Page 1

zijn

mlgen vanaf 2008 niet meer vsstzitten met jongeren die een strafmaatregel hebben gekregen. Deskundigen vrezen dst als gevolghiervan strsks de strafrechterlijke groep vergeten zsl worden. Met sIIe gevolgen vandien.

vE r Lrc H E I D > Iongeren die onder toezicht

Merusre

gesteld (ots-ers)

Mslcuron

rikkeldraad, hoge hekken, groepen jongeren die brj elkaar op de lip zitten. Het is een kwalijke omgevingVoor álle jongeren.' HoogleraarJeugdbescherming Wim Slot heeft het over de justitiële jeugdinrichtingen. Slot: 'Het scheiden van ots-ers en jongeren met een strafmaatregel is op zich een goed plan. Maar ik ben bang dat de strafrechtelijke jongeren straks alleen nog maar gestraft worden en dat zij helemaal geen behandeling meer krijgen.' De scheiding van de twee groepen jongeren in de jeugdinrichtingen begint vanaf 2008. Op dit moment wordt iets meer dan de helft van de br.yna 2500 plaatsen bezet door kinderen met gedragsstoornissen, een zeer slechte thuissituatie of andere problemen. De rechter stelt hen onder toezicht om hen tegen zichzelf of tegen de omgeving te beschermen. Ouders en politici vinden dat de ots-ers niet in een jeugdgevangenis thuishoren. De strafrechterlijk geplaatste kinderen zouden bovendien een slechte invloed op de ots-ers hebben. Wim Slot nuanceert het beeld van zielige, onschuldige jongeren die samen vastzitten met gevaarlijke criminelen.'Zo zwart-wit is het niet. Tweederde van de jongeren die onder toezicht is gesteld, heeft ook strafbare feiten gepleegd. En dat zijn niet altijd de minste delicten, het gaat bijvoorbeeld ook om geweldpleging. Het zou een misstand zijn dat cle ots-ers met criminelen vastzitten. Maar de echte misstand is dat jongeren in jeugdinrichtingen geen goede behandeling krijgen,' Ook Chijs van Nieuwenhuizen, bijzonder hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, is bang dat met de nieuwe plannen, die nog niet concreet zijn ingevuld, de strafrechterlijke groep'uit het oog wordt verloren'. De ots-ers krijgen in de toekomst misschien een betere behandeling, maar de strafrechterlijk geplaatsten vallen straks buiten de boot.'De samenleving

staat op dit moment niet te springen om extra geld uit te geven aan crimineeltjes. Zij zullen worden vergeten, terwijl voor hen ook absoluut een betere behandeling en

begeleiding nodig is.' Van Nieuwenhuizen coórdineert de behandelingen van jongeren bij De Catamaran, een forensisch psychi-

atrische kliniek voor adolescenten. Zij ziet verschillen in stoornissen bij de jongeren die de strafrechterlijke PIJ-maatregel (Plaatsing In een Jeugdinrichting) kregen en de ots-ers,'De PIJ-ers zijn vaker psychotisch, hebben

ook vaker een wapen gebruikt bij een delict. De ots-ers zijn vaker autistisch en hebben andere ontwikkelingsstoornissen. Zij komen meestal al op jonge leeftijd met

hulpverlening in aanraking.' Toch is ook volgens Nieuwenhuizen het onderscheid

niet makkelijk te maken. 'De rechter beslist of een jongere strafrechterlijk of civielrechtelijk wordt geplaatst. Maar de kinderrechter is geen gedragsdeskundige en laat zich vaak leiden door de indruk die hq van een jonkrijgt. De rechtspraak is dus niet loepzuiver, maar

gere

Omvorm

i

n

g tot jeu gdzorgi nstel I i n g

Tien van de vijftien locaties van de

justitiële jeugdinrichtingen (JJl's) moeten worden omgevormd tot jeugdzorginstellingen. Deze instellingen vangen straks alleen de kinderen die onder toezicht zijn gesteld op. In zoo8 worden vier justitiële jeugdinrichtingen overgeheveld naar leugdzorg, namelijk OGH in Zetten, het open gedeeltevan Het Keerpunt in Cadier en Keer, de Harreveld in

Almelo en het Poortje in Groningen. Daarmee krijgt de jeugdzorg er vierhonderd gesloten plaatsen bij. In zoog komen daar de Rentray in Eefde, De Heuvelrug in Lindenhorst, Den Engh in Ossendrecht en Den Engh in Den Dolder b'rj. Het totaal aantal gesloten plaatsen zal daarmee op165 komen. Volgend jaar bekijken de ministeries of er in zoto meer plaatsen bij moeten komen.


sttaks hrcÍt hct \,ool'ecn jongcn oÍ ntcisjr u,cl vr.r'strcl<Itcnclc g-ct'olucn oÍ hijre n str'.rÍr'cchtcr'lijl<c ol civiclrcchtcl i jlic nraut lcscl lt li jl t.'

ro g

ohan I(r'isL is clirrctcul vun cle jcugclgcv.rngcuis \,,r,,l' jonscns Dc SPlcnurn in lutPhrn. Hij is in PrinciPc positicf ovcr clc pl.rnnrrr vrlor ck' jcuuclirrlichtingrn.'[lct is tcrcclrt cllt politicr crr orrclcls lcgge n clut ots-crs nicI oP c1én hoolt l.t.togrn r,r'olclcl'r gegooicl ntct kinclclcn clic ccn clrlict hcltltrn g^cplccgcl.'l)r clilcctcur zirt in zijn inlichtinu^ lvcl clcgcli.lli vclschillen.'l)r jonuclcn clir ccn stlulnrautlcgcl hrltbe n grlir-rgcn, hrltlte n r'.urk ccn lccl,.s vun clclictrn erplrcg^d.lii konrcn sorns uit gczinnt'rr

c,

u

f

\o

o o N 0f

_o

E

u o a

lvaal clinrinccl gcclrag nolnlal is. /c zijn h.rrcler cn hcltbcn va licl sol'clcl grltr ui li t. ( iv icl lcc htcl i jk gcltl;rat str jonqcrrn hcltbcn rrat uu r'l i j lt oolt wcl clcl ictcn s-cplcrgrl. l\la.rl clat is cclclrl ccn rritvlociscI van ltcc[.ruouischr onrnacht vun clc orrclcls cn hct gcvolg van onltch.rnclrlc[c gccl lagss toolrr i sscr r. lirvc ncl icn ; écrnclclclc hccÍ t hclcnr ua I q'eert clcl ic tcn gcplcrg^cl.' Ioth ziet ooli I(r'ist obst.rkrls.l)c Sltlrnrlcn Itrrlt Ilvct:

I -- lÈ"Ë

Iocltics. l)c inlichting^ in /ut;thcn is'ccn crhtc jcugc[gcvangcnis,lrct grijzc, hog-c ltrlilirn.'|)c locutic in Waltutvclc[ ltccl t crn ol)cn \ct ling, is cclclcr''rclt soot'I vul<intrlrlrlt'. Nu g.ran clc l)lf -trs nit ccn tijcl in clr jcLruclgcvuugcllis cloor rr.ral c[c ()pcn \r'tting. I)aar'litrnnrn zij nou tijclrrts hun str';rl langz.rant ltun lcvrrt o;t;talikrn, wcrf irilu ccn oltlcic[ing ltruinne n ol crn blan zorlicu. I(r'ist:'Hct ls in icclcl ucval ltclanulijli cllt ooli cle jonee ns lurctccn stlaÍnlurtlcgcl stlal<s nog in clczc oltcn scttinrl Lclcclttl.unncn. i\1aar ili u,eet nirtoÍ cllt llogcliIli zlI zrjn.' IIr clc plan

not \/ool

clc

hclinclcling is rrog gcrn cluiclclijlirl r.rit rloct

hcicl ot,cl hoc clc ltrltanclclinrr r,.trr clc ots-rrs

glan zicrr. l)at Jongeren in de jeugdgevangenis Den Heyacker in Breda

clc bchunclcling anclcls ntoct, is cluiclclijl<. l)c Inspcctir vool c[c (iczonclhriclszolg I<r'aaI'tc in 2(X)5 in ccn fal)l)olt c[c ltsych iltrisc hc zorr] in clc jcuucltcvan-

gcn i sscn.

Aantal plaatsen in jeugdinrichtingen groeit gestaag Eind zoo5 hadden de Justitiële Jeugd-

inrichtingen 2.579 plaatsen. De helft daarvan wordt bezet door ots-ers. De doorstroom van jongeren met een strafmaatregel is sneller dan die van de ots-ers. Op r januari zoo5 waren er

van de ots-ers en strafrechterlijke jongeren zijn cijfers vanaf 2ooo beschikbaar. Het gaat hier om cijfers van het aantaljongeren op strafrechterlijke en op niet-strafrechterlijke titel dat steeds per jaar op t januari in

jeugdinrichtingen vastzit. Bij deze

bijvoorbeel d'r.zzSjongeren met een

de

strafmaatregel in de inrichtingen en t.zoo niet-strafrechterlijken. In totaal

cijfers is een stijging te zien van het percentage onder toezicht gestelde jongeren. In zooo was nog 4t procent van de jongeren die vastzat onder toezicht gesteld. ln zoo4 was hun aandeel toegenomen tot 54 procent en in zoo5 liep dit weer iets terug naar 49 procent.

stroomden er in dat jaa r zo'n 3'7oo jongeren met een strafrechterlijke maatregel nieuw in. Bij de ots-ers lang dat veel lager, namelijk ongeveer tt5o. Vandaar dat in zoo5 in totaal 4.965 jongeren op strafrechterlijke titel in de inrichtingen vastzaten en 2.346 jongeren die onder toezicht waren gesteld. De afgelopen tien jaar is het aantal plaatsen in de jeugdinrichtingen gestaag gegÍoeid. In r995 waren het er in totaal nog ro45 en jaarlijks kwamen er tussen de vijftig en 23o plaatsen bij. Over de verdeling

De Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen

heeft geen gegevens beschikbaar over eventuele wachtlijsten voor niet-acute gevallen. Wanneer de kinderrechter een acute plaatsing eist omdat het een crisisgeval is, komt de jongere na een dag of vijf, zes in de

inrichting terecht.

[. r' rvolclt tlr.rvolc[ocnclc ltclirlicn ol clr:.irln gcns cn nrrisjcs ccn ;tsychiatlischc stoolnis hcltbcn cn clc stoollrisscrr clic rvélzijn r,.tstucstclcl, u,olclrn vaal< ullccn beh.r rtclclrI urct urcclici j rrt'n. Oolt clc lcciclivcci.jÍcl's gcvcll aun clat clc belranck'ling vart jor.ttclc'n in ctr jcugclirrlichtins nict clÍccticl is. l)c

I'cciclivc'is zccr-hoog.llinncn vicl jaal liontt rcvcntirl ltlt,ccntopniruw in aaurliking'utct.itrstitir. F-n irt rrege rrli.q'

pro(cnt van clc'r'rciclivc gaat hct ol.r.r crnstigc clcliclcn, tvaat n.tininraal vie r',jaul stlalcllciging op stu.rt. l)c rcciclivccijfcls r,.rn clc ots-cl's crr clc stlaÍr'rchfcllijli gcltlaatstc ,iongclcn liugcrr rr ict vcl rrit cl Iia;rr'.

Korter

verblijf

Ifuc nroct clc ltchanclrlinq ltcfcr'/ r\llc Htt vcl'ltliil in clc

clcsl<trrlcliUcrl zijrl he t ct'o\/cr cctts.

irrrichtingcn nroct vccl lioltrr'.l:n c[c jonucl'cu utoctclt cc Ir i n tcn sieve bch

a

nclcl i ltu k li

jrclt.

N4rt t hcr'.r1tictn

vool hun \toornisscrr, extla scholirrgcn bijvoolltcclcl aslcssictlainins. l\4aal'ltclanulijlicr is rtos clat clc hclc or.t'tgrving bij cle bchanclcling rvolclt ltctr-olilicn. l)c zogcnrr.rnrclc ÀÍrr/li 5yslcnt I harap\,ltal<t ool< ch ltloblcnrcn binrtcn hctgc'zin, in clc ltuult, rncI r,ricnclcn cn o1t hct

l)r.ionrr-clrn liri;ucn ltijvoor'ltcclcl rnaatsch.rpltclijk n,rlli of rcclasscr ing rcn ltcgclcic[cr' clic nirt rt.tccl clan ccn trcntal.jonrrclcrt oltclcl zijn hocclc hcrlt. Dczc Pel's()on ltrlI clc.jongcl'c \\'ilnnccr' hij nict o1t schoollionrt opclaucr.r cn liontt lcgclnlrtiu lti.j hctuczin lil n g\. r'r,ctk of o1t school aun.

vil


DirecteurJohan I(ris wil het veLblijf in de jeugdinrichtingen het liefst alleen nog maar gebluiken als time-out. 'Als je groepen jongeren samen laat leven, krijg je een soort wedstrijd van wie de sterkste is, met alle intimidatie van dien.Jongeren in de puberleeftijd zrjn normaalgesproken bezig zich individueel te orrtwikl<elen. In een jeugdgevangenis kunnen zij dat niet, ze moeten zich de hele tijd aanpassen aan de groep. Het zon veel beter zijn om in korte tijd een goede diagnose te stellen, waarbij deskundigen naar de hele situatie van jongeren kijken. Zijn el trauma's die behandeld moeten worden, is er verslavingshulp rrodig? Wat is er nodig om hem weer een kans op de arbeidsmalkt te geven?' De bemoeienis met de jongeren na verblijf in een

jeugdinrichting moet ver gaan, vindt Krist. Hrj geeft het voorbeeld van eenjongen die na z4n verbl4fin dejeugdgevangenis in een reclasseringstlaject zit.'Hij heeft nu een Ieuke baan gevonden b4 een autobedrijf, heeft een leuk vriendinnetje en woont weel bij zijn vader. Maal hij blijft's morgens toch te lang in zijn nest liggen en krijgt problemen op zijn werk. Naar zijn vader luistert hij niet. Eigenlr.lk moeten we brj deze jongen iemand langs kunnen sturen clie hem uit zijn bed haalt.' Winr Slot vindt clat de MulriSysfen Therapv voor allebei

de groepen in de jeugdinrichting moet worden ingevoerd.'Het is de enige therapie die welkt.lk vind dat je jongeren die een ernstig delict hebben gepleegd best

nrag straffen, maar het moet wel effectief gebeuren. Wij

moeten die jongeren vaaldigheden aanleren waardoor ze weerbaarder worden. Ze lijken soms heel weleldwijs, maar ze zijn vaak bang en lcunnen zich niet goed beheersen. Het beste is om alle jongeren na een korte tijd en door te plaatsen naar een tehuis met veel structuur en meer vrijheden. Zodat ze weer werk kunnen zoeken, een paar dagen achter elkaar naar huis kunnen. Langzaamaan moeten ze weer naar de thuissituatie teruggaan of op zichzelf gaan wonen. Maar dat allemaal met intensieve begeleidi ng.' En dat kost natuurlijk wel extra geld. Hoogleraar Foren si sche Gees tel ijke Gezondheidszolg Van Nieuwenhuizen:'Als je naar de korte termijn kijkt,lijkt het alsof het veel kost. Maar bedenl< eens wat je bespaart als de recidive met twintig procent naar beneden gaat. Een nacht in een jeugdinrichting l<ost driehonderd euro en misdrijven veroorzaken natuurlijk ook de nodige maatschappelijke schade. Er moet dus meer geld komen voor behandeling, zowel voor de ots-ers als voor de strafrechtelijk geplaatste jongeren.' ,. '

COTUMN MAX PAM

AOW oftewel trekken van Drees mijn vorige stukje had ik het over

Inderdaad: daar kunnen Barend Biesheuvel,

lijsttrekkers hebben geschreven om hun campagnes kracht bij

Piet deJong, Wim Kok en Ruud Lubbers nog

> In

de boekjes, die onze

te zetten. Ik merkte toen

op:'ln Nederland

een puntje aan zuigen. Over

mijn miskenning van Drees'schrijvers-

is het nooit, zoals in de Angelsaksische

schap voel ik mij een beetje beschaamd,

landen, de gewoonte geweest dat politici boeken schrijven. Daar hadden Nederlandse politici geen tijd en ook geen talent voor. Of misschien hadden ze niet genoeg stof, want niet alles wat in dit kikkerlandje gebeurt,

want als klein jongetje heb ik Drees nog een handje mogen geven. Drees had namelijk de gewoonte om partijgenoten - en dat was mijn vader - persoonlijk op hun verjaardag te bezoeken. Hij bleef nooit Iang, maar ik zie hem nog de trap op komen van onze woning, twee hoog in de Amsterdamse Pijp. Drees was natuurlijk een groot man.Je zou hem, wat Nederland betreft, de politicus van de twintigste eeuw kunnen noemen. De invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW)in 1957 is zonder twijfel zijn belangrijkste heldenfeit. De Nederlandse taal heeft er een gezegde aan overgehouden: trekken van Drees. Nog steeds echoot na hoe belangrijk de invoering van die wet is geweest. Het was de eerste grote maatregel na de oorlog, die de mogelijkheid opwierp dat de maatschappij misschien wel'maakbaar'zou kunnen zijn.Je zou de AOW zelfs het symbool van dat maakbaarheidsidee kunnen noemen. De staat liet niemand in de steek. Weliswaar betekende het nog geen verzorging van de wieg tot het graf, maar wie oud was, hoefde niet meer bang te zijn te

is even belangrijk. Churchill schreef dikke

standaardwerken, waarvoor hij zelfs de

Nobelprijs kreeg. Maar weet u een titel van Colijn, Drees of Barend Biesheuvel?.' Lezer Bert Vuijsje protesteert bij het noemen van de naam Drees in dit verband. Hij wijst erop dat Willem Drees, tussen 1948 en 1958 premier van vier kabinetten,'een halve kastplank vol serieuze boeken'heeft geschreven. Lezer Bert Vuijsje heeft gelijk. Al schreef Drees nooit zijn memoires, toch heeft hij een indrukwekkende lijst van publicaties op zijn naam staan. Zijn eerste verscheen in1924 en ging over de werklozensteun. Daarna publ iceerde h ij : Vc n nte i tot me i, p e r so onlijke herinneringen aan bezetting en vezet(1958), Ee n jaar Buche nw ald ( 1 96 I ), Ze stigJ aar LevenservarĂ­ng (1962), Lasalle en Marx(l 967), Het Nederlandse Parlement vroeger en nu (1975), en nog veel meer.

verkommeren. De Partij van de Arbeid heeft steeds een belangrijk deel van haar kiezers aan'het trekken van Drees' te danken gehad. Het maakbaarheidsidee heeft lang stand gehouden, maar tenslotte kwam het besef op dat maakbaarheid ook maar een illusie is. Niettemin moet het als een electorale blunder worden beschouwd dat uitgerekend Wouter Bos van de PvdA aan de AOW is gaan tornen. Ongetwijfeld bedoelde Bos het allemaal anders, maar uiteraard waren de concurrerende partijen er als de kippen bij om de indruk te wekken of te versterken dat de PvdA de AOWging aanpakken. Daarbij was de wekelijkse uitval van Marcel van Dam

in de Volkskrant naar Wouter Bos zeer effectief. Het schrikbeeld,levend gehouden door Maxime Verhagen, van stervende oudjes in het verzorgingstehuis deed de rest. Als Wouter Bos de verkiezingen verliest dan heeft hij dat vooral te danken aan zijn onhandige opstelling in het AOW-debat. De instandhouding van de AOW bij een toenemende vergrijzing is een complexe zaak, althans volgens sommigen. Volgens socioloog Abraham de Swaan daarentegen is het voldoende als je elk jaar de pensioengerechtigde een maand later laat ingaan. Ongemerkt begint de AOW dan pas op je 66ste, 67ste , 68ste, of 100ste. Aan ons de keus. e

$

Y

qJ q.J

3

o a\l CJ

E (U c

Vluchteling in eigen land  

De telefonische hulpdienst voor huiselijk geweld krijgt honderden telefoontjes per maand, van vrouwen die voor hun leven vrezen tot mannen d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you