NISSAN 1/2005

Page 1

nis1_05_1_5.qxd

19.5.2005 14:26

StrÆnka 1

Pro majitele a p¯Ìznivce voz˘ NISSAN

MAGAZÕN

1/05

NOV› PATHFINDER V PLN… SÕLE 6

KABRIOLET ROKU 2005

10


nis1_05_1_5.qxd

19.5.2005 14:27

StrÆnka 2

OBSAH 4-5 Ud·losti

4-5

6 - 11 Novinky

Alianci Renault - Nissan se v loÚskÈm roce opÏt mimo¯·dnÏ da¯ilo, podle objemu sv˝ch prodej˘ je na ËtvrtÈm mÌstÏ mezi nej˙spÏönÏjöÌmi v˝robci automobil˘ na svÏtÏ. V p¯ÌötÌm roce rozjede Nissan v britskÈm Sunderlandu v˝robu dvou zcela nov˝ch model˘ pro evropsk˝ trh - Nissanu Tone a Nissanu Qashquai.

12 - 17 Ze zahraniËÌ

18 Motorsport

8- 9

Nov˝ Pathfinder, nabÌzejÌcÌ aû sedm mÌst pro cestujÌcÌ, p¯itahuje do prodejen Nissanu p¯Ìznivce velk˝ch komfortnÌch voz˘, schopn˝ch zdolat i hodnÏ n·roËn˝ terÈn..

TIR¡é Vyd·v· Nissan »R spol. s r. o. ve vydavatelstvÌ Technika spol. s r.o. OdpovÏdn˝ redaktor: ZdenÏk Jakl Grafick· ˙prava: Alena Po¯Ìzov· Adresa redakce: Technika spol. s r.o. Pod Alt·nem 103 100 00 Praha 10 Tel.: 274 822 868-70 Fax: 274 782 444 E-mail: technika@technikapr.cz Registrace: MK »R 7864 ISSN 1212-0065 Pod·v·nÌ poötovnÌch z·silek povoleno »eskou poötou, s. p. OdötÏpn˝ z·vod p¯eprava Ëj. 4684/97, dne 15. 12. 1997 INTERNET: http://www.nissan.cz INFOLINKA: 800 232 323 INFO E-MAIL: info@nissan.cz

2

NISSAN magazÌn 1/05

10 - 11

SezÛna kabriolet˘ je uû v plnÈm proudu, coû se promÌt· i do popt·vky po novÈm Nissanu 350Z Roadster, ovÏnËenÈm prestiûnÌm titulem Kabriolet roku 2005.


nis1_05_1_5.qxd

19.5.2005 14:27

StrÆnka 3

12 - 13

Kr·tk· n·vötÏva BrazÌlie v·s provede nejen po nezapomenutelnÈm Rio de Janeiru, ale m˘ûete se s n·mi takÈ podÌvat na proslulÈ vodop·dy ve Foz do Iguacu. ObojÌ stojÌ za vidÏnÌ i za p¯eËtenÌ.

EDITORIAL V·ûenÌ p¯·telÈ,

Na tradiËnÌm jarnÌm autosalonu v éenevÏ Nissan p¯edstavil p˘sobivou vizi SUV blÌzkÈ budoucnosti, prov·zenou premiÈrou novÈho Nissanu Navara, vÌce neû d˘stojnÈho n·stupce oblÌbenÈho Pickupu.

14 - 15

16 - 17

Letm˝ pohled za Ñvelkou louûiì p¯in·öÌ report·û z autosalonu v americkÈm Detroitu spolu se z·kladnÌmi informacemi o konceptu malÈho nadupanÈho sportovnÌho vozu Nissan Azeal a skuteËnÏ pozoruhodnÈm konceptu Infiniti Kuraza.

Pr·vÏ drûÌte v rukou poslednÌ ËÌslo svÈho oblÌbenÈho Nissan magazÌnu, kterÈ jsme pro v·s p¯ipravili. Na jeho str·nk·ch jsme se v·m s cel˝m redakËnÌm kolektivem vûdy snaûili p¯in·öet p¯edstavenÌ ûhav˝ch novinek nebo akËnÌch model˘, nastupujÌcÌch na Ëesk˝ trh, aktuality ze svÏtov˝ch autosalon˘ i p¯edstavovat zajÌmavÈ lidi, spjatÈ se znaËkou. Bylo n·m opravdu potÏöenÌm vym˝ölet a vytv·¯et pro v·s v uplynul˝ch sedmi letech tento magazÌn, kter˝ se v·m jak n·m velmi Ëasto potvrzovaly vaöe mimo¯·dnÏ pozitivnÌ ohlasy - velmi lÌbil. Za cel˝ t˝m pracovnÌk˘ spoleËnosti Nissan »R bych se ale chtÏl nynÌ rozlouËit. Od poloviny roku p¯ebÌr· veökerÈ naöe povinnosti a z·vazky v˝hradnÌho distributora voz˘ Nissan nov· spoleËnost Nissan Sales Central and Eastern Europe, pat¯ÌcÌ p¯Ìmo pod evropskou centr·lu v˝robce. JedinÈ, co se tÌm mÏnÌ, je samotn˝ importÈr. Vöechny prodejny a servisy z˘st·vajÌ norm·lnÏ v provozu. Po Ëtrn·cti letech rozvoje znaËky v roli nez·vislÈho distributora tak p¯enech·v·me svou pozici a p¯edevöÌm v·s, v·ûenÈ z·kaznÌky, do p¯ÌmÈ pÈËe spoleËnosti Nissan. Douf·m, ûe v·s na z·vÏr potÏöÌme poslednÌm ËÌslem Nissan magazÌnu, p¯in·öejÌcÌm dvÏ v˝znamnÈ novinky letoönÌho roku Pathfinder a 350Z Roadster. M·me p¯ed sebou kr·snÈ lÈto. DÏkuji za dosavadnÌ p¯ÌzeÚ a p¯eji v·m i do budoucna hodnÏ kr·sn˝ch z·ûitk˘ za volantem voz˘ Nissan. Teruaki Nogiwa President Nissan »R

NISSAN magazÌn 1/05

3


nis1_05_1_5.qxd

19.5.2005 14:28

StrÆnka 4

NOV› MODEL

UD¡LOSTI

K

ompaktnÌ crossover, vych·zejÌcÌ z konceptu Qashquai (premiÈra na ûenevskÈm autosalonu 2004), zaËne Nissan vyr·bÏt ve svÈ tov·rnÏ v britskÈm Sunderlandu od prosince 2006. Nov˝ v˘z je prvnÌm v˝tvorem evropskÈho design centra Nissan Design Europe v Paddingtonu u Lond˝na. Technick˝ v˝voj produkËnÌ verze automobilu probÏhl v Nissan Technical Centre Europe, umÌstÏnÈm v britskÈm Bedfordshire. Crossover, spojujÌcÌ praktiËnost hatchbacku s robustnÌm designem SUV a voliteln˝m pohonem

BUDE NISSAN VYR¡BÃT

V SUNDERLANDU

vöech kol, je urËen mlad˝m aktivnÌm lidem, ûijÌcÌm a pracujÌcÌm p¯es t˝den ve mÏstech, ale na vÌkend unikajÌcÌm do p¯Ìrody. Je druh˝m nov˝m modelem z britskÈ tov·rny, ohl·öen˝m bÏhem pouhÈho p˘lroku. P¯edtÌm uû Nissan ozn·mil, ûe se zde bude od ledna 2006 vyr·bÏt takÈ automobil, vych·zejÌcÌ ze studie Tone. Nissan vϯÌ, ûe popt·vka po automobilech umoûÚujÌcÌch ÑdvojÌ ûivotì prudce poroste, a tak pl·nuje vyr·bÏt v Sunderlandu 130 000 kus˘ novÈho modelu Qashquai. TÌm se zv˝öÌ celkov· produkce tov·rny na 400 000 jednotek a posÌlÌ postavenÌ Sunderlandu jako nejvÏtöÌ britskÈ automobilky. SouËasnÏ s nov˝m modelem a Tone budou z v˝robnÌch linek nejproduktivnÏjöÌ automobilky v EvropÏ vyjÌûdÏt takÈ vozy Micra, Micra C+C a Primera. Tov·rna NMUK v souËasnosti zamÏstn·v· na 4100 pracovnÌk˘ a ve t¯ech smÏn·ch je schopna produkovat aû 500 000 automobil˘ roËnÏ.

MINUL› ROK BYL PRO NISSAN PÿÕZNIV› Nejv˝raznÏjöÌ modely roku 2004 v EvropÏ Za kalend·¯nÌ rok 2004 prodal Nissan v EvropÏ 543 948 vozidel, coû je o 0,3 % vÌce neû v roce p¯edchozÌm. V celÈ EvropÏ se nejlÈpe prod·vala Micra, za cel˝ rok to bylo 168 837 voz˘. Prodeje terÈnnÌho X-Trailu vzrostly oproti roku 2003 o 25,8 % na v˝born˝ch 64 419 voz˘. A Nissan Pick-up, v »eskÈ republice nejprod·vanÏjöÌ v˘z ve svÈm segmentu, zaûil takÈ ˙spÏön˝ rok. V EvropÏ vzrostly jeho prodeje o 11,5 % na 44 217 prodan˝ch voz˘. V loÚskÈm roce se prodeji nov˝ch automobil˘ v »R p¯Ìliö neda¯ilo, celkovÏ trh zaznamenal tÈmϯ pÏtiprocentnÌ pokles. Naproti tomu vozy s logem Nissan ËeötÌ z·kaznÌci kupovali mnohem ËastÏji, takûe se poda¯ilo znatelnÏ zv˝öit trûnÌ podÌl znaËky na ËeskÈm trhu o pln˝ch 7,5 %. Pod v˝born˝mi v˝sledky Nissanu je mezi jin˝mi podeps·n zmodernizovan˝ X-Trail, kter˝ i dnes pat¯Ì k nejprod·vanÏjöÌm SUV na trhu, n·stup modernizovanÈ Primery a Patrolu, nov˝ uûitkov˝ tandem Interstar a Kubistar, ale takÈ zavedenÌ vlastnÌ nonstop asistenËnÌ sluûby Nissan po celÈm ˙zemÌ republiky. KromÏ toho se u v·s s velmi

4

NISSAN magazÌn 1/05

p¯Ìzniv˝m ohlasem setkaly naöe nabÌdky atraktivnÌch akËnÌch model˘. Za loÚsk˝ rok prodal Nissan »R celkem 2838 osobnÌch a lehk˝ch uûitkov˝ch automobil˘. Na pozici nejû·danÏjöÌho modelu znaËky se st·le drûÌ Nissan Almera se 702 prodan˝mi kusy, ovöem v tÏsnÈm z·vÏsu je Nissan Micra s poËtem 651 prodan˝ch voz˘. V˝teËnÏ se na ËeskÈm trhu prosazuje uû zmÌnÏn˝ X-Trail s 320 prodan˝mi kusy, kterÈmu pat¯Ì v segmentu terÈnnÌch voz˘ v˝bornÈ ËtvrtÈ mÌsto a jeho prodejnÌ v˝sledky se rok od roku zlepöujÌ. Samoz¯ejmÏ je nutnÈ zd˘raznit takÈ ˙spÏch Nissanu Pick-up, kter˝ je uû lÈta

nejprod·vanÏjöÌm terÈnnÌm pickupem v »R a jehoû atraktivnÌ n·stupce, p¯edstaven˝ v tomto ËÌsle magazÌnu, je p¯Ìslibem zachov·nÌ mimo¯·dnÈ p¯ÌznÏ z·kaznÌk˘ i v p¯ÌötÌch letech. CelkovÏ si loni z·kaznÌci odvezli 313 nov˝ch voz˘ Nissan Pick-up, coû p¯edstavuje vÌce neû 50% podÌl na celkov˝ch prodejÌch v segmentu. PodobnÏ dob¯e si vedl v boji o z·kaznÌky sportovnÌ Nissan 350Z, kterÈho se v »R prodalo 53 kus˘. Vedle osobnÌch a terÈnnÌch voz˘ prodal Nissan »R v roce 2004 takÈ celkem 195 n·kladnÌch automobil˘ Atleon a Cabstar.


nis1_05_1_5.qxd

19.5.2005 14:28

StrÆnka 5

MICRA PRO KATEÿINU KŸRKOVOU

UD¡LOSTI

SpoleËnost Nissan »R uû dlouh· lÈta podporuje öpiËkovÈ ËeskÈ sportovce, z tÏch nejzn·mÏjöÌch nap¯Ìklad oötÏpa¯e Jana éeleznÈho a desetiboja¯e Romana äebrleho. PoslednÌm p¯Ìr˘stkem do rodiny sp¯·telen˝ch borc˘ se stala drûitelka bronzovÈ olympijskÈ medaile z loÚsk˝ch LOH v AtÈn·ch, st¯eleck· öampiÛnka Kate¯ina K˘rkov·. Novotou z·¯ÌcÌ sponzorsk˝ Nissan Micra s decentnÌm n·pisem ÑMicra r·ûe 1.0ì a podpisem olympijskÈ medailistky na boku, vyveden˝ v oblÌbenÈ oranûovÈ barvÏ ÑPaprikaì, Kate¯inÏ p¯edal osobnÏ president Nissan »R Teruaki Nogiwa. ÑTahle oranûov· barva je p¯esnÏ pro mÏì pochvalovala si Kate¯ina p¯i prvnÌm setk·nÌ s vozem a vz·pÏtÌ dodala: ÑMicra se mi navÌc vûdycky moc lÌbila. A jak jsem se dÌvala, puöka se mi do kufru urËitÏ takÈ vejde.ì Kate¯ina K˘rkov· zÌskala svou prvnÌ olympijskou medaili za st¯elbu ze vzduchovÈ puöky na 10 metr˘. Ve svÈ sbÌrce m· ale jeötÏ dalöÌ ˙spÏchy - v roce 2003 vybojovala titul akademickÈ mistrynÏ svÏta, na MS 2002 byla vyhl·öena nejlepöÌ st¯elkynÌ a na juniorskÈm MistrovstvÌ Evropy zÌskala ve stejnÈm roce st¯Ìbrnou medaili.

Autosalon p¯edstavÌ i koncepty QASHQAI A TONE Na ËervnovÈm autosalonu v BrnÏ uvidÌ n·vötÏvnÌci expozice Nissan v hale G1 nejnovÏjöÌ koncepty znaËky, pozoruhodnÈ vozy Qashqai a Tone. Vedle nich se zde na ploöe 900 m2 p¯edstavÌ i kompletnÌ souËasn· paleta automobil˘ Nissan - od nejnovÏjöÌch hit˘ jako je Pathfinder, Murano, 350Z Roadster nebo speci·lnÌ edice kupÈ 350 Z 35th Anniversary Edition, aû po zn·mÈ bestsellery Micra, Almera a Almera Tino. Samoz¯ejmÏ se zde p¯edstavÌ takÈ Primera, X-Trail, Patrol a Pickup.

KompaktnÌ crossover Qashqai v·s nadchne bohatÏ dimenzovan˝m vnit¯nÌ prostorem a flexibilnÌm uspo¯·d·nÌm sedadel, elektronicky ¯Ìzen˝m systÈmem pohonu vöech kol, robustnostÌ voz˘ SUV, pohodln˝m ovl·d·nÌm a z·roveÚ i komfortem velkÈho osobnÌho automobilu. Jeho zadnÌ dve¯e se otevÌrajÌ proti smÏru jÌzdy, coû spolu s absencÌ st¯edovÈho sloupku umoûÚuje pohodlnou manipulaci i s velmi rozmÏrn˝m n·kladem.

Koncept Nissan Tone, postaven˝ na b·zi platformy Nissanu Micra, je p¯edobrazem mini MPV, kterÈ se v re·lnÈ podobÏ objevÌ na cest·ch uû p¯ÌötÌm rokem. KompaktnÌmu rodinnÈmu automobilu, poskytujÌcÌmu spoustu prostoru pro dva dospÏlÈ a jejich dÏti, Nissan p¯idal sportovnÌ dynamiku a nefalöovanÈ potÏöenÌ z jÌzdy. Pod kapotou bude mÌt Tone z·ûehovou Ëtrn·ctistovku nebo zcela novou öestn·ctistovku, dieselovou variantou je motor 1.5dCi v obou v˝konov˝ch verzÌch, zn·m˝ch nap¯Ìklad z Micry.

ALIANCE RENAULT-NISSAN Loni Nissan p¯edstavil takÈ nov˝ minivan Strategick· aliance Renault-Nissan se m˘ûe Lafesta na platformÏ C, tedy platformÏ niûöÌ rok od roku chlubit st·le lepöÌmi v˝sledky, st¯ednÌ t¯Ìdy. Lafesta je prvnÌm nissanem na kterÈ ji v loÚskÈm roce vynesly aû na ËtvrtÈ mÌsto v ûeb¯ÌËku nej˙spÏönÏjöÌch svÏtov˝ch tÈto platformÏ, zatÌmco Renault MÈgane ji v˝robc˘ automobil˘. JejÌ celkovÈ prodeje vyuûÌv· od roku 2002. MÈgane p¯itom pat¯Ì ke komerËnÏ nej˙spÏönÏjöÌm model˘m Renaultu, dos·hly 5 785 231 voz˘, coû p¯edstavuje p¯ipad· na nÏj tÈmϯ t¯etina vöech prodej˘ meziroËnÌ n·r˘st pln˝ch 8 %. Z toho na znaËky. Nissan p¯ipadl prodej 3 295 830 kus˘ a na Renault 2 489 401 kus˘. Celkov˝ podÌl DalöÌm p¯Ìkladem ˙spÏönÈho rozvoje aliance na svÏtovÈm trhu tÌm stoupl aû na spolupr·ce uvnit¯ aliance Renault-Nissan je n·stup nov˝ch motor˘ - patn·ctistovky 9,6 %, takûe tÈmϯ kaûd˝ des·t˝ v˘z na svÏtÏ a dvoulitru, s nimiû na trh vyrazily nap¯Ìklad vyrobil a prodal Renault a Nissan. Nissan Tiida, Tiida Latio a Lafesta. Loni kaûd˝ z partner˘, Nissan i Renault, uvedl na trh dva novÈ modely, zaloûenÈ na spoleËnÈ B platformÏ. Za Renault to byl Nissan Tiida se v souËasnosti Modus a Dacia Logan, ¯adÌ mezi t¯i komerËnÏ nej˙spÏönÏjöÌ modely za Nissan zcela nov· v Japonsku Tiida a Tiida Latio, urËenÈ pro Japonsko. Modus byl prvnÌm renaultem na tÈto platformÏ, zatÌmco Nissan ji pouûÌv· jiû od roku 2002 pro Micru a Cube.

PATÿÕ MEZI »TVEÿICI NEJVÃTäÕCH AUTOMOBILEK SVÃTA NISSAN magazÌn 1/05

5


nis1_05_10_13.qxd

19.5.2005 15:07

StrÆnka 10

KABRIOLET R

NOVINKY

P¯Ìjemn˝m p¯ekvapenÌm je, ûe si otev¯en· varianta zachovala veökerÈ p¯ednosti verze kupÈ. Na kvalitnÌch portugalsk˝ch silnicÌch karoserie neprojevovala nejmenöÌ n·znaky kroucenÌ, ovladatelnost vozu a jÌzdnÌ vlastnosti jsou stejnÏ jako u kupÈ perfektnÌ. Zvuk öestiv·lce a speci·lnÏ odladÏnÈho v˝fuku musÌ p¯i jÌzdÏ bez st¯echy potÏöit ucho kaûdÈho motoristy, v˝bornÏ je vy¯eöeno i proudÏnÌ vzduchu v kabinÏ, protoûe i ve vysok˝ch rychlostech spolu mohou pasaûȯi norm·lnÏ komunikovat. 280 konÌ pod kapotou uspokojÌ i ty nejn·roËnÏjöÌ sportovnÏ orientovanÈ ¯idiËe. Martin Jaroö, z·stupce öÈfredaktora Ëasopisu Auto 7

MusÌm p¯iznat, ûe p¯ed svezenÌm s otev¯enou verzÌ Nissanu 350Z jsem mÏl velkou obavu z toho, aby absence st¯echy a zv˝öenÌ hmotnosti o 130 kg nep¯inesly urËitÈ ÑotupÏnÌì agresivity a pevnosti kupÈ. Jiû s prvnÌmi kilometry vöak mÈ obavy naötÏstÌ vzaly za svÈ. Roadster je subjektivnÏ stejnÏ tuh˝ jako kupÈ. Poskytuje vöak odliönÈ vnÌm·nÌ jÌzdy. Nep¯Ìtomnost st¯echy ËinÌ zvuk motoru jeötÏ omamnÏjöÌ a nalÈhavÏjöÌ. Roadster Nissanu 350Z je tedy v˝bornou öancÌ, jak za nÏjakou tu desetinku ve zrychlenÌ zÌskat dokonalÈ akustickÈ z·ûitky a volnÈ nebe nad hlavou. Petr Hanke, LidovÈ noviny

V

˘z s otev¯enou karosÈriÌ je mladöÌm dvojËetem supersportu Nissan 350Z, jehoû prodeje ûenou vzh˘ru zejmÈna nekompromisnÌ jÌzdnÌ vlastnosti ve spojenÌ s bohatou v˝bavou a velice p¯Ìznivou cenou. Roadster je stejnÏ jako kupÈ ryze sportovnÌm vozem pln˝m v˝buönÈ sÌly a dravosti, k nimû navÌc p¯id·v· poûitek z bezprost¯ednÌho kontaktu s okolnÌm svÏtem. Absence st¯echy je takÈ p¯ÌleûitostÌ vÌce si vychutnat temn˝ zvuk vidlicovÈho öestiv·lce se speci·lnÏ vyladÏn˝m v˝fukem, kter˝ dok·ûe uvÈst do varu kaûdÈho motoristickÈho fandu. Na druhou stranu se 350Z Roadster pyönÌ velice nÌzkou hladinou zvuku v kabinÏ i p¯i otev¯enÈ st¯eöe, takûe pasaûȯi se spolu mohou norm·lnÏ bavit, nebo si uûÌvat skvÏlÈho zvuku vestavÏnÈho audiosystÈmu Bose i p¯i vysok˝ch rychlostech. Nep¯ÌjemnÈmu v̯enÌ a z·roveÚ i aerodynamickÈmu hluku br·nÌ mal˝ sklenÏn˝ deflektor, nen·padnÏ vestavÏn˝ mezi sedadly. P¯i nep¯Ìzni poËasÌ pasaûÈry dob¯e ochr·nÌ vinylov· st¯echa, kterou za pomoci

10

NISSAN magazÌn 1/05

elektrick˝ch motork˘ automaticky sklopÌte nebo vztyËÌte bÏhem pouh˝ch dvou desÌtek sekund. Ani ve sloûenÈm stavu p¯itom nezabere p¯Ìliö mÌsta, takûe Roadsteru st·le jeötÏ zb˝v· velmi sluön˝ prostor pro zavazadla. Hned na prvnÌch ujet˝ch kilometrech se p¯esvÏdËÌte, ûe karosÈrie z˘stala p¯ÌkladnÏ tuh· a ani p¯i velkÈ dynamickÈ z·tÏûi se nekroutÌ. 350Z Roadster dok·ûe ve vysokÈ rychlosti drûet zvolenou stopu stejnÏ sve¯epÏ, jako kupÈ. M· k tomu ostatnÏ vöechny p¯edpoklady - rozloûenÌ hmotnostÌ mezi p¯ednÌ a zadnÌ n·pravu je v ide·lnÌm pomÏru 53:47, tÏûiötÏ je nÌzko poloûenÈ, k tomu öirok˝ rozvor a nez·vislÈ vÌceprvkovÈ zavÏöenÌ kol multi-link. DodateËnÈ vyztuûenÌ karoserie p¯ineslo zv˝öenÌ hmotnosti skeletu zhruba o 130 kg, ale pro nadupan˝ vidlicov˝ öestiv·lec disponujÌcÌ silou 280 k (209 kW) nenÌ takov· zmÏna û·dnou znatelnou p¯ÌtÏûÌ. ToËiv˝ moment t¯iap˘l litrovÈho motoru s p¯ÌjemnÏ plochou k¯ivkou pr˘bÏhu, vrcholÌcÌ na ˙ctyhodn˝ch 363 Nm, je nejlepöÌ z·rukou okamûitÈho razantnÌho z·bÏru prakticky


nis1_05_10_13.qxd

19.5.2005 15:07

StrÆnka 11

T ROKU 2005

S prvnÌmi tepl˝mi dny nastoupil do prodeje i v »eskÈ republice nov˝ Nissan 350Z Roadster, ze ûenevskÈho autosalonu ËerstvÏ ovÏnËen˝ prestiûnÌm titulem Kabriolet roku 2005. A hned na ˙vod musÌme potvrdit, ûe si 350Z Roadster tenhle titul kaûd˝m coulem zaslouûÌ, protoûe vrchovatÏ nabÌzÌ vöe, co od otev¯enÈho sporù·ku ¯idiË poûaduje: adrenalin, v˝kon, öpiËkovÈ jÌzdnÌ vlastnosti i komfort.

v celÈm rozsahu ot·Ëek. Po seöl·pnutÌ plynovÈho ped·lu tak Roadster vyr·ûÌ vp¯ed stejnÏ divoce jako kupÈ a z nuly na 100 km/h dok·ûe zrychlit za pouhÈ 6,4 s. Z·ûitek ze zrychlenÌ, srovnatelnÈho se startujÌcÌm tryskov˝m letadlem, si m˘ûete vychutnat nejen dÌky mohutnÈmu z·tahu motoru, ale takÈ dÌky p¯esnÏ odstupÚovanÈ, kr·tkÈ öestistupÚovÈ manu·lnÌ p¯evodovce. Na pÏknÏ zvlnÏnÈ trati plnÈ zat·Ëek, ve kter˝ch v˘z sedÌ jako p¯ilepen˝, si s nÌ opravdu uûijete. VysokÈmu v˝konu motoru logicky odpovÌdajÌ podobnÏ ˙ËinnÈ kotouËovÈ brzdy Brembo, kterÈ se zahryz·vajÌ do rozmÏrn˝ch kotouˢ s vnit¯nÌ ventilacÌ s razancÌ buldoka. ZlatÈ brzdovÈ t¯meny, probleskujÌcÌ mezi paprsky kol z lehkÈ slitiny, jsou jednoznaËn˝m odkazem na p¯Ìsluönost Roadsteru k nejvyööÌ automobilovÈ ölechtÏ. Nissan 350Z Roadster je naprosto mimo¯·dn˝ sportovnÌ automobil, kter˝ nabÌzÌ ˙ûasnÈ z·ûitky spojenÈ s nezamÏnitelnou atmosfÈrou otev¯enÈho vozu a kultivovan˝m komfortem. Je p¯itom lhostejnÈ, jestli si s nÌm chcete uûÌt rychlou jÌzdu na d·lnicÌch, nebo lah˘dkovÈ

svezenÌ v Ëlenit˝ch horsk˝ch pas·ûÌch. Tenhle v˘z v·s prostÏ dostane. V neposlednÌ ¯adÏ i svou cenou, vûdyù m˘ûe b˝t v·ö uû za 1 186 000 KË, a to vËetnÏ automatickÈ klimatizace, plnÈ bezpeËnostnÌ v˝bavy vËetnÏ elektronickÈho stabilizaËnÌho systÈmu ESP (vypÌnatelnÈho) a öesti airbag˘, sportovnÌmi ped·ly z hlinÌku, xenony a kompletnÌ elektrickou v˝bavou vËetnÏ ovl·d·nÌ st¯echy, osmn·ctipalcov˝ch kol z lehkÈ slitiny a impozantnÌm audiosystÈmem 160 W s mÏniËem na 6 CD. PodobnÏ jako u kupÈ si m˘ûete p¯iplatit za v˝konnÏjöÌ audio Bose nebo lehk· kovan· kola Rays, p¯ÌpadnÏ si za 1 276 000 po¯ÌdÌte verzi 350Z Roadster Pack. S k˘ûÌ ËalounÏn˝mi a elektricky ovl·dan˝mi sedadly, tempomatem a standardnÏ montovanou audiosoupravou Bose 240 W. Na p¯·nÌ je pak moûnÈ vöe doplnit jeötÏ o oranûovÈ koûenÈ ËalounÏnÌ Alezan s ventilacÌ sedadel nebo stylovou modrou st¯echu BlueTop k vybran˝m barv·m karoserie.

NISSAN magazÌn 1/05

11


nis1_05_10_13.qxd

19.5.2005 15:08

StrÆnka 12

ZE ZAHRANI»Õ

NA SKOK

DO BRAZÕLIE StejnÏ jako u mnoha jin˝ch v˝znamn˝ch z·mo¯sk˝ch objev˘, stalo se nedorozumÏnÌ i v p¯ÌpadÏ objevenÌ BrazÌlie. Kdyû v lednu roku 1500 p¯ipluli portugalötÌ mo¯eplavci do dneönÌ z·toky Guanabara, domnÌvali se, ûe p¯ist·li na dosud nezn·mÈm ostrovÏ nedaleko ˙stÌ jakÈsi ¯eky a pojmenovali jej Rio de Janeiro, coû znamen· Lednov· ¯eka. N·vötÏva dneönÌ BrazÌlie je bez p¯eh·nÏnÌ z·ûitkem na cel˝ ûivot. Rio de Janeiro se rozprostÌr· na pob¯eûÌ Atlantiku v kopcovitÈm terÈnu, Ë·steËnÏ na ostrovech. DÌky zemÏpisnÈmu umÌstÏnÌ zdejöÌ obyvatelÈ zvanÌ Cariocas neznajÌ snÌh, nejstudenÏjöÌm mÏsÌcem je Ëervenec, kdy teplota nekles· pod 20 stupÚ˘, takûe p¯Ìchod "zimy" nic nemÏnÌ na ûivotnÌm stylu Brazilan˘. Na prvnÌ pohled upout· jejich otev¯enost, dobr· n·lada a vitalita. Jejich ûivotnÌm stylem je chuù ûÌt naplno p¯edevöÌm p¯ÌtomnostÌ, s co nejvÏtöÌ pot¯ebou se v prvÈ ¯adÏ bavit a tanËit. Kde jinde by se proto mÏl kaûdoroËnÏ konat nÏkolikadennÌ nejb·jeËnÏjöÌ karneval na Zemi, neû zde? Protoûe pob¯eûÌ Ria lemuje p¯es osmdes·t kilometr˘ n·dhern˝ch pl·ûÌ vËetnÏ jednÈ ze t¯Ì nejzn·mÏjöÌch pl·ûÌ svÏta Copacabana, na ulicÌch i v mÏstskÈ

12

NISSAN magazÌn 1/05

dopravÏ bÏûnÏ potk·te lidi v plavk·ch, kte¯Ì se z niËeho nic co chvÌli d·vajÌ do zpÏvu t¯eba i v autobuse. Nic si nebrat na pl·û m· ovöem i praktick˝ d˘vod. BrazÌlie trpÌ znaËnou kriminalitou, a p¯estoûe st·t v poslednÌch letech proti nÌ intenzivnÏ bojuje, aby zabr·nil odlivu turist˘, je t¯eba rozhodnÏ velkÈ opatrnosti. V tomto ohledu na turisty ËÌh· patrnÏ nejvÏtöÌ riziko v jednom z nejbohatöÌch mÏst svÏta - Sao Paulu. V BrazÌlii je obrovsk· soci·lnÌ propast mezi bohatstvÌm a chudobou. NejchudöÌ obyvatelÈ ûijÌ v nuzn˝ch favelech na okrajÌch mÏst a je tÈmϯ ûivotnÌ nutnostÌ se tÏmto mÌst˘m radÏji vyhnout. Jinak ovöem Rio de Janeiro nabÌzÌ podÌvanou jako snad û·dnÈ jinÈ mÏsto na svÏtÏ. PrvnÌ kroky n·vötÏvnÌk˘ zpravidla vedou na sedmisetmetrov˝ vrch Corcovado (v p¯ekladu hrbatec) s t¯icetimetrovou sochou Krista Vykupitele, ochr·nce mÏsta. Nahoru jezdÌ lanovka, cesta trv· cca 20 minut a poslednÌ metry p¯ev˝öenÌ na ploöinu p¯ed sochou v·m pom˘ûe zdolat eskal·tor. V˝hled, kter˝ se naskytne na celÈ mÏsto je natolik ˙ûasn˝, ûe v·s doslova uhrane a p¯ipout· na nÏkolik hodin. Slovy se tak¯ka ani ned· popsat z·ûitek, jak˝ pohled na Rio zanech· v srdcÌch turist˘. DalöÌm


nis1_05_10_13.qxd

19.5.2005 15:09

StrÆnka 13

sportovnÌ utk·nÌ, po pl·ûÌch neust·le nÏkdo bÏh·, po chodnÌcÌch jezdÌ mnoho lidÌ na koleËkov˝ch bruslÌch a odevöud se oz˝v· smÌch skvÏle se bavÌcÌch lidÌ. VlastnÏ jeötÏ jedna ud·lost v·s nesmÌ minout, a to je n·vötÏva povÏstnÈ churrascarie. Restaurace, kde za nÌzk˝ pauö·lnÌ poplatek m˘ûete snÌst tolik nejr˘znÏjöÌho grilovanÈho masa, kolik vydrûÌte. Kvalitu brazilskÈ kuchynÏ nejsou schopny

dvou st·t˘, v tomto p¯ÌpadÏ BrazÌlie a Argentiny. DominantnÌm poË·tkem p¯Ìstupn˝m v hornÌ Ë·sti z argentinskÈ strany je mohutn˝ jÌcen naz˝van˝ œ·bl˘v ch¯t·n. V tomto mÌstÏ padajÌ s ohluöujÌcÌm hukotem miliony tun vody do desÌtek metr˘ hlubokÈ propasti, nad nÌû stoupajÌ k nebi drobounkÈ kapky vody vytv·¯ejÌcÌ dramatick˝ dojem d˝mu nad pekeln˝m kotlem. N·slednou pouù vody poh·dkovÏ lemujÌ jako t¯pytivÈ bÌlÈ z·clony desÌtky menöÌch vodop·d˘ a vodnÌch stÏn, mezi kter˝mi se projÌûdÏjÌ ti nejodv·ûnÏjöÌ turistÈ na gumov˝ch raftov˝ch Ëlunech. Zespoda se lze tÈmϯ aû do ˙trob ch¯t·nu p¯iblÌûit po l·vce z brazilskÈ strany. PoËÌtejte ovöem s tÌm, ûe na v·s bÏhem minuty nez˘stane ani nitka such·. OkolnÌ n·rodnÌ park je pln˝ zvϯe, p¯ekr·sn˝ch pestrobarevn˝ch mot˝l˘ a zejmÈna vöudyp¯Ìtomn˝ch nos·l˘, jejichû bezb¯eh· drzost v odhodlanÈ snaze vyûebrat nÏjak˝ ten pamlsek b˝v· st¯edem vöeobecnÈ z·bavy. Na z·vÏr nam·havÈho putov·nÌ kolem fascinujÌcÌho p¯ÌrodnÌho divadla se m˘ûete s poslednÌch sil nechat

N·vötÏva BrazÌlie, zemÏ drahokam˘, gejzÌru barev, p¯·telsk˝ch obyvatel i karnevalovÈho veselÌ pat¯Ì k nezapomenuteln˝m cestovatelsk˝m z·ûitk˘m. d˘leûit˝m mÌstem je v˝raznÏ niûöÌ vrch zvan˝ Cukrov· homole. Nahoru opÏt jede lanovka a je z nÏj naopak p¯ekr·sn˝ v˝hled na Corcovado. äkoda, ûe romantickou atmosfÈru naruöujÌ televiznÌ vysÌlaËe v pozadÌ. P¯estoûe je v Riu mnoho historick˝ch budov a chr·m˘, tyto dva z·ûitky spoleËnÏ s dlouh˝mi proch·zkami po romantick˝ch pl·ûÌch pravdÏpodobnÏ nic nep¯ekon·. Na mÏstsk˝ch pl·ûÌch se takÈ odehr·v· veöker˝ spoleËensk˝ ûivot. Kaûd˝ spr·vn˝ Carioca z pr·ce zamÌ¯Ì rovnou na pl·û, kde se bavÌ, a zejmÈna sportuje. V pÌsku se do pozdnÌch noËnÌch hodin odehr·vajÌ nejr˘znÏjöÌ

vystihnout ani ty nejvÏtöÌ superlativy a prakticky na svÏtÏ nem· konkurenci. A kdyû jste jiû zcela p¯ejedeni, je Ëas ochutnat caipirinhu, n·rodnÌ n·poj z cachaci a t¯tinovÈho cukru. Je tak siln·, ûe po t¯etÌ sklence vypitÈ na slunci zaËÌn·te bez potÌûÌ hovo¯it portugalsky, aËkoliv jste o tÈto svÈ schopnosti doposud nemÏli nejmenöÌ tuöenÌ. P¯ÌrodnÌ divadlo DalöÌ nemÈnÏ v˝znaËnou brazilskou atrakcÌ jsou ohromnÈ vodop·dy ve Foz do Iguacu. Jak jiû je na americkÈm kontinentÏ u jin˝ch zn·m˝ch vodop·d˘ zvykem, nach·zejÌ se na rozhranÌ

vyfotografovat u kamene zn·zorÚujÌcÌho setk·nÌ hranic t¯Ì jihoamerick˝ch zemÌ - jiû jmenovan˝ch s ParaguayÌ. Pak m˘ûete b˝t koneËnÏ öùastni. VidÏli jste nejkr·snÏjöÌ mÏsto a nej˙ûasnÏjöÌ vodop·dy svÏta! (Pokud se chyst·te navötÌvit takÈ Amazonii, nezapomeÚte se p¯ed odletem nechat oËkovat proti ûlutÈ zimnici.)

Foto a text: Jaroslav JarolÌm

NISSAN magazÌn 1/05

13


nis1_05_14_19.qxd

19.5.2005 15:22

StrÆnka 14

ZE ZAHRANI»Õ

Jiû pÏtasedmdes·t˝ roËnÌk proslulÈho ûenevskÈho autosalÛnu p¯il·kal v b¯eznu jako vûdy statisÌcovÈ davy n·vötÏvnÌk˘, dychtÌcÌch shlÈdnout na vlastnÌ oËi a Ëasto si takÈ d˘kladnÏ osahat - nejûhavÏjöÌ automobilovÈ novinky. V éenevÏ si totiû nikdo, kdo chce v evropskÈ automobilovÈ komunitÏ nÏco znamenat, nem˘ûe v û·dnÈm p¯ÌpadÏ dovolit chybÏt. Je proto samoz¯ejmÈ, ûe se velmi v˝raznou expozicÌ pochlubil takÈ Nissan.

14

NISSAN magazÌn 1/05

éENEVA PLN ¡

BUDOUCNOST SUV JM…NEM P¯itaûliv˝ koncept sportovnÏ uûitkovÈho vozu blÌzkÈ budoucnosti Nissan Zaroot je velmi origin·lnÌ vizÌ automobilu, kombinujÌcÌho futuristick˝ sportovnÌ design s prostorn˝m interiÈrem a schopnostÌ snadnÈho pohybu v lehËÌm terÈnu. Nissan Zaroot do éenevy p¯ivezl jako zd˘raznÏnÌ svÈho z·jmu udrûet si souËasnÈ vedoucÌ postavenÌ na trhu automobil˘ s pohonem vöech kol. Nejn·padnÏjöÌm designÈrsk˝m prvkem

ZAROOT

Ëty¯ap˘lmetrovÈho konceptu Zaroot jsou mimo¯·dnÏ öirokÈ dve¯e, zasahujÌcÌ p¯es celou dÈlku kabiny od A sloupku aû do mÌst, kde je u konvenËnÌch voz˘ sloupek C. ⁄plnÏ tak chybÌ st¯edov˝ sloupek. Dve¯e se vykl·pÏjÌ vzh˘ru, coû maxim·lnÏ usnadÚuje nastupov·nÌ do vozu. Vysok˝ pr·h, kter˝ by pak mohl br·nit pohybu, se p¯i otev¯enÌ dve¯Ì samoËinnÏ skl·pÌ dol˘ a vytvo¯Ì tÌm nekonvenËnÌ stupaËku. NeobvyklÈ stylistickÈ prvky se objevujÌ takÈ v interiÈru Zarootu. Nap¯Ìklad zproh˝ban· st¯edov· konzole, vyroben· z jednoho kusu hlinÌku, vypad·, jako by se volnÏ vzn·öela mezi obÏma p¯ednÌmi sedadly. A nesmÌrnÏ atraktivnÏ p˘sobÌ i tenkÈ, elegantnÌ sedaËky s designem krokod˝lÌ k˘ûe a retro styl p¯ÌstrojovÈ desky.


nis1_05_14_19.qxd

19.5.2005 15:23

StrÆnka 15

N ¡ NOVINEK

PO BOKU UCELEN… MODELOV… ÿADY VOZŸ NISSAN SE N¡VäTÃVNÕCI éENEVSK…HO AUTOSALONU MOHLI OSOBNÃ SEZN¡MIT NAPÿÕKLAD S NOV›M SEDMIMÕSTN›M NISSANEM PATHFINDER NEBO OTEVÿEN›M NISSANEM 350Z ROADSTER, KTER› PÿI ZAH¡JENÕ AUTOSALONU ZÕSKAL VYSOCE CENÃN› TITUL KABRIOLET ROKU 2005. NEJVÃTäÕ POZORNOST SE ALE LOGICKY SOUSTÿEDILA NA NEJéHAVÃJäÕ PREMI…RY - KONCEPT SPORTOVNÃ UéITKOV…HO VOZU ZAROOT A NA POSLEDNÕ GENERACI PICKUPU.

JEäTà ATRAKTIVNÃJäÕ NISSAN NAVARA Nov˝ Nissan Navara je p¯Ìjemn˝m p¯ekvapenÌm nejen po str·nce designu, kter˝ vych·zÌ z luxusnÌho Nissanu Pathfinder. Ke svÈ povÏstnÈ nezdolnosti v obtÌûn˝ch pracovnÌch podmÌnk·ch totiû do segmentu lehk˝ch uûitkov˝ch voz˘ p¯in·öÌ i mnohÈ nadstandardnÌ kvality dob¯e vybaven˝ch osobnÌch automobil˘. Celou ¯adu d˘leûit˝ch technick˝ch, ale i komfortnÌch prvk˘ sdÌlÌ s jiû zmÌnÏn˝m Nissanem Pathfinder, po jehoû boku se takÈ bude novÏ vyr·bÏt - ve öpanÏlskÈ tov·rnÏ Nissanu v BarcelonÏ. Hned na poË·tku je nutnÈ ¯Ìci, ûe p¯es vöechen luxus a l·kav˝ design z˘st·v· Nissan Navara stejn˝m drsÚ·kem, jako jeho p¯edch˘dce Nissan Pick-up. RobustnÌ ûeb¯inov˝ r·m ve spojenÌ s lÈty provϯen˝m, extrÈmnÏ spolehliv˝m p¯i¯aditeln˝m pohonem vöech kol a dokonalou trakcÌ za vöech podmÌnek rozhodnÏ udrûÌ nov˝ Nissan Navara v centru pozornosti vöech, kte¯Ì hledajÌ praktick˝ uûitkov˝ v˘z s vysokou nosnostÌ do nejtÏûöÌho terÈnu. KromÏ toho m· ale novinka pÏknÏ naöl·pnuto i na oslovenÌ n·roËn˝ch z·kaznÌk˘ s aktivnÌm ûivotnÌm stylem, kte¯Ì ocenÌ jejÌ komfort a moûnost odvÈzt na otev¯enÈ loûnÈ ploöe t¯eba dvojici motokrosov˝ch motocykl˘, malou loÔ nebo Ëty¯kolku. Pod kapotu dostala Navara modernizovan˝ Ëty¯v·lcov˝ turbodiesel 2,5 l s p¯Ìm˝m vst¯ikov·nÌm commonrail druhÈ generace, naladÏn˝ na 174 konÌ a toËiv˝ moment ˙ctyhodnÈ hodnoty aû 403 Nm. VyööÌ v˝kon p¯inesla aplikace modernÌho variabilnÌho turbodmychadla. Na velmi tichÈm a klidnÈm

chodu motoru m· nejvÏtöÌ z·sluhu nov˝ systÈm vyvaûov·nÌ. Vedle standardnÏ dod·vanÈ öestistupÚovÈ manu·lnÌ p¯evodovky dostanou z·kaznÌci moûnost volby i komfortnÌ automatickÈ pÏtistupÚovÈ p¯evodovky. Pro pÏtici cestujÌcÌch je urËena Ëty¯dve¯ov· verze Nissan Navara Double Cab s t¯ÌmÌstnou zadnÌ lavici v prodlouûenÈ kabinÏ, zatÌmco dvoudve¯ov˝

King Cab m· vzadu jen dvÏ p¯Ìleûitostn· sedadla pro dÏti nebo pro cestov·nÌ dospÏl˝ch na kr·tkÈ vzd·lenosti. Je ale nutnÈ zd˘raznit, ûe Navara m· m· proti svÈmu p¯edch˘dci rozvor delöÌ o pln˝ch 250 mm (a proti Pathfinderu dokonce o 350 mm). Celkov˝ rozvor 3200 mm tak v˝znamnÏ p¯ispÌv· k velkorysÈ nabÌdce vnit¯nÌho prostoru. K tomu p¯id·v· Navara takÈ nejvÏtöÌ loûnou plochu ve svÈ t¯ÌdÏ, vybavenou na p¯·nÌ i propracovan˝m systÈmem upevnÏnÌ n·kladu. PÏt kolejnic po stran·ch loûnÈ plochy a na kaûdÈ ze t¯Ì boËnic umoûÚuje do kterÈhokoli mÌsta jednoduöe zaklapnout kotevnÌ bod, do kterÈho upevnÌte pojistn· lana. NISSAN magazÌn 1/05

15


nis1_05_14_19.qxd

19.5.2005 15:23

StrÆnka 16

ZE ZAHRANI»Õ

DETROIT 2005

VE ZNAMENÕ LUXUSU PrvnÌ z letoönÌch velk˝ch svÏtov˝ch autosalÛn˘, North American International Auto Show v Detroitu, je uû tradiËnÏ v˘bec nejv˝znamnÏjöÌm autosalÛnem na americkÈ p˘dÏ, proto se tu vöichni automobilovÌ v˝robci vûdy snaûÌ p¯edvÈst v nejlepöÌm svÏtle. Tak jako Nissan, kter˝ letos

CelkovÏ se v Detroitu p¯edstavilo na 68 automobilov˝ch novinek v 73 v˝pravn˝ch expozicÌch, kterÈ proölo vÌce neû t¯i ËtvrtÏ miliÛnu n·vötÏvnÌk˘. V˝znam detroitskÈho autosalÛnu nejlÈpe dokumentuje jeho finanËnÌ dopad na mÌstnÌ ekonomiku - jen v letoönÌm roce vynesl vysoko p¯es p˘l miliardy dolar˘, coû je jen o nÏco mÈnÏ neû t¯eba letnÌ olympijskÈ hry v AtlantÏ. Detroit tak vûdy aktu·lnÏ odr·ûÌ sny a touhy AmeriËan˘, letos p¯edevöÌm v podobÏ velmi luxusnÌch sedan˘ a st·le vÏtöÌho mnoûstvÌ SUV, kter˝m zdatnÏ sekundovaly obrovitÈ, podobnÏ luxusnÏ vybavenÈ pickupy plus rychlÈ sportovnÌ vozy vöech kategoriÌ.

A p¯esnÏ to je paleta, se kterou se tentokr·t prezentoval i Nissan, kter˝ vystavil ucelenou ¯adu atraktivnÌch velk˝ch pickup˘ a SUV, postavenou na svÈ nejnovÏjöÌ F-Alpha platformÏ. Svou v˝stavnÌ premiÈru absolvovaly vozy Armada, Pathfinder, Titan, Frontier a Xterra jiû na loÚskÈm autoshow. Letos na nich Nissan skvÏle demonstroval oslnivou ö̯ku svÈ nabÌdky v nejû·danÏjöÌch segmentech trhu. Pokud jde o SUV a pickupy, je paleta nissan˘ na americkÈm trhu nep¯ekonateln· - û·dn˝ jin˝ v˝robce nem· tak velk˝ v˝bÏr tak modernÌch a atraktivnÌch voz˘.

v n·vaznosti na prodejnÌ ˙spÏchy

NISSAN M¡ V SOU»AS-

supersportovnÌho kupÈ a road-

NOSTI NEJMODERNÃJäÕ

steru Nissan 350Z p¯edstavil

PALETU VOZŸ 4X4 A SUV

jako nejd˘leûitÏjöÌ novinku koncept levnÈho, pÏknÏ ost¯e nabrouöenÈho sportovnÌho kupÈ pro mladÈ.

16

NISSAN magazÌn 1/05

NA AMERICK…M TRHU é¡DN› MODEL NENÕ STARäÕ 18 MÃSÕCŸ.


nis1_05_14_19.qxd

19.5.2005 15:24

StrÆnka 17

NISSAN AZEAL COUPE HlavnÌ hvÏzdou st·nku Nissanu byl koncept Nissan Azeal Coupe, prvnÌ v˝tvor novÈho designÈrskÈho centra Nissan Design America, Farmington Hills, Michigan. DvoumÌstn˝ Azeal se sv˝m agresivnÌm neot¯el˝m designem, vysok˝m v˝konem p¯i nÌzkÈ hmotnosti a p¯Ìslibem p¯ÌznivÈ ceny mÌ¯Ì p¯edevöÌm na mladÈ ¯idiËe. Tedy do niûöÌho segmentu, neû Nissan 350Z.

Azeal byl sice prezentovan˝ pouze jako koncept, designÈrsk· studie, ovöem na autosalonu se setkal s velice p¯Ìzniv˝m ohlasem publika - podobnÏ jako p¯ed p·r lety pr·vÏ Z Concept. M· pro to takÈ vöechny p¯edpoklady - kr·tk· robustnÌ kapota s mohutn˝m chladiËem, spl˝vavÈ linie, rozmÏrn· kola a velkÈ reflektory spolu s kratiËk˝m zadnÌm p¯evisem a mal˝mi boËnÌmi

okny bez r·meËk˘ d·vajÌ vozu ˙ûasn˝ dynamick˝ vzhled, slibujÌcÌ mimo¯·dnÈ v˝kony a potÏöenÌ z jÌzdy. TakÈ interiÈr vozu s p˘sobiv˝m Ëernost¯Ìb¯it˝m ËalounÏnÌm a sedadly zd˘raznÏn˝mi svÏtle zelen˝m potahem odpovÌd· modernÌm trend˘m. StejnÏ jako odvrt·vanÈ sportovnÌ ped·ly, avantgardnÏ ¯eöen· palubnÌ deska se zv˝raznÏn˝mi v˝dechy ventilace a p¯esn·,

manu·lnÏ ¯azen· öestistupÚov· p¯evodovka s kr·tk˝m chodem. AtraktivnÌm detailem je i zopakov·nÌ motivu ventilace v zelenÈ ploöe opÏradel. Z·jem o pÏknÏ nabrouöenÈ auto byl v Detroitu tak ohromn˝, ûe je klidnÏ moûnÈ, ûe by se v nÏjakÈ podobÏ mohlo za Ëas dostat i do sÈriovÈ v˝roby.

INFINITI KURAZA V Detroitu p¯edstavil Nissan takÈ velice p¯itaûlivou studii svÈ luxusnÌ divize Infiniti, zamϯenou p¯esnÏ v duchu souËasn˝ch trend˘ do kategorie komfortnÏ vybaven˝ch voz˘ na pomezÌ luxusnÌch limuzÌn a SUV. äestimÌstn˝ koncept Infiniti Kuraza je v mnoha ohledech v˝jimeËn˝ automobil, spojujÌcÌ origin·lnÌ design s nejmodernÏjöÌ technikou a tradiËnÌmi p¯ÌrodnÌmi materi·ly v interiÈru. O jeho vÌce neû d˘stojn˝ch rozmÏrech, patrn˝ch i z fotografiÌ, nejlÈpe vypovÌd· fakt, ûe je postaven na ob¯Ìch t¯iadvacetipalcov˝ch kolech z lehkÈ slitiny. Vöech öest cestujÌcÌch, usazen˝ch v p¯epychov˝ch anatomicky tvarovan˝ch k¯eslech s koûen˝m ËalounÏnÌm, m· uvnit¯ zajiötÏn maxim·lnÌ komfort. Ke kaûdÈmu sedadlu majÌ cestujÌcÌ pohodln˝ p¯Ìstup vlastnÌmi dve¯mi (poslednÌ dve¯e se otevÌrajÌ proti smÏru jÌzdy) a nad vyv˝öen˝mi sedadly, z nichû je samoz¯ejmÏ v˝born˝ v˝hled vöemi smÏry, je z·roveÚ i zv˝öen· st¯echa s bohat˝m nÏkolikadÌln˝m prosklenÌm.

NISSAN magazÌn 1/05

17


nis1_05_14_19.qxd

19.5.2005 15:25

StrÆnka 18

MOTORSPORT

DAKAR 2005

»TVRT¡ PÿÕ»KA PRO NISSAN LetoönÌ dakarskÈ dobrodruûstvÌ, na kterÈ tov·rnÌ t˝m Nissanu vyrazil v silnÈ sestavÏ s radik·lnÏ inovovan˝mi pickupy, bylo tentokr·t jeötÏ o nÏco drsnÏjöÌ, neû jindy. K n·roËnÈ trase, zahrnujÌcÌ jako vûdy öotolinu a praönÈ cesty, pÌseËnÈ duny i ob·vanou velbloudÌ tr·vu se p¯idalo jeötÏ i mizernÈ, extrÈmnÏ chladnÈ poËasÌ a nÏkolik tragick˝ch nehod. Trojice ËervenobÌl˝ch nissan˘ zah·jila dakarskÈ taûenÌ jeötÏ na evropskÈm kontinentu pÏknÏ zostra, vöechny vozy se od zaË·tku drûely v prvnÌ desÌtce. A hned v etapÏ z Grenady do bivaku v Rabatu se Colin McRae se sv˝m pickupem vyövihl aû do Ëela celkovÈho hodnocenÌ. DrsnÈ kamenitÈ cesty v Maroku a nÏkolik defekt˘ pneumatik potÈ sice ËervenobÌlÈ pos·dky zpomalily, ale uû dalöÌ marockou etapu s tÈmϯ Ëty¯setkilometrovou rychlostnÌ zkouökou Agadir - Smara Colin McRae opÏt vyhr·l. Jen s minim·lnÌm odstupem obsadil druhÈ mÌsto Giniel de Viliers s druh˝m pickupem a chybÏlo opravdu m·lo, aby si Nissan p¯ipsal vöechna t¯i prvnÌ mÌsta. Ariho Vatanena ze skvÏlÈ pozice srazily dva defekty pnemuatik, po nichû jeötÏ vypovÏdÏl sluûbu pohon vöech kol. äest· etapa z Maroka do Mauret·nie byla pro dosud v˝teËnÏ jedoucÌ t˝m Ëern˝m dnem. VedoucÌ jezdec rallye Colin McRae mÏl na 410. kilometru rychlostnÌ zkouöky oöklivÏ vypadajÌcÌ hav·rii, po kterÈ uû jeho zdecimovan˝ v˘z nemohl pokraËovat. On s·m i jeho spolujezdkynÏ Tina Thˆrner byli jen lehce potluËeni a ot¯eseni, takûe po bleskovÈm p¯evozu do nemocnice mohli uû druh˝ den zklamanÏ odjet dom˘. PodobnÈ zklam·nÌ si proûil takÈ Ari Vatanen, jehoû v˘z se zastavil uû na 155. kilometru a p¯i Ëek·nÌ na doprovodn˝ kamion p¯ekroËil dan˝ Ëasov˝ limit.

18

NISSAN magazÌn 1/05

Po dev·tÈ etapÏ z Tidjikji do Ataru drûel de Viliers celkovÏ p·tou p¯ÌËku, i kdyû hned na startu etapy ztratil pln˝ch 25 minut opravou akceler·toru. V mÏkkÈm hlubokÈm pÌsku, proloûenÈm nebezpeËn˝mi kameny, si ale jeho pickup vedl skvÏle a s p¯ehledem poskoËil o dvÏ p¯ÌËky celkovÈ klasifikace. RychlostnÌ zkouöka Atar- Atar vynesla pickup˘m p·tÈ a öestÈ mÌsto, takûe si de Viliers v celkovÈm hodnocenÌ opÏt polepöil o dalöÌ p¯ÌËku a dostal se na dosah prvnÌ trojice. Tam se udrûel i v n·sledujÌcÌ jeden·ctÈ etapÏ, jinak neblaze poznamenanÈ tragickou nehodou motocyklisty Meoniho. V Mali zajel De Viliers t¯etÌ nejrychlejöÌ Ëas. Naopak Vatanena znovu uzemnil praskl˝ diferenci·l, takûe do cÌle dvan·ctÈ etapy dojÌûdÏl jen s pohonem jednÈ n·pravy. Na trase Mali - Senegal, vedoucÌ jiûnÏ podÈl senegalskÈ hranice, dvaapades·tilet˝ Ari Vatanen opÏt zaz·¯il a zÌskal rekordnÌ, jiû 51. etapovÈ vÌtÏzstvÌ na Dakaru. To vöe navzdory znovu rozbitÈmu p¯ednÌmu diferenci·lu, kter˝ zvl·ötÏ p¯i ËastÈm rychlÈm brodÏnÌ mal˝mi ¯ÌËkami silnÏ postr·dal. Patn·ct· etapa v Senegalu p¯inesla Nissanu v letoönÌm Dakaru jiû p·tÈ vÌtÏzstvÌ - pro Giniela de Vilierse. Bohuûel ani dalöÌ dobr˝ v˝sledek v poslednÌ etapÏ uû nestaËily k postupu ze ËtvrtÈ p¯ÌËky celkovÈho hodnocenÌ aû na stupnÏ vÌtÏz˘.


