Page 33

rynek

mensis.pl

33

na inwestycje w środki trwałe oraz wartości

na projekty inwestycyjne ustalony został na

niematerialne i prawne przyczyniające się

poziomie 45% kosztów kwalifikowalnych.

do rozwoju innowacyjności w mikro, małych

Najbogatszy region Polski – Mazowsze zostało

oraz średnich przedsiębiorstwach.

podzielone na podregiony, a każdy podregion

W p rz y p a d ku tyc h d z i a ł a ń zg o d n o ś ć

ma inny maksymalny poziom wsparcia.

z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

W podregionie obejmującym m.st Warszawa

nie jest obligatoryjna, jednak projekty zgodne

do 31.01.2017 roku maksymalny poziom

z regionalnymi specjalizacjami będą lepiej

dofinansowania wyniesie 35%; po tej dacie

punktowane, co zwiększy ich szanse na

już tylko 30%. W pozostałych podregionach

dofinansowanie. Wyjątek stanowi m.in. nabór

Mazowsza maksymalny poziom wsparcia

w działaniu 2.2.1 planowany na III kwartał

w y n o s i 5 5 % l u b 4 0 % – w p rz y p a d ku

2015 roku w woj. zachodnio-pomorskim,

podregionu warszawsko-zachodniego. Warto

który skierowany będzie tylko do projektów

wspomnieć, że z maksymalnego poziomu

wpisujących się w inteligentne specjalizacje.

dofinansowania mogą skorzystać tylko

Każde województwo indywidualnie dostosowuje

mikro i mali przedsiębiorcy. W stosunku do

zapisy dotyczące konieczności zgodności

średnich przedsiębiorstw maksymalny poziom

z inteligentnymi specjalizacjami, dlatego –

wsparcia należy obniżyć o 10%, a dla dużych

przed rozpoczęciem procesu aplikowania

przedsiębiorstw – o 20%.

o środki – warto zbadać, czy tematyka naszego projektu jest zgodna z inteligentnymi

Projekty B+R zgodne z Inteligentnymi

specjalizacjami danego regionu. Wysokość

Specjalizacjami

wsparcia w projektach inwestycyjnych ustalona została zgodnie z regionalną mapą pomocy

Na rok 2015 województwa przewidziały także

inwestycyjnej, a na poziom dofinansowania ma

konkursy na projekty badawczo-rozwojowe.

wpływ wielkość przedsiębiorstwa oraz poziom

W ramach zaplanowanych naborów wsparcie

rozwoju województwa, w którym funkcjonuje

będą mogły uzyskać projekty polegające

firma. Na największe wsparcie mogą liczyć

na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej

przedsiębiorcy z najsłabiej rozwiniętych

i n f ra s t r u k t u r y b a d a wczo - roz wo j owe j

regionów Polski Wschodniej, tj. lubelskie,

w przedsiębiorstwach oraz polegające na

podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac

– wsparcie do 70% kosztów kwalifikowanych.

rozwojowych. Najwcześniej, bo na III kwartał

O nieco mniejsze wsparcie, bo maksymalnie

2015 roku, planowany jest konkurs w woj.

do 55% kosztów kwalifikowanych, mogą

kujawsko-pomorskim. Na IV kwartał 2015

aplikować przedsiębiorstwa z lubuskiego,

roku nabory na projekty B+R zapowiedziały

ł ó dz k i e g o, ku j aws ko - p o m o rs k i e g o,

woj. dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie

świętokrzyskiego, małopolskiego, opolskiego,

oraz śląskie. Województwo mazowieckie

pomorskiego i zachodniopomorskiego.

w IV kwartale planuje rozdysponować

W woj. dolnośląskim, śląskim oraz wielkopolskim

„ b o n y n a i n n o w a c j e ” s k i e ro w a n e d o

m a k sy m a l ny p oz i o m d o f i n a n s owa n i a

przedsiębiorców z sektora MŚP w wysokości

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement