Page 1

EESTI KEEMIATÖÖSTUSE LiiT Ülipõnev keemiatööstus Probleemid ja võimalused Ametid ja haridus


Eesti Keemiatööstuse Liit E

esti Keemiatööstuse Liit loodi

Eesti Keemiatööstuse Liidu liikmete

1991. aastal, et keemiatööstus-

tegevusalad on keemiatooraine (sh

ettevõtete ühisjõududega lahendada

põlevkiviõli) tootmine ja eksport-import,

taasiseseisvumisel ja krooni käibelevõt-

värvide, lakkide ja ehituskeemia toot-

misel tekkinud probleeme. Eesti

mine ja müük, tarbekeemia ja kosmee-

Keemiatööstuse Liit on mittetulundus-

tika tootmine ja müük ning teadus- ja

ühing ning tema peamised tegevus-

uurimistööd.

Keemiatööstus vajab teadmisi K

ui vaadata Eesti keemiatööstust posi-

ei ole lisandunud viimasel aastakümnel.

tiivselt poolelt, ettevõtluskeskkonna

Lisaks sellele on riiklikud investeeringud

suunad on esindada liikmete huve

Eesti Keemiatööstuse Liit on

seisukohalt, siis tuleviku alad on Eestis

Eestis Euroopa Liidu keskmisest kümme

valitsusasutustes, osaleda seadus-

keemiatööstusettevõtetele ka eriteabe

tõenäoliselt nanomaterjalid, biokütused

korda väiksemad, samuti teadusarendus-

loomes, edendada välissuhteid ja

edastaja: tooraine otsingud ja pakku-

ning muud alternatiivenergia allikad. Tege-

tegevuse osa SKP-s.

teabevahetust, organiseerida koostööd

mised, keemiatööstusettevõtete taus-

mist on aga suures osas ulmeprojektiga,

teiste riikide sarnaste liitude ja

tateave, koostöösoovid ja ka investee-

mis õigete investeeringute ja rahaliste

toonides vaadata. Nafta hinnatõus ei jää

kaubandus-tööstuskodadega, otsida

rimissoovitused. Liitu kuulub praegu

vahenditega võib siiski ka teoks saada.

tulemata, see aga tekitab vajaduse alterna-

koostööpartnereid, korraldada ühiste-

50 ettevõtet.

Kuid selleks, et toota, on tarvis teadmisi.

tiivkütuste järele. Viru Keemia Grupil on

Teadmisi, mida hetkel Eestis omandada ei

plaanis põlevkivist diislikütust toota, lisaks

ole võimalik.

sellele ka põlevkivist peenkemikaalide toot-

gevust ja koolitusi.

Eestis on oluline tõsta tööjõu tootlik-

Eesti Keemiatööstuse Liit Peterburi tee 46, 11415 Tallinn tel/faks 613 9775 e-post info@keemia.ee http://www.keemia.ee

Siiski ei saa kõike tumedates

mist laiendada ehk väärtustada järjest

kust, mis täpsemalt tähendab iga inimese

rohkem põlevkivi, meie rahvuslikku uhkust

paremini tööle rakendamist koos automati-

ja rikkust. Eesti keemiatööstusel on tule-

seerimise ja parima võimaliku tehnika

vikku, kui saame koolitada kõrgtasemel

rakendamisega. Praegu Eesti keemia-

spetsialiste. Positiivne tõsiasi keemiatöös-

tööstus kiratseb. Meil ei ole nii palju võim-

tuses on aga see, et tööjõu voolavus on

said tööstusi, mis suudaksid pakkuda

väike – ettevõtted hoiavad oma töötajaid.

suurt eksporti. Eksport on umbes 50% ulatuses kokku kuivanud, uusi ettevõtteid

Hallar Meybaum Eesti Keemiatööstuse Liidu tegevjuht

3


EESTI KEEMIATÖÖSTUSE LIIT

Keemiatööstuse probleemid ja võimalused E

timisest, sest teadus- ja arenduste-

enda kanda kõige pikaajalisema tasu-

gevus on pikaajaline investeering. Suur

vusega keskkonnainvesteeringud,

probleemide kompleks seisnebki

meelitades sellega ligi tehnoloogiain-

keemiatööstuse tootearenduse puudu-

vesteeringud.

mises. Tööstusharu tugevad küljed on

Muret tekitavalt nõrgal tasemel

suhteliselt nõrk konkurents põlevkivi-

on keemiaalane teadus- ja arenduste-

keemias maailmaturul ning tööstusharu

gevus, sellega tegelevaid ettevõtteid

ettevõtete suhteliselt suur regionaalpo-

on vähe ja investeeringumaht on pea

liitiline tähtsus, eelkõige tööhõives.

esti keemiatööstust iseloomustab

hoidlikkusega suurtootmised. Kui AS

olematu. Põhjuseks võib olla riigieelar-

1990. aastate keemiatööstuse

tugev territoriaalne kontsentrat-

Silmet on riigi ja Euroopa Liidu toetusel

veliste uurimisinstituutide kadumine

toodangu langus mõjutas negatiivselt

sioon, mis tuleneb vastava regiooni

keskkonnainvesteeringute program-

rahapuuduse tõttu ja tööstuse enda

töötajate arvu. Suurim töötajate arvu

traditsioonilistest sihtaladest ja arengu-

mide elluviimisel vägagi edukas, siis

peaaegu olematud teadusarendustra-

vähenemine toimus Ida-Virumaa suur-

võimalustest. Üle poole keemiatööstu-

põlevkivisektori väga suur investeerin-

ditsioonid. Seda võib lugeda ajalooli-

ettevõtetes. Aastail 1995–1998

sest asub Ida-Virumaal.

guvajadus keskkonnakaitsesse ja pari-

seks paratamatuseks, sest NSV Liidus

vähenes suurettevõtetes hõivatud

mate võimalike tehnikate rakenda-

oli teadusarendus Teaduste Akadeemia

keemia ja kosmeetika tootmise koge-

misse on kindlasti teema, millega peab

kontrolli all ja ettevõtted tegelesid selle

töötajate arv enam kui 1300 inimese võrra, s.o ca 18%.

mused: kõigile on tuttavad Flora ja

kursis olema ka riik. See aitab ära

valdkonnaga suhteliselt vähe.

Keemiatööstuse ja sellega seotud

Orto kodukeemia- ja kosmeetika-

hoida rakendatavate keskkonnaalaste

tooted. Tarbija on hästi vastu võtnud

nõuete liiga kiiret karmistumist, mis

tänapäeval aktiivselt teadusarengusse?

riikide järgi protsentides ekspordist

ka Tartus, ASis Mayer Industries

ületaks põlevkivikeemiatööstuse inves-

Ilmselt oli kiire majanduskasvu ajal

(kaubad kokku):

toodetava Mayeri kodukeemia sarja.

teerimisvõime.

võimalik kiiremat kasumit saada impor-

Eestis on pikaajalised tarbe-

AS Estko toodab pesuvahendeid põllu-

4

võime on väga pikaajaline, võtab seega

tööstusharude toodangu eksport

Miks Eesti töösturid ei investeeri

Oluline on teadvustada, et

majandusele ja toiduainetööstusele.

keemiatööstus eksisteerib ja on väga

Hoolimata suurtest muutustest

perspektiivikas juhul, kui sektori

keemiatööstuse struktuuris

teadus- ja arendusinvesteeringud

Riik

2005. a (%)

2006. a (%)

2007. a (%)

2008. a (%)

1990ndatel, mis väljendus eelkõige

hoogustuvad. Tööstuse raamidesse

Soome

1,2

1,0

1,1

1,2

tootmismahtude vähenemises ja

surumine ei anna arendusinvesteerin-

Rootsi

2,0

2,0

2,6

3,0

mõningate keemiatööstuse sektorite

gutele tõuget. Eeskuju võiks võtta

Saksamaa

2,8

3,2

3,1

4,4

kadumises (lõpetatud on fosforväe-

Hiinast, kes on keskregionaalvalitsuste

Läti

10,3

9,0

7,2

10,4

tiste, benseeni, tolueeni tootmine ning

tasemel suunanud riigi kapitaliinvestee-

Suurbritannia

2,5

3,3

5,3

9,2

vähenenud on ravimite tootmine), on

ringud keemiatööstusele sobiva infra-

Taani

1,8

1,3

1,1

0,7

Eesti keemiatööstus säilitanud

struktuuri väljaehitamisse majandus-

Venemaa

9,2

11,3

12,3

10,2

viimastel aastatel tootmise stabiilsuse.

arendustsoonidena, mis sisaldavad nii

Leedu

8,0

6,5

6,0

9,4

Keskkonnasäästlikkuse seisuko-

energiavarustuse kui ka jäätmete-heit-

Norra

0,9

0,9

0,7

1,2

hast on suurim probleem NSV Liidu

mete kompleksseid ümbertöötamis-

Holland

8,5

6,2

6,8

6,0

ajast kaasa tulnud madala keskkonna-

lahendusi. Riik, kelle investeerimis-

5


EESTI KEEMIATÖÖSTUSE LIIT

2008. aastal oli kemikaalide ja keemia-

Ülipõnev keemiatööstus

toodete tootmises kokku 99 ettevõtet, neist kuni 50 töötajaga oli 85 ettevõtet, mis andsid sektori müügitulu mahust 7,9%. Üle 50 töötajaga ettevõtteid oli

Margus Kottise Viru Keemia Grupi juhatuse liige

2008. aastal 14 ning need ettevõtted andsid keemiatoodete müügitulust 92,1%. Eesti oludes on tähtis märkida, et Euroopa Liidu uute kemikaaliseadustike keskkonnas ei hakka Eesti väikeettevõte mitte iial arendama uut

Keemiatööstus ootab tööle noori insenere.

keemiat, sest kemikaali registreerimine

Keemiatööstus on üks suurimaid ja stabiil-

on liiga kulukas. Kemikaalide registree-

semaid tööstusharusid Eestis ja jääb selleks

rimiseks ja sundtestimiseks vajalik raha

ka edaspidi. Seda on ilmekalt tõestanud ka

neelab ettevõtete ressursid. Ettevõtete

praegune majanduskriisi aeg. Varasemad

vabad vahendid tuleb koostöös

suurtööstusele omased keskkonnakahju-

Euroopa Liidu sihtotstarbeliste fondi-

likud ja aegunud tehnoloogiad on asen-

dega suunata hoopis teadus- ja aren-

dunud tänapäevaste kõrgtehnoloogiliste

dustegevusse, et toota keskkonnasõb-

uuendustega, mis on ajakohastanud nii

ralikumaid kemikaale.

töökeskkonna kui ka püstitanud uued

Eesti keemiatööstuse, eriti põlev-

vajame uut põlvkonda spetsialiste, kes on

oleneb maailmaturu situatsioonist ning

valmis oma teadmisi rakendama ülipõnevas

välisinvesteeringutest. Tulenevalt

situatsioonis, mis pakub nii avastamis-

teadusliku uurituse sügavusest sel alal

rõõmu kui ka head karjääri- ja rahateeni-

ja suhteliselt heakvaliteedilistest põlev-

misvõimalust. Insenerialane kõrgharidus

kiviressurssidest peaks see tootmisala

tagab lisaks laialdastele teadmistele ka

pakkuma märgatavat huvi välisinvesto-

reaalsed oskused, mis võimaldavad õige

ritele. Samas võivad üha karmistuvad keskkonnanõuded hakata Eesti keemiatööstuse arengut pärssima. Euroopa Liidu keskkonnaseaduste kohaselt tuleb Eesti keemiatööstusettevõtetel väga lühikese aja jooksul teha olulisi kulutusi nii keskkonna ja tehnoloogia vallas kui ka regulatiivsel

6

nõuded töötajatele. Järgnevatel aastatel

kivikeemiatööstuse edasine areng

tasandil.

Suuremad keemiatööstuse ettevõtted on:

• Viru Keemia Grupi (VKG) tütarettevõtted VKG Oil AS (põlevkiviõli tootmine) ja VKG Resins AS (liimvaigud) • Kiviõli Keemiatööstuse OÜ (põlevkiviõli) • AS Tikkurila-Vivacolor ja Eskaro AS (värvid ja lakid) • AS Silmet (haruldased metallid) • Henkel Makroflex AS ja Krimelte OÜ (montaaživahud) • Genovique Specialties AS (bensoehape, naatriumbensoaat) • AS Nitrofert (ammoniaak ja karbamiid)

varsti oma töö tulemust näha. Ärge kartke saada inseneriks, sest maailm areneb ja arengust arusaamine on väärtus omaette!


EESTI KEEMIATÖÖSTUSE LIIT

Eeldused ja oskused K

eemiatööstuses töötamise pluss on tehnoloogiliselt kõrgetaseme-

liste ettevõtete olemasolu Eestis. Vajatakse nii kõrgetasemelisi teaduskeemikuid, kes laborites teadust ja uurimistööd teevad, kui ka tehniliste teadmistega insenere. Suur keemiatööstuse pluss on ettevõtte lojaalsus oma töötaja suhtes, mis tähendab, et kaadri voolavus on keemiatööstuses väike. Keemiatööstus Eestis on suhteliselt lokaalne: tööjõu liikumine riikide vahel on väike. Samas on Eestis koolitatud keemikud ja keemiainsenerid, materjaliteadlased ja spetsialistid hea haridusega ning löövad läbi kõikjal maailmas.

töös kokku eri kemikaalidega. Paljud

suhtes töötaja on allergiline või tal on

keemilised ained on tervisele ohtlikud

pärilik eelsoodumus allergilistele

tuses, mis eeldab valmisolekut

rite töökeskkond on tehase tootmis-

ja võivad ülitundlikel inimestel põhjus-

haigustele. Võimalike kahtluste korral

öötööks. Vahetustöö korral ei lange

ruumid. Töötingimused olenevad toot-

tada allergiat. Operaatorina võib

tasub enne kutsevaliku tegemist

puhkepäevad alati nädalavahetusele.

misprotsessi lõigust. Ümbruses võib

töötada alates 18. eluaastast ja kõik

konsulteerida arstiga.

olla müra, vibratsiooni, kemikaalidest ja

peavad korrapäraselt käima tervise-

keemilistest protsessidest tulenevaid

kontrollis.

Keemiaprotsessi operaato-

spetsiifilisi lõhnu jm. Töö on siiski

Laborant töötab vastava sisustusega keemialaboris. Tema

seadmed on pumbad, kompressorid,

igapäevased töövahendid on labori-

kõrgrõhuaparaadid, reaktorid, soojus-

nõud, mõõtenõud ja vahendid, elektri-

suuresti automatiseeritud, mistõttu

ekseem, hingamisteede ärritusnähud,

protsessi aparaadid (ahjud, külmutus-

lised laboriseadmed, gaasipõletid,

suur osa operaatori tööajast võib

allergiline bronhiit, tolmust tulenev

seadmed), purustid, ainete transpordi

kaalud jms. Üldjuhul töötatakse tava-

mööduda puldi taga arvutiekraani

astma, kopsupõletik, silmapõletik jmt.

(konveierid, elevaatorid) ja muud

pärasel tööajal, aga tulenevalt tööprot-

jälgides.

Ei ole soovitatav töötada töökesk-

seadmed (sõelad, dosaatorid, reser-

sessi eripärast tuleb laborandil olla

konnas, kus esineb allergeene, mille

vuaarid jms).

tööpostil ka muul ajal.

Kindlasti puutub operaator oma

8

Võimalikud haigusriskid on naha-

Operaatori töövahendid ja

Töö võib toimuda mitmes vahe-

9


EESTI KEEMIATÖÖSTUSE LIIT

LABORANT PEAB OSKAMA:

Ametid

• hoida korras oma töökohta ja -vahendeid

katse- ja uurimislaborites, kus kontrolli-

• ette valmistada standardlahuseid ja reaktiive

takse toorainete, tootmisprotsessi vaheproduktide ja valmistoodangu või toodete kvaliteeti ning töötatakse välja uusi tooteid. Laborandi põhiülesanne

Operaator. Keemiatööstuses on

Keemiaprotsesside operaatori

on teha tooraine, materjalide ja valmis-

kutsestandardite süsteem, milles on

töö eeldab keemia- ja matemaatika-

toodangu kvaliteedi analüütilist kontrolli

kolm järku: keemiaprotsesside I, II ja III

teadmisi (aritmeetika, geomeetria ja

tööstusettevõtetes ning lahendada

järgu operaator. Keemiaprotsesside

algebra rakendused tootmisprot-

ökoloogiliste probleemide ja keskkon-

operaator töötab keemiatööstuses ja

sessis). Ta peab tundma toorainete,

nakaitsega seotud küsimusi.

sellega seotud valdkondades (tarbe- ja

abimaterjalide, vaheproduktide ja

Laborandi põhilised tööülesanded on

tööstuskeemia, värvi- ja lakitööstus,

valmistoodangu füüsikalis-keemilisi

valmistada ette proovid, teha analüüse

paberi- ja tselluloositööstus jm).

omadusi ning tootmises rakendatavate

ja mõõtmisi, registreerida proove, täita

Operaator juhib keemilist protsessi ja

keemiliste protsesside olemust ja sisu.

tööžurnaale ning käidelda jäätmeid. Ta

käitab protsessist lähtuvaid tehnoloo-

Tuleb tunda kutsealast terminoloogiat,

vastutab tulemuste kvaliteedi ja

giaseadmeid. Töö haarab tegevusi

keemiatööstusseadmete tööpõhimõt-

andmete täpse protokollimise eest.

lähteaine(te) vastuvõtust kuni lõpptoo-

teid, ehitust ja hooldust, mõõteriistade

Sõltuvalt ametikohast ja töökogemu-

dangu väljastamiseni, lähtudes toot-

ja automaatikaseadmete tööpõhimõt-

sest võib töökohustuseks olla ka teiste

misprotsessi läbiviimise ohutusest ja

teid ning tehnoloogilist dokumentat-

laborantide juhendamine ja nende töö

keskkonnasõbralikkusest.

siooni (protsessistandardid, tehnoloo-

organiseerimine.

giareglement, sh normid ja mõõt-

Laborandi enam levinud ametinime-

ühikud, tööohutusjuhendid). Samuti on

tused on laborant, vanemlaborant,

vaja teada tootmisprotsessi lähte-

keemilise analüüsi laborant, labori

aineid, vaheprodukte ja lõpptoodangut,

analüütik.

• vastu võtta ja ladustada toorainet

kemikaalide märgistuse põhimõtteid,

Laborandil peavad olema erialased

• pidada arvestust tooraine, materjalide,

kemikaalide vastuvõtule ja ladustami-

teadmised keemiast, matemaatikast,

sele kehtestatud nõudeid, toorainele ja

füüsikast. Töö eeldab põhjalikke tead-

toodetele kehtestatud kvaliteedinõu-

misi analüütilisest keemiast, laboritöö

deid, tootmises kasutatavaid tehnoloo-

alustest (kutsealane terminoloogia, hea

giaprotsesse. Väga oluline on kemikaa-

laboritava, labori sisustus, töövahendid

lidega ohutu ümberkäimise oskus.

ja materjalid, laboriseadmete, apara-

OPERAATOR PEAB OSKAMA:

energiakulu ja toodangu koguste üle • käitada tehnoloogiaseadmeid • käivitada ja seisata tehnoloogiaseadmeid • lugeda mõõteriistade näite • juhtida tehnoloogiaprotsesse • tegutseda avariiolukordades • võtta proove • ladustada, markeerida ja väljastada lõpptoodangut • korraldada oma töökohta

10

Laborandid töötavad tootmis-,

Operaatori ametinimetuseks võib

tuuri ja mõõteriistade tööpõhimõtted,

olla masinist, reaktoritööline, protsessi

laboritöö põhioperatsioonid) ja labori

operaator, protsessi juht, keemilise

dokumentatsioonist (nt kuidas proove

sünteesi juht, vanemoperaator.

markeerida ja registreerida, kuidas koostada katse protokolli jmt).

ning kontrollida nende kvaliteeti • ette valmistada, võtta, märgistada ja säilitada proove • teha katseid, töödelda ja hinnata analüüsitulemusi • kontrollida laboriaparatuuri ja seadmete korrashoidu, tuvastada nende töös esinevaid kõrvalekaldeid ning neid hooldada • töötada dokumentidega, st registreerida proove, täita tööžurnaale, koostada proovivõtuakte, koostada katseprotokolle jms • jälgida tööohutusnõudeid ning kasutada isikukaitse- ja ohutustehnilisi vahendeid • tegutseda tööõnnetuste ja avariide korral


EESTI KEEMIATÖÖSTUSE LIIT

Haridus ja töö E

estis on võimalik keemiat õppida

säästlikuma arengu ja puhtama

Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnika-

elukeskkonna tagamise nimel. Teadus-

ülikoolis. Tallinna Tehnikaülikool pakub

konna teadlased uurivad ja õpetavad,

diplomiõpet nii anorgaanilise keemia

kuidas puhastada meie joogivett ja

kui ka keemiatehnika erialal. Lisaks

säilitada selle kvaliteet järjest intensiiv-

sellele võib keemiatööstuse tarbeks

semas elukeskkonnas.

õppida materjaliteadust, mis omakorda jaguneb polümeermaterjalide ja mater-

Tartu Ülikool pakub ka klassikalist teaduskraadi keemias.

jaliteaduse valdkondadeks. Suur valdkond on ka toiduainete tehnoloogia, mis kuulub samuti keemiateaduskonna alla. Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja

Keemiat on võimalik õppida kümnes õppetoolis:

materjaliteaduskonna kodulehelt võib lugeda: „Et teha hästi tööd, tuleb õigesti toituda. Tänapäeva toiduainetehnoloogia keerulistes küsimustes aitavad meil õigesti valida meie toiduteadlased. Nende teaduslikult põhjendatud tervisliku toitumise soovitused on oodatud nii meie laste kui ka täiskasvanute toidulaual.” Tänapäevane keemia ja keemilistel protsessidel põhinev tehnoloogia

• • • • • • • • • •

analüütilise keemia õppetool anorgaanilise keemia õppetool bioorgaanilise keemia õppetool füüsikalise keemia õppetool keemiahariduse õppetool keemilise füüsika õppetool kolloid- ja keskkonnakeemia õppetool molekulaartehnoloogia õppetool orgaanilise keemia õppetool rakenduselektrokeemia õppetool

on osa kõrgtehnoloogilisest maailmast, kus järjest rohkem ja põhjalikumalt kirjeldatakse meie igapäevaelu protsesse. Keemia- ja materjalitehnoloogia

12

Keemiatööstusele vajaliku haridu-

teaduskonna ettevõtlikud professorid

sega inimesi koolitab ka Tallinna Tehni-

rakendavad oma uuringute tulemusi

kaülikooli Virumaa Kolledž.

13


EESTI KEEMIATÖÖSTUSE LIIT

Palk ja soodustused E

estis ei ole keemiatööstuses ametiühinguid, seega puuduvad ka kollektiivlepingud ja erisoodustused. Olenevalt ametist ning töö spetsiifikast,

raskusest ja kvalifikatsioonist jääb palk keemiatööstuses 10 000–12 000 krooni vahele kuus. Valdkonna tipp-palgad võivad küündida 50 000 kroonini kuus. Keemiatööstuse töölistel on enamasti kindel kuupalk, millele võivad lisanduda lisatasud õhtusel ja öisel ajal töötamise ning ületundide eest. Töötasu suurus sõltub konkreetsest ettevõttest, piirkonnast, töö sisust ja töötaja kvalifikatsioonist. Operaatori töötasu kõigub üsna suures ulatuses: tööd alustava operaatori kuupalk võib olla mõnes ettevõttes 4000–5000 krooni ringis, samas võib kõrgema kategooria tööline teenida teises ettevõttes 18 000–20 000 krooni. Keemiatööstuse tööliste palk on umbes Eesti keskmise tasemel.

14


Väljaandja Tööandjate Keskliit www. tooandjad.ee Teostus Menu Kirjastus www.menuk.ee Fotod: Scanpix, Eesti Keemiatööstuse Liit Trükis valmis Euroopa Sotsiaalfondi toel

keemialiidu voldik  
keemialiidu voldik  

keemialiidu voldik