Page 1


OBSAH

OoO

STAVEBNÝ MATERIÁL MINULOSTI ....................................................................2 STREDOVEKÁ ARCHITEKTÚRA A PÔDORYS ...............................................12 OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIATOK ..........................................................16 UNESCO........................................................................................................................20 TURIZMUS A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .............................................................24 NÁSTRAHY ZIMNÉHO TURIZMU.....................................................................28 NOVÉ FORMY TURIZMU .....................................................................................32 DISKUSIA O OCHRANE PAMIATOK ................................................................34

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VÝCHOVA K UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU - 6. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL © Mgr. Stanislava Blahová, Mgr. Vladimír Dobiaš, Ing. Jozef Kahan, PhD., Mgr. Adriana Lojdová, Mgr.. Miloš Vincík, PhD. PaedDr. Soňa Vincíková PhD., Mgr Martin Weber

Vydavateľ: Strom života, Bratislava Vydanie: prvé Vyšlo v roku 2014 Rozsah: 37 strán Formát: A4 ISBN: 978-80-88688-76-1 EAN: 9788088688761 táto

publikácia

programu republika

vznikla

vďaka

cezhraničnej -

Rakúsko

2007-2013

finančnej

spolupráce v

rámci

podpore Slovenská

projektu

BeFoRe.


Č

STAVEBNÝ MATERIÁL MINULOSTI

lovek na stavbu svojich príbytkov využíval mnohé druhy hornín, ktoré sa nachádzali v jeho blízkosti alebo ktoré bol schopný previesť a následne tak využiť ich prírodnú krásu. V ľudovej architektúre išlo najmä o drevo (dub, jedľa, smrek, buk), hlinu apod.

Pri stavbe hradov a opevnení, sakrálnej architektúry, náhrobných kameňov a meštianskych domov sa využívali rôzne druhy kameňa. Najčastejšie využívané druhy na Slovensku boli: • Vápenec • Žula • Kremenec • Travertín • Zlepenec • Pieskovec • Vulkanické horniny • Andezit • Čadič • Tehly Už po mnohé storočia - od rímskych čias, sa ako jeden zo základných stavebných materiálov najčastejšie nielen na stavebné ale aj na dekoračné účely používa vápenec, ktorý sa u nás ťažil (z kameňolomu na Devínskej Kobyle alebo v okolí Nitry). Napríklad kvádre litavských vápencov boli použité na vežu Bratislavského hradu, či románskeho kostolíka z 9. storočia v Nitre. Vápenec je výborným konštrukčným materiálom, keďže je pevný a zväčša odolný atmosférickým podmienkam. Je to dobrý tepelný izolátor.

Stavebné materiály na Slovensku

N

a Slovensku sú z vápenca postavené hrady: Branč, Vršatec, Lednica, Považský hrad, Oravský hrad, Ľubovniansky hrad, Plaveč, Hanigovce, Kamenica, Trenčín, Beckov, Strečno, Devín, Čachtice, Uhrovský hrad, Pajštún, Ostrý Kameň, Tematín, Topolčianksy hrad, Nitriansky hrad, Brekov, Jasenovský hrad, Muránsky hrad, Krásna Hôrka. Vápenec sa využíval aj pri stavbe klenieb – napr. doskovitý vápenec na stavbu klenieb hradu Gýmeš. Bratislavský hrad, Biely Kameň a Starhrad sú postavené na žulách, ktoré využili pri stavbe mohutných múrov. Kremenec bol stavebným materiálom typickým pre tribečské pohorie. Z kremenca je postavený napr. hrad Hrušov a hrad Gýmeš. Je to veľmi pevný a odolný materiál, vhodný na stavbu obranných hradov a pevných kamenných stavieb. Jednou zo zvláštností je aj červený kremenec, podľa ktorého dostal pomenovanie aj z neho postavený hrad – Červený Kameň.

2| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 6. ROČNÍK


Viete, že...? ...múr hrubý 30 cm udrží konštantnú teplotu napriek kolísaniu vonkajšej teploty o 20 °C? ...vápenec tiež efektívne tlmí hluk? Zároveň vápencové dosky majú atraktívny vzhľad, takže sa používajú na dokončovanie fasád a interiérov.

Hrad Malbork v Poľsku

Ďalším stavebným materiálom využívaným v stredovekej architektúre bol travertín. Travertín sa využíval na fragmenty výzdoby kostolov (románsky kostol v Bíni), stavby hradov (Spišský hrad) alebo na výrobu rôznych architektonických článkov či vnútorných alebo vonkajších obkladov budov, alebo dláždenia chodníkov či vnútorných priestorov palácov. Náš najrozsiahlejší hrad – Spišský hrad a najznámejší hrad Bojnice sú postavené na travertínovej kope a preto travertín sa pri stavbe hradov využil nielen v ich múroch ale aj pri architektonických článkoch – ostení okien a brán. Zlepenec najčastejšie bol použitý pri stavbe hradu Dobrá voda. Zo zlepencov má priečky múrov postavený hrad Čičva. Typickým príkladom hradov postavených zo zlepencca je hrad Súľov, Lietava.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 6. ROČNÍK

|3


Ďalšie stavebné materiály na Slovensku

P

ieskovec je jeden z najvýznamnejších kameňov v stavebníctve Slovenska. Využíval sa pri stavbe kostolov (Klížske Hradište, Sádok, kostolík sv. Štefana v Nitre, Bernolákovo, Kopčany) či hradíšť (Ducové), rotundy (Trenčiansky hrad), na portále okien (kostol v Novom Meste nad Váhom, Šahy), krstiteľnice (Bernolákovo, Boldog, Holice). Pieskovec mal najväčšie uplatnenie pri výzdobe dverových a okenných otvorov (portálov a ostení ), vo výzdobe hlavíc stĺpov, ozdobných ríms, fiál, klenieb, klenbových terčíkov, epitafov, ozdobných sôch budov, článkov točitých schodísk, arkiere, krakorce, svorníky klenieb atď. Najznámejší hrad na Slovensku postavený z pieskovca je hrad Zborov. Vulkanicko – sedimentárne horniny ako tufy. Príkladom ich použitia sú kostoly (Kalinčiakovo, Dobrá Niva, Rimavské Jankovce, Kostoľany pod Tribečom), kláštory (Hronský Beňadik, Bzovík). Zvlášť bol cenený tzv. Obycký tuf, ktorý našiel uplatnenie v stavbách v Topoľčiankach, Sádku, Klížskom Hradišti i na hrade Hrušov. Ryolity sa využívali na dekoračné účely, náhrobné kamene, historické stavby v Banskej Bystrici.

Andezit využili na stavbu jedinečnej mýtnej veže Živánskej veže a hradu Vinné. Celý hrad je postavený z andezitu, len hrany hlavnej veže, ostenia okien a točité schody sú z tufov. Z andezitu a andezitových tufov sú postavené tieto ďalšie hrady: Slanec, Šariš, Kapušany, Čabraď, Bzovík, Šášov, Revište, Sitno, Starý zámok v Banskej Štiavnici. Najznámejšími hradmi postavenými z čadičov sú Šomoška, Hajnáčka, Soví hrad a Fiľakovo. Hrad Šomoška je postavený zo šesťhranných čadičových stĺpcov. Na Slovensku poznáme aj príklad hradu, ktorý je postavený z množstva stavebných kameňov – Štítnik. Z niekdajšieho vodného hradu je zachovaná len malá časť. Jeho múry predstavujú priamo zbierku rozmanitých hornín: vápence, zlepence, kremene a travertíny.

Stavebná keramika

P

od pojmom stavebná keramika rozumieme hlavne tehly, dlaždice, strešnú krytinu, potrubia a architektonické články – tzv. tvarovky.

Od doby rímskej, až do neskorého stredoveku sa na Slovensku tvarované články z keramiky v architektúre používali pomerne málo. Výnimkou sú včasnogotické klenbové rebrá kostolov v Šamoríne. Najčastejšie využitie zo stavebnej keramiky mala tehla, a to nielen na bežné použitie do múrov či klenieb, ale i na výzdobu stavieb. Postavenie klasického tehlového múru si vyžadovalo od majstra i skúsenosti a znalosti o práci s týmto materiálom. Na murovanie sa používali pre rôzne účely odlišné typy kladenia tehál. Ďalším architektonickým tehlovým prvkom sú ozdobné portály. Tehla bola vhodným materiálom na výstavbu klenieb. Často boli k tomuto účelu tehly tvarovo prispôsobované už pri výrobe. Najbežnejším typom tehlových klenieb boli valené a krížové klenby či klenbové pásy nad oknami. Na Slovensku pomerne zriedkavo využívaným keramickým výrobkom boli tvarované tehly (tvarovky, architektonické články). Z týchto sa vytvárali hlavne ostenia okien či ozdobné rímsy. Príklady máme z Červeného Kláštora a z Krásnej nad Hornádom.

4| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 6. ROČNÍK


Úlohy: Do nasledujúcej tabuľky zapíšte akékoľvek kultúrne pamiatky postavené z uvedených materiálov.

Pamiatky postavené z: VÁPENCA

MRAMORU

PIESKOVCA

Úlohy: Nasledujúce stĺpce zobrazujú rôzne faktory ľudskej činnosti, ktoré môžu ohrozovať kultúrne pamiatky. Pokúste sa im priradiť čísla od 1 po 5 podľa vášho uváženia. Číslo 1 predstavuje faktor s najvyšším negatívnym dopadom.

Vandalizmus

Kyslé dažde Strata strechy

Opadaná omietka

Nepoužitie ochranného náteru

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 6. ROČNÍK

|5


Výber stavebného materiálu

V

ýber stavebného materiálu pre jednotlivé stavby podliehal hlavne prírodným podmienkam, v ktorých sa stavba nachádzala, ďalej využitiu stavby a postupne sa vyvíjajúcemu a esteticky ovplyvňujúcemu architektonickému slohu. Pre stredoveké stavby sa typickými stali románsky a gotický sloh. Románske stavby pôsobia skromne a jednoducho. Architektúra sa však vyznačuje hrubými obvodovými múrmi, preto niekedy pôsobia až monumentálnym dojmom. Ako stavebný materiál sa využíval hlavne kameň, ale aj tehla a drevo. Používal sa lomový kameň alebo kameň opracovaný do kvádrov. Interiér bol omietaný a sčasti zdobený maľbou – prevažne náboženskými motívmi. Najznámejšie románske stavby na Slovensku: Cirkevné stavby  Kostoly a kostolíky: Drážovce, Diakovce, Nitra, Kostoľany pod Tríbečom  Bazilika v Spišskej Kapitule  Rotunda v Skalici, 12 apoštolov v Bíni  Karner sv. Michala v Banskej Štiavnici Hrady (románsky základ)  Bratislavský hrad  Spišský hrad  Trenčiansky hrad  Nitriansky hrad

V gotike sa ako stavebný materiál používa kameň a tehly. Typickými architektonickými prvkami gotiky boli lomené oblúky a štíhle podporné piliere zvonku ukončené fiálami. Z ich pôvodnej funkcie - zaťažiť pilier sa postupne stala funkcia dekoračná. Piliere sa skladali z chrliča, helmice, krabov a krížovej ružice. Najznámejšími gotickými stavbami na Slovensku sa stali cirkevné stavby: • Farské kostoly – Bardejov, Kremnica, Prešov • Kostoly – Banská Štiavnica, Levoča • Dóm sv. Martina v Bratislave • Dóm sv. Alžbety v Košiciach • Drevené zrubové kostolíky (Hervartov z r. 1480)

6| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 6. ROČNÍK

Kameň bol v minulosti bežným stavebným materiá


Kultúrne pamiatky vo Florencii

álom

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 6. ROČNÍK

|7


Environmentálna výchova - 6. ročník - ukážka