Page 1

r s fo us u n Joi bulo d , fa fun od an nt! fo inme erta ent

St David’s Day Celebration Event Dathlu Dydd Gw ˆ yl Dewi Mold Town Centre, Saturday 1st March Canol Tref Yr Wyddgrug, Dydd Sadwrn 1af Mawrth IT’S FREE! Lots going on all day! YN RHAD AC AM DDIM! Llawer o ddigwyddiadau trwy’r dydd! For a full programme, contact Flintshire County Council on 01352 702509 Am raglen lawn, cysylltwch â Chyngor Sir y Fflint ar 01352 702509

Ym am unwch h â ben wyl, b ni dig wyd adl edig a onia c nt!


EVENT AND VENUE Wonderfully Welsh Coffee Morning at Llys Jasmine Saturday 1st March

TIME 9.30 - 11.30am

Llys Jasmine, Jasmine Crescent, Mold, Flintshire, CH7 1TP

The residents of Llys Jasmine would love to invite you to join them for a Wonderfully Welsh Coffee Morning. There will be tea, coffee and some delicious Welsh Goodies on offer, as well as a good old fashioned chat in Welsh or in English.

Daniel Owen Centre Wacky Welsh Arts & Crafts Saturday 1st March

12.30 - 1.30pm

Daniel Owen Centre, Daniel Owen Precinct, Earl Road, Mold, Flintshire CH7 1AP

The Daniel Owen Centre is kindly holding a Wacky Welsh Arts and Crafts Session for children and young people. There will be various painting/drawing and craft activities going on and an opportunity to put your stamp on a St David’s Mural. (All children under the age of 16 must be accompanied by an adult)

Mold Library St David’s Day Story Time Saturday 1st March Mold Library, Daniel Owen Precinct, Earl Road, Mold, Flintshire CH7 1AP

We are grateful to Mold Library for putting on a St David’s Day Story Time Session for children aged 4 - 7 years old. • There will be stories in English. • Children’s Drawing and Writing competition winners to be announced. • There will be stories in Welsh • Welsh books for adults and children will be available

1.30 - 2.00pm 2.00 - 2.15pm 2.15 - 3.15pm All Day

(All children under the age of 16 must be accompanied by an adult)

Meet ‘n’ Eat Café Cuppa and a Chat Session Saturday 1st March The Lovely Ginny and Team will be holding a cuppa and a chat session, where you can come along to have a bilingual chat. There will be tasty Welsh delicacies available all afternoon.

2.30 - 4.30pm

ALSO GOING ON THROUGHOUT THE DAY! • Information stalls with free advice, free Welsh food samples and free Welsh recipe leaflets! • Random flash mobs and performances! • Find the dragon treasure hunt! Starting at the Menter Iaith stall - find the dragons and you might win a prize. • Welsh picture and story competition entries will be displayed around Mold town centre. • Shops and market stall window dressing competitions, and much more!!


DIGWYDDIAD A LLEOLIAD Bore Coffi Cymreig yn Llys Jasmine. Dydd Sadwrn 1 Mawrth

TIME 9.30 - 11.30yb

Llys Jasmine, Jasmine Crescent, yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1TP

Byddai trigolion Llys Jasmine wrth eu boddau’n eich gwahodd i ymuno â nhw yn y Bore Coffi Cymreig. Bydd te, coffi a danteithion blasus Cymreig ar gael, yn ogystal â sgwrs hen ffasiwn drwy’r Gymraeg neu’r Saesneg.

Celf a Chrefft Cymreig Canolfan Daniel Owen Dydd Sadwrn 1 Mawrth

12.30 - 1.30pm

Canolfan Daniel Owen, Centre, Heol yr Iarll, yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1AP

Drwy garedigrwydd Canolfan Daniel Owen, bydd sesiwn Celf a Chrefft Cymreig yn cael ei chynnal ar gyfer plant a phobl ifanc. Bydd amrywiaeth o weithgareddau peintio/arlunio a chrefft ar gael a chyfle i roi eich stamp ar Furlun Gwˆyl Dewi. (Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn)

Amser Stori Dydd Gw ˆ yl Dewi Llyfrgell Yr Wyddgrug Dydd Sadwrn 1 Mawrth Llyfrgell yr Wyddgrug, Ffordd yr Iarll, yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1AP

Bydd Llyfrgell yr Wyddgrug yn cynnal sesiwn Stori Dydd Gwˆyl Dewi i blant rhwng 4-7 oed. • Straeon Saesneg. • Cyhoeddir enillwyr y cystadlaethau Arlunio ac Ysgrifennu i blant • Straeon Gymraeg • Llyfrau Cymraeg ar gyfer oedolion a phlant ar gael

1.30 - 2.00yh 2.00 - 2.15yh 2.15 - 3.15yh Trwy’r dydd

Caffi “Meet ‘n’ Eat” Sesiwn Paned a Sgwrs Dydd Sadwrn 1 Mawrth Bydd Ginny a’i Thîm yn cynnal sesiwn paned a sgwrs, lle y gallwch alw heibio am sgwrs ddwyieithog. Bydd danteithion blasus Cymreig ar gael trwy’r pnawn.

2.30 - 4.30yh

(Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn)

BYDD DIGWYDDIADAU ERAILL YMLAEN TRWY’R DYDD! • Stondinau gwybodaeth gyda chyngor am ddim, blasu bwyd Cymreig am ddim a thaflenni rysetiau Cymreig am ddim! • Perfformiadau achlysurol gan dalentau lleol. • Helfa drysor i gael hyd i’r ddraig! Yn cychwyn o stondin Menter Iaith - cyfle i ennill gwobr ar ôl cael hyd i’r ddraig. • Bydd lluniau a storïau o’r gystadleuaeth Gymreig yn cael eu harddangos o gwmpas Canol Tref yr Wyddgrug!!


Flintshire County Council’s Community Services Directorate and partners would like to wish all the people of Flintshire a Happy St David’s Day. We are proud to be a part of this event celebrating our national patron saint. We are fully supportive of the Welsh Government’s vision to see the Welsh language thriving in Wales. We recognise that supporting people to communicate through the medium of Welsh, if this is their chosen language, is an essential component of social care. Saint David, famously said: “Gwnewch y pethau bychain.” “Do the little things.” Today we would like to take this opportunity to say a very special thank you to some of the local businesses and organisations who have done ‘Big Things’ to support this event: • The Village Bakery, Coedpoeth • Spavens Sweet Shop • Meet ‘n’ Eat Cafe • The Daniel Owen Centre • Llys Jasmine Extra Care Scheme • Mold Library • Clwyd Theatr Cymru

Mae Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymunedol Sir y Fflint a’u partneriaid yn dymuno Dydd Gwˆ yl Dewi Hapus i bawb o bobl Sir y Fflint. Rydym yn teimlo’n falch ac yn freintiedig o fod yn rhan o’r digwyddiad hwn i ddathlu dydd ein nawddsant cenedlaethol. Rydym yn cefnogi’n llawn gweledigaeth y Cynulliad i weld yr iaith Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru. Rydym yn cydnabod bod cynnal pobol i gyfathrebu trwy gyfrwn yr iaith Gymraeg, os mae Cymraeg yw ei hiaith ddewisedig, yn gydran hanfodol o ofal cymdeithasol. Fel y dywedodd Dewi Sant “Gwnewch y pethau bychain”. A heddiw hoffem cymrid y cyfle yma i ddweud diolch arbennig i rai o’n busnesau a sefydliadau lleol sydd wedi gwneud ‘Pethau Mawr’ i gefnogi’r digwyddiad yma: • The Village Bakery, Coedpoeth • Spavens Sweet Shop • Caffi Meet ‘n’ Eat • Canolfan Daniel Owen • Cynllun Gofal Ychwanegol Llys Jasmine • Llyfrgell ac Amgueddfa’r Wyddgrug • Clwyd Theatr Cymru

Urdd Gobaith Cymru

1314 00332 st david's day leaflet  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you