Page 1

Σ Η Μ Ε ΡΑ Σ ΤΟ «9»

+

UTOPIALES ∆ιεθνές Φεστιβάλ ΕΦ στη Νάντη

3 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ DVD «Ιταλικές κωµωδίες» ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ

ΓAΛΛIA OI ΣOΣIAΛIΣTEΣ EΠIKYPΩNOYN THN EKΛOΓH OMΠPI – «ΣΦIΓΓA» H POYAΓIAΛ / ΣΕΛ. 16 Μπορεί το ταµιευτήριό σου να σε κάνει εκατοµµυριούχο; βλ. οπισθόφυλλο ∂∆√™ 34Ô TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008 ∞Ú. ʇÏÏÔ˘ 10.017 ∂Àƒø 1,30 (Ì DVD 3,00)

Eφιαλτικές προβλέψεις του OOΣA και προτροπή στις κυβερνήσεις

«Δώστε ρευστό ρίξτε τα επιτόκια» Π. Tσακλόγλου OIKONOMIKO ¶ANE¶I™THMIO

“Nα αυξηθούν οι δηµόσιες δαπάνες” Π. Aλεβιζάκης OIKONOMIKO E¶IME§HTHPIO

“Nα ενισχυθεί η αγοραστική δύναµη” Oργανωµένες προεκπτώσεις από τους εµπόρους /ΣΕΛ. 56 ΣE EΓKATAΛEIΨH ΠIKAΣO KAI MATIΣ

8 εκατ.

21 χώρες

0,4%

άνεργοι στα επόµενα δύο χρόνια

από τις 30 ίσως µπουν σε βαθειά ύφεση

αρνητική ανάπτυξη για τις 30 χώρες

EÈÙ·Á¤˜ ¿ÌÂÛ˘ ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛ˘, Ì›ˆÛË ÂÈÙÔΛˆÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙÔ˘ º¶A, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô OO™A ÁÈ· Ó· ÙÔÓˆı› Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. EȉfiÌ·Ù· Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο «ÌfiÓÔ˘˜» ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë E.E. Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ fï˜ ·ÚÁÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó. A˘Ù¿ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™∂§. 53-57

ME EPΩTHΣH ΓIΩPΓOY

Στη Bουλή το «κραχ» στην Yγεία «Aσκοπες και ατυχείς οι δηλώσεις του πρέσβη των HΠA» O °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Û˘ÓÂȉËÙ‹ ··Í›ˆÛË Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘. A¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢. A‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ Ú¤Û‚Ë H¶A ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÚÔ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜: «H ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ô‰ËÁ›Â˜». ™∂§. 19

ΣYΛΛAΛHTHPIA ΣHMEPA

Kαταλήψεις ετοιµάζουν οι φοιτητές ºÔÈÙËÙÈο Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Û‹ÌÂÚ· Î·È 48ˆÚË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ. ™˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÏԢΤÙÔ ÛÙÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Î·Ù·Ï‹„ÂȘ. EÂÈÛfi‰È· ¯ı˜ ÛÙË NÔÌÈ΋. ™∂§. 21

A ¶ O æ E I ™ ™E§. 2

Φαύλος κύκλος EΞETAΣTIKH H KINHΣH TΩN ΛOΓAPIAΣMΩN ΣHMEPA ΣTH BOYΛH

Διώξεις κατά Eφραίμ-Aρσένιου Παραπλανηθείς και ο νοµάρχης

Aργοπεθαίνει το Mουσείο Tεριάντ TË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË ÙÈÌ¿ ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘. ™∂§. 32

Aθώωσε και τους υπουργούς O ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ, ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙Â. «ºÙ·›ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ».

T· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ·¿Ù˘ Î·È Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ ‚ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ YËÚÂÛ›·˜ K·Ù¿ ÙÔ˘ •Âχ̷ÙÔ˜ BÚÒÌÈÎÔ˘ XÚ‹Ì·ÙÔ˜ ™Ù. °ÎÚfi˙Ô˜. £ÂAλ. Aλαβάνος ˆÚ› Èı·ÓfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Eπανάκληση και ΛÓËÛË ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·βίαιη προσαγωγή ÎÔ‡ AÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÈÙ˘ £ÂÛÛ·ÏÔτων δύο µοναχών ÎÔ¤‰ˆÓ ӛ΢. AÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ A.¶. ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË ‰›ˆÍ˘ EÊÚ·›Ì Î·È AÚÛ¤ÓÈÔ˘. ™∂§. 4-6


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

2 H

A ¢ E ™ M E Y T H

E º H M E P I ¢ A

I‰ÈÔÎÙËÛ›·: X. K. TE°O¶OY§O™ EK¢O™EI™ A.E. I‰Ú˘Ù‹˜: XPH™TO™ TE°O¶OY§O™ EΉfiÙ˘: £ANA™H™ TE°O¶OY§O™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: µ∞°°∂§∏™ ¶∞¡∞°O¶OY§O™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘: ™HºH™ ¶O§YMI§H™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EΉÔÛ˘: °IøP°O™ ¶A¶A¢O¶OY§O™ -TETPA¢H™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘: °π∞¡¡∏™ ¶∞¡∆∂§∞∫∏™ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ EΉÔÛ˘: BIKTøP NETA™

¶·Ú·ÁˆÁ‹: ºøTOEK¢OTIKH A.E. ∂ÎÙ‡ˆÛË: Ã.∫. ∆∂°O¶OY§O™ EK¢O™EI™ A.E. MINøO™ 10-16, 117 43 A£HNATH§. 2109296001, TE§EºA• 2109028311-12-13 E-mail: elef@enet.gr °Ú·ÊÂ›Ô BÔÚ. EÏÏ¿‰·˜: AÁÁÂÏ¿ÎË 8, £∂™™∞§ONIKH TËÏ. ΤÓÙÚÔ: 2310234244 (4 ÁÚ·Ì.), FAX 2310234534 °Ú·ÊÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘: ∏ƒ∞∫§∂πO, ÿӉ·ÎÔ˜ 12 TËÏ. ΤÓÙÚÔ: (2810) 343902-3,FAX (2810) 283005

ΑΠΟΨΕΙΣ

Στον κόσµο του Tύπου

Φαύλος κύκλος ΠPOBΛEΠEI ο OOΣA στην τελευταία έκθεσή του αύξηση κατά 8 εκατ. του αριθµού των ανέργων στον αναπτυγµένο κόσµο, αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης στις 30 χώρες-µέλη του (θετικούς, όµως, για την Eλλάδα), οικονοµική αβεβαιότητα και χαρακτηρίζει την κρίση ως τη χειρότερη από το 1982. MΠOPEI να αντιµετωπιστεί η κρίση µε τέτοιες δυσοίωνες, εφιαλτικές προβλέψεις, που προκαλούν φόβο στην κοινή γνώµη και ανησυχία σε όλες τις κοινωνικές τάξεις; Eίναι γνωστόν, ότι ο φόβος, όταν επιτείνεται από µαύρες προβλέψεις, προκαλεί πανικό, ο πανικός επιτείνει τον φόβο και δηµιουργείται φαύλος κύκλος, δηλαδή ό,τι χειρότερο για την οικονοµία, αφού παγώνει και παραλύει η αγορά. ΠPEΠEI, λοιπόν, να γίνουν κινήσεις αλλαγής του κλίµατος, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος και να υποχωρήσουν ο φόβος και ο πανικός. Oπως έλεγε ο Aνδρέας Παπανδρέου «η Oικονοµία δεν είναι µαθηµατικά, είναι ψυχολογία». KOINOΣ NOYΣ µπορεί να φανταστεί τι θα συµβεί, αν, υπό το κράτος του φόβου, οι πολίτες περιορίσουν τις αγορές τους στα στοιχειώδη µόνο και στα έσχατα όρια τις συνολικές δαπάνες για τη διαβίωσή τους. Θα πέσει ο τζίρος στην αγορά, οι επιχειρήσεις θα κάνουν απολύσεις και πολλές θα κλείσουν. Tο ίδιο θα συµβεί και στη βιοµηχανία και σε όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες. Tις συνέπειες µιας τέτοιας εξέλιξης θα τις πληρώσουν και όλοι όσοι θα περιορίσουν τις καταναλωτικές τους δαπάνες, διότι θα πλήξει

∏ «∂» ÛÙÔ IÓÙÂÚÓÂÙ www.enet.gr

H στροφή των Eργατικών

και τους ίδιους η τροφοδότηση της κρίσης, αφού θα δηµιουργηθεί φαύλος κύκλος. AΠOΣΠAΣMATIKA και όχι συντονισµένα και συλλογικά αλλά και αντιφατικά αντιµετωπίζει την κρίση η Eυρωπαϊκή Eνωση. Tα µέτρα-συστάσεις προς τα κράτη-µέλη, που παρουσιάζει σήµερα ο πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής Zοζέ Mπαρόζο είναι: Aυξήστε τα επιδόµατα στις ασθενείς οµάδες, πάρτε ασφαλιστικά µέτρα για τους εργαζόµενους και δώστε παροχές στους χαµηλόµισθους, για να αυξηθεί η αγοραστική τους δύναµη. Συνιστά, επίσης, διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις (έστω) αλλ’ αντιφατικά, αποτρέπει τις κυβερνήσεις από την αύξηση των δηµοσίων δαπανών. XPEIAZONTAI και άλλα τέτοιου είδους µέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης, που θα δηµιουργήσουν κλίµα αισιοδοξίας, ώστε να γίνει, κατά το δυνατόν, µε τον λιγότερο οδυνηρό τρόπο η έξοδος από την κρίση. Xρειάζονται λιγότερα, αν όχι και καθόλου µαθηµατικά, και περισσότερες εκδηλώσεις ενίσχυσης της καλής ψυχολογίας, για να κατανικηθεί ο φόβος. Περιέχει ισχυρή δόση αλήθειας η σύσταση καθηγητή: «Πώς θα αντιµετωπίσετε την κρίση; Mη βλέπετε τηλεόραση, µην ακούτε τις καταστροφολογικές ειδήσεις». EYΘYNEΣ για τη δηµιουργία καλού ψυχολογικού κλίµατος δεν έχουν µόνον οι κυβερνήσεις και οι καταναλωτές, αλλά στο µεγαλύτερο ποσοστό οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι δεν θα πρέπει να εκµεταλλεύονται την κρίση για το στενό προσωπικό τους συµφέρον σε βάρος του κοινωνικού συµφέροντος.

¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘∞fi ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ·Ó‹Î ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. [...] √ ∞ÏÈÛÙÂÚ ¡Ù¿ÚÏÈÓÁÎ ‰È¿‚·Û ¯ı˜ ÙÔÓ ÂÈ΋‰ÂÈÔ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ. ∂Áη٤ÏÂÈ„Â, ÂÍ ·Ó¿Á΢, ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ Û˘Ó‹„·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ›˜ Ô ∆fiÓÈ ªÏÂÚ Î·È Ô °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó ÚÈÓ ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›·, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÛÙËÚȯÙ› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ (ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi). ∏ Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚÂȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ӛΘ Î·È ÛÙË µÚÂÙ·Ó›· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢ÂϤ·Û Â›Û˘ ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο Û¯¤‰È·. ∞˘Ù‹ Ë Û‡ÓÙÔÌË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÙËΠ̠ÙÚfiÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi. [...] Ãı˜, ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ Î. ¡Ù¿ÚÏÈÓÁÎ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ‹Ù·Ó ÂÈÛÙÈÎfi˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi, ·Ó Î·È ·Ú¤Î·Ì„ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∏ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈ΋ fiÛÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ∂Ó·˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ›. [...] ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜, ÌÈ· ΛÓËÛË Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÏÈÁfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·. [...] TÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È È· ÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Ô˘ ÛÙÔ›¯ÂÈˆÓ·Ó Î¿ÔÙ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘. √ˆ˜, Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ¤Ó· ÛÎÔfi: Ó· ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ ÚÈÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› ·ÓÔȯٿ.

Τα όρια της παρέµβασης

TÔ˘ ¢IO°ENH KAMENOY

∆ÒÚ· Ô˘ –ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ TÔ˘ Piero Ostellino Ê¿ÛÌ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘– Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÎÔ˘Û Ì ۇÓÂÛË fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·fi ·‡ÚÈÔ. ∫¿ÔÈÔ˜ ı· ÙËÓ ÙÚ·‚¿ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ·’ ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· Ó· ÙËÚ› ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘. £· ¤Î·Ó ˆÛÙfiÛÔ Ï¿ıÔ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó –·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘– ¿ÎÔ˘Á ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوÓ. ∏ «ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوӻ Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÌÈ· ηٷÛÙ·ÏÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋. ∫¿ı ‡ÊÂÛË ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ –ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ Ë ·ÁÔÚ¿–, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «ÍÂÊÔÚÙÒÓÂÙ·È» ÂΛӘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Á·ıÒÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙË ˙‹ÙËÛË, ›Ù ÂÂȉ‹ Ë ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÎÔÚÂṲ̂ÓË Â›Ù ÂÂȉ‹ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› οÔ˘ ·ÏÏÔ‡. [...] ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ›ӷÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘’ fi„ÈÓ ÙËÓ «ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوӻ Î·È ÈÔ ÛˆÛÙ¿ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ –οÙÈ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÔÚıÒ˜ Ó· οÓÂÈ Ë KÂÓÙÚÈ΋ ∂˘Úˆ·˚΋ ∆Ú¿Â˙·– Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Î·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ.


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

13

Kόσμος BENEZOYE§A ME 21 KANONIOBO§I™MOY™ TO NAYTIKO TH™ XøPA™ KA§ø™OPI™E TH Pø™IKH MOIPA. EIPøNEIE™ A¶O H¶A

Yποδοχή µε... λάτιν και βότκα Oνόµασε το παιδί σου «Mπενίτο» και κέρδισε... 1.500 ευρώ ƒøª∏ ¢ÒÚÔ 1.500 ¢ÚÒ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi ÎfiÌÌ· ºÈ¿Ì· Û fiÛÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‚·Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ «ªÂÓ›ÙÔ» Ù· ·ÁfiÚÈ· Î·È «P·Ùۤϻ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ Ê·Û›ÛÙ· ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· ªÂÓ›ÙÔ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘. ∆Ô ºÈ¿Ì· Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÙˆ¯‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·˙ÈÏÈοٷ, ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘, Î·È fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÔÓfiÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ô‰Ôı› ÙÈÌ‹ ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ‰ÒÚÔ ı· ·ÊÔÚ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ı· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó ÙÔ 2009 Û ¤ÓÙ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiÔ˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏfi. ∆Ô ÔÛfi ı· ‰›‰ÂÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÁΘ Û ÚÔ‡¯· Î·È ÙÚfiÊÈÌ·. (¶ËÁ‹: ƒfiÈÙÂÚ)

∂›‰ÂÈÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ¤Î·Ó ¯ı˜ Ô ÚˆÛÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜, ÂÏÏÈÌÂÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·, Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ªÂÓقȤÓÙÂÊ ÛÙÔ ∫·Ú¿Î·˜, fiÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∆Û¿‚˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘. ∆Ô˘ £O¢øPH °. KANE§§OY ο Ναυτικό της Bενεζουέλας υποδέχτηκε µε 21 κανονιοβολισµούς τη ρωσική µοίρα που κατέπλευσε στο λιµάνι της Λα Γκουάιρα. Είναι η πρώτη φορά που ρωσικά πλοία αναπτύσσονται στο δυτικό ηµισφαίριο, περιοχή όπου θεωρείται ότι τον πρώτο ρόλο έχει το αµερικανικό Nαυτικό. Ο Τσάβες καλωσόρισε τα ρωσικά πλοία. Αποσκοπεί σε ρωσική βοήθεια για την κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα, σε ρωσικές επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και σε πολιτική υποστήριξη έναντι των ΗΠΑ, την επιρροή των οποίων στη Λατινική Αµερική θέλει να περιορίσει. Hδη ενδιαφέρον προς τη Ρωσία εκδή-

λωσε ο στενός σύµµαχος της Ουάσιγκτον, η Κολοµβία, που ανησυχεί και για τις ρωσικές κινήσεις και την υποστήριξη της Μόσχας στον Τσάβες και για τις πωλήσεις ρωσικών όπλων στη Βενεζουέλα.

Kοινά γυµνάσια Η Μπογκοτά ζητεί εγγυήσεις από τη Ρωσία, µε αφορµή τα κοινά ναυτικά γυµνάσια Ρωσίας-Βενεζουέλας στην Καραϊβική Θάλασσα, όπου έχει διαφορές µε τη χώρα του Τσάβες. Σε όλα αυτά, πάντως, η Ουάσιγκτον δείχνει ψύχραιµη. Ο εκπρόσωπος του αµερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ρώτησε χθες ειρωνικά τους δηµοσιογράφους αν τα ρωσικά πλοία συνοδεύονται από ρυµουλκά. Υποστήριξε ότι το ρωσικό Nαυτικό δεν είναι παρά η σκιά του άλλοτε κραταιού σοβιετικού Nαυτικού. Η ρωσική εµφάνιση στη Λατινική Αµερική έρχεται σε εποχή αβεβαιότητας για την περιοχή, καθώς η αµερικανική οικονοµία παραπαίει, η Κολοµβία ανησυχεί, η κυβέρνηση Μπους κυριολεκτικά δύει, ενώ η ανατέλλουσα κυβέρνηση Oµπάµα υπόσχεται να αλλάξει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Tσάβες για τις εκλογές Ο Τσάβες δήλωσε χθες ότι

τα αποτελέσµατα των πρόσφατων εκλογών για κυβερνήτες πολιτειών, δηµάρχους και συµβούλια, δηµοτικά και τοπικά, ήταν «νέα ήττα... και µάλιστα µεγάλη» για την αντιπολίτευση. Eκανε λόγο για «µεγάλη επαναστατική νίκη» που δείχνει ότι ο λαός θέλει να προχωρήσουν οι σοσιαλιστικές πολιτικές. Παραδέχτηκε ότι δεν µπορεί να ξαναξεκινήσει τη διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγµατος, ώστε να παραταθεί η θητεία του. Ο αναλυτής Λουίς Βιτσέντε Λέον της εταιρείας αναλύσεων Datanalisis εξέφρασε την άποψη ότι τα κέρδη που αποκόµισε η αντιπολίτευση στις εκλογές θα αναγκάσουν τον Τσάβες να εκπονήσει νέα στρατηγική για να ενισχύσει τη λαϊκή του υποστήριξη, πριν επιχειρήσει να ξαναλλάξει τη νοµοθεσία για τη θητεία του προέδρου. Ο Τσάβες, που βλέπει τα ταµεία του να µη γεµίζουν τόσο, τώρα που το πετρέλαιο έπεσε, συζητεί µέτρα λιτότητας για να µη µειώσει τις κοινωνικές παροχές και υπόσχεται να εργαστεί για να σταθεροποιηθεί η τιµή του πετρελαίου µεταξύ 80-100 δολαρίων το βαρέλι. (¶ËÁ¤˜: ∞ÛÔÛȤÈÙÂÓÙ, °·ÏÏÈÎfi, ƒfiÈÙÂÚ)

OÈ PÒÛÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó. T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ N·˘ÙÈÎÔ‡ Ù˘ BÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ¯·›ÚÔÓÙ·È. T· ÎÔÈÓ¿ Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÛÙËÓ K·Ú·˚‚È΋ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·...(ʈÙ. Reuters)


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

12

www

Πρόσωπο

τελειακαιπαυλα.κοσμ

Φωτογραφικό Πανόραμα MIA EK¶§HKTIKH ˘ËÚÂÛ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ http://www.panoramio.com/. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Google Î·È Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‚ϤÂÙ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ̤ۈ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘ e-¯¿ÚÙË Î·È ÙÔ˘ Google Earth. ∆Ș ʈÙÔÁڷʛ˜ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ πÛÙÔ‡, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›ÍÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÙÔ›·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. ∂ÈϤÔÓ Â›Ó·È ¤Ó· ηÏfi, ‡¯ÚËÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û·˜ ·Ú¯Â›ˆÓ Ì ÂÙÈΤÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯¿ÓÂÙ ٛÔÙ· Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ Û ¯ÚfiÓÔ dt fi,ÙÈ ˙ËÙ¿ÙÂ! ∫È ·Ó ›ÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο ηÏÔ›, ÙÔ panoramio ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ̋ӷ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜!

Οι σταρ bloggάρουν ME™ø TøN ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ blogs, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ηÎÔÚÔ·›ÚÂÙ· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ Lindsay Lohan, Ë Paris Hilton, Ë Kim Kardashian Î·È Ë Britney Spears Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ‰È¿ÛË̘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ blogging ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓfiÙÂÚË Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ηÎfi‚Ô˘Ï· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. ∆Ô http://www.buzznet.com/ Â›Ó·È Ë ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ô˘ ÌÔÚ›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ÂÈÛΤÙÂÛÙÂ, Ó· ‰È·‚¿˙ÂÙÂ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙÂ, ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÙ ̤ÏË. ∞Ó ¿ÓÙ· ı¤Ï·Ù ӷ ›ÛÙ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Û·˜ ÛÙ·Ú, ÙÒÚ· ÌÔÚ›ÙÂ!

Kριτική βιβλίου ENA KAINOYP°IO Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÂÏÏËÓÈÎfi site, Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙÔÓ πÛÙfi. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÙfiÌˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·È ÛÔ˘‰ÒÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ‚È‚Ï›Ô. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fi,ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚÔ, ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È Î·Ù·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈϤÍÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÁÔ‡ÛÙ· Û·˜ ÙÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ. ∆Ô http://www.diavasame.gr/ Â›Ó·È Â‡¯ÚËÛÙÔ Î·È Â‡ÎÔÏÔ ÛÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË, Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·. ∞Ó Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÙÂ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·Á·‹ÛÂÙ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ. EÈ̤ÏÂÈ·: MAPIA MY™TAKI¢OY mystamar@enet.gr

∏Ù·Ó Ô «Í¯·Ṳ̂ÓÔ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜». ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÂÈÏ‹. ∂›Ó·È ÙÔ ·ıËÙÈÎfi οÓÈÛÌ·. ∂˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ Ù· ÔÔ›· ͤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ

ͤÚÔ˘ÌÂ. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ·ıËÙÈÎfi οÓÈÛÌ· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË, ÙËÓ Î·Ú‰È·Î‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË; •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÚÔηÏ› ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ù·

Ó‹È· ¤ˆ˜ 5 ÂÙÒÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ·ıËÙÈÎfi οÓÈÛÌ· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÓÈÎÔÙ›ÓË 6 ÊÔÚ¤˜ ·Ú·¿Óˆ ·fi fi,ÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿; ªÈÏ¿Ì Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È º·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÷ڛÛÈÔ ªÔ˘ÓÙԇϷ.

XAPI™IO™ M¶OYNTOY§A™ καθηγητής Kαρδιολογίας και Φαρµακευτικής

«Tο ίδιο καταστροφικό, ενεργητικό και παθητικό κάπνισµα» T˘ O§YM¶IA™ §IAT™OY Τι εισπνέει ο παθητικός καπνιστής;

«Την επίδραση του παθητικού καπνίσµατος υφίσταται όποιος εκτίθεται σε περιβάλλον όπου υπάρχει ένας ή περισσότεροι καπνιστές. Το κάπνισµα είναι η µεγαλύτερη µάστιγα που απειλεί και θα συνεχίσει να απειλεί την κοινωνία µας αν δεν αλλάξουµε τρόπο ζωής». Ποιες οι διαφορές του από το ενεργητικό κάπνισµα;

«Από µελέτες έχει βρεθεί ότι το παθητικό, ή µάλλον το υποχρεωτικό κάπνισµα, γιατί υποχρεώνεται κάποιος να εκτεθεί σε προϊόντα του καπνίσµατος χωρίς να το θέλει, έχει τις ίδιες καταστροφικές επιδράσεις που έχει και το ενεργητικό κάπνισµα. Επιπλέον, πολλά από τα προϊόντα του καπνού που πηγαίνουν στο περιβάλλον δεν “φιλτράρονται” και ενδεχοµένως έχουν πιο καταστροφικές συνέπειες από αυτές που έχει το ενεργητικό κάπνισµα». Τι προκαλεί το παθητικό κάπνισµα;

«Το 36% όλων των θανάτων σε ηλικίες 35-69 ετών και το 30% των θανάτων που οφείλονται σε καρκίνο, οφείλονται στο κάπνισµα. Οι καπνιστές ζουν 13-14 χρόνια λιγότερο σε σχέση µε τους µη καπνιστές. Εκτός από τις καρδιοπάθειες, το κάπνισµα (ενεργητικό και παθητικό) αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία καρκίνου, όχι µόνο των πνευµόνων αλλά και του λάρυγγος, του οισοφάγου, του στοµάχου, του παγκρέατος, των νεφρών, της ουροδόχου κύστης, της µήτρας, της οξείας µυελογενούς λευχαιµίας. Προκαλεί χρόνια πνευµονοπάθεια και συµβάλλει στην πρόωρη γήρανση, εξασθένηση της µνήµης, κυρίως σε µεγαλύτερες ηλι-

κίες, σεξουαλική/στυτική δυσλειτουργία, ελάττωση της γονιµότητας, έλκος στοµάχου». Σε έναν χώρο µε καπνιστές, ποιος είναι σε χειρότερη θέση, ο παθητικός ή ο ενεργητικός καπνιστής;

«Εφ’ όσον ο παθητικός, ή µάλλον ο “υποχρεωµένος”, καπνιστής εκτίθεται συνεχώς σε περιβάλλον καπνιστών κινδυνεύει όπως και ο ενεργητικός καπνιστής. Ενδεχοµένως ο παθητικός καπνιστής (εφόσον είναι τυχερός) εκτίθεται λιγότερο στα “προϊόντα του καπνίσµατος” από ό,τι ο καπνιστής ο οποίος εκτίθεται συνεχώς. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 50.000 καρδιακοί θάνατοι στις ΗΠΑ οφείλονται στο παθητικό κάπνισµα. Πιστεύω ότι η επίδραση του παθητικού καπνίσµατος στη Ελλάδα είναι πολύ µεγαλύτερη, γιατί σχεδόν όλοι οι Eλληνες είµαστε παθητικοί καπνιστές. Κατά συνέπεια, 1.500-2.000 καρδιακοί θάνατοι τον χρόνο οφείλονται στο παθητικό κάπνισµα στη χώρα µας». Η έκθεση στο παθητικό κάπνισµα τι συνέπειες επιφέρει;

«Eκθεση σε παθητικό κάπνισµα αυξάνει αµέσως την αδρεναλίνη, την καρδιακή συχνότητα και την αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, προκαλεί δυσλειτουργία των αγγείων όλου του κυκλοφορικού συστήµατος. Η δυσλειτουργία αυτή κρατάει για 24 ώρες περίπου αν το άτοµο εκτεθεί σε περιβάλλον παθητικού καπνίσµατος µόνο για 30 λεπτά. Επίσης, σπουδαίο είναι και το γεγονός ότι τα αρχέγονα κύτταρα, τα οποία, εκτός των άλλων ιδιοτήτων που έχουν, σκοπό έχουν να επανορθώνουν οποιαδήποτε βλάβη έχει επέλθει στο αγγείο, δυσλειτουργούν τουλάχιστον για 24 ώρες, εφόσον ένα άτοµο εκτεθεί σε περιβάλλον παθητικού καπνίσµατος για 30 λεπτά. Oλα τα παραπάνω προδιαθέτουν σε ο-

ξεία θρόµβωση και γι’ αυτό τον λόγο µπορεί να προκληθεί οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ή και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο µετά από έκθεση σε παθητικό κάπνισµα». Πώς µπορεί να διαπιστωθεί η έκθεση στο παθητικό κάπνισµα;

«Στα άτοµα που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισµα, προϊόντα όπως η νικοτίνη είναι δυνατόν να ανιχνευθούν στο αίµα, στις τρίχες, στα νύχια». Η απαγόρευση του καπνίσµατος θα βελτιώσει την εικόνα;

«Μελέτες έχουν δείξει ότι απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους δηµόσιους κλειστούς χώρους είχε ως αποτέλεσµα την άµεση (εντός εβδοµάδος) ελάττωση των εµφραγµάτων κατά 1020%, ή και περισσότερο σε σχέση µε τη συχνότητα που υπήρχε πριν από την απαγόρευση του καπνίσµατος. Οι µελέτες αυτές προέρχονται τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από χώρες της Ευρώπης». Στη χώρα µας;

«Στην Ελλάδα από µια µελέτη που είχε κάνει η ΕΚΕ υπολογίζεται ότι έχουµε 20-22.000 εµφράγµατα τον χρόνο. Μια ελάττωση κατά 20% σηµαίνει ότι αν το κάπνισµα απαγορευτεί σήµερα σε όλους τους κλειστούς χώρους, µέσα στους επόµενους 12 µήνες θα έχουµε 4-5 χιλιάδες λιγότερα εµφράγµατα του µυοκαρδίου. Από την ίδια µελέτη έχει βρεθεί ότι 1 στους 10 Eλληνες που καταλήγουν

στο νοσοκοµείο µε έµφραγµα του µυοκαρδίου είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών. Το 93% των ασθενών κάτω των 50 ετών µε έµφραγµα του µυοκαρδίου ήταν καπνιστές». Γιατί τώρα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις το παθητικό κάπνισµα;

«Oσο εξελίσσεται η επιστήµη, υπάρχει συλλογή περισσότερων στοιχείων και αποδείξεις ότι το παθητικό κάπνισµα βλάπτει σηµαντικά την υγεία µας, οι οποίες δεν υπήρχαν παλιότερα. Ακόµα και για το ενεργητικό κάπνισµα δεν ήταν γνωστές οι καταστρεπτικές συνέπειες πριν από 50-60 χρόνια περίπου. Είναι τραγική ειρωνεία εάν σκεφτεί κανείς ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αµερική έδιναν δωρεάν τσιγάρα στους στρατιώτες κατά τον B’ Παγκόσµιο Πόλεµο». Τι έχετε να πείτε σε γονείς που µεγαλώνουν παιδιά µέσα σε σπίτι καπνιστών;

«Eχει βρεθεί ότι έκθεση σε παθητικό κάπνισµα έχει πιο καταστρεπτικά αποτελέσµατα στα παιδιά από ό,τι στους ενήλικες. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι νήπια 2 έως 5 ετών που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισµα απορροφούν νικοτίνη 6 φορές παραπάνω από ό,τι παιδιά 9 έως 14 ετών. Επίσης, έχει βρεθεί ότι γυναίκες που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να γεννήσουν παιδί µε συγγενή καρδιοπάθεια».


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

11

Πολιτική XPø™TA ™TI™ TPA¶EZE™ TO 25% TøN E™O¢øN TOY TO KYBEPNøN KOMMA KAI AKO§OY£EI TO ¶A™OK ME 13% ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛË, ÎÚ›ÛË, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·! ∆˘ °EøP°IA™ ¢AMA ο ποσό των 23.317.151 ευρώ δηλώνει στον ισολογισµό του 2007 η Νέα ∆ηµοκρατία ως αναλήψεις και εξοφλήσεις δανείων, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ανάληψη 45.900.000 από την Αγροτική Τράπεζα, 2.200.000 ευρώ δανείστηκε από την Εθνική Τράπεζα ο ΣΥΡΙΖΑ, 1.200.000 δηλώνει (γενικώς από τράπεζες) το ΚΚΕ. Αντίστοιχα το ΛΑΟΣ δηλώνει δάνειο 1.320.714 ευρώ. Η Ν.∆. πήρε κρατική χρηµατοδότηση (τακτική, εκλογική, εποµορφωτική) το 2007 το ποσό των 27.934.514 ευρώ, το ΠΑΣΟΚ το 2007 πήρε κρατική χρηµατοδότηση 25.216.921 ευρώ (σχεδόν όσο και το δάνειο), το ΚΚΕ 5.509.198, ο ΣΥΡΙΖΑ 3.974.165 ευρώ και το ΛΑΟΣ 2.019.248 ευρώ. Οι εισφορές µελών και βουλευτών των κοµµάτων αποδεικνύονται ισχνές: Στη Ν.∆ την περασµένη χρονιά ήταν 2.624.165 ευρώ, του ΠΑΣΟΚ την ίδια χρονιά ήταν µόλις 2.091.981, του ΚΚΕ (τα περισσότερα) 3.048.936, του ΣΥΡΙΖΑ 683.644 ευρώ, για το ΛΑΟΣ ήταν κατά δήλωσή του στον ισολογισµό µόλις 17.096 ευρώ.

Πρωταθλήτρια σε τραπεζικό δανεισµό η N.∆.

∆εν εµφανίζονται οι χορηγοί

Tα χρέη των κοµµάτων Η οικονοµική κατάσταση των τριών πολιτικών κοµµάτων, Νέας ∆ηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ αποδεικνύει ότι είναι εξαρτηµένα από την κρατική χρηµατοδότηση και τον τραπεζικό δανεισµό. ∆ηλαδή, µε εγγύηση το ποσοστό του κρατικού προϋπολογισµού (1,02/οοο) δανείζονται εκατοµµύρια ευρώ από τις τράπεζες. Σύµφωνα µε την επεξεργασία δηµοσιευθέντων ισολογισµών - δαπανών των πολιτικών κοµµάτων, που παρουσίασε ο Χριστόφορος Βερναρδάκης (Τµήµα Πολιτικών Eπιστηµών Πανεπιστηµίου Κρήτης) στο συνέδριο του Iδρύµατος Τσάτσου, τα τρία πολιτικά κόµµατα, κατά σειρά ΣΥΝ, ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία, είναι κόµµατα, σε ισοδύναµα σχεδόν ποσοστά, εξαρτηµένα από την κρατική χρηµατοδότηση (πίνακας). Στο ΚΚΕ η σχετική πηγή είναι πλειοψηφική. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «συνεπώς, είναι δεδοµένη η εξάρτηση των κοµµάτων από το κράτος και το τραπεζικό κεφάλαιο». Στην εισήγησή του ο Χρ. Βερναρδάκης διευκρινίζει ότι η συνεισφορά των µελών των κοµµάτων την τελευταία 11ετία είναι ελάχιστη. Το ΚΚΕ δηλώνει ότι τα υπόλοιπα έσοδα προέρχονται από οικονοµικές πηγές του κόµµατος και δεν καταφεύγει εύκολα σε δανεισµό. Τα χρέη του ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες υπολογίζονται στο 13% του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων για την περίοδο αυτή και προέρχονται από τραπεζικό δανεισµό. Στη Ν.∆. αυτό το ποσοστό αγγίζει το 25%. «Τα δάνεια των κοµµάτων (όπως φαίνεται στον πίνακα) ανακυκλώνονται όπως σε όλες τις επιχειρήσεις. Γεγονός που αποδεικνύει ότι όπως όλες οι επιχειρήσεις, τα κόµµατα είναι εξαρτηµένα από τις τράπεζες» βεβαιώνει ο Χρ. Βερναρδάκης, προσθέτοντας ότι η οικονοµική κατάσταση των κοµµάτων, ιδιαίτερα των δύο µεγάλων, δείχνει µεγάλη εξάρτηση από το κράτος και τον δανεισµό, αφού οφείλουν πολλά εκατοµµύρια ευρώ στις τράπεζες. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι «ακόµα και αν τα κόµµατα δανείζονται µε ευνοϊκούς όρους µεσαίων

νται τα πλήρη στοιχεία των χορηγών από τους ίδιους τους υποψηφίους και οι χορηγίες είναι ονοµαστικές. Ιδιαιτερότητα υπήρξε στην εκλογή Οµπάµα, ο οποίος βασίστηκε σε σηµαντικό βαθµό στη συνεισφορά εκατοµµυρίων πολιτών, που προσέφεραν µικρά ποσά ο καθένας. Μέχρι σήµερα υπήρχαν σχεδόν αποκλειστικά µεγάλοι χορηγοί. Στην Ευρώπη το οικονοµικό ζήτηµα των κοµµάτων διαφοροποιείται. Στην Αγγλία πρόσφατα υπήρξε ζήτηµα µε τη χρηµατοδότηση του Εργατικού Kόµµατος. Ο πρωθυπουργός βάλλεται για χρηµατοδότηση από άγνωστη πηγή. Στις ευρωπαϊκές χώρες όταν αποκαλυφθεί κάτι παράνοµο υπάρχουν συνέπειες. Στη Γαλλία, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο υπουργός Παιδείας Ζακ Λαγκ ξεπέρασε κατά 20.000 φράγκα τις επιτρεπτές δαπάνες κατά την προεκλογική περίοδο εξέπεσε από το βουλευτικό του αξίωµα. Στην Ελλάδα υπήρξε τεράστιο πρόβληµα το 1985 µε τον Μ. Κουτσόγιωργα, ως αρµόδιο υπουργό Εσωτερικών».

επιτοκίων της αγοράς, σηµασία έχει ότι το ποσοστό της κρατικής χρηµατοδότησης µπαίνει ως εγγύηση στις τράπεζες, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν ν’ αντιδράσουν στις εκάστοτε αποφάσεις των τραπεζών». Επίσης, επισηµαίνει ότι «τα πολιτικά κόµµατα έχουν µετεξελιχθεί από κόµµατα-θεσµούς εκπροσώπησης της κοινωνίας σε κόµµατα-επιχειρήσεις, εφόσον ο δανεισµός τους ανακυκλώνεται διαρκώς, µε εξαίρεση το ΚΚΕ, που σύµφωνα µε τα επίσηµα δηµοσιευθέντα στοιχεία δηλώνει ότι έχει έσοδα από κοµµατικές επιχειρήσεις». «Και όσο περνούν τα χρόνια και ο τραπεζικός δανεισµός αυξάνεται, φτάνουµε στα τελευταία 6-7 χρόνια, που τα κόµµατα είναι εντελώς εξαρτηµένα από τον τραπεζικό δανεισµό. Ενδεικτικό είναι ότι η Ν.∆. το 2007 έχει έσοδα 50% από τον κρατικό προϋπολογισµό, ελάχιστα από τα µέλη της κι ένα τεράστο ποσό των εξόδων της καλύπτεται από τραπεζικό δανεισµό ενώ, σηµειωτέον, αυξάνεται η κρατική επιχορήγηση των κοµµάτων σε απόλυτα µεγέθη. Ο Μίµης ∆αριώτης (υπεύθυνος οικονοµικών του ΣΥΝ που δανείστηκε ένα από τα µικρότερα ποσά) απαντά ότι «όταν χρειάστηκε, το κόµµα

δανείστηκε από την Εθνική Τράπεζα µε το επιτόκιο euribor συν 1,5-2%». Τα δάνεια των κοµµάτων (ετήσια και µακροπρόθεσµα) αποπληρώνονται µε την κρατική χρηµατοδότηση, σε ανοιχτό λογαριασµό. Ο Ανδρέας Καρίτζης, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΝ, διευκρινίζει ότι «η στάση που έχει κάποια πολιτική δύναµη πάνω στο ζήτηµα του ρόλου των τραπεζιτών στην κοινωνία και την οικονοµία εξαρτάται από την ιδεολογική και πολιτική του κατεύθυνση και όχι από την οικονοµική σχέση που έχει ο κάθε πολιτικός οργανισµός από συγκεκριµένες τράπεζες». «Ο δανεισµός οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον αρκετοί χορηγοί στα κόµµατα, τα οποία όµως έχουν “ανοιχτεί” αρκετά σε δαπάνες επενδύσεων (κτιριακής υποδοµής), λειτουργικών εξόδων και αναγκάζονται να δανείζονται», απαντά ο οικονοµολόγος και πρώην υπουργός Οικονοµικών Μανόλης ∆ρεττάκης, διευκρινίζοντας την ανάγκη διαφάνειας: «Στην Αµερική προεκλογικά, δίνονται στα πολιτικά κόµµατα εκατοντάδες εκατοµµύρια. Με τη διαφορά ότι εκεί οι χορηγοί γίνονται γνωστοί. Στις Ηνωµένες Πολιτείες δηµοσιοποιού-

«Τα δάνεια των κοµµάτων ανακυκλώνονται όπως σε όλες τις επιχειρήσεις. Γεγονός που αποδεικνύει ότι όπως αυτές και τα κόµµατα είναι εξαρτηµένα από τις τράπεζες»

Αναφερόµενος στη χώρα µας διευκρινίζει: «Το πρόβληµα είναι αν η επιχορήγηση των πολιτικών κοµµάτων επαρκεί για τις πραγµατικές τους ανάγκες. ∆εν επαρκεί, και το ζήτηµα είναι πώς καλύπτεται η διαφορά. Οι εισφορές των µελών των κοµµάτων είναι ασήµαντες. Τα κόµµατα προσφεύγουν σε χορηγίες, των οποίων οι εισφορές δεν καταγράφονται πουθενά. Λόγω του περιορισµού που υπάρχει για χορηγίες µέχρι ένα ποσό, δεν καταγράφονται οι χορηγίες ούτε στα έσοδα ούτε στις δαπάνες. Για τον λόγο αυτό υπάρχει µεγάλο πρόβληµα διαφάνειας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις εµφανίζονται ονόµατα χορηγών. Η πρώτη περίπτωση ήταν το σκάνδαλο Κοσκωτά, µε τα δύο εκατοµµύρια ευρώ υπέρ του ΠΑΣΟΚ, και η δεύτερη περίπτωση ήταν η επιταγή ενός εκατ. δολαρίων από τον εφοπλιστή Αλαφούζο προς τη Ν.∆». «Στην πράξη, τα κόµµατα υποβάλλουν έναν ισολογισµό, χωρίς να υποχρεώνονται να κρατούν βιβλία και δικαιολογητικά, όπως συµβαίνει στους δηµόσιους οργανισµούς. Ο ισολογισµός των κοµµάτων απασχολεί τη Βουλή τυπικά». Πώς γίνονται όλα αυτά; «Υπάρχει ένας µικρός αριθµός ανθρώπων, ερµητικά κλειστός κύκλος, γύρω από τον εκάστοτε αρχηγό του κόµµατος. Συνήθως µόνο ένα πρόσωπο –που βρίσκεται σε επαφή µε τον πρόεδρο– γνωρίζει από πού προέρχονται τα χρήµατα και πού πάνε». Γιατί συµβαίνουν; «Για να επιτύχει ένα σηµαντικό ποσοστό το κόµµα θα πρέπει να δαπανήσει ένα µεγάλο ποσό στη διαφήµιση. Οι συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις απαιτούν τεράστια δαπάνη που θα µπορούσε να περιοριστεί ή οι χορηγοί να γίνονται γνωστοί ώστε να γνωρίζουν οι εκλογείς ότι το κόµµα χρηµατοδοτείται». Προσθέτει ότι: «Τα ίδια συµβαίνουν µε τους υποψηφίους στις µεγάλες εκλογικές περιφέρειες, όπου δαπανώνται τεράστια ποσά. Το 1993, µετά τις εκλογές, µετείχα σε τηλεοπτική συζήτηση, στην οποία κάποιος εκλεγείς βουλευτής της Ν.∆. δήλωσε ότι στη Β’ Αθηνών ξόδεψε 300 εκατ. δραχµές. Αλλά ποτέ δεν έχει βρεθεί απολογισµός των εκλεγέντων βουλευτών». Συνεπώς, «ούτε οι ισολογισµοί και οι απολογισµοί των προεκλογικών δαπανών κοµµάτων και υποψηφίων δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Εκτός του ΚΚΕ, όπου η εκλογή γίνεται µε καθοδηγούµενη σταυροδοσία και δεν υπάρχουν δαπάνες, παρά ασήµαντες». ◆


10

| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

Προ-εκτάσεις ∆Ô˘ °π∞¡¡∏ ¶∞¡∆∂§∞∫∏ pantelak@ enet.gr

Το πρόβληµα «συγγράµµατα ΑΕΙ» TÔ˘ XPH™TOY B. MA™™A§A*

Yπήρχαν επιλογές È µÚÂÙ·ÓÔ› ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ º¶∞ ηٿ ‰˘fiÌÈÛÈ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙË °·ÏÏ›· ÂȉÔÙÔ‡Ó 100.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÂȉÔÙÔ‡Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ‰›ÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î.Ô.Î. (™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ, ÁÈ·Ù› Ôχ ·Ï¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ̤ÙÚÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜). ∆È ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿; √ÙÈ ˘‹Ú¯Â Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·‡Í·Ó·Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·, ˆ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û Â›Â‰Ô ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ˆ˜ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÛÎÏËÚÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ¿ÎÚˆ˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (fiˆ˜ ‡ÛÙÔ¯· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ∆˙¤È̘ °Î¿ÏÌÚÂ˚ı ÙË Û˘Óı‹ÎË ª¿·ÛÙÚȯ٠Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶), ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ùfi Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÈÛfiÙËÙ·, Ë ·ÓÂÚÁ›·,ÔÈ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó, ‰ËÏ·‰‹, ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙȘ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ Î·È «ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜» ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂχıÂÚ˜ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ ˘·ÁfiÚ¢·Ó Ù· ÂÚ›ÊËÌ· golden boys Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó...

πατρίδα µας είναι, ίσως, η µόνη χώρα που παρέχει δωρεάν βιβλία στους µαθητές και φοιτητές όλων των βαθµίδων. Αναµφίβολα, το µέτρο αυτό συνιστά µια προσφορά που σηµατοδοτεί το ενδιαφέρον της πολιτείας για παιδεία και εκπαίδευση των αυριανών πολιτών της. Με τον νόµο 3549/07 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές των ΑΕΙ να έχουν δικαίωµα επιλογής βιβλίου για κάθε διδασκόµενο µάθηµα, από εγκεκριµένο κατάλογο της κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη σχετική κρατική δαπάνη, περιπλέκει τις διαδικασίες διανοµής, δίνει δυνατότητες εµφάνισης παθογενειών και δηµιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό. ν ανατρέξουµε στην ιστορία «του δωρεάν βιβλίου», θα οδηγηθούµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: α) απαξίωση του δωρεάν, β) αποµάκρυνση του φοιτητή από την εκπαιδευτική διαδικασία και γ) µεγάλη παραγωγή χαµηλής ποιότητας βιβλίων. Οι στόχοι µας πρέπει να είναι: α) προσέλευση του φοιτητή στην αίθουσα διδασκαλίας, β) επικαιροποιηµένη γνώση και γ) άντληση πληροφορίας από έγκριτα βιβλία και το ∆ιαδίκτυο. Για την επίτευξη αυτών των στό-

Η

A

χων απαιτούνται: α) εµπλουτισµός των βιβλιοθηκών µε ικανό αριθµό καθιερωµένων βιβλίων για το κάθε µάθηµα (και ξενόγλωσσων), β) λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, γ) αύξηση των αναγνωστηρίων, δ) ελεύθερη πρόσβαση όλων των φοιτητών στο ∆ιαδίκτυο και ε) διαθεσιµότητα των παραδόσεων των διδασκόντων στην ιστοσελίδα της ακαδηµαϊκής µονάδας όπου διδάσκεται το µάθηµα. ε βάση αυτές τις προϋποθέσεις, ο φοιτητής θα συµµετέχει µε κριτική διάθεση στη µαθησιακή διαδικασία, θα ενισχυθεί η αλληλεπίδραση διδάσκοντος-διδασκοµένου και θα αποδεσµευτούν πόροι για φοιτητικές υποδοµές και έρευνα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο επιδιωκόµενος, µε τον ισχύοντα νόµο, στόχος της ελεύθερης επιλογής βιβλίου από τον φοιτητή δεν θα επιτευχθεί, γιατί αυτός θα επιλέξει, για προφανείς λόγους, το βιβλίο του διδάσκοντος. Επειδή όµως η παραπάνω πρόταση απαιτεί κάποιο χρόνο να καθιερωθεί, τόσο στους φοιτητές όσο και στους διδάσκοντες, η ακόλουθη διαδικασία, ίσως, θα µπορούσε να αποτελέσει την πρώτη προσέγγιση της προτεινόµενης λύσης στο ακανθώδες αυτό πρόβληµα για όλα τα ΑΕΙ της χώρας.

M

Για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος (και τα επόµενα, µέχρι τη δηµιουργία των προϋποθέσεων εφαρµογής της τελικής πρότασης) να γίνει προετοιµασία του ΥΠΕΠΘ και των ιδρυµάτων για την ακόλουθη διαδικασία: α) οι διδάσκοντες να διαθέτουν στις ιστοσελίδες των τµηµάτων τις παραδόσεις τους, β) να είναι αναρτηµένοι στις ιστοσελίδες οι κατάλογοι των προτεινόµενων βιβλίων για το κάθε µάθηµα (ήδη ισχύει), γ) να χορηγηθεί επίδοµα διδακτικών βιβλίων στον κάθε φοιτητή (µε κάρτα πιστωτικών µονάδων), δ) να ενισχυθούν οι βιβλιοθήκες µε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα διδακτικά βιβλία (µετά από προτάσεις των τµηµάτων), ε) να γίνει σχεδιασµός νέων αναγνωστηρίων και στ) να προωθηθεί η κουλτούρα ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης διδάσκοντος-διδασκοµένου. παραπάνω σταδιακή προσέγγιση της λύσης, που είναι συµβατή µε τη µαθησιακή διαδικασία, θα δηµιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που έχουν υιοθετηθεί εδώ και χρόνια από τις «έµπειρες» εκπαιδευτικά κοινωνίες. Η εµµονή µας σε µεθοδολογίες που γεννούν εκφυλιστικά φαινόµενα (τα βιώσαµε µε τον πλέον δραµατικό τρόπο στο πρόσφατο παρελθόν) δεν πρόκειται να βγάλουν την εκπαίδευσή µας από την υποβάθµιση.

Η

Για µια τέτοια προοπτική πρέπει να συµπορευτούµε όλοι: πολιτικά κόµµατα, εκπαιδευτική κοινότητα και πολίτες. Είναι καιρός να συµφωνήσουµε όλοι σε κάποιες σταθερές που θα δίνουν κύρος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδρύµατα µε άδειες αίθουσες και απουσία κριτικής διάθεσης για αφοµοίωση της γνώσης δεν διαµορφώνουν κοινωνία προσδοκιών. Η κοινωνία µας έχει ανάγκη από εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών για να επιβιώσει στο περιβάλλον του έντονου ανταγωνισµού. ιαθέτουµε αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό, αλλά όχι και ακαδηµαϊκά έγκυρες µαθησιακές προσεγγίσεις για να µεγιστοποιήσουµε το αποτέλεσµα των σπουδών στα ανώτατα εκπαιδευτικά µας ιδρύµατα. Αλήθεια, οι τόσο αξιόλογοι επιστήµονες που υπηρετούν στα ΑΕΙ µας και έχουν σπουδάσει σε γνωστά ιδρύµατα της αλλοδαπής πώς βιώνουν την απαξίωση του «δωρεάν» και την έλλειψη κριτικής αφοµοίωσης της γνώσης; Η εµπειρία τους και η φωνή τους είναι πολύτιµα στοιχεία για προσαρµογή της πορείας µας. * ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.∂. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ e-mail: cmassalas@uowm.gr

O ™TA£H™ §EI¶EI ™E A¢EIA

Πω-πω τρέλα! ∆IAΣTPOΦH και µιζέρια είναι η όλη φάση µε τον Eφραίµ ªÂ ÙÔÓ και τον Aρσένιο. Tέτοια περι∞¡¢ƒ∂∞ ουσία, τόσα λεφτά, τι τα χρειάƒ√Àª∂§πø∆∏ ζονταν; Θα τους συµµεριζόµουν αν είχαν σχέδιο, µόλις τα κονοµήσουν, να πετάξουν τα ράσα και να φύγουν για ντόλτσε βίτα στη Bραζιλία, τη Xαβάη, στη Xονολουλού! Mε δυο αλφαδιασµένες δίµετρες ο καθείς κι έναν ευνούχο να τους κάνει αέρα. TETOIA παράνοια! Nα κάνεις τόσες απάτες, µηχανορραφίες, µπαγαποντιές, για να παριστάνεις τον αυτοκράτορα σ’ ένα ζάπλουτο µοναστήρι... Πόση ηδονή µπορεί να σου προσφέρει µια θωρακισµένη Mερσεντές κι ένα ελικόπτερο; Ή η εξουσία πάνω σε εκατό καλόγηρους; ∆EN είναι κακή ιδέα να ’χεις χρήµα και δύναµη. Για ν’ αγοράσεις ελεύθερο χρόνο, να µη δουλεύεις, να κάνεις την πλάκα σου, τα γούστα σου, να ταξιδεύεις. Nα ’σαι, λέει, νέος, ωραίος και υγιής, ν’ αγοράσεις µια Tζάγκουαρ κάµπριο, ένα γαµάουα κότερο και να ζήσεις ζωή

και κότα µε τα φιλαράκια σου και τα γκοµενάκια σου. Kι όποιος πληβείος σ’ ενοχλήσει να φάει χώµα! ∆εν αντιλέγω σ’ αυτό. Σχεδόν το επικροτώ. AΛΛA άµα είσαι παππουδερί και δεν µπορείς να πάρεις τα πόδια σου, χαπακώνεσαι για την πίεση, το σάκχαρο, το κυκλοφορικό και παριστάνεις τον πλέι µπόι, γίνεσαι γελοίος. Θα µείνεις καµιά µέρα των ηµερών στον τόπο από έµφραγµα, προσπαθώντας να… επιδαψιλεύσεις τη δίµετρη, και δεν θα σε κλάψουνε ούτε οι ρέγκες... EINAI ακόµη χειρότερο, µια ζωή ολόκληρη ν’ αγωνιάς για να µαζέψεις χρήµα, σαν τον Σκρουτζ Mακ Nτακ, και να µην το απολαµβάνεις, να µην το γλεντάς. Aυτό δεν είναι απλώς βλακεία· είναι αρρώστια! Yπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν πλούσιοι ή είχαν την ικανότητα, το κοκαλάκι της νυχτερίδας, κι έβγαλαν χρήµατα πολλά. Xαλάλι τους άµα τους δίνουν χαρά! Eχω γνωρίσει όµως πολλούς δυστυχείς που ’ναι πρεζόνια µε τα λεφτά. Λες και θα τα πάρουν µαζί τους στον άλλο κόσµο. Θα τους θάψουν σαν

τους Φαραώ µαζί µε το χρυσάφι. OI αρχαίοι θεωρούσαν ύβριν τον υπερβολικό πλούτο. Mια έπαυλη φτάνει. Tι τα θες εκατό σπίτια; Eνα σκάφος κι ένα ελικόπτερο αρκεί. Aπό κει και πέρα γίνεται αρρώστια, διαστροφή! Aµα δουλεύεις µια ζωή για να τ’ αφήσεις όλα έτοιµα στα παιδιά σου, θα γίνουν µαλακισµένα. ∆εν το καταλαβαίνεις; BEBAIΩΣ υπάρχουν άνθρωποι που τους εξιτάρει το επιχειρείν. Eτσι είναι η ζωή τους. Aυτό τους αρέσει. N’ αρπάζουν τις ευκαιρίες, να παίρνουν ρίσκα, να παλεύουν, να κάνουν καινοτοµίες. Aν τους το αφαιρέσεις αυτό και τους στείλεις µε δύο ασυγκράτητα - ανερυθρίαστα «µωρά» για διακοπές στη Xαβάη, θα σαλτάρουν, θα µαραζώσουν. Για κείνους η πιο ερεθιστική γκόµενα είναι η επιχείρησή τους. ∆εν συµφωνώ, αλλά τους κατανοώ. AYTOYΣ που δεν µπορώ να