__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Анатолій Меньків Anatoliy Menkiv


Анатолій Михайлович Меньків народився 11 травня 1967 року у м. Дніпропетровськ. Художник, дизайнер, викладач та куратор подій. Здобув освіту в Дніпропетровському державному художньому училищі (майстерня Григорія Чернети) та Української академії друкарства (м. Львів). З 2004 року він є членом Спілки дизайнерів України (СДУ) та Міжнародної асоціації «Society of Designers». Анатолій також є співзасновником та головою осередка СДУ в м. Дніпро, співзасновником та куратором щорічного заходу - COW Міжнародний фестиваль дизайну (www.cow.com.ua). Анатолій – соціально активний художник та куратор подій. Він організовує та проводить різноманітні актуальні соціальні акції, виставки та майстер-класи. Як волонтер, він започаткував проект «Арт-десант». У рамках проекту він навчає живопису поранених солдатів у військовому госпіталі, з метою допомогти їм позбутися посттравматичного синдрому та повернутися до цивільного життя. За свою працю Анатолій був нагороджений багатьма важливими нагородами, серед них: Почесна медаль «LEGE ARTIS», Медаль «Захисника Вітчизни», Медаль «За заслуги перед містом», Почесна медаль від СДУ за вагомий внесок у розвиток дизайну в Україні, Золота медаль ім. Олександра Родченка та ін. Анатолій експонував свої роботи на багатьох важливих виставках, бієнале та триєнале у більш ніж 20 країнах світу. Твори знаходяться у приватних колекціях, колекціях галерей та музеїв України, США, Італії, Іспанії та ішіх країн світу.

Anatoliy M. Menkiv was born on May 11, 1967 in Dnipropetrovsk city, Ukraine. An award-winning artist, designer, art teacher and events curator. He graduated from the Dnipropetrovsk State Art College (workshop of Grigory Cherneta) and the Ukrainian Academy of Printing (Lviv). He is member of the DUU (Designers Union of Ukraine) and «Society of Designers» International Association since 2004. Anatoliy also is co-founder and chairman of the DUU in Dnipro, co-founder and curator of annually design event – COW International Design festival (www. cow.com.ua). Anatoliy is a socially active artist and event curator. He organize and carry out various actual social action, exhibitions and workshops. As the volunteer, he organized project «Art-Desant». As part of the project, he teach painting for wounded soldiers in a military hospital, to help them get rid of the post traumatic syndrome and help to return to civilian life. For his work Anatoliy was awarded many important awards including Honorary Medal «LEGE ARTIS», Medal of «Defender of the Fatherland», Medal For Service to the City of Dnepropetrovsk [Ukraine], Honorary Medal from the DUU for the powerful contribution he has made to the development of design in Ukraine, Gold Medal named after Alexander Rodchenko and other. He also exhibited his works at many important exhibitions, biennial and triennial in more than 20 countries worldwide. Anatoliy’s artworks are in private collections, collections of galleries and museums in Ukraine, United States, Italy, Spain and other countries of the world.


Про цікавого художника та людину Анатолій Меньків – перше знайомство з цією людиною іноді формує помилкову думку про певну зовнішньо виявлену простоту. Аж надто життєрадісний, завжди готовий до спілкування, часом навіть зайве метушливий. Але познайомившись ближче із ним, починаєш розуміти духовну глибину його особистості, широту знань, неоднозначну серйозність суджень про сучасний світ. Повсякчас перебуваєш під враженням від його працездатності та вміння розподіляти власний час у такий спосіб, аби багато чого встигнути – бути організатором найцікавіших проектів, один лише перелік яких міг зайняти кілька сторінок. Серед найбільш визначних є «Арт-десант», щорічний міжнародний фестиваль «Корова», всеукраїнський конкурс соціального плакату, всеукраїнський конкурс, присвячений мистецтву плаката. Його власна ініціативність часто відзначалася медалями, почесними грамотами, дипломами, серед яких особливо цінними для Анатолія Меньківа є: пам’ятна медаль «Захисника Вітчизни»; медаль «За заслуги перед містом», Почесна медаль «LEGE ARTIS», диплом та золота медаль ім. Олександра Родченка, почесна грамота від Дніпропетровського об’єднання ветеранів Афганістану, дипломи учасника міжнародних виставок у Парижі (Франція), Сеулі (Корея) та багато інших. При цьому митець є активним учасником виставкової діяльності Дніпропетровського відділення Національної спілки художників України, всеукраїнських виставок образотворчого мистецтва, часто експонує власні твори на міжнародній виставковій арені. Якщо назвати хоча б приблизну кількість вернісажів, на яких демонструвалися його роботи, створені протягом останніх п’ятнадцяти років, то виходить переконлива цифра – понад сорока. Невипадково Меньківа рано приймають до Спілки дизайнерів України (2003), вже наступного року він стає членом її правління. Саме

йому належить ініціатива створення Дніпропетровського відділення Спілки дизайнерів України, керівником якої Анатолій Меньків є дотепер. Однак, зважаючи на зайнятість громадською, виставковою та організаційною діяльністю, він плідно працює не лише у власній професійній сфері дизайну та плаката. Ще у 90-х роках художник доволі успішно займався досить складною графічною технікою офорту, що вимагає від автора не лише виразності художньо-образної пластики, але й технічної досконалості. У цьому Анатолію Меньківу свого часу дуже зарадило навчання в Українській академії друкарства ім. Івана Федорова. У графічних аркушах «Життя», «Доля», «Спокуса» особливо яскраво виявляються риси, властиві особистості художника: його схильність до образного мислення, аналітичного сприйняття подій, навіть певна міра прагматизму. Про це свідчать сюжетні розробки відомих біблійних переказів, їхня своєрідна інтерпретація. Художник у змозі виявити тональне багатство офорту, що робить зображення не раціонально сухим та жорстким, а ,навпаки, надає йому своєрідної живописності. Цілком природно, що протягом останніх десятиріч митець захоплюється станковим живописом, який з нового боку розкриває талант Меньківа-творця. Улюбленим жанром творів 2010 років стає пейзаж, композиційна та колористична побудова яких дає можливість вести мову про цікаві пластичні знахідки у вирішенні поетичного образу української природи з властивою їй майже акварельною прозорістю та атмосферністю («Літо», «Вечір». Із серії «Враження». 2013). Кольорове сфумато немов огортає повітряний простір його ландшафтів багатим тональним флером. У цьому він немов дотримується заповіту імпресіоністів з їхньою захопленістю передачею вражень від світло-повітряного середовища. Однак Анатолій Меньків


About interesting painter and person Anatoliy Menkiv – first acquaintance with this person sometimes gives a wrong impression of some formally shown simplicity. He is far too much cheerful, communicative, sometimes even too fuss. But if you get to know him better, you will understand depth of his personality, scope of his knowledge, complex seriousness of his arguments on present-day world. Actually you are under impression of his capacity to work and ability to divide his time in such manner as to be able to do everything – for example, to organize the more interesting projects that can be listed on several pages. The greatest are the «Art-Desant», annual international festival «COW», Ukrainian competition of social poster, Ukrainian competition devoted to poster art. His own initiative was often awarded with medals, certificates of honors, diplomas, the most valuable of which for Anatoliy Menkiv are: commemorative medal of «Defender of the Fatherland»; medal of «Merit for city», Honorary Medal «LEGE ARTIS», diploma and gold medal named after Oleksandr Rodchenko (Moscow, Russia), certificate of honors from Dniropetrovsk association of Afghanistan veterans, diplomas of participant of international exhibitions in Paris (France), Seoul (Korea) and more. At the same time the painter is an active participant of exhibition activities of Dnipropetrovsk unit of National commonwealth of artists of Ukraine, Ukrainian exhibitions of pictorial arts; he exhibits own pictures at the international exhibitions often. If only we would count at least approximately the number of vernissages where his works created within the last fifteen years were exhibited we will get an impressive number equal to over than forty. It is no coincidence that Menkiv was admitted to the Union of designers of Ukraine (2003) rather early; as early as next year he becomes the member of its board. He is the very person who was the initiator of establishment of Dnipropetrovsk branch of the Union of designers of

