity and the conservation of traditional and environmental values will perpetuate the region’s autochthonous resources for the future generations that will live here. Yet in addition to this, the superb natural setting, which covers more than thirty thousand square metres and offers breathtaking views, is also home to a wide variety of extremely rare elements that are endogenous to Galicia. The Park includes autochthonous woodland planted with more than 200 species, a greenhouse, kitchen gardens and orchards, all cultivated ecologically; Galician livestock (autochthonous breeds of cattle, horses, dogs, chickens and sheep); a beehive, a large area for countryside sports and a recreation ground.


MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN

17

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION unha estación de rutas (recepción e punto de partida das visitas e das rutas temáticas polo contorno do Parque), a reprodución a escala dun castro, unha mámoa, unha típica casa labrega con máis de cen anos de historia totalmente equipada, fiel testemuña de como vivían os galegos no rural do pasado, e arroupada á súa vez por unha era–museo que recolle antigas pezas empregadas nos traballos do campo. Conta ademais cun planetario móbil, unha estación solar e un campo de enerxías, con exemplos de aproveitamiento fotovoltaico e fototérmico, hidráulico, eólico, biogas e moitos xogos e experiencias. Tamén dispón dun servizo de aloxamento, un coidado albergue de 50 prazas, totalmente equipado e dotado de todo tipo de instalacións complementarias, para facer que cada estadía resulte o máis confortable posible. Para gozalo ao máximo, Aldea Nova ofréceche unha amplísima gama de actividades e servizos educativos, socioculturais, de lecer, medioambientais, científicos e turísticos. Máis información en www.aldeanova.es

estación de rutas (recepción y punto de partida de las visitas y de las rutas temáticas por el entorno del Parque), la reproducción a escala de un castro, una mámoa, una típica casa labriega con más de cien años de historia totalmente equipada, fiel testimonio de cómo vivían los gallegos en el rural del pasado, y arropada a su vez por una era museo que recoge antiguas piezas empleadas en los trabajos del campo. Cuenta además con un planetario móbil, una estación solar y un campo de energías, con ejemplos de aprovechamiento fotovoltaico y fototérmico, hidráulico, eólico, biogas, y muchos juegos y experiencias. También dispone de un servicio de alojamiento, un cuidado albergue de 50 plazas, totalmente equipado y dotado de todo tipo de instalaciones complementarias, para hacer que cada estancia resulte lo más confortable posible. Para disfrutarlo al máximo, Aldea Nova te ofrece una amplísima gama de actividades y servicios educativos, socioculturales, de ocio, medioambientales, científicos y turísticos. Más información en www.aldeanova.es

It also features a trail centre (visitor reception and starting point for the themed trails in the area around the Park); a scaled model of a castro – a fortified Iron Age settlement -; a burial mound; a fully equipped farm labourer’s cottage dating back more than a hundred years and offering an accurate insight into Galician country life in the past; and a museum housing traditional farming equipment. Also on site is a mobile planetarium, a solar station and an energy field, showing how photovoltaic and photo thermal, hydraulic, wind and biogas energy can be used, plus lots of games and experiments. On-site accommodation for up to 50 people is also available in an impeccably maintained and well-equipped hostel which offers a wide range of additional facilities to ensure guests will enjoy a comfortable stay. In order to make the most of the experience, Aldea Nova offers an extensive range of educational, sociocultural, leisure, environmental, scientific and tourist activities and services. Further details available at www.aldeanova.es


MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN

19

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

MUÍÑO DE PEDROSO

Pedroso. Narón Área recreativa, con zona de acampada, merendeiro, aparcadoiro e mouíño reconstruído en funcionamento.

MOLINO DE PEDROSO

Pedroso. Narón Área recreativa, con zona de acampada, merendero, aparcamiento, y molino reconstruido en funcionamiento.

