Page 1


OBSAH

OoO

EKOLÓGIA ....................................................................................................................2 ABIOTICKÉ FAKTORY ............................................................................................. 6 BIOTICKÉ FAKTORY .................................................................................................8 BIODIVERZITA...........................................................................................................10 ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .......................................................18 FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE PROSTREDIE ĽUDÍ.........................................20 TEPELNÉ A KLIMATICKÉ FAKTORY .................................................................22 SVETLO, ELEKTRINA A ČLOVEK .......................................................................24 HLUK A ČLOVEK ......................................................................................................26 VIZUÁLNE FAKTORY................................................................................................28 SOCIÁLNO-SPOLOČENSKÉ FAKTORY ............................................................30 OCHRANA PRÍRODY...............................................................................................32 EKO ZNAČKY...............................................................................................................34 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VÝCHOVA K UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL © Mgr. Stanislava Blahová, Mgr. Vladimír Dobiaš, Ing. Jozef Kahan, PhD., Mgr. Adriana Lojdová, Mgr.. Miloš Vincík, PhD. PaedDr. Soňa Vincíková PhD., Mgr Martin Weber Vydavateľ: Strom života, Bratislava Vydanie: prvé Vyšlo v roku 2014 Rozsah: 36 strán Formát: A4 ISBN: 978-80-88688-75-4 EAN: 9788088688754 táto

publikácia

programu republika

vznikla

vďaka

cezhraničnej -

Rakúsko

2007-2013

finančnej

spolupráce v

rámci

podpore Slovenská

projektu

BeFoRe.


EKOLÓGIA

S

vet okolo nás sa neustále mení. Hovoríme, že kedysi postupne prichádzala jar a teraz hneď po zime prichádzajú horúčavy. Hovoríme, že kedysi boli potoky čisté a teraz obsahujú veľa nečistôt. Sme obklopení autami, televízormi, mobilmi, počítačmi, prijímame stále nové a nové informácie a technologické vymoženosti. Máme svoje zaužívané spôsoby života, nemeníme ich, aj keď vo vnútri cítime, že sú nešetrné k prírode. Žijeme v dobe konzumnej spoločnosti, kedy je dôležité kupovať stále nové veci a staré, aj keď sú ešte funkčné, bez váhania vyhodiť. Každý z nás by si mal uvedomiť, že ochrana životného prostredia, zmena súčasného vzťahu človeka k prírode, zmena životného štýlu sú dôležité témy nielen pre ďalší rozvoj ľudstva, ale aj pre zachovanie rozmanitého života na tejto planéte. Žiadny organizmus nemôže existovať sám, nezávisle od okolitého prostredia. To platí pre rastliny, živočíchy, ale aj pre človeka. Vzájomnými vzťahmi živých organizmov, ako aj vzťahmi k ich neživému okoliu, sa zaoberá ekológia.

Otázky:

Ekológia sa člení na rôzne odbory. Napríklad ekológia rastlín skúma vzťahy medzi rastlinami a ich okolitým prostredím. Ekológia živočíchov skúma vzťahy medzi živočíchmi a ich prostredím. Ekológia krajiny skúma zmeny krajiny spôsobené ľudskou činnosťou a prírodou. Globálna ekológia skúma zase zmeny na celej planéte a vplyv týchto zmien na život rastlín a živočíchov vrátane človeka.

Viete, že...? Ernst Haeckel, nemecký prírodovedec použil prvýkrát odborný názov ekológia už v roku 1869? Vedci však začali uznávať ekológiu ako samostatný vedný odbor až okolo roku 1900.

2| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

Kto je to ekológ? Čo taký ekológ robí?


Živá a neživá príroda Životné podmienky tvoria živé (biotické) a neživé (abiotické) zložky prostredia. Medzi živé zložky prostredia patria ľudia, živočíchy a rastliny. Vlastnosťou živého organizmu napríklad je: • • • • • • • • •

prijíma vodu a živiny, rastie, dýcha, rozmnožuje sa, vyvíja sa, dorozumieva sa, reaguje na vonkajšie prostredie spotrebúva energiu, odumiera.

Motto:

„Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje – ak ich dokážeme vidieť.“ Albert Einstein

Prečo sú niektoré rastliny a živočíchy ohrozené vyhynutím? ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................

Prečo sa niektoré územia označujú ako prírodné rezervácie?

................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|3


Úlohy: Ktorý obrázok reprezentuje živú prírodu (označte „Ž“) a ktorý neživú (označte „N“)? Následne vylúštite tajničku a vysvetlite význam výroku ukrytého v tajničke. 1

2

3

4

5

Ž

6

7

8

9

10

Pokus:

1 2

Nechajte vyklíčiť semená fazule v rôznych nádobách s vodou. Do jednej nádoby nalejte destilovanú vodu, do druhej vodu z vodovodu, do tretej dažďovú vodu a do štvrtej vodu z rieky, potoka, či močariska spolu s trochou zeminy.

3 4 5 6 A 7 8 9 10

4| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

Aký bol rozdiel v raste rastlín? Prečo je tomu tak?

rastl bližš nadv spoje orga a ako rastl Rozš sa ži mať Každ ktoré podm dost odum napr nadm Napr malé potk stres scho indiv ohro orga k hra

Mot

„Env snah


Ž

ivot na Zemi je zložitý a výnimočný jav. Každá lina či živočích nežije nezávisle alebo náhodne. Až pri šom poznávaní zistíme, ako všetko na seba väzuje, ako sú životy rastlín a živočíchov úzko ené so životmi iných rastlín a živočíchov. Ako sa živé anizmy dokážu prispôsobiť prostrediu, v ktorom žijú o dômyselne príroda riadi celý ich život. Rozšírenie lín závisí najmä od podnebia a pôdnych pomerov. šírenie živočíchov závisí aj od výskytu rastlín, ktorými ivia. Každá zmena, ktorá ovplyvní jeden druh, môže výrazný vplyv na iný rastlinný a živočíšny druh. dému organizmu sa najlepšie darí v podmienkach, é tvoria jeho optimálne životné prostredie. Tieto mienky musia byť vyhovujúce, inak sa organizmus táva do stresovej situácie a následne hrozí jeho mretie. Záťažovou situáciou (stresom) môže byť ríklad nedostatok potravy, vody, tepla alebo merný hluk. Každý organizmus je na stres inak citlivý. ríklad lišajník, je veľmi citlivý na čistotu ovzdušia. Už é znečistenie znamená jeho smrť. Naopak baktérie, kany či žihľava sú veľmi odolné aj voči náročným sovým situáciám. Môžeme teda povedať, že opnosť adaptácie na jednotlivé vplyvy prostredia je viduálna. Čo jednému veľmi neškodí, druhého môže ozovať. Ak zmeny v prostredí presiahnu schopnosti anizmu prispôsobiť sa, ten sa postupne dostáva anici života.

Skúste sa zamyslieť a uviesť, ktoré známe ekologické katastrofy sa začali v danej dobe v dejinách ľudstva. EKOLOGICKÉ KATASTROFY V DEJINÁCH

............................................ ........................................................ ........................................................ PRAVEK

.

........................................................ ........................................................ STAROVEK

........................................... ........................................................ ........................................................ ANTICKÉ GRÉCKO a RÍM

.

........................................... ........................................................ ........................................................

STREDOVEK

.

........................................... ........................................................ ........................................................

NOVOVEK

.

........................................... ........................................................

tto:

vironmentálna výchova nie je učenie o prírode, ale ha o zmenu človeka a medziľudských vzťahov.“ Geoff Cooper

...........................................

