Page 1

MANUÁL K PRIDÁVANIU ČLÁNKOV NA STRÁNKU STROMU ŽIVOTA


Vážení kolegovia, V tomto manuáli nájdete informácie o tom, ako pridať článok, alebo informácie o novinkách vášho klubu na stránku Stromu života. Všetky informácie obsiahnuté v tomto materiály sú doprevádzané názornými obrázkami, ktoré vám pomôžu s pridávaním, alebo úpravou vašich článkov.

Všeobecné informácie Článok sa na stránku Stromu života pridáva cez systém Wordpress. Wordpress je redakčný systém (softvér), vďaka ktorému je možné vytvárať obsah internetových stránok, bez potreby ovládať niektorý z programovacích jazykov, alebo jazyk HTML. Vaše články, ktoré vytvoríte v tomto systéme sa zobrazia na stránke Stromu života v kategórii DOBRÁ PRAX EV v sekcii daného regiónu, v ktorom váš klub pôsobí.


Ak teda pôsobí váš klub v Banskobystrickom kraji, zobrazí sa článok iba v kategórii Banskobystrický kraj. Články na stránku Stromu života môže pridávať iba schválený a registrovaný člen, ktorému budú vytvorené prihlasovacie údaje do systému Wordpress. Do systému Wordpress sa môžete prihlásiť cez nasledujúci odkaz: www.stromzivota.sk/wp-admin

Po kliknutí na tento odkaz, alebo po jeho zadaní do internetového prehliada ča, sa vám otvorí nasledovná stránka, do ktorej zadáte vaše užívateľské meno a heslo. Na pridanie článku po prihlásení kliknite na tlačidlo „ Články“...


...a následne na tlačidlo „Pridať nový“

Následne sa vám zobrazí základná obrazovka úpravy článku vo Wordpress. Táto stránka obsahuje niekoľko tlačidiel. Funkcie najdôležitejších z nich si teraz vysvetlíme.


1 – názov článku/novinky, tak ako sa bude zobrazova ť na stránke Stromu života 2 – URL adresa článku; vytvára sa automaticky na základe názvu článku, je ju možné zmeniť po kliknutí na tlačidlo upraviť 3 – tlačidlo na pridávanie obrázkov 4 – tlačidlo na pridávanie videí 5 – tlačidlo na určovanie typu písma 6 – tlačidlo na určovanie veľkosti písma Články na stránke majú jednotný formát písma, preto ke ď budete vytvára ť vlastný článok, sformátujte text na typ písma Arial, veľkosť 3(12pt) 7 – tlačidlo na pridávanie tabuľky do článku 8 – pole, zobrazujúce text článku, resp. obrázky 9 – tlačidlo na uloženie konceptu článku (v prípade, že článok ešte nie je zverejnený) 10 – prostredníctvom tlačidla „Náhľad“ sa vám vytvorí ukážka, ako bude váš článok vyzerať na stránke Stromu života 11 – viditeľnosť článku by mala byť nastavená ako „Verejné“, pretože inak článok nebude na stránke viditeľný 12 – tlačidlo „Publikovať“ zobrazí článok na stránke Stromu života v takej podobe, v akej bol vytvorený, resp. v akej sa zobrazuje v „Náhľade“; po publikovaní článku je stále možnosť ho upraviť, alebo dokonca aj zmaza ť. V prípade náhodného stlačenia tohto tlačidla je možné tento krok vráti ť späť 13 – je dôležité zaškrtnúť aj „Kategóriu“ (región), v ktorej sa má váš článok zobraziť; v prípade, že táto možnosť ostane nezaškrtnutá, článok sa nikde nezobrazí 14 – do kolónky „Značky“ zadajte názov vášho klubu; táto možnosť uľahčí vyhľadávanie vašich článok na stránke regiónu, v ktorom váš klub pôsobí 15 – „Vizuálne“ znamená vizuálny, štandardný mód upravovania článku, „HTML“ znamená zdrojový mód článku určený pre programátorov; dajte si pozor, aby ste nič nezmenili v „HTML“ móde, pretože inak môžete nenávratne prísť o svoj článok


16 – pole na pridávanie URL adresy prezentačného obrázku 17 – tlačidlo na pridávanie prezentačného obrázku

Vo všeobecnosti platí, že úprava článkov a jednotlivé tlačidlá na úpravu fungujú podobne ako v programe Word. Existujú však niektoré odlišnosti, o ktorých si teraz povieme.


Pridávanie obrázkov Ak chcete pridať obrázok do svojho článku, je treba ho pred tým nahra ť do galérie multimédií. Aby ste obrázok mohli nahrať, prejdite vo Wordpress myšou na tlačidlo „Multimédiá“ v ľavom menu a kliknite na možnosť „Pridať nový“.

Následne sa vám otvorí nové okno, kam jednoduchým spôsobom pretiahnete obrázok (poprípade video) z priečinku v počítači.


Po následnom nahratí obrázku ho ešte pomenujete /Nadpis/, skopírujete si URL adresu súboru a uložíte obrázok kliknutím na tlačidlo „Uložiť všetky zmeny“

Následne, ak chcete obrázok nahrať do článku, vykonajte nasledovný postup. Otvorte si váš článok cez tlačidlo „Články“ v ľavom menu. Kliknite na tlačidlo 3 /tlačidlo na pridávanie obrázkov/. Následne sa vám otvorí takáto tabuľka.


Do kolónky „Image URL“ nahrajte skopírovanú URL adresu obrázku a zadajte názov obrázku /Image Description/.

V karte „Appearance“ (Vzhľad) zadajte do kolóniek „ Vertical Space“ a „Horizontal Space“ hodnoty 8. Toto zabezpečí, že obrázok sa nebude bezprostredne dotýkať textu, čo pôsobí rušivo. Nakoniec kliknite na tla čidlo „Vložiť“ a obrázok bude vložený do vášho článku.

Úprava obrázkov: Okrem nahratia obrázkov bude vo väčšine prípadov nutné meni ť aj ich veľkos ť, resp. ich umiestnenie v článku. Na takúto úpravu je nutné kliknúť na obrázok, na základe čoho sa vám objavia v ľavom hornom rohu obrázku dve ikony. Jedna znamená úpravu obrázku, druhá znamená vymazanie obrázku. Ak sa vám tieto ikony nechcú zobraziť, kliknite myšou mimo obrázku a potom opätovne na obrázok.


Po kliknutí na ľavú ikonu sa vám zobrazí nasledovné okno.

V lište „Veľkosti“ môžete meniť veľkosť obrázku. 60% znamená, že sa obrázok zmenší na 60% jeho pôvodnej veľkosti. V kategórii „Zarovnanie“ určujete, či sa má obrázok zarovnať na ľavý alebo pravý okraj, poprípade do stredu. Zmeny uložíte prostredníctvom tlačidla „Aktualizovať“.


Meniť veľkosť je možné aj kliknutím na obrázok a potiahnutím jeho rohu požadovaným smerom.

Na vloženie niekoľkých obrázkov vedľa seba, je nutné vytvoriť tabuľku, do ktorej tieto obrázky nahráte. Na pridanie tabuľky stlačte tlačidlo 7 /tlačidlo na pridávanie tabuľky do článku/. Následne sa vám zobrazí táto tabuľka.

V nej zadávate iba dve informácie – počet stĺpcov tabuľky („Columns“) a počet jej riadkov („Rows“).


Do takto vytvorenej tabuľky môžete ľubovoľne vpisovať text, alebo vklada ť obrázky, resp. videá.

Postup pre nahrávanie videí do článkov/noviniek je presne ten istý ako pri fotkách. Najprv je treba video uložiť do multimediálnej galérie, skopírovať jeho URL adresu, v danom článku stlačiť tlačidlo 4 /tlačidlo na pridávanie videí/ a do kolónky URL nahrať skopírovanú adresu. Typ videa je treba nastaviť ako Flash.

Titulná fotka (prezentačný obrázok) článku: Ďalšou možnosťou, ktorú umožňuje Wordpress je, aby každý článok mal svoju titulnú fotku, ktorá sa bude zobrazovať po otvorení stránky daného regiónu. Takáto titulná fotka má mať predpísanú veľkosť 620x310 pixelov (bodov). Ukážeme si teraz preto, ako zmenšiť a orezať ľubovoľnú fotku na takýto rozmer. V priečinku v počítači kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete použiť ako titulnú fotku, prejdite na možnosť „Otvoriť v programe“ a vyberte „Microsoft Office Picture Manager“.


Na zmenu veľkosti obrázku na 620x310 pixelov treba následne kliknú ť na tlačidlo „Upraviť obrázky“ a následne na „Zmeniť veľkosť“.


Na pravej strane obrazovky sa vám zobrazí okno, v ktorom do prvej kolónky „Vlastná šírka a výška“ napíšete hodnotu 620. Keďže väčšina obrázkov nemá pomer strán 2:1 (teda 620:310), je nutné druhú hodnotu nastaviť manuálne. Pomocou šípok v druhej kolónke teda zvyšujte, alebo znižujte túto hodnotu, až pokým na spodku tejto tabuľky nebude „Nová veľkosť“ začínať číslom 620. Novovytvorený obrázok bude mať teda šírku 620 a výšku 353 pixelov. Výšku obrázku bude treba ešte zrezať, aby mal presnú veľkosť 310 pixelov. Zrezanie vykonáte nasledovne: cez tlačidlo „Upraviť obrázky“ (na hornej lište) a tlačidlo „Orezať“ (bočné menu) budete môcť obrázok orezať. Orezávať môžete buď chytením horného, alebo spodného okraja obrázku a jeho potiahnutím, alebo prostredníctvom možnosti „Úchyty orezania – hore a dole“ (bočné menu). Dôležité je, aby nakoniec v kolónke „Nový“ bolo napísané 620x310.


Takto orezaný obrázok je už treba iba uložiť.

Po získaní obrázku s presnou veľkosťou ho ostáva iba pripojiť ako titulný obrázok k danému článku. To sa robí nasledovne: Tak ako všetky obrázky, tak aj titulný obrázok je treba nahrať do multimediálnej galérie. Po jeho nahratí si skopírujeme jeho URL adresu. Na obrazovke základnej úpravy článku nahráme skopírovanú URL adresu do poľa 16 /pole na pridávanie adresy prezentačného obrázku/. Potom klikneme na tlačidlo 17 /tlačidlo na pridávanie prezentačného obrázku/, čím sa nám otvorí tabuľka.


V tejto tabuľke si vyberieme kartu „Multimediálna knižnica“ a pri fotke ktorú chceme použiť (v našom prípade Trenčiansky hrad 620x310) klikneme na možnosť „Ukázať“ V nasledujúcej ponuke je treba už iba pri možnosti „Veľkosť“ vybrať „Plnú veľkosť (620x310)“ a potvrdiť výber kliknutím na „Použiť ako prezentačný obrázok“.


Práca vo Wordpress si vyžaduje istú prax, ale veríme že s časom sa pre vás stane pridávanie vlastných článkov alebo noviniek na stránku Stromu života hračkou.:)

V prípade nejasností alebo problémov týkajúcich sa vytvárania článkov sa neváhajte obrátiť na emailovú adresu: pomoc@stromzivota.sk

Vaši stromáci

Manuál k pridávaniu článkov vo Wordpress  
Manuál k pridávaniu článkov vo Wordpress  

Manuál k pridávaniu článkov vo Wordpress

Advertisement