Ukraine managed by him till present. However, despite of engagement in public, exhibition and organizational activity, he works successfully not only in own professional sphere of design and poster. As recently as the nineties painter succeeded in rather sophisticated graphical method of calligraphic etching that requires from author not only expression of artistic and imaginative plastic but also technical excellence. For this purpose study at the Ukrainian academy of printing named after Ivan Fedorov became very useful for Anatoliy Menkiv at some time. Some features typical for painter’s personality – inclination to creative thinking, analytical perception of events, even pragmatism in some degree – are strongly demonstrated in graphical sheets «Life», «Destiny», «Temptation». This is proved by motif developments of bible retellings, their individual interpretation. The artist is able to show tonal riches of calligraphic etching that makes the picture not rationally unemotional and rough, but adds some picturesqueness to it. It is only natural that during the past decades the painter is rather interested in the easel painting that unlocks talents of Menkiv as a creator in the other way. Landscape becomes the favorite genre of 2010 yrs due to the fact that their compositional and coloristic structure makes it possible to tell about interesting plastic discoveries in solution of poetical image of Ukrainian nature with its peculiar almost water-color transparency and atmospherity («Summer», «Evening». From the series «Impressions», 2013). It seems, as if colored sfumato throws rich tonal veil over the airy space of his landscapes. In such a manner, the artist follows the principles of impressionists, with their love for expression of impressions from light-air environment. However, Anatolii Menkiv enriches his own plastic development with special tonality, that is extremely peculiar to the lyrical landscape of an Ukrainian artist.


долучає до власної пластичної розробки особливу тональність, що є вкрай характерною для ліричного пейзажу українського художника. Загалом на прикладі робіт митця можна судити про його широкі знання історії сучасного мистецтва, про вміння застосовувати їхні образотворчі знахідки у роботі над власними творами. Ця властивість його творчої практики жодним чином не применшує авторської прерогативи творця. Навпаки, збагачує створений образ новими враженнями. Саме так сприймається його пейзаж-картина «Море. 2014», у якому простежується вплив творчості британського мариніста Джозефа Тернера, вирізняльними рисами якої були фантастичні ефекти освітлення, виразність та драматизм. Тим не менш, робота дніпровського художника , що змальовує «Чорне море», яке він добре знає, відчуває його південне тепло, незважаючи на неспокійну вібрацію хвиль, дає власне, більш реальне уявлення про морську стихію. Однак, це не просто пейзаж, як може здатися на перший погляд. Художник наповнює роботу своїми переживаннями пов’язаними з політичними подіями, що відбуваються в країні. У цьому творі яскраво виявляється колористичний дар автора. Багатошаровий корпусний живопис марини дає змогу передати красу та водночас могутність морського простору. Більш умовною можна назвати пластику пейзажів, створених за спогадами від подорожей країнами Сходу («Туніс». 2016, «Кіпр». 2017, «Тиха вулиця» 2017). На цих дещо «загадкових полотнах» звичайні вузькі вулички, пласкі стріхи та стіни будинків без вікон та дверей, що є такими характерними для східних міст, розташовуються у порожніх просторах з незвичними перспективними ракурсами. Всередині цих картин немов виникає сцена певного просторового театру, на якій відбувається постановка таємничих подій, можливих у повсякденному світі. Під час споглядання цих полотен народжується особливий стан чи то сну, чи то

дійсності, чому значною мірою сприяє і композиційне вирішення, побудоване на лінійних зламах архітектури, і колористична трактовка з майже локальними контрастами барв. Однак особливо запам’яталися власною виразністю полотна з серії «Обличчя», що створювалися протягом чотирьох останніх років (2014-2017). За словами митця, це лише початок роботи над великим циклом творів. У них він виступає художником, який цілком сформувався, який володіє власною образно-пластичною структурою та філософією сприйняття сучасного світу. Творча та громадянська зрілість майстра ствердилися у момент співпричетності з подіями, що були пов’язані із військовим конфліктом на Сході України, знайомства із пораненими бійцями АТО. Таким чином виник проект волонтерської допомоги потерпілим солдатам, що передбачав проведення щотижневих занять з арт-терапії у Дніпровському військовому шпиталі та у лікарні ім. Мечнікова. Знайомство із людьми, які пройшли крізь пекло війни, понівеченими фізично та морально, сподвигли Анатолія Меньківа на створення своєрідного літопису людської трагедії («Пробудження». 2014, «Двоє». 2016 з серії «Обличчя»). Виразність образів, створених художником є вражаючою. Складно відвести погляд від облич, які виринають немов із небуття, які привертають увагу експресією пластичної розробки художньої лексики. Викликає зацікавленість у першу чергу композиція, що буквально наближує обличчя впритул до меж полотна, змушуючи уважно вдивлятися у їхні риси. А холодні відтінки кольорових плям, їхня розмитість створюють відчуття певної відстороненості людини від земного життя. Маючи намір продовжити роботу над циклом «Обличчя», художник вже має певні сюжети майбутніх картин, обмірковує образно-пластичну лексику їхніх рішень. Побажаємо йому успіхів!

Мистецтвознавець Людмила Тверська, Заслужений працівник культури України.


Generally through the examples of works of painter we can estimate his comprehensive expertise in history of contemporary art, his ability to use their graphic discoveries in work on own masterpieces. This peculiarity of his creative practice does not belittle his author’s prerogative of creator absolutely. Quite to the contrary, it enriches created image with new impressions. His landscape-picture «The sea. 2014» is perceived exactly this way; we can see there the influence of legacy of British marine painter Joseph Turner whose distinctive features were fantastic light effects, expressionist quality and dramatic nature. Nonetheless, work of painter from Dnipro city, who pictures «The Black sea» well-known to him, which south warm is felt by him personally, gives own, more real perspective of sea nature in spite of snappish vibration of waves. However, it is not just the landscape as might appear at first sight. The artist fills his work with personal feelings related to current political events in the country. This picture is an excellent illustrative of coloristic talent of the author. Multi-layer pastose painting of marine gives a chance to describe both beauty and power of marine space. It can be said that plastics of landscapes created according to memories from travels in Oriental countries («Tunisia», 2016; «Cyprus», 2017; «Quiet street», 2017) is more conditional. In these rather «mysterious paintings» the ordinary lanes, flat roofs and walls of windowless and doorless buildings that are typical for oriental cities, are located in empty spaces with exceptional perspective angles. It seems, as if scene of special environmental theater appears inside of these pictures where staging of mystery events possible in everyday life takes place. At the moment the viewers scrutinize this picture they fall into special state of either dream or the reality exceptionally due to formula based on linear breaks of architecture and

coloristic representation with almost local contrasts of paints. However, paintings from the series «Faces», created within the last four years (2014-2017), stood out in particular, due to their expressionist quality. According to the painter, this is just the beginning of work on the great series of art pieces. In this series, he – as a mature painter masters own imaginative, plastic structure and philosophy of nova day’s vision of life as a whole. Artistic and civilian maturity of master was proved out at the moment of involvement into events related to military conflict in the East of Ukraine, acquaintance with injured fighters of antiterrorist operation. The result is launching of project of voluntary assistance to aggrieved soldiers that involved weekly classes in art therapy in Dnipro military hospital and in the Hospital named after Mechnikov. Experience of people who went through the inferno of war, who were maimed both physically and mentally inspired Anatoliy Menkiv to creation of special chronicle of human tragedy («Awakening», 2014; «Two», 2016 from the series «Faces»). Expressionist quality of images created by artist is impressive. It would be hard to take eyes off faces that seem to be emerging from non-existence and catch the attention by expression of plastic development of artistic lexis. The most notable above all others is the composition that almost forces the viewer to come close to borders of painting and to scrutinize their face features. And the cold tones of color spots, their blur evoke sensation of some remoteness of person from life in this world. Having intention to carry out further work on series «Faces» the painter already has certain motifs for future pictures; he thinks over imaginative, plastic lexis of their compositions. Let’s wish him every success!

Art expert, Liudmyla Tverska Honoured Cultural Professional of Ukraine.


Наша Придніпровська земля багата на талановитих людей, серед яких і велика когорта художників. Їх натхенні твори, без сумніву, надають радість відвідувачам музеїв і художніх галерей як на теренах України, так і за її межами. Усі провідні митці Дніпра вже давно і серйозно заявили про себе численними виставками та творчими проектами. Не виключення й Анатолій Меньків – випускник Дніпропетровського художнього училища та Української академії друкарства. Майже десять років плідної творчої праці пов’язують Дніпропетровський художній музей і Дніпропетровський осередок Спілки дизайнерів, яким весь цей час керує Анатолій. Він належить до найосвіченіших та креативних діячів сфери дизайну не тільки в Дніпропетровській області а й України в цілому. Він є автором багатьох творів дизайну, які представляє на різноманітних виставках та фестивалях в Україні та світі. Особливо значним його досягненням є популяризація України у світі шляхом організації та проведення з 2004 р. Міжнародного фестивалю дизайну «COW» («Корова»), який задіє дизайнерів майже з 30 країн світу. Зокрема заснував та провів численні соціальні проекти та освітні заходи, виставки соціального плакату, лекції та майстер-класи долучивши до цього всесвітньо відомих дизайнерів України та світу. Так, у 2010 р. за його ініціативи був проведений проект «Всесвітня акція Плакат проти смертної кари» (100 плакатів з 100 країн світу); у 2014 році – Міжнародна плакатна акція «Ми, Люди світу, говоримо: «НІ війні!». У березні 2015р. Анатолій започаткував волонтерський рух з проведення занять арт-терапією з по-

раненими бійцями з зони АТО, проект «Арт-десант», в Дніпровському військовому шпиталі і в Обласній клінічній лікарні ім. Мечникова. Ці заняття дають гарні результати і допомагають у боротьбі з посттравматичним синдромом. Виставки робіт поранених бійців були представлені протягом 2015-2017 рр. на різноманітних виставкових майданчиках міста. Анатолій є автором, що впевнено проявляє свою індивідуальність, створює жанрові живописні твори, сюжети та ідеї для яких знаходить під час подорожей. Важливу роль в образному настрої його творів грає особлива техніка, застосовувана художником, сама є предметом загадково-авторським. Фактура поверхні, збагачена різними рельєфно виступаючими мазками, створює додаткову світлотіньову гру. Відмінно володіючи авторською технікою й одночасно поєднуючи властиве живопису колористичне багатство з використанням сюжетів з психологічним підтекстом, художник вводить її можливості в образне рішення творів. Ми разом з художником спостерігаємо за степом, гуляємо берегом моря та тихими, наповненими полуденним сонцем вулочками курортного містечка на острові Кіпр, занурюємося в його спогади. У кожного митця – свій характер, своя манера, своє почуття прекрасного, яке він прагне донести до глядача. І це вдається Анатолію, чиї творчі здобутки у поєднанні з громадською діяльністю, високий професіоналізм та державницька позиція українського громадянина дають підставу вважати його справжнім патріотом своєї Батьківщини. Директор Дніпропетровського художнього музею, мистецтвознавець Тетяна Шапаренко.


Our Prydniprovia land is rich by talented persons, and the great cohort of painters plays a special part among them. There is no doubt that their inspirational pictures bring joy to visitors of museums and art galleries both within Ukraine and beyond its borders. All leading painters from Dnipro city made a name for themselves by numerous exhibitions and creative project long ago and seriously. Anatoliy Menkiv – graduate of Dniropetrovsk art school and Ukrainian academy of printing – is no exception. Dnipropetrovsk museum of arts and Dnipropetrovsk branch of the Union of designers managed by Anatoliy all this time are thrown together by almost ten years of the fruitful creative cooperation. Anatoliy belongs to the most intelligent and creative representative of design industry not only in Dnipropetrovsk region, but in Ukraine generally. He is the author of many works on design represented at various exhibitions and festivals both within Ukraine and globally. His the most considerable achievement is promotion of Ukraine globally by organization and holding of the International design festival «COW» uniting designers from over 30 countries of the world since 2004. In particular, he established and implemented numerous social projects and education activities, exhibitions of social poster, lectures and workshops, having engaged globally known famous designers from Ukraine and world. So in 2010 at his initiative the project «Global-scale campaign Poster against death penalty» (100 posters from 100 countries) was implemented; in 2014 – International poster campaign «We, people of the world, say «NO war!».

In March 2015 Anatoliy initiated voluntary movement oriented to giving classes of art therapy to injured fighters from the area of anti-terrorist operation in Dnipro military hospital and launched the project «Art-Desant» in Regional clinical hospital named after Mechnikov. These classes work well and facilitate the control of posttraumatic syndrome. Exhibitions of works of injured fighters were presented within 2015-2017 yrs at the various exhibition platforms of city. Anatoliy is an author who shows his individuality, creates genre artistic paintings the motifs and ideas for which he finds during travels and fills them with his philosophical meditations on the world. Crucial part in imaginative spirit of his pictures is assigned to special mysterious and original method used by author. Surface texture enriched with various embossing strokes creates additional lightand-dark effect. Mastering authors technique perfectly and at the same time combining both coloristic riches peculiar for painting and use of motifs with psychological metamessage, the painter introduces its possibilities into imaginative solution of pictures. We see the steppe, we walk along the seashore and quire streets of resort city on Cyprus Island filled with the midday sun together with painter; we focus on his memories. Every painter has own character, style, sense of beauty that he tries to convey to his viewers. And Anatoliy succeeds in it; his creative achievements in combination with public activity, high professionalism and national attitude give grounds to perceive him as a real patriot of his native land.

Director of Dnipropetrovsk art museum Art expert Tetiana Shaparenko.


«Пробудження», з серії «Обличчя», 2014 полотно, олія, 1800x1200 mm. «Awakening», from the series «Faces», 2014 canvas, oil, 1800x1200 mm.


«Двоє», з серії «Обличчя», 2016 полотно, акрил, олія, 1800x1200mm «Twain», from the series «Faces», 2016 canvas, acrylic, oil, 1800x1200mm


«Море, 2014», 2014 полотно, олія, 1800x1200mm «Sea, 2014», 2014 canvas, oil, 1800x1200mm


«Вихід», 2016 полотно, олія, 1800x1300mm «Exit», 2016 canvas, oil, 1800x1300mm


«Літній настрій», з серії «Враження», 2013 полотно, акрил, 1330x900mm «Summer Mood», from the series «Impressions», 2013 canvas, acrylic, 1330x900mm


«Вечір», з серії «Враження», 2013 полотно, акрил, 750x750mm «Evening», from the series «Impressions», 2013 canvas, acrylic, 750x750mm


«Кіпр», 2017 полотно, олія «Cyprus», 2017 canvas, oil


«Туніс», 2016 полотно, олія «Tunisia», 2016 canvas, oil


«Тиха вулиця», 2017 полотно, олія «Quiet Street», 2017 canvas, oil


«Спогади», 2016 полотно, акрил «Memoirs», 2016 canvas, acrylic


«Спокуса» / «Temptation», Tm. 1999, 185x87mm.

Composition #1 «Життя» / «Life», c3, c5. 2000, 120x133mm.

«Доля» / «Destiny», Tm. 1998, 70x95mm.


«...», c3, c4, c5. 1997, 137x95mm.

«Сон» / «Dream», Tm. 2000, 116x75mm.

«Сплячий ангел» / «The sleeping Angel», Tm. 1999, 70x100mm.


Образотворче видання

Edition of fine art

АНАТОЛІЙ МЕНЬКІВ

ANATOLIY MENKIV

facebook.com/MenkivArt e-mail:menkiv@gmail.com т. +38 050 362 32 33

facebook.com/MenkivArt e-mail:menkiv@gmail.com t. +38 050 362 32 33

2018, Дніпро, Україна

2018, Dnipro, Ukraine

твори жівопису та графіки

painting and graphics art


Profile for menkiv

ukrainian artist Anatoly Menkiv's catalog  

The catalog presents the work of the ukrainian artist Anatoly Menkiv. You can read his biography of art critics about his work.

ukrainian artist Anatoly Menkiv's catalog  

The catalog presents the work of the ukrainian artist Anatoly Menkiv. You can read his biography of art critics about his work.

Profile for menkiv
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded