Page 1

KRYCÍ LIST – EKOLÓGIA Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Ekológia Biológia Príroda a život Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Ekológia, environmentalistika, ekologická katastrofa, dezertifikácia, globalizácia sveta, devastácia krajiny, rádioaktívne zamorenie, ozónová diera, pravek, starovek, antické Grécko/Rím, stredovek, novovek Poznať a chápať vzájomné väzby organizmov medzi sebou, ale aj so svojím životným prostredím. Chápať základné súvislosti a priamy či nepriamy vplyv človeka na zložky živej a neživej prírody. Dejepis, Geografia / Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj Voľné písanie, riadená diskusia, triedenie pojmov, skupinová práca, brainstorming 1 vyučovacia hodina Papier pre žiaka, pracovné listy, kriedy, tabuľa Strom života


KRYCÍ LIST – ABIOTICKÉ FAKTORY Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Abiotické faktory Biológia Príroda a život, Život vo vode a na brehu Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Abiotické faktory, slnečné žiarenie, vzduch, voda, pôda Poznať a chápať vplyv okolia na život organizmov v ich prirodzenom prostredí. Rozpoznať väzby organizmov na životné prostredie. Chápať základné súvislosti a priamy či nepriamy vplyv neživej prírody na zložky živej prírody. Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia Voľné písanie, skupinové riešenie logickej úlohy, diskusia, skupinová práca, prezentovanie pred triedou 1 vyučovacia hodina Flipový papier pre každú skupinu, papier pre žiaka, pracovné listy, kriedy, tabuľa, ppt prezentácia,  farebné fixky Strom života


KRYCÍ LIST – BIOTICKÉ FAKTORY Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Biotické faktory Biológia Príroda a život, Život v lese Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Symbióza, aliancia, parazitizmus, predácia, antibióza, biotické faktory Poznať a chápať väzby a vzťahy medzi živými organizmami v ich prirodzenom prostredí. Chápať základné súvislosti a priamy či nepriamy vplyv medzi zložkami živej prírody. Uvedomiť si celistvosť ekosystémov ako zložitých spoločenstiev. Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia Pantomíma, riadená diskusia, samostatná aj skupinová práca, riešenie logických úloh 1 vyučovacia hodina Papier pre žiaka, zošit, pracovné listy- učebnica, ppt prezentácia, 5 kartičiek s pojmami a vysvetlením pre každú skupinu Strom života


KRYCÍ LIST – BIODIVERZITA Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky

Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Biodiverzita alebo všetci sme na jednej lodi Človek a príroda / Biológia Príroda a život, Život na poliach a lúkach Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Biodiverzita /druhová rozmanitosť, úbytok druhov Uvedomiť si význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie rovnováhy a vzájomných väzieb medzi druhmi. Environmentálna výchova / Ochrana života a zdravia Voľné písanie, riadená diskusia, frontálna výučba, skupinová práca, metóda „Životabásne“, triedenie pojmov, individuálna práca - metóda „Nedokončené vety“ 1 vyučovacia hodina Pero a papier, plagát s kresbou lúky/min. A3, rovnaký plagát (max A5) pre zapísanie výstupov z aktivity do zošita, obrázky vybraných druhov, 7x „Životabáseň“, nastrihané pásiky papiera pre vpisovanie vzťahov / väzieb – cca 5-6 papierikov pre skupinu, 2 baliace papiere s nápismi SPRÁVNE a NESPRÁVNE, kartičky s predpísaným textom / výrokmi o biodiverzite – sady po 5 výrokov pre každú skupinu, kartičky s nedokončenými vetami pre každého žiaka, krieda, tabuľa, plagát s nakreslenými väzbami medzi jednotlivými druhmi a vyznačené miesto pre daný druh, lepidlo/špendlíky na pripnutie obrázkov a papierov na plagát, učebnica Strom života


KRYCÍ LIST – ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Človek a jeho životné prostredie Človek a technika / Technická výchova História techniky – človek tvorca techniky / Technika musí slúžiť ľuďom a nesmie škodiť prírode Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Technika, racionálne chápanie techniky, vynález, morálka, životné prostredie Uvedomiť si vzťah medzi človekom a technikou. Vychovávať k správnemu / racionálnemu chápaniu techniky vo vzťahu príroda – spoločnosť – technika. Biológia, Geografia / Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Globálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj Riadená diskusia, skupinová práca – riešenie logickej úlohy, samostatná práca 1 vyučovacia hodina Učebnica, atlasy, encyklopédie, internet, kresliace potreby (farebné pastelky) Strom života


KRYCÍ LIST – FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE PROSTREDIE ĽUDÍ Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Faktory ovplyvňujúce prostredie ľudí Technická výchova Človek a technika Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Technika, racionálne chápanie techniky, vynález, morálka Uvedomiť si vzťah medzi človekom a technikou. Vychovávať k správnemu / racionálnemu chápaniu techniky vo vzťahu príroda – spoločnosť – technika. Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Globálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Dopravná výchova Riadená diskusia, skupinová práca – riešenie logických úloh, metóda kolujúcich flipov, výťah najdôležitejších informácií 1 vyučovacia hodina Pracovné listy, flipové papiere, farebné fixky Strom života


KRYCÍ LIST – TEPELNÉ A KLIMATICKÉ FAKTORY Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Tepelné a klimatické faktory Technická výchova Technické materiály, suroviny, výroba energie, elektrická energia Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Tepelné faktory, klimatické faktory, solárna elektráreň, veterná elektráreň, solárne panely, energetika Uvedomiť si vzťah medzi človekom a technikou. Vychovávať k správnemu/racionálnemu chápaniu techniky vo vzťahu príroda – spoločnosť – technika. Geografia / Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Globálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Dopravná výchova Riadená diskusia, samostatná práca, skupinová práca, prezentovanie pred spolužiakmi 1 vyučovacia hodina Pracovný list- učebnica, flipové papiere, farebné fixky Strom života


KRYCÍ LIST – SVETLO, ELEKTRINA A ČLOVEK Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Svetlo, elektrina a človek Technická výchova Elektrická energia, elektrické spotrebiče Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Elektrická energia, svetlo, elektrospotrebič, šetrenie / plýtvanie elektrickou energiou Uvedomiť si vzťah medzi človekom a technikou. Vychovávať k správnemu/racionálnemu chápaniu techniky vo vzťahu príroda – spoločnosť – technika. Viesť k racionálnemu využívaniu elektrickej energie, k šetreniu s energiou. Geografia / Environmentálna výchova, Globálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj Metóda „päťlístku“, riadená diskusia, roleplay / divadlo, metóda T grafu, list budúcnosti 1 vyučovacia hodina Pracovné listy, pero a papier, tabuľa, kriedy (fixky), obálka (recyklovaná) Strom života


KRYCÍ LIST – HLUK A ČLOVEK Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Hluk a človek Technická výchova Elektrická energia, elektrické spotrebiče, Človek a technika Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Hlukové faktory, hluk, hlasitosť zvuku, monitorovanie hluku Uvedomiť si vzťah medzi človekom a technikou. Hudobná výchova / Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj Metóda „vnímania“, riadená diskusia, skupinová práca, radenie pojmov „môj rebríček“, roleplay alebo keby som bol ... 1 vyučovacia hodina Pracovné listy, kartičky s nápismi pre každú dvojicu, kartičky väčšie pre učiteľa (na magnetickú tabuľu), pero Strom života


KRYCÍ LIST – VIZUÁLNE FAKTORY Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Vizuálne faktory Výtvarná výchova Možnosti zobrazovania videného sveta Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Vizuálne faktory, reklama, symetria / asymetria Uvedomiť si vplyv vizuálnych faktorov na človeka. Informatika, Výtvarná výchova / Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova Metóda „vnímania“, riadená diskusia, vyjadrenie svojich pocitov kreslením 1 vyučovacia hodina Pracovné listy, výkresy pre každého žiaka, farby alebo ceruzky Strom života


KRYCÍ LIST – SOCIÁLNO-SPOLOČENSKÉ FAKTORY Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Sociálno-spoločenské faktory Etická výchova Etické aspekty ochrany prírody / ochrana prírody, ekologická etika z pohľadu žiaka; Aktuálne problémy spoločnosti Komunikácia v materinskom jazyku, spoločenské a občianske kompetencie, kultúrne povedomie a vyjadrovanie Ekologická etika, aktuálne problémy spoločnosti Uvedomiť si vzťah človeka a prírody a ekologickej etiky. Slovenský jazyk a literatúra / Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova Práca s textom, úvaha, riadená diskusia, myšlienková mapa 1 vyučovacia hodina Pracovné listy, tabuľa a krieda / alebo kartičky, pero, nástenka Strom života


KRYCÍ LIST – OCHRANA PRÍRODY Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky

Zdroje

Príklady 10 – 11 rokov, 5. ročník ZŠ Ochrana prírody Človek a spoločnosť / Občianska náuka Zdravý spôsob života / Zdravý životný štýl Komunikácia v materinskom jazyku, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, schopnosť učiť sa učiť Chránené územia/miesta, ochrana prírody, národná hrdosť Uvedomiť si dôležitosť lokálnej ochrany prírody, spoznať chránené živočíšne druhy, rastliny prípadne stromy v okolí a na území Slovenskej republiky a budovať pocit hrdosti k rodisku a okoliu. Etická výchova, Geografia / Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova Brainstorming, samostatná a skupinová práca, terénna práca, riadená diskusia 2 vyučovacie hodiny Pero a papier pre každého žiaka, tabuľa, krieda, mapa okolia/ Slovenska na nástenke, farebné značky (samolepiace papieriky), knihy a materiály o obci, prístup na internet s možnosťou vyhľadávať informácie o danej obci (prípadne na predošlej hodine požiadať žiakov, aby si sami priniesli nejaké materiály o ich blízkom okolí ich rodnej obce), kartičky A6 pre každé chránené miesto (cca 5 kartičiek pre každú skupinu), lepidlo na prilepenie kartičiek na mapu, špendlíky na pripevnenie mapy na stenu, nástenku a pod. Strom života


KRYCÍ LIST – EKOZNAČKY Kategórie Približný vek žiakov Výuková hodina Vzdelávacia oblasť / predmet Tematický celok / téma Kľúčové kompetencie Kľúčové pojmy Ciele hodiny

Medzipredmetové vzťahy / prierezové témy Metódy Čas Pomôcky Zdroje

Príklady 10 - 11 rokov, 5. ročník ZŠ Ekoznačky Umenie a kultúra / Výtvarná výchova Podnety dizajnu / Obalový dizajn, grafické riešenie, návrh loga a značky Komunikácia v materinskom jazyku, spoločenské a občianske kompetencie, kultúrne povedomie a vyjadrovanie Značka, logo, výrobok ohľaduplný k životnému prostrediu, ekoznačka Vedieť charakterizovať pojmy obalový dizajn, logo, značka, environmentálna značka. Rozvinúť výtvarnú zručnosť pri práci s plošnými a lineárnymi dekoratívnymi tvarmi. Kultivovať estetické cítenie žiaka pri hľadaní vhodnej výtvarnej formy vo vzťahu ku konkrétnemu výrobku. Etická výchova, Informatika / Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova Koláž, kombinovaná technika, riadená diskusia, tvorba vlastného návrhu loga, brainstorming 2 vyučovacie hodiny Časopisy, papier / výkresy, výkresy väčšieho formátu / flipový papier, fixky, farebné papiere, farebné ceruzky, farby, nožnice, lepidlo, pracovné listy pre žiaka, krieda, tabuľa Strom života

Environmentálna výchova - Krycie listy 5. ročník  
Environmentálna výchova - Krycie listy 5. ročník  
Advertisement