Page 1

EESTi TRÜKiTÖÖSTUSE LiiT Moodne trükitööstus Trükitöö etapid ja erialad Karjääri- ja arenguvõimalused


EESTI TRÜKiTÖÖSTUSE LiiT

Vali väärt elukutse! I

gaühe elu sõltub valikutest. Elukutsevalik on neist üks olulisemaid.

Kui sinul veel sel alal tuttavaid pole, tule ja uuri ise, miks trükispetsia-

Hea, kui seda peab tegema ainult üks

listid on nii kõrgelt hinnatud ja tasus-

kord ning valid kindla ja kiiresti areneva

tatud.

eriala. Trükitööstust ei tunta väga hästi,

Sellest trükisest leiad natuke

samas mõjutavad trükitooted kõiki –

infot, aga kui sul tekib sügavam huvi,

peab vaid oskama märgata.

vaata ka kodulehti www.tulejatryki.ee,

Trükivaldkonna erialasid oskavad

www.trykiliit.ee ja www.tpt.edu.ee.

rohkem hinnata need, kes mingist servast on juba seotud trükindusega.

Rain Kaarma

trükitehnoloogiat õppima trükikoja­

Eesti Trükitööstuse Liidu

kogemusega tuttava soovitusel.Julgust ja pealehakkamist!

Paljud praegused tipptegijad läksid

volikogu esimees
EESTI TRÜKiTÖÖSTUSE LiiT

Kiiresti arenev trükitööstus E

esti trükitööstus on kiiresti arenev ala, mille käive ulatus 2007. aastal

2,9 miljardi kroonini. Eesti trükitööstuse tootmisvõimsus ületab kohaliku

Eesti Trükitööstuse Liit Gonsiori 21, Tallinn tel 510 0978 www.trykiliit.ee trykiliit@trykiliit.ee

turu vajadused ning kasv toimub valdavalt suureneva ekspordi arvel: 96 trükikojast eksportis oma toodangut 63. 2007. aastal oli

Perioodikatrükikodades trüki-

ekspordi käive 953 miljonit krooni, mis

takse peamiselt ajalehti ja ajakirju. Selleks

moodustas 32% kogu tööstusharu

kasutatakse rullpaberile trükkivaid masi-

käibest. Trükitööstusesse on viimase

naid, tänu millele saab trükkida kiiresti ka

kümne aasta jooksul palju investee-

mahukaid trükiseid. Ajakirjade kaantele

ritud. See on võimaldanud saavutada

esitatakse suuri kvaliteedinõudeid ja neid

tootmises soovitud kvaliteedi ning

trükitakse eraldi poognatrükimasinatel.

efektiivsuse, tagamaks konkurentsi-

Mõlemal juhul kasutatakse ofsettrüki

võime ka välisturgudel.

tehnoloogiat. Järeltöötluses on vähe

Eesti Trükitööstuse Liitu (ETTL)

käsitööd, sest suured trükikogused ja

kuulub paarkümmend ettevõtet, kuid

kiired tähtajad tingivad automatiseeritud

liit kogub statistikat ligi 100 Eesti

töö. Perioodikatrükkijatest kuuluvad

trükindusettevõtte kohta. Tegutsemis-

ETTLi Kroonpress ja Printall.

alade põhjal on ettevõtted jagatud neljakategooriasse: perioodikatrükikojad,

Raamatutrükikodades, mis on

raamatutrükikojad, etiketi- ja pakendi-

varustatud seadmetega eri köiteliikide

trükikojad ning reklaamitrükikojad.

valmistamiseks, trükitakse peamiselt
EESTI TRÜKiTÖÖSTUSE LiiT

Eesti trükiturg 2007. a kogukasum 144 milj EEK

Perioodika 56% Reklaam 27% Raamat 15%

raamatuid. Raamatutrükikodadest

formaadis poognate trükkimise masi-

Digitaaltrükiseadmed on

kuulub ETTLi trükikoda Pakett.

nate ja erisuguste järeltöötlusvõimalus-

trükikodades nüüdisaegne suund,

tega. Trükitavad tooted on reklaam-

mis annab paindlikkuse tulla klien-

Etiketi- ja pakenditrüki­

lehed, voldikud, brošüürid, plakatid,

tide soovidele vastu rohkem kui

kodades trükitakse väga laiale

müügitoetus- ja otsepostitusmater-

kunagi varem. Digitaaltrükk

materjalivalikule alates paberist ja klee-

jalid, kalendrid, kirjalehed, nimekaardid,

täiendab ülalloetletud trükiharude

bismaterjalist kuni plasti ja metallini.

ümbrikud ja paljud muud trükised.

võimalusi. Kes kasutab innovaatilisi

Traditsioonilise ofsettrüki kõrval kasuta-

ETTLi kuuluvad reklaamtrükiste tootjad Ajasto Eesti, Iloprint, Markes-

või versionaliseerimine, kes aga

fleksotrükki, mis võimaldab trükkida

Fin, Multiprint, Ortwil, Paar, Pajo,

võimalust toota väga väikeseid

väga erinevatele materjalidele. Etiketi-

Printcenter Eesti, Spin Press ja Vaba

koguseid. Trükitakse paberile,

ja pakenditrükkijatest kuuluvad ETTLi

Maa.

sünteetilistele materjalidele ja Vaba Maa on ainus kohalik turva-

trükikoda, kus trükitakse postmarke jaReklaamitrükikodade hulka

turvatrükiseid, sh maksumärke, pile-

kuulub kõige rohkem trükikodasid eri

teid, diplomeid ja sertifikaate.

Trükikodade arv sektorite järgi 2007

lahendusi nagu personaliseerimine

takse sageli kõrgtrükist välja kasvanud

Aldus, Labelprint ja Data Print.

Etikett ja pakend 2%

Reklaami 77% Pakendi ja ettiketti 11%

metallile. Digitaaltrüki tegijaid nime-

Perioodika 5%

tatakse ka kiirtrükikodadeks.

Raamat 3%
EESTI TRÜKiTÖÖSTUSE LiiT

Eeldused ja nõuded T

rükindus oli kaua pikkade

osavust ja keskendumis-

traditsioonidega käsitöö-

võimet. Trükitööliste tööaeg

liik, mida viimaste kümnendite

on paika pandud vahetustega

tehnoloogiline areng on väga

töögraafiku alusel, üks

põhjalikult mõjutanud. Trükiet-

vahetus kestab 8–12 tundi.

tevalmistus on täielikult digi-

«See ei ole kindlasti kerge ala,

taliseeritud ja ka trükimasinaid

aga kellele töö sobib, püsib

juhib aina enam arvuti.

alal pikalt. Töö on huvitav ning

Selleks, et tulla toime kiiresti

ei ole harvad juhud, kus pere-

areneva tehnoloogia, uute

kondlike traditsioonide kaudu

seadmete ja töövõtetega,

on mitu põlvkonda sama

tuleb trükitöötajail end pide-

ametiga seotud,» räägib trüki-

valt arendada ja koolitada.

tööstuse liidu juhataja Külli

Koolinoortel, kellele

Tammes.

pakub huvi trükitöölise eriala, tasub suuremat tähelepanu pöörata kunsti- ja arvutiõpetusele. Kasuks tuleb huvi raamatute vastu. Trükitöölise elukutse eeldab huvi tehnilise töö vastu, süsteemsust, hoolikust, täpsust, detailidesse süüvimise võimet. Trükkali töös on vajalik väga hea värvitaju. Töö iseloom nõuab peale kohanemisvõime füüsilise ja vaimse koormuse talumist. Masinate kiire töörütm eeldab head koordinatsiooni, käte-


EESTI TRÜKiTÖÖSTUSE LiiT

Kõik algas tehnikahuvist Urmas Savi AS Pajo

Trükitöö etapid ja erialad T

rükitöö koosneb järgmistest etap-

Seadistajad seadistavad köitesead-

pidest: trükise ettevalmistamine,

meid ning muid enamasti trükiste järel-

trükkimine ja trükise järeltöötlemine.

töötluses kasutatavaid masinaid.

Trükikodades on iga etapi jaoks eraldi

Samal ajal lisandusid nii vihikute traatimisliin Heidel-

valikute ees. On üsna loomulik, et selles vanuses ei

berg Cylinder stantsimiseks ning muud vajalikud

ole selget nägemust oma tulevikust, seega mõtlesin,

seadmed järeltöötluseks. Ma ei kahelnud hetkegi,

mis mind huvitab, ja võrdlesin seda eri koolide eriala-

kui 1997. aastal pakuti mulle trükikoja juhataja-

dega. Kuna mind on alati köitnud kõik tehnikaga

tootmisjuhi ametikohta.

seonduv, langetasin otsuse Tallinna Polütehnikumi (TPT) kasuks, mida ma ei ole siiani kahetsenud. Lõpetasin TPT 1981. aastal ja juba praktikate ajal loodud kontaktide kaudu sattusin verinoore,

2000. aastal lahkus ettevõttest senine juhatuse esimees Anti Kuus ja minust sai omanike ettepanekul ASi Prisma Print tegevjuht ja juhatuse esimees. Järgmise kuue aasta sisse mahtus tohutult

19aastase «vaneminsenerina» tööle Eesti Keele ja

tõelisi väljakutseid, mis nõudsid omandatud

Kirjanduse Instituuti (praegune Eesti Keele Insti-

oskuste rakendamist – investeering Eesti esimesse

tuut). Kuna instituut tegeles muu hulgas sõnaraa-

uude nüüdisaegsesse B1-trükipressi, pikima järjepi-

matute koostamise ja väljaandmisega, sai üheks

deva ajaloo ning raamatuköitmisteabega trükikoja

minu vastutusalaks tehnilise teostuse korraldamine.

AS Ühiselu omandamine, rullitrükimasina investee-

See oli minu esimene kokkupuude trükindusega.

ringu ettevalmistamine ja teostamine, kaubamärgi

Eesti taasiseseisvumisel ja eraettevõtluse tekki-

Reusner kasutuselevõtt, uute eksportturgude leid-

misel otsisin oma oskuste arendamiseks võimalusi

mine, finantsraskustega võitlemine jne.

inimesed, kes vastutavad kindla

Köitemasina operaatorid käsit-

erasektorist. Kandideerisin 1992. aastal tööle vast­

töölõigu eest.

sevad ja jälgivad masinaid, mis

asutatud Prisma Printi, mis esimesena Eestis pakkus

ning otsustasin aidata üles ehitada Pärnu trükikoda

köidavad raamatuid, ajalehti, ajakirju,

kaasaegsetele nõudmistele vastavat reproteenust.

AS Pajo, seda juba ka ettevõtte osanikuna. Taas on

katalooge jm.

Valiku Prisma Prindi kasuks tegin ka tänu ettevõtte

mul hea võimalus karjääri jooksul omandatud

trükiste kujundamise, küljendamise,

võimalusele koolitada töötajaid Soome juhtivas reklaa-

oskusi kasutades areneda koos ühe Eesti kiiremini

trükikotta saabunud kujundusmaterjali

Trükiste järeltöötleja töötab

mitrükikojas Art-Print, mis oli tuntud kõrgekvaliteedi-

kasvava trükiettevõttega.

trükiks ettevalmistamise ja trükivormide

trükikoja järeltöötlusosakonnas. Järel-

valmistamise eest.

töötlustöid tehakse kas seadmetega

Trükiettevalmistaja vastutab

või käsitsi, trükitud poognad lõigaTrükkali peamine ülesanne on trüki-

takse, volditakse ja komplekteeritakse.

masina või -seadme abil trükkimine. Ta

Järeltöötlejad peavad tooted ka paken-

jälgib ja kontrollib pidevalt kogu trüki­

dama ja postitama.

protsessi. Tema ülesanne on ka trüki-

10

1977. aastal, värskelt põhikooli lõpetanuna, seisin

lise trükiteenusega. Pooleaastase väliskoolituse järel

2006. aasta lõpus võtsin vastu uue väljakutse

Vaadates tagasi oma tegevusele trükitööstuses,

alustasin tööd Prisma Prindi skaneerimisosakonna

võin tõdeda, et kõik sai alguse tehnikahuvist ja

juhatajana, tehes igapäevaselt ka skaneerija tööd.

1977. aastal tehtud koolivalikust. Olen veendunud,

Panustasin 110% oma töösse, osakonna tööta-

et tunnustuse pälvimiseks ning karjääri tegemiseks

jate jätkukoolitusse ning ettevõtte teenuse kvali-

pead tundma oma ala sügavuti. Minu ala oli ja on

teedi parendamisse, mille tulemusena valiti mind

trükindus.

juba järgmisel aastal ASi Prisma Print juhatusse. 1996. aastal investeeris Prisma Print nelja-värvi-

Julgustan kõiki noori tegema oma elukutsevaliku ja siis järjekindlalt eesmärgi poole rühkima. Hea

masina ja -materjalide ettevalmista-

trükimasinasse B2 Man Roland, mis oli esimene

võimaluse selleks annab trükieriala õppimine

mine, masina häälestamine ja hooldus.

Eesti taasiseseisvusajal ostetud uus trükimasin.

Tallinna Polütehnikumis.

11


EESTI TRÜKiTÖÖSTUSE LiiT

Haridus rükialast baasharidust

T

duda Tallinna Polütehnikumi

pakub Tallinna Polüteh-

trükitehnoloogia osakonda.

nikum. Trükitehnoloogia eriala

Eriala lõpetanud võivad

uuendati 2008. aastal. Tallinna

tööle asuda trükikodadesse,

Polütehnikumis saab õppida

reprokeskustesse, ajalehtede

ofset- ja fleksotrükkijaks ning

toimetustesse, disaini- ja

trükiste ettevalmistajaks-arvuti-

reklaamibüroodesse. Paljud

operaatoriks. «Võrreldes vara-

ettevõtted koolitavad oma

semaga on õppimisvõimalused

töötajad ka ise välja, koolitus­

muutunud palju paremaks:

periood kestab paarist nädalast

õppetöö nüüdisajastamiseks on

poole aastani. «Trükitehnoloogia

nii flekso- kui ka ofsettrüki puhul

arenguga seoses tuleb trükkalil

kasutusel arvutipõhised trüki-

leida aeg-ajalt võimalus tead-

masinasimulaatorid,» kiidab

misi täiendada kas täienduskur-

trükiliidu juht Külli Tammes.

sustel osaledes, erialast kirjan-

Trükitööstuse Liit korraldab

dust uurides või kogenumate

huvilistele ka tutvustavaid klas-

spetsialistidega konsulteerides,»

situnde ja ekskursioone trüki­

soovitab Tammes.

kodadesse. Tallinna Polütehnikumi koostööpartnerite juures saab trükitehnoloogiaõpinguid jätkata trükitehnoloogia inseneri erialadel Euroopa või USA kõrgkoolides. Tallinna Polütehnikum on mitme rahvusvahelise trüki-

Tallinna Polütehnikum Pärnu mnt 57, 10135 Tallinn Tel 610 3601 www.tpt.edu.ee

tehnoloogia vallas tegutseva uurimisorganisatsiooni liige. Need on näiteks Fogra Euroopas ja PIA-GATF USAs. Lisainfo saamiseks tasub pöör-

12

13


EESTI TRÜKiTÖÖSTUSE LiiT

tundma oma ala väga laias ulatuses, mis kasvatabki vajadust kvalifitseeritud töötajate järele. «Võib filosoofiliselt küsida, kas trükkimine on rohkem tootmine või teenindamine – tegelikult on hästi oluline tunda mõlemat poolt, sest lisaks tehnilistele teadmistele tuleb osata üha rohkem kliente nõustada, nendega suhelda,» sõnab trükiliidu juht Külli Tammes. «Uute töötajatega tutvumine

Karjääri- ja arenguvõimalused

ning hilisem värbamine algab juba

T

rükiettevalmistajad saavad hea

kogukäive on 100 miljardit eurot ning

inimese tasu oleneb suuresti piir-

baashariduse, et end täiendada

sellel alal töötab ligi 900 000 inimest.

konnast ja firma suurusest, töö

näiteks graafilise disaini erialal. Polü-

Euroopa suurim konkurent trükitöös-

sisust, samuti vastutusest ja

tehnikumis tasub juurde õppida foto-

tuses on Hiina, kus see sektor on

töökohustuste hulgast. 2008.

graafiat, aga ka multimeediat laiemalt.

viimase paarikümne aastaga jõudsalt

aastal oli trükitööstuses töötavate

Universaalsed oskused tulevad karjää-

arenenud. Euroopa Trükitööstuse Liidu

trükiettevalmistajate, trükkalite ja

rile kindlasti kasuks. «Karjääri tegemine

Intergraf andmetel tegutseb Hiinas

järeltöötlejate keskmine brutokuu-

trükikojas pole välistatud, seda

97 000 ettevõtet ning tööstusharu

palk 14 000 krooni. Trükkal võib

eelkõige suurtes rullitrükikodades,

pakub tööd 3,4 miljonile inimesele.

teenida keskmiselt 20 000 krooni.

Eestis Printallis ja Kroonpressis. Rulli-

Suurenenud on ka Hiinast impordita-

poisina alustades saab edasi liikuda

vate trükitööde hulk.

trükkalite brigaadi juhiks või esitrükka-

Eesti trükitööstus on kiires kasvu-

esimestel praktikatel – silmapaistvamatele ja andekamatele õppuritele teevad trükiettevõtted pakkumisi,» räägib Tammes. Perioodika 56%

Trükitööstuses leiba teeniva

«Kui oled väga hinnatud trükkal, siis võid teenida väga korralikult,» ütleb Tammes. Enam

Reklaam 27% Raamat 15% Etikett ja pakend 2%

Trükikodade käivete muutus aastatel 2002-2007 3

faasis. Kuigi jätkuvalt investeeritakse

levinud palgasüsteem on tasusta-

misjuhi ja kvaliteedijuhi ametid,» loetleb

seadmetesse ning laiendatakse toot-

mine töötatud tundide eest. Palga

2

trükiliidu juht Külli Tammes. Pidev

mispindu, kummitab üha enam kvalifit-

moodustab tunnitasu koos lisata-

1.5

täiendusõpe on karjääri tegemisel väga

seeritud tööjõu vähesus. Digitaliseeru-

sudega õhtusel ja öisel ajal tööta-

1

oluline.

mine on toonud üksteisele lähemale nii

mise eest ning lisatasu ületundide

0.5

erinevad ametid kui ka tootegrupid.

eest. Osaliselt makstakse lisatasu

Üha sagedamini peab trükispetsialist

ka olenevalt toodangust.

0

130 000 trükiettevõtet, ettevõtete

2,936

2,62

2.5

liks. Edasi tulevad juba meistri, toot-

Euroopas tegutseb hinnanguliselt

14

2007. a. kogukasum 144 milj eek

1,45

1,59

1,75

2002 2003 2004

2,04

2005 2006 2007

15


Väljaandja Tööandjate Keskliit www. tooandjad.ee Teostus Menu Kirjastus www.menuk.ee Fotod: Scanpix, Eesti Trükitööstuse Liit Trükis valmis Euroopa Sotsiaalfondi toel

Trükitööstuse liit  

Trükitööstuse liit

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you