Page 3

UUDISED

OLULISED SEADUSEMUUDATUSED 1. juulil jõustuvad äriseadustiku ja asjaõigusseaduse muudatused, mille peamine eesmärk on anda iduettevõtjatele suuremad võimalused kaasata kapitali ja kujundada osanikevahelisi suhteid. Osaühingu kohta käivat regulatsiooni on muudetud mitmes osas paindlikumaks ning sarnasemaks aktsiaseltsi regulatsioonile, näiteks tingimuslik kapitali suurendamine ja osa märkimise õigus.

Kohtumine justiitsminister Urmas Reinsaluga.

NOTARID KOHTUSID JUSTIITSMINISTRIGA

7. mail toimus Notarite Kojas kohtumine justiitsminister Urmas Reinsaluga, kes andis ülevaate lähiajal kavandatavatest tegevustest. Prioriteetidena rõhutas minister ettevõtluskeskkonna arendamist, riigi halduskoormuse vähendamist ning pankrotikuritegude menetlemise tõhustamist. Minister kinnitas valmisolekut anda notaritele laiem pädevus abieluvararegistri ja äriregistri kannete tegemisel. Lisaks oli juttu Notarite Koja vahekohtule tarbijakrediidilepingutest tulenevate vaidluste lahendamise pädevuse andmisest ja kohtueelse kohustusliku lepitusmenetluse kehtestamisest. Neid ettepanekuid analüüsitakse lähitulevikus täiendavalt. Koja ja ministeeriumi tihe koostöö jätkub ka e-residentsuse ja notarite tegevusega seotud võimaluste ning osanike registrit puudutavate küsimuste analüüsimisel.

1. juulil jõustuvad uus ehitusseadustik, planeerimisseadus ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Ehitusseadustikus sätestatakse kohaliku omavalitsuse ostueesõigus juhuks, kui müüakse kinnisasi, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee ja mille kohta on kantud märge kinnistusraamatusse. Rakendamise seadusega täiendatakse võlaõigusseadust, mille kohaselt eeldatakse müügilepingu puhul, mille esemeks on kinnisasi (sh selle osa, korteriomand, piiratud asjaõigus, hooneühistu liikmelisus) ning mis on sõlmitud majandus- ja kutsetegevuses tegutseva müüja ja tarbijast ostja vahel, et kahe aasta jooksul ehitise tarbijale üleandmise päevast arvates ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas ehitise üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus ehitise või puuduse olemusega. 1. juulil jõustuvad ka uus kalapüügiseadus ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatused.

IN MEMORIAM Katre Pustak 13.09.1959–30.05.2015

Katre Pustak sündis 13. septembril 1959. aastal Kuressaares. 1983. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, millele järgnes töö juristina. Ligi 20 aastat oli Katre Pustak tihedalt seotud Rakverega. 16. septembril 1996 nimetas justiitsminister ta Rakvere notariks. Oma teadmiste ja aktiivsusega oli Katre Pustak notari vastutusrikka ameti pidamisel eeskujuks kõigile kolleegidele. Aastatel 2006– 2008 osales Katre Pustak Notarite Koja eestseisuse töös, andes oma panuse Eesti notariaadi tegevuse arendamisse. Jääme Katret mäletama teotahtelise, otsusekindla ja positiivse inimesena. Notarite Koda

3

Profile for Menu  Kirjastus

Notarbene2  

Notarbene2  

Profile for menuk
Advertisement