nis1_05_14_19.qxd

19.5.2005 15:26

StrÆnka 19

DÃKUJEME ZA PÿÕZE“

Nissan »R, pat¯ÌcÌ majetkovÏ do skupiny jednÈ z nejvÏtöÌch obchodnÌch firem svÏta - japonskÈ spoleËnosti Sumitomo, letos konËÌ v roli nez·vislÈho ofici·lnÌho distributora znaËky Nissan v »eskÈ republice. Celou svou prodejnÌ i servisnÌ sÌù kompletnÏ p¯ed·v· evropskÈ centr·le Nissanu, takûe z·kaznÌci zmÏnu distributora nijak nepocÌtÌ. I v dalöÌch letech ale bude naöe spoleËnost d·le rozvÌjet svÈ obchodnÌ aktivity v »R. Nap¯Ìklad dce¯in· spoleËnost Summit leasing CZ bude i v dalöÌch letech nabÌzet v˝hodn˝ znaËkov˝ leasing na vozy Nissan. S prodejem voz˘ Nissan, do tÈ doby v naöich zemÌch prakticky nezn·mÈ znaËky, zaËala naöe spoleËnost jeötÏ pod jmÈnem Summit Motors v roce 1991, kdy si energetickÈ podniky p¯evzaly prvnÌch 118 terÈnnÌch Patrol˘ 260. PostupnÏ jsme budovali a rozvÌjeli prodejnÌ a servisnÌ sÌù, ËÌtajÌcÌ ke konci roku 1992 na ËeskÈm ˙zemÌ devÏt dealerstvÌ. Ze skromn˝ch zaË·tk˘ se n·m postupnÏ poda¯ilo vybudovat kvalitnÌ prodejnÌ a servisnÌ sÌù, takûe v souËasnosti si m˘ûete nov˝ Nissan vybÌrat v p¯ÌjemnÈm prost¯edÌ 36 prodejen. A ve 40 servisech po celÈ republice se v·m n·slednÏ postarajÌ o perfektnÌ kondici vaöeho vozu. Po rozdÏlenÌ »eskoslovenska v roce 1993 zmÏnila naöe firma jmÈno na Nissan »R a o dva roky pozdÏji rozö̯ila sortiment osobnÌch, terÈnnÌch a lehk˝ch uûitkov˝ch voz˘ jeötÏ o prodej n·kladnÌch automobil˘. V roce 1997 jsme otev¯eli novou centr·lu v Praze VysoËanech, kde z·roveÚ vzniklo i nejvÏtöÌ

a nejmodernÏjöÌ prodejnÌ a servisnÌ centrum pro vozy Nissan. SouËasnÏ s komerËnÌmi aktivitami takÈ cel· lÈta systematicky podporujeme Ëeskou kulturu a sport. I dÌky naöemu partnerstvÌ jste se mohli tÏöit skvÏl˝mi v˝kony oötÏpa¯e Jana éeleznÈho, desetiboja¯e Romana äebrleho nebo novÏ Kate¯iny K˘rkovÈ. DlouhodobÏ takÈ podporujeme praûskÈ filharmoniky - Symfonick˝ orchestr FOK. Aû do roku 1996 byl naöÌm nejprod·vanÏjöÌm modelem Nissan Primera. Prostorn˝ v˘z st¯ednÌ t¯Ìdy oslnil z·kaznÌky vynikajÌcÌmi jÌzdnÌmi vlastnostmi, skryt˝mi pod celkem nen·padn˝m vzhledem. NejvÏtöÌ popularitu ale znaËce p¯inesl Patrol GR. Opravdov˝ drsÚ·k s mimo¯·dn˝mi v˝kony v terÈnu, kter˝ vytvo¯il mÛdu off-road˘ a dodnes je z·rukou nejlepöÌ volby p¯epychovÈho, spolehlivÈho vozu, s nÌmû se m˘ûete bez obav vypravit do sebedrsnÏjöÌch podmÌnek. Pr·vÏ dÌky Patrolu GR a dalöÌm model˘m terÈnnÌch voz˘, kterÈ postupnÏ rozö̯ily naöi

nabÌdku, si Nissan v »R vybudoval povÏst znaËky s nejvÏtöÌm v˝bÏrem v˝teËn˝ch off-road˘. StaËÌ p¯ipomenout oblÌbenÈ Terrano nebo Pickup, dlouh· lÈta nejprod·vanÏjöÌ v˘z ve svÈ kategorii. P¯ÌpadnÏ z tÏch nejnovÏjöÌch X-Trail, Murano a pr·vÏ nastupujÌcÌ Pathfinder. Takûe kdyû se dnes ¯ekne Nissan, vÏtöina lidÌ automaticky dod· takÈ - off-road. Po poklesu cen automobil˘ se v roce 1997 stala nosn˝m modelem znaËky Almera. Racion·lnÌ volba komfortnÌho vozu niûöÌ st¯ednÌ t¯Ìdy, povÏstnÈho svou letitou spolehlivostÌ, v˝born˝mi jÌzdnÌmi vlastnostmi a nÌzk˝mi provoznÌmi n·klady, p¯evaûuje u Ëesk˝ch z·kaznÌk˘ dodnes. I kdyû po n·stupu novÈ generace Nissanu Micra ölape Alme¯e tento "mal˝ velk˝" v˘z vÌce neû zdatnÏ. Od uvedenÌ znaËky Nissan na Ëesk˝ trh jsme aû do dneönÌ doby prodali p¯es 30.000 automobil˘. DÏkujeme za vaöi dosavadnÌ p¯ÌzeÚ a tÏöÌme se, ûe z˘stanete znaËce Nissan vÏrni i nad·le. NISSAN magazÌn 1/05

19


nis1_05_6_9.qxd

19.5.2005 14:48

StrÆnka 6

NOV› NISSAN

NOVINKY

Dynamika a komfort cestovnÌho vozu, spojenÈ s univerz·lnostÌ SUV a praktiËnostÌ MPV. To je nov˝ Nissan Pathfinder. A aby toho nebylo m·lo, jeho schopnosti rozhodnÏ nekonËÌ na namoklÈ louce, jak ostatnÏ naznaËuje tuh˝ ûeb¯inov˝ r·m, vysok· svÏtl· v˝öka a vyuûitÌ vynikajÌcÌho systÈmu pohonu vöech kol All Mode 4x4. Uû samotnÈ jmÈno Pathfinder, kterÈ bychom mohli p¯eloûit jako Pr˘kopnÌk, potvrzuje, ûe se s vozem m˘ûete v klidu vydat mimo vöechny bÏûnÈ cesty.

6

NISSAN magazÌn 1/05


nis1_05_6_9.qxd

19.5.2005 14:49

StrÆnka 7

PATHFINDER Styling novÈho Pathfinderu vych·zÌ z konceptu Dunehawk, kter˝ vzbudil mimo¯·dn˝ ohlas n·vötÏvnÌk˘ frankfurtskÈ Motor Show v roce 2003. Nissan Pathfinder proöel p¯ed uvedenÌm na evropsk˝ trh ¯adou zmÏn. Nejz·sadnÏjöÌ z nich je motorizace - mÌsto americkÈho velkoobjemovÈho z·ûehovÈho öestiv·lce dostala evropsk· verze do vÌnku v duchu souËasn˝ch trend˘ modernÌ Ëty¯v·lcov˝ turbodiesel 2.5dCi s p¯Ìm˝m vst¯ikov·nÌm commonrail a mezichladiËem stlaËenÈho vzduchu. Jeho nejvyööÌ v˝kon je 128 kW p¯i 4000 ot. min-1 a toËiv˝ moment dosahuje svÈho vrcholu na hodnotÏ 403 Nm

dod·vajÌ Pathfinderu obratnost a schopnosti houûevnatÈho terÈnnÌho vozu s vysokou pr˘chodnostÌ terÈnem. Ta je skuteËnÏ pozoruhodn·: svÏtl· v˝öka vozu je pln˝ch 240 mm, p¯ednÌ n·jezdov˝ ˙hel je 33o, zadnÌ n·jezdov˝ ˙hel 25o a ˙hel p¯ejezdu 24o. Mimo¯·dnou odolnost k tomu Pathfinderu zajiöùuje - na rozdÌl od bÏûn˝ch voz˘ SUV tuh˝ ûeb¯inov˝ r·m, na kterÈm je upevnÏna karosÈrie. DÌky tomu nemusÌte mÌt obavy ani z drsnÏjöÌho terÈnu, Pathfinder si hravÏ poradÌ i s hodnÏ krkolomn˝mi situacemi. Ale pozor - novinka ze st·je Nissanu umÌ pÏknÏ zamotat hlavu takÈ konkurent˘m na cest·ch. NÌzkÈ tÏûiötÏ a dlouh˝ rozvor, stejnÏ

Nissan Pathfinder rozhodnÏ nenÌ pouze vyvonÏnÈ SUV, kterÈ byste mimo asfaltovou silnici nedostali ani p·rem vol˘. Sv˝mi schopnostmi i na velmi n·roËn˝ch terÈnnÌch nerovnostech naopak velmi p¯ÌjemnÏ p¯ekvapÌ. MÌnusovÈ body nenasbÌr· ani na d·lnicÌch a okresk·ch. PomÏrnÏ nÌzko umÌstÏnÈ tÏûiötÏ je z·rukou toho, ûe se pathfinder v zat·Ëk·ch nenekl·nÌ jako peka¯sk· dod·vka a v bÏûnÈm silniËnÌm provozu se chov· naprosto suverÈnnÏ. Petr Lutonsk˝, öÈfredaktor Ëasopisu Offroad uû p¯i 2000 ot. min-1, to vöe ve spojenÌ se standardnÏ montovanou öestistupÚovou manu·lnÌ p¯evodovkou, nebo na p¯·nÌ dod·vanou pÏtistupÚovou automatickou p¯evodovkou. Pr˘mÏrn· spot¯eba nafty okolo pouh˝ch 9 litr˘ na 100 km p¯i schopnosti dosahovat nejvyööÌ rychlosti aû 174 km/h je pro vÌce neû dvoutunov˝ v˘z skvÏl˝m vysvÏdËenÌm a nejlepöÌm d˘kazem, ûe volba konstruktÈr˘ byla spr·vn·. O mimo¯·dn˝ch v˝konech Pathfinderu mnoho napovÌ i jeho schopnost ut·hnout t¯Ìtunov˝ p¯ÌvÏs, a to aû do svahu s 12% stoup·nÌm. Hotov˝ tahaË! Kr·tkÈ p¯evisy karosÈrie vp¯edu i vzadu

jako mohutn˝ Ñz·bÏrì vÌce neû Ëty¯ stovek newtonmetr˘ toËivÈho momentu zaruËujÌ velmi p¯ÌjemnÈ svezenÌ v bÏûnÈm provozu. Na d·lnicÌch i v horsk˝ch serpentin·ch se m˘ûete stoprocentnÏ spolehnout na kvalitu peËlivÏ vyladÏnÈho podvozku s nez·visl˝m zavÏöenÌm kol a vinut˝mi pruûinami. I p¯i ost¯ejöÌ jÌzdÏ drûÌ Pathfinder zvolenou stopu spolehlivÏ, bez zbyteËnÈho n·klonu v zat·Ëk·ch, takûe hned p¯i prvnÌm svezenÌ vzbuzuje neot¯esitelnou d˘vÏru pos·dky ve svÈ schopnosti. A co vÌc neztratÌ se ani ve mÏstÏ. NemusÌte se b·t, ûe byste po naskoËenÌ zelenÈ na semaforu z˘stali ÑsedÏtî v k¯iûovatce, zatÌmco se vöichni ostatnÌ


nis1_05_6_9.qxd

19.5.2005 14:50

StrÆnka 8

NENECH¡ V¡S N

NOVINKY ûenou okolo v·s. I p¯es svou hmotnost, dosahujÌcÌ tÈmϯ 2,2 tuny, totiû Pathfinder p¯edv·dÌ tak¯ka uk·zkov˝ odpich a st·le plynule zrychluje, takûe z 0 vyt·hne 100 km/h bÏhem pouh˝ch 12 sekund. V dennÌm provozu si nov˝ Pathfinder plnÏ vystaËÌ jen s ekonomicky v˝hodn˝m pohonem zadnÌch kol. P¯i¯azenÌ pohonu i p¯ednÌch kol tak p¯ich·zÌ ke slovu aû ve v˝raznÏ ztÌûen˝ch podmÌnk·ch, aù uû jde o terÈn, nebo t¯eba pr˘jezd cestou zatarasenou hlubok˝m nav·t˝m snÏhem. K tomu vyuûÌv· Pathfinder vylepöenou verzi elektronicky ¯ÌzenÈho systÈmu pohonu vöech kol All Mode 4x4, kter˝ se vyznamenal uû v Nissanu X-Trail nebo Murano. OtoËn˝m ovladaËem si prostÏ nastavÌte, jestli chcete jet jen s pohonem zadnÌ n·pravy, s automatick˝m rozdÏlov·nÌm v˝konu mezi vöechna kola podle okamûit˝ch adheznÌch podmÌnek, s trval˝m pohonem vöech kol v obtÌûn˝ch ˙secÌch, a nebo v extrÈmnÌch p¯Ìpadech dokonce s redukovan˝m pohonem vöech kol. A je to, o vöe ostatnÌ se uû postar· elektronika. Bezm·la pÏtimetrov˝ automobil nabÌzÌ vöe, co si m˘ûe p¯·t ËlovÏk s velkou rodinou a n·roËn˝mi konÌËky. B·jeËnÏ prostorn˝ interiÈr s pÏti pohodln˝mi sedadly a ob¯Ìm zavazadlov˝m prostorem, kam ve vyööÌch stupnÌch v˝bavy SE a LE p¯ibudou jeötÏ dalöÌ dvÏ sedadla, je velmi dob¯e p¯Ìstupn˝ a doslova d˝ch· komfortem i bezpeËÌm. V z·kladnÌ v˝bavÏ m· pÏtidve¯ov˝ Pathfinder XE, dostupn˝ u n·s jiû za 998 000 KË, protiblokovacÌ systÈm ABS s EBD a brzdov˝m asistentem, Ëtve¯ici airbag˘ a aktivnÌ opÏrky hlavy, elektrickÈ ovl·d·nÌ vöech oken i zpÏtn˝ch zrc·tek, d·lkovÈ ovl·d·nÌ centr·lnÌho zamyk·nÌ, r·dio s CD p¯ehr·vaËem a jako velmi praktick˝ detail takÈ samostatnÏ v˝klopnÈ okno v p·t˝ch dve¯Ìch. Na p¯·nÌ je ale moûnÈ v˝bavu rozö̯it o dalöÌ prvky, jinak zahrnutÈ ve standardu verze SE, jako je elektronick˝ systÈm jÌzdnÌ stability ESP, dvojice z·clonov˝ch airbag˘, dvouzÛnov· automatick· klimatizace a sedmn·ctipalcov· kola z lehkÈ slitiny. Ve vyööÌ v˝bavÏ SE za 1 199 000 KË je kromÏ toho takÈ jeötÏ zahrnuta dalöÌ ¯ada sedadel, dovolujÌcÌ v p¯ÌpadÏ pot¯eby zapuötÏnÌ dvojice mÌst do roviny podlahy zavazadlovÈho prostoru. NavÌc je tu tempomat, palubnÌ poËÌtaË, k˘ûÌ potaûen˝ volant, zpÏtnÈ zrc·tko s automatickou clonou a elektronick˝ kompas, moûnost sklopenÌ opÏradla spolujezdce do roviny podlahy zavazadlovÈho prostoru, takûe dovnit¯ naloûÌte p¯edmÏty dlouhÈ aû 250 cm, zatmaven· skla v zadnÌ Ë·sti vozu, moûnost automatickÈho zapÌn·nÌ svÏtlomet˘, p¯ednÌ mlhovky, stÏraËe automaticky reagujÌcÌ na dÈöù, vyh¯Ìvan· vnÏjöÌ zrc·tka, st¯eönÌ liûiny

8

NISSAN magazÌn 1/05

Za¯adit na prvnÌ pohled model Pathfinder do nÏkterÈ ze standardnÌch automobilov˝ch ökatulek nenÌ v˘bec jednoduchÈ. Jeho robustnÌ vzhled podtrûen˝ vyööÌ svÏtlostÌ karoserie by sice ukazoval na typick˝ off-road, ale moûnost se s nÌm po¯·dnÏ svÈzt na d·lnici, na norm·lnÌ silnici, lesnÌch cest·ch i v komplikovanÈm terÈnu ho spÌö posouv· do kategorie SUV. Ovöem s tÌm, ûe sv˝mi vlastnostmi v terÈnu m· mezi p¯ev·ûnou vÏtöinou sportovnÏ-uûitkov˝ch voz˘ navrch. éeb¯inov˝ r·m a upraven˝ pohon vöech kol ALL MODE 4x4 doplnÏn˝ o redukËnÌ p¯evod dÏlajÌ svÈ. KouzlenÌ se sedaËkami dovoluje spoustu kombinacÌ p¯epravy osob a n·kladu, odladÏnÌ podvozku s nez·visl˝m zavÏöenÌm vöech kol je sice tvrdöÌ, ale bez podstatnÈho vlivu na pohodlnÈ cestov·nÌ. Pavel Biskup, Mlad˝ SvÏt


nis1_05_6_9.qxd

19.5.2005 14:51

StrÆnka 9

S NA HOLI»K¡CH

a autor·dio s mÏniËem na 6 CD, ovl·danÈ na volantu. Na p¯·nÌ si m˘ûete v˝bavu rozö̯it o t¯ÌrozmÏrn˝ DVD navigaËnÌ systÈm s barevn˝m displejem, v jehoû map·ch je obsaûena dokonce i cel· »esk· republika (coû doned·vna opravdu nebylo zvykem), barevnou zadnÌ parkovacÌ kameru, bluetooth handsfree, inteligentnÌ klÌË a prÈmiov˝ audiosystÈm s moûnostÌ p¯ehr·v·nÌ MP3. NejluxusnÏjöÌ verze LE vyjde na 1 354 000 KË a ke vöemu komfortu nabÌdne i koûenÈ ËalounÏnÌ sedadel, vp¯edu elektricky se¯iditeln˝ch a vyh¯Ìvan˝ch, p¯iËemû sedadlo ¯idiËe se posouv· automaticky a m· vestavÏnou pamÏù na dvÏ polohy. ZpÏtn· zrc·tka v barvÏ karoserie jsou elektricky skl·pÏn· a v˘z je vybaven takÈ elegantnÌmi boËnÌmi stupaËkami. Pro Pathfinder ve v˝bavÏ SE nebo LE je takÈ moûnÈ objednat automatickou pÏtistupÚovou p¯evodovku s moûnostÌ sekvenËnÌho ¯azenÌ. Nep¯ehlÈdnuteln˝ Pathfinder je v˘bec prvnÌm automobilem Nissan, na kterÈm spolupracoval glob·lnÌ t˝m konstruktÈr˘ z r˘zn˝ch kontinent˘. V kaûdÈm p¯ÌpadÏ je ale vozem, kter˝ stoprocentnÏ nadchne i ËeskÈ z·kaznÌky. KromÏ jinÈho takÈ moûnostÌ po¯ÌzenÌ v uûitkovÈ verzi N1 s v˝hodn˝m odpoËtem DPH. NISSAN magazÌn 1/05

9