Page 58

mensis.pl

58

strategie

Przepis na wzrost sprzedaży i zaufania

samym czasie, na tej samej grupie odbiorców

wśród nowych odwiedzających

testować różne komunikaty USP i porównywać,

1

które z nich są najskuteczniejsze.

Przeprowadzić badanie Net Promoter Sco re n a k l i e n t a c h s k l e p u . W ty m

ce l u n a j l e p i e j s k o rz y s t a ć z n a rzę d z i do badań internetowych lub do personalizacji.

4

Po zakończeniu testów i zweryfikowaniu, o ile nowe komunikaty zwiększyły sprzedaż

w skali całego sklepu pozostaje nam podjąć

Mój zespół pracuje na Marketizatorze,

już nieprzypadkową decyzję, które komunikaty

gdzie można precyzyjnie określić segment

budujące zaufanie oraz w którym miejscu sklepu

odwiedzających, jakich zaprosimy do badania

wdrażamy na stałe.

np.: Dokonali, co najmniej 2 zakupów w ciągu ostatnich 3 miesięcy na kwotę nie mniejszą niż 200 zł i właśnie ponownie wracają do sklepu.

Wnioski Bardzo często niewielkie zmiany na stronie

Dodatkowo zadajemy pytanie – Co przekonało

sklepu potrafią przynosić bardzo duże wzrosty

ich do zakupu w naszym sklepie?

wyników sprzedażowych w skali całej sprzedaży online, którą prowadzimy Jednak najtrudniejsze jest znalezienie, jakie to mają

Wybieramy z badania komunikaty budujące

być zmiany. Przykładem takich zmian są właśnie komunikaty

zaufanie. Ze wszystkich badanych

budujące zaufanie. Możemy eksperymentować,

obszarów wybieramy, tylko najpopularniejsze

możemy wyświetlać je w oparciu o własne

3-4 odpowiedzi od promotorów. Na ich

doświadczenia, czy podglądając konkurencję.

2

podstawie ustalamy kilka krótkich i prostych komunikatów.

3

Jednak najlepiej sprawdza się podejście, gdzie głównymi pomysłodawcami i doradcami staną

Testujemy komunikaty przy pomocy

się nasi klienci i oni nam wskażą jak ulepszać

platformy do testów AB wprowadzamy

nasz sklep. Na rynku istnieją już narzędzia,

zmiany na stronie naszego sklepu np.:

które pozwalają zarówno regularnie zbierać

na głównej stronie lub karcie produktu

informacje od wybranych klientów jak i na tej

mierzymy o ile zmieniają się wyniki sprzedażowe

podstawie testować ulepszenia i nowe pomysły

sklepu, jeśli dodamy tam nowe lub zmienimy

na stronie sklepu. Jest to najszybsza droga do

istniejące komunikaty USP. Zmianę możemy

trwałych wzrostów generowanych przychodów.

kierować do wszystkich odwiedzających lub ponownie do określonego segmentu np.:

PIOTR ORACZ

tylko dla nowych odwiedzających. Po n ow n i e d o t a k i c h te s tów m oże my zastosować Marketizatora. Możemy w tym

Od 2007 roku konsultant w Microsoft w zakresie Business Inteligence, współtwórca platformy Loopa.eu

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement