Page 1

“İzmir Gibi” Gölgesiz, aydın ve aydınlık,

şeffaf, paylaşımcı, hoşgörülü, demokrat

ve geleceği kurmaya tâlip sakin bir güç...


Ben, bütün İzmir’i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim.


İzmir gibi

Gökyüzü gibi, kapalı değil, örtüsü filân yok! Gizli - saklı bilmez; Ve bilen bilir; hatayı görmez de

(demek)

Güneş gibi demek ışıklı

“Hoş görmeye bakar” gözleri...

“Gölgesiz...”

yakmak için değil, ısıtmak için donanmış!

Ay gibi, parlak, bulutsuz... Aymaz değil,

“Aydın.”

Karanlığı sevmez, gerekirse mehtap...

“Aydınlık” “Şeffaf” , içi - dışı bir;

Fazladan Çünkü

İmbat gibi, ferahtır, tazeler. Gelenekten akla doğru eser... Ve belki de onun için, Durduğu yerde

“Demokrat”

yapraklar bırakır.

Ve belki de onun için, güne “Günaydın”la başlamasını bilir...

Deniz gibi, kâh sütliman, kâh dalgalı... Sakınan değil, bereketli.

“Paylaşımcı”

, üretkenlik faslında...

Ve bilen bilir; laciverdin koynunda, bir

“Sakin Güç”

tür aslında.

Ve nihayet... Zemberek gibi, dolar boşalır... “mişli geçmiş”ten uzak

“Geleceği kurmaya tâlip...”


Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz, eğitimin amacının belleği doldurmak değil, aklı geliştirmek olduğuna inandık. Eğitim Seminer / eSempozyum E ğ i t /i m / S e m i n r / S e m p o z y u m Sürekli değişen mevzuat ve yaşam boyu eğitim zorunluluğu mesleğimizin bir temel gerçeğidir. • Değişen mevzuatlarla ilgili eğitimler düzenli bir şekilde verilmeye devam edecektir. • Bağımsız denetim eğitimleri devam edecektir. • TFRS eğitimlerine devam edilecektir. • Mesleğin pazarlanmasına ilişkin çalışmalar ve eğitimler yapılacaktır. • 15. Muhasebe ve Denetim Standartları Sempozyumu gerçekleştirilecektir.


Güneş gibi demek ışıklı “Gölgesiz...” yakmak için değil, ısıtmak için donanmış!

Mesleki M e s l eUzmanlık k i U z m a n l ı k Uluslararasında da kabul edilmiş yeni iş alanlarının açılması, meslekte uzmanlaşmanın sağlanması temel mesleki görevimizdir. Yeni mesleki uzmanlık sertifikaları verilmesine olanak tanıyacak projeleri hayata geçireceğiz. • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, • Adli Bilirkişilik, • Ticari şirketlerde, kooperatif, vakıf ve derneklerde bağımsız denetim dışı denetiçilik eğitimi, • Stratejik Yönetim Muhasebe Uzmanlığı • İç Denetim Uzmanlığı • Şirket ve Marka Değerleme Uzmanlığı • Yabancı sermayeli Şirketlerde Muhasebe Uzmanlığı • Gayrımenkul Değerleme Uzmanlığı gibi uzmanlık alanlarında çalışmalar yapacağız.


Meslektaşlarımızın saygınlığı ve hak ettiği değer yükselecektir. Meslekî M e s l eSorunların k î S o r u n l aÇözümü r ı n Ç ö z ü m ü Odamız tarafından hazırlanıp TÜRMOB’a sunduğumuz mesleki sorunlara ilişkin raporlarda olduğu üzere Maliye Bakanlığı’na sunulan 64 öneri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na sunulan 52 önerinin takipçisi olacağız. Kurumlar ve Odalar arası uygulama birlikteliği rehberi hazırlanmasını sağlayacağız.


Ay gibi, parlak, bulutsuz... Aymaz değil, “Aydın.” Karanlığı sevmez, gerekirse mehtap... Fazladan “Aydınlık” Çünkü “Şeffaf”, içi - dışı bir; Ve belki de onun için, güne “Günaydın”la başlamasını bilir...

Sözleşme S ö z l e ş mSayısına e S a y ı s ıDenetim, n a D e n e t i m , M ü ş a v i r l i k v e D e n e t i m İ ş l e r i n d e Z a m a n a D a y a l ı Ü c r e t T a r i f e s i Müşavirlik ve Denetim İşlerinde Zamana Dayalı Ücret Tarifesi Meslek Mensuplarımızın hakettikleri statüde ve hak ettikleri ücretle çalışmalarına olanak sağlamak temel hedefimizdir. Sözleşme sayılarına denetim, sözleşme sayısı, organizasyon büyüklüğü orantısının doğru kurulması, Müşavirlik ve denetim işlerinde zamana dayalı ücret tarifesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. Bu işlerin dışında kalan işler için Odalar tarafından hazırlanan ücret tarifelerinin uygulanması için gerekli çalışmalar da yapılacaktır.


Geleceği oluşturacak her şeyin bugün yapılanlar olduğunu hiç unutmadık , unutturmayacağız. Kurumsallaşma K u r u m s a l l a ş m a Küresel risklere karşı koyabilmek için yasalaşan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getireceği fırsatları yakalayabilmek ana hedefimizdir. Uluslararası mesleki standartları uygulayabilmek, Müşterilere toplam kalite yönetimi çerçevesinde muhasebe, denetim, danışmanlık hizmeti sunabilmek, Toplam kalite yönetiminde mesleki eğitimler için meslek mensuplarının kurumsallaşmasını sağlamaya yönelik tüm olanakların, projelerin takipçisi olacağız. Meslek mensuplarının kurumsallaşamamasının önündeki en büyük engellerden biri olduğuna inandığımız, aynı veya farklı ünvanlardaki meslek mensuplarının ortaklık yapabilmesini sağlayacağız.


Deniz gibi, kâh sütliman, kâh dalgalı... Sakınan değil, bereketli. “Paylaşımcı”, üretkenlik faslında... Ve bilen bilir; laciverdin koynunda, bir “Sakin Güç” tür aslında.

Girişimcilik G i r i ş i m c ve i l i kKariyer v e K a rPlanlaması i y e r P l a n l a m a s ı Meslek mensubunun kariyer planlamasına yardımcı olmak, Mesleki gelecek konusunda ufkunu arttırmak, Genç meslek mensuplarının geleceğin mesleğini yapmasını sağlamak, Buna bağlı olarak kişisel gelişim, yabancı dil eğitimlerini programlamak temel hedefimizdir.


Birlik ve beraberliğin bir gün değil, hergün olduğuna inandık. Bağımlı Çalışanlar B a ğ ı m l ı Ç a l ı ş a n l a r Bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın sorunlarını, beklentilerini ve ihtiyaçlarını yakından takip etmekteyiz. Bu sorunlar, bu beklentiler ve ihtiyaçlar için başta bağımlı çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları olmak üzere, tüm diğer sorunların da çözümüne yönelik Bağımlı Çalışan Meslektaşlar Komitesi’nin çalışmalarına her türlü katkıyı vereceğiz.


Gökyüzü gibi, kapalı değil, örtüsü filân yok! Gizli - saklı bilmez; Ve bilen bilir; hatayı görmez de “Hoş görmeye bakar” gözleri...

Sosyal S o s yve a l Kültürel v e K ü l t üEtkinlikler r e l E t k i n l i k l e r Tüm meslektaşlarımızın, yoğun emek gerektiren mesleğimizin mesai saatlerine sıkışıp kalmamak en doğal haklarıdır. Kişisel bilgi ve becerimizi değerlendireceğimiz, farklı etkinlikler hep hedefimizdedir. İş stresini ve yükü azaltmak görevimizdir. Futbol turnuvamız, tiyatro etkinliğimiz, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, koro çalışmalarımız, ritim grubumuz, folklor gibi yepyeni etkinliklerle ve üyelerimizin katkısıyla zenginleştirilecektir. Kültürel ve sağlıklı yaşam gezilerimiz yeni alan ve coğrafyalarda sürecektir.


Çağdaş Grup Mesleğimizin itibar mimarıdır. Mesleki ve M e s l eİmaj k i İ m a j Saygınlık v e S a y g ı– n l Kamuoyu ı k – K a m u Yaratma o y u Y a r a t m a Bu proje kapsamında meslek mensubu algısının ölçülmesi ve ülkemizde de gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi mesleğin imajının ve saygınlığının hak ettiği yere gelmesi ve korunması için yeni projeler hayata geçireceğiz. Tüm akademisyenler, tüm üniversiteler ile yazılı ve görsel basın diğer tüm iletişim araçları bu projede en önemli bağlaşığımız olacaktır.


İmbat gibi, ferahtır, tazeler. Gelenekten akla doğru eser... Ve belki de onun için, Durduğu yerde “Demokrat” yapraklar bırakır.

Haksız H a k sRekabet ı z R e k a b/ eEtik t /

E t i k

Haksız rekabet mesleğimizin çözüme ulaşmak zorunda olan en önemli sorunlarından biridir. Etik, meslek etiğimiz, meslek etik kurallarımız en vazgeçilmez değerlerimizdir. Haksız rekabet sorunu çözüme ulaşmadığı takdirde en doğal hakkımız olan ekonomik ve sosyal refahtan gitgide uzaklaşırız. Haksız rekabetin ortadan kaldırılması için Haksız Rekabet Kurulu’nun yetkileri, Denetim olanakları arttırılacaktır. Elektronik ortamda hizmet sözleşmelerinin ve devir sözleşmelerinin yapılması konusunda etkinlik sağlanacaktır. TÜRMOB tarafından başlatılan etik eğitimi ve üyelerimizin Odalarımızla “ Etik Sözleşmesi” yapma uygulamasının tüm üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.


Bir toplumun gelişmesi için en güzel vesile, yardımlaşma ve dayanışmadır. E-Sözleşme ve E - S ö z l e ş m e Tahsilat V e T a h s iYönetmeliği l a t Y ö n e t m e l i ğ i Meslek mensuplarımızın yaşadığı temel sorunlardan biri müşterilerine vermiş olduğu hizmetler karşılığında almaları gereken ücretlerini tahsil edememeleridir. Bu proje, tahsil edilemeyen ücretlerin tahsilatını sağlamaya yöneliktir. Hazırlanan e-sözleşme ve tahsilat yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesiyle tahsilatların banka üzerinden yapılmasını sağlamaya çalışacağız.

Danışma D a n ı ş mHattı a H a t t ı • Vergi konularında • Sosyal Güvenlik konularında • TTK, UFRS ve Bağımsız Denetim konularında vergidanisma@izsmmmo.org.tr sgkiskurdanisma@izsmmmo.org.tr ttkdenetimdanisma@izsmmo.org.tr e-posta adresleri ile sürekli danışmanlarımız üyelerimizin hep hizmetinde olacaktır.


Ve nihayet... Zemberek gibi, dolar boşalır... “mişli geçmiş”ten uzak “Geleceği kurmaya tâlip...”


Ülkemize, Mesleğimize Odamıza ve Birliğimize

SAHİP ÇIKMA GÜNÜ! 11 - 12 MAYIS 2013

İZSMMO 21. Olağan Genel Kurulu

Çağdaş Grup  

Çağdaş Grup, İzmir gibi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you