Page 15

felieton

Mit założycielski pierwszy

mensis.pl

15

znanych powodów cedujemy duże budżety reklamowe/marketingowe zewnętrznym

Mianem dziejów bajecznych w znawstwie

agencjom jako płatność za czynności,

kultury określa się pewien schemat fabular-

których – szybciej bądź wolniej, ale często

no-realny, który dotyczy czasów historycz-

– możemy nauczyć się sami (mam tu na

nie niezbadanych i nieopisanych. Dlatego też

myśli podstawy pozycjonowania czy mecha-

przymiotnik „bajeczny” zakłada dużą dowol-

nizmy działania API lub strategii sprzedaży

ność w zakresie sądów i opinii. Bajeczne

w serwisach ofertowych). Mimo transpa-

dzieje logistyki w e-commerce zaczęły się –

rentnych ofert, skrojonych na miarę potrzeb

po pierwsze – od powszechnego pomijania

danego rzeczywistego e-commerce, wciąż

tego zagadnienia. Po drugie – zasadzone są

mamy problem z oddaniem na zewnątrz

na wyobrażeniach o kształcie logistyki

tego, nad czym totalnej kontroli mieć nie

e-handlu oraz wyobrażeniach o samym

musimy: magazynowaniem, kompleto-

e-handlu, wspartych na osobnym micie

waniem przesyłek i ostatnią milą,

odbioru osobistego. Powszechne więc wyobra-

czyli jakością samej dostawy (kurierskiej).

żenie o logistyce w e-commerce, to hasłowo: pawlacz, tapczan, garaż, a w najlepszym wypadku budynek gospodarczy czy blaszak na powiatowym targowisku. Sam podczas tygodni szkoleniowych widziałem „magazyny”, które płynęły nie mlekiem i miodem, ale zardzewiałą deszczówką, i to niekoniecznie z rynny, oraz takie, do których dojeżdżałem kilka kilometrów polną drogą, mijając lokalnego listonosza jadącego rowerem po przesyłki. Niezależnie od finalnego kształtu, zawsze były to inwestycje własne. Kosztotwórcze. Mit założycielski drugi Jako przedsiębiorcy e-commerce jesteśmy często wyposażeni w przekonanie, że musimy czuwać nad wszystkimi składnikami biznesu, ale jakby pojedynczo obdarzać je tak samo mocną miłością. Z bliżej nie-

,,

Jako przedsiębiorcy e-commerce jesteśmy często wyposażeni w przekonanie, że musimy czuwać nad wszystkimi składnikami biznesu, ale jakby pojedynczo obdarzać je tak samo mocną miłością.

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement