Page 1

KRYCÍ LIST – VODA AKO NOSITEĽ INFORMÁCIE Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny

Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 15 rokov, 9. ročník Voda ako nositeľ informácie Človek a hodnoty / Etická výchova Zdravý životný štýl / Vplyv myslenia na ľudské zdravie Komunikácia v materinskom jazyku, spoločenské a občianske kompetencie Zdravie, informácia, voda ako životný element, pamäť vody Na základe práce s obrázkami dokázať vytvárať a formulovať slovné asociácie, pomenovať aspoň päť situácií, ktoré môžu priamo vplývať na kvalitu vody a súvisiacu krásu vodných kryštálov v rôznom prostredí, pochopiť súvislosti medzi svojim myslením a možnosťami ovplyvňovania stavu svojho organizmu a všetkého živého a uvedomiť si dopady nezodpovedného správania sa k vode na zdravie ľudí a prírody. Uvedomiť si vlastnú zodpovednosť za to, ako sa k vode a k sebe navzájom správame, ako myslíme a konáme. Biológia / Environmentálna výchova, Globálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj Riadená diskusia, skupinová práca, metóda voľných asociácií 1 vyučovacia hodina Obrázky vodných kryštálov, zoznam výrokov o vode, ppt. prezentácia pre učiteľa, učebnica, dataprojektor, premietacie plátno, písacie potreby Strom života


KRYCÍ LIST – VNÍMANIE, ROZHODOVANIE A JEHO DÔSLEDKY Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny

Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 15 rokov, 9. ročník Vnímanie, rozhodovanie a jeho dôsledky Človek a spoločnosť / Občianska náuka Ekonomický život v spoločnosti / Vplyv reklamy na spotrebiteľov Komunikácia v materinskom jazyku, spoločenské a občianske kompetencie, iniciatívnosť a podnikavosť   Vnímanie, rozhodovanie, zodpovednosť, argumentácia, faktory ovplyvňujúce naše vnímanie Rozpoznať faktory ovplyvňujúce vnímanie jedinca a kvalitu rozhodovacích procesov. Pochopiť súvislosti medzi vnímaním a rozhodovaním sa. Podnietiť motiváciu k hlbšiemu zamysleniu sa nad svojimi cieľmi a činmi. Uvedomiť si význam rozhodnutí jedinca v rámci spoločnosti a dôležitosť identifikácie vlastných postojov, motivácie a očakávania ako hlavných atribútov pri rozhodovacích procesoch. Etická výchova / Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Globálna výchova, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Riadená diskusia, individuálna práca, práca s textom 1 vyučovacia hodina Učebnica, záznamová karta, písacie potreby Strom života


KRYCÍ LIST – VPLYV REKLAMY NA SPOTREBITEĽSKÉ SPRÁVANIE A AKO SPRÁVNE NAKUPOVAŤ Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny

Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 15 rokov, 9. ročník Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie Ako správne nakupovať Človek a hodnoty / Etická výchova Masmediálne vplyvy / Vplyvy masmédií, ekonomické hodnoty a etika Komunikácia v materinskom jazyku, spoločenské a občianske kompetencie, schopnosť naučiť sa učiť Reklama, konzumný spôsob života, výrazové prostriedky reklamy, spotrebiteľské správanie, uvedomelý spotrebiteľ Pochopiť, v čom spočíva sila reklamy a masmédií, aké výrazové prostriedky používa reklama a vedieť dešifrovať jej posolstvo. Rozpoznávať negatívne a pozitívne vplyvy reklamy na naše spotrebiteľské správanie. Identifikovať prejavy konzumného správania a jeho dopady na kvalitu života. Na základe získaných informácií z obalov výrobkov dokázať sa zorientovať v ponuke výrobkov z hľadiska zdravotných, ekonomických a environmentálnych aspektov, zhodnotiť kvalitu výrobku podľa vopred stanovených ukazovateľov. Osvojiť si princípy uvedomelého spotrebiteľského správania. Občianska náuka, Biológia / Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Regionálna výchova, Globálna výchova, Dopravná výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj Mentálne mapovanie, riadená diskusia, skupinová práca, ochutnávka dzúsov a hodnotenie 2 vyučovacie hodiny Ppt prezentácia, časopisy a noviny, nožnice, lepidlo, tabuľa, farebné kriedy (fixky), poháriky na ochutnávanie nápojov, 4 sady džúsov rôznych značiek, pracovné listy, vyhodnocovací hárok Strom života


KRYCÍ LIST – SILA JE V RUKÁCH NAKUPUJÚCICH Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 15 rokov, 9. ročník Sila je v rukách nakupujúcich Človek a spoločnosť / Občianska náuka Ekonomický život v spoločnosti / Spotreba a spotrebiteľ Komunikácia v materinskom jazyku, spoločenské a občianske kompetencie, schopnosť naučiť sa učiť Spotrebiteľské správanie, reklama, uvedomelý spotrebiteľ , slobodný spotrebiteľ Zhrnúť a vysvetliť základné otázky uvedomelého spotrebiteľa, ktorými sa treba riadiť. Poznať ukazovatele, ktoré možno uplatniť pri nákupe potravín a využívať ich v praxi, osvojiť si princípy uvedomelého spotrebiteľského správania. Etická výchova, Geografia, Biológia / Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Globálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Individuálna práca, riadená diskusia 1 vyučovacia hodina 5 výrobkov, ktoré žiak bežne nakupuje (stačia iba obaly), učebnica, písacie potreby, tabuľa, kriedy (fixky) Strom života

Environmentálna výchova - Krycie listy 9. ročník