Page 1

Páll M Skúlason og Halldór Páll Halldórsson - febrúar 2017 -

ML | 840 Laugarvatn


2016

Inngangur Fyrsti árgangur nemenda í 3ja ára kerfi lauk fyrsta bekk vorið 2016. Skólaganga þeirra gekk almennt vel, en því verður ekki á móti mælt, að álag í nýja kerfinu er umtalsvert meira, en í eldra kerfi. Þar kemur aðallega tvennt til. Annarsvegar fjölgaði kennslustundum á viku úr 34 í 40 og hinsvegar, með nýju vinnumati kennara og skilgreiningu á nýjum einingum (feiningum), var niokkuð um það að vinnuálag í einstökum áföngum varð meira en einingafjöldi segir til um, ekki síst vegna þess að í æ fleiri áföngum fer násmat fram í gegnum verkefnavinnu frekar en lokapróf.. Sannarlega er viðhorf meðal starfsmanna og nemenda í skólanum til styttingar náms til stúdentsprófs mismunandi, en þær raddir eru talsvert áberandi sem telja jafnvel betur heima setið en af stað farið; það séu ekki næg rök fyrir styttingunni þegar hún er vegin á móti gagnseminni og að ekki hafi verið staðið nægilega að undirbúningi fyrir styttinguna í grunnskóla. Hvað sem þessu líður, þá var haldið af stað eftir þessari braut og framtíðin mun skera úr um hvernig til tekst. Á myndinni hér fyrir neðan má sjá fjölda nýnema (sem hófu nám í 1. bekk) á 10 ára tímabili. Meðalfjöldinn er um 50 (48,1 þegar fjöldinn haustið 2014 er talinn með, en það ár var sérstakt eins og greint er frá í skólaskýrslu 2015). Umsóknir um skólavist eru oftast talsvert umfram þá sem teknir eru í skólann, en hámarksfjöldi sem hægt er að taka inn í 1. bekk er 54.

Fjöldi nýnema í 1. bekk 2007-2016 51

51

49

53

53

52

54

2015

2016

47

44

27

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Series1 Mynd 1

Tafla 1 sýnir skiptingu nýnema eftir brautum síðastliðin 10 ár. Oftast eru teknir inn um það bil jafnmargir nemendur á báðar brautir. Þar sker árið 2014 sig þó úr þegar aðeins 11 voru teknir inn á náttúrufræðabraut. Aðsókn á nátturuvísindabraut haustið 2016 var talsvert umfram það sem hægt var að taka við og allnokkrir nemendur sem þangað sóttu, fengu inni á félags- og hugvísindabraut, með það í huga að flytja sig á náttúruvísindabrautina eftir því sem nemendum mögulega fækkaði þar, sem ekki varð raunin. Til að koma til móts við þessa nemendur var þeim boðið að taka stærðfræði 1N utanskóla, með aðstoð kennara.


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1F(M) 1N 28 23 26 23 21 23 25 26 27 26 26 27 26 21 16 11 26 26 26 28 Meðalfjöldi nýnema í 1. bekk 2007-16

51 49 44 51 53 53 47 27 52 54 48,1

Tafla 1

1. Fjöldi Það voru 147 nemendur sem gengust undir námsmat eftir vorönn og skiptingu þeirra milli bekkja má sjá í töflu 2. Frá hausti 2015 hafði nemendum því fækkað um 4. Greinargerð um brotthvarf var send Menntamálastofnun eftir vorönn. Aðókn að skólanum var í samræmi við væntingar, nokkuð umfram það sem rúm var fyrir. 26 nemendur voru innritaðir á félags- og hugvísindabraut en 28 á náttúruvísindabraut. Þrír nýnemar voru innritaðir í efri bekki. Breytingar á nemendafjölda í einstökum bekkjum milli skólaára var sem hér segir: Bekkur breyting 2F 0 2N -1 3F 0 3N 0 4F 0 4N -2 alls: -3 44 nýstúdentar voru útskrifaðir vorið 2016, 23 af félagsfræðabraut og 21 af félagsfræðabraut. Á haustönn hurfu 3 nemendur úr skólanum, 1F, 2F og 3F. Í upphafi vorannar 2017 hurfu 7 nemendur til viðbótar á braut, 5 úr 1F, 1 úr 2F og einn úr 2N. Tveir nemendur komu nýir í 1F og einn í 3F. Gerð hefur verið grein fyrir ástæðum brotthvarf nemenda úr skólanum til þar til bærrar stofnunar.

2. Aldurssamsetning Aldurssamsetningu nemenda má að mestu lesa út úr töflunni (tafla 2), en í langflestum tilvikum eru nemendur skólans á réttu róli miðað við aldur og ljúka þar með stúdentsprófi árið sem þeir verða tvítugir. Um áramót 2016-17 var aldurssamsetning svona: Í 1. bekk eru allir nema 2 (f. 2001) á venjulegum aldri við árslok 2016, fæddir 2000. Í 2. bekk eru allir nemendur fæddir 1999. Í 3. bekk eru tveir nemendur ekki fæddir 1998, (1995 og 1997) Í 4. bekk eru allir fæddir 1997 utan 1 (1998).


Þróun nemendafjölda í 10 ár (2007-2016)

Tafla 2

3. Búseta Samsetning nemenda, ef skoðuð er búseta, hefur verið nánast óbreytt undanfarin ár. Við upphaf haustannar var hún til að mynda sú sem lesa má úr mynd 2.


Mynd 2

Langfjölmennastir eru Sunnlendingar eða 81%. Ef Sunnlendingar eru skoðaðir sérstaklega kemur í ljós að 43% þeirra koma úr uppsveitum Árnessýslu, næststærsti hópurinn. 16%, koma úr Rangárvallasýslu, því næst úr Hveragerði, 14%, og frá Selfossi, 12%. Færri koma annarsstaðar frá.

4. Kyn Við lok haustannar voru 80 stúlkur í skólanum, en 72 piltar.

5. Brotthvarf Í fjöldatölunum í lið 1 hér fyrir ofan er gerð nokkur grein fyrir brotthvarfi skólaárið 15-16 og á og í lok haustannar 2016. Þegar árið 2016 er skoðað má sjá að nemendum fjölgaði um 2 frá upphafi ársins til loka þess (tafla 3). Bekkur 1F 1N 2F 2N 3F 3N 4F 4N -

Hófu nám vor 2016 25 25 17 6 15 16 23 21 0 0

Gengust undir vorannarpróf 25 25 17 6 14 16 23 21 0 0

Bekkur næsta árs 2F 2N 3F 3N 4F 4N 1F 1N

Komu í næsta bekk haust 2016 25 24 16 6 14 14 0 0 26 28

Við árslok 24 24 16 6 14 14 0 0 24 28

Breyting á árinu 1 1 1 0 1 2 23 21 -24 -28 -2

Tafla 3

6. Nýtingarhlutfall Nýtingarhlutfall áfanga á vorönn var 82,1% en nýtingarhlutfall haustannar var 87,8%. Nýtingarhlutfallið hefur verið að batna umtalsvert.

II. Nám 1. Innleiðing aðalnámskrár (brautaframboð og almennur hluti skólanámskrár) Vorið 2016 lauk fyrsti árgangurinn sem tekinn var inn í skólann samkvæmt nýju 3ja ára skipulagi, fyrsta ári náms síns. Það var meðvituð stefna innan skólans að láta nemendur njóta vafans þegar upp komu álitamál vegna námsframvindu, meðan verið væri að máta námið við kerfið. Það má fullyrða að niðurstöður skólaársins hjá nemendum 1. bekkjar gáfu tilefni til bjartsýni um framhaldið. Á haustönn hófst undirbúningur fyrir fyrirkomulagi á vali nemenda 2. bekkjar vegna 3ja ársins. Undirbúningurinn fólst í því, að kennarar mynduðu faghópa sem gerðu tillögur að valáföngum. Nemendum 2. bekkjar var skipt í hópa þar sem ræddar voru óskir um valáfanga. Niðustöðurnar úr þeirri vinnu sem þarna átti sér stað voru teknar saman og ræddar á nokkrum kennarafundum og síðan vísað til framhaldsvinnu og endanlegs vals á vorönn 2017.


Eins og fram kom í ársskýrslu síðasta árs munu þeir nemendur sem innrituðust í fjögurra ára nám til stúdentsprófs, ljúka námi sínu við skólann eftir því skipulagi. Síðasti hópurinn í fjögurra ára kerfinu mun verða brautskráður vorið 2018, ásamt fyrsta hópnum í þriggja ára kerfinu.

2. Skipting nemenda á námsbrautir.

vorönn 2016

haustönn 2016

Félags- og hugvísindabraut

25

48

Félagsfræðabraut

54

29

Náttúruvísindabraut

25

52

Náttúrufræðabraut

43

20

147

149

Braut

Tafla 4 Um þessa skiptingu milli námsbrauta er helst tvennt að segja: a. Nemendur sem komu í 1. bekk haustið 2014, síðasti hópurinn sem tekinn var inn í skólann í fjögurra ára kerfinu, var fremur fámennur, en hefur haldið fjöldanum nokkuð vel. Í þessum bekk voru 15 nemendur á félagsfræðabraut haustið 2016 og 6 á náttúrufræðabraut. Stærð þessa bekkjar útskýrir fjölda nemenda á félagsfræðabraut (29) og náttúrufræðabraut (20) í töflu 4. Hefði fjöldi nemenda í þessum bekk verið á svipuðu róli og hinna þriggja, væri nemendafjöldi í skólanum í kringum 165 við lok árs 2016 í stað 149. Ekki liggja nú, fremur en fyrr, fyrir skýringar á tiltölulega fáum umsóknum nýnema haustið 2014. b. Á náttúrufræða-/náttúruvísindabrautum skólans voru í lok árs 72 nemendur en 77 á félagsfræða/félags- og hugvísindabrautum. Auðvitað takmarkar bekkjastærð fjöldann á brautirnar og má segja að það skýri að mestu það jafnvægi sem er í fjöldanum. Umsóknir um náttúruvísindabrautina haustið 2016 var allmiklu meiri en á félags- og hugvísindabraut. 5 umsækjendur sem fullnægðu kröfum um náttúruvísindabrautina fengu ekki þar inni, en samþykktu þess í stað að setjast í 1F. Þá varð það úr að taka 28 nemendur inn í 1N þrátt fyrir að stofustærð ráði varla við slíkan fjölda.

3. Þróunarstarf Það þróunarstarf sem átti sér stað á árinu tengdist að langmestu leyti innleiðingu nýrrar námskrár. Sú vinna fólst fyrst og fremst í tvennu: a. Að ræða, samþykkja og skrifa nýja skólanámskrá. En við þá vinnu fór fram mikið samráð innan skólans. Í lok ársins stóð það eitt útaf sem lýtur að reglum um námsframvindu. Þær voru endanlega samþykktar og birtar á vef skólans í lok janúar 2017. b. Þar sem nýjar brautalýsingar gera ráð fyrir að nemendur hafi talsvert val á þriðja ári, var unnið að undirbúningi þess, aðallega á haustönn (sjá lið undir II.1 hér að ofan.


III. Stjórnun og kennsla 1. Yfir- og millistjórn Á árinum var gerð umtalsverð breyting á skipulagi millistjórnar í skólanum. Aðstoðarskólameistari, Páll M. Skúlason, sem var í 100% stöðu, lét af störfum 1. september og þá var gerð sú breyting á stjórnendahluta skipurits, að ráðinn var áfangastjóri, Áslaug Harðardóttir, í 50% stöðu. Jafnframt var þeim verkefnum sem út af stóðu, deilt á 4 starfsmenn: skólameistara, kerfisstjóra, Elínu Jónu Traustadóttur, staðgengil skólameistara, Grímu Guðmundsdóttur og ráðgjafa og verkefnastjóra, Pál M. Skúlason, sem var ráðinn tímabundið.

Mynd 3

Yfirstjórn skólans er í höndum skólameistar og staðgengils í forföllum hans. Millistjórnandahlutverki gegnir áfangastjóri í 50% stöðu, bryti (1/1 staða) og umsjónarmaður fasteigna og húsbóndi á heimavist (1/1 staða).

2. Kennarar a. Starfshlutfall – kynjaskipting Starfshlutfall við kennslu 80-100% 50-75% Minna en 50%

Fjöldi vor 16 12 3 4 19

kk

kvk

5 1 1

7 2 3

Fjöldi haust 16 11 3 5

7

12

19

Tafla 5

kk

kvk

5 1 1

6 2 4

7

12


Hér er rétt að taka fram að einn fastráðinn kennari í 100% stöðu var í feðraorlofi á þessari önn. Hann er ekki talinn með í töflu 5. Annar kennari, einnig fastráðinn í 100% stöðu var í fæðingarorlofi til 1. mars. Hann er talinn hér með í 100% starfi. Þetta sama var gert í töflum 6 og 7.

b. Starfsaldur Starfsaldur >15 ár 10-14 ár 5-9 ár 0-4 ár

Fjöldi vor 16

Fjöldi haust 16

6 2 3 8

4 6 4 5

Tafla 6

c. Menntun Menntun MA/MS/Med BA/BS120 BA/BS/BEd Annað

Fjöldi vor 16

Fjöldi haust 16

15 2 1 1

13 4 2 0

Tafla 7

d. Réttindi Á vorönn voru 16 af 19 kennurum með kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. Af þeim þrem sem ekki höfðu kennsluréttindi kenndi einn eina valgrein, en tveir kenndu bóklegar greinar í 75-80% stöðu. Á haustönn voru 16 af 19 með réttindin. Af þeim þrem sem ekki höfðu kennsluréttindi kenndi einn eina valgrein, en tveir kenndu bóklegar greinar í 75-80% stöðu. e. Annað kennarar Meðalaldur kennara á vorönn var 42,1 ár, en á haustönn 41,1 ár. Á vorönn kenndu tveir kennarar meira en 24 kennslustundir á viku, en á haustönn einn. Einn kennari var í feðraorlofi á vorönn og og einn í fæðingarorlofi til 1. mars. f. Annað starfsfólk skólans Á skrifstofu skólans starfa, auk skólameistara, ritari/fulltrúi í 80% starfi og námsráðgjafi sem er í 50% starfi. Þá sinnir kerfisstjóri í 50% starfi stoðþjónustu við starfsmenn og nemendur, en hann gegnir einnig verkefnastjórn sem m.a. er fólgin í þróun UT í námi og kennslu. Frá og með 1. ágúst 2016 varð sú breyting að starf aðstoðarskólameistara var lagt niður. Ráðinn var áfangastjóri í 50% starf frá og með þeim tíma. Fráfarandi að stoðarskólameistari sinnir starfi ráðgjafa/verkefnastjóra til loka ágúst 2017 í 49% starfi en lætur af störfum þá vegna aldurs. Á bókasafni er forstöðumaður í 80% starfi. Í mötuneyti starfa, auk bryta, fjórir aðstoðarmatráðar og gjaldkeri, sem jafnframt er bókari, í 60% starfi haustönn 2016 en á vorönn 2016 var það starfshlutfall 80%. Gjaldkeri mötuneytisins er einnig í 40% starfi sem fjármálastjóri við skólann á haustönn 2016 en á vorönn 2016 var það hlutfall 20%. Í þvottahúsi eru tveir starfsmenn, annar í 100% starfi, hinn í 73% starfi.


Á heimavist starfa, auk húsbónda, húsfreyja í 50% starfi og tveir vistarverðir í 50% starfi hvor. Sjö starfsmenn vinna við ræstingu skólahúsnæðis og heimavista í tímamældri ákvæðisvinnu.

3. Kennsluhættir Svo sem fram kemur framar í skýrslunni, var ákveðið að nemendur sem innritust í fjögurra ára nám til stúdentspróf haustið 2014 myndu ljúka námi sínu í samræmi við það sem upp var lagt með. Skólaárið 2015-16 vor af þessum sökum þrír bekkir á tveim námsbrautum við nám samkvæmt eldri námskrá og einn bekkur samkvæmt nýrri námskrá þars sem gert er ráð fyrir að nemendur ljúki stúdentsprófi alla jafna á þrem árum. Tvennskonar námskrár á sama tíma kölluðu á talsvert aukaálag á flesta þætti náms, kennslu og skipulagsvinnu. Ekki síst hafði ný nálgun að kennslunni, þar sem einingar í eiga að taka mið af vinnuframlagi nemenda, í för með sér, heilmikla aðlögun í kennsluháttum, þar sem kennarar þurftu að hafa í huga þann tíma sem hægt var að ætla nemendum að vinna utan kennslustunda væri í samræmi við einingafjölda. Líta verður svo á að aðlögun að þeirri hugsun taki nokkurn tíma. Auk þessa tók gildi, í kjölfar kjarasamninga vinnumatskerfi þar sem vinnuframlag kennara er mælt með nákvæmari hætti en áður var. Það þarf ekki mikið hugmyndaflug til að átta sig á að þessar breytingar, í bland við tvær samkeyrðar námskrár, komu allmiklu róti á þá festu sem skólastarfið hafði náð, en óhætt er að segja að starfólk skólans vann afar vel saman við að láta þetta starf ganga svo snurðulaust sem kostur var. Með því kerfissstjóri var ráðinn að skólanum hófst nokkurskonar tæknibylting, ekki síst þar sem meðalaldur kennara hefur farið stöðugt lækkandi, en eins og fram kemur í lið 2e hér fyrir ofan var hann rétt rúm 40 ár á árinu. Á vorönn voru 11 af a9 kennurum undir fertugu og 12 á haustönn. Á síðustu tveim árum hefur átt sér stað innleiðing á Office365 og ótölulegur fjöldi ýmissa forrita sem ætlað er að gera nám og kennslu skilvirkari og fjölbreyttari hefur verið tekinn í notkun, einkum í yngri aldurshópi kennara. Auðvitað hafa sumir hinna eldri kennara sett spurningamerki við ýmsar þær nýjungar sem þarna er um að ræða, en straumur tímans og tækninnar verður varla stöðvaður.

4. Námsmat Eins og fram kom í skýrslu vegna síðasta árs hafa breytingar á náms mati orðið nokkuð hraðar, þannig að vægi loka prófa í námsmatinu hefur minnkað. Verulegar breytingar fóru síðan að gera vart við sig á fjölda lokaprófa á haustönn 2014 og sú breyting hélt síðan áfram 2015. Tafla sýnir fjölda lokaprófahópa frá vorinu 2010 til hausts 2015. Hún sýnir glöggt hve hratt lokaprófum fækkaði frá hausti 2014 til hausts 2015. vorönn fjöldi hópa haustönn fjöldi hópa 2010 56 2010 51 2011 55 2011 49 2012 46 2012 44 2013 45 2013 45 2014 45 2014 35 2015 29 2015 14 2016 13 2016 24 Tafla 8 Frá og með vori 2015 var ákveðin sú breyting, að í stað „prófatíma“ var ákveðið að síðasti hluti hverrar annar skyldi kallast „námsmatstími“, enda skyldu þar fara fram síðustu þættir námsmats í hverjum áfanga. Náms- og kennslutími hverrar annar lengdist en skilgreindur námsmatstími er ívið styttri í áður nefndur prófatími. Það má segja að aðlögun að þessari nýju nálgun að annarlokum sé enn fyrir hendi og það má búast við að eftir eitt til tvö ár verði þessi tími kominn í nokkuð fastar skorður.


IV. Sjálfsmat / innra mat og tímabundin verkefni 1. Framkvæmd markmiða og tímabundinna verkefna í skólasamningi. a. Nemendur Meginmarkmið: Að nemendum líði vel í skólanum Á árinu var líðan nemenda ekki mæld með viðhorfskönnun, en í samtölum við nemendur, formlegum og óformleg, kom fram að það væri góður andi í nemendahópnum og meðal starfsmanna

Deilimarkmið:

Staða í lok ársins 2015

Efla félagslífið í samstarfi við Mími með því stefna að því að taka inn tvo nýja þætti á skólaárinu 2013-2014.

Ekki hefur verið unnið markvisst að þessu enn, en stöðugt er hamrað á því við stjórn nemendafélagsins að hún vinni að eflingu félagslífs nemenda. Sérstaklega er sjónum þar beint að eflingu klúbbastarfs.

Minnka kynjamun í skólasókn og mætingu úr 2,8% (haust 2012) í 1,8% á skólaárunum 20132015.

Kynjamunur í skólasókn var 1,4% við lok haustannar 2015. Fjarvistahlutfall pilta var 4,0% en stúlkna 2,6%. Þegar raunmæting er skoðuð reynist hún vera nánast sú sama hjá kynjunum (0,1% munur) Kynjamunur eftir bekkjum var svona: mæting

Halda brotthvarfi á sömu slóðum og milli skólaáranna 2011-12 og 2012-13.

raunmæting

1. bekkur

1,2%

6,1%

2. bekkur

2,9%

10,5%

3. bekkur

2,7%

8,8%

4. bekkur

5,7%

11,8%

Brotthvarf milli skólaáranna 2014-15 og 2015-16 var 5 nemendur. Fækkun nemenda í skólanum frá upphafi árs til loka nam 11 nemendum. Þar er um að ræða brotthvarf á vorönn, á milli skólaára, á haustönn. Vorið 2015 voru 32 nýstúdentar brautskráðir. Haustið 2015 voru 52 nýnemar innritaðir.

Skrá ástæður brottfalls með markvissum hætti og byrja skráningu á vorönn 2013.

Ástæður brotthvarfs eru skráðar kerfisbundið og í þeirri skrá kemur fram kyn, fæðingarár, bekkur, helstu ástæður og dagsetning brotthvarfs. Niðurstöðum hefur verið skilað til ráðuneytis.


Frá áramótum 2014-15 eru þessar upplýsingar sendar á Námsmatsstofnun. Endurskoða reglur um skólasókn á vorönn 2013 með það að markmiði að þær skapi skýrari ramma um ástundun nemenda.

Breytingar sem gerðar voru á skólasóknarreglum tóku gildi haustið 2015. Stærsta breytingin felur í sér að gerð er krafa um 76% raunmætingu að lágmarki við lok annar. Þessu ákvæði var beitt að fullu gagnvart nýnemum og reyndust þrír þeirra ekki fullnægja þessaum kröfum og í lok haustannar hurfu þeir úr skóla.

Nám og kennsla Meginmarkmið: Auka hlutfall nemenda sem standast alla þá áfanga sem þeir stunda nám í úr 78,7% á haustönn 2012 í 90% á haustönn 2015. Eftir haustönn 2015 stóðust nemendur námsmat í bóklegum greinum í 95% tilvika. Þetta hlutfall er reiknað af 799 einkunnum í 3ja eininga, bóklegum greinum hjá 2. – 4. bekk og 5 feininga, bóklegum greinum hjá 1. bekk. 42 einkunnir reyndust vera undir lágmarki. Afgerandi flestar einkunnir voru undir lágmarki í 1. bekk eða 34 af 299, eða 11,4%. Þess ber að geta, að lágmarkseinkunn í 1. bekk, sem stundar námið skv. nýrri námskrá, er 5 en ekki 4 eins og hjá nemendum í 2.-4. bekk. 8 af 34 falleinkunnum í bekknum eru til komnar vegna þess að gefin var einkunnin 4. Deilimarkmið:

Staða í lok ársins 2015

Gera úttekt á samningstímanum á breytingum á námsmatsaðferðum undanfarin ár með það að markmiði að meta áhrifin á námsárangur nemenda.

Það var lögð allviðamikil könnun fyrir kennara í lok haustannar og gátu þeir tekið þátt fram undir miðjan janúar. Niðurstöðurnar leiddu í ljós talsvert mikla fjölbreytni og gerjun meðal kennara á þessum breytingatímum. Í könnuninni var spurt um eftirtalda þætti: samstarf kennara, kennsluaðferðir nú, kennsluaðferðir – breytingar, mat á kennslu – eigin og almennt, viðfangsefni nemenda, kennsluskipulag, námsmatsaðferðir, breytingar og mat á þeim, notkun upplýsingatækni. Í niðurlagi skýrslu um þessa könnun segir: Það má líklegast fagna því að niðurstöðurnar eru all fjölbreyttar og sýna fram á að það er gerjun í gangi innan skólans. Sú blanda kennara sem starfar við skólann er líklega til þess fallin að jákvæð þróun eigi sér stað þannig, að þeir ungu þrýsti á breytingar og þeir eldri haldi við og þannig náist æskileg niðurstaða eða málamiðlun um stefnuna sem valin verður.


Að hlutfall nemenda sem eru mjög ánægðir eða ánægðir með kennsluna fari úr 86% í 90% á á næstu þremur árum.

Meðaleinkunn sem nemendur gáfu kennurum í áfangamati á vorönn 2014 var 7,23. Einkunn nemenda fyrir kennslu á vorönn 2015 var 7,91. Hæstu einkunnirnar gáfur 1N (8,5) og 2N (8,4). Lægstu einkunnir gáfu 3N og 4N (7,2)

Að styðja við nemendur sem eru með annað móðurmál en íslensku í samræmi við móttökuáætlun í grein 1.5.2 Móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku í skólanámskrá, á samningstímanum.

Móttökuáætlunin er í fullu gildi.

Að styðja áfram, svo sem kostur er, við nemendur sem eiga í vanda með einstakar námsgreinar á samningstímanum.

Fyrirkomulag þessa þáttar er óbreyttur.

Meginmarkmið: Að nemendur verði teknir inn á námsbrautir í samræmi við aðalnámskrá 2011 frá hausti 2015. Haustið 2015 voru nemendur teknir inn á tvær nýjar námsbrautir sem eru skipulagðar í samræmi við nýja námskrá. þær eru: Félags- og hugvísindabraut og Náttúruvísindabraut. Aðrir nemendur (2.-4. bekkur) munu ljúka námi í samræmi við eldri námskrá. Deilimarkmið:

Staða í lok ársins 2015

Endurskoða brautaframboð og brautalýsingar á vorönn 2013.

Vorið 2015 lauk vinnu við brautalýsingar skv nýrri námskrá. Búnar voru til áfangalýsingar vegna fyrri tveggja áranna, en síðasta árið verður unnið síðari hluta árs 2016.

Setja 50% allra nýrra áfangalýsinga í námskrárgrunn á haustönn 2013.

Var gert í febrúar-mars 2015

Setja 50% allra nýrra áfangalýsinga í námskrárgrunn á vorönn 2014.

Var gert í febrúar-mars 2015

Setja allar brautalýsingar í námskrárgrunn á skólaárinu 2014-2015.

Var gert í apríl, 2015

Stjórnun Meginmarkmið: Að stjórnun sé lýðræðisleg. Deilimarkmið:

Staða í lok ársins 2015

Virkja kennara á samningstímanum til stefnumótunar um brauta- og áfangaframboð í samræmi við aðalnámskrá 2011.

Þetta gekk eftir.

Fá umræðu og tillögur frá kennurum, starfsfólki og forráðamönnum um reglur um skólasókn í

Á vorönn var lögð könnun fyrir foreldra og þar m.a. spurt um viðhorf til skólasóknarreglna.


tengslum við endurskoðun reglanna á vorönn 2013.

88,8% lýstu sig mjög (56,3) eða frekar (32,5%) ánægða. Í samsvarandi könnun frá 2009 voru 93% mjög (37%) eða frekar (56%) ánægðir með reglurnar. Reglurnar voru endurskoðaðar og inn í þær sett ákvæði um lágmarks raunmætingu, en um það er fjallað annarsstaðar í skýrslu þessari.

Meginmarkmið: Að líðan starfsmanna og ánægja í starfi sé góð.

Ekki hefur verið gerð könnun á undanförnum árum á þessum þætti, en þar sem vinnustaðurinn er ekki fjölmennur er tiltölulega auðvelt að lesa í starfsandann og líðan starfsmanna, enda dagleg samskipti mikil. Það hefur ekki farið framhjá neinum að við stofnunina er starfsandi afar góður og hefur verið um langa hríð. Könnun á líðan starfsfólks er á dagskrá sjálfsmatsnefndar. Deilimarkmið:

Staða í lok ársins 2015

Gera starfsmannaviðtöl að föstum lið í starfi stjórnenda frá og með haustönn 2013.

Starfsmannasamtöl voru framkvæmd á vorönn 2014 og vorönn 2015. Þau eru síðan áætluð vorönn 2016.

Gera starfendarannsóknir að reglubundum þætti í starfi kennara og að 50% kennara stundi starfendarannsóknir við upphaf skólaárs 20142015.

Starfendarannsóknir hafa ekki fest sig í sessi sem reglubundinn þáttur í starfi kennara. Þar kemur margt til.

Fá sérfræðing til að gera úttekt á vinnuaðstæðum á haustönn 2014 með það að markmiði að bæta aðstæðurnar.

Þetta gekk ekki eftir.

Að 50% starfsmanna sæki sér endur- og/eða símenntun sem nýtist í starfi á hverri önn, frá og með haustönn 2013.

Þrír kennarar stunduðu formlegt nám á árinu með starfi eða með launalausu leyfi að hluta (minnkað starfshlutfall) og talsverður meirihluti kennara og allmargir aðrir starfsmenn sóttu námskeið af ýmsu tagi.

Meginmarkmið: Innleiða Office365, í samstarfi við TRS, í flesta þætti skólastarfs á samningstímanum. Unnið er að þessu m.a. með námskeiðum fyrir starfsmenn og nemendur.

Rekstur Meginmarkmið: Að rekstur sé innan fjárlaga á árunum 2013-2015. Rekstur skólans var á áætlun og innan fjárlaga á þessu tímabili.


Samstarf og tengsl Meginmarkmið: Viðhalda og koma á reglubundnu samstarfi við ákveðna aðila Deilimarkmið:

Staða í lok ársins 2015

Semja um ML tíma í íþróttahúsinu á Laugarvatni frá Háskóla Íslands svo sem verið hefur.

Gengur eftir

Halda áfram á sömu braut með upplýsinga- og fræðslufundi fyrir foreldra, á hverju skólaári, í samstarfi við foreldraráð.

Gengur eftir

Halda áfram árlegum kynningum á skólanum í grunnskólum á Suðurlandi og bjóða þeim á árlegan kynningardag.

Kynningar voru með sama hætti og áður.

Senda á hverju vori, svo sem verið hefur, könnun til 5 ára stúdenta frá skólanum.

Könnunin var lögð fyrir sem fyrr, en þar fyrir utan var lögð stutt könnun fyrir tveggja ára stúdenta, ekki síst til að afla fóðurs í stefnumótun.

Skólaskýrsla 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you