Page 34

34

mensis.pl

rynek

do 50 000 zł pozwalające na rozpoczęcie

zabraknie również środków na działania

współpracy przedsiębiorców z jednostkami

„miękkie”, czyli szkolenia i inne formy

naukowymi. W przeciwieństwie do projektów

podnoszenia kwalifikacji w przedsiębiorstwach.

inwestycyjnych, projekty B+R muszą wpisywać

Nadal finansowane będą także projekty

się w regionalne inteligentne specjalizacje,

z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy

a ze wsparcia mogą skorzystać także duże

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

przedsiębiorstwa. Maksymalny poziom

W nowym okresie programowania, w znacznie

wsparcia dla przedsiębiorstwa na pracę B+R

większym stopniu niż w latach 2007-2013,

został ustalony wg rozporządzenia UE i jest on

wykorzystywane będą zwrotne instrumenty

jednakowy dla wszystkich województw. Mikro

finansowe, takie jak pożyczki czy poręczenia.

i m a l i p rze d s i ę b i o rc y m o g ą l i czyć n a

Dlatego też w przyszłych konkursach można

maksymalnie 80% dofinansowania badań

spodziewać się zapisów o dofinansowaniu

p rze mys ł ow yc h , a w p rz y p a d ku p ra c

udzielanym w formie pożyczki, a nie dotacji

rozwojowych – na maksymalnie 60% kosztów

bezzwrotnej.

kwalifikowanych. Średnie przedsiębiorstwa dostaną dofinansowanie odpowiednio do 75% i 50%, a duże przedsiębiorstwa – maksymalnie do 65% i 40%. Oprócz opisanych powyżej typów działań, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z priorytetów dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej, m.in. poprzez wdrażanie odnawialnych źródeł energii. Nie

Paweł Iwanek Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Varsovia Capital S.A. tel.: +48 22 379 78 00 kom.: +48 662 229 249 Varsovia Capital świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement