Issuu on Google+

@Yj\dgh]fak$fm\]\Y_]f cgjl]jogj\]f]f`]lo]]j kd][`l]j$fa]lYdlab\eYcc]dabc ngdl]`gm\]f&KYflÂ…lahl\] eggakl]]fZ]kl]cd]\af_$ k[`g]f]f]f_Y\_]lk\a]b] eglanYla]o]]j\g]fha]c]f&

@

@Yj\dgh]f ak `gl& @Yj\% dggh]n]f]e]fl]f Ydk \] <Yelgl<Yedggh`]ZZ]f gn]jYYfe]d\af_]ffa]ll] cdY_]f ]f fYYj k[`Yllaf_ rabf]jafF]\]jdYf\)$.ead% bg]f^YfYla]c]`Yj\dgh]jk& @]l YYflYd e]fk]f \Yl Y^ ]flg]j]fl$da_ljmaelo]] c]]j rg `gg_& Fa]l rg _]c3 nYf j]ff]f cjab_ b] ]]f _g]\][gf\ala]$`]ln]jeaf% \]jlklj]kk]f`]dhlZab`]l Y^nYdd]f&L]d\YYj`]l`]]j% dabc]Zmal]f_]ng]dZabgh$]f b] jYYcl Yd kf]d n]jkdYY^\& EYYj `Yj\dgh]f ngd`gm% \]faf\]`]j^kl]foafl]j oYff]]j`]lnjg]_\gfc]j ogj\l$ b] rgeYYj ]]f j]% _]fZma gn]j b] `]]f cjab_l$ `]l kgek acgm\ ]f \Yf

\ggj

o]]j oYje ak$ n]j_l Ă&#x2013;afc oYl \ggjr]llaf_kn]jeg% _]f& ?g]\] cd]\af_ `]dhl fa]lYdd]]fgeb]r]d^l]Z]% k[`]je]f$\Ylklg]j]k`ajl ]f \a] Ă&#x2013;Yll]j]f\] Zjg]c eglan]j]f ggc ge l] Zdab% n]fj]ff]f&=fe]l\]bmak% l]`Yj\dggh`gjdg_]k]f\] Z]kl]k[`g]f]fZdab^b]`]% d]eYYd]fl`gmkaYkl&

@]d]eYYdlgh Af \] `]j^kl cmf b] eYYj Z]l]jghcgmÂ&#x2026;fghoYjel] nggjZ]j]a\ rabf& <] dgf_% kd]]n] Kgm[`a nYf `]l ;Y% fY\]k]khgjle]jcKm_gaak \ggj \] hjafl fa]l Ydd]]f ]]f d]mc] ZdacnYf_]j3 `ab `gm\l b] ggc oYje Zab cgm\o]]j&:ab_jgl]`Yj\%

dgghafkhYffaf_ ng]jl \] klg^ `]l ro]]l Y^ rg\Yl b] lg[` \jgg_ Zdab^l$ -1$1(& <] :mjfgml L]] nYf J]]% Zgc ak bmakl o]]j h]j^][l nggj j]ff]f gh oYje]j] `]j^kl\Y_]f& D]cc]j dm[`% la_ ]f e]l ]]f egga] jgr]fhjafl$+-&Ggclab\]fk `Yj\dgh]f ak e]]j\]j] dYY_b]k \jY_]f \Â&#x2026; ljm[ Zabgfr]c]j]o]]jkgeklYf% \a_`]\]f&<]Koa^lK]]c]j% Lgh nYf ;gdmeZaY cmf b] gf\]j ]]f L%k`ajl \jY_]f eYYj ak rg ggc `]]d egga& <] lgh `]]^l ]pljY n]jkl]% na_af_ Zab \] Zgjkl]f ]f ak _]Â&#x152;ehj]_f]]j\ e]l Gefa% \jq$]]f_g]\b]\Yl]jnggj rgj_l\Yl\]lghkmh]jkf]d \jgg_l$+,$1-&6

00  K Y f l Â&#x2026; â&#x20AC;˘ g c l g Z ] j â&#x20AC;˘ * ( ) (

SAN10010-gezond02.indd 88

17-08-2010 17:17:42


_]rgf\`]a\

@Yj\dgh]faf \]`]j^kl$oYff]]j `]lkgekoYje]f \Yfo]]jcgm\g^ fYlak$n]j_lÖafcoYl \ggjr]llaf_k% n]jeg_]f

K Y f l … • g c l g Z ] j • * ( ) ( 01

SAN10010-gezond02.indd 89

17-08-2010 17:18:02


Lab\a_!ZablYfc]f :abljYafaf_]flgl,-eafml]fcmfb]hjaeYj]ff]frgf% \]ja]lke]]l]f]e]f$eYYjZabdYf_]j]\mmjdgh]fak `]lZ]dYf_jabcgeghlab\l]\jafc]f&=a_]fdabceg]lb]Yd \jafc]f nÂ&#x17D;Â&#x17D;j\Yl b] \gjkl cjab_l$ oYfl \gjkl Z]l]c]fl ]]f ng[`ll]cgjl& Af \] LjYad Eap nYf FYl`Yf klgh b] lo]] Ă&#x2013;]kb]k e]l \jafc]f \a] b] ]j lab\]fk `]l j]ff]f eYcc]dabcmal`YYdl&Ggc`]]^l\]Ă&#x2013;]kk]fja]e]]flYkb] nggj]l]f$g^kd]ml]dk]fl]d]^ggf$*1$1-&

=]f_g]\]khgjl% Z]`YakgfeakZYYj& 9dkb]b]Zgjkl]f lab\]fk`]lkhgjl]f fa]l_g]\gf\]j% kl]mfl$n]jkdYhl`]l o]]^k]d

Da]^nggjb]Zgjkl]f =]f_g]\]khgjlZ]`Yakgf% eakZYYj& Lab\]fk `]l j]f% f]f eYc]f b] Zgjkl]f gf_]e]jcl 0%ngjea_] Z]% o]_af_]f& 9dk b] r] fa]l _g]\gf\]jkl]mfl$cmff]f r]fY]]flab\b]_YYf`Yf% _]f& <] K`g[c 9ZkgjZ]j Jmfak]]f`]]d_g]\]`Yj\% dgghZ]`Y \a] \] Z]o]_af% _]f j]\m[]]jl3 b] Zgjkl]f Zdabn]f_g]\gh`mfhdYYlk& <]Zaff]f[mhakfYY\dggk$ \ggj \] klg^ Zdab^l b] `ma\ _g]\\jgg_]f\]Z]`Yra]l ]jggcfg_]]fk`]]degga mal$ -1$1-& Nggj njgmo]f e]l]]ffa]lYdl]_jgl][mh ak]jggc\]Klqdak`:jY%lgh3

HjgĂ&#x2022;[ge^q Zjg]c]f

]]f khgjlZ]`Y \a] af ]]f lghakn]jo]jcl&<]Hjafl]\ Dgf_:jYnYfJ]]Zgcak]]f Z]`Y e]l \YYjYYf nYkl ]]f dm[`la_ k`ajl e]l jg% r]fhjafl&L]cgghafZdYmo ]fjgr]$,*&

E]lcgm\]jo]]jak`]lZ]% dYf_jabcgeb]Z]f]f_g]\ oYjel]`gm\]f&<]9qYea HYfl$mal\]fa]mo]`]j^kl% [gdd][la] nYf \] `ahh] 9qYea%`Yj\dgghdabf nYf 9KA;K ak fa]l Ydd]]f ghnYd% d]f\$`ab`gm\lb]ggcd]cc]j oYje$ l]joabd \] klg^ Y\]% e]f\ak$.(&@]Zb]`]lda]% n]j Ydd]eYYd a]lk eaf\]j kljYc$ \Yf ak \] =f]j_q HYflnYfKm_ga]]f_g]\] ghla]&A]lkoab\]j$eYYj`ab rallg[`d]cc]jZab`]l`Yj\% dgh]f& E]l ]]f rYcb] nggj b]kd]ml]dkaf\]Zjg]cZYf\$ ]fYYf\]Y[`l]jcYflfg_ ]]f Zjg]crYc& <ggj \] `]mhZYf\ klYYl \] Zjg]c ggc egga Zab j]ff]jk \a] _]]f eYYlb] +. `]ZZ]f$ /,$1(&

1(  K Y f l Â&#x2026; â&#x20AC;˘ g c l g Z ] j â&#x20AC;˘ * ( ) (

SAN10010-gezond02.indd 90

17-08-2010 17:18:53


K[`g]f]f2 \ja]lghh]jk

Gh_]jalkl E]l_mmj$cgm\o]]j]fj]% _]fZma]f`]Zb]eakk[`a]f fa]lrgĂ&#x152;frafgeb]jgf\b]l] \g]f& EYYj Ydk b] lg[` _YYl$ng]db]b]Y[`l]jY^d]c% c]j^jak]fljglk\Ylb]lg[` `]Zl \ggj_]r]l& <]r] njg% dabc]bYkb]keglan]j]fb]ge `]l ZYjj] o]]j l] ljglk]% j]f& <] N]jkY BY[c]l nYf Km_ga gf\]j! ak ]]f l][` % fak[``gg_klYf\b]&<]klg^ o]]_lZabfYfa]lk$akdm[`l% \ggjdYl]f\]flg[`oYl]j% \a[`l& Lab\]fk `]l j]ff]f eYYc b] ]j affg%lae] ]]f Zg\qoYje]jnYf&<]egm% o]f rall]f fYe]dabc Ydk ]]fkggjlZgd]jgnYkle]l eY_f]]lb]k& B] cmfl r] ]j rÂ&#x17D; nYfY^ lj]cc]f ]f ge%

cfgh]f$11$1(&<]klg]j] Ko]]lH]Yc@gg\a] [Yhm% [`gfn]kl!nYf;gdmeZaYak fa]lYdd]]fda[`l_]oa[`l]f oYje$ `ab Z]k[`]jel ggc fg_ ]]fk b] `ma\& R]c]j af \]`]j^kl]foafl]jke]]j b]b]fa]lYdlab\afe]lrgf% f]ZjYf\eYYjr]d^kgf\]j cd]\af_cYfb]`ma\fg_n]j% ZjYf\]f& Af \]r] `gg\a] ral\]kh][aYd]Gefa%k`Y\] klg^\a]o]jclYdk]]frgf% f]Ă&#x2022;dl]j$.1$1-&<]Hjafl]\ <jqd]l] >mdd Rahh Zgn]f! nYf KYm[gfq ng]jl `]l ng[`l Y^$ ak oaf\\a[`l ]f oYje& Gh \] nggjcYfl ral fYYkl\]jalk]]fj]Ă&#x2013;][l]% j]f\]kljahrg\Ylb]ggcaf `]l k[`]e]j\gfc]j _g]\ ra[`lZYYjZ]fl$/1$1-&

OYl[`e]oYdc =]f_g]\]ljYafaf_akd]cc]jY^oakk]d]f\3]]fafl]jnYdljYa% faf_$]]fcgjl]\mmjdgghgh`g_]j]kf]d`]a\]f]]fdYf_] \mmjdgghaf]]fdY_]jl]ehg&EYYj`]lakdYkla_afl]k[`Yl% l]fg^b]fgml]kf]dg^bmaklfa]l`Yj\_]fg]_dgghl&=]f `Yj\dggh`gjdg_]e]l`YjlkdY_e]l]j`]dhlge\Ylaf\] _Yl]fl]`gm\]f&NaY]]fZYf\geb]jgehhacl`]l`gjdg_]b] `YjlkdY_gh]f_]]^lYYfgh`g]n]]dhjg[]flnYfb]eYpaeYd] `YjlkdY_b]ljYafl&E]l\]HgdYj>L.( dafck!cmfb]ca]r]fg^b] Z]l]joadlhj]kl]j]f$b][gf\ala]oadln]jZ]l]j]fg^_]oa[`l oadln]jda]r]f&@]lYhhYjYYl`gm\lj]c]faf_e]lb][gf\ala] ]f_]]^lo]]c\g]d]f&Lab\]fk`]lj]ff]f_]]^l`]l`gjdg_] ^]]\ZY[c$)-1$1-&Ggce]l\]KmmflgE-cmfb]\g]d]fkl]d% d]f3Ă&#x2022;ll]jogj\]f$Y^nYdd]fg^_]oggfb]]a_]fljYafaf_ngd% _]f&<]af^ggn]jb]`YjlkdY_]fljYafaf_cmfb]ghdY\]ffYYj \]o]Zkal]ooo&egn]k[gmfl&[ge$\a]\Yf]]fghbgmlg]% _]khalklljYafaf_khjg_jYeeY_]]^l$).1&

l]ckl2E]fkb]E]d[`agjtZ]]d\2@gddYf\k]@gg_l]

Egga]cd]\af_ eglan]]jlb]ge `]lZYjj]o]]j l]ljglk]j]f

?g]\] `Yj\dgghk[`g]f]f rabf `]]d Z]dYf_jabc Zab `]l nggjcge]f nYf Zd]kkmj]k& O]dc] k[`g]f h]j^][l ak$ `Yf_l Y^ nYf b] ng]l ]f \] eYfa]j oYYjgh b] dgghl& KYm[gfq kh]]dl af gh \] fa]mokl]lj]f\Zab`Yj\dggh% k[`g]f]f2eafaeYdake]&@]l a\]] ak \Yl b] e]l ]]f eafa% eYdaklak[`] k[`g]f fYlmmj% dabc]jdgghl$l]joabdb]o]d_]% fg]_Z]k[`]jeaf_cjab_l&<] Hjg?ja\ CafnYjY dafck! ak da[`l ]f Ă&#x2013;]paZ]d& <ggj `]l cd]af] `gg_l]n]jk[`ad af \] rggd ]f \] `a]d$ oacc]d b] b] ng]l gh ]]f fYlmmjdabc] eY% fa]jY^$)*(&9KA;K`gm\lZab `]lgflo]jh]fnYfk[`g]f]f j]c]faf_ e]l `g] njgmo]f

dgh]f& <] ?]d%;memdmk )* ea\\]f! ak ]]f f]mljYd] ]f da[`l] `Yj\dgghk[`g]f \a] hj][a]kYYfkdmalghoYlnjgm% o]fng]l]f fg\a_ `]ZZ]f& <ggj `mf Zj]\]j] Z]cc]f r]ll]f njgmo]f `mf ng]l]f lab\]fk`]lj]ff]f$]]fZ]]l% b] e]l P%Z]f]f f]]j& Gfr] ng]l]f `]ZZ]f \Yf ggc gh Yf\]j] hd]cc]f \]ehaf_ fg\a_ \Yf \a] nYf eYff]f& <];memdmk`gm\l`a]jj]c]% faf_ e]]$ ))1$1-& Dggh b] n]]daf`]lZgkg^gh\]`]a7 <] JYn]fgmk nYf ;gdmeZaY j][`lk! ak kh][aYYd gfloac% c]d\ nggj j]ff]f Zmal]f \] Z]_YYf\] hY\]f& @]l `a]d% klmc _]]^l ]pljY klYZadal]al ]f \] rggd `]]^l eYpaeYd] _jah&Rgng]db]b]r]c]j\]jZab `]lljYadjmff]f$)(1$1-&4

K Y f l Â&#x2026; â&#x20AC;˘ g c l g Z ] j â&#x20AC;˘ * ( ) ( 1)

SAN10010-gezond02.indd 91

17-08-2010 17:19:33


Loop door!