Page 1

MEN IGH EDSBLADET

At domproust B0rge Roesen, Aalborg Jeg skal love for, at disse ars dabsdebat har forl0st mange tunge- og skrivemaskineband. Kronikker og lceserbreve en masse. Og igen og igen er det fra en bestemt kant blevet fastslaet, at dab af spcedb0rn eren meget sen opfindelse, noget som kirke og prcester har fundet pa. Den bibelske dab, den cegte kristne dab, er altid dab af voksne mennesker, som er kommet til tro pa Jesus. Men Jesus har aldrig befalet at d0be b0rn. Og barnedab omtales aldrig i Det Nye Testamente. For det tilfceldes skyld, at nogen skulle f0le sig lidt forsagt, og forklemt over denne bevisf0relse imod barnedaben, vil jeg omtale tre gamle vidner. Den ene er den 86-arige biskop Polykarp af Smyrna, Lilleasien. Han d0de som martyr i aret 155. Inden man skred til henrettelsen, fors0gte romerne at fa ham til

at afsvcerge sin trC>.Hvis han ville det, skulle han vcere en fri mand. Og Poly karp svarede med de ber0mte ord: ,,1 86 ar har jeg tjent Kristus, og aldrig har han gjort mig noget ondt. Hvordan skulle jeg da kunne forbande min konge og frelser?" Det interessante i denne sammenhceng er den gamle biskops pastand, at han har vceret et kristent menneske i 86 ar. Det kan kun betyde, at han er d0bt som spced. Og arstallet for hans dab kan klares ved hovedregning: 155 - 86 = 69. Ar 69 er han d0bt. Og NB pa dette tidlige tidspunkt var yore 4 evangelier endnu ikke skrevet. Altsa: da Mattceus og Markus og Lukas i arene 70-80 nedskrev deres beretninger, var dab af spcedb0rn en normal ting. En anden martyr, Justin, der blev drcebt 5 ar efter Poly karp, ca. ar 160, fortceller, at han kender mange kristne mennesker, som fra


barnsben blev gjort til disciple af Kristus. Altsa blev d0bt som b0m. Det er for 0vrigt den samme Justin, der sammenligner den j0diske omskrerelse med den kristne dab: Ligesom j0demes drenge i en alder af 8 dage ved omskrerelsen blev optaget i den gamle pagts folk, Israel, saIedes bliver nu de kristne ved daben optaget i den nye pagts folk, det nye Israel, Kristi folk. At b0rnene h0rte med til pagtens folk var for j0deme tydeligvis en selvf0lge. Og da Jesus og hans apostle var j0der, har det vreret lige sa selvf0lgeligt for demo Og endelig kirkefaderen Origenes. Han er f0dt ca. iir 185 af kristne forreldre og d0bt som barn. Han siger et sted, at menigheden fra apostlene har modtaget overlevering om at give ogsa b0m daben. Naturligvis har enhver i dette land lov til at vrere modstander af barnedab. Og det krrever savist ikke stor snedighed at finde pa argumenter imod. Barnedab er og bliver en forargelig affrere, som pa en srerdeles hiindfast made griner ad vor tids ~ og aile tiders - bevidstg0relsesdelirium og af aile yore krav om, at de andre skal sandelig路"mene

noget meddet". Ellers har de ingen gavn af deres dab. Som sagt, det star enhver frit for at vrere tilhrenger eller modstander af barnedaben. Men at begrunde sin modstand historisk med, at barnedab er i modstrid med den reldste kirke, apostlenes kirke, er en betrenkelig sag, for sa vidt som man derved g0r den hrederlige kirkefader Origenes og de lige sa hrederlige martyrer Polykarp og Justin til grove og bevisste l0gnhalse. Jo, martyrer og kirkefredre er naturligvis meget godt. Men hvorfor siger Det Nye Testamente sa ikke noget om barnedab? Det kunne jo skyldes samme arsag, som at det heller ikke udtrykkelig siges, at r0dhiirede skal d0bes .. Det var jo altsammen sa selvf0lgeligt, lige sa selvf0lgeligt, som at det 8 dage gamle barn blev omsk8.ret. Og selvf0lgeligheder havde man ikke brug for at fylde Det Nye Testamente med. Der var stof nok at tage af, som var sa overraskende og forrygende sprendende, at vi den dag i dag ikke er blevet frerdige med at forbl0ffes over beretningemes muntre letsindighed og lidenskabelige angreb pa os.

Adventsm0de i prrestegarden: De reldre fra Storvorde og Sejlflod sogne indbydes herved til adventsm0de i Storvorde prrestegiird onsdag den 1. december kl. 14 .

.Koilfirmandeleveme indbydes herved til m0de om konfirmationen i prrestegarden onsdag 1. december 1976 kl. 20.


Storvorde - Sejlflod Aftenh0jskole: M0der i novemberjdecember 1976: Valgmenighedsprrest Poul Engberg: 15 november: Norden og Europa. Adventsfest. 6. december: M0deme holdes pa Tofth0jskolen kl. 20. Entre: 5 kr. GUDSTJENESTELISTE Storvorde S0ndag S0ndag S0ndag S0ndag S0ndag S0ndag S0ndag S0ndag L0rdag S0ndag L0rdag S0ndag S0ndag S0ndag S0ndag S0ndag

7. november konf. gudstj. (AIle Helgens Dag) 14. november (22. s. e. trinit.) 21. november (23. s. e. trinit.) 28. november (1. s. i advent) 5. december (2. s. i advent) konf. gudstj. 12. december (3. s. i advent) 19. december (4. s. i advent) 24. december (juleaften) 25. december (juledag) 26. december (2. juledag) 1. januar 1977 (nytarsdag) 2. januar (s. e. nytar) 9. januar (1. s. e. h. 3 k) 16. januar konf. gudstj. (2. s. e. h. 3k) 23. januar (3. s. e. h. 3k) 30. januar (4. s. e. h. 3k)

10

Sejlflod 9

9

10

10

9

9

10

10

9

9

10

10

9

16

15

9

10

10

9

9

10

10

9

9

10

10

9

9

10

10

9


Onsdag 10. november 24. " " 8. deeember " 22. " " 5. januar 1977 " NB! Fredag 24. deeember (juleaften)

8. - 9. - 10. okt.

13. " 3. 10. 17. 18. 1. 3. - 4. - 5. 15. 31. 3.

novo novo novo novo dee. dee. dee. dee. jan.

(Hvor intet andet er

kl.14 kl. 14 kl. 14 (altergang) kl. 14 kl. 14 kl. 11.

Weekend pa "Flamsted". Nabostrevne hos Terndrup. Bibelstime hos Poul Kjrersgard, Storvorde. Konfirmandaften i kredshuset kl. 19.30. Ungdomsgudstjeneste i Storvorde kirke. Ungdomsgudstjeneste i Brelum kirke. Bibeltime hos Kresten Kjrersgard, Krersholm. Weekend pa "Flamsted". Adventsm0de hos Steffen Nielsen, 0. Vase. Nytarsfest. Nrermere besked hos formanden. Jule- og nytarsfest i 0sterenge husflidsskold. Taler: David N. Christensen, Fr. havn. anf0rt, begynder m0derne kl. 20).

H0STOFFERET

1976

Der var stor deltagelse i h0stgudstjenesterne i de to meget smukt pyntede kirker. H0stofferet blev pa 450 kr. i Sejlflod kirke og 460 kr. i Storvorde kirke. Pengene blev delt ligeligt mellem Spedalskhedsmissionen, Kofoeds Skole, K.F.U.M.'s Soldatermission og Det grundtvigske Soldaterarbejde. TRJEFFETID AIle hverdage undtagen mandag. Bedste trreffetid kl. 17 - 18, samt efter aftale. Tlf. 31 84 70. Udgivet af Menighedsradene

-

Ansvarshavende:

Dve Paulsen

Tekst og tryk: ERLA offset & bogttryk - tlf. (08) 38 18 56

1976 6  
1976 6  
Advertisement