MOLINO DE PEDROSO

Horario: Martes-Venres de 17.00 a 19.00 h Fins de semana e festivos: 12.00 a 14.00 h e de 17.00 a 20.00 h

Horarios: Martes-Viernes de 17.00 a 19.00 h Fines de semana y festivos: 12.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h

Opening hours: Tuesday – Friday from 5 p.m. to 7 p.m. Weekends and public holidays: 12 noon to 2 p.m. and from 5 p.m. to 8 p.m.

Pedroso. Narón Recreation ground with camping and picnic areas, car park and a restored working mill.


20

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

MUSEO ORTEGALIA

MUSEO ORTEGALIA

ORTEGALIA MUSEUM

Avenida Francisco de Santiago, 9. Ortigueira O museo permite realizar un percorrido ilustrativo a través da historia, prehistoria e natureza da comarca de Ortegal. Os fondos dispoñibles están principalmente relacionados coa arqueoloxía, aínda que tamén están presentes o patrimonio natural e a actualidade. Salienta a cámara megalítica más antiga de Galicia, do 4400 a.C. Ademais sobresaen as reconstrucciones virtuales de intervencións nos xacementos arqueolóxicos de Punta dos Prados e Forno dos Mouros.

Avenida Francisco de Santiago, 9. Ortigueira El museo permite realizar un recorrido ilustrativo a través de la historia, prehistoria y naturaleza de la comarca de Ortegal. Los fondos disponibles están principalmente relacionados con la arqueología, aunque también están presentes el patrimonio natural y la actualidad. Destaca la cámara megalítica más antigua de Galicia, del 4400 a.C.. Además sobresalen las reconstrucciones virtuales de intervenciones en los yacimientos arqueológicos de Punta dos Prados y Forno dos Mouros.

Avenida Francisco de Santiago, 9. Ortigueira The museum provides an insight into the prehistoric, historic and environmental heritage of the Ortegal region. The exhibits on display are mainly related to archaeology, although there are also modern day and natural history objects. Not to be missed the Galicia’s oldest megalithic chamber, dating back to 4400 BCE. Other highlights include the virtual reconstructions of the archaeological digs at Punta dos Prados and Forno dos Mouros.

Horarios: Martes a venres de 11.00 a 14.00 h e de 17.00 a 20.00 h. Sábados e domingos de 11.00 a 14.00. Luns e festivos cerrado.

Horarios: Martes a viernes de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h. Sábados y domingos de 11.00 a 14.00. Lunes y festivos cerrado.

Máis información en www.ortegalia.es

Más información en www.ortegalia.es

Opening hours: Tuesday – Friday from 11 a.m. to 2 p.m. and from 5 p.m. to 8 p.m. Saturdays and Sundays from 11 a.m. to 2 p.m. Closed Mondays and public holidays. Further details available at www.ortegalia.es


MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN

21

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

MUSEO ETNOGRÁFICO DE MEIXIDO

Meixido - S. Paio de Freires. Ortigueira O Museo está situado no lugar de Meixido, pertencente á parroquia de Freires. Para chegar ata el cómpre coller o desvío cara As Pontes desde a rotonda de Cuíña. Percorridos 3,3 Km, hai que tomar unha pista situada á esquerda da estrada –ao lado dereito da calzada hai un indicador– e avanzar outros 600 metros. O Museo Etnográfico de Meixido, de carácter privado, recompila unha ampla colección de pezas –máis de 3.000– correspondentes ao desenvolvemento de 30 antigos oficios. Nestas instalacións é posible contemplar unha forxa, una barbería, a disposición dunha escola, antigas ferramentas de carpinteiros, zoqueiros, máquinas de coser ou para pasaro o ferro, así como outros moitos elementos. Salientan entre os fondos expostos unha cociña e unha botica do século XIX.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE MEIXIDO

Meixido - S. Paio de Freires. Ortigueira El Museo está situado en el lugar de Meixido, perteneciente a la parroquia de Freires. Para llegar hasta él es necesario coger el desvío hacia As Pontes desde la rotonda de Cuíña. Recorridos 3,3 Km. hay que tomar una pista situada a la izquierda de la carretera –al lado derecho de la calzada hay un indicador– y avanzar otros 600 metros. El Museo Etnográfico de Meixido, de carácter privado, recopila una amplia colección de piezas –más de 3.000– correspondientes al desarrollo de 30 antiguos oficios. En estas instalaciones es posible contemplar una forja, una barbería, la disposición de una escuela, antiguas herramientas de carpinteros, “zoqueiros”, máquinas de coser o planchas, así como otros muchos elementos. Sobresalen entre los fondos expuestos una cocina y una botica del siglo XIX.