........................................................ SÚČASNOSŤ

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|5


ABIOTICKÉ FAKTORY

M

edzi abiotické faktory patrí slnečné žiarenie, voda, vzduch, pôda. Slnečné žiarenie ovplyvňuje napríklad prílet a odlet vtákov, rozmnožovanie hmyzu, kvitnutie rastlín, orientáciu v priestore (bez svetla by sme nevideli) a najmä fotosyntézu. Ide o proces, na základe ktorého rastliny produkujú kyslík. Voda v prírode neustále obieha a vyskytuje sa v pevnom (ľad), kvapalnom (tekutina) a plynnom (para) skupenstve. Obeh vody spôsobuje slnečná energia, ktorá mení vodu z kvapalného skupenstva na vodnú paru. Tento proces sa nazýva vyparovanie. Iste viete, že morská voda je slaná, lebo obsahuje veľké množstvo solí a iných látok. Keď sa vyparuje, tieto látky zostávajú v mori. Preto je voda v podobe dažďa alebo snehu neslaná a nazývame ju sladká voda. Suchozemské rastliny a živočíchy vrátane človeka nevyhnutne potrebujú pre svoj život práve sladkú vodu. Pre život je nevyhnutný aj vzduch. Jeho najdôležitejšie zložky sú kyslík, oxid uhličitý a dusík. Do svojho tela prijímajú rastliny a živočíchy kyslík dýchaním, bez neho by sme sa jednoducho zadusili. Oxid uhličitý vzniká napr. pri vydychovaní alebo pri spaľovaní fosílnych palív (dreva, uhlia, ropy, zemného plynu). Dusík sa do ovzdušia dostáva činnosťou baktérií, ktoré rozkladajú dusíkaté látky. Pôda obsahuje živiny (minerálne látky), ktoré rastliny potrebujú pre svoj život. Pôda je aj domovom pre veľké množstvo pôdnych živočíchov a mikroorganizmov (húb, baktérií). Podľa úrodnosti rozoznávame tieto najznámejšie typy pôd: - černozeme – najúrodnejšie pôdy, - hnedozeme - menej úrodné ako černozeme, - podzoly – vyššie položené, kamenisté, málo úrodné pôdy.

Zapamätajte si: bez slnka, pôdy a vody by nebolo rastlín. Bez rastlín by nebola potrava a živiny pre živočíchy a ani ovzdušie vhodné pre život. Bez ovzdušia, potravín a živín by nebol život.

6| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

Pravidlá VOĽNÉHO PÍSANIA: -

Vezmi si pero a papier a píš, čo ti napadne.

-

Nevracaj sa v priebehu písania k tomu, čo si už napísal/a.

-

Neopravuj chyby.

-

Píš počas celého stanoveného času.

-

Píšeš výlučne pre seba. Rozhodneš sa sám/sama, či prečítaš ostatným svoje úvahy.


Rytmus dňa a noci Príroda má svoj presne stanovený poriadok. Denné svetlo dáva možnosť vidieť na veľké vzdialenosti. Skoro všetky denné tvory vidia pomocou očí. Jedny vidia lepšie do diaľky, iné lepšie spoznávajú farby. No všetky majú jednu vec spoločnú – potrebujú svetlo na to, aby fungovali. Keď je tma, ľahko zakopnú, zrania sa, alebo nepostrehnú, že ich chce niekto zožrať. Preto sa na noc schovávajú. V noci však život neutícha. Mnoho živočíchov vychádza v noci preto, lebo ich nie je vidieť. Chránia sa tak pred zožratím, maskujú svoju činnosť, alebo využívajú noc na lov. Väčšinou majú vysoko vyvinuté iné zmysly – sluch, čuch alebo dokonca ultrazvukový radar. Zrak majú slabý, pričom niektoré nočné živočíchy dokonca oči nemajú. Nepotrebujú ich.

jaskyniar vodný

krt hviezdonosý

PÔDA SLNEČNÉ ŽIARENIE

VODA

VZDUCH

Ako na živočíchy vplývajú dané abiotické faktory?

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|7


BIOTICKÉ FAKTORY

O

rganizmy medzi sebou vstupujú do rôznych vzťahov a v rámci nich sa rozličným spôsobom ovplyvňujú. Jedince sa navzájom ovplyvňujú v rámci populácie. Populácie sa ovplyvňujú v rámci spoločenstiev. Spoločenstvá tvoria ekosystém. Najzložitejšie sú vzťahy v rámci a medzi ekosystémami. Rozmiestnenie jedincov v populácii môže byť: rovnomerné príkladom sú poľnohospodárske plodiny náhodné v prírode sa vyskytuje zriedka

skupinové príkladom sú páry, rodiny, čriedy, kŕdle, svorky, trsy rastlín Ekológia študuje početnosť, štruktúru a rozmiestnenie jedincov a vzťahy medzi organizmami. Počet jedincov v populácii závisí od rýchlosti rozmnožovania a úmrtnosti, od migrácie (presúvaní sa), ale aj od samotného prostredia.

Úlohy:

Aký je základný rozdiel medzi jedincom, populáciou a spolo

Vzťahy medzi organizmami môžu byť kladné, záporné alebo neutrálne (navzájom sa neovplyvňujúce). Najčastejší vzťah medzi populáciami v spoločenstve je súťaž o obmedzené zdroje potravy alebo o priestor. Kladné vzťahy nazývame symbiózou (vzájomne prospešné spolužitie) alebo alianciou (vzájomné varovanie sa pred nebezpečenstvom). Záporné vzťahy nazývame parazitizmom (zo spolužitia má prospech len jeden – parazit), predáciou (jeden sa stáva dravcom a druhý korisťou) alebo antibiózou (vylučovanie špeciálnych látok, ktorými jeden druh potláča rast alebo prežitie iného druhu).

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

8| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


Motto:

„Voňavé kvety sú naše sestry. Jeleň, kôň, orol sú naši bratia. Skalnaté hrebenie hôr, šťavnaté lúky, všetci sme súčasťou jednej rodiny.“ Indiánske príslovie Doplňte príklady zvierat. V čriede žije napríklad ......................................... V kŕdľoch žije napríklad ....................................... Vo svorke žije napríklad ......................................

Určte, ktoré spolužitie (a prečo) na obrázkoch nižšie reprezentuje: - symbiózu - alianciu - parazitizmus - predáciu - antibiózu - ľahostajnosť

piraňa a kôrovec z Južnej mravce a vošky:

očenstvom? Vytvorte si svoju vlastnú definíciu.

Ameriky: ......................

......................................

.............................................................................................................

............................................................................................................ zebra a pštros:

hyena a šakal:

....................................

......................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

puma a zajac:

agát a okolité rastliny:

.....................................

......................................

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|9


BIODIVERZITA

Z

em je veľmi bohatá na rôzne druhy rastlín a živočíchov. Na našej planéte kedysi žili aj iné druhy organizmov, ako dnes. Vplyvom zmeny prostredia, ktorú spôsobil aj človek, však vyhynuli. Množinu všetkých druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov označujeme pojmom biodiverzita. Biodiverzita predstavuje biologickú rozmanitosť živých organizmov na nejakom území (na Slovensku, v Európe, v jazere, v lese, na celej planéte Zem). Z hľadiska biologickej diverzity sú významné všetky druhy organizmov – nielen tie pútavé a krásne (motýle, vtáky, kvety...), ale aj zdanlivo menej zaujímavé a často na prvý pohľad neviditeľné (rôzny hmyz, riasy...). Vo všeobecnosti môžeme povedať, že biodiverzita je nízka na púšťach, pretože tam nežije veľa živočíchov. Naopak najväčšia biodiverzita je v tropických pralesoch.

Motto

Viete, že...? ...všetky živé organizmy, ktoré žijú na Zemi v určitom prostredí, tvoria biosféru? Podľa prostredia existujú tri základné oblasti biosféry: - morská, - sladkovodná, - suchozemská. ...rýchly rast populácie človeka spôsobil vyhynutie jednej pätiny všetkých druhov organizmov na Zemi? ...unikátnosťou z hľadiska biodiverzity je rieka Amazonka, v ktorej žije asi 3000 rôznych druhov rýb, čo je 15 krát viac, ako vo všetkých európskych sladkých vodách?

Ja som druhé,

Úlohy: Doplňte vlastnými slovami nasledujúce vety:

Pohľad na lúku bez kvetov by bol pre mňa ................................

Keby na lúku nechodil človek a nezasahoval do života na nej, t

Keby z lúky zmizli všetky včely, potom .......................................

Keby sa človek prestal o lúky starať, tak ....................................

Ak by sa viac neobjavili na lúke vtáky, tak...................................

Strom je dôležitý nielen v lese, ale aj na lúke, pretože...............

10| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


Biodiverzitu posudzujeme z troch pohľadov: génová rozmanitosť (odlišné vlastnosti a vonkajší vzhľad jedincov toho istého druhu), druhová rozmanitosť (existencia rôznych živočíchov na nejakom území), ekosystémová rozmanitosť (existencia rôznych typov území, napríklad suchozemské územia môžeme rozdeliť na lúky, polia, lesy).

Obyvatelia v Afrike zistili, že im leopardy zabíjajú dobytok a psy. Vláda preto dala usmrtiť väčšinu leopardov. Vyhubením leopardov ľudia odstránili hlavného predátora paviánov. Neskôr však začali ich úrodu ničiť paviány a spôsobili tak väčšie škody, ako leopardy. Ako by ste situáciu s leopardmi riešili vy?

o:

m ja, plus to, čo ma obklopuje. Ak nebudem chrániť to , potom neuchránim seba samého. José Ortega Y Gasset

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ .......................................................................................

........................................................................................................

Na zachovanie druhovej rozmanitosti môžem ja osobne napríklad:

tak ..................................................................................................

.....................................................................................

........................................................................................................

.....................................................................................

.........................................................................................................

.....................................................................................

........................................................................................................

.....................................................................................

........................................................................................................

.....................................................................................

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|11


Úlohy: Koľko riadkov potrebuješ prečítať, aby si uhádol, kto som? Čo vám budem hovoriť, žijem so svojimi príbuznými vo veľkých spoločenstvách, ani spočítať nás všetkých neviem. Niektorí vravia, že nás môže byť aj okolo 60 000. Sme ako jedna veľká rodina, s matkou a s nami ostatnými. Aj keď nás je doma naozaj veľa, každý máme určitú úlohu - tak napríklad ja zbieram peľ a nektár z kvetov. A ako vyzerám? No, mám dva páry blanitých krídel, tri páry nôh, chlpaté tmavopruhované bruško a hruď a vonkajšiu kostru z chitínu. Som celkom pokojnej povahy, ale ak ma niekto nahnevá, viem byť aj zlá – dokonca som ochotná použiť aj svoje ....................................................................... žihadlo. To bude ale istotne môj koniec...

Prvé, čo vám musím o sebe povedať je, že nie som moc vyberavý v strave – niektorí tomu hovoria, že som všežravec. Ja sa skôr prispôsobujem ročnému obdobiu a miestu, kde práve som. Na jar sa živíme (ja a moji potomkovia) hlavne hmyzom, na jeseň a v zime zase semenami burín a tráv, občas nepohrdnem ani spadnutým ovocím. Prelietam aj cez Slovensko, občas tu hniezdim, ale málokedy prezimujem, je tu fakt tuhý mráz pre mňa. Mám radšej suché kraje lesov tesne pri pasienkoch, v celej Európe a na severe Afriky, ale vraj nejaký dobrodruh z nášho druhu zahniezdil aj v Nízkych Tatrách! Fakt odvaha. Poľnohospodári ma majú vcelku radi hlavne kvôli požieraniu hmyzu. A ostatní ľudia si romanticky myslia, že pekne spievam, tak nech si to len myslia... Je pravda, že za letu si spievam, niekedy aj hodinu a hlavne keď letím hore. Zo zeme ma rozpoznáte najlepšie podľa mojich širokých krídel s úzkym bielym zadným okrajom a ....................................................................... bielymi vonkajšími chvostovými perami.

Som z rodu opadavých listnatých stromov s veľmi peknými kvetmi z čeľade ružovitých. Niektoré naše odrody sa vraj pestujú aj doma, dokonca sme vraj jednou z najpestovanejších. Neviem to posúdiť, ja rastiem na lúke za dedinou. Moja koruna je v tvare gule a moje plody ľudia volajú malvice, asi preto, že vyzerajú ako maľované. Skôr, ako sa objavia koncom augusta a začiatkom septembra plody, pekne zakvitnem do slaboružova, každý kvietok má 5 lupienkov s kalichom a korunou – takmer kráľovsky. Moje plody ľudia moc nejedia, ale z tých, ktoré si dopestujú vo svojich záhradách, vraj robia parádne koláče a štrúdle. ..................................................................... Patrím medzi cicavce a moja vývojová reťaz na Zemi je naozaj dlhá – už aspoň 75 mil. rokov. Mojich predchodcov našli niekde v Afrike, ale na mňa, ako vyzerám teraz, sa podľa mňa moc nepodobali – výška 110 cm a váha 25 kg, to veru ja určite dnes nie som. A ako vyzerám? Miestami ochlpený, dve nohy a dve ruky, štíhle telo. Občas si hovorím „pán všetkého tvorstva“, ale to len preto, lebo si nechcem priznať, ako veľmi som závislý na ....................................................................... svojom okolí. Na rozdiel od ostatných živočíchov viem myslieť... A čo si myslíte vy?

12| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


Na Zemi sú nás tisícky druhov a poddruhov, obyčajne si nás ľudia ani nevšimnú, iba ak sa im neželane objavíme v ich kuchyniach. Žijeme v organizovaných kolóniách, pretože nie sme schopní samostatnej existencie, ale nám by samotným bolo určite smutno, tak to radšej ani neskúšame. Niekedy nás môže byť v spoločenstve aj 500 000, to je číslo, čo? Ale aj keď je nás tak veľa, máme u nás poriadok, panuje u nás určitá hierarchia – každý prináleží do určitej kasty so špecifickým postavením a povinnosťami, ako robotnice, vojaci, kráľovná a podobne. A ako vyzerám? No, mám napríklad telo spevnené vonkajšou kostrou, hlavu, hruď a bruško, občas pokryté chĺpkami. Na hlave mám oči, hryzadlá a tykadlá, ktoré slúžia na rozpoznávanie feromónových stôp, pohybov vetra, vibrácií a aj na komunikáciu prostredníctvom dotykov. Predstavte si, že na ....................................................................... tykadle môžem mať až 200 čuchových buniek a 1700 hmatových chĺpkov, dobré, že?

Som celkom náročný na prostredie, kde rastiem – najradšej mám teplo južných slnečných svahov, hlinito-piesočnatú pôdu, ale hlavne neznášam okolo seba burinu. Ale som verný miestu, kde rastiem aj niekoľko rokov. Často ma používajú v ľudovom liečiteľstve a aj farmaceuti ma uznávajú pre moje vlastnosti. A niečo vám ešte prezradím: niežeby to fungovalo, ale kedysi som sa používal na zisťovanie prítomnosti čarodejníc, takú silnú moc mi ľudia kedysi pripisovali! Len teraz na mňa trošku akosi zabudli. Bylinkárky ma využívajú hlavne pri tráviacich ťažkostiach a pri zápaloch, niekedy ako čaj, inokedy ako obklad. A ak pri prechádzke v prírode nájdete bylinku vysokú až 1 m, so ....................................................................... zúbkatými zelenými listami a súkvetiami malých, žltých päťpočetných kvetov, tak to som, prosím pekne, ja!

Dorastám do veľkosti asi 25 mm, čo je naozaj celkom veľa. Bývam zväčša čierny, s výraznou guľovitou hlavou a zavalitejším valcovým telom. Toto všetko mi umožňuje žiť pohodlne v podzemných dierach. Tie si vyhrabávam sám, dobré, že? Niekedy počas letných nocí sedím pred vchodom a „hrám“ pomocou predných blanitých krídel, aby som prilákal samičky, keď mi je tak nejako smutno. Žijem na lúkach a trávnatých stráňach po celej strednej Európe, určite ste ma niekedy v lete počuli aj vy. Pravdepodobne ste ....................................................................... ma ale nevideli, som totiž dosť plachý, tak mi to hádam odpustíte.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|13


Úlohy: Ktorý z výrokov podporuje zachovanie biodiverzity/druhovej rozmanitosti (SPRÁVNE/S) a ktorý naopak prispieva k úbytku druhov (NESPRÁVNE/N)? Výroku priraďte hodnotenie SPRÁVNE/NESPRÁVNE.

Šírenie nepôvodných (inváznych) druhov, ako je napr. boľševník obrovský, by Pri nákupoch na dovolenke nakupuj sme mali regulovať, pretože sa rozmnožujú na úkor prirodzene sa napríklad prívesky z koralov, zo slonov vyskytujúcich druhov, keďže v našich podmienkach nemajú prirodzených mnou na dovolenke neboli, vedeli o oh -----------------------------------------------------------------nepriateľov. Pri cestovaní do zahraničia ochutnám m ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------miestnych producentov, ale obmedzí K zachovaniu biodiverzity prispieva aj rozširovanie nepôvodných druhov, napr. dopravou. boľševníka obrovského, ktorý nemá v našich podmienkach prirodzeného -----------------------------------------------------------------V noci by sme mali zažať čo najviac nepriateľa, a preto sa môže ďalej rozširovať. osvetlenie pomáha sťahovavým vtákom ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

K zachovaniu druhovej rozmanitosti prispejeme aj tým, že budeme pravidelne V noci by sme mali zhasínať vo prispôsobené nočnému životu, ako n hnojiť záhradky, aby rastliny rástli rýchlejšie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------problém zbadať prekážky, korisť či pre Ak nakúpime a vysadíme čo najväčší počet rovnakých rastlín na jednom -----------------------------------------------------------------mieste, hlavne takých, ktoré majú v zľave v obchode – pomôžeme tak Kúpim si exotické zviera, aby som pom – ako napr. tropické rybky, papagáj. biodiverzite a ušetríme tým rodičom peniaze. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Aj ja sám/sama môžem pomôcť k zachovaniu biodiverzity – napríklad nechám Na vybranom mieste zorganizujeme v v jednom rohu záhrady rásť rastliny spontánne a nebudem ho kosiť, čím miestny „ekosystém“. -----------------------------------------------------------------umožním diverzifikáciu druhov. V mestách sú dôležité aj malé súkr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aj výberom kozmetiky a čistiacich prostriedkov v obchode môžem ovplyvniť zelene pre ježkov, piskory, žaby a o biodiverzitu - keď nakupujem vo veľkých obchodoch, tie zaberajú plošne zachovať, prípadne umožniť zvieratám vybratím jednej tehly z múra, po doho menšiu plochu, ako malé obchody, a tak sa zachová biodiverzita.

Výberom správnej kozmetiky a čistiacich prostriedkov v obchode môžem Výberom dreva pri kúpe nábytku je m ovplyvniť biodiverzitu, lebo niektoré produkty neobsahujú chemické látky, drevo, ktoré je dovezené zo zahraniči druhovú rozmanitosť. ktoré sú pre biodiverzitu škodlivé.

Pre druhovú rozmanitosť je v mestách potrebné zachovávať a rozširovať Výberom dreva pri kúpe nábytku je m miesta s vegetáciou, trávou a stromami a a nezaberať ich zastavanými nábytok z certifikovaného dreva (napr. z lesov riadených udržateľným spôsob plochami. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------biodiverzity. K zachovaniu druhovej rozmanitosti prispieva pestovanie monokultúr na -----------------------------------------------------------------poliach a v lesoch, keďže sa tým vytvorí rovnaké prostredie pre všetky žijúce Obmedzím používanie plastov a dám prechádzke v lese a po lúke. druhy.

Pri kúpaní sa v prírodnom jazere či rybníku sa snažím nepoužívať opaľovacie Pri stavbách ciest a najmä diaľnic je d krémy na chemickej báze, keďže po ich zmytí ostávajú vo vode látky škodiace zvieratá a biokoridory, ktoré umožňu vodným živočíchom a rastlinám – napríklad tým, že narúšajú ich hormonálnu druhú stranu cesty – pre žaby, veveričk -----------------------------------------------------------------rovnováhu. Kupujem si zásadne oblečenie, ktoré nemusel míňať vodu z vodovodu.

14| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


Motto: Beda tomu, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba skaly. Andrej Sládkovič

jem suveníry, ktoré u nás nenájdem – K zachovaniu biodiverzity prispieva aj tzv. „zelená strecha“ na budove, viny, z krokodílej kože, aby aj tí, ktorí so pokrytá rastlinstvom, ktoré poskytuje úkryt pre mnohé druhy hmyzu a vtákov, hrozených druhoch. či zadržiava dažďovú vodu

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

miestne špeciality, podporím tým nielen Upratovaním vo svojom okolí pomáhame znižovať znečistenie ekosystémov, ím aj znečistenie prostredia spôsobené a tak ochránime zvieratá pred mnohými nebezpečenstvami – zraniť sa pri šliapnutí na rozbité sklo, zadusiť sa kúskami plastu, a pod.

vonkajšieho osvetlenia, pretože nočné Pravidelné jarné čistenie nášho okolia nič nevyrieši, pokiaľ sa naša obec/naše m pri orientácii. mesto nepostaví ráznejšie voči znečisťovateľom. Moja pomoc je v tom len -------------------------------------------------------------------------„malá bezvýznamná kvapka v mori“. onkajšie osvetlenie, pretože zvieratá ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------napr. sovy, majú pri umelom osvetlení Používaním menšieho množstva papiera a kartónu a jeho recykláciou edátora. chránime naše lesy a znižujeme množstvo vody a energie, používanej pri ich -------------------------------------------------------------------------výrobe. mohol/pomohla zachovať ohrozený druh ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uprednostňujem zeleninu a ovocie dovezené zo zahraničia, keďže napr. -------------------------------------------------------------------------dovezené jablká majú krajšiu farbu ako tie z domáceho trhu, i keď netuším, vyzbieranie odpadkov, aby sme vyčistili aké chemické prostriedky a pesticídy boli použité na ich pestovanie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprednostňujem miestnu stravu a potraviny vyrobené v mojom okolí. romné záhrady, predstavujúce ostrovy Obmedzím tak vypúšťanie CO2 do atmosféry počas prepravy a navyše ostatné zvieratá. Preto je dôležité ich podporím miestnych obchodníkov, ktorí pestujú a chovajú miestne druhy m prechádzať medzi záhradami (napríklad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ode so susedom). Do toalety nevhadzujem lieky , keďže ich zložky sú odolné voči čisteniu vody -------------------------------------------------------------------------v čističkách, a tak sa dostávajú do riek a morí, kde pôsobia na vodnú faunu možné pomôcť biodiverzite – vyberajme a flóru. ia, aby sme si zachovali naše lesy a ich ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozvoj cestovného ruchu by mal byť obmedzený aspoň v chránených -------------------------------------------------------------------------územiach, keďže jeho vplyvom a aktivitami dochádza k znižovaniu kvality možné pomôcť biodiverzite – vyberajme prírodného prostredia a v dôsledku toho k znižovaniu počtu mnohých . FSC) a máme istotu, že drevo pochádza zvieracích a rastlinných druhov. bom, a nie z lesov ohrozených ústupom

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

m si záväzok, že nič nevyhodím na

--------------------------------------------------------------------------

dôležité budovať zároveň aj zábrany pre ujú zvieratám bezpečne prechádzať na ky, jelene a iné.

