Page 74

74

mensis.pl

Komunikację należy rozumieć jako budowanie wizerunku danej marki, czego efektem powinno być zrozumienie pomiędzy marką, a jej potencjalnym klientem. Czyli zadaniem osoby odpowiedzialnej za PR jest sprawić, aby marka była postrzegana tak, jak chcesz aby była postrzegana. Dobrze skrojone działania wizerunkowe wspomagają rozpoznawalność i wzbudzają zaufanie potencjalnych klientów d o Two j e j m a r k i , a i m b a rdz i e j z n a ny jesteś i im większe wzbudzasz zaufanie, tym lepszą sprzedaż będzie generował Twój sklep internetowy. Jestem przekonany, że często dokonałeś decyzji zakupowej

marketing

1

Blog, czyli content marketing dla Twojej marki

Blog to narzędzie, które wbrew wyobrażeniu wielu przedsiębiorców nie jest już tylko internetowym pamiętnikiem. Dziś jest to edukacyjne i opiniotwórcze medium, nierzadko prowadzone przez najlepszych b ra nżow yc h s p e c j a l i s tów. J eże l i j a ko ekspert lub lider opinii w swojej dziedzinie, b ę d z i e sz s u m i e n n i e p rowa d z i ł b l o g a firmowego, to z upływem czasu efekty jego funkcjonowania odczujesz w wynikach finansowych swojego sklepu internetowego.

tylko na podstawie faktu, że o jednej marce

"Coraz większą wagę polskie sklepy internetowe

słyszałeś, a o drugiej nie.

p r z y w i ą z u j ą d o c o n t e n t m a r ke t i n g u .

Przed rozpoczęciem działania z internetowym public relations, zacznij od zdefiniowania swo j e g o oto cze n i a ko n ku re n c y j n e g o, czyli wypisz swoje silne i słabe strony, wyznacz grupy docelowe i określ, które z nich mają szansę wejść w interakcję z Twoimi komunikatami, aby z biegiem czasu z obserwatora dojrzeć do roli klienta, fana, a na końcu ambasadora Twojej marki.

Jest to trend światowy, który nieuchronnie m u s i a ł d o t r ze ć i d o n a s . C o w a ż n e , roś n i e l i cz b a f i r m , k tó re w ł as ny m p rzy k ł a d e m p o t w i e rd za j ą , że co n te n t marketing to nie tylko dbanie o w i ze r u n e k i b u d owa n i e św i a d o m ośc i m a r k i . Dz i ę k i w y so k i e j j a kośc i t re śc i ą , k t ó re m e r y t o r y c z n i e o p i s u j ą o f e r t ę danego sklepu, jesteśmy w stanie dotrzeć do potencjalnych klientów już na poziomie

Przykładowe narzędzia i działania,

b a rd zo w cze s n e g o za i n te re s owa n i a

które wspomogą Twój e-PR

zakupem. Na dodatek wpisanie contentu do

Internet zapewnia pokaźne spektrum narzędzi i daje mnóstwo możliwości, które możesz wykorzystać do budowania swojej re l a c j i z o to c z e n i e m i n te r n e to w y m . Era komunikacji dwukierunkowej pozwala na czynną interakcję z Twoimi odbiorcami, dzięki czemu mogą oni poczuć, że przynależą do wyjątkowej społeczności. Z czego zatem korzystać?

strategii promocji pozwoli na przeprowadzenie wielu ciekawych i tańszych akcji marketingowych, k t ó re d o c e l o w o m o g ą z a d e c y d o w a ć o podwyższeniu jakości i wartości sprzedaży. Taka strategia staje się coraz poważniejszą ko n ku re n c j ą d l a c zę s to b ez m y ś l n e g o i zautomatyzowanego "palenia" budżetów w s p o s ó b s t a ro m o d ny i p o p u l a r ny. " mówi Piotr Urbaniak z ReachBlogger.pl, platformy która biznesowo łączy blogerów i firmy.

Mensis.pl nr 35  
Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement