Page 1

Rhwydwaith Gelfyddydau Artists network #caernarfon CARN 2017 Rhaglen Chwarter

Date

Event

13/04/17 Dydd Iau 9:00 – 4:00

Trip i UndegUn Wrecsam a sgwrs gyda Dave Grey

13/04/17 Dydd Iau 6:30 – 8:00

Sgwrs gyda Artist Strategol Bedwyr Williams

27/04/17 Dydd Iau 6:30 – 8:00

Sgwrs gyda Jonathan Powell o Elysium Gallery Abertawe

11/05/17 Dydd Iau 6:30 – 8:30

Swaps – Gwneud cyflwyniad o waith aelod arall yn smalio mai gwaith chi ydyw

12/05/17 Dydd Gwener 5:30 – 8:00

Agoriad STAMP Castell02

25/05/17 Dydd Iau 6:30 – 8:30

Sgwrs

02//06/17 – 04/06/17 Gwener, Sadwrn a Sul 10:00 – 4:00

Digwyddiad penwythnos gyda artist Tim Denton yn creu/ adnewyddu dodrefn/gofodau

15/06/17 Dydd Iau 6:30 – 8:00

Cyfarfod cyffredinol

29/06/17 Dydd Iau 6:30 – 8:30

Sgwrs gyda Anthony Shapland g39, Caerdydd

06/07/17 Dydd Iau 6:30 – 8:30

Agoriad arddangosfa/ perfformiad GWYL ARALL

07/07/17 – 09/07/17 Gwener, Sadwrn a Sul 11:00 – 4:00

Digwyddiadau GWYL ARALL

Hon yw’r flwyddyn olaf y bydd CARN yn cael ei ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru drwy gynllun Creu Cymunedau Cyfoes, STAMP. Felly, er mwyn sicrhau dyfodol i CARN, i allu parhau i gynnig cyfleoedd arbennig a datblygu, rydym yn ceisio creu incwm i sicrhau cynaliadwyedd CARN fel sefydliad hunain gynhaliol ar gyfer y dyfodol. Un o’r ffyrdd y gallwn ni wneud hynny, yw ein bod yn cynnig ffi aelodaeth blynyddol i CARN. Am gost ym aelodaeth rydym yn bwriadu cynnig; • Gostyngiad i sgyrsiau a digwyddiadau • Proffil ar wefan Stamp: http://www.stamp.cymru/en/artists/ • Cynnig cyntaf ar gyfleoedd • Mewnbwn ar raglen digwyddiadau a prosiectau CARN • Pecyn Croesawu • Bod yn rhan o ddigwyddiad arbennig blynyddol CARN Tâl aelodaeth o £25 y flwyddyn

Am rhagor o wybodaeth neu i drafod CARN, cysylltwch â Menna Thomas, Cydlynydd CARN : thomas.menna@gmail.com Tel. 07472 531 813


Rhwydwaith Gelfyddydau Artists network #caernarfon CARN 2017 Quarterly Programme

Date

Event

13/04/17 Thursday 9:00 – 4:00

Trip to UndegUn Wrexham and a talk by Dave Grey

13/04/17 Thursday 6:30 – 8:00

Talk by Strategic Artist Bedwyr Williams

27/04/17 Thursday 6:30 – 8:00

Talk by Jonathan Powell of Elysium Gallery Swansea

11/05/17 Thursday 6:30 – 8:30

Swaps – Presentation of another members’ work pretending it’s your own work

12/05/17 Friday 5:30 – 8:00

Launch STAMP Castell02

25/05/17 Thursday 6:30 – 8:30

Talk

02//06/17 – 04/06/17 Friday, Saturday and Sunday 10:00 – 4:00

A weekend event with artist Tim Denton creating and reviving furniture/spaces

15/06/17 Thursday 6:30 – 8:00

General meeting

29/06/17 Thursday 6:30 – 8:30

Talk by Anthony Shapland g39, Cardiff

06/07/17 Thursday 6:30 – 8:30

Launch of exhibition/ performance GWYL ARALL

07/07/17 – 09/07/17 Friday, Saturday and Sunday 11:00 – 4:00

Event GWYL ARALL

This will be the last year CARN receives help from the Arts Council of Wales, Ideas People Places fund, STAMP. In order to ensure a bright and sustainable future for CARN, we need to generate income to secure its future, making it a self-sufficient organisation which can continue to provide exciting opportunities and continue to develop. One option to help secure CARN’s future is to offer an annual membership for CARN. This membership fee would include; • Reduction on talks and events • Profile on Stamps website: http://www.stamp.cymru/en/artists/ • First offer on opportunities • Input on CARN’s programme of events and projects • Welcome pack • To participate in CARN’s annual exciting event Annual membership fee of £25

For further information or to discuss CARN, contact Menna Thomas, CARN Co-ordinator: thomas.menna@gmail.com Tel. 07472 531 813

Profile for Menna

Carn Program  

May - July Program of events for CARN Caernarfon 2017

Carn Program  

May - July Program of events for CARN Caernarfon 2017

Profile for menna3
Advertisement