Page 1

ll ,l

r

:


SiaudgJfuíÍ!, z\\i\l Ft -^^i^*^^j-LV] 9JJIJ

ilIL

rrr),

nager nrarketing er- cornrn


eftÁnclli chef-kck

C uex.(tenh rru, (

"Laagzaamaan werd k steeds lelilker. lt4iln tanden werden bru n en za ten los, m ln gezicht vie zo erg n dat ik b lna geen jukbeenderen meer over had en mijn onderkaal^ eeh te verschrompelen. k keek tever niet !^ ^^i^^^r ^^^' ^- -^hen I rcc t^ I uc >prcBUr, crr du durÍde ik al helemaa niet meer. Het kwam door een infectie van het kraakbeen in mijn kaak. De tand artsen rn Belgiê wisten niet wat ze ermee aan moesten. Ondertussen

r r:l

rJ c b:.

hó^n Uggll

f rilf .Lcr tc rL mrra ' | 'uJ

si-sp r r-, n - r^dpn SleeOS .qqê/ ' r 'ea !êt .tp er a \ ies .ii lL, snncldo npr d rp d io l^ee. aa a r-f 'r.alo' e- nne <le daar |Á ^^t, lvq Jfí-|C| ^"^^ )Al *^^"^^"^ C .rA eSOrT ê ilndt ioooo tf'êLOTnen. V ' .1. ro.lp. -.ao óê I 'l ^rtent e v.op en

I

n de

krant van de CDC-k rn ek

'Besr. Daar lcbbe^

e al

n

'.6lpnool .rlal^a^ Vii. t";al^

r S

e -w opgebo -n d -ne' spu r. dal <l m lcerl . lkt nrc-6 ^1 ,r.ee.6thnlorno -'

opn

.r',hin'

r"an

dorqrlpo.eratie

neooen ze wal er nog over was ,.rvd

!nÁ1.. ucUó\

_-. rv*tuct ^..-rr,.

idorrl vr .. v.r luLre,

A-h a.-f -Tro.- I rnl.romeoli^.^ . it L.o- nr do hr cl sC hOOn :',11.:

, r ; :.'

:!t

il

Ie nouoen. lk kreeg mplantaten in m jn Tnono, een sooTt scnToeven waar miln nieuwe tanden op moesten komen. De vorm van

ift, otoftfuud,ius W ry dnr ift, eang h"r.(te,zi,in dar

' €,índcli,ift,

':mífutsndÊn uinnllpn l:.:,:::

Ír':i,l:

-L

d

-

=

w lde deze fce ,r:'- . . .' ger, maar can we ne era:

=

k

='

,:-

'::-

en w tter. Toen ze werden ge

n ralq' ,à9

il"

a. i^^cnq * aat

zoa'5 vroegêr. De hele weg naar huls heb ik in de achteruithsp êge va^ do a-ro gehehen. en naar meze f gelachen.

-'l

t

Eindel

'{F!'

I ',*

&q,Í

,ittiíí: ó!.:.i.'1

l

',,.:-ï À,:'.::l

,t€,,.,

+&

;

:1

i&,1 '+,ilt

1k

kan k weer stokbrood-

ic. o-pn rr.ndc, h;^p l. ' .n dat miln tanden uitvallen k heb

":tt:'.

25 000 e .ro voor oe oehandeing betaald. Mrln verzeker ng vergoedt het niet omdat ik het niet in Belg ë, maar ln Nederland heb aten doen. lk woon weer bij mijn ouders en heb mijn auto verkocht. Dat s het a lemaal waard. Na ald elaren voel ik me weer net zo Tnoo a s op Íntjn twrnt gste."


... [J

0e

d

"í:á{*r ffi*{"3\é

#r*r

{3

'Aasttdat dp Êhdp:tpn waftftpn wettdBn, utqó íft, een wn hng. &szig, om maftn-up ep mi,ingoziilf fuomercd

k werd sleeds o- zehe-der. Op het schoo plein vermeed rk zovee moge jk hetoogcontact

neL ande"e r oede's. lk was veel te bang dat ze me goed zouden bek lken en het dan zouden z en.

Gelukkgkwam kvamln c.l- r. ^L êid<q'ocirl s-p hi'DefmaC inic terecht een kl niek voor huidverjonging. De arts zei dat er

ets aan te doen was. k kreeg

At^ A sui.deL , .^^^, . IF5 ^^^HrutÊJlepê'

huid nwerken. Al na een paar weken zag rniln hu d er beter u t. Aan het e nde van de behandel ng kreeg ik een spec ale peeng dre de boveniaag van mijn hu d weghaaide. Zo verdwenen de aatste vlekken. Nu heb een hee mooi hu dle en l^+ L^^Jr.ec' ^g^^+ ^^^ Clrrí ^^^-- I C Ud-ílc lCuLOp hoe k me voe . k ben vee vrolijl^er dan v.oeger. Elka dag ge^iêL op de

JV sffrfrflÁe

g íÊfu)í's&{&

-"loeoe ( Vàí v er

I nde'e^

1 sz s,

"llet begon met een klein, donker v ekje op miln wang, toen ikzwanger was van mrjn derde krnd. Dat vlekje werd groter en er kwamen er steeds meer bij. Na een t jd je zat m 1n hele gez c ht onder de bruine pigment'

ik erweervan dat kzonder makeup de it han e^ daL l^ iede een gewoon weer recht in de

de-'

ogen durf te kijken."

)

v ekken. Ik had een zwangerschapsmasher, en n et zo n beetje ook. Meestal gaat dat een paar maanden na de bevalling weer weg. Btj mil dus nret. ksmeerde metal erler crèmesdie dehu d bieken, maar het

hrepa emaalniets. Het lijkt m ssch en onbenu 1ig, vlekken oplegez cht, maar kwerd er echt ongelukk g van. Elke ochtend stond ik om zes uur op. Voordat de kinderen wakker werden, was ik een uur lang bezig om make-up op m 1n gezrcht te srneTen lk wilde het zo goed mogelilk verbergen. Op een gegeven moment lukte dat n et meer. -1e zag de vlekken gewoon door de lagen plamuur heen; het eek wel of ik een donkere snor boven mrln mond had.

vlva.35


'JYLíflu gE zi&r

mtrn L ih

W

mer.

4,gdHdê

ffi&#wfude

utql aulilts/ró

een ftlBin msnd4e

me!frranden ftgudÊri

rru';

nsten CultuuËen lVedra gebeurde .mtjn melktanden moest wisselen en dat rraar nret ders er achter dat ik de erfelijhe aandoenirB oligodonbijna nret, kreeg maar vier in plaats van 28 volwas Dáprdoor groeid.en miln ondet- en

b:t..^u:l:-:,

i :: riil:l *i:'; tr{ffi

:,:

:i

ii:ï:

Ji'

T:.

::'

:: voor mijn afw,lkende gezicht. lk wist oar 'x wanneer ík volgroeid was. hon later ope'e'e" Jt zo mee 5s7;g te zijn er stor tte "ne op -n,ln

lk was heel zenuwachttg; wat nou als die tanden ineens enorm groot zorde^ l,,ker? Maa- Loen ik in de spiegel keek, vond ik het meteen prachtig. Door miin volle'e gez'chr en norma'e tanden "eb ik eindelrjk een volwassen uiterlilk en kan ik lekker vriluit lachen. 1k

e' ik in Grontngen

studeren.

is het enige rn Nederland

p1.1

gnlversi

tnsl 66n oligo-

'raast het siuderen e'r eesten met mijn popereerd. Mijn kaken ziln verbreed en m'Jn qeplaatst. Daar na ziinal miln melktande'r oOsebouwd met bot uit m jn linherheup en f

;ir op€ratre was.het grote mon'ent aan' 'ben op de tmplantaten gescnroe"d

wileerst mijn bachelor halen daarna audir e doen voor heL

conse'vator'u'n. Door de oPeralies is de stdnd va^ m'n -nono veranoerd. Het was de vraag war voo" efÍect dat op rrilr stem zou neober. n aa' geiukktg f-'eb 'k eeír

'e geturo gekreger. Sï'aks ka- i< hooeijN rriin droorr waar-naken en zal geres worTnoo'er. vo

de1. o


{J0P"d

ií' ''

t''

*;:''

,lr:::; lLii't,:,:,:.

Eindelijk verlost van mijn lelijke gezicht  

Chavelli, Nathaly, Willemijn en Thyrza hebben een ander gezicht dan een paar jaar geleden. Ze kregen vanwege een misvorming of aandoening ee...

Eindelijk verlost van mijn lelijke gezicht  

Chavelli, Nathaly, Willemijn en Thyrza hebben een ander gezicht dan een paar jaar geleden. Ze kregen vanwege een misvorming of aandoening ee...

Advertisement