Page 63

marketing

5

Mieszane kierowanie

GDN pozwala na kierowanie reklam na wiele sposobów: kontekstowe, na konkretne miejsca docelowe, na całe tematy stron, kierowanie po zainteresowaniach, ale również remarketing czy kierowanie demograficzne. Warto łączyć te metody. Przykładowo, jeśli kierujemy re k l a m ę d o o s ó b z a i n te re s o w a n yc h fitnessem, to gorszy efekt otrzymamy, gdy reklama wyświetli się na ogólnej, dowolnej stronie niż jeśli trafimy akurat w moment czytania przez daną osobę forum o fitnessie czy artykułu na ten temat. Stąd warto łączyć kontekst + kategorie behawioralne. Ta zasada działa również ze względu na typowe intencje i podejście użytkownika, czyli, jeśli wyświetlamy reklamę sklepu zabawkowego mężczyznom, raczej lepiej zadziała baner z samochodem na sterowanie (oczywiście to dla dziecka…), a dla kobiety – mamy – zabawka edukacyjna lub książka. To tylko teoretyczny przykład, ale w trakcie naszych kampanii dojdziemy do konkretnych wniosków i pomysłów na modyfikacje reklam. Sprzedając nowy model samochodu osobom z kategorii zainteresowań – motosporty, prezentujemy osiągi samochodu na banerze. Osoby, które trafiły do kategorii zainteresowań

mensis.pl

63

k o n w e r t u j ą c yc h g r u p u ż y t k o w n i k ó w.

6

Ograniczenie liczby wyświetleń

Jeśli korzystamy z remarketingu, to temat obowiązkowy. Kampanie w GDN koniecznie powinny mieć dobrze przemyślane ograniczenie liczby wyświetleń na jednego użytkownika. Możemy ustawiać je na poziomie reklamy, grupy reklam czy kampanii dla konkretnego użytkownika. Bardzo ważne jest to, żeby nie irytować użytkownika naszymi reklamami, ż e by g o n i e z a s y py w a ć p r z e k a z e m . D r u g i waż ny a s p e k t , to fa k t , że 1 0 0 000 wyświetleń reklamy wśród 10 000 uży tkowników, to zupełnie inny efekt niż 100 000 wyświetleń reklamy wśród i d e n t y c z n e j l i c z b y u ż y t k o w n i k ó w. W k a m p a n i a c h w G D N s ku p i a my s i ę często na zasięgu i właśnie częstotliwości. Zależnie od celów biznesowych, będzie nam zależało na dotarciu do jak największej ilości użytkowników, ale również – na o d p o w i e d n i m n a s yc e n i u p r z e k a z e m reklamowym, aby zwiększać szansę na konwersję.

7

Testy reklam

ekologia i zdrowy tryb życia, będą lepiej

To bardzo niedoceniany temat w GDN.

reagowały na informacje o niskiej emisji –

P rz yg o to w a n i e k a m p a n i i n i e p o l e g a

spalaniu. Natomiast zupełnie inne reklama

na przygotowaniu kilku reklam. Po pierwsze,

trafi do młodych rodziców – stawiamy na

starajmy się testować skuteczność reklam

bezpieczeństwo, zalety pod małe dzieci

te k s tow yc h vs re k l a m d i s p l ayow yc h .

itp. Pamiętajmy, żeby naszych odbiorców

Po drugie, warto wykorzystywać reklamy w jak

traktować jak najbardziej indywidualnie.

największej ilości rozmiarów. Nie gwarantuje

Ta k i e d z i a ł a n i a p o z w a l a j ą t w o r z y ć

to automatycznie najlepszych wyników,

kampanie i ulepszać je pod kątem najlepiej

ale nasycenie miejsc docelowych, które

Mensis.pl nr 35  
Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement