Page 1

CatĂ leg formatiu 2017

www.mutuand.com


ÍNDEX

1- ÀREA DE FORMACIÓ DE MUTUAND. ......................................................................... 3 2- CIRCUIT DIDÀCTIC. .................................................................................................. 3 3- SOLUCIONS FORMATIVES. ....................................................................................... 3 

Capacitacions. ................................................................................................... 4

Tallers de Salut. ............................................................................................... 10

Formacions presencials. .................................................................................. 10

Formacions e-learning. ..................................................................................... 10

4- CALENDARI FORMATIU. ......................................................................................... 11

www.mutuand.com


1- ÀREA DE FORMACIÓ DE MUTUAND. El millor tipus de formació és aquella que s'adapta a les necessitats reals de cada empresa i el seus treballadors. A Mutuand disposem de solucions formatives per optimitzar les activitats de les empreses, tant a nivell presencial com en línia. L’objectiu de l’àrea de formació és analitzar i aplicar la normativa sobre prevenció de riscs laborals, processos i condicions de treball, sistemes d'organització d'empresa, planificacions preventives i dades sobre riscos i accidents, identificant els factors de risc, interpretant els efectes sobre la salut i relacionant riscos, mesures preventives i proteccions, per tal de determinar els riscos de les tasques que realitza el treballador/a.

Busques una formació? Disposem de la que necessites.

2- CIRCUIT DIDÀCTIC. Des de Mutuand impulsem la realització d’un pla formatiu continu en funció de les necessitats de cada empresa, ja que sabem que la formació i sensibilització és la clau de l’èxit. D’aquesta manera neix els nostres CircuitsDidàctics on s’inclouen accions formatives necessàries per cada lloc de treball, específiques i sobre salut.

Oferim solucions de proximitat i a mida.

3- SOLUCIONS FORMATIVES. A continuació, us presentem una breu descripció de les solucions formatives que oferim:

www.mutuand.com

Pàgina 3 de 12


Capacitacions de l’àmbit de Prevenció Tècnica.

Tècnic en Prevenció amb Funcions de Nivell Bàsic Durada: 50 hores – Modalitat: Presencial Dirigit a: Empresaris que vulguin assumir la implantació de la Llei 34/2008 (art. 14), directius o comandaments encarregats a l’empresa, interlocutors amb el servei de prevenció aliè, personal designat per posar en pràctica els primers auxilis, la lluita contra incendis i l’evacuació dels treballadors.

Metodologia docent: L’acció formativa s’imparteix a les instal·lacions de tendències d’actuacions de “gamificació” i roll-play.

, on s’aplicaran les

La formació estarà dividida en continguts teòrics i continguts pràctics. Un cop realitzada la presentació del contingut teòric, caldrà superar la prova de validació d’aquesta part, que és un requisit indispensable per poder accedir la part pràctica de l’acció formativa, amb un mínim de 50% de respostes correctes.

Contingut de la formació: Mòdul 1: Conceptes bàsics sobre la seguretat i la Salut en el Treball. (5 h) Mòdul 2: Riscos Generals i la Seva Prevenció. (15 h): Mòdul 3: Prevenció i Socors Cívics, lluita contra incendis, evacuació i plans d'emergència. (15 h) Mòdul 4: Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa. (15 h) Observacions:  Per assolir amb èxit aquesta formació, és necessària la superació de l’examen final de validació de coneixements.

Objectiu de la formació: Aquest curs capacita a l'alumne de qualsevol col·lectiu laboral per desenvolupar les funcions com a Tècnic Nivell Bàsic, proporcionant els coneixements bàsics necessaris de les quatre disciplines preventives

www.mutuand.com

Pàgina 4 de 12


Treballs amb Pont Grua

Durada: 2 hores teòriques i 2 hores pràctiques – Modalitat: Presencial Dirigit a: Professionals que realitzin tasques amb la utilització de ponts grues durant la seva jornada laboral per tal d’adquirir la capacitació necessària per identificar i prevenir els riscos laborals del seu lloc de treball.

Metodologia docent: L’acció formativa s’imparteix a les instal·lacions de tendències d’actuacions de “gamificació” i roll-play.

, on s’aplicaran les

La formació estarà dividida en continguts teòrics i continguts pràctics. Un cop realitzada la presentació del contingut teòric, caldrà superar la prova de validació d’aquesta part, que és un requisit indispensable per poder accedir la part pràctica de l’acció formativa, amb un mínim de 50% de respostes correctes.

Contingut de la formació: Contingut teòric:  Normativa legal andorrana.  Normativa europea (EN).  El pont grua i les característiques.  Normativa d’ús.  Revisions diàries i manteniment del pont grua.  Equips de protecció individual.  Senyalització en l’ús del pont grua.  Riscos derivats de l’ús del pont grua.  Examen de validació de coneixements teòrics. Contingut pràctic:  Simulació de casos reals.  Examen de validació de coneixements pràctics. Observacions:  Per assolir amb èxit aquesta formació, és necessària la superació de l’examen teòric i l’examen pràctic.

Objectiu de la formació:  Adquirir els coneixements necessaris sobre seguretat i salut en el treball.  Identificar i prevenir els riscos derivats de la realització de les tasques del lloc de treball.  Conèixer la terminologia d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals.

www.mutuand.com

Pàgina 5 de 12


Treballs en Altures

Durada: 4 hores teòriques i 4 hores pràctiques – Modalitat: Presencial Dirigit a: Professionals que realitzin tasques a més de 2 m d’altura durant la seva jornada laboral per tal d’adquirir la capacitació necessària per identificar i prevenir els riscos laborals del seu lloc de treball.

Metodologia docent: L’acció formativa s’imparteix a les instal·lacions de tendències d’actuacions de “gamificació” i roll-play.

, on s’aplicaran les

La formació estarà dividida en continguts teòrics i continguts pràctics. Un cop realitzada la presentació del contingut teòric, caldrà superar la prova de validació d’aquesta part, que és un requisit indispensable per poder accedir la part pràctica de l’acció formativa, amb un mínim de 50% de respostes correctes.

Contingut de la formació: Contingut teòric:  Normativa legal andorrana.  Normativa europea (EN).  Proteccions col·lectives i individuals.  Principis bàsics de la protecció anticaiguda.  Mesures de seguretat davant condicions meteorològiques adverses.  Examen de validació de coneixements teòrics. Contingut pràctic:  Tècniques d’accés i posicionament.  Examen de validació de coneixements pràctics. Observacions:  Per assolir amb èxit aquesta formació, és necessària la superació de l’examen teòric i l’examen pràctic.

Objectiu de la formació:  Adquirir els coneixements necessaris sobre seguretat i salut en el treball.  Identificar i prevenir els riscos derivats de la realització de les tasques del lloc de treball.  Conèixer la terminologia d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals.

www.mutuand.com

Pàgina 6 de 12


Treballs amb Plataformes Elevadores

Durada: 4 hores teòriques i 2 hores pràctiques – Modalitat: Presencial Dirigit a: Professionals que utilitzen plataformes elevadores durant la seva jornada laboral per tal d’adquirir la capacitació necessària per identificar i prevenir els riscos laborals del seu lloc de treball.

Metodologia docent: L’acció formativa s’imparteix a les instal·lacions de tendències d’actuacions de “gamificació” i roll-play.

, on s’aplicaran les

La formació estarà dividida en continguts teòrics i continguts pràctics. Un cop realitzada la presentació del contingut teòric, caldrà superar la prova de validació d’aquesta part, que és un requisit indispensable per poder accedir la part pràctica de l’acció formativa, amb un mínim de 50% de respostes correctes.

Contingut de la formació: Contingut teòric:  Normativa legal andorrana.  Normativa europea (EN).  Proteccions col·lectives i individuals.  Principis bàsics de la protecció anticaiguda.  Tipus de plataformes elevadores.  Dispositius de seguretat de les plataformes.  Riscos i normes bàsiques per al maneig, funcionament i manteniment de les plataformes.  Examen de validació de coneixements teòrics. Contingut pràctic:  Ús efectiu dels equips de protecció anticaigudes.  Maneig segur de les plataformes elevadores.  Examen de validació de coneixements pràctics. Observacions:  Per assolir amb èxit aquesta formació, és necessària la superació de l’examen teòric i l’examen pràctic.

Objectiu de la formació:  Adquirir els coneixements necessaris sobre seguretat i salut en el treball.  Identificar i prevenir els riscos derivats de la realització de les tasques del lloc de treball.  Conèixer la terminologia d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals.

www.mutuand.com

Pàgina 7 de 12


Treballs en Espais Confinats

Durada: 4 hores teòriques i 2 hores pràctiques – Modalitat: Presencials Dirigit a: Professionals que realitzin tasques en espais considerats confinats durant la seva jornada laboral per tal d’adquirir la capacitació necessària per identificar i prevenir els riscos laborals del seu lloc de treball.

Metodologia docent: L’acció formativa s’imparteix a les instal·lacions de tendències d’actuacions de “gamificació” i roll-play.

, on s’aplicaran les

La formació estarà dividida en continguts teòrics i continguts pràctics. Un cop realitzada la presentació del contingut teòric, caldrà superar la prova de validació d’aquesta part, que és un requisit indispensable per poder accedir la part pràctica de l’acció formativa, amb un mínim de 50% de respostes correctes.

Contingut de la formació: Contingut teòric:  Tipus d'espais confinats.  Riscos generals.  Riscos específics.  Mesures preventives.  Procediment de treball.  Equips de protecció individual.  Emergència i Pla de rescat.  Permís-autorització de treball.  Examen de validació de coneixements teòrics. Contingut pràctic:  Tècniques d’accés i posicionament.  Examen de validació de coneixements pràctics. Observacions:  Per assolir amb èxit aquesta formació, és necessària la superació de l’examen teòric i l’examen pràctic.

Objectiu de la formació:  Adquirir els coneixements necessaris sobre seguretat i salut en el treball.  Identificar i prevenir els riscos derivats de la realització de les tasques del lloc de treball.  Conèixer la terminologia d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals.

www.mutuand.com

Pàgina 8 de 12


Conducció de Carretons Elevadors

Durada: 4 hores teòriques i 3 hores pràctiques – Modalitat: Presencial Dirigit a: Professionals que utilitzen carretons elevadors durant la seva jornada laboral per tal d’adquirir la capacitació necessària per identificar i prevenir els riscos laborals del seu lloc de treball.

Metodologia docent: L’acció formativa s’imparteix a les instal·lacions de tendències d’actuacions de “gamificació” i roll-play.

, on s’aplicaran les

La formació estarà dividida en continguts teòrics i continguts pràctics. Un cop realitzada la presentació del contingut teòric, caldrà superar la prova de validació d’aquesta part, que és un requisit indispensable per poder accedir la part pràctica de l’acció formativa, amb un mínim de 50% de respostes correctes.

Contingut de la formació: Contingut teòric:  Normativa legal.  Drets i obligacions dels empresaris i treballadors.  Normes generals de conducta.  Riscos i mesures preventives de la utilització de carretons elevadors.  Classificació i manteniment dels carretons elevadors.  Examen de validació de coneixements teòrics. Contingut pràctic:  Pràctiques de conducció de carretons elevadors.  Examen de validació de coneixements pràctics. Observacions:  Per assolir amb èxit aquesta formació, és necessària la superació de l’examen teòric i l’examen pràctic.

Objectiu de la formació:  Adquirir els coneixements necessaris sobre seguretat i salut en el treball.  Identificar i prevenir els riscos derivats de la realització de les tasques del lloc de treball.  Conèixer la terminologia d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals.

www.mutuand.com

Pàgina 9 de 12


Capacitacions de l’àmbit de Prevenció Mèdica.

Tallers de Salut.

Formacions presencials.

Formacions e-learning.

www.mutuand.com

Pàgina 10 de 12


4- CALENDARI FORMATIU. A continuació teniu a disposició el calendari de les formacions presencials planificades per a l’any 2017.

Primer semestre de 2017 Gener L

M

X

J

V

Febrer S

D

L

M

1 4

5

6

7

8

6

7

Març

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

L 6

M 7

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

2

3

9

10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29

27 28

27 28 29 30 31

30 31

Abril

Maig

L

M

X

J

V

3

4

5

6

7

S

D

L

M

1

2

1

8

9

8

Juny

X

J

V

S

D

2

3

4

5

6

7

9

10 11 12 13 14

L

M

X

5

6

7

J

V

S

D

1 8

2

3

4

9

10 11

10 11 12 13 14 15 16

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30

29 30 31

26 27 28 29 30

Dia 04/01/2017 04/01/2017 11/01/2017 11/01/2017 25/01/2017 25/01/2017 01/02/2017 01/02/2017 15/02/2017 15/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 02/03/2017 07/03/2017 16/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 28/03/2017 04/04/2017 26/04/2017 09/05/2017 10/05/2017 11/05/2017 16/05/2017 18/05/2017 23/05/2017 25/05/2017 30/05/2017 13/06/2017 14/06/2017

www.mutuand.com

Formació Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Capacitació de Conducció Segura Sobre Neu i Gel Formació bàsica de treballs en oficines i despatxos Formació bàsica de treballs d'hoteleria i restauració Formació bàsica de treballs amb conducció de vehicles Formació bàsica de treballs de venedors/es Formació bàsica de treballs amb manipulació manual de càrregues Capacitació de Treballs en Altures Formació bàsica de treballs de neteja Formació bàsica de treballs en la construcció Capacitació de Conducció de Carretons Elevadors Formació bàsica de treballs de neteja Capacitació de Treballs en Espais Confinats Formació bàsica de treballs en tallers mecànics Formació bàsica de treballs amb manipulació manual de càrregues Formació bàsica de treballs d'hoteleria i restauració Formació bàsica de treballs en serralleries Formació bàsica de treballs de logística i magatzem Formació bàsica de treballs de comercial Formació bàsica de treballs de repartidors en vehicles industrials Capacitació de Treballs amb Plataformes Elevadores

Inici 9:30 15:00 9:30 15:00 9:30 15:00 9:30 15:00 9:30 15:00 9:30 15:00 9:00 16:00 9:00 9:00 9:00 9:00 15:00 9:00 9:00 15:00 8:00 9:00 15:00 9:00 15:00 15:00 9:00 15:00 9:00

Fi 13:30 19:00 13:30 19:00 13:30 19:00 13:30 19:00 13:30 19:00 13:30 19:00 10:00 17:00 10:00 10:00 10:00 17:00 16:00 10:00 16:00 16:00 14:00 10:00 16:00 10:00 16:00 16:00 10:00 16:00 15:00

Pàgina 11 de 12


Segon semestre de 2017 Juliol L

3

M

4

X

5

J

6

V

7

Agost S

D

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16

L

15:00

16:00

Formació bàsica de treballs en oficines i despatxos

9:00

10:00

3

18/07/2017

Formació bàsica de treballs en la construcció

9:00

10:00

10

14/09/2017

Formació bàsica de treballs d'hoteleria i restauració

9:00

10:00

11 12 13 14 15 16 17

21/09/2017

Formació bàsica de treballs amb manipulació manual de càrregues

9:00

10:00

26/09/2017

Formació bàsica de treballs de venedors/es

9:00

10:00

27/09/2017

Capacitació de Conducció de Carretons Elevadors

03/10/2017

Formació bàsica de treballs de repartidors en motocicletes

05/10/2017

V

S

D

1

2

3

4

5

6

8

9

10 11 12

13

4

14 15 16 17 18 19

20

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31

27

L

M

5

X

6

J

7

V

S

D

1

2

8

9

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

Octubre L

M

X

J

V

Novembre S

D

L

M

1 2 9

3

4

5

6

7

8

6

7

Desembre

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

8

9

10 11

12

Fi

Formació bàsica de treballs d'hoteleria i restauració

J

21 22 23 24 25 26

Inici

06/07/2017

X

17 18 19 20 21 22 23

Formació

04/07/2017

M

7

Dia

Setembre

L

4

M

5

X

6

J

7

9:00

16:00

15:00

16:00

Formació bàsica de treballs de logística i magatzem

9:00

10:00

12/10/2017

Formació bàsica de treballs d'electricista

9:00

10:00

17/10/2017

Formació bàsica de treballs de venedors/es

9:00

10:00

26/10/2017

Formació bàsica de treballs de manteniment

9:00

10:00

V

S

D

07/11/2017

Formació bàsica de treballs de venedors/es

9:00

10:00

1

2

3

09/11/2017

Formació bàsica de treballs de neteja

15:00

16:00

8

9

10

14/11/2017

Formació bàsica de treballs amb manipulació manual de càrregues

15:00

16:00

16/11/2017

Formació bàsica de treballs en oficines i despatxos

9:00

10:00

10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18

19

11 12 13 14 15 16 17

22/11/2017

Capacitació de Treballs amb Pont Grua

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25

26

18 19 20 21 22 23 24

23/11/2017

Formació bàsica de treballs d'hoteleria i restauració

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

30/11/2017

Formació bàsica de treballs en la construcció

9:00

13:00

15:00

16:00

9:00

10:00

30 31

www.mutuand.com

Pàgina 12 de 12

Oferta formativa mutuand 2017  

Formació i capacitació en seguretat i salut.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you