Page 1

KRYCÍ LIST – GLOBÁLNE EKOLOGICKÉ PROBLÉMY Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky

Zdroje

Príklady 13 – 14 rokov, 8. ročník ZŠ Globálne ekologické problémy Človek a hodnoty / Etická výchova Život, telesné a duševné zdravie / Ochrana života Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, spoločenské a občianske kompetencie Globálny ekologický problém, odlesňovanie, dezertifikácia, deforestácia, znečisťovanie vôd, znečisťovanie ovzdušia, populačná explózia, chudoba, nedostatok vody, zmena klímy, kyslé dažde, degradácia pôdy, odpad Spoznať globálne ekologické problémy, pochopiť ich príčiny i následky a ako ekologické problémy, aj keď ďaleko od nás, ovplyvňujú naše zdravie a životné prostredie. Občianska výchova, Geografia / Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, Globálna výchova Brainstorming, metóda kolujúcich flipov, skupinová práca, prezentovanie pred spolužiakmi, metóda Viem, Chcem vedieť, Dozvedel som sa 1 vyučovacia hodina Pero a papier pre každého žiaka/zošit, tabuľa a kriedy (fixky), písacie potreby, flipový papier s tabuľkou Viem / CHcem vedieť / Dozviem sa (podľa vzoru v učebnici), informačné texty (každý 2x) o globálnych ekologických problémoch prípadne internet a PC technika Strom života


KRYCÍ LIST – PRIEMYSEL A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny

Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky

Zdroje

Príklady 13 – 14 rokov, 8. ročník ZŠ Priemysel a životné prostredie Človek a spoločnosť / Geografia Európa / Poľnohospodárstvo a priemysel Komunikácia v materinskom jazyku, základná kompetencia v oblasti vedy a techniky, spoločenské a občianske kompetencie Faktory lokalizácie priemyslu, ekologické faktory lokalizácie, ochranári, smartfón, vojnový konflikt, mobilný priemysel, smog, elektromagnetický smog Spoznať dopady priemyselnej činnosti na životné prostredie, ľudské práva a zdravie. Rozpoznať a posúdiť faktory ovplyvňujúce naše rozhodnutia – ekonomické a environmentálne. Poznať rozmiestnenie priemyslu vo svete. Uvedomiť si vplyv rôznych faktorov na lokalizáciu priemyslu a dôležitosť ekologických faktorov pri tomto rozhodovaní. Biológia, Etická výchova / Mediálna výchova, Environmentálna výchova Riadená diskusia, zoraďovanie kartičiek s faktormi, skupinová práca, riešenie problémov 1 vyučovacia hodina Kartičky s faktormi ovplyvňujúcimi lokalizáciu priemyslu, flipový papier, pero, lepiaca páska/lepidlo, mapa sveta s rozmiestnením priemyslu, kartičky s popisom vybraných odvetví priemyslu, tabuľka na zapisovanie, rovnaká tabuľka na flipovom papieri, ppt prezentácia, dataprojektor, notebook Strom života


KRYCÍ LIST – DOPRAVA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 13 – 14 rokov, 8. ročník ZŠ Doprava a životné prostredie Človek a spoločnosť / Geografia Európa / Doprava Komunikácia v materinskom jazyku, základná kompetencia v oblasti vedy a techniky, spoločenské a občianske kompetencie Smog, prašnosť, hlučnosť, vibrácie, fosílne palivá, vodíkový pohon, elektromotor, LPG pohon, CNG pohon Poznať dopady dopravy na životné prostredie a zdravie. Rozpoznať a posúdiť faktory ovplyvňujúce naše rozhodnutia – ekonomické a environmentálne. Etická výchova, Občianska náuka, Biológia / Environmentálna výchova, Regionálna výchova, Globálna výchova, Dopravná výchova, Multikultúrna výchova Riadená diskusia, interpretácia vlastných poznatkov, analýza, skupinová práca, 1 vyučovacia hodina Učebnica, slepá mapa sveta, písacie potreby Strom života


KRYCÍ LIST – MANAŽMENT ODPADU Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 13 – 14 rokov, 8. ročník ZŠ Manažment odpadu Človek a spoločnosť / Geografia Európa / Problémy Európy Komunikácia v materinskom jazyku, základná kompetencia v oblasti vedy a techniky, spoločenské a občianske kompetencie Odpad, separácia, recyklácia, zneškodňovanie odpadu, skládkovanie, spaľovanie odpadu, sklo, papier, nebezpečný odpad, plasty, kovy, bioodpad Porozumieť pojmu odpad, jeho rozdeleniu a spoznať základné spôsoby nakladania s odpadom a jeho alternatívnym využitím. Pochopiť význam separácie a recyklácie odpadu. Oboznámiť sa s možnosťami využitia vybraných typov odpadu. Občianska náuka, Etická výchova, Biológia / Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, Globálna výchova Riadená diskusia, analýza, skupinová práca, riešenie problémov, interpretácia vlastných poznatkov 1 vyučovacia hodina Učebnica, písacie potreby Strom života


KRYCÍ LIST – OBNOVITEĽNÉ A NEOBNOVITEĽNÉ ZDROJE Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny

Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 13 – 14 rokov, 8. ročník ZŠ Obnoviteľné zdroje energie Neobnoviteľné zdroje energie Človek a technika / Technická výchova Elektrická energia / Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie Komunikácia v materinskom jazyku, základná kompetencia v oblasti vedy a techniky, spoločenské a občianske kompetencie Elektrická energia, obnoviteľné zdroje, vyčerpateľné zdroje, nevyčerpateľné zdroje, fotovoltaické články, kolektory, biomasa, ropa, zemný plyn, uhlie, urán, rádioaktívny odpad, geotermálne pramene, veterné turbíny, trvalo udržateľný rozvoj Poznať rozdelenie prírodných zdrojov z hľadiska potrieb človeka. Pochopiť význam a riziká jednotlivých technológií získavania energie z obnoviteľných zdrojov. Oboznámiť sa s nerastným bohatstvom Slovenska z hľadiska využiteľnosti v energetike. Pochopiť vyčerpateľnosť týchto zdrojov a závislosti na dodávke týchto zdrojov zo zahraničia. Etická výchova, Občianska náuka, Geografia, Biológia / Environmentálna výchova, Globálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Riadená diskusia, interpretácia vlastných poznatkov, práca s informačnými zdrojmi, analýza, skupinová práca, riešenie logických úloh, metóda presvedčovania, syntéza 2 vyučovacie hodiny Učebnica, tabuľa alebo flipový papier, kriedy (fixky), písacie potreby, dataprojektor, PC technika Strom života


KRYCÍ LIST – POĽNOHOSPODÁRSTVO Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny

Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 13 – 14 rokov, 8. ročník ZŠ Poľnohospodárstvo Človek a príroda / Biológia Podmienky života a vzťahy organizmov / Ochrana neživej prírody – Výberová téma Komunikácia v materinskom jazyku, základná kompetencia v oblasti vedy a techniky, spoločenské a občianske kompetencie Poľnohospodárstvo, pôda, erózia pôdy, degradácia pôdy, znečistenie pôdy, pesticídy, biofarmy, agroturistika Pochopiť dôležitosť ochrany prírody ako nástroja na zachovanie prírodného dedičstva. Pochopiť význam poľnohospodárstva v živote človeka. Uvedomiť si význam pôdy ako jednej z kľúčových zložiek životného prostredia pre človeka. Oboznámiť sa s negatívnymi faktormi, ktoré vplývajú na úrodnosť pôdy a kvalitu poľnohospodárskych produktov. Rozvíjať kritické myslenie. Etická výchova, Biológia, Občianska náuka, Geografia / Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, globálna výchova, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Brainstorming, samostatná a skupinová práca, riadená diskusia, riešenie logických úloh 1 vyučovacia hodina Učebnica, písacie potreby, mapa úrodnosti pôd Slovenska, dataprojektor, záznamové karty Strom života

Environmentálna výchova - Krycie listy 8. ročník