Page 18

18

mensis.pl

rynek

Koniec wirtualnej prohibicji? Łukasz Jaje

1

2

– Myślę, że jest taka szansa, ponieważ nie potrzebujemy tutaj jakichś wielkich regulacji. Przede wszystkim musimy iść konsekwentnie w stronę zrozumienia, że nie uciekniemy przed elektronizacją świata. – Oto słowa wypowiedziane przez Arkadiusza Bąka (podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki) w odpowiedzi na pytanie o możliwość zalegalizowania sprzedaży alkoholu w sieci w tym roku. Te dwa zdania, które padły podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wywołały spore poruszenie w branży. Niestety, wszystko wskazuje, że to była tylko zagrywka pod publiczkę.

Zapowiedzi patykiem pisane?

,,

Posłowie wielokrotnie składali interpelacje

stanowisko wyrażone przez podsekretarza

w sprawie uregulowania kwestii sprzedaży

stanu Arkadiusza Bąka z upoważnienia

alkoholu. Na początku kwietnia podobne

ministra gospodarki.

zapytanie złożył poseł Maks Kraczkowski. O d p ow i e d z i u d z i e l i ł m u w s p o m n i a ny już Arkadiusz Bąk. W piśmie z 20 kwietnia możemy przeczytać, że m.in. związku z licznymi zapytaniami ze strony przed-

Biorąc pod uwagę zadania określone

siębiorców, minister gospodarki wystąpił

w ustawie, w szczególności

do ministra zdrowia z prośbą o wyrażenie

wychowanie obywateli w trzeźwości

stanowiska w tej sprawie. Ministerstwo

i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zdrowia wyraziło sprzeciw legalizacji sprzedaży

oraz stanowisko ministra zdrowia

napojów alkoholowych za pośrednictwem

w sprawie dopuszczalności

środków porozumiewania się na odległość,

sprzedaży napojów alkoholowych

czyli krótko mówiąc w sieci. Opór związany

za pośrednictwem internetu, uprzejmie

j e s t z rz e k o m y m b ra k i e m g w a ra n c j i

informuję, że minister gospodarki

prowadzenia obrotu alkoholem w sposób

nie podjął prac nad nowelizacją

rzetelny. Na koniec crème de la crème, czyli

ustawy w tym zakresie.

Mensis.pl nr 35  
Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement