Page 1

METODIKA PRE UČITEĽA – GLOBÁLNE EKOLOGICKÉ PROBLÉMY 1. krok: Zmysel úlohy/kroku: Navodenie témy globálnych ekologických problémov a preverenie vedomostí žiakov ohľadne globálnych problémov. Inštrukcie: Vyzvite žiakov, aby počas 30 sekúnd rozmýšľali každý pre seba, aké globálne ekologické problémy poznajú, o čom už počuli. Po uplynutí

EVOKÁCIA

tohto času nech Vám povedia, čo si rozmysleli a zapisujte návrhy na tabuľu. Dohodnite sa s nimi, na ktorých problémoch budú na hodine pracovať (5 globálnych problémov je spracovaných v tejto metodike, ale podobne je možné vybrať aj iné, ak napr. žiaci majú prístup na internet počas hodiny).

Zadanie (ústne): Zamyslite sa a povedzte, aké globálne ekologické problémy poznáte, prípadne ktoré celosvetové problémy považujete za zásadné, s vplyvom na nás – Slovensko, Európu. Pomôcky: pero a papier pre každého žiaka/zošit, tabuľa a kriedy (fixky) Predpokladaný čas: 5 minút 2. krok: Zmysel úlohy/kroku: Uvedomenie si, čo spôsobuje vybrané ekologické problémy, ich príčiny a dôsledky. Inštrukcie: Rozdeľte žiakov do 5 skupín po 4-5 žiakov. Každej skupine dajte 1 flipový papier s predpísaným globálnym problémom a tabuľkou Viem /

Chcem vedieť/ Dozvedel som sa, ku ktorému majú zapísať jeho príčiny a dôsledky. POZOR! V tejto časti úlohy zapisujú informácie len do prvých dvoch častí tabuľky, stĺpec „Dozvedel som sa“ vyplnia až v závere hodiny. Dajte každej skupine navyše 1 článok z internetu (informačné texty) o danom probléme, z ktorého môžu vyčítať potrebné informácie. Dvaja v skupine dostanú za úlohu pracovať s článkom, ďalší dvaja budú rozmýšľať a hovoriť návrhy a jeden zo skupiny bude zapisovať. Všetci hľadajú odpovede na otázky: Čo je príčinou daného ekologického problému, ako vlastne k nemu došlo, dochádza? Aké sú dôsledky existencie tohto problému, čo ďalej spôsobuje? Aké sú možnosti riešenia tohto problému? Po časovom limite 5 minút si skupiny vymenia flipové papiere. Tí, ktorí pracujú s článkom, ďalej pokračujú, ostatní 3 žiaci doplnia flipový papier inej skupiny svojimi nápadmi k danému problému. Po 2 minútach sa papier posunie ďalej, až kým flipové papiere neprejdú všetkými skupinami (neskôr čas skracujeme, pretože už bude zapísaných dosť návrhov). Keď sa dostane papier naspäť, doplnia tabuľku zisteniami z článku – posledné cca 2 minúty.

UVEDOMENIE

Zadanie (ústne): Pracujte v skupinách. Vyberte si spomedzi seba zapisovača – ten bude zapisovať vaše návrhy na papier. Ďalej vyberte 2 spolužiakov, ktorí budú pracovať s článkom z novín/internetu. Ich úlohou bude hľadať odpovede na rovnaké otázky ako ďalší 2 v skupine. Úlohou tejto dvojice je zamyslieť sa nad globálnym ekologickým problémom, ktorý máte napísaný na flipovom papieri a skúsiť odpovedať na nasledovné otázky (len na základe vašich doterajších znalostí): - Čo je príčinou daného ekologického problému, ako vlastne k nemu došlo, dochádza? - Aké sú dôsledky existencie tohto problému, čo ďalej spôsobuje? - Aké sú možnosti riešenia tohto problému? (Po 5 minútach) Teraz si papier vymeňte – posuňte ho ďalšej skupine. Pokračujte vo vašich odpovediach na otázky už na iný globálny problém. Tí, ktorí pracujú s článkom sa k vám pripoja až vtedy, keď dokončia prácu s textom. (Po 2 minútach) Opäť si vymeňte papiere s ďalšou skupinou. (Keď prejdú všetky problémy) Opäť ste sa dostali k svojmu problému. Preštudujte, čo vám zapísali spolužiaci k problému. Vašou poslednou úlohou je ešte zapísať na papier zistenia z textu, ktoré sa na flipovom papieri v tabuľke nenachádzajú. Pravidlá: Nie je zakázané vymieňať si medzi sebou informácie, ale snažte sa predovšetkým sústrediť na vašu úlohu v skupine. Pomôcky: pero / fixka, flipový papier s tabuľkou VCHD (podľa vzoru v učebnici), informačné texty (každý 2x) o globálnych


ekologických problémoch, prípadne internet a PC technika Predpokladaný čas: 15 minút Poznámky: Otázky napísať aj na tabuľu, lebo v tabuľke na flipovom papieri budú stručne. 3. krok: Zmysel úlohy/kroku: Uvedomenie, čo spôsobuje vybrané ekologické problémy, ich príčiny a dôsledky. Inštrukcie: Žiaci prezentujú svoje zistenia pred spolužiakmi a objasňujú daný globálny problém. Zadanie (ústne): Prezentujte svoje závery postupne pred vašimi spolužiakmi a zamerajte sa na: 1. charakteristiku problému 2. príčiny problému 3. jeho dôsledky, následky 4. možnosti riešenia problému Pomôcky: flipové papiere z predošlej aktivity Predpokladaný čas: 15 minút 4. krok: Zmysel úlohy/kroku: Pochopenie, že aj globálny problém nachádzajúci sa ďaleko od nás, ovplyvňuje naše zdravie a životné prostredie. Inštrukcie: Žiaci pracujú s poznámkami na flipových papieroch. Vypĺňajú posledný stĺpec a odpovedajú na otázku:

REFLEXIA

Ako tento problém ovplyvňuje nás, našu krajinu, Európu? Ako vplýva na naše zdravie?

Zadanie (ústne): Vašou poslednou úlohou je doplniť posledný stĺpec v tabuľke a odpovedať na otázku: Ako tento problém ovplyvňuje nás, našu krajinu, Európu? Ako vplýva na naše zdravie? (po cca 3 minútach) Poznámky zapíšte do zošitov. Pomôcky: flipové papiere z predošlej aktivity, fixky / perá, články z internetu z kroku 2 Predpokladaný čas: 5 minút


METODIKA PRE UČITEĽA – PRIEMYSEL A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1. krok: Zmysel úlohy/kroku: Uvedomenie si vplyvu rôznych faktorov na lokalizáciu priemyslu a dôležitosti ekologických faktorov pri tomto rozhodovaní. Inštrukcie: Rozdeľte žiakov na 3 skupiny. Do každej skupiny dajte kartičky s faktormi ovplyvňujúcimi lokalizáciu priemyslu. Ich úlohou v skupine bude

EVOKÁCIA

zoradiť faktory podľa ich dôležitosti od najdôležitejších po najmenej dôležité. Každá skupina bude mať inú rozhodovaciu pozíciu – prvá skupina bude reprezentovať zástupcov vlády niektorej (napr. Európskej) krajiny, druhá bude reprezentovať skupinu ochranárov (napr. Greenpeace) a tretia skupina bežných spotrebiteľov, občanov. Každá skupina sa pokúsi zoradiť faktory podľa priorít danej skupiny. V evokácii nejde o správne alebo nesprávne riešenie, len o vyjadrenie ich postojov. Po cca 5 minútach vyzvite žiakov, aby nalepili svoje kartičky s faktormi vo svojom poradí na jeden flipový papier – prvá skupina pod seba, vedľa nich druhá skupina atď. Výsledkom bude umiestnenie faktora na prvej pozícii 3x vedľa seba. Výstupy porovnajte a diskutujte o tom, kde sa nachádza „ekologický faktor“ pre každú skupinu. Fixkou môžete zvýrazniť faktory, na ktorých sa zhodli, prípadne tie, ktoré boli výrazne odlišné.

Zadanie (ústne): Pracujte v skupinách. Každá skupina zastupuje inú skupinu obyvateľstva - prvá skupina bude reprezentovať zástupcov vlády niektorej (napr. Európskej) krajiny, druhá reprezentuje skupinu ochranárov (napr. Greenpeace) a tretia skupina sú bežní spotrebitelia, občania. V skupinách sa dohodnite a zoraďte lístočky s faktormi ovplyvňujúcimi rozmiestnenie priemyslu podľa toho, čo je najdôležitejšie pre vás ako zástupcov danej skupiny – až po tie najmenej dôležité. (Po cca 5 minútach) Zoradené lístočky teraz reprezentant skupiny nalepí na flipový papier pod seba v danom poradí. Pomôcky: kartičky s faktormi ovplyvňujúcimi lokalizáciu priemyslu, flipový papier, pero, lepiaca páska/lepidlo, mapa sveta s rozmiestnením priemyslu Predpokladaný čas: 10 minút 2. krok: Zmysel úlohy/kroku: Oboznámenie sa s rozmiestnením priemyslu vo svete. Inštrukcie: Pracujte s prezentáciou. Pri informáciách o rozmiestnení priemyslu vo svete diskutujte o tom, prečo práve v týchto regiónoch sa sústredil priemysel – ktoré faktory mali vplyv na takúto lokalizáciu.

Pomôcky: dataprojektor, počítač/notebook, ppt prezentácia, mapa sveta s rozmiestnením priemyslu, flipový papier z evokácie Predpokladaný čas: 10 minút

UVEDOMENIE

3. krok: Zmysel úlohy/kroku: Oboznámenie sa s dopadmi na životné prostredie na príklade vybraných odvetví priemyslu. Inštrukcie: Rozdeľte žiakov na cca 5-6 skupín. Rozdajte do každej skupiny kartičku s popisom odvetvia priemyslu. Ich úlohou bude odpovedať na tri

otázky a zapísať ich postrehy z textu (prípadne ich vlastné závery) do tabuľky. Po uplynutí cca 3-4 min. ich vyzvite, aby prezentovali daný typ odvetvia a odpovedali na otázky. Odpovede žiakov zapisujte heslovite do tabuľky na tabuli/flipovom papieri, žiaci si zapíšu poznámky k ostatným odvetviam do svojich tabuliek. Vyplnia tri stĺpce tabuľky. Pokračujte v diskusii, spolu so žiakmi hľadajte najväčších znečisťovateľov vody, pôdy a ovzdušia.

Zadanie (ústne): Pracujte v skupinách. Na kartičke máte popis vybraného odvetvia priemyslu, ktorý má vplyv na životné prostredie. Skúste vyčítať z textu odpovede na nasledovné otázky: 1. Aké riziká hrozia pri prevádzke daného druhu odvetvia priemyslu? 2. Aké škody sa páchajú na prírode (voda, vzduch, pôda, rastlinstvo aj živočíšstvo) počas prebiehajúcich procesov?


3. Aké dopady môže mať toto odvetvie na naše zdravie? Posledný stĺpec tabuľky zatiaľ nevyplňujte. (Zhrnutie) Ktoré odvetvia najviac znečisťujú prostredie? Kto znečisťuje ovzdušie, kto vodu a kto pôdu? Nezabudli ste na sekundárny prenos emisií? A čo fauna a flóra? Pomôcky: pero a papier, kartičky s popisom vybraných odvetví priemyslu, tabuľka na zapisovanie, rovnaká tabuľka na flipovom papieri Predpokladaný čas: 15 minút Poznámky: Ak sa počas prezentácie nejakého odvetvia spomína aj iné odvetvie (napr. pri energetike sa spomína ťažobný priemysel, pri hutníctve energetika a pod.), žiaci si zapisujú do svojej kolónky to, na čo ešte zabudli a s čím súhlasia.

4. krok: Zmysel úlohy/kroku: Zhodnotenie situácie ohľadom znečistenia prostredia priemyslom a návrhy na riešenie našej situácie. Inštrukcie: V reflexii zapíšte spoločne do poslednej kolónky v tabuľke návrhy žiakov na riešenie. Na záver prejdite so žiakmi posledné otázky a hľadajte odpovede.

REFLEXIA

Zadanie (ústne): A teraz sa zamyslime, ako by sa dal zlepšiť nepriaznivý dopad jednotlivých odvetví priemyslu na životné prostredie. Skúste sa zamyslieť nad tým odvetvím, ktoré ste spracovávali. 1. Je vo vašom okolí reprezentant daného odvetvia priemyslu, energetiky a pod.? 2. Viete o nejakých nepriaznivých dopadoch tohto podniku na životné prostredie? 3. Pociťujete vy osobne jeho nepriaznivý dopad na vaše zdravie alebo zdravie niekoho blízkeho? Pomôcky: tabuľka z predošlej aktivity, pero, rovnaká tabuľka na flipovom papieri Predpokladaný čas: 5 minút Poznámky: Môžu pracovať aj samostatne, po cca 3-4 minútach si zapíšeme, na čo prišli...


Energetika vyrába potrebnú elektrickú energiu pre všetky odvetvia hospodárstva, je teda jeho základom. Elektrická energia potrebuje zdroje, ktoré môžeme rozdeliť na • Vyčerpateľné obnoviteľné (napríklad drevo) • Vyčerpateľné neobnoviteľné (napríklad ropa, zemný plyn, urán) • Nevyčerpateľné (napríklad slnečná energie, energia prílivu a odlivu, veterná energia) Tepelné elektrárne využívajú na výrobu elektrickej energie ropu, zemný plyn a uhlie. Zo začiatku 20. storočia sa hojne využívalo práve uhlie, ktorého bolo treba veľké množstvo, preto boli tieto elektrárne lokalizované blízko uhoľných baní. Veľký počet takýchto elektrární spôsoboval značné znečistenie ovzdušia a prírody, preto sa postupom času v druhej polovici 20. storočia začalo prechádzať na využívanie ropy a zemného plynu. Tieto elektrárne sú stále najväčším znečisťovateľom ovzdušia, keďže dopyt po obrovskom množstve elektriny má za následok obrovské množstvo emisií vo vzduchu. Uhlie je „najšpinavšie“ palivo, obsahuje veľké množstvo síry, ktorá sa podieľa najviac na ekologických škodách – spaľovaním sa dostáva do ovzdušia oxid siričitý. Ten sa prakticky dostáva do ovzdušia spaľovaním všetkých typov fosílnych palív. Vo vlhkom vzduchu sa oxid siričitý rozpúšťa a spolu s oxidmi dusíka v atmosfére vytvára kyselinu siričitú a dusičnú. Voda vo vzduchu sa silne okyslí a mení na kyslý dážď. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Energetika vyrába potrebnú elektrickú energiu pre všetky odvetvia hospodárstva, je teda jeho základom. Elektrická energia potrebuje zdroje, ktoré môžeme rozdeliť na • Vyčerpateľné obnoviteľné (napríklad drevo) • Vyčerpateľné neobnoviteľné (napríklad ropa, zemný plyn, urán) • Nevyčerpateľné (napríklad slnečná energie, energia prílivu a odlivu, veterná energia) Vodné elektrárne bývajú vybudované na vodných tokoch s väčším prietokom. Napriek tomu, že ich výstavba je nákladná, sú ekologickejšie ako tepelné elektrárne. Majú minimum vedľajších produktov. Pri ich výstavbe sa však často zaberá orná pôda a lokalizácia takýchto vodných plôch je skôr otázkou politickou, ako environmentálnou. Pri veľkých priehradách hrozí nízke riziko pretrhnutia hrádzí, nastáva lokálna zmena klimatických pomerov, alebo záťaž vodnej masy môže napr. spôsobiť lokálne zemetrasenia. Vodná elektráreň na vodnom toku je navyše umelou prekážkou pre vodné živočíchy, ktorú nedokážu prekonať, preto je ohrozený aj život v riekach. K najväčším producentom hydroenergie patrí Kanada, Brazília, Čína a Rusko. Na Slovensku sa najviac hydroelektrární nachádza na Považí – tzv. Vážska kaskáda.


Energetika vyrába potrebnú elektrickú energiu pre všetky odvetvia hospodárstva, je teda jeho základom. Elektrická energia potrebuje zdroje, ktoré môžeme rozdeliť na • Vyčerpateľné obnoviteľné (napríklad drevo) • Vyčerpateľné neobnoviteľné (napríklad ropa, zemný plyn, urán) • Nevyčerpateľné (napríklad slnečná energie, energia prílivu a odlivu, veterná energia) Jadrové elektrárne využívajú na výrobu energie urán a jeho chemické reakcie. Z hľadiska ekológie ide o najčistejšiu elektrickú energiu, no hlavným problémom je skladovanie jadrového odpadu a s veľkým množstvom vody potrebnej na chladenie. Ďalším rizikom jadrových elektrární je riziko havárie, ktorej dôsledky môžu byť katastrofické – ako napr. havária jadrovej elektrárne v Černobyle v roku 1986. Celá Európa sledovala správy o počasí, pretože to zároveň boli správy o vonkajšej rádioaktivite. Nukleárne mraky boli o to horšie, že priniesli neistotu – aké to bude mať následky? Je možné vôbec vychádzať von? Môžu deti piť mlieko, alebo vychádzať von a hrať sa na ulici, medzi kalužami, možno rádioaktívnymi? Jadrová elektráreň, vzdialená stovky a tisícky kilometrov, ohrozila zdravie európskej populácie, kontaminovala pôdu, ovzdušie – a to nepoznáme všetky následky tejto tragédie. Najväčšia jadrová elektráreň na svete – Fukušima – sa nachádza v Japonsku. Má desať reaktorov a nedávno mala haváriu spôsobenú tsunami. Najväčší podiel elektrickej energie vyrobenej v jadrových elektrárňach má Francúzsko (cca 50%), Belgicko, Maďarsko, Južná Kórea a Švajčiarsko. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Energetika vyrába potrebnú elektrickú energiu pre všetky odvetvia hospodárstva, je teda jeho základom. Elektrická energia potrebuje zdroje, ktoré môžeme rozdeliť na • Vyčerpateľné obnoviteľné (napríklad drevo) • Vyčerpateľné neobnoviteľné (napríklad ropa, zemný plyn, urán) • Nevyčerpateľné (napríklad slnečná energie, energia prílivu a odlivu, veterná energia) Alternatívne elektrárne sú elektrárne, ktorých použitie je buď obmedzené, neefektívne, alebo vo vývoji. Medzi alternatívne elektrárne patria Veterné elektrárne ... Vietor otáča lopatkami, ktoré vyrábajú elektrickú energiu – ich produkcia závisí od poveternostných podmienok). Ich využitie a stavba je v súčasnosti ešte stále diskutabilná v našich podmienkach – vstupné náklady na výrobu turbíny sú len minimálne nižšie ako zisk z predaja takto získanej energie. Ale v podstate je to energia „bezplatná“, len je potrebné prísť na jej efektívnejšie využitie. Pri vhodnej lokalizácii turbíny (napr. v meste Ebeltoft v Jutsku) sa náklady na stavbu turbín vrátia za 5-6 rokov. Solárne elektrárne ... Slnečné lúče dopadajú na solárne články a vyrábajú elektrickú energiu – ich použitie je obmedzené z hľadiska klímy, aktuálneho počasia, geografickej šírky a ročného obdobia. Je to však energia najjednoduchšia a najmenej škodlivá pre životné prostredie. V krajinách, kde sa striedajú ročné obdobia a zimy bývajú zamračené bez slnečného svitu, sa môže zdať, že solárne panely prinášajú málo úžitku – ale ako pri všetkých obnoviteľných zdrojov aj tu je dôležitá mnohostrannosť. Solárne panely nestačia na produkciu všetkej energie, ale keď sa použijú ako súčasť celého systému, dokážu výrazne prispieť k zníženiu nákladov na iné druhy energie. Geotermálne a prílivové ... Dynamika vody vyrába elektrickú energiu – ich použitie má hlavne lokalizačný faktor. Sila príboja sa však využíva zatiaľ minimálne – kvôli vysokej prvotnej investícii do generátorov a zložitých systémov na využitie tejto dynamiky mora, čím by sa zvýšila cena za takto vyrobenú energiu.


Ťažobný priemysel

Aby energetický priemysel mohol zásobovať obyvateľstvo elektrinou, potrebuje vstupné suroviny – ropu, uhlie, zemný plyn, či urán. Ropa je ako prírodný zdroj oveľa hodnotnejšia ako uhlie, predovšetkým je všestrannejšie použiteľná, a preto sa stala svetovým palivom. Jej ťažba sa rýchlo rozvíja a lokalizuje sa do oblastí Perzského zálivu, severnej Afriky, Mexického zálivu, Karbiského mora, Severného mora, Západnej Sibíre a juhovýchodnej Ázie. Viac ako 1/2 vyťaženej ropy sa vyváža do USA, Japonska a Západnej Európy. Pri ťažbe ropy vzniká nebezpečenstvo havárií – jednak pri vrtoch na pevnine, ale aj hlboko pod morom. Taktiež pri prevoze tankermi cez oceán (ropa sa dopravuje najmä potrubnou a lodnou dopravou) dochádza často k ekologickým katastrofám, pri ktorých mastná ropná škvrna pokryje vodnú hladinu, čo zapríčiní úhyn všetkého – od planktónu, cez ryby, až po vtáctvo. Zemný plyn je ekonomicky najvýhodnejšie palivo. Najčastejšie sa vyskytuje spolu s ropou. Jeho výskyt sa sústreďuje najmä v rozvinutých krajinách Najväčší vývozcovia zemného plynu vyvážajú plyn plynovodmi do západnej a strednej Európy, USA a Japonska. Zemný plyn dodáva asi 1/5 svetovej spotreby energie. Je relatívne menej škodlivý na ŽP ako ropa či uhlie, keďže sa pri jeho spaľovaní znečisťuje ovzdušie menej. Pri stavbe plynovodov však dochádza často k devastácii okolitej prírody. Uhlie - jeho svetové zásoby sú podstatne vyššie ako zásoby ropy. Sústreďujú sa v Rusku, USA, Číne, na južnej pologuli v JAR a v Austrálii. Uhlie je „najšpinavšie“ palivo, obsahuje veľké množstvo síry, ktorá sa podieľa najviac na ekologických škodách – spaľovaním sa dostáva do ovzdušia oxid siričitý. Veľké škody na životnom prostredí spôsobuje aj jeho ťažba – či už povrchová, alebo podzemná. Urán je najdôležitejšie jadrové palivo, pretože má najvyššiu energetickú účinnosť. Najväčšie zásoby má Austrália, Kazachstan, Kanada, USA, Rusko, JAR, Uzbekistan, Niger a Brazília. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hutníctvo

Hutníctvo sa zaoberá tavením rúd, výrobou kovov a ich zliatin. Patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu. Ovplyvňuje rozvoj ostatných priemyselných odvetví, predovšetkým strojárstva, a tak vytvára predpoklady pre vznik rozsiahlych priemyselných oblastí. Hutníctvo železa je príklad priemyselného odvetvia s vysokým stupňom hutníckych závodov na miestach výskytu suroviny alebo koksovateľného čierneho uhlia. Výhodná je aj lokalizácia hutníctva vo veľkých prístavoch. Hutníctvo sa podieľa významnou mierou na znečistení prostredia. Začína to ťažbou rúd, uhlia, pokračuje vo výrobnom procese – vypúšťaním škodlivín do ovzdušia, vody a pôdy. Strojársky priemysel


Strojárstvo predstavuje jeden z najväčších priemyselných sektorov v Európskej únii z hľadiska podnikov, zamestnanosti (3,3 milióna ľudí), výroby aj tvorby pridanej hodnoty. Strojárstvo má pestrú vnútornú štruktúru výroby, preto sa rozdeľuje na viacero pododvetví. Výroba automobilov patrí medzi najdôležitejšie pododvetvie. Koncentráciu výroby automobilov vyvolali predovšetkým ekonomická efektívnosť sériovej veľkovýroby, tradície a potreba kvalitnej vedeckovýskumnej a vývojovej základne. Uvedené činitele spôsobili dominantné postavenie USA, Japonska, Nemecka, Talianska a Francúzska vo výrobe osobných automobilov pre svetový trh. Strojársky priemysel prispieva zásadnou mierou k znečisteniu životného prostredia, či už počas výroby a spracovania surovín, ale aj ďalším vplyvom vyprodukovaných výrobkov na ŽP – napríklad automobilový priemysel a vplyv áut na prostredie, spaľovanie fosílnych palív pre ich pohon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chemický priemysel

Chemický, plastový a gumárenský priemysel patria medzi najväčšie a najdynamickejšie priemyselné sektory v EÚ. Spolu vytvárajú asi 3,2 milióna pracovných miest vo viac ako 60 000 spoločnostiach. Rozmiestnenie chemického priemyslu prešlo v posledných desaťročiach takisto zaujímavým vývojom. Súvisí to so zmenou základnej suroviny pre chémiu organickej syntézy, ktorou sa stala ropa. K základným surovinám chemického priemyslu tak pribudla ďalšia, pre využívanie ktorej sú charakteristické iné lokalizačné pravidlá. Chemický priemysel sa podieľa na výrobe rady výrobkov, ktoré sa používajú aj v domácnostiach, hlavne umelých hmôt a čistiacich prostriedkov a spôsobuje silné znečistenie ovzdušia chemickými látkami. Chemický priemysel pokrýva aj výrobu poľnohospodárskych chemikálií, ktoré kontaminujú pôdu a neskôr aj vodu. Taktiež výrobný proces v chemickom závode je náročný na spotrebu vody, preto sa závody často umiestňovali do blízkosti vodných tokov. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cestovný ruch

Cestovný ruch je kľúčovým odvetvím európskeho hospodárstva. Jeho súčasťou je veľké množstvo produktov a destinácií, ako aj množstvo rôznych verejných a súkromných subjektov s decentralizovanou oblasťou kompetencie, často na regionálnej a miestnej úrovni. Vplyv CR na životné prostredie je nezanedbateľný, a to nielen výstavbou rezortov a zaberaním ornej pôdy, zvýšenou koncentráciou turistov na jednom mieste (napr. v národnom parku), ale aj dopravou na miesto destinácie.


METODIKA PRE UČITEĽA – DOPRAVA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

EVOKÁCIA

1. krok: Zmysel úlohy/kroku: Navodenie témy doprava. Preverenie, aký typ dopravy každý z nás preferuje a každodenne používa. Inštrukcie: Riadená diskusia na tému každodenná doprava a preferovaný typ dopravy. Zadanie (ústne): V úvode sa voľne rozprávajte na tému každodenná doprava. Akým typom dopravy sa denne pohybujete? Aký typ dopravy je najviac využívaný u vás doma? Prečo práve tento typ dopravy? Cestujete podľa vás ekologicky? Pomôcky: --------Predpokladaný čas: 15 minút 2. krok: Zmysel úlohy/kroku: Poznanie dopadov dopravy na životné prostredie. Inštrukcie: Spoločne si prečítajte text v učebnici po jednotlivých odstavcoch. Za každým z nich diskutujte o danej problematike. Usporiadajte pojmy do

správneho tvaru a diskutujte o ich vplyve na zdravie a životné prostredie človeka. Doplňte do slepej mapy mestá, ktoré bojujú so smogom (Londýn, Peking, Los Angeles) a vyznačte krajiny, kde sa v mestách vo veľkej miere používa cyklistická doprava (Holandsko, Čína, Japonsko ...)

UVEDOMENIE

REFLEXIA

Zadanie (ústne): Prečítajme si spoločne text po odstavcoch a za každým z nich budeme diskutovať na danú tému. Usporiadajte pojmy vyjadrujúce dôsledky dopravy. Kto to stihne ako prvý? Aké druhy alternatívnych palív poznáte? Zakreslite do mapy mestá vo svete, ktoré bojujú so smogom. Taktiež vyznačte krajiny, kde sa vo veľkej miere využíva cyklistická doprava. Pomôcky: učebnica, písacie potreby Predpokladaný čas: 20 minút 3. krok: Zmysel úlohy/kroku: Celkové zhodnotenie situácie dopravy vo svete a u nás doma a premyslenie možných riešení situácie. Inštrukcie: V reflexii diskutujte o tom, ako každý z nás môže byť šetrnejší k životnému prostrediu spôsobom dopravy, ktorú využíva. Zadanie (ústne): A teraz sa zamyslime, ako každý z nás môže prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia spôsobom dopravy akú využíva. Diskutujte na tému: „Rýchlejšie by sme tam prešli na bicykli a predsa jazdíme autom.“ Pomôcky: ---------Predpokladaný čas: 5 minút


METODIKA PRE UČITEĽA – MANAŽMENT ODPADU 1. krok: Zmysel úlohy/kroku: Navodenie témy odpady. Inštrukcie: Spoločne diskutujte o odpadoch a o pojmoch, ktoré sa s nimi spájajú – recyklácia, separácia, ... Pojmy späté s témou odpady zapisujte na tabuľu.

EVOKÁCIA

Zadanie (ústne): Diskutujte: 1. Aké pojmy vám napadnú, keď sa povie nakladanie s odpadmi alebo len odpady? 2. Aký je podľa vás rozdiel medzi separáciou a recykláciou? 3. Čo si myslíte, čo znamená anglické spojenie „Rethink – Reuse – Reduce“ v spojitosti s odpadmi? Pomôcky: -------------Predpokladaný čas: 5 minút 2. krok: Zmysel úlohy/kroku: Navodenie témy odpady a zoznámenie sa so základnými pojmami nakladania s odpadom, jeho pôvodom a druhmi. Inštrukcie: Spoločne si prečítajte text v učebnici po jednotlivých odstavcoch. Riešte jednoduché úlohy na tému recyklácia kovových obalov v Európe a overte si, či žiaci vedia, do ktorých kontajnerov patrí separovaný odpad.

Zadanie (ústne): Prečítame si zadaný text. Ak vám niečo nebude jasné, opýtajte sa ma. Kto prvý vyráta aký je percentuálny podiel vyseparovaných kovových obalov v Európe? Viete ktoré druhy separovaného odpadu patria do ktorého kontajnera? Pomôcky: učebnica, písacie potreby Predpokladaný čas: 10 minút

UVEDOMENIE

3. krok: Zmysel úlohy/kroku: Uvedomenie si významu separácie a recyklácie odpadu. Oboznámenie sa s možnosťami využitia vybraných typov odpadu. Inštrukcie: Rozdeľte žiakov do trojčlenných skupín. Každá skupina si vylosuje jeden materiál z nasledujúceho zoznamu: /PAPIER; PLAST; SKLO; KOV/ Povedzte žiakom, nech si predstavia, že vlastnia továreň na recykláciu jedného z týchto štyroch druhov materiálu. Ich úlohou bude prísť s nápadom, čo by chceli vyrobiť z tony daného materiálu. Teda ak si vylosovali PLAST, vlastnia továreň na recykláciu plastov a majú sa rozhodnúť, čo by chceli vyrobiť z tony odpadového plastu, ktorý im práve doviezli do fabriky. Vytvoria niekoľko alternatív (reklám) toho, čo vyrobí ich továreň z daného odpadu: 1. Výrobok/výrobky, ktoré sa budú dať predať za čo najviac peňazí 2. Výrobok/výrobky, ktoré budú mať čo najväčšiu umeleckú hodnotu 3. Nový výrobok/výrobky, ktoré ešte nikdy nikto nevyrobil Po vytvorení všetkých troch alternatív prezentujú svoje výsledky pred triedou a najlepšie nápady zapíšu do záznamovej karty.

Zadanie (ústne): Rozdeľte sa do trojčlenných skupín. Každá skupina si vylosuje jeden materiál z nasledujúceho zoznamu: /PAPIER; PLAST; SKLO; KOV/ Predstavte si, že vlastníte továreň na recykláciu jedného z týchto štyroch druhov materiálu. Vašou úlohou bude prísť s nápadom, čo by ste chceli vyrobiť z tony daného materiálu. Teda ak ste si vylosovali PLAST, vlastníte továreň na recykláciu plastov a máte sa rozhodnúť, čo by ste chceli vyrobiť z tony odpadového plastu, ktorý vám práve doviezli do fabriky.


Vytvorte niekoľko alternatív (reklám) toho, čo vyrobí vaša továreň z daného odpadu: 1. Výrobok/výrobky, ktoré sa budú dať predať za čo najviac peňazí 2. Výrobok/výrobky, ktoré budú mať čo najväčšiu umeleckú hodnotu 3. Nový výrobok/výrobky, ktoré ešte nikdy nikto nevyrobil Po vytvorení všetkých troch alternatív prezentujte svoje výsledky pred triedou a najlepšie nápady zapíšte do záznamovej karty. Svoje reklamy prezentujte pred celou triedou a výhody jednotlivých technológii zapisujte do pracovného listu. Pomôcky: učebnica, písacie potreby, záznamová karta Predpokladaný čas: 15 minút 4. krok: Zmysel úlohy/kroku: Aplikácia nových poznatkov do praxe - kolektívne riešenie environmentálnych a ekonomických problémov. Inštrukcie: Spojte skupiny, ktoré sa venovali jednému materiálu (napr. plastu). V tejto skupine sa majú žiaci dohodnúť na jednej alternatíve v každej z troch kategórii (najdrahší výrobok...atď.), ktorý daná fabrika vyrobí. Po skončení diskusie v skupinách vyzvite žiakov, aby sa ako trieda dohodli na výrobe jedného výrobku/výrobkov v každej kategórii (najdrahší výrobok...atď.). Výrobky môžu byť vyrobené aj v rôznych fabrikách. Poslednou úlohou bude dohodnúť sa iba na jednom výrobku, bez ohľadu do akej kategórie patrí.

REFLEXIA

Zadanie (ústne): Spojte sa do skupín, ktoré sa venovali jednému materiálu (napr. plastu). V tejto skupine sa pokúste dohodnúť na jednej alternatíve v každej z troch kategórii (najdrahší výrobok...atď.), ktorý daná fabrika vyrobí. Po skončení diskusie v skupinách sa ako trieda dohodnite na výrobe jedného výrobku/výrobkov v každej kategórii (najdrahší výrobok...atď.). Výrobky môžu byť vyrobené aj v rôznych fabrikách. Poslednou úlohou bude dohodnúť sa iba na jednom výrobku, bez ohľadu na to, do akej kategórie patrí. Vyberte TOP výrobok, ktorý sa vám najviac pozdáva a ktorý by ste si priali vidieť na trhu s odpadovým materiálom vo svojom okolí. Ktorý výrobok/výrobky zvíťazili? Pomôcky: učebnica, písacie potreby, záznamová karta Predpokladaný čas: 10 minút


METODIKA PRE UČITEĽA – OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

EVOKÁCIA

1. krok: Zmysel úlohy/kroku: Navodenie témy o rozdelení prírodných zdrojov z hľadiska potrieb človeka. Inštrukcie: Diskutujte na dané témy. Zadanie (ústne): Skúsme si odpovedať na nasledujúce otázky: Čo sú to podľa vás obnoviteľné zdroje energie? Aké obnoviteľné zdroje energie sa využívajú vo vašom okolí? Poznáte niektoré geotermálne pramene na Slovensku? Kde sa nachádza najbližší k našej obci? Pomôcky: -------------Predpokladaný čas: 5 minút 2. krok: Zmysel úlohy/kroku: Oboznámenie sa s rozdelením prírodných zdrojov z hľadiska potrieb človeka. Nadobudnutie vedomostí o obnoviteľných zdrojoch energie. Inštrukcie: Spoločne si prečítajte text v učebnici po jednotlivých odstavcoch. Diskutujte na dané témy. Zadanie (ústne): Prečítajme si zadaný text. Ak máte nejaké otázky k jednotlivým odstavcom, predložte ich. Skúsme doplniť vaše odpovede z predošlej aktivity na základe prečítaného textu v pracovných listoch: Aký ďalší prírodný zdroj, ktorý využíva energiu vody, poznáte? Aký druh obnoviteľnej energie by ste navrhli na základe miestnych podmienok využívať vo vašej obci? Aký je váš názor na masovú výstavbu slnečných elektrární na Slovensku? Pomôcky: učebnica Predpokladaný čas: 10 minút

UVEDOMENIE

3. krok: Zmysel úlohy/kroku: Uvedomenie si pozitív a negatív jednotlivých technológií získavania energie z obnoviteľných zdrojov. Inštrukcie: Rozdeľte žiakov do piatich skupín. Každá skupina bude reprezentovať výrobcu elektriny z iného zdroja obnoviteľnej energie.

/BIOMASA; VODNÁ ENERGIA; GEOTERMÁLNA ENERGIA, SLNEČNÁ ENERGIA; VETERNÁ ENERGIA/ Cieľom tejto úlohy je vytvoriť krátku reklamu, ktorou budú žiaci presviedčať zákazníkov, aby sa rozhodli pre odber elektrickej energie práve z ich elektrárne. Reklamu môžu pripraviť vo forme hranej scénky, rozhlasového šotu, alebo reklamného plagátu. Usmernite ich, aby sa v ich reklame zamerali na nasledujúce otázky: 1. Čím je výroba elektriny z vášho obnoviteľného zdroja špeciálna oproti iným formám výroby elektrickej energie? 2. Aké sú výhody využitia elektriny z vášho obnoviteľného zdroja? 3. Akým spôsobom je vaša technológia šetrná k životnému prostrediu?

Zadanie (ústne): Rozdeľte sa do piatich skupín, kde každá bude reprezentovať výrobcu elektriny z iného zdroja obnoviteľnej energie. /BIOMASA; VODNÁ ENERGIA; GEOTERMÁLNA ENERGIA, SLNEČNÁ ENERGIA; VETERNÁ ENERGIA/ Cieľom tejto úlohy je vytvoriť krátku reklamu, ktorou sa budete snažiť presvedčiť zákazníkov, aby sa rozhodli pre odber elektrickej energie práve z vašej elektrárne.


Reklamu môžete pripraviť vo forme hranej scénky, rozhlasového šotu, alebo reklamného plagátu. Skúste sa vo vašej reklame zamerať na nasledujúce otázky: 1. Čím je výroba elektriny z vášho obnoviteľného zdroja špeciálna oproti iným formám výroby elektrickej energie? 2. Aké sú výhody využitia elektriny z vášho obnoviteľného zdroja? 3. Akým spôsobom je vaša technológia šetrná k životnému prostrediu? Pomôcky: učebnica, písacie potreby Predpokladaný čas: 15 minút 4. krok: Zmysel úlohy/kroku: Prostredníctvom syntézy získaných vedomostí o obnoviteľných zdrojoch energie sa naučiť obhájiť a prezentovať vlastné názory. Inštrukcie: Rozdeľte triedu na skupiny nasledovne: V jednej skupine budú ľudia, ktorí na základe nadobudnutých informácií chcú hájiť výrobu elektriny z

REFLEXIA

BIOMASY, v ďalšej tí, ktorí chcú hájiť GEOTERMÁLNU ENERGIU, v ďalšej tí, čo chcú hájiť energiu z VETRA atď. Ak sa žiaci zaradia len do dvoch skupín, nechajte to na ich vlastnom rozhodnutí. Úlohou v týchto skupinách bude zhodnúť sa iba na jednej technológii, pre ktorú sa bude musieť vaša obec/mesto rozhodnúť. Celá trieda sa teda bude musieť dohodnúť iba na jednej technológii, ktorú budete využívať na výrobu elektrickej energie.

Zadanie (ústne): Rozdeľte sa na skupiny. V jednej skupine budú ľudia, ktorí chcú hájiť výrobu elektriny z BIOMASY, v ďalšej tí, ktorí obhajujú GEOTERMÁLNU ENERGIU, atď. Úlohou v týchto skupinách bude zhodnúť sa iba na jednej technológii, pre ktorú sa bude musieť vaša obec/mesto rozhodnúť. Musíte sa celá trieda dohodnúť iba na jednej technológii, ktorú budete využívať na výrobu elektrickej energie. Pomôcky: písacie potreby, záznamová karta Predpokladaný čas: 10 minút


METODIKA PRE UČITEĽA – NEOBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

EVOKÁCIA

1. krok: Zmysel úlohy/kroku: Navodenie témy a uvedomenie si vyčerpateľnosti neobnoviteľných zdrojov energie a závislosti Slovenska na dodávke týchto zdrojov zo zahraničia. Inštrukcie: Diskutujte o nerastnom bohatstve Slovenska a jeho možnostiach a súčasnom využívaní neobnoviteľných zdrojov energie. Zadanie (ústne): Zásoby akých druhov neobnoviteľných zdrojov energie máme na Slovensku? Na ako dlho? Pamätáte sa, ako rozdeľujeme prírodné zdroje energie? Máme nejaké možnosti alternatív? Pomôcky: ---------Predpokladaný čas: 5 minút 2. krok: Zmysel úlohy/kroku: Oboznámenie sa s nerastným bohatstvom Slovenska a jeho využiteľnosti v energetike. Inštrukcie: Spoločne si prečítajte text v učebnici po jednotlivých odstavcoch. Diskutujte na dané témy. Žiaci riešia jednoduché úlohy. Ich úlohou bude napríklad dopísať na mapu sveta názvy jednotlivých oblastí, kde sa ťaží ropa. Žiaci skúsia priradiť správne názvy ropovodov v Strednej Európe. Môžete aj súťažiť. Správne riešenia:

UVEDOMENIE Zadanie (ústne): Skúste určiť a pomenovať jednotlivé oblasti sveta. Názvy zapíšte do mapy. Zistite, v ktorej z oblastí sa ťaží najviac ropy. Dopíšte do príslušných rámikov názov ropovodu strednej Európy podľa farieb. Pomôcky: učebnica, písacie potreby, dataprojektor, PC technika Predpokladaný čas: 15 minút 3. krok: Zmysel úlohy/kroku: Aplikácia nových poznatkov do praxe, hľadanie alternatívneho riešenia namiesto využívania neobnoviteľných zdrojov energie.


Inštrukcie: Rozdeľte žiakov do dvojíc a povedzte im, aby sa zamysleli nad tým, kde všade počas dňa využívajú výrobky z ropy – plastu.

Zadajte im úlohu, aby vytvorili myšlienkovú mapu. Po skončení práce vo dvojici ich vyzvite, aby svoje výsledky prezentovali pred triedou a vypracovali jednu veľkú spoločnú myšlienkovú mapu na tabuľu alebo na flipový papier. Diskutujte potom, ako sa zmení život ľudí, keď nebudú mať k dispozícii výrobky z plastu. Dajte im za úlohu vymyslieť alternatívu za plasty. Nazvite tento materiál „Nový materiál“. Nasmerujte ich hľadaním odpovedí na nasledujúce otázky: 1. Aké vlastnosti by mal mať Nový materiál v porovnaní s plastom? 2. Z čoho by sa Nový materiál mal vyrábať? Bol by Nový materiál priateľský k životnému prostrediu? 3. Aké zdroje energie by boli použité na jeho výrobu? 4. Aké by mali byť jeho výrobné náklady, resp. jeho trhová cena? 5. Ako by sa zmenil svet, v ktorom by ľudia nepoužívali plasty ale Nový materiál?

Zadanie (ústne): Určite viete, že veci z plastu sú vyrábané z ropy. Keďže sú ale zásoby ropy obmedzené, skôr či neskôr nastane doba, kedy výrobky z plastu nebude možné ďalej vyrábať. Skúste sa zamyslieť nad tým, kde všade počas vášho dňa využívate plasty. Vytvorte vo dvojiciach myšlienkovú mapu do ktorej zaznamenáte čo najviac vecí každodenného využitia, ktoré sú vyrobené z plastu. Po skončení práce vo dvojici svoje výsledky prezentujte pred triedou a zapisujte do jednej veľkej myšlienkovej mapy na tabuľu alebo na flipový papier. Skúste sa preniesť ešte viac do budúcnosti a vymyslieť alternatívu za plasty. Nazvime tento materiál „Nový materiál“. Skúste odpovedať na nasledujúce otázky: 1. Aké vlastnosti by mal mať Nový materiál v porovnaní s plastom? 2. Z čoho by sa Nový materiál mal vyrábať? Bol by Nový materiál priateľský k životnému prostrediu? 3. Aké zdroje energie by boli použité na jeho výrobu? 4. Aké by mali byť jeho výrobné náklady, resp. jeho trhová cena? 5. Ako by sa zmenil svet, v ktorom by ľudia nepoužívali plasty ale Nový materiál?

REFLEXIA

Pomôcky: učebnica, písacie potreby, záznamová karta, tabuľa, flipový papier Predpokladaný čas: 20 minút 4. krok: Zmysel úlohy/kroku: Uvedomenie si vyčerpateľnosti neobnoviteľných zdrojov energie. Inštrukcie: Diskutujte o možnom vyčerpaní neobnoviteľných zdrojov energie. Zadanie (ústne): Skúste sa zamyslieť a odpovedať na nasledovné otázky: - Čo by sa stalo, keby k nám prestala pritekať ropa? - Čo by sa stalo, keby na celom svete sa minula všetka ropa? - Ako žili ľudia predtým, než vyrobili plasty? Ako nás plasty ovplyvňujú? - Je alebo nie je váš život závislý/ovplyvnený ropou? Ak áno, tak kedy? Pomôcky: -------------Predpokladaný čas: 5 minút


METODIKA PRE UČITEĽA – POĽNOHOSPODÁRSTVO

EVOKÁCIA

4. krok: Zmysel úlohy/kroku: Navodenie témy a preverenie vedomostí detí v tejto oblasti. Inštrukcie: Diskutujte so žiakmi na tému poľnohospodárstvo. Zadanie (ústne): Zamyslite sa, čo sa vám vybaví pri slove Poľnohospodárstvo. Čo o ňom viete? Aké má odvetvia? Pomôcky: -----------------Predpokladaný čas: 5 minút 2. krok: Zmysel úlohy/kroku: Pochopenie významu poľnohospodárstva v živote človeka. Inštrukcie: Prečítajte si spoločne text v ľavej časti prvej strany a rozprúďte krátku diskusiu. Žiakom zadajte úlohu, aby skúsili na slepej mape Slovenska zaznačiť najúrodnejšie oblasti. Ich výsledky porovnajte s výslednou mapou, ktorú máte k dispozícii vy (môžete ju premietnuť cez dataprojektor).

Zadanie (ústne): Prečítajme si spoločne text. Čo vás zaujalo alebo vám nie je úplne jasné? Diskutujme. Do slepej mapy Slovenska (Príloha 1) každý z vás zaznačí najúrodnejšie oblasti Slovenska. Ktoré faktory ste zvažovali? Na konci si vaše mapy porovnáme s mojou.

UVEDOMENIE


Pomôcky: učebnica, písacie potreby, mapa úrodnosti pôd Slovenska, dataprojektor Predpokladaný čas: 10 minút 3. krok: Zmysel úlohy/kroku: Uvedomenie si významu pôdy ako jednej z kľúčových zložiek životného prostredia pre človeka. Oboznámenie sa s negatívnymi faktormi, ktoré vplývajú na úrodnosť pôdy a kvalitu poľnohospodárskych produktov. Inštrukcie: Spoločne si prečítajte text o zložení pôdy a negatívnych faktoroch, ktoré ju ohrozujú. Skúste zodpovedať otázky: - Prečo sa aj na najúrodnejších pôdach stavajú závody? - Čo spôsobuje eróziu? Ako jej môžeme predchádzať? - Prečo je potrebné ponechať remízky, medze a stromoradia v poľnohospodárskej krajine?

Prečítajte si spoločne text o používaní pesticídov a skúste zodpovedať na uvedenú otázku: - Ktorá látka sa masovo používala v minulosti na zlepšenie úrodnosti pôdy a o ktorej sa neskôr zistilo, že je veľmi škodlivá (odpoveď je DDT) ?

Zadanie (ústne): Spoločne si prečítajte text o zložení pôdy a negatívnych faktoroch, ktoré ju ohrozujú. Skúste zodpovedať otázku: - Prečo sa aj na najúrodnejších pôdach stavajú závody? - Čo spôsobuje eróziu? Ako jej môžeme predchádzať? - Prečo je potrebné ponechať remízky, medze a stromoradia v poľnohospodárskej krajine? Prečítajte si spoločne text o používaní pesticídov a skúste zodpovedať na uvedenú otázku: - Ktorá látka sa masovo používala v minulosti na zlepšenie úrodnosti pôdy a o ktorej sa neskôr zistilo, že je veľmi škodlivá (odpoveď je DDT) ? Pomôcky: učebnica Predpokladaný čas: 10 minút 4. krok: Zmysel úlohy/kroku: Rozvoj kritického myslenia a syntéza nadobudnutých poznatkov. Inštrukcie: Zadajte žiakom samostatnú prácu, kde k číslam obrázku napíšu do záznamových kariet, čo na nich vidia (5 minút). Potom spoločne diskutujte o ich postrehoch a názoroch.

Čo je na obrázkoch:

1. – vodná erózia na svahovitom teréne, kde bola vykonaná orba po spádnici a nie v smere vrstevníc. Tak sa dĺžka svahu neskrátila a energia dopadajúcej dažďovej vody nabrala na množstve a sile a vznikli erózne ryhy. V spodnej časti sú viditeľné nánosy vrchnej časti pôdy. 2. – poľnohospodárske postupy v smere vrstevníc (orba, sejba...) a striedanie plodín s rôznou hĺbkou a hustotou koreňovej sústavy – účinné protierózne opatrenie. 3. – sucho v dôsledku klimatickej zmeny, striedanie dlhých periód sucha s obdobiami prívalových dažďov. 4. - včely, zachovanie dostatočného množstva opeľovačov v krajine. Používaním pesticídov a pestovaním rozsiahlych monokultúr je existencia týchto opeľovačov ohrozená. 5. – rozmanitá poľnokrajina s dostatkom drevinnej vegetácie (stromoradia, remízky, medze), veľa maloblokových polí s rôznymi druhmi plodín. V takejto krajine sa darí aj divorastúcim ohrozených rastlinám a živočíchom viazaných na poľnokrajinu. Pôda je viac chránená pred rôznymi negatívnymi vplyvmi. 6. – nekonečné lány obilia, poľnohospodárska monokultúra, takmer žiadna druhová a ekosystémová rozmanitosť, nevhodné pre opeľovače a ostatné


druhy rastlín a živočíchov viazaných na poľnokrajinu.

Zadanie (ústne): K jednotlivým obrázkom napíšte do záznamových kariet vlastnými slovami to, čo na nich vidíte. Máte na to 5 minút. Teraz spoločne diskutujme o javoch, ktoré sme z obrázkov vyčítali.

REFLEXIA

Pomôcky: učebnica, záznamové karty, písacie potreby Predpokladaný čas: 10 minút 5. krok: Zmysel úlohy/kroku: Sebareflexia a syntéza nadobudnutých poznatkov. Inštrukcie: Spoločne diskutujte o ich postrehoch a názoroch. Zadanie (ústne): Skúste odpovedať na nasledovné otázky: - Nachádzajú sa vo vašom okolí nejaké poľnohospodárske družstvá, alebo súkromné farmy? - A čo polia, ktoré sa kedysi obhospodarovali – stále sa na nich pracuje? - Počuli ste už o „predaji z dvora“? - Myslíte si, že je dôležitá potravinová sebestačnosť štátu? Ak áno, prečo? - Odkiaľ sa k vám priváža ovocie a zelenina do obchodov – od miestnych dodávateľov, alebo zo zahraničia? Pomôcky: ----------------Predpokladaný čas: 5 minút


Príloha 1 – slepá mapa

Environmentálna výchova metodika 8. ročník