Page 1

LEGEN

DA

POLSKIE GO

ROOTS

REGGAE


Warszau 1983 w rc a m w ł el powsta y polskieZespół Izra już muzyc i n a n z li y e ycielami b Brylewski r. Wkrótc wie. Założ go: Robert e n z c y z weł Kelne u a m P a ł u w d d z e n o z u s R d ro eł Kelner z e s p ó ł na zespołu o go underg zys) i Paw ż z Maleo u o k tórej z ry J p K , ). n a e ts ra d o w a u o k g lt e R ry ako ns k (Ku Misty In (Kryzys, B przebasow Malejone t Izrael był s o „ je : le a rt ta e M b ły o k o Dare euter). R Rober t: „P zys. Ostatzastąpił g brakowało dowski (D abij faję”. rygady Kry N B „ ia m n u a s Wokalom lb a . a g o i m y g g y e w ru w o jn o d g y b j e d tu iedź yo s o grał swó cją powoln dczenia s to zapow ia ły się w trz ła a w y ś w b o y k d b a d y n o j e ieliśm rygady nia. A jed Nik t więc lent. na. Nie m nie próby B iński i ja. ci i uniesie by wały ta ś ip ie o L n ln k j e ó ra m w tu o s a żkie ej n elner, T o k a z y wać na si2 roku, cię koncer tow składzie: K czuje się a z ac z ą ł p i p oniec 198 y k to ł ln S y o . b d u z . o k T t ra ierun ował. że k to jes iesiąc espół Auro no we go k się nie uch y z a s a d ę, y przez m dem b y ł z m m ła ś ś k li li s a y z b m d j y ia il ie m prow ejściow : „Wcześn ch. To an e ga dk i Powoli w czasy. Prz ć.” Maleo na c o n g a ra rejestrow ia a g n z a z ra i ły g . y m z ę b a k zn okali w yłącznie ś m y mu z y k tórzy łach może Zamiast w tego grali liśmy się i. Ludzie, a o ik d w i y tm y u m r z y o z o ie p i utr radiow w zakres ył gitarę i zenia z na Famie cjantów z wa szkoła mek odłoż doświadc o o T w ić s ta ie o c s n n d a e e o n p rz ie as m mom w tedy , zaczęli p ie przyjdz była dla n W pe w ny „Dopiero lawiszach i więcej n k t: r a e je n u b , n o , e g n R y rz ia z ”. ita że re trumenty as k toś zasu z Viv grali na g wiedział, swoje ins odził do n y wiele c d h a c te n y w rz i ia p n m y im d gra ędzałe Świtalsk zacje. Kie zięła naulicznego próbę. Sp , Tomkiem ć specjali tąd się w a m S e . iw is z k z rt s a y u y -j z C z s u ra y Milo , Włodiwie pierw niemal pa zaczęliśm Kelnerem, Koreckim był właśc ię. To był s m to i ie ił lk o iw N A z , . d ą , m k ze nu rusz . To było spoza kla onikiewic Jarkiem G eptowało ojtkiem K c k W a z a z a 3 c 8 s 9 a ra 1 n łp la.” abierali k wietnia s z a wspó o jazzowe skład Izrae nnikarze n miejsce 25 rodowisk ie z ł Ś d . ia a m im ł m k li y ry a n rs z tó w nic ewinęło k o na s c h kiem Kinio zawie, z k Debiut sce mek Stań łynny –prz y w Wars o p d T o . ry z p : b n y rd rt a y H e b d b o bie formacji, dziwne kie łu stał się z y c z as . R roku w klu rzyli trzon ład zespo rzez dłużs o k p S ł y tw . , b d .” n y ry ta ia n b s a iv y u H iąz Maleo i V wod y w teriał obu filiśmy do zespó ł z w b! Rober t, grając ma ó rta, że tra s o ra fa k u 0 o e lt 0 g u w e 1 K ż ła lu z S d się prawie zwą Izrae Żyżelewic i Gąsior „Mieliśmy ła pod na ek Stopa był niejak a tr w m io o P ro ie p ż o ik tę g n s te e ł w k tóra w y ła tam sw u dołączy gdzie kiero mu powsta łego skład ie ta n s ó i k R o l ię D a z . D w . darDziki. festi zespołów Rogowski ” na legen sista Alik ć a w ykluł się ś b o m i ln ) te o o a p w j „W r Mo s k a, z k tóre iach cza utwó e zespoły”. ( Kultura, dzaju scen W nagran ół umiesz klub i sam p ”. z s e ję e z a rz F p u k ij y b n 986 ro anizowa Babilonu” pły ta „Na ’hutt W roku 1 brege, org tr Sam O kazuje się - „Idą ludzie io u P i łu o i, ” p k s la s e a z w F c le ją mie „ nagranie Dżu Wrób u z d o b y wa nym albu Pierwsze wek D żu amym rok s ła S m . o końc a. ty in . w ział m s zc ze zespole d wać (m d o je u w rt ło ier wż e rą c ta ju n s io li o b w k po k tórego p ac z ą ł ozosta z ”, p ł ja y ó c p rz s lu e o tó Z k . w , w icz larność chowa Re ż a mu z y k a wzięło Subotkiew sporą popu album „Du nagraniu as łem „Bo ją h o u d g tr o je s p y je , W rt a re . d 87 , ko n c e , Kult), mym roku „Biada, Bia W roku 19 in. Jarocin w tym sa sik (Armia ta zespołu a ię n ły s a p B je a z u n z s a o a n uk ). Pierw azała się d ysztof Ba s z a c zęść babilonie” 83 roku uk , m.in: Krz 9 w 1 ó ia). k ju y a z m u 6 m 8 ielu rana w yński (Arm ku 19 w g z ł a ro d n u ia z ” chos łoB W d a z j. d u s ie ia a B ty do Cze ), Tom y późn r c lt e u c ię s n (K o ie k a m e jc a a a n g an naście Rober t, gendą reg u zespołu Pa w e ł S z piero kilka orzyli go ertową z le as w yjazd w c z T c n o d ł. k o a p ę w s 9 o a 98 rał tr ustabiliz W roku 1 z e s p ó ł z ag końcu się w y p ru g d wacji skła


dużo takiej

Maleo, Viv

ian, Stopa,

Dżu Dżu (k

tóry zastąp ił basistę A ie). Robert: lika Dzikieg lucyjnym p o, „Pojechaliś my tam z ty rogramem - „Równe p o w o rewoPrawa”; „W urodzil się b e z p o wo du olny Naród ” itp.... Te te ”; „N ik t nie Czechów. B ksty były ś ył rok 1989 wietnie odb , ie tu ra ż n przed wielk e przez Czechos łow imi zmiana acji – na ko mi polityczn n c e rt ac h do c ho d y mi w czapek prz ziło do sce ez żołnierz n deptania y. Były to swoich właściwie koncert y Iz to pierwsze raela. Zach profesjonaln ow y waliśm y pełną kon się na scen e ie. Zespół zn trolę nad ty m a la , c zł o się na tym działo się znaleźć. miejscu, na Fantastyczn k tórym pow e h is to rie... I w yda inien preludium d je mi się, że o bry tyjskie to było swo g o w y ja zdu.” iste Niedługo po powrocie z Czechos łow mentalista acji do zesp Włodek Kin ołu dołączy iorski. Male ł multiinstru o: „Wpadł d zrobił wielk o nas jak m ie spustosze e te n ie o r . i M o u d siało minąć razu się w naszy trochę czas m riffow ym u zanim poła g ra n iu . Włodek jes pa ł muzyka, k tó t wielkim in rą robił wcze dy widualis ś n ie j p o wstawała p tą i jego partii s od kątem je olow ych. Tu go charak te ta j m u s ia ł wmontow ru, Początkow ać się w pe o były z ty wien organ m problemy iz . Łapał za w m. raz - a wozi ł tego całe m szystkie in strumenty nóstwo - ok na z powrotem aryny, saks ofony, flety do frazy od . Miał kłopo k tó re j za czął. Czasa ty nie. Ale W mi by wało łodek to do bardzo zaba skonały mu wzyk i błysk improwizac awicznie p je z charak ogodził sw terem nasze o je j muzyki. W niós ł świeżo ść, energię, oddając pe

rkusję Stop

zw ykłej rad

ości grania a jego prop były super” ozy. W roku 199 0 zespół w yjechał do Wielkiej Bry na zaprosze nie przyjac tanii iela - Marcin załatwił im a Millera, k tóry kilka konce rtów i prze nagrania w d e w s zy s legendarny tkim m Ariwa Stu do Mad Pro dio należąc fessora. Efe ym k tem tej w bum „1991 ypraw y by ” - jedna z ł alnajbardziej i najw yżej niesamowit ocenianych y ch polskich pły teriał zosta t. Robert: „M ł przygotow aany specja Chłopcy za lnie na w y częli przyg s p y. otow y wać dołączyłem go beze m do nich gra nie, jąc na klaw I to jego brz iszu Monop mienie daje ol. te j p ły cie trzeci w Liczyła się ymiar. też pomoc Dereka Fev mieliśmy ty riere’a. Cho lko 3 dni n ciaż a nagranie umiejętnoś a le d zi ęki jego ci i poziom owi sprzętu bić niemal zdążyliśmy wszystko. zro W Warsza jedynie jak w ie d o graliśmy ieś smaczk i.” Po powroc ie do kraju Izrael grał dużo konce m. in. w Ja rocinie 93, rtów, oraz na Odja W roku 199 zdach 94. 4 ukazał się koncertow czas konce y, nagrany rtów w Kra pod kowie i Bia łymstoku, a „Live 93”. Pły ta dosk lbum onale odda je nastrój k tów grupy. oncerZespół cora z więcej ko bardzo ciep n c e rt o w ał, był ło przyjmow a n y na w y s pracę nad n tę p a c h , za ow ym mate czął riałem... aż nie w roku n ie s p o d zi 1995 ogłos e wa ił swe rozw „Po prostu iązanie. Ro zakończyliś bert: my działaln ość. To w yn z moich natu ikało ralnych odc zuć. Nie mia aby dalej p łem podsta isać histori w, ę, k tóra już się w ypełn nie był zesp iła. To ół stworzo ny, aby zais sprzedawa tnieć na ry ć pły ty. Izra nk u i el miał do s rolę. W tak p e łn ienia swoją im czasie i w takim kra ju. Kontynu nie tego ty lko zaszkod o wa ziłoby grup ie.” Ostatni, p ożegnalny koncert m iał odbyć się cje zawsze


15.05.2005 w warszawskim klubie Remont. Nie doszedł on jednak do skutku z powodu agresywnego zachowania służb porządkowych. W roku 1997 „Gold Rock Studio” Roberta Brylewskiego wydało płytę „Izrael in dub” z dubowymi wersjami utworów zespołu opracowanymi przez Roberta. Później większość dyskografii wznowiła na CD firma W Moich Oczach a w roku 2006 ukazało się na rynku archiwalne DVD „Izrael w Koperniku live” (Metal Mind). Po namowach Piotrka Pitera Kołaja - organizatora Ostróda Reggae Festiwal, 20.08.2006 - po 11 latach przerwy, na scenie tego festiwalu Izrael spotkał się ponownie. Koncert został bardzo dobrze przyjęty, zespół zaprezentował się w swoim najlepszym składzie a za konsoletą zasiadł czołowy polski dub master Activator. W planach zespołu na rok 2007 znajduje się praca nad nową płytą (robocza nazwa „Magnetosfera”), koncerty za granicą oraz kilka wybranych środowiskowych koncertów w Polsce.

IZRAEL  

polish roots reggae band info

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you