--------------------------------------------------------------------------

é môžem dať chemicky čistiť, aby som

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|15


Väzby medzi živočíšnymi druhmi

16| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|17


ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ž

ivotné prostredie je priestor, kde živé organizmy nachádzajú potravu a úkryt. Životným prostredím človeka je kultúrna – ľudskou činnosťou pretvorená – príroda. Na rozdiel od iných živých organizmov je človek schopný meniť svoje prostredie tak, aby vyhovovalo jeho vlastným predstavám a spôsobu života. Zväčša to však nie je v súlade s potrebami rastlín a živočíchov. Niekedy sa zásahy človeka do životného prostredia môžu obrátiť aj proti nemu samotnému. Jeho vplyvy totiž môžu byť nebezpečné vďaka nadmernej urbanizácii (rozširovaniu miest), chemizácii, priemyselnej a poľnohospodárskej výrobe, hromadeniu odpadov, rozširujúcej sa doprave a ťažbe surovín.

Vývoj vzťahu človeka k pros

Viete, že...?

Najdlhšie obdobie svojho vývoja sa človek živil zberom a sa ľudia naučili, ako skrotiť zvieratá a pestovať plodiny. St výrazne zasahovať. Menili druhové zloženie niektorých úze mnohých organizmov a k rozsiahlej devastácii krajiny (vz Stredozemného mora). V stredoveku došlo aj k rozsiahle dochádzalo k veľkému znečisťovaniu vody, ovzdušia, p Najvýraznejšie zmeny v živote ľudí nastali vďaka rýchl negatívne vplyvy na životné prostredie sa dnes stali celosv

...jedným z ľudských vynálezov, ktorý má ničiaci vplyv na životné prostredie, je atómová bomba? Tento vynález bol prvýkrát použitý v druhej svetovej vojne v roku 1945.

475p.n.l.

1 stor. p.n.l.

100

14. stor.

18| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

1781

1867


Prostredie ľudí tvorí dom, ulica, sídlisko, obec, mesto, štát, svetadiel, planéta. Súčasťou životného prostredia človeka sú prírodné zložky (voda, vzduch, organizmy), umelé zložky (vytvorené ľudskou činnosťou – dom, stroje) a sociálne zložky (ostatní ľudia). Z praktických dôvodov členíme životné prostredie človeka na: • domáce (obytné), • pracovné (u detí je pracovné prostredie škola), • rekreačné.

Otázky: • Čo tvorí vaše domáce prostredie? • Akým spôsobom si svoje prostredie spríjemňujete? • Ako na vás pôsobí prostredie školy? • Ako si spríjemňujete školské prostredie? • Kde trávite svoj voľný čas?

strediu:

lovom a svoje okolité prostredie ovplyvňoval minimálne. Neskôr tali sa z nich pastieri a poľnohospodári, ktorí začali do prostredia emí, vyčerpávali pôdu, odvodňovali krajinu. To viedlo k vyhynutiu znikli napríklad neúrodné oblasti na Blízkom východe, či v okolí emu odlesneniu Európy. S rozvojom remesiel a neskôr priemyslu pôdy, k ohrozovaniu živej prírody, a tým aj k zmenám krajiny. lemu rozvoju vedy a technológií. Nároky človeka rástli a jeho vetovým (globálnym) problémom.

1879

1942

1943

Úlohy: Niektoré objavy človeka mali / majú vážny vplyv na životné prostredie. Rôznymi farbami čiar sa pokúste spojiť jednotlivé vynálezy s rokom, kedy boli prvýkrát použité.

1957

1961

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

1971

|19


FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE PROSTREDIE ĽUDÍ

Č

lovek trávi väčšinu času v prostredí, ktoré si pre svoj život prispôsobil. Pohodu prostredia ľudí ovplyvňuje celý súbor faktorov. Medzi tieto faktory napríklad patria: - tepelné a klimatické faktory, - svetelné faktory, - hlukové faktory, - vizuálne faktory, - sociálno-spoločenské faktory.

Teplota, klíma, svetlo, estetika, hluk, živé organizmy okolo nás (vrátane iných ľudí) ovplyvňujú kvalitu nášho života. Svojou nedbanlivosťou, ľahostajnosťou alebo strachom, svojim konaním a rozmýšľaním môžeme ublížiť nielen sebe, ale aj ostatným živým tvorom okolo nás. Pokúsme sa preto vytvoriť svet, v ktorom je radosť žiť. V dnešnej dobe sa každý človek stretáva vo svojom prostredí s technikou, každý deň využívame rôzne prístroje a spotrebiče - hovoríme tomu, že žijeme v technickom prostredí. Niekedy však technika môže byť dobrý pomocník, ale niekedy aj zlý pán. Pred každým spotrebičom, technikou by sme mali mať aj náležitý rešpekt.

Úlohy:

Prečítajte si dva príbehy a odpovedajte na nasledujúce ot

Čo vás na príbehoch zaujalo? Ktoré aktivity oboch chlapcov hodnotíte pozitívne a ktoré Ktorý spôsob života by ste si vybrali vy – život v meste, ale Čo si predstavíte pod pojmom racionálne chápanie techni Milan má 11 rokov a žije na vidieku. Ak neprší, všetok voľný čas trávi na čerstvom vzduchu. Buď hrá s ostatnými chlapcami futbal či hokej, alebo si v neďalekom lese stavajú bunker. Je veľmi športovo založený a nesmierne zručný. Keď prší, stretáva sa s kamarátmi vo vlastnoručne postavenom bunkri alebo v šope na dvore, kde s otcom alebo spolužiakmi spoločne niečo vyrábajú. Doma síce nerád pomáha, no otcovi v šope rád pomôže.

20| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


Viete, že...? ...niektoré vynálezy zásadne zmenili život ľudí? Viete, odkedy využívame nasledovnú techniku? ŽIAROVKA – prvý pokus o zostrojenie žiarovky sa datuje do roku 1854 (nemecký hodinár Henrich Göbel). Známejší je ale vynález z r. 1879 od Thomasa Edisona, ktorý sa považuje za „otca dnešnej žiarovky“. PARNÝ STROJ – v roku 1765 škótsky mechanik James Watt zostrojil oddelený kondenzátor pary, čím výrazne vylepšil predošlý parný stroj z roku 1759, čím ho dnes považujeme za vynálezcu parného stroja. TELEVÍZIA – v roku 1927 vytvoril Philo Taylor Farnsworth prvý plne elektronický televízor. POČÍTAČ – prvé mechanické počítače sa datujú do roku 1897, prvé elektronické počítače sú známe od roku 1946 (známe ako ENIAC s hmotnosťou niekoľko ton, zaberajúcich celé miestnosti). Spoluzakladateľ spoločnosti INTEL G. Moore opísal trend vo vývoji počítačov až v roku 1965.

tázky:

é negatívne? ebo život na vidieku? iky? Adam je 10 ročný chlapec žijúci v meste na sídlisku. Vždy keď príde zo školy domov, rýchlo si urobí domáce úlohy, pripraví si všetko najnutnejšie do školy na ďalší deň. Keď má všetky povinnosti hotové, zábava sa môže začať. Nič mu nebráni zapnúť počítač, komunikovať so svojimi kamarátmi cez počítač a hrať sa obľúbené hry. Počítač využíva nielen na hry a zábavu. Ak je treba, domáce úlohy si robí na počítači. Internet je plný informácií a Adam je veľmi šikovný. Vie sa na internete rýchlo zorientovať a do piatich minút nájsť užitočné informácie na akúkoľvek tému. Keďže pracuje s počítačom denne, angličtina mu nerobí problémy.

ATÓMOVÁ BOMBA / JADROVÁ ELEKTRÁREŇ – v roku 1939 objavili vedci štiepenie uránu – základ jadrových reakcií. Ako prví vyrobili (aj otestovali na Hirošime a Nagasaki) atómovú bombu USA v roku 1945. Na výrobu elektriny sa jadrový reaktor prvý raz využil v roku 1951 v USA. MOBIL – v roku 1969 bol vydaný patent na prvý bezdrôtový telefón, ako ho poznáme dnes. V inej podobe už existoval od roku 1908.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|21


TEPELNÉ A KLIMATICKÉ FAKTORY

V

šetci poznáme štyri ročné obdobia, ktoré sa u nás striedajú. Toto striedanie je charakteristické pre mierne podnebné pásmo, v ktorom žijeme a na ktoré sme zvyknutí. Každú zmenu počasia pociťujeme a prejavuje sa buď dobrou náladou, alebo naopak bolením hlavy. Charakter podnebia ovplyvňuje aj vzdialenosť územia od mora. Zdalo by sa, že v našej malej krajine by klimatické podmienky mali byť všade rovnaké. Na Slovensku však máme pomerne veľa pohorí a kotlín, inými slovami máme veľmi rozmanitý reliéf, ktorý ovplyvňuje prúdenie vzduchu, a tým aj jeho silu a kvalitu. Vzdušné masy putujú po svete a nesú so sebou nielen životodarnú vodu, ale aj mnoho škodlivín, ktoré sa do ovzdušia dostanú rôznymi spôsobmi. Tieto škodliviny vznikli väčšinou ľudskou činnosťou, napríklad vypúšťaním exhalátov z priemyselnej výroby alebo z automobilovej dopravy. Takéto negatívne zásahy do životného prostredia môžu ohroziť naše zdravie. Je preto dôležité konať zodpovedne a myslieť aj na iných ľudí a ďalšie generácie. Prúdenie vzduchu nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje našu miestnu klímu. Na malom území sa klimatické podmienky odvíjajú a odlišujú aj podľa charakteru zemského povrchu. Iná premena slnečného žiarenia na teplo prebieha na asfaltovej ceste a iná na trávniku v parku. Rastliny dokážu využiť slnečnú energiu a spolu aj s poskytovaním tieňa tak ochladzujú prostredie. Prítomnosť vody ochladzuje prostredie svojim výparom. Miesta s rôznym povrchom tak vytvárajú rôzne podmienky pre miestnu klímu.

Otázky: Ako na vás vplýva pekné počasie? Akú máte náladu, keď ráno prší a je zamračené?

Sledovanie oblačnosti pomocou techniky Putovanie vzdušných más nad Slovenskom môžete pozorovať aj na internete, a to na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ / www.shmu.sk). Ak si prezriete internetovú stránku SHMÚ a kliknete na Družice, môžete si pozrieť stav oblačnosti nad našim územím v hodinových intervaloch. Viete, kde všade sa pri predpovedi počasia využíva technika?

Úlohy: Napíšte: Čo si myslím o veternej elektrárni? Čo si myslím o solárnej energii? -

22| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


Viete, že...? ...príchod dažďa môžeme predpovedať pozorovaním žiab? Žaby rady vychádzajú z vody, keď je vlhko. Keďže vzduch zvlhne často pred dažďom, výskyt väčšieho počtu žiab na suchu môže znamenať príchod dažďa. ...ľudia vravievali, že červený východ slnka značí príchod zlého počasia a naopak, červený západ slnka predpovedá dobré počasie? ...borovicové šišky sa už tradične používajú na predpovedanie počasia? Ak ich vyložíte na vzduch, vo veľmi suchom počasí sa šupiny roztvárajú, no keď je vlhko, zatvárajú sa. ...v minulosti sa ľudia pri predpovedi počasia riadili dlhoročným pozorovaním prírody? Sledovali oblohu, správanie zvierat a rastlín a takto postupne vytvorili pranostiky. Dnes na predpoveď počasia slúžia ľuďom radary a družice.

Miestna klíma Predstavte si horúci letný deň a vy bývate v paneláku v meste. Popoludní ste sa rozhodli, že si urobíte prechádzku mestom a jeho blízkeho okolia. Kráčate námestím, potom popri najrušnejšej ceste, až dôjdete k poľu, na ktorom rastie obilie. Popri ňom na lúku s rybníkom až k lesu. V rádiu hlásili na dnes teploty okolo 30 stupňov bez oblačnosti, to znamená, že je suchý horúci deň. Myslíte, že miestna klíma bude rovnaká v každom z prostredí, ktorým prejdete? Očíslujte obrázky od 1 do 4, miesta vašej prechádzky, od najteplejších po najchladnejšie.

Vysvetlite, prečo je niekedy v okolí mesta počas zimy ešte sneh a v meste sú už aj neodhrnuté miesta bez snehu.

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|23


SVETLO, ELEKTRINA A ČLOVEK

Č

lovek je denný tvor. Svoju aktivitu začínal vždy ráno, so svitaním a končil vo večerných hodinách, so západom slnka. Moderné osvetlenie vie aj z noci spraviť deň. Domácnosti, pouličné lampy, reklamné pútače, ale aj dekoračné osvetlenie nám predĺžili bdenie a umožnili tak byť dlhšie aktívnymi. Viac spravíme, viac uvidíme. Je to však správne pre naše zdravie? Naše telo a naše oči sú nastavené na prirodzené denné svetlo, pochádzajúce zo Slnka. V budovách ale používame rôzne iné druhy a zdroje svetla. Žiarovky, halogénky, LED svietidlá a mnohé ďalšie. Takéto svetlo je iné, ako to prirodzené. Oči sa tak namáhajú. Niekedy nás môže zo zlého svetla bolieť hlava. Niekedy nám vie pokaziť náladu a niekedy sa nevieme ani poriadne sústrediť.

Veľkým problémom pre naše zdravie je nočné osvetlenie. Naše telo reaguje na tmu tak, že oddychuje, regeneruje sa a rastie. Naša myseľ spracováva informácie, ktoré sme počas dňa nadobudli. Ak však svietime dlho do noci, naše telo nevie začať oddychovať. Preto sme niekedy unavení. Unavené telo môže ľahšie ochorieť, alebo sa nám môže stať aj nejaká nehoda z dôvodu slabšej pozornosti. Vo veľkých mestách ale nestačí iba vypnúť svetlo v byte. Mesto svieti aj na uliciach. Toto svetlo sa nám dostáva do domovov. Je preto dobré v noci úplne zastrieť okná. Ak sa niekto v tme bojí, môže si nechať malú lampičku a postupne si privykať na tmu. Za chvíľu zistí, že sa mu spí v tme oveľa lepšie. Nočné osvetlenie má vplyv aj na životné prostredie. V noci pri pohľade z vesmíru na Zem vidíme, že Zem na mnohých miestach úplne žiari. Takéto nočné svetlo škodí prírode. Zvieratá sú zmätené a nevedia, kedy je noc a kedy deň. Mnoho druhov tak môže aj vyhynúť. Ľudia mnohokrát zbytočne osvetľujú aj miesta, ktoré by nemuseli. Minú tak zbytočne mnoho energie navyše.

Viete, že...?

...kvôli nočnému osvetleniu je na svete mnoho miest, kde nie obyvatelia nikdy nevideli hviezdnu oblohu (napr. New Yo Tento jav nazývame aj svetelný smog.

...spanie v noci v tme, bez rozsvieteného svetla, nám do predĺžiť život o mnoho rokov?

24| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


ektorí ork)?

okáže

Úlohy: Krížikom vyznač, ktorý z nasledujúcich vedcov vynašiel žiarovku.

Thomas Edison

Nikola Tesla

Albert Einstein

Očíslujte obrázky (svetelné zdroje) od 1 do 3, od najekologickejších po najškodlivejšie pre životné prostredie.

žiarovka

LED diódy

halogénka

Aké slovo sa ukrýva v tajničke?

Motto:

1.

,,Prišiel som, videl som, zvíťazil som!“

Gaius Julius Caesar

Pokus: Naše oko sa vie prispôsobiť tme. Skúste večer pozerať von z okna a v miestnosti mať zapnuté svetlo. Potom svetlo vypnite. Videli ste lepšie?

2. 3. 4. 5. 6. 1. Pískajúci tvor, žijúci v Tatrách 4. Je to zelené a spásajú to ovce 2. Najradšej má oriešky 5. Energia pre žiarovky 3. Strom s bielou fľakatou kôrou 6. Veda študujúca ekologické systémy

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|25


HLUK a Človek

H

luk je akýkoľvek nežiaduci zvuk, ktorý je uchu nepríjemný. Sila zvuku (hlasitosť) sa meria v decibeloch (dB). Zvuky, ktorých hlučnosť prevyšuje 120 dB, spôsobujú bolesť. Pri 160 dB hrozí pretrhnutie ušného bubienka a nastáva trvalé poškodenie sluchu. Hluk pôsobí nielen na celkovú náladu a pracovný výkon človeka, ale má aj vážne zdravotné dôsledky pre sluch, nervovú a tráviacu sústavu i srdcovo-cievny systém. Hluk do 65 dB 65-90 dB 90-100 dB 100-200 dB

Prejavy škodlivo pôsobí na precitlivených ľudí zúženie ciev, zvýšenie potivosti, zrýchlenie dýchania možné poškodenie sluchu, hluchota trvalé poškodenie sluchu, ohrozenie života

Príklad živá ulica krik, niektoré obrábacie stroje motorka, diskotéka dopravné lietadlo

Motto: „Pochopiť život je jedna z najťažších vecí na svete.“ Aristoteles

Úlohy:

Odhadnite hladinu hlasitosti rôznych činností, techni hodnoty naneste na pripravený graf vľavo a následne

Predstavte si, že ste kandidát na starostu vášho mes riešenia na zníženie hlučnosti vo vašej obci.

Ako budúci starosta navrhujem v našej obci/

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

26| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


k

Viete, že...?

iky a zvukov prírody. Jednotlivé e si vaše odhady spoločne overte.

...v hluku sa ťažšie premýšľa?

sta/obce. Vytvorte predvolebnú kampaň, v ktorej budete navrhovať

...psy dokážu počuť ešte vyššie zvuky, ako zachytia ľudské uši? ...ľudia, ktorí pracujú v prostredí s vysokou hlučnosťou, mávajú poškodený sluch?

/meste zrealizovať nasledovné opatrenia na zníženie hlučnosti:

...hluk môže mať za následok infarkt srdca?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Otázky: Líši sa hladina hluku v triede počas vyučovania a na chodbách cez prestávku? Dávate si pozor na to, ako hlasno počúvate hudbu?

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|27


VIZUÁLNE FAKTORY

M

ožno si to ani neuvedomujete, ale to, ako vyzerá okolité prostredie, ovplyvňuje aj vás. V špinavom prostredí dbáte na čistotu omnoho menej, za to v čistom prostredí sa snažíte čistotu udržiavať. Navyše prostredie, ktoré sa vyznačuje vnútornou krásou, nás upokojuje a my sa cítime byť spokojnejší. Krásu vníma každý človek inak. Ak zrazu pocítite krásu, je to vidieť aj na vašej tvári. Ústa sú väčšinou pootvorené, oči upriamené, ste dojatý. Váš mozog bol zavalený kombináciou emócií – súcit, ľútosť, radosť. Objavia sa náhle a my ich nevieme okamžite dostať pod kontrolu. Ide teda o prvý moment, prvý pohľad, prvú vôňu, prvý zvuk, o bezchybné prevedenie, prvých pár sekúnd, ktoré rozhodnú, či krása zvíťazí alebo nie. Tento prvý dojem závisí aj od našich vedomostí a skúseností. Cítenie krásy teda nastáva, ak sa emócie a rozumové vnímanie sveta správne pomiešajú. Ako teda vytvoriť pekné prostredie? Je dôležité vedieť, na čo má prostredie slúžiť a podľa toho začneme stavať? Vo veľa prípadoch platí, že samotné prevedenie (tvar) nám poskytuje informácie ešte skôr, ako o tom začneme rozmýšľať. To je z toho dôvodu, že nás upútava prvý dojem, a nie to, na čo má prostredie slúžiť. Zároveň platí aj ďalšie pravidlo. Ak máme k nejakému prostrediu pozitívny vzťah, spôsobí to v nás to, že ho budeme považovať za krásne. Takéto puto pôsobí ako očný magnet, ktorý nás k prostrediu priťahuje. Ide o vnútornú krásu, ktorú vidíme len my. Preto ak si vytvoríme vzťah k prírode, k peknému prostrediu, prirodzene sa o toto prostredie začneme starať, pretože budeme chcieť uchovať jeho krásu. Často sa hovorí, že krása sa nachádza v symetrii. Ľudia so symetrickou tvárou sú považovaní na základe prvého dojmu za pekných. Ak si však vytvoríme k človeku vzťah, hoci má aj nesymetrickú tvár, zrazu uvidíme úplne inú krásu, často krát omnoho silnejšiu.

Napíšte, čo sa v páči, prípadne

Krása je individuálna. Každý ju vnímame inak.

.....................

Stoličky alebo reproduktory? Tvar alebo účel?

.....................

28| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


vám na krajine na obrázkoch čo vám na krajine vadí.

Úlohy: Nakreslite/zapíšte, ako by malo vyzerať mesto v roku 2050 tak, aby ste sa v ňom cítili príjemne. MOJE MESTO ROKU 2050

Vyberte z dvojice obrázok, ktorý považujete za krajší. Viete uviesť dôvod, prečo ste vybrali konkrétny obrázok?

...........................................

...............................................................

...........................................

...............................................................

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|29


SOCIÁLNO-SPOLOČENSKÉ FAKTORY Ľudia žijú na vidieku alebo v mestách. Skúsme si položiť otázku: je životné prostredie na vidieku pre človeka zdravšie? Všeobecný názor je, že mestá sú špinavšie, ovzdušie je viac znečistené, že v mestách sa viac kradne a pácha násilie. Nedá sa jednoznačne dokázať, že horšie životné prostredie súvisí s mestským prostredím. Nevhodné životné prostredie skôr nachádzame v oblastiach, v ktorých je veľa ľudí nezamestnaných, kde je veľa chudobného obyvateľstva a na miestach, kde si ľudia nevedia dovoliť slušne bývať. Ak by sme mali možnosť zbúrať sídliská a postaviť malé domčeky so zelenými trávnikmi, asi by sme problém zlého životného prostredia nevyriešili. Jednak by domčekov nebolo dosť pre všetkých, pretože na sídlisku žije veľa ľudí. Ďalším dôvodom je, že pokiaľ by ľudia nemali prácu, nevedeli by platiť účty za kúrenie, elektrinu, vodu. Bez peňazí by si nevedeli ani kúpiť potraviny v obchode. Niektorí ľudia by možno začali kvôli jedlu kradnúť. Iní by sa snažili uskromniť, ale už by im neostali peniaze na to, aby sa o okolité prostredie mohli starať. Existuje teda vzťah medzi životným prostredím, ekonomikou (peniazmi) a správaním sa ľudí v spoločnosti. Ak chceme vytvárať svet, v ktorom je radosť žiť, musíme naraz riešiť niekoľko problémov (nezamestnanosť, chudobu, stratu kontaktu medzi človekom a prírodou a pod.). Aby sme niečo také vôbec dokázali, musíme byť vzdelaní, musíme vedieť zdieľať informácie, musíme sa zaujímať o to, čo sa deje v našom okolí a v neposlednom rade, musíme sa naučiť vážiť si prírodu.

Môj odkaz ľu

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

30| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


udstvu:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Úlohy: Prečítajte si „Radošinský odkaz ľudstvu“ a zamyslite sa, čo tým chcel autor Stanislav Štepka povedať. Zapíšte si svoj vlastný „odkaz ľudstvu“.

RADOŠINSKÝ ODKAZ ĽUDSTVU Vážené prítomné luctvo Povedzme si to prámo: Človek dokáže skoro všetko. Urobit dýru do sveta, ale aj do ozónu, urobit si pekný dom i peknú hanbu, oduševnene kričat hurá i fuj, vyzírat jako pekný hrdyna, ale aj jako pekný idiot, nýkedy dokáže byt aj sto rokov na svete, ale any tri minúty pod vodu, ví dobre hrat na klavíri a na nervy, operúvat srcco a v tyle neprátela, skákat o tyči a do reči a tuším viacej myslet na dalšé generácie počítačov jako maturantov. No človek by si až tak mnoho nemav namýšlat, lebo je len – človek! Any pri najlepšéj vóli nedokáže preletet v petmetrovej výške z námesta Hraničárov na Kolárové námestý – any za ideálnych poveternostných podmínek. Nedokáže vonat ako lipa a len sa tak rozmnožúvat po vetre. To dokáže božá Príroda. A preto by si mav človek celkom skromne povedat: až tak mnoho toho nevím, a preto sa tu na svete budem račej čudovat, jako svet menyt. Pri čudovaný totyž nelítajú trísky a nekapú ryby, rastú stromy a padá snah – a šecko je na svojom míste a v porádku, - jako tedy ked je jar naozaj jar, v lete leto, na jablony jabĺčko, na človekovi hlava a v človekovi srcco. Stanislav Štepka

....................................................................................

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|31


V

OCHRANA PRÍRODY

minulosti bol človek súčasťou prírody. Žil v nej, podriaďoval sa jej zákonitostiam, lovil zvieratá a zbieral plody. Neskôr sám začal pestovať plodiny, skrotil zvieratá, 00prispôsobil prírodu svojim potrebám a začal ju vedome pretvárať. Rúbal les, aby získal pôdu na pestovanie plodín alebo pasenie oviec. Začal od prírody brať viac. Ľudí postupne pribúdalo. Stavali továrne, ťažili nerastné suroviny a svojim konaním narušili životné prostredie. Ľudia začali znečisťovať rieky, potoky a jazerá, ovzdušie. Z množstva druhov organizmov ubúdalo a niektoré dokonca aj vyhynuli. Človek by si mal uvedomiť, že ak chce prežiť, musí prírodu chrániť.

Príroda je vo vyspelých krajinách chránená zákonom. Podľa zákona má človek ochraňovať prírodu ako takú a osobitne má chrániť významné alebo ohrozené časti prírody a krajiny. Určité činnosti zákon úplne zakazuje, napríklad vypaľovanie trávy, ničenie močiarov, znečisťovanie krajiny odpadmi a pod. Z dôvodu podnietenia záujmu ľudí o ochranu prírody bol 5. jún vyhlásený za Svetový deň životného prostredia. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí, ktorá sa konala sa 5. - 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom „Je len jedna Zem“. Delegáti zo 112 štátov na nej prerokovali prvú správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí.

Otázky: Odpovedzte na nasledujúce otázky: • Na čo všetko ste si pospomínali zo svojho okolia? • Zapisujte jednotlivé názvy, miesta na tabuľu. Viete, ktoré sú naozaj chránené a ktoré by podľa vás chránené mali byť? • Ak nejaké miesto, budova by mala byť chránená, viete to zdôvodniť pred spolužiakmi?

Chránené územia

Viete, že...? ... Ján Šalamún Petian z Ábelovej, či Andrej Kmeť boli v 19. storočí jednými z prvých učencov, ktorí vyzývali na ochranu prírody? Prihovárali sa za ochranu bobrov, zubrov, kamzíkov, či svišťov. Ich snahy vyvrcholili v roku 1949, keď bol založený Tatranský národný park.

Pre územnú ochranu sa ustanovuje 5 stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. Na Slovensku máme 7 kategórií chránených území: Chránená krajinná oblasť Prírodná rezervácia Prírodná pamiatka Chránený krajinný prvok Chránený areál Chránené vtáčie územie Národný park

32| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

Nár NP NP NP NP

Tatr


Druhová ochrana Živočíchy a rastliny, nerasty a skameneliny, ktoré sú vzácne, označujeme ako chránené a ohrozené. Sú uvedené v červených zoznamoch. Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy sú vyhlasované za chránené stromy.

Motto:

„Mravný človek je vtedy, ak mu je každý život, aj život zvieraťa a rastliny posvätný.“ Albert Schweitzer

Úlohy:

rodné parky na Slovensku Malá Fatra

...............

NP Muránska Planina ...............

Nízke Tatry

...............

NP Poloniny

...............

Slovenský Kras ...............

NP Slovenský Raj

...............

Veľká Fatra

Pieninský národný park ...............

...............

Vyhľadajte v dostupných zdrojoch roky, kedy boli založené jednotlivé národné parky a dopíšte ich k názvom. Aký stupeň ochrany platí v národných parkoch? Stupeň ochrany:

ranský národný park ...............

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie (EÚ). Cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|33


EKO ZNAČKY Značka a jej prvky sú pre nás veľmi dôležité. Podľa nich vieme identifikovať tovary, produkty a aj služby, ktoré si môžeme zakúpiť alebo objednať. Jej hlavným a prvotným znakom je logo – obrázok, ktorý sa nám snaží farebne a graficky podať informáciu o firme alebo o produkte. Mnoho značiek tak vieme spoznať hneď – na prvý pohľad. Značka však neslúži iba ako symbol pre odlíšenie sa dvoch rôznych výrobcov. Určité značky môžu znamenať konkrétne vlastnosti produktov. Môžu nám povedať o ich kvalite, prípadne o tom, kde a ako bol tovar vyrobený. Takéto značky si často na svoje produkty nemôže dať predajca/výrobca sám. Existuje mnoho organizácií, komisií a dozorných orgánov, ktoré prideľujú takéto značky. Ich cieľom je rozhodnúť, či daný produkt spĺňa kritériá pre udelenie špecifickej značky a taktiež vykonávať kontrolu, či výrobca/predajca aj naďalej tieto kritéria plní. Eko značky nám označujú produkty a tovary, ktoré majú malý až žiadny - nepriaznivý environmentálny dopad. Hodnotí sa pri tom celý cyklus „života“ produktu – z akej suroviny je vyrobený, spôsob jej získania, spôsob spracovania, výroby a aj spotreby. V neposlednom rade taktiež aj spôsob likvidácie – v momente, kedy sa z neho stáva odpad. Všetky tieto body by mali byť plnené s čo najmenším dopadom na kvalitu životného prostredia. V Európe existuje tzv. EU Ecolabel – značka, ktorá sa udeľuje iba environmentálne hodnotným produktom. Existuje mnoho ďalších podobných značiek. Ako príklad uvedieme: Bioprodukty a biopotraviny, Energy star, Environmentálne vhodný produkt. Na Slovenskom aj Európskom trhu existuje mnoho ďalších. Ak chceme podporiť výrobu environmentálne šetrných produktov, je dobré tieto značky poznať a zamerať sa na ich kúpu.

Úlohy:

Premyslite si, ktorý výrobok alebo prírodný produkt dopadov na ľudské zdravie a životné prostredie za kvalit zdôvodnite. Uvažujte o tom, aké farby a tvary by ho najv pre tento výrobok alebo produkt logo.

Prezrite obaly výrobkov, ktoré doma používate a vypíšte nachádza niektorá uvedená ekoznačka. Nájdite doma aspoň na obale ekoznačku, ak je iná, ako uvádzame tu, tak ju zak výrobku, na ktorom ste ju našli. Sú pre vás ekoznačky dôver

Viete, akú značku/firmu dané logo vľavo predstavuje? A aký strane vpravo?

34| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK


Slovensko

Nemecko

Česko

Škandinávia

Holandsko

Rakúsko

Francúzsko

Kanada

považujete z hľadiska tný. Svoje rozhodnutie viac vystihli. Navrhnite

e si tie, na ktorých sa ň 3 výrobky, ktoré majú kreslite a napíšte názov ryhodné?

ý strom sa nachádza na

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

|35


Environmentálna výchova - 5. ročník  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you