MEIXIDO ETHNOGRAPHIC MUSEUM

Horarios: Sábados todo o día. Resto dos días, previa cita.

Horarios: Sábados todo el día. Resto de los días, previa cita.

Opening hours: All day Saturday. All other days by appointment.

Meixido - S. Paio de Freires. Ortigueira This museum is situated in Meixido, which belongs to the parish of Freires. To reach the museum, take the turning for As Pontes at the Cuíña roundabout. 3.3 km further on turn left off the road onto the track – there is a sign on the right-hand side of the road – and then carry on for another 600 metres. The Meixido Ethnographic Museum is a private institution and houses an extensive collection of more than 3000 exhibits related to 30 traditional trades. Here visitors can see a blacksmith’s, a barber’s shop and the layout of a traditional schoolroom as well as the traditional tools used by carpenters and clog makers, sewing machines and ironing boards, and lots more besides. Highlights of the collection include a 19th century pharmacist’s and kitchen.


22

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION

BIBLIOTECA MUNICIPAL JUAN FERNÁNDEZ LATORRE

BIBLIOTECA MUNICIPAL JUAN FERNÁNDEZ LATORRE

C/ Márquez Cortiñas, s/n. Ortigueira Reformada totalmente, la biblioteca cuenta con sala de lectura para adultos, otra infantil, hemeroteca, sala de autores locales y archivo histórico municipal. En la actualidad sus fondos están formados por más de 13.400 libros, 8 periódicos, 70 revistas y unos 1.100 elementos multimedia. Desarrolla programas especialmente destinados a los niños que incluyen cuentacuentos, manualidades, concursos y visitas de autor.

C/ Márquez Cortiñas, s/n. Ortigueira Completely refurbished, this library boasts reading rooms for adults and children, a newspaper library, a room dedicated to local writers and the municipal history archives. It currently houses a collection of more than 13,400 books, 8 periodicals, 70 magazines and around 1,100 multimedia resources. Not to be missed: The special children’s programmes including storytelling sessions, handicrafts, competitions and visits from writers.

Horarios: Luns a venres, de 10.00 a 13.30 h e de 16.00 a 20.00 h, Sábados, de 10.00 a 13.30 h.

Horarios: Lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 h y de 16.00 a 20.00 h, Sábados, de 10.00 a 13.30 h.

Opening hours: Monday to Friday, from 10 a.m. to 1.30 p.m. and from 4 p.m. to 8 p.m. Saturdays from 10 a.m. to 1.30 p.m.

R/ Márquez Cortiñas, s/n. Ortigueira Reformada totalmente, a biblioteca conta con sala de lectura para adultos, outra infantil, hemeroteca, sala de autores locais e arquivo histórico municipal. Na actualidade os seus fondos están formados por máis de 13.400 libros, 8 periódicos, 70 revistas e uns 1.100 elementos multimedia. Desenvolven programas especialmente destinados aos nenos e nenas que inclúen contacontos, manualidades, concursos e visitas de autor.

JUAN FERNÁNDEZ LATORRE MUNICIPAL LIBRARY


www.ferrolortegal.com

Profile for Ferrol-Ortegal Galicia

Museos  

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION EXPONAV 5 MUSEOS Y CENTROS DE...

Museos  

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN | MUSEUMS AND CENTERS OF INTERPRETATION EXPONAV 5 MUSEOS Y CENTROS DE...

Advertisement