Page 1

MEN IGH EDSBLADET

~~~~If/rl ~

Nar der skal voore valg til menighedsrad. holder voolgerne sig beskedent tilbage. Om det er. fordi man synes kirkeskatteprocenten er - for lay til at man kan interessere sig for pengenes anvendelse. eIler fordi man - ubegrundet! - frygter for at komme ind i en snoover kreds af menighedsaktivister. skal jeg ikke kunne sige. Men passiviteten er og bliver uforstaelig. Menighedsradet er en politisk forsam ling som Leks. kommunalbestyrelsen. og man beskooftiger sig med ting som kirkens og kirkegardens drift og vedligeholdelse og man bestyrer Leks. proostegarden som offentlig bygning. Det er ikke milliardbelob. der drejer sig om. men aIligevel ret sa store. offentlige pengebelob. hvis rette anvendelse ma have aIles interesse. Til et menighedsradsvalg har aIle medlemmer af folkekirken. der er

fyldt 20 art valgret. og de er samtidig valgbare. Det star altsa aIle frit for at tage initiativet til at fa lavet en kandidatliste. Listen behover ikke at omfatte sa mange kandidater. som der skal voolges (7 i Storvorde sogn og 6 i Sejlflod sognl. der ma bare ikke voore mere end 6 kandidater flere end der skal voolges. Hver liste skal voore underskrevet af mindst 5. hojst 15 stillere. Ingen kan voore stiller for mere end en liste. AIle kandidatlister skal voore indleveret til formanden for valgbestyrelsen senest tirsdag den 11. oktober kl. 19. Kandidater og stillere skal naturligvis have valgret i sognet. Hvis der kun bliver indleveret en liste. bliver der Âťfredsvalg". dvs. de 7 eIler 6 overste pa listen betragtes som valgt. H vis der ikke engang star sa mange pa listen. udskrives et nyt


valg, og hvis der heller ikke derefter kan dannes et fuldtalligt menighedsnid, bliver de fa opstillede kandidater menighedsrad sam men med prresten, der er selvskreven. Hvis der slet ingen liste kommer, mister sognet sin ret til at indstille ved prrestevalg. Menighedsradets hverv, overtages af prresten. Folkestyret er udslettet og embedsmandsvreldet far frie hrender. Menighedsradet vrelges normalt for 4 ar, men denne gang e.r valg-

perioden kun 3 ar. Det kommer sig af, at det kommunevalg, der skulle vrere faldet i marts 1982, er fastsat til november 1981. Kommunevalg holdes derefter hvert 4. ar i november. Som f0lge deraf rykkes nreste menighedsradsvalg til november 1980, hvorefter valgene holdes som hidtil - i november hvert 4. ar. For den, der gerne viI pmve at sidde i menighedsrad, men kvier sig ved at binde sig for 4 ar, er 3 arsperioden en udmrerket chance.

""Sommermodet i prrestegarden var godt bes0gt, selv om dagen - 8. juli - var uheldigt valgt, da den faldt sammen meddyrskuet i Aalborg. Vi kunne glrede os over ca. 40 grester, som vi fik en god eftermiddag sammen med. For de mange bidrag til festen i form af kaffe og kager siger vi hjertelig tak.

Konfirmationen 1978 foregar den 16. april1978 (3. s0ndag efter paske) og undervisningen er i gang for 44 konfirmandelever. - Forreldrene viI blive indbudt til Emaf fire orienteringsaftener i konfirmandstuen i 10bet af oktober-november. M0derne holdes om torsdagen.

Bidrag til kirkebladet C.R. 27/6: 25 kr.; J.C.N. 817:20 kr.; J.C.M. 817:20 kr.; M.J. 20 kr.; A.M. 1017: 30 kr.; P.N. 7/8: 50 kr.; R.K. 21/8: 20 kr.; H.L. 4/9: 20 kr. Kirkebladets kapital p.t. 621,23 kr.


SIDEN SIDST DOBTE: Storuorde:

Sejlflod:

10. juli: Morten Mejsig Jensen, 0stermarken 9, Storvorde. 24. juli: Eva Skou, Idasvej 6, Storvorde; 31. juli: Sanne Skovgaard Rasmussen, Engtoften 37, Storvorde; 7. august: Tinne Melgaard, Vestermarksvej 38, Storvorde; 21. august: Janni Buus, Vestermarken 9, Storvorde og Lone Tobberup, Vigen 29, Sejlflod; 28. august: Iben Bendixen, Sondermarken 2, Storvorde. 31. juli: Carina Jensen, Teglvamget 12, Sejlflod.

/EGTEVIEDE: Storuorde:

Sejlflod:

23. juli: Eigil Larsen-Kaasgaard og Jette Marie Kirstine Nielsen, Astavej 3, Storvorde; 30. juli: Jens Bager Laursen og Hanne Gitte Haslund, Elisabethsvej 17, Aalborg. 16. juli: Arne Larsen og Karin Astrup Larsen, Lyngbyvej 209 B, Hellerup; Bent Frydensberg Ludvig og Hanne Pedersen, Solystgade 33 III, Arhus; 6. august: Knud-Erling Andersen og Marie-Agnethe Bech, Rebildparken 8, Aalborg.

BEGRAVEDE: Storuorde:

Sejlflod:

5. juli: John Hansen, Valdemarsgade 1, st. tv., Aalborg; 4. august: Kay Borge Rold, Norkmrvej 30, Storvorde; 30. august: Elna Christensen. Storvorde Plejehjem; 1. september: Karl Anton Andersen, Vester Vase 10, 0sterenge; 5. september: Villiam Christiansen, 0ster Vase 27, 0sterenge. 21. juli: Laura Petrine Pedersen Christensen, Havevej 11, Kongerslev.


路 16. s. e. trin. - 25. sept. (h0stgudstj.l 17. s. e. trin. - 2. oktober 18. s. e, trin. 19. s. e. trin. 20. s. e. trin. 21. s. e. trin. Alle Helgens 23. s. e. trin. 24. s. e. trin. 1. s. i advent

- 9. oktober N.B.! - 16. oktober - 23. oktober - 30. oktober Dag - 6. november - 13.~november - 20. november - 27. november

Storvorde 8.30 ingen

Sejlflod 10 19.30 J. H. J 0rgensen 10 9 10 9

10 9 10 9

TRiEFFETID Alle hverdage undtagen mandag. Bedste tneffetid kl. 17-18, samt efter aftale. Tlf.: 31 84 70.

Udgivet af menighedsradene - Ansvarshavende: Ove Paulsen Tekst og tryk: ERLA offset & bogtryk - tlf. (08) 38 18 56

1977 5  
1977 5  
Advertisement