Page 39

strategie

mensis.pl

39

Rysunek 4. Grupy cenowe i role produktów

rekomendowanych przez producenta cen

i produktów standardowych, a z drugiej – mają

detalicznych. Ceny w przypadku produktów

relatywnie niską wartość. Dodatkowo, to

opiniotwórczych pełnią rolę inwestycji

mogą być produkty, których jesteśmy jedynym

w wizerunek cenowy sklepu. Mają one też

dostawcą, nie mają odpowiedników na rynku lub,

za zadanie przyciągnąć klientów do skorzystania

po prostu, świadomość klienta o poziomie

z usług naszej firmy – być tzw. traffic driverami.

ceny jest niewielka.

Ceny produktów standardowych ustalane są na poziomie odzwierciedlającym kompromis pomiędzy ceną optymalizującą przychód a ceną optymalizującą zysk. Ceny w tym przypadku powinny uwzględniać również bonusy dla dostawców. Do tej grupy należą zazwyczaj produkty lub usługi, które musimy mieć dostępne w ofercie, gdyż stanowią one trzon naszego portfolio.

Różnicowanie i przejrzystość cen

3

Ceny produktów i usług oferowanych przez sklepy internetowe, podlegają różnicowaniu. Różnice w cenach

wynikają z innego poziomu kosztów czy marży minimalnej. Przejrzystość komunikowanych cen jest jednym z kluczowych zagadnień przy sprzedaży, gdyż ich nad-

Tak zwane generatory zysku to produkty,

mierna komplikacja może zniechęcać

k tó r yc h ce n a u k i e r u n kowa n a j e s t n a

klienta. Ponadto pozwala zwiększyć kon-

optymalizację zysku. Ustalana jest więc

wersję zainteresowania na sprzedaż. Zbyt

w oparciu o elastyczność cenową popytu

łatwa porównywalność cen skłania jednak

i koszty zmienne. Innymi słowy, są to

klienta do wyboru tańszych ofert. Firmy

produkty lub usługi, które z jednej strony

e - co m m e rce s t o s u j ą ró ż n e m o d e l e

są komplementarne do traffic driverów

przejrzystości cen: pełną przejrzystość,

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement