Page 82

82

mensis.pl

rubryki stałe

Jeżeli chcemy zawrzeć korzystną umowę

wynikają z obowiązujących przepisów to; „kto”,

z p o z yc j o n e re m m u s i m y z n a ć k i l k a

„co”, „na kiedy” i „za ile” dla nas zrobi, warto

podstawowych zasad jakimi rządzi się obrót

opisać dość szczegółowo.

profesjonalny. Podstawową regułą o jakiej należy pamiętać to fakt, że w polskim porządku prawnym istnieje domniemanie, iż w obrocie profesjonalnym B2B (z udziałem wyłącznie przedsiębiorców) pierwszeństwo w określeniu relacji miedzy stronami mają zapisy umowy. Oznacza to, że relacja miedzy stronami może być zupełnie niezgodna z prawem polskim (naturalnie w racjonalnym tego zwrotu znaczeniu), jeżeli obie strony umowy świadomie się na to zgodzą, a zgodę swoją przypieczętują podpisem na wspomnianym dokumencie. Jest to zasada zg o ł a i n n a n iż w o b ro c i e z u dz i a ł e m konsumentów (B2C) gdzie na pierwszym miejscu stawia się dobro tych ostatnich, a więc pierwszeństwo mają przede wszystkim zapisy ustawowe.

W umowach dotyczących pozycjonowania warto również poruszyć kolejną kwestię, a więc w jaki sposób wspomniane umowy powinny być traktowane w razie sporu. Czy jako umowa zlecenia, czy też umowa o dzieło? Obie umowy o których wspomniałem powyżej są powszechnie znane i uregulowane przez kodeks cywilny. Jest jednak między nimi spora różnica z której często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy. Umowa zlecenia to rodzaj zobowiązania stron w ramach którego jedna strona deklaruje się, że będzie wykonywała określone czynności aby osiągnąć jakiś rezultat, a druga strona za wykonanie tych czynności zapłaci. Umowa o dzieło, to tzw. umowa rezultatu, a więc umowa w której wykonawca zobowiązuje się dane dzieło wykonać (dany rezultat osiągnąć), a zlecający

W związku z powyższym można wysnuć

zapłacić za wykonane dzieło. W tego typu

kolejną ważną zasadę. Liczy się to co zawarto

umowach często mamy do czynienia również

w umowie, a nie to, do czego zadeklarował

z protokołami przekazania dzieła, a więc

się jej wykonawca w rozmowie telefonicznej

kolejnymi oświadczeniami woli, które

czy folderze reklamowym. Jeżeli chcemy

potwierdzają lub nie wykonanie dzieła.

zaw rze ć n a j ko rzys t n i e j szą d l a s i e b i e umowę musimy zawrzeć w niej wszelkie kwestie, które są dla nas najważniejsze. Nie warto dać zbyć się stwierdzeniami „to przecież oczywiste” czy też „tego nie trzeba zapisywać”. To co może okazać się oczywiste dla profesjonalisty w swojej branży, oczywistym nie musi być dla sądu, który jest bezstronnym arbitrem, opierającym się wyłącznie na zapisach umowy. O ile nie jestem zwolennikiem tworzenia bardzo rozbudowanych umów, często sztucznie rozszerzanych przez zamieszczanie rozwiązań, które wprost

W jaki sposób poznać czy umowa pozycjonowania jest umową zlecenia czy też umową o dzieło? Przede wszystkim należy pamiętać, że o zakwalifikowaniu umowy do konkretnych przepisów nie decyduje jej nazwa. Najprostszym sposobem weryfikacji jest sprawdzenie do czego zobowiązuje się wykonawca. Jeżeli w umowie zapisane jest, że dzięki działaniom pozycjonowania wykonawcy osiągniemy np. liczbę x wejść na stronę czy też pozycję na pierwszej stronie w wyszukiwarce lub w pierwszej dziesiątce wyników, to można

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement