__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 96

V letošním roce zahájil svoji činnost v  České republice honorární konzulát Srí Lanky. Zeptali jsme se při té příležitosti nového konzula pana Marka Němce na jeho aktivity.

This year Sri Lanka’s Honorary Consulate has started its activity in the Czech Republic. At that occasion we asked the new consul Marek Němec several questions regarding his activities.

Co pro vás tato mise znamená? Je to pro mě nová výzva a velká čest po sedmadvaceti letech v cestovním ruchu rozvíjet obchodní, kulturní a diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi.

What does this mission mean to you? To me it is a new challenge and a great honour after twenty-seven years in the tourism to develop business, cultural and diplomatic relations between both countries.

Kolikrát jste byl na Srí Lance? Od  roku 1992 to bylo více než stokrát. Nejde ale pouze o čísla, cesty na Srí Lanku cítím jako návraty do  druhého domova, kde mám mnoho přátel i  své zázemí.

STOKRÁT NA SRÍ LANKU A ZPĚT

Máte zde i své podnikatelské a jiné aktivity? Především to je cestování, a  rozvoj turismu. Dalo by se říct, že na  tento krásný ostrov cestuje relativně malé množství cestovatelů – přibližně 2 miliony ročně. Z České republiky je jich asi 15 000. Plány ministerstva turismu je nárůst o čtyřnásobek během následujících pěti let. Mým cílem není kvantita, ale především představit ostrov v  jeho různorodosti, atraktivitě a jedinečnosti. Přál bych si, aby se cestovatelé na ostrov opakovaně vraceli a  objevovali nová místa, kterých jsou stovky. Programy cest na  ostrově se kopírují – „nezávislí cestovatelé“ houfně cestují na doporučená místa, udělají pár selfies a jedou dál.

How many times have you been to Sri Lanka? Since 1992 more than one hundred times. But it is not only about the figures, as I feel that travelling to Sri Lanka is like returning to my second home where I have many friends and my base.

Have you also any business or other activities here? It is mostly travelling and tourism development. I can say that a relatively small number of travellers come to this beautiful island – approximately 2 million a year. And about 15,000 of them are from the Czech Republic. The Ministry of Tourism plans an increase of four times the number in the next five years. My goal is not a quantity, but above all to present the island in its diversity, attractiveness and uniqueness. I wish travellers come to the island repeatedly and discover hundreds of new places which are there. Itineraries of the island travels are copied – crowds of “independent” travellers visit recommended places, take a few selfies and go on.

Měl byste pro naše čtenáře nějaké privátní tipy? 90  % cestovatelů míjí bez povšimnutí naprosto skvělá místa, jako je například panenské severovýchodní pobřeží, které se táhne v délce 250 kilometrů od  surfařského ráje Arubam Bay přes Batticola, Passekudah, Trincomalee, Uppaveli, Nillaveli, kde je možno pozorovat velryby a delfíny. Bezkonkurenčně nejlepší šnorchlování a  potápění nabízí mořský národní park Pigeon Island.

Would you recommend some personal tips for our readers? Absolutely incredible places are passed by 90% of tourists without noticing them, such as the virgin south-east coast which stretches for 250 kilometres from the surfing paradise Arubam Bay via Batticola, Passekudah, Trincomalee, Uppaveli to Nillaveli where whales and dolphins can be watched. The best snorkelling and diving bar none is in the sea national park The Pigeon Island.

A co počasí v této části ostrova? S výjimkou severovýchodního monzunu v listopadu a prosinci zde oscilují denní teploty mezi 30 a 33 °C, v noci 27 °C a moře 28 až 30 °C.

And what about the weather in this part of the island? Except for the south-east monsoon in November and December the day temperatures range from 30 to 33 °C, at night 27 °C and the temperature of the sea is 28-30 °C.

Jak vypadá jihovýchodní část? Turisticky více navštěvovaná část je pod vlivem jihozápadního monzunu od května do  října. Proto je také Srí Lanka navštěvovaná po  celý rok. Na  rozdíl od  jiných destinací nabízí k  návštěvě sedm památek UNESCO, čajové plantáže v centru ostrova, možnost vidět celkem 6500 divokých slonů ve volné přírodě a další zajímavosti.

What does the south-east part look like? The region most visited by tourists is influenced by the south-west monsoon from May to October. This is another reason why Sri Lanka is visited throughout the year. Unlike other destinations, it offers seven UNESCO heritage sites, tea plantations in the middle of the island, a possibility of spotting a total of 6,500 untamed elephants in the wilderness and other interesting things.

Jaké jsou vaše další cíle a aktivity? Jednoznačně popularizace ájurvédy a propagace skvělých výrobků i přírodní kosmetiky. Také představit rozmanitost ostrova, kultury, náboženství, kuchyně. S ostrovem je spojeno kromě jiného i jméno světoznámého spisovatele sira Artura C. Clarka a geniálního architekta Geoffreye Bawy.

What your other objectives and activities? Undoubtedly to make Yajurveda popular and to promote excellent products and natural cosmetics. Also to present a diversity of the island, culture, religion and cuisine. Among others things, the island is associated with the name of a globally renowned writer Sir Arthur C. Clarke and a brilliant architect Geoffrey Bawa.

A na závěr vaše osobní přání? Aby lidé přilétali na ostrov s otevřeným srdcem a myslí, bez předsudků, s respektem a aby se sem rádi vraceli.

And finally, what about your personal wish? I wish people land on this island with open heart, without prejudices and with respect and like to return here repeatedly.

MENHOUSE_02/2019_new_2020.indd 94

05.12.19 14:30

Profile for Menhouse

Menhouse No. 23  

Menhouse magazine - We Love Travel

Menhouse No. 23  

Menhouse magazine - We Love Travel

Profile for menhouse