Page 1

Vrije Basisschool Sint-Michiel (De lagere afdeling)

Gen. Eisenhowerstraat 8 8520 Kuurne tel./fax: 056/71 40 99 www.vrijescholenkuurne.be vbs.stmichiel@telenet.be Onthaalbrochure versie september 2011


Voorwoord Hallo, Wie dit boekje leest, maakt deel uit van ons leerkrachtenteam. We willen je dan ook van harte welkom heten op onze school! Omdat alles nog wat nieuw is voor jou, hebben we deze brochure gemaakt. Hierin vind je alle nodige informatie om je snel aan te passen en een vlotte inwerking mogelijk te maken. Het reilen en zeilen binnen onze school wordt uit de doeken gedaan! Heb je nog meer vragen, aarzel dan niet om de directie of een collega aan te spreken. Zij zullen je met veel plezier verder helpen! Welkom in ons team!

Directeur

Ilse Desmet

0497/589 691


Wie is wie?

Mijn naam is Ann Vynckier en ik geef les in 1A.

Ik ben Jonas Seynhaeve en ik sta enkele uren in 1A en in het 5de.

Ik ben Ilse Vercoutere en geef les in 1B.

Ik ben Ilse Desmet Verhaeghe, directeur.

Mijn naam is Jessica tâ€&#x;Kindt en ik sta in 2A.

Ik ben Griet Ducessoye uit 4A.

Ik ben Greet Capelle en geef les in 6B.

Ik ben Katrien Ik ben Annemieke Vandenbroucke uit 2B. Vercruysse uit 3A.

Ik ben Tine Remaut uit 4B.

Ik ben Barbara Vandenberghe. Ik geef halftijds les in 3B en ben ook godsdienstleerkracht.

Mijn naam is Liesbet Debaillie en ik geef les in 5A.

Ik ben Stefaan Vermeersch uit 6A.

Ik ben Chris Lavaert en geef L.O. Ik ben Tamara Cool, zorgleerkracht.

Ik ben Els Parmentier, GOKleerkracht.


Ik ben Jeroen Dhooghe, ICTleerkracht.

Ik ben Els Vandorpe en je vindt mij in het secretariaat.

Ik ben Caroline Verwilst en je vindt mij in het secretariaat.

Ik ben Lieven Verhaeghe, coördinerend directeur.

 Het onderhoudspersoneel zorgt voor de dagelijkse hygiëne en netheid van de lokalen. Poetspersoneel

Rosita Scheldeman Katrien Bauwens

056 / 70 42 90 056 / 72 55 24

Rosita kent alle hoekjes van onze school. Heb je een praktisch probleempje? Vraag maar aan Rosita…

 Het toezichthoudend personeel begeleidt de kinderen die in de voor- en naschoolse opvang blijven. Opvangpersoneel Linda Depypere Marjan Germanes Patricia Vanneste Katrien Bauwens Sabine Huyghe Ingrid Dierick Valerie Vandenbogaerde

056 / 32 32 24 056 / 72 55 24


Wat je meteen moet weten! In een school is het belangrijk dat afspraken gekend zijn! We verwachten dat iedereen die in onze school werkt, er zich dan ook aan houdt. Alleen zo kunnen wij een goed team vormen.

Aanwezigheidsregister In jouw klas is er een aanwezigheidsregister aanwezig. Normaal kan je die terugvinden in het bakje dat naast de klasdeur hangt. Elke ochtend en middag moet dit tijdens het eerste halfuur worden ingevuld. Wanneer een leerling afwezig is, zonder dat jij de reden weet, plaats je een horizontaal streepje. Van zodra de reden van afwezigheid gekend is, plaats je de gepaste code boven het streepje. Achteraan in je register vind je de correcte codes terug. In de kolom helemaal rechts kan je verwijzen naar het document (bv. doktersattest, briefje van ouders, …). Die documenten bewaar je in het kleine ringmapje (normaal ook terug te vinden in het bakje aan de deur). Per leerling is er in het mapje een blad voorzien. Noteer daar, indien nodig, de datum van afwezigheid. Wanneer ouders zelf een briefje schrijven voor ziekte kan dit max. 3 kalenderdagen bedragen. Is dit meer, dan hebben ze een attest van een dokter nodig. Ouders mogen slechts 4 keer per jaar zelf een briefje schrijven. Wanneer dit aantal wordt overschreden, verwittig je de directie. De leerling krijgt dan een brief mee waarop staat vermeld dat vanaf dat moment alleen nog doktersbriefjes mogen worden meegegeven. Heb je nog vragen in verband met afwezigheidcodes? Wend je tot een collega of de directeur.

Functiebeschrijving Vanaf 01/09/2008 ontvangt elk personeelslid dat langer dan 2 weken in dienst komt, een functiebeschrijving van zijn/haar ambt. Deze beschrijving wordt bij overhandiging toegelicht.

Gebed en bezinning Onze school is een katholieke school. Het is dus vanzelfsprekend dat we elke dag aanvangen met een gebed of korte bezinning. Enkele gebeden zijn door de leerlingen gekend. Je kan ook inspiratie opdoen in de boekjes „bidden met kinderen… even stil‟. Normaal is er een exemplaar in de klas aanwezig. De dag afsluiten met een kruisteken is een teken van dankbaarheid en een mogelijkheid om de klas rustig te verlaten.


Huiswerk leerlingen Alle leerlingen hebben een schoolagenda. Daarin kan je laten noteren welk huiswerk er die dag gemaakt moet worden. De agenda is ook een uitstekend middel om met de ouders contact te houden. Noteer er mededelingen, opmerkingen, vragen, … in. Desondanks is het bij problemen raadzamer om de ouders persoonlijk, desnoods telefonisch, te spreken. Op school geldt de volgende afspraak: Huiswerk in - 1ste graad: maandag, dinsdag en donderdag - 2de graad: maandag, dinsdag en donderdag - 3de graad: elke dag van de week (soms een huiswerkpakket)

Kinderen met speciale begeleiding Deze kinderen moeten tijdens de overdracht met de klastitularis toegelicht worden. Bijkomende informatie kan je ook in het LVS-dossier terugvinden. Wend je daarvoor ook bij de Zorgleerkracht die je daarover zeker info zal geven.

Klasdagboek Elke leerkracht moet een klasdagboek bijhouden. Daarin staan de verschillende lessen die jij geeft. Een uitgeprinte versie moet in de klas aanwezig zijn. Een agenda is een werkinstrument! Noteer er dan ook opmerkingen (over de leerlingen of de les = evaluatie) in. Op onze school maken wij ons agenda met het computerprogramma „omniwize‟ (zie www.omniwize.net). Vraag aan de directie of aan de leerkracht die jij vervangt een toegangscode. Als tijdelijk personeel moet je voldoen aan deze voorwaarden:  jaar- en leerplan volgen  taken, toetsen en overhoringen ... afnemen in overeenstemming met het schoolwerkplan  actuele lesvoorbereidingen kunnen voorleggen indien geen vijf jaar dienstanciënniteit in het onderwijs  klasdagboek dagelijks vooraf opmaken, voorzien van lesevaluatie zich houden aan het schoolwerkplan Op de website van de scholengemeenschap: www.sgheulekuurne.be vind je over je klasagenda - planning - voorbereidingen richtlijnen. Op de Homepagina van de site ga je naar En je logt in gebruikersnaam: leerkracht en als wachtwoord: sghk Daarna zoek je de rubriek „mentor‟


Leraarskamer Onze leraarskamer bevindt zich recht tegenover klas 4A. Wanneer je geen toezicht hebt tijdens de speeltijd kan je daar altijd terecht. Je kan er een kopje koffie of thee drinken (gratis) of fruitsap, limonade of spuitwater (betalend). In de leraarskamer heeft elke leerkracht zijn of haar „bakje‟. Daarin vind je zaken terug die je aan de leerlingen moet uitdelen, die belangrijk zijn voor jezelf, ... In dit lokaal kan je een heleboel didactisch materiaal terugvinden. Je mag dat altijd gebruiken tijdens de lessen. Zet graag alles terug op de juiste plaats!

Middagmaal Elke morgen noteer je wie er op school eet: 1 keer op de lijst in de facturatiemap en 1 keer op het groene maandkaartje. De leerlingen kunnen „boterhammen‟ (B) of „warm‟ (W) eten op school. Indien je zelf wenst te eten, noteer je dat ook in de map en op het kaartje. F= een individuele verpakte maaltijd of W = een portie uit wrak Het groene kaartje steek je in de omslag aan de buitenkant van de klasdeur. Op het eind van de maand tel je dit aantal en noteer je dat in de laatste kolommen. De facturatiemap dien je op het eind van de maand in op het secretariaat. Zo kan Els de facturen opmaken. Kinderen van personeel dat op die middag „opdracht‟ heeft, duid je aan met gele fluostift. Deze leerlingen hoeven geen opvang te betalen over de middag. Zo zien ze op het secretariaat onmiddellijk over welke leerlingen dit gaat.

Rijen en toezichten Bekijk het overzichtsblad voor toezicht en rijen die in jouw klas hangt. Daarop kan je terugvinden wanneer jij toezicht moet houden of welke rang je moet begeleiden. Enkele afspraken i.v.m. het begeleiden van een rij: - Wanneer je toezicht hebt om 11u40 dan moeten alle schooletende kinderen onder het afdak en op de kleuterspeelplaats verzamelen tot alle rangen vertrokken zijn. Pas dan mogen ze vrij spelen op de speelplaats. - Het is de taak van meester Stefaan om iedereen aan de blauwe poort veilig over te steken. - Een rij begeleiden doe je steeds met een fluohesje aan. Dit om zeker gezien te zijn! De voetgangers lopen vooraan in de rij, gevolgd door de steppers en daarna de fietsers.


Zelf kan je een schoolfiets gebruiken (kan je terugvinden onder het afdak bij het vak „leerkrachten‟). Zo kan je op de terugweg fietsen… - Volg steeds de route die je op het plannetje terug kan vinden. De thuisrijen verlopen als volgt: De Rode Rije:: via de Gen. Eisenhowerstraat, dwarsen van de Kon. Elisabethstraat, aan de Tramstatie de Kerkstraat dwarsen en vervolgen tot aan het Kruiske

Groene Rij: zebrapad in de Gen. Eisenhowerstraat t.h.v. de school, naar links richting Kortrijk, Gasthuisweide, Gasthuisstraat, Veldm. Montgomerystraat tot aan de Vierwegen


De Blauwe rij:: Kortrijksestraat, Yvan Gerardstraat, Harelbeeksestraat tot aan de hoek met de Leiestraat

Enkele afspraken tijdens de speeltijden en over de middag: - Niemand mag in de gangen als er geen les is (tenzij toestemming door de toezichter met dienst). - De toiletten zijn geen speelplaats! - Op de speelplaats mag men niet fietsen. De leerlingen moeten aan de schoolpoort afstappen en te voet hun fiets onder het afdak op de daarvoor voorziene plaats zetten. - Boekentassen, zwem- of turnzakken moeten op de daarvoor voorziene rekken geplaatst worden. - Na het belteken gaat iedereen onmiddellijk in zijn rij staan. Daarna volgt een tweede belteken (iemand trekt aan de bel onder het afdak). Dan moeten de leerlingen in stilte in de rij staan. Ook bij het binnengaan in de gang en klas blijft men stil! - Toezicht houden = een actief gebeuren! - Wees op tijd bij elk toezicht! Rond een voorgaande les een paar minuten eerder af. - Tijdens de speeltijd staan 2 leerkrachten op de speelplaats. Je taak bestaat erin om de kinderen in het oog te houden, hen te helpen bij ongelukjes, hen erop te wijzen wanneer ze iets doen dat niet kan, ‌ . - Tijdens de speeltijd is er altijd 1 klas die mag voetballen of netbal spelen. De kinderen dienen binnen het afgebakende terrein te blijven.


Schoolreglement In het begin van het schooljaar kreeg elk kind een schoolreglement mee naar huis. Hun ouders tekenden voor akkoord. Wij veronderstellen dus dat de ouders weten wat mag en niet mag bij ons op school. Goed dus dat elk personeelslid van onze school ons schoolreglement kent! Je kan het bij de directie of in het secretariaat verkrijgen.

Turnen en zwemmen Zwemmen: Op maandagnamiddag gaat onze school zwemmen: - 13u15 vertrek 3e graad - 13u55 vertrek 1e graad - 14u35 vertrek 2e graad We gaan met de bus naar het zwembad. Op de bus zit iedereen flink en wordt er gezwegen. De kinderen uit de 3de graad kunnen „rustig‟ praten op de bus. Ook in het zwembad dienen de leerlingen zich te gedragen. - 1e graad in 4 grote cabines (1e leerjaar jongens, 1e leerjaar meisjes, 2de leerjaar jongens, 2de leerjaar meisjes). - 2e en 3e graad in kleine groepjes in de kleine hokjes. Enkele sportleerkrachten staan in voor de zwemlessen. De begeleidende klasleerkrachten houden toezicht rond het bad. Zij zijn verantwoordelijk, samen met de LO-leerkracht, tijdens de zwemlessen. Zijn er kinderen die hun zwemgerief vergeten zijn? Vraag aan Rosita een reservepak! Turnen: Elke klas heeft 50 min. turnen per week. Breng je klas op tijd naar de turnzaal. Juf Chris brengt de kinderen terug naar de klas. Tijdens dat lesuur ben je vrij van lesopdracht. De leerlingen nemen hun turngerief (T-shirt en blauw broekje met logo van de school) mee. Na de turnles hangen ze het aan de kapstok in de gang aan de klas. Alle gerei is genaamtekend!

Zorg Elke klastitularis is de eerste verantwoordelijke voor de zorg bij zijn leerlingen! Juf Tamara coördineert de zorgwerking op onze school. Zij regelt, plant en volgt de MDO-werking, LVS-testen, leesproeven, … op. Onze ZOCO (= zorgcoördinator) heet juf Tamara.


Ook goed om te weten Brandalarm Wanneer het brandalarm afgaat zorg je er eerst en vooral voor dat de leerlingen rustig blijven. Enkel zo kan een evacuatie probleemloos verlopen! Lees vooraf de evacuatierichtlijnen in de gang! - Sluit alle deuren en vensters af. - Neem je aanwezigheidsregister mee! Afgeven aan verantwoordelijke verzamelplaats. - Laat de kinderen in rij naar de afgesproken plaats gaan: ‌ De rest van de richtlijnen kan je vinden in het schoolwerkplan.

EHBO Wanneer iemand zich gekwetst heeft tijdens de speeltijd of in de klas, kan je voor verzorging terecht in de leraarskamer. Als je binnengaat in de leraarskamer vind je rechts aan de muur een EHBO-kastje met het nodige verzorgingsmateriaal.

Facturen Maandelijks krijgen de leerlingen een factuur mee naar huis. Alvorens de facturen mee te geven met de leerlingen moet je ze grondig controleren!

ICT in de klas Kijk op de site van de scholengemeenschap (www.sgheulekuurne.be – online agenda) om te zien wanneer jouw klas een uurtje ICT krijgt van meester Jeroen. Als klastitularis volg je ook de les, want het is de bedoeling dat je later zelf ICT-lessen geeft. De klastitularis is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het optimaal computergebruik binnen de eigen klasgroep.


Om de vooropgestelde doelen i.v.m. ICT te verwezenlijken kan de klastitularis beroep doen op de ICT-coördinator. Hij heeft op school een coördinerende en ondersteunende functie. Hij staat altijd paraat om de beschikbare computers gebruiksklaar te houden, om mee te helpen zoeken naar nieuwe zinvolle toepassingen, om zich tijdelijk te laten bijstaan bij het implementeren van toepassingen of het groeien in de integratie van de computer in het lessenpakket, ....

Dienstmededeling - Infotelex Elke week ligt er een infotelex in je bakje (en je krijgt ook via mail een exemplaar). Lees de infotelex grondig! Je vindt er allerlei informatie, afspraken, vragen, … Spaar alle infotelexen het hele schooljaar. Na het schooljaar mag je ze verwijderen.

Kopies nemen Indien je kopies nodig hebt dan kan je zelf kopiëren op de machine in het lokaal naast het secretariaat. De machine zal een code vragen om op te starten. Vraag aan de directie of een collega naar zijn / haar code. Typ eerst je code in en druk daarna op de ID-knop.

Kleuterschool Directie: Mevr. Chantal Grymonprez Een samenwerking tussen de kleuterklassen en klassen van de lagere school wordt op verschillende manieren nagestreefd. Denk maar aan… - Poppenkastspel van 6de lj. voor kleuters - Voorleesproject van 4de lj. voor kleuters - Samenwerking tussen 1ste lj. en kleuters… Andere initiatieven zijn zeker welkom! De kleuterleidsters komen in de speeltijd ook naar onze leraarskamer. Zo kan je ook hen leren kennen!


Leeruitstap Laat tijdig weten aan de directeur wanneer en naar waar je op leeruitstap gaat. Zorg ervoor dat je altijd een gsm mee hebt, samen met het telefoonnummer van de school en het gsm-nummer van de directeur. Bij een probleem bel je naar de school of directeur. Ook voor eventuele assistentie!

LVS-dossiers Het „leerlingenvolgsysteem‟ is er om de volledige schoolloopbaan van de leerlingen in op te volgen. Je kan er alles dat nuttig is om weten in noteren. Ook de resultaten van verschillende tests moeten daarin vermeld worden. Wij werken met de software “Informat I-begeleiding.” Voor de werking en de login vraag inlichtingen bij juffrouw Tamara. Hier kan je inloggen: http://login.informatsoftware.be/informat/default.aspx Wees discreet met de omgang van private en loopbaangegevens van leerlingen. Juf Tamara laat ons op tijd weten wanneer we een test moeten afnemen. Zij zorgt voor de nodige materialen. Neem de toets af en verbeter hem zoals gevraagd. De resultaten mogen aan juf Tamara gegeven worden. Zij zal alles verwerken en in de computer inbrengen. Wanneer je een overzicht terugkrijgt van de punten kan je alles in de LVS-dossiers van de leerlingen noteren.

MDO (= Multi disciplinair overleg) Wanneer je wenst dat een leerling op een MDO besproken wordt, stuur je een „hulpvraag‟ naar juf Tamara (formulier via haar of directie te verkrijgen). Zij contacteert het CLB en bezorgt een timing. Tijdens het MDO zal jouw klas opgevangen worden door een andere leerkracht (of het MDO is tijdens het LO-lesuur). Op een MDO is normaal gezien de directie, klastitularis, ZOCO, zorgleerkracht en CLB aanwezig. Indien nodig worden ook andere partners (logopediste, revalidatiecentrum, …) uitgenodigd. (Zie ook rubriek ZORG)

Orthotheek In de zorgklas kan je de orthotheek terugvinden. In de grijze kast vind je allerlei informatie over uiteenlopende zaken (dyslexie, ADHD, …). Voor meer informatie kan je zeker bij juf Tamara (ZOCO) terecht!


Personeelsvergadering Om de 14 dagen is er een personeelsvergadering. Normaal is die voorzien op een vaste dag van 16h30 tot ongeveer 18h00. Je krijgt enkele dagen op voorhand een uitnodiging tot die PV. Daarop kan je de volledige agenda terugvinden. Voor het verslag is er een beurtrol.

Rapport en oudercontact In onze school zijn er verschillende momenten waarop we een rapport meegeven: - voor de herfstvakantie (met oudercontact voor 1ste graad) - voor de kerstvakantie (met oudercontact, behalve voor 1ste graad) - voor de krokusvakantie (met oudercontact, enkel voor 1ste graad) - voor de paasvakantie (met oudercontact, voor 2de en 3de graad) - op het eind van het schooljaar (met oudercontact voor alle leerjaren) Het rapport wordt ook via „informat‟ aangemaakt. Je kan de toetsen en punten invoegen (vraag hier even uitleg aan een collega of de directie). Probeer op een rapport zoveel mogelijk positief te verwoorden. De rapporten worden op het secretariaat afgedrukt. De toetsen worden voor het rapport wordt uitgereikt naar huis meegegeven, maar moeten opnieuw in de klas terecht komen. Alle ouders krijgen de kans om op een oudercontact aanwezig te zijn. Wanneer de ouders niet komen, dan krijgt het kind het rapport de dag nadien mee naar huis.

Schooleten voor leerkrachten Als leerkracht kan je elke middag op school eten. Ofwel breng je zelf eten en drank mee (soep kan je altijd gratis verkrijgen), ofwel eet je warm op school. Dit moet je dan ‟s morgens meedelen (op het groene kaartje en in je facturatiemap noteren). Een warme maaltijd kan je krijgen. Rond de klok van 12u00 gaan alle leerkrachten die op school eten naar het leerkrachtenlokaal.


SWP (= schoolwerkplan) In elk klaslokaal vind je een map met het „schoolwerkplan‟ in. Daarin kan je heel wat informatie vinden over de afspraken doorheen de school i.v.m. de verschillende vakken. Bekijk dit zeker eens! Het schoolwerkplan is een weergave van onze schoolwerking. Daarin bevinden zich hoofdstukken zoals : visie en doelen Pedagogisch-didactische aanpak - algemeen - zorgbreedte - kleuters volgen - leerkracht - relaties leerkracht – kleuters - klassewerk - vormings- en leerinhouden Schoolorganisatie en –beheer Samenwerkingsverbanden en externe relaties Administratieve en juridische aangelegenheden Personeelsvergaderingen

Verjaardagen kinderen Wie wordt niet graag eens in de bloemetjes gezet op zo‟n dag? Schenk de nodige aandacht aan een jarige zonder daarin te overdrijven. Elke klas heeft zijn gewoonten bij het vieren van een verjaardag. Vraag aan de klastitularis wat de gewoonten zijn in de klas die jij overneemt. Het is niet toegelaten dat leerlingen gaan trakteren voor hun verjaardag.

Jaarlijkse activiteiten Elk schooljaar zijn er een heleboel activiteiten op onze school. Voor de exacte datum daarvan kan je best te rade gaan bij collega‟s of directie. - Chocoladekaarting (en UNO - kaarting voor de kinderen) - Schoolfeest - Kindermarathon ten voordele van een goed doel - Enkele school- en klasvieringen - Schoolreis - Uitstapjes -…


Ziek zijn (formaliteiten) In geval van ziekte: 路 voor 1 dag : voor het 1e lesuur de directeur verwittigen 路 voor meerdere dagen : - de directeur verwittigen pers16 : - vak I zelf invullen - vak II door de dokter laten invullen - naar school sturen Medisch attest: VAK I : door behandelende geneesheer laten invullen VAK II : bij speciale aanvraag : zelf invullen VAK III : steeds zelf invullen Opsturen naar controleorgaan Indien werkzaam op meerdere scholen: voor elke school een pers 16 invullen en slechts 1 medisch attest opsturen.


Vrije Basisschool Sint-Michiel (afdeling Boomgaardstraat) Gen. Eisenhowerstraat 8 8520 Kuurne tel./fax: 056/71 40 99

www.vrijescholenkuurne.be Boomgaardstraat 96, 8520 Kuurne, 056 71 04 16 Onthaalbrochure versie september 2011


Voorwoord van de directeur. Hallo, Als je dit boekje leest, betekent het dat je deel zal uitmaken van ons team. We willen je dan ook eerst en vooral van harte welkom heten en een goede samenwerking toewensen. Om een vlotte aanpassing en inwerking mogelijk te maken, vonden we het goed om kort samen te vatten hoe het reilen en zeilen in onze school verloopt. Met deze brochure willen we je daarbij helpen.

Bij vragen betreffende om het even wat kan je altijd bij de directie, zoco of collega’s terecht. We zijn altijd bereid om te helpen.

WELKOM IN ONS TEAM

Directeur Ilse Desmet

0497/58 96 91

vbs.stmichiel@telenet.be Directeur Chantal Grymonprez

vks.kuurne@telenet.be


Ik ben Chantal Grymonprez, pedagogisch directeur voor het kleuter.

Wie is wie?

Mijn naam is Hilde Gekiere, juf van de Nijntjes- en Dribbelklas

Mijn naam is StĂŠphanie Fillieux en ik geef les in KL 1 en ik geef ook turnen.

Ik ben Ilse Desmet, directeur. Ik ben Lien Geeraert uit het 2de kleuter, de berenklas

Ik ben Gerda Vanderhaeghen en ik sta in K3, de kikkerklas.

Ik ben Caroline Degraeve en ik geef zorg in het kleuter en

Ik ben Els Parmentier, GOK en ZORG doe ik.

Ik ben Dorine Corteborst en ik geef turnen.

Ik ben Patricia Vanneste, kinderverzorgster.

Ik ben Chris Lavaert en geef kleuterzwemmen.


 Het onderhoudspersoneel zorgt voor de dagelijkse hygiëne en netheid van de lokalen. Poetspersoneel

Linda Descamps

 Het toezichthoudend personeel begeleidt de kinderen die in de voor- en naschoolse opvang blijven. Opvangpersoneel Linda Descamps – Valerie Vandenbogaerde

Wat je meteen moet weten! In een school is het belangrijk dat afspraken gekend zijn! We verwachten dat iedereen die in onze school werkt, er zich dan ook aan houdt. Alleen zo kunnen wij een goed team vormen.

Aanwezigheidsregister Iedere morgen en middag moet er een aanwezigheidsregister ingevuld worden. Dit moet het eerste halfuur na het belsignaal gebeuren. De kleuters worden vooraan in alfabetische volgorde gerangschikt (ongeacht de leeftijd). Bij aanwezigheid plaatsen we een verticale streep, bij afwezigheid een A. Voor afwezige kleuters die het 3de kleuter opnieuw doen (dat zijn leerplichtige kleuters) kan je de richtlijnen verkrijgen bij de directie. We trekken een rode streep door de naam van kleuters die de school verlaten hebben, dit over de volledige maand. De eerste maand schrijven we in de 3de kolom de reden. (vb. verhuis, andere school, …) De volgende maanden trekken we nog een rode streep over de volledige maand maar we hoeven geen reden meer te noteren. Komt de kleuter terug, dan wordt hij onderaan de lijst weer ingevuld. Heb je nog vragen in verband met afwezigheidcodes? Wend je tot een collega of de directeur.

Functiebeschrijving Vanaf 01/09/2008 ontvangt elk personeelslid dat langer dan 2 weken in dienst komt, een functiebeschrijving van zijn/haar ambt. Deze beschrijving wordt bij overhandiging toegelicht.


Gebed en bezinning Onze school is een katholieke school. Het is dus vanzelfsprekend dat we elke dag een godsdienstmoment geven.

Communicatie met de ouders Er is in sommige klassen een heen- en weerschriftje. Bespreek dit met de collegaâ€&#x;s.

Kinderen met speciale begeleiding Voor probleemkleuters wordt een handelingsplan opgemaakt. Dit gebeurt samen met de zoco na een grondige observatie. De bedoeling van het handelingsplan is een kleuter gerichte hulp op zijn niveau aan te bieden zodat hij de activiteiten in het klasgebeuren kan blijven volgen. Er kan op ieder moment van het jaar een plan opgemaakt worden. De plannen worden geklasseerd in zwarte mapjes. Deze kinderen moeten tijdens de overdracht met de klastitularis toegelicht worden. Bijkomende informatie kan je ook in het LVS-dossier terugvinden. Wend je daarvoor ook bij de Zorgleerkracht die je daarover zeker informatie zal geven.

Klasdagboek Dagelijks wordt er een klasagenda opgemaakt. Daarin komen alle activiteiten voor de komende dag. Bij iedere activiteit staan leerplandoelen en/of ontwikkelingsaspecten genoteerd. De agenda kan handgeschreven of getypt zijn. Iedere avond moet er een evaluatie bij de activiteiten geschreven worden. Deze gaat wel degelijk over de activiteit en niet over de individuele kleuters


Een agenda is een werkinstrument! Noteer er dan ook opmerkingen (over de leerlingen of de les = evaluatie) in.

   

Als tijdelijk personeel moet je voldoen aan deze voorwaarden: · jaar- en leerplan volgen taken, toetsen en overhoringen... afnemen in overeenstemming met het schoolwerkplan actuele lesvoorbereidingen kunnen voorleggen indien geen vijf jaar dienstanciënniteit in het onderwijs klasdagboek dagelijks vooraf opmaken, voorzien van lesevaluatie zich houden aan het schoolwerkplan Op de website van de scholengemeenschap: www.sgheulekuurne.be vind je over je klasagenda - planning - voorbereidingen richtlijnen. Op de Homepagina van de site ga je naar En je logt in gebruikersnaam: leerkracht en als wachtwoord: sghk Daarna zoek je de rubriek „mentor‟

Orthotheek In de hoofdafdeling in de Kortrijksestraat is een degelijke orthotheek. Daar kunnen materiaal en/of opvoedkundige documenten opgehaald worden. Wanneer iets meegenomen wordt, dient dit ingevuld te worden op een fiche die zich in de orthotheek bevindt. Je kan ook altijd aan de zoco vragen of er materiaal of educatieve informatie aanwezig is en of zij die kan bezorgen.

Middagmaal De correcte prijs voor het schooleten kan je navragen bij de collega‟s van de andere klassen.


Er wordt een verschillende prijs aangerekend naargelang de kleuters warm of koud eten. In beide prijzen is de opvang inbegrepen. De ouders kunnen iedere morgen laten weten of hun kind al dan niet op school blijft eten.

-

De maandag, dinsdag en donderdag komt iemand van buitenaf om de kleuters te begeleiden. (Chantal) De vrijdag moeten we er zelf voor instaan. Hoe verloopt dit: de kls gaan eerst naar het toilet de kls wassen de handen bij het binnengaan van de eetzaal de kls begeven zich naar de eetzaal eerst dienen we de soep op, daarna eten. Het vlees snijden Kls mogen helpen uitdelen Stilte eisen tijdens het eten Wanneer ze klaar zijn, mogen ze zelfstandig hun dessert uit de boekentas of koelkast halen. Voor de kls gaan spelen, drinken ze een beker water die jij klaarzet op het aanrecht. Na maaltijd, boiler aanleggen (te zien aan verlicht lichtje) Borden laten weken Tafels afwassen en stoelen omgekeerd op tafels zetten.

Rijen en toezichten Bekijk het overzichtsblad voor toezicht en rijen dat in jouw klas hangt. Daarop kan je terugvinden wanneer jij toezicht moet houden of welke rang je moet begeleiden. Enkele afspraken i.v.m. toezicht op de speelplaats: Speeltijd De kleuters hebben 2 maal een kwartier speeltijd. In de voormiddag van 10.10 tot 10.25; in de namiddag van 14.55 tot 15.10. Er is altijd een leerkracht van bewaking. Als je van bewaking bent, moet je erop toezien dat alle toegangspoorten dicht zijn.


Er zijn 3 verschillende weken. De praktische organisatie kan je terugvinden op het rooster in de eetzaal. Week 1 : speeltijd voormiddag van 10.10 tot 10.25 Week 2 : speeltijd namiddag van 14.55 tot 15.10 Week 3 : ‟s morgens van 8.15 tot 8.30 ‟s middags van 13.00 tot 13.15 In de speeltijd spoelen en reinigen de andere collega‟s de toiletjes door. Ze worden ook gereinigd met dettol. Er wordt buiten of binnen gespeeld afhankelijk van het weer. Bij belsignaal staan de kleuters aan de deur van de klas of gaan ze binnen in de klas Bij buitenspel moeten ze allemaal op de stip staan. Tijdens de speeltijd houden we ons aan de volgende afspraken: ° Spelen binnen de witte lijnen ° Soms mogen ze op de stenen rond het gras lopen ° Bij mooi en droog weer mogen ze op de toestellen: - het 2de en 3de kleuter op het groot toestel - het 1ste kleuter en de peuters op de kleine toestellen ° Bij belsignaal komen ze onmiddellijk allemaal op de stippen per klas. ° De kls trekken geen bladeren af, plukken geen besjes, spelen niet met takken ° Niet gooien met schors ° Niet op de steentjes bij het paard en zeker ook geen stenen gooien naar het paard ° Niet achter het gebouw ° De poorten altijd dicht doen.

Rijen Voorlopig zijn er geen rijen te doen. Er worden wel kleuters afgehaald door de mensen van de kinderdagverblijven: Pinocchio, Solientje en Tante Tania. De andere collega‟s lichten je hierover wel in.


Schoolreglement In het begin van het schooljaar wordt aan de kleuters een informatieboekje meegegeven. Daarin bevindt zich ook het schoolreglement. Zoâ€&#x;n informatieboekje kan altijd bekomen worden in het 1ste kleuter of bij de directie. Goed dus dat elk personeelslid van onze school ons schoolreglement kent! Je kan het bij de directie of in het secretariaat verkrijgen.

Turnen De leerkracht L.O. komt 2 maal per week je klas overnemen. Dit houdt in dat je 2 maal gedurende 50 minuten klasvrij bent. Je hebt dus de tijd om orde op zaken te stellen in je klas. Het klasvrij uur kan je ook gebruiken om materiaal af te halen in de hoofdschool of daar copies te gaan maken. De juiste dagen en uren voor jouw klas kan je navragen bij je collegaâ€&#x;s.

Materiaal turnen De drie afdelingen beschikken over voldoende groot en klein bewegingsmateriaal. Alles kan ook buiten de lessen bewegingsopvoeding gebruikt worden. De grote moduleblokken mogen wel niet gebruikt worden wanneer de kleuters hun schoenen aanhebben. Een trampoline mag niet gebruikt worden zonder matten. Dit geldt ook voor alle materialen van een zekere hoogte waar gevaar is voor de veiligheid. Wanneer het materiaal gebruikt wordt, verwachten we ook dat het netjes en volledig opgeruimd wordt. Pantoffels turnen De kleuters moeten voor de turnles pantoffels aan hebben. Je zorgt ervoor dat de kleuters de pantoffels aan hebben voor de les begint. Het is ook aangenaam als er bij het terug aantrekken van de pantoffels een handje wordt toegestoken.


Zorg Elke klastitularis is de eerste verantwoordelijke voor de zorg bij zijn leerlingen! Onze ZOCO (= zorgcoördinator) heet Els. Wanneer zij langskomt en wie ze uit de klas komen halen kan je best aan haar vragen. Zorgmap In iedere klas is er een zorgmap terug te vinden. Daarin staan alle afspraken rond de zorgverbredende werking vermeld. Je vindt er ook de prioriteiten voor zorg in terug. Els coördineert de zorgwerking op onze school. Zij regelt, plant en volgt de MDOwerking, Cito-testen … op.


Ook goed om te weten Brandalarm Wanneer het brandalarm afgaat zorg je er eerst en vooral voor dat de leerlingen rustig blijven. Enkel zo kan een evacuatie probleemloos verlopen! Lees vooraf de evacuatierichtlijnen in de gang!!! - Sluit alle deuren en vensters af. - Neem je aanwezigheidsregister mee! Afgeven aan verantwoordelijke verzamelplaats. - Laat de kinderen in rij naar de afgesproken plaats gaan: ‌ Bij brandalarm verlaat je onmiddellijk je klas. De kleuters verzamelen aan de zandput buiten. Deze kan bereikt worden langs de 2 deuren in de hoek van zaal. (grote vensters dicht bij de toiletten). Als de brandhaard zich daar in de buurt bevindt, verlaat je het schoolgebouw langs de inkomdeuren. In elke klas hangt aan de deur een individuele kaart. Daarop staan je verantwoordelijkheden vermeldt. Bij vragen of onzekerheid: ga te rade bij de collegaâ€&#x;s.

EHBO Medicijnkastje Dit bevindt zich in de eetzaal. (naast de deur om naar buiten te gaan) Wat in de kast te vinden is, staat op een blad rond en bij het kastje. Juf Hilde is verantwoordelijk voor de inhoud van het kastje. (vervaldata, als iets op is bijvullen..) Als je dus interimaris bent van de 1e kleuterklas is, dit ook jouw taak.

Facturen Geld voor koek, drank en maatlijden. De kleuters krijgen in de voormiddag een koek en in de namiddag een drankje. De ouders betalen hiervoor maandelijks de factuur die door ons gecontroleerd en


meegegeven wordt. Voor het opmaken van de factuur houden we per klas een facturatiemap bij. Daarin noteren we welke maaltijd (warm of boterhammen) op welke dag door de kleuters genomen werd. Aan de hand van het aanwezigheidsregister wordt dit ook bijgehouden voor koek en drankje. Deze map wordt op het einde van de maand volledig ingevuld en bezorgd in het secretariaat.

ICT in de klas Kijk op de site van de scholengemeenschap (www.sgheulekuurne.be – online agenda) om te zien wanneer meester Jeroen in jouw klas komt. De klastitularis is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het optimaal computergebruik binnen de eigen klasgroep. Om de vooropgestelde doelen i.v.m. ICT te verwezenlijken kan de klastitularis beroep doen op de ICT-coördinator. Zij heeft op school een coördinerende en ondersteunende functie. Zij staat altijd paraat om de beschikbare computers gebruiksklaar te houden, om mee te helpen zoeken naar nieuwe zinvolle toepassingen, om zich tijdelijk te laten bijstaan bij het implementeren van toepassingen of het groeien in de integratie van de computer in het lessenpakket, ....

Deurknop

-

Iedere school beschikt over een veiligheidsdeurknop. Die bevindt zich bovenaan de inkomdeuren. Het is dan ook belangrijk dat de deurknop steeds op gesloten staat. Zo kunnen de kleuters de uitgangsdeuren niet zelfstandig openen. Wie ‟s morgens bewaking heeft moet wel de deur in de gaten houden zodat kleuters die alleen afgezet worden, binnen kunnen. Afsluiten school De woensdagmiddag sluiten de leerkrachten zelf de school af. Wie als laatste de school verlaat (= degene die bij de kls gebleven is tot ze opgehaald worden) doet het volgende: verwarming afleggen Nagaan of alle toiletten proper zijn Ketting meenemen om de grote poort te sluiten Nagaan of alle lichten gedoofd zijn.


- Voordeur sluiten - Poort aan de straat met ketting sluiten

Fruitdag 1 maal per week krijgen de kleuters een stuk fruit. Jaarlijks kost dit €6 en wordt in rekening gebracht via de factuur over de drie trimester. Het fruit wordt maandag geleverd. We delen het dan meestal op woensdag uit aan de kleuters. Het fruit vervangt voor 1 maal per week de koek in de voormiddag.

Kopies nemen Kopies kunnen altijd met de directie meegegeven worden, of zelf genomen worden in de Gen. Eisenhouwerstraat.

KVS-dossiers Observatiesysteem Van iedere kleuter wordt een observatiedossier bijgehouden. De dossiers bestaan uit een map met observatiegegevens per kind, per kleuterjaar. Je kan altijd bij de zoco terecht om de werking van de dossiers toe te lichten. 2 maal per jaar wordt er ook een klasscreening ingevuld, uitleg krijg je van collega‟s of zoco.

Materiaalklas

-

… is eveneens de chocoklas Wat is er aanwezig: drakjes verf papier bewegingsmateriaal knutselmateriaal tuingerief


In de banken van de zaal is ook veel knutselmateriaal te vinden.

MDO (= Multi disciplinair overleg) .. staat voor multi-disiplinair-overleg. Tijdens een MDO worden de kleuters met problemen besproken. De handelingsplannen worden voorgelegd, de reeds ondernomen stappen om het kind vooruit te helpen. Dat dit alles steunt op een degelijke observatie is vanzelfsprekend. De aanwezige partijen zijn de klasjuf, de directie, het clb en de zoco. We plannen meermaals per jaar een MDO. De data worden vooraf door de zocomeegegeven. Voor vragen rond de voorbereiding kan je altijd bij de directie of de zoco terecht.

Medische fiche Wanneer je een kleuter medische verzorging toegediend hebt, dien je dit in te vullen op de medische fiche. Deze wordt bijgehouden bij het medicijnenkastje. Je noteert kort wat er gebeurde en wat de verzorging inhield.

Personeelsvergadering Tweewekelijks houden we een personeelsvergadering. Deze begint op een vooraf vastgestelde datum om 16.30 uur in het bureau van de directie. (meestal op maandag) Deze bevindt zich in de hoofdafdeling. Iedereen moet aanwezig zijn en er wordt een creatieve medewerking van ieder personeelslid verwacht. Enkele dagen op voorhand ontvang je een uitnodiging waar alle agendapunten op vermeld staan.

Oudercontact Er is instapinfo voor het 1ste kleuter half november Oudercontact voor 2de en 3de kleuter in maart.


SWP (= schoolwerkplan)

-

Het schoolwerkplan is een weergave van onze schoolwerking. Daarin bevinden zich hoofdstukken: I : visie en doelen II : Pedagogisch-didactische aanpak algemeen zorgbreedte kleuters volgen leerkracht relaties leerkracht – kleuters klassenwerk vormings- en leerinhouden III : Schoolorganisatie en –beheer IV : Samenwerkingsverbanden en externe relaties V : Administratieve en juridische aangelegenheden VI : Personeelsvergaderingen

Veiligheid ° Knop op de buitendeur niet vergeten ° Poorten dichtdoen ° Geen geld in de klas laten ° Vensters altijd dicht

Verjaardagen kinderen Wanneer een kleuter verjaart mag hij/zij geen traktaat meebrengen naar de klas. De leidster zorgt voor een gezellig onderonsje waarbij de jarige kleuter zich gevierd voelt. De directie koopt voor iedere kl. een kleine attentie. Die zijn aanwezig in de klas en voor elk kind hetzelfde. Hou tijdig in de gaten of je nog voorraad hebt.


° Collega‟s trakteren bij eigen verjaardag met taart. Linda, Chantal en directie worden ook uitgenodigd.

Vrij spel in de zaal De vrijdagnamiddag is er klasoverschrijdend vrij spel in de zaal met een ruim aanbod van bewegingsmateriaal. !!! voor bepaalde zaken moeten de kleuters wel hun turnpantoffels aandoen.

Jaarlijkse activiteiten Elk schooljaar zijn er een heleboel activiteiten op onze school. Voor de exacte datum daarvan kan je best te rade gaan bij collega‟s of directie.

Schoolkrant of website De directie zorgt regelmatig voor een prikblok waarin heel wat schoolinfo en data meegegeven wordt. Ouders kunnen hiervoor ook de website raadplegen. De website: www.vrijescholenkuurne.be

Schoonmaak Voor het poetsen van de klas, komt Linda. De dagen worden vastgelegd door Linda, gelieve haar de poetsdag van jouw klas te vragen. Graag wat respect voor haar werk. Het stof moet je zelf afnemen. De lavabo net achter laten en de klas dagelijks vegen zijn ook taken van de klasjuf.

Snoezelbos


In de hoofdafdeling in de Kortrijksestraat vind je het prachtige snoezelbos. Wekelijks kan je er met een kleine groep kleuters genieten van zalige ontspannende momenten. De achtergebleven kleuters worden opgevangen door een snoezelmama die je vooraf zelf moet aanspreken. Je komt met de auto naar het snoezelbos. Er mogen maximum 4 kleuters in 1 auto. 3 op de achterbank en 1 op de voorbank. De kleuters moeten allemaal op een reglementair verhoogkussen zitten en dragen natuurlijk een veiligheidsgordel. In de vergadering van augustus bepalen we met het team wanneer je met jouw klas kan komen snoezelen. Vraag bij de collega‟s naar het juiste tijdstip voor jouw klas.

Zandput De kleuters kunnen buiten spelen in de zandput. Geldende afspraken zijn: ° Schoenen en kousen op de witte lijn ° Niet op de muren lopen ° Geen vaste dagen, de verdeling wordt onderling afgesproken ° Zandmateriaal wordt weer opgeborgen in de voorzien bakken, zand opkuisen.

Ziek zijn (formaliteiten) In geval van ziekte: · voor 1 dag: voor het 1e lesuur de school verwittigen · voor meerdere dagen:


Pers16: - vak I zelf invullen - vak II door de dokter laten invullen - naar school sturen Medisch attest: VAK I : door behandelende geneesheer laten invullen VAK II : bij speciale aanvraag: zelf invullen VAK III : steeds zelf invullen Opsturen naar controleorgaan Indien werkzaam op meerdere scholen: voor elke school een pers 16 invullen en slechts 1 medisch attest opsturen.

Welkomstbrochure VBS Sint-Michiel  

Onthaalbrochure

Advertisement