Page 1

PORT l FO l LI l O

by Menisa Niphawan


I’ve just graduated from Information and Communication in Journalism and Newspaper major, Silpakorn University I’m willing to work as public relations/coordinate and communication


CONTENTS GRAPHIC COSTUME


ศิษย์เก่ามัณฑนฯ มศก. ผุดโครงก เมือ่ เร็วๆ นี้ นางสาวไอรีล ไตรสารศรี ศิษย์

เก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ว่า ตนได้ท�า โครงการช่ ว ยผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ยากไร้ ชื่ อ ‘อาร์ ท ฟอร์ แ คนเซอร์ ’ โดยการเปิ ด แฟน เพจบนเฟซบุ๊ค ART.for.CANCER bycomeonireal เพื่ อ ให้ ค นที่ มี ง านศิ ล ปะและงาน สร้ า งสรรค์ ไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งเป็ น ภาพวาด สามารถบริจาคเข้ามาได้ โดยตั้งราคาแล้วน�า มาโพสต์ไว้บนแฟนเพจ หากใครสนใจภาพใด ก็สามารถซื้อผลงานชิ้นนั้นได้ โดยเงินบริจาค ทัง้ หมดจะน�าไปสมทบทุนเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ย โรคมะเร็ง ส่วนใครที่ไม่ถนัดงานศิลปะแต่ อยากท�าบุญ ก็สามารถซื้อเสื้อยืดของทาง โครงการ ซึ่งตนเป็นผู้ออกแบบเองได้

ก ย ป ท

โ เ บ นางสาวไอรีล ไตรสารศรี (ซ้าย) และผูบ้ ริจาคงานศิลปะ ฝ “ดิ ฉั น เคยเป็ น โรคมะเร็ ง เต้ า นมขณะ ส เตรียมตัวไปเรียนต่อปริญญาโทตัง้ แต่อายุ 27 ส ปี ตอนนีผ้ า่ นมา 1 ปีกย็ งั ไม่หายดี ต้องติดตาม ค อาการอยูต่ ลอด ท�าให้เข้าใจความรูส้ กึ ของคน เป็นมะเร็ง ประกอบกับได้พบเห็นผู้ป่วยโรค อ มะเร็งที่ยากไร้และขาดทุนทรัพย์ในการรักษา เ โดยเฉพาะคนสูงอายุ จึงเป็นแรงบันดาลใจใน เ


CONTENTS PR News in university’s tabloids

งการ ขายงานศิลป์ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง การตัง้ โครงการนี้ เพราะอยากจะใช้ทกุ นาทีที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ ใ ห้ คุ ้ ม ค่ า ที่ สุ ด และอยากท� า ประโยชน์เพือ่ สังคม จึงใช้งานศิลปะทีถ่ นัดมา ท�าโครงการ” นางสาวไอรีล กล่าว นางสาวไอรีล กล่าวด้วยว่า หลังจากเริ่ม โครงการมาแล้ว 10 เดือน กระแสตอบรับดี เกินคาด มียอดเงินท�าบุญจ�านวนกว่าล้าน บาท ซึง่ ศิลปินและผูบ้ ริจาคต่างก็ภมู ใิ จทัง้ สอง ฝ่าย ตัวศิลปินที่มีงานทิ้งไว้นานแล้วไม่มีใคร สนใจก็ขายผลงานได้ ซึง่ เป็นการได้รว่ มท�าบุญ ส่วนคนซื้องานเองก็เช่นกัน เป็นน�้าใจของ คนในสังคมที่มอบให้แก่กัน ด้านนางสาวไพลิน ถาวรวิจิตร ศิลปิน อิสระ ผูร้ ว่ มท�าบุญกับโครงการอาร์ทฟอร์แคน เซอร์ กล่าวว่า ตนร่วมท�าบุญกับโครงการนี้ เพราะเคยสูญเสียคนในครอบครัวด้วยโรค

มะเร็งปอด เมื่อเห็นโครงการที่เป็นประโยชน์ จึงอยากสนับสนุน เพราะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ร่วมโครงการก็มี ความสุขที่ได้ร่วมช่วยเหลือ ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า ส�าหรับผูท้ สี่ นใจจะร่วม โครงการนี้ สามารถบริจาคผลงานพร้อมระบุ ราคาและรายละเอียดมาทางอีเมล์ ART.for. CANCER@hotmail.com โดยทางโครงการจะ น�าผลงานลงประกาศในแฟนเพจหากมีผสู้ นใจ ก็ระบุทางแฟนเพจแสดงความจ�านงเพื่อช่วย เหลือผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทีย่ ากไร้และทางโครงการ จะติดต่อศิลปินเพือ่ ส่งงานไปให้ ผูท้ า� บุญจึงโอน เงินมาทีโ่ ครงการ จากนัน้ เงินบริจาคทัง้ หมดจะ มอบให้กบั ศิรริ าชมูลนิธิ มูลนิธขิ องโรงพยาบาล รามาธิบดี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมนิสา นิภาวรรณ


CONTENTS

PR News for 1001 nights musical, Silpakorn University

กลับมาอีกครัง้ ละครเวที ไอซีทศี ลิ ปากร ปลุกต�ำนาน อาหรับ“พันหนึง่ ราตรี” ไอซีทศี ลิ ปากรต้อนรับศักราชใหม่ เปิดตัวละครเวทีเรือ่ งล่าสุด “พัน หนึ่งราตรี” ดึงต�ำนานนิทานอาหรับมาน�ำเสนอ พร้อมสอดแทรก แง่คิดสอนใจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมรับชมละครเวที “พันหนึ่งราตรี A Thousand One Nights” ประจ�ำปี 2556 บทประพันธ์โดย ฉัตรแก้ว สุศิวะ ละครเวทีแนวพีเรียดดราม่าตามแบบฉบับอาหรับ ก�ำกับโดย อ.ภัทรสุดา อนุมานราชธน เรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์กับ 5 นิทานปรัมปราถูกใช้เพื่อต่อ ลมหายใจ 1001 คืน ด้วยความที่นิทานพันหนึ่งราตรีผสมผสาน จินตนาการจากเรื่องเล่าและความดีงามสามารถกล่อมเกลาจิตใจ คนได้ จึงได้ถูกดัดแปลงไปสร้างหลายรูปแบบ เช่น ภาพยนตร์ ละคร การ์ตนู ฯลฯ พร้อมทัง้ ยังสอดแทรกคติสอนใจไว้อย่างมีศลิ ปะ จึงท�ำให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ทีมนักแสดงละครเวที “พันหนึ่งราตรี” เผยว่า ละครเรื่องนี้มี มากกว่าความบันเทิง โดยทางทีมงานตัง้ ใจน�ำเสนอละครเรือ่ งนี้ ใน แง่ของจินตนาการจากเรือ่ งเล่าและความดีงามสามารถกล่อมเกลา จิตใจคนได้ ความเปลีย่ นแปลงของการกระท�ำของพระราชา เหล่า นี้จะเป็นสิ่งที่ท�ำให้คนดูสนุก และลุ้นไปพร้อมๆกัน ส่วนการแสดง จะถูกจัดขึ้นบนเวทีล้อมรอบโดยผู้ชมในแบบอารีน่า ผู้ชมสามารถ เห็นนักแสดงในมุมมองที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงาน เพลงประกอบอีกด้วย

พันหนึ่งราตรี เป็นเรื่องราวของพระราชาองค์หนึ่ง ผู้มีความ แค้นกับสตรีทงั้ โลก เพราะพระมเหสีของพระองค์ไปคบชู้ จึงสาบาน กับตัวเองว่าเมือ่ ได้หลับนอนกับสตรีนางใดก็ตามจะสัง่ ประหารนาง เสียในวันรุง่ ขึน้ เหตุการณ์ดำ� เนินไปเช่นนีส้ ามปี ผูค้ นต่างเดือดร้อน กันถ้วนหน้าและพากันสาปแช่งในความโหดเหี้ยมของกษัตริย์ผู้นี้ จนกระทั่ง นางชาฮ์ราซาด ลูกสาวของเสนาบดี ซึ่งมีพรสวรรค์ใน การเล่าเรือ่ ง เกิดทนไม่ไหวจึงขออาสาถวายตัวเพือ่ หยุดยัง้ การเข่น ฆ่านี้ เธอเล่าเรือ่ งกล่อมเกลาจิตใจพระราชา จนพระองค์สงั่ ยกเลิก การประหารชีวิต เพราะต้องการฟังเรื่องราวของเธอในคืนต่อๆไป เธอเล่าเช่นนี้ติดต่อกันเป็นเวลา 1001 คืน และแล้วเรื่องเล่าที่เธอ ร้อยเรียงปัน้ แต่งขึน้ ก็ถงึ คราวหมดลง ความสนุกของละครเวทีเรือ่ ง นี้ อยู่ตรงที่ชาฮ์ราซาดจะท�ำเช่นไรเพื่อให้รอดพ้นจากการประหาร ชีวิต เรื่องเล่าอะไรที่ชาฮ์ราซาดสะกดให้พระราชาจึงอยากฟังอยู่ เสมอๆ ร่วมสนุกสนานกับละครเวทีแนวอาหรับฝีมือนิสิตไทย พร้อม ค้นหาบทสรุปว่าพระราชาจะยอมหันหลังให้กับอดีต และครองรัก กับหญิงสาวธรรมดาไปชั่วชีวิตได้หรือไม่ ณ Sport Complex ปทุมวัน เปิดรอบการแสดงวันที่ 25 -27 มกราคม 2556 บัตราคา 200 บาท ราคานักศึกษา 150 บาท ส�ำรองบัตรได้ที่ 080-2388359 หรือติดต่อสอบถามที่ 085-890-0429 ติดตามความ เคลื่อนไหวที่ www.ict.su.ac.th/lakorn/2013


CONTENTS A News Documentary (1/2)

สูโ้ รคร้ายด้วย“จิตใจพุทธะ” คงปฏิเสธไม่ได้ว่า โรคมะเร็งเปรียบ เสมือนเพชฌฆาตที่คร่า ชีวติ ผูค้ นมาแล้วนับไม่ถว้ นเพราะหลายๆครอบครัวอาจสูญเสียคน คนที่เรารักไปด้วยโรคนี้ แต่ก็มีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่รอดชีวิตมา จากโรคร้ายนี้ได้ ดังเช่นบัณฑิตสาวคนนี้ ซึ่งเธอก�ำลังจะไปมี อนาคตที่ดี ต้องมาเผชิญกับจุดเปลี่ยนของชีวิต นั่นคือ การเป็น โรคมะเร็งเต้านม สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้ ท�ำให้เธอตระหนักถึง คุณค่าของการมีชวี ติ อยู่ และพิสจู น์ให้เห็นว่า โรคมะเร็งไม่สามารถ ท�ำอะไรเธอได้ นางสาวไอรีล ไตรสารศรี ศิษย์เก่าคณะมัณฑศิลป์ สาขา ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เธอคือหญิงสาวจิตใจเข้มแข็ง ต่อสู้กับโรคร้ายเรื่อยมาด้วยความมีสติ ดูเผินๆ เธออาจไม่เหมือน คนป่วยทัว่ ไป เพราะใบหน้าของเธอยังคงสดใสและใช้ชวี ติ ประจ�ำ วันเช่นเดิม เธอยินดีเล่าประสบการณ์ของเธอให้ฟังว่า ครั้งแรกที่ ทราบว่าตัวเองป็นโรคมะเร็ง รู้สึกช็อคมาก เพราะมันเป็นเรื่อง เกี่ยวกับความเป็นความตาย ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเร็ว ขนาดนี้ และด้วยอะไรหลายๆ อย่าง ทั้งวัยบวกกับการที่ตนก�ำลัง วางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกอย่างจึงต้อง หยุดชะงักหมด ถือว่าเป็นวิกฤติของชีวิตเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับทุกข์หนักที่สุดใน ชีวิต แต่เธอก็สามารถรับมือกับมันได้ ด้วยการที่เธอตั้งสติ การมี สติ ก็เหมือนการมีสมาธิอยูก่ บั ตัวเอง เป็นเหตุให้เราท�ำกิจการงาน ต่างๆ ไปได้อย่างเรียบร้อย ด้วยการมีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท�ำ อยู่ตรงหน้า “การที่เราเป็นโรคมะเร็ง ถือว่าเป็นวิกฤตที่หนักมาก แต่อาจ จะเป็นเพราะว่าเรามีอาวุธลับ นั่นคือ เราตั้งสติได้ ยอมรับว่ามัน เกิดขึ้นแล้ว แล้วเราเลือกที่จะไม่ฟูมฟาย เพราะว่ามันเป็นเรื่อง คอขาดบาดตาย เราต้องแยกแยะและโฟกัสให้ตรงจุดว่า ณ ตอน นี้สิ่งที่เราควรจะท�ำมากที่สุดคืออะไร สิ่งที่เราควรจะตั้งสติ ก็คือ ว่าเราป่วย เราก็ควรโฟกัสว่า เราจะหาวิธีการรักษายังไงที่ดีที่สุด เรื่องเสียใจเรารู้ว่าเสียใจ แต่อย่าเพิ่งเสียเวลา อาจจะเป็นเพราะ ว่าเรา โชคดีด้วย ตรงที่เคยศึกษาธรรมะมาบ้าง ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็น โรคนี้ เราเริ่มปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ประมาณปี 4 ในขณะที่อยู่ ศิลปากร ” นางสาวไอรีลเล่าให้ฟังด้วยน�้ำเสียงสบายๆ

นอกจากนี้ เธอยังเสริมอีกว่า สาเหตุทเี่ ธอเข้าสูธ่ รรมะ มันเริม่ มาจากความสงสัย เรื่องบางเรื่องที่เคยอ่านจากหนังสือ เกี่ยวกับ เวรกรรมและความทุกข์ ซึ่งอ่านยาก และอาจจะไม่สามารถ ท�ำความเข้าใจได้ทั้งหมด เธอจึงลงมือไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เมื่อ เธอได้ทดลองปฏิบัติแล้ว เธอจึงรู้สึกว่าธรรมะคือความจริง ครั้ง หนึ่งที่เธอมีโอกาสได้ฟังเทศน์จากหลวงพ่อมิตซูโอะ ท่านกล่าวไว้ ว่า ปลาที่ว่ายอยู่ในน�้ำ มันจะรู้หรือเปล่าว่ามันว่ายน�้ำอยู่ จากจุด นี้ ท�ำให้เธอน�ำกลับมาคิดว่า แล้วจริงๆ แล้วตัวเรา รู้หรือเปล่าว่า เราท�ำอะไรอยู่ บางทีเราคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ปัญหาทุกอย่างสามารถจัดการได้หมด แต่ความจริงแล้ว เราเป็น เพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆ ของโลกใบนี้เท่านั้น สิ่งเหล่านี้เธอได้น�ำ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเธอในขณะที่ป่วยด้วย ซึ่งก็คือ ควรตั้ง สติ และรักษาจิตใจให้เข้มแข็ง บัดนี้ร่างกายของเธอ กลับมาเป็นปกติเกือบร้อยเปอร์เซนต์ แล้ว จากการเป็นโรคมะเร็งท�ำให้เธอตระหนักว่า “เวลาคือสิ่งมี ค่าที่สุดในชีวิต” เธอจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่า และสร้าง ประโยชน์เพื่อสังคมให้มากที่สุด โดยเธอจัดท�ำโครงการ ‘ART FOR CANCER’ ขึ้น น�ำเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โรคมะเร็งทีย่ ากไร้ เพราะเธอเข้าใจความรูส้ กึ ของคนเป็นโรคนีไ้ ด้ ดีจากการที่เธอสัมผัสโรคนี้ด้วยตัวเอง เธอรู้สึกว่าตัวเองยังโชคดี เพราะเธอได้รับก�ำลังใจดีจากครอบครัวและไม่มีปัญหาเรื่องค่า รักษา แต่คนเหล่านี้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังต้องทนทุกข์กับ โรคร้ายอีกด้วย


CONTENTS

A News Documentary (2/2)

โครงการนี้ จึ ง เป็ น โครงการที่ ต ่ อ ลมหายใจให้ พ วกเขาได้ ไ ม่ มากก็น้อย “เชือ่ ไหมว่า ตัง้ แต่ทเี่ ราเป็นโรคกลับได้เจอแต่เรือ่ งดีๆทีส่ ดุ ใน ชีวติ ตอนนีร้ สู้ กึ ว่าชีวติ มีคณ ุ ค่ามากขึน้ การทีเ่ รายังมีลมหายใจอยู่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีทสี่ ดุ แล้ว และท�ำให้รสู้ กึ ว่าชีวติ เรามีความหมาย มากขึ้น ตอนที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็ง เรากลัวตาย ตอนนี้เรายังไม่ ตาย เราก็น่าจะดีใจ และการที่เราได้คิดท�ำโครงการนี้ขึ้นมาด้วย ถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งคงไม่คิดจะท�ำ ตอนนี้อาจจะไปเรียนต่อ แล้วก็ ยุง่ แต่กบั เรือ่ งของตัวเอง การได้ทำ� โครงการนีเ้ หมือนได้ เพิม่ คุณค่า

ให้กับชีวิต เพราะชีวิตตัวเองที่เหลืออยู่ ไม่รู้จะเหลือถึงเมื่อไหร่ แต่เราก็ไม่สนใจ เพราะเราไม่รู้ อนาคตเราไม่อาจรูไ้ ด้เลย เราก็เลย ท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุด ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า ให้มีประโยชน์ต่อตัวเอง และคนอื่น คิดแค่นี้ก็มีความสุขดี “ นางสาวไอรีลพูดทิ้งท้าย อย่างไรก็ตาม ชีวิตของคนเรามีร่างกายกับจิตใจ ไม่มีใคร สามารถรักษาร่างกายให้ยืนยงคงอยู่ได้ ทุกคนล้วนต้องเกิด แก่ เจ็บ และตายเป็นธรรมดา แต่จิตใจซึ่งเป็นเหตุให้สุขหรือทุกข์นั้น เราสามารถรักษาใจของเราได้ ถึงแม้ว่าเราต้องเจอกับโรคร้าย


CONTENTS Fashion column in ARS Magazine

BIG STYLE SMALL PRICE ปีโป้ ปรียานุช ประมูลกิจ สาวไอเดียเก๋จาก cheeze tv diy ด้วยความหลงใหลในสตรีทแฟชัน่ บวกกับความ สามารถในการประดิษฐ์ของ ท�ำให้เธอดูดีได้ในราคา สบายกระเป๋า Come into my world ช่วงมัธยมปลาย เริ่มเป็นสาวเลยอยากแต่งตัว เดินดูเสื้อผ้า ตามสยามแล้วรู้สึกว่าแพงจัง อยากได้ แต่ไม่อยากซื้อ เพราะมี ความรูส้ กึ ว่าของชิน้ นีเ้ ราท�ำเองก็ได้ แต่ทขี่ ายจริงราคาเป็นพันเลย ความจริงเราซือ้ มา 200-300 บาทเอง แล้วน�ำกลับมาเน้นดัดแปลง มากกว่า ลองมา mix & match เอง มีครัง้ หนึง่ จ�ำได้วา่ ไปออกงาน เกีย่ วกับแฟชัน่ แล้วไปซือ้ ชุดทีป่ ระตูนำ�้ มาชุดนึง ราคาไม่เกิน 500 บาท แต่มาดีไซน์เพิ่มเอง คือเสื้อมันจะมีดีเทลที่เป็นจุดๆ แล้วเรา ไม่ชอบ เลยเอามาเลาะออก แล้วก็เอาไปซัก จากนั้นก็ขัดให้มัน เป็นเหมือนผ้าตาข่าย พอใส่ไปในงาน เจ้าของงานที่เป็นฝรั่ง เข้า มาพูดกับเราว่า เสื้อคุณสวยจังเลย แบรนด์อะไรหรอ เราก็อึ้ง ไปเลย It’s me ปีโป้เป็นคนชอบ headband ประดับดอกไม้เยอะๆ จะชอบ ท�ำ มียคุ นึงทีเ่ ขาชอบท�ำเครือ่ งหัวใส่กนั เราก็เลยสะสม inspired มาตลอดว่า อยากท�ำแบบนี้แบบนั้น อีกอย่างคือ ของทุกชิ้นที่ท�ำ ขึ้น จะเน้นว่าต้องใช้งานได้จริง คนปกติใช้ได้ กล้าเดินออกจาก บ้านแน่นอน Fashion icon in my mind ชอบ Lana Del Ray เขาเป็นทั้งนางแบบ นักร้อง ศิลปิน จะ มองยังไงก็ไม่เบือ่ รูส้ กึ ว่าเขาเปลีย่ นได้หลายลุค ส่วนอีกคนทีช่ อบ คือ Kimbra เขาอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงสวย แต่เขาดูมีสไตล์และมี เสน่ห์มากๆ เขาสามารถแต่งตัวเท่ห์ๆก็ได้ หรือแต่งตัวให้น่ารักๆ เหมือนตุ๊กตาก็ได้

Master piece ชิน้ หนึง่ ทีภ่ มู ใิ จมากๆ คือ ตอนนัน้ ท�ำเสือ้ ยืด แล้วเอาผ้าตาข่าย มาต่อชายเสื้อให้เป็นเหมือนซีทรู ชุดที่ได้ก็จะกลายเป็นแซคเก๋ๆ ตัวหนึง่ เลย ทุกวันนีน้ อ้ ยมากทีจ่ ะซือ้ ของแพง แล้วก็นอ้ ยครัง้ ทีจ่ ะ ซื้อแบรนด์ นอกจากจะชอบจริงๆ จะเน้นท�ำเองมากกว่า Cheap but chic แนะน�ำว่าให้ไปเดินสวนจตุจักรโซนมือสอง ของมือสองมัน คลาสสิค มันสวย มันหายาก แต่ลึกๆแล้วคือมันถูก ของมือใหม่ บางทีดูแล้วสงสัยว่ามันแพงที่อะไร ของมือสองความจริงมันควร ที่จะแพงกว่าอีก เพราะมันเก่า หายากและมีชิ้นเดียว ถ้าอยาก ประหยัดจริงๆ มันต้องเลือกหน่อย อาจจะต้องใช้เวลานาน แต่ แลกกับของคุณภาพดี ราคาถูกมันก็คมุ้ นะ มันอยูท่ กี่ ารจับวางของ เราด้วย อีกอย่างคือไม่ต้องไปตามเทรนด์มาก ตามได้แต่ไม่ต้อง ไปตามทั้งหมด เอาอะไรที่มีอยู่แล้วแล้วมาปรับใช้ก็จะดีกว่า ที่ ส�ำคัญคือ เราต้องรูว้ า่ อะไรเหมาะกับเราดีทสี่ ดุ ไม่ใช่วา่ ตามกระแส อย่างเดียว


CONTENTS SPOTLIGHT

April

2013

NAME

ปอ-อรรณพ ทองบริสทุ ธิ (ปอ AF7)

ฉายาล่าสุดที่เพื่อนตั้งชื่อให้กับคุณ ‘ปอท่ายาก’ “ได้มาจากมิวสิควิดโี อเพลง โกรธไหลย้อน

ของผมนี่แหละครับ จริงๆ มีหลายฉายามากเกี่ยวกับ ท่าเต้น เพราะเวลาไปเล่นคอนเสิร์ต ผมก็จะเปลี่ยนท่า ไปเรื่อยๆ อย่างท่า ‘สะพานโค้ง’ ผมก็เคยทำาไปด้วย แล้วก็เต้นเพลง โกรธไหลย้อน ไปด้วย”

ชื่อศิลปินที่ชื่นชอบดั่งดวงใจในวัยเด็ก ‘วงไอน้ำา’ “สมัยผมเรียนมัธยมฯ วงไอน้ำาดังมาก

ตอนผมจัดรายการเสียงตามสายที่โรงเรียน ผมก็มักจะ เปิดเพลงของพวกเขาตลอด ซือ้ อัลบัม้ มาก็เปิดฟังทุกวัน”

ชื่อของขวัญชิ้นแรกที่แฟนคลับมอบให้ ‘โทรศัพท์มือถือ BlackBerry’

“จำาได้ว่าตอนออกจากบ้าน AF วันแรก ช่วงกำาลังเดิน ไปขึ้นรถ มีคนยื่นกล่องมาให้ พอขึ้นรถผมแกะออกดู ปรากฎว่าเป็นเครื่อง BlackBerry ซึ่งเพื่อนทุกคนมีใช้กัน หมดแล้ว แต่ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด เลยไม่รู้จักว่ามัน คืออะไร และจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าแฟนคลับ คนไหนเป็นคนยื่นให้” ชื่อผู้หญิงคนแรกที่ทำาให้คุณรู้จักคำาว่า “อกหัก” ‘ผักกาด’ “ตอนนั้นผมอยู่ม.1 ผมโดนบอกเลิกเพียง

เพราะคุณครูบอกว่ามีแฟนแล้วจะเรียนไม่ดี เจอแบบนั้น ก็งงไปเลย”

ชื่อสัตว์ที่คุณอยากเสกให้มันหายไปจากโลกนี้ ‘กบ’ “ผมมีเรื่องฝังใจตอนเด็กๆ เพราะเคยโดนกบ

ตัวหนึ่งกระโดดมาเกาะตอนอาบน้ำา พอเราปัดออก มันก็กระเด็นมาเกาะอีกข้างหนึ่ง ทุกวันนี้เลยเกลียด และกลัวกบมาก ขนาดที่ว่าเห็นระยะใกล้ๆ หรือแค่ เห็นรูปก็ไม่ได้เลย”

ชื่อของสีที่คิดว่าเหมาะกับบุคลิกของคุณมากที่สุด ‘แดง,เหลือง’ เป็นสองสีที่สดใสดี เดินไปที่ไหนคนต้อง

มอง จริงๆ แล้วสีแดงถือเป็นสีกาลกิณีของผมนะ แต่ ผมก็ยังชอบใส่เสื้อผ้าโทนสีแดง เหลือง ส้ม” ชื่อสุภาพสตรีที่ช่วงนี้คุณมักจะนึกถึงรองจากแม่ ‘ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่’ “ตอนแรกไม่รู้จักว่าเขาคือใคร

นะครับ แต่รสู้ กึ ชอบมากเวลาไล่ดรู ปู เขาในอินสตาแกรม คนนี้ใครวะ ทำาไมถึงได้สวยขนาดนี้ ก่อนนอนผมนั่งดู รูปเขาทุกวันเลย แถมยังเอารูปไปโชว์ให้คนอื่นดูด้วย”

ชื่ออวัยวะในร่างกายที่คุณภูมิใจน้อยที่สุด ‘เหงือก’ “ผมเป็นคนที่เวลายิ้มแล้วเหงือกเยอะ

คน ชอบทักว่าตัดเหงือกแบ่งขายไหม แต่ถ้าถามถึงส่วน ที่พอใจมากคือโครงหน้า เพราะคล้าย มาริโอ้ เมาเร่อ ครับ (หัวเราะ)” ชื่อของคนที่คุณเคยไม่ชอบหน้าแต่สุดท้ายกลายมา เป็นเพื่อนสนิทในที่สุด ‘กรีน AF7’ “ตอนที่เจอกันในบ้าน AF ช่วงแรกๆ ผม

รู้สึกว่าเขาดูเป็นคนเยอะๆ เขาจะชอบเรียกทุกคนว่าลูก และชอบพูดตลอดเวลา คงเพราะว่าเราเป็นคนเล่นใหญ่ เหมือนกัน เจอกันแรกๆ เลยเกลียดกัน แต่พอออกจาก บ้าน AF กรีนกลายมาเป็นเพื่อนสนิท เพราะเรามีอะไร หลายๆ อย่างที่คล้ายกัน” 46

HAMBURGER April 2013

เรื่อง : ปาริฉัตร คำาวาส, เมนิสา นิภาวรรณ ภาพ : ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์

Name Column in HAMBURGER Magazine


CONTENTS Name Column in HAMBURGER Magazine

SPOTLIGHT

June 2013

NAME

เบล-สุพล พัวศิริรักษ์

ขึ้นไปมาก (หัวเราะ) เคยได้ยินมาว่าในวันปกติ ถ้าฟ้าโปร่งๆ สามารถมองเห็น ‘เขาเขียว’ ได้ จากบนนั้น” ชื่อนักจัดร�ยก�รวิทยุที่คุณชื่นชอบและติดต�ม ฟังม�กที่สุด ‘ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม’ “ผมชื่นชมพี่เต็ดในเรื่อง

ความครีเอทีฟในฐานะการเป็นนักจัดรายการวิทยุ พีเ่ ต็ดเป็นคนทีจ่ ดั รายการแล้วเรารูส้ กึ ว่าไม่สามารถ เปลี่ยนไปฟังคลื่นไหนได้อีกเลย เขาไม่ใช่ดีเจที่มี มุขตลกโฉ่งฉ่าง หรือจัดรายการหวือหวา แต่จัด รายการได้อย่างลื่นไหล ฟังสบาย รู้สึกได้ถึงความ เป็นคนอารมณ์ดี ที่สำาคัญคือ รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ ตัวเองกำาลังพูด ผมรู้สึกว่านี่แหละคือมาตรฐาน ดีเจในอุดมคติเลย”

ชื่อของแผ่นเสียงที่นักสะสมแผ่นเสียงอย่�งคุณ กำ�ลังต�มห�อยู่ ‘โมเดิรน ์ ด็อก อัลบัม ้ เสริมสุขภาพ’ “เป็นอัลบั้ม

เต็มชุดแรกของโมเดิร์นด็อกครับ อยากได้มากๆ เพราะที่ผมมีในตอนนี้เป็นแค่แผ่นตัด”

ชื่อคนในวงก�รบันเทิงร�ยล่�สุดที่คุณบันทึก ไว้ในโทรศัพท์ส่วนตัว ‘ดา เอ็นโดรฟิน’ “จริงๆ ผมรู้จักดาอยู่ก่อนแล้ว

เพียงแต่ว่ายังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อกัน จนกระทัง่ วันหนึง่ ดาโทรมาหาผม เพราะดากำาลัง เริ่มต้นเก็บสะสมแผ่นเสียงเหมือนผม เลยโทรมา ถามว่าควรไปหาซือ้ ทีไ่ หนและสะสมอย่างไรดี ส่วนมากเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแผ่นเสียงครับ”

ชื่อฉ�ย�ที่คนใกล้ชิดใช้เรียกคุณนอกจ�กชื่อเล่น ‘เพลบี,้ แอ๊บอุน ่ ’ “เพลบี้ ผวนมาจากคำาว่า ‘พีเ่ บล’

ส่วน แอ๊บอุน่ เป็นฉายาทีไ่ ด้มาจาก เต้ย–จรินทร์พร จุนเกียรติ ช่วงที่เราเป็นพิธีกรรายการ แฮงก์โอเวอร์ ไทยแลนด์ ด้วยกัน เกิดจากการทีห่ ลายคนคิดว่าผม น่าจะเป็นผูช้ ายโรแมนติกอบอุน่ เหมือนเพลงที่ร้อง แต่ถ้าได้ดูรายการจะเห็นว่าตอนที่ผมอยู่กับเพื่อน หรือตอนที่ไม่ได้ร้องเพลง จริงๆ เบล สุพลก็ไม่ใช่ คนเรียบร้อย สุขมุ หรือโรแมนติกขนาดนัน้ เต้ย เลยบอกว่าจริงๆ แล้วที่ผ่านมาเราทำาตัวแอ๊บอุ่น หรือแอ๊บเป็นคนอบอุ่นมาตลอด”

ชื่อของคนที่ได้ยินชื่อแล้วรู้สึกถึงคำ�ว่� ‘ไม่ธรรมด�’ ‘ต๊อบ-อิทธิพท ั ธ์ กุลพงษ์วณิชย์’ (เจ้าของกิจการ สาหร่ายเถ้าแก่นอ้ ย) “คุณต๊อบเป็นเจ้าของธุรกิจ

ที่ประสบความสำาเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย ผมว่าเขา คือบุคคลแห่งแรงบันดาลใจจริงๆ วันก่อนเพิ่งหยิบ ดีวีดีหนังเรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้าน มาดูก็ยัง รู้สึกอินกับหนังมาก ยังร้องไห้เหมือนรอบแรกที่ดู

42

HAMBURGER June 2013

ในโรง หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในสามหนังไทยใน ดวงใจของผม รู้สึกว่าดูกี่ครั้งก็มีพลังและให้ แรงบันดาลใจที่รุนแรงมาก” ชื่อของชั้นบนตึก ‘จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส’ ที่คุณไม่เคยขึ้นไปเลย ‘ชัน ้ 43’ “ชั้นนี้เป็นทั้งออฟฟิศและที่พักส่วนตัว

ของ คุณไพบูลย์ ดำารงชัยธรรม ครับ ผมอยาก

ด้วยมาก ตอนเด็กๆ ผมเล่นกับพวกเขาถึงขัน้ ว่ามี รูปถ่ายทีผ่ มยืนรัดคอพวกมัน แล้วหมากับเราตัวสูง เท่ากัน เพราะตอนนัน้ ผมยังเด็กมากๆ น่าจะประมาณ ช่วงอนุบาล แต่ตอนนี้ผมไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยนะ เคย พยายามจะขอที่บ้านเลี้ยง แต่ไม่ผ่านการอนุญาต (หัวเราะ)” ชื่อสถ�นที่ที่คุณจะนึกถึง ถ้�จะพ�ผู้หญิงที่ชอบ ไปเดทในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้�งหน้� ‘In The Mood For Love’ “เป็นร้านอาหาร

ญี่ปุ่น ที่ตอนนี้เพิ่งมีสาขาใหม่ตรงเอกมัยซอย 1 ผมรู้สึกว่าที่นี่บรรยากาศดี เดทแรกน่าจะเป็นการ นั่งกินข้าว พูดคุยกันสบายๆ ซึ่งที่นี่เหมาะมาก”

เรื่อง : เมนิสา นิภาวรรณ ภ�พ : ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์

ชื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณผูกพันม�กที่สุดในชีวิต ‘นิกโก้ กับ นิกกี’้ “เป็นหมาสองตัวที่ผมผูกพัน


CONTENTS FAME

NEW FACES WATCH OUT! ... HERE THEY COME

COUNTDOWN TO A COOL BREEZE SUMMER STOP (ซัมเมอร์ สต็อป)

ด้วยจุดมุ่งหมายทางดนตรีที่เหมือนกัน ทั้งสี่หนุ่มจึงตัดสินใจตระเวนยื่นเดโม่ไปตาม ค่ายเพลง และโชคชะตาทำาให้พวกเขาได้รับ โอกาสในฐานะศิลปินกลุ่มหน้าใหม่ของค่าย สมอลล์รมู นำาทีมโดยสองพีน่ อ้ งฝาแฝดเอิง-เอย นำาเสนอแนวเพลงป๊อปที่สื่อถึงบรรยากาศใน ฤดูหนาว ทั้งสี่หนุ่มการันตีว่า หากฟังเพลง ของพวกเขาแล้วจะทำาให้นึกถึงอากาศเย็นๆ อย่างแน่นอน • สมาชิก - ดนุพรรษ์ ยาท้วม (เอิง) ร้องนำาและ กีตาร์, ธนพรรษ์ ยาท้วม (เอย) ร้องนำาและกีตาร์, วัฒน์สุ สิทธิปิยะสกุล (แมว) คีบอร์ด และธิติภัทร์ รวมทรัพย์ (โดม) กลอง • แนวเพลง – ดนตรีแนวป๊อป ที่ฟังแล้วทำาให้ นึกถึงบรรยากาศของฤดูหนาว • จุดเริ่มต้น – เริ่มต้นจากเอิงและเอยที่เริ่มเล่น ดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่มัธยม จนกระทั่งเอิงได้เข้า ร่วมชมรม TU Folksong ทำาให้ได้เจอกับแมว จึงได้ ร่วมก่อตั้งวงขึ้น พร้อมกับการเข้ามาสมทบของ โดม รุ่นน้องในชมรมเดียวกันในฐานะมือกลอง • ที่มาของชื่อวง – คำาว่า Summer Stop มาจาก แนวเพลงป๊อปที่ฟังแล้วรู้สึกถึงบรรยากาศหนาวๆ 48

HAMBURGER May 2013

ABOUT THEM

เย็นๆ ด้วยองค์ประกอบของเมโลดี้ รวมถึงทาง ดนตรีที่เป็นเพลงช้าหรือเพลงสนุกก็ได้ จึงลงตัว ที่ชื่อนี้ • ปรับและจูน – เพราะสไตล์ทางดนตรีที่ค่อนข้าง แตกต่างกันก่อนที่จะมารวมวง โดยเอิง, เอย และ โดมเดินทางมาในสายร็อค ส่วนแมวถนัดเพลง แนว Easy Listening ทำาให้ทั้งสี่หนุ่มต้องปรับตัว เข้าหากันเพื่อหาแนวเพลงที่พอดี จนมาลงตัวที่ สไตล์เพลงป๊อปหนาวๆ หลังจากฟอร์มวงในนาม ‘ซัมเมอร์ สต็อป’ มาประมาณ 1 ปี พร้อมกับ ตัดสินใจยื่นเดโม่ที่ค่ายสมอลล์รูม • เพลง อยากฟัง - ซิงเกิ้ลแรกที่สื่อถึงความ เป็นป๊อปหนาวๆ ได้ดีที่สุด โดยเอิงเป็นคนแต่ง เพลงนี้ ขึ้ นจากการนึ ก ถึ ง ความรู้ สึ ก โรแมนติ ก และเหงาที่มักเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงฤดูหนาว บวกกับเนื้อหาของคนที่แอบรัก และรอที่จะบอก ความรู้สึกดีๆ ให้กับใครสักคน แต่ไม่แน่ใจว่าคน คนนั้นจะอยากฟังสิ่งที่เราอยากบอกหรือเปล่า • ซิงเกิ้ลลำาดับที่สอง – เพลง รักษาสัญญา แต่งเนื้อร้องและทำานองโดยเอย เนื้อหาเกี่ยวกับ การรักษาสัญญาของคนรักที่อยู่ไกลกัน ยังคง ความเป็นป๊อปหนาวๆ แต่มีจังหวะที่โยกได้ เพื่อ ให้คนฟังได้สัมผัสแง่มุมสนุกๆ ของพวกเขา

เรื่อง : เมนิสา นิภาวรรณ ภาพ : นวลตา วงศ์เจริญ

Fame Column in HAMBURGER Magazine


CONTENTS Fame Column in HAMBURGER Magazine


GRAPHIC

Logo for ICT media blogger


GRAPHIC Typography

ช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ฉนั ชอบอยูบ่ ้ าน เพราะวั น ธรรมดาแทบจะไม่ ไ ด้ คุ ย กั บ พ่ อ แม่ เนื่องจากกลับถึงบ้ านก็เหนื่อยและเผลอหลับไปทัง้ ชุดนักศึกษาอยูบ่ อ่ ยๆ เป็ นเรื่ องปกติมากที่ตื่นมา ตอนเช้ า แม่มกั จะเอ็ดเรื่ องเสื ้อนักศึกษาสีขาวๆ ที่ ตอนนี ้จะสีละม้ ายคล้ ายเหลืองเข้ าไปทุกที

ส เพื่อนๆชอบคาดหวังว่าฉันเก่งภาษาอังกฤษ เพราะฉันเลียนแบบ การพูดได้ เหมือนเจ้ าของภาษา บ้ างว่าดัดจริ ต แต่ก็นนั่ แหละค่ะ มันเป็ นเพียงการเลียนแบบ ส่วน Skill ทางภาษาก็พอเอาตัวรอด ไปได้ เหตุ ผ ลที่ ฉั น ชอบภาษาอั ง กฤษเพราะสามารถพู ด ได้ ครอบคลุมและกระชับกว่าภาษาไทย รวมทังพิ ้ มพ์ได้ เร็วกว่าภาษา ไทยเป็ นไหนๆ อีกสิง่ หนึง่ ที่ฉนั ชอบ คือ ศิลปะ เป็ นเรื่ องยากเหมือน กัน ที่ จ ะสร้ างสรรค์ ง านออกมาให้ ส วย ฉัน รู้ สึก ว่า ทุก วัน นี ต้ ้ อ ง ออกแรงมากกว่าคนที่เขามีพรสวรรค์ตดิ มาอยูแ่ ล้ ว

MENISA NIPHAWAN

าวราศีสงิ ห์ เป็ นคนสนุกสนาน ร่าเริ ง เข้ ากับคนง่าย และสนิทกับคน ยาก ฉันตัง้ New Year Resolution ไว้ คือจะตื่นให้ เช้ าขึ ้นกว่าที่ผา่ นๆ มา เพราะเช็คชื่อเข้ าเรี ยนสายไปหลายครัง้ และปี ใหม่ทผี่ า่ นมาฉันอวยพร ให้ ตวั เองว่า ขอให้ แรงมาพร้ อมกับสมองเพือ่ ท�างานได้ ดแี ละเสร็จทันเวลา ซึง่ เป็ นเรื่ องยากมากจริ งๆ

ปกติถ้าฉันเรี ยนที่บางรัก ฉันจะเสียเงินอยูเ่ ป็ นประจ�า เพราะทางผ่านเวลากลับ บ้ าน คือสยาม แต่พอตารางเรี ยนปรับมาเป็ น เรี ยนที่ตลิง่ ชันสัปดาห์ละสามวัน ก็ถงึ กับโอดครวญกับทางบ้ านว่า “เดินทางข้ ามจังหวัดอีกแล้ ว” แต่บน่ ไปก็เท่านัน้ เพราะก็ไม่สามารถจะปรับตารางได้ แต่ข้อดีอย่างหนึง่ ก็คือ ฉันประหยัดไปได้ เยอะเลย เพราะเรียนเสร็จก็เย็นแล้ ว คงไม่มเี วลาไปเทีย่ วไหน นีแ่ หละค่ะได้ อย่าง เสียอย่าง

ปิ ดเทอมนี ้ ฉันมีก�าหนดฝึ กงานกับนิตยสาร HAMBURGER ในต�าแหน่งกองบรรณาธิการ อันดับแรกฉันรู้สกึ ดีใจที่บริ ษัท นี ้อยูไ่ ม่ไกลมาก เดินทางได้ สะดวกโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส แถมเวลาเข้ างานก็แสนจะน่ารัก เอาเป็ นว่าฉันจะ พยายามท�าให้ เต็มความสามารถที่สดุ


GRAPHIC

Layout design for cover of my booklet thesis

Th e

THE TIMELESS OF STYLE

St

f

yl

N IO A SH EM FA IN G C IN IN

ST

e

LA

ER

EV

so

es

el

tim LITTLE BLACK DRESS POWER SUIT MEN LEATHER JACKET CLASSIC FASHION FROM CLASSIC MOVIE


GRAPHIC Layout design for my booklet thesis


GRAPHIC

Layout design for my booklet thesis


GRAPHIC Layout design for my booklet thesis


GRAPHIC

Layout design for university’s assignment


GRAPHIC Layout design for university’s assignment


GRAPHIC

Layout design for ARS Magazine in art column


GRAPHIC Layout design for ARS Magazine in art column


COSTUME ฉCostume & Styling for Fashion Photography Project in Sunconcious Theme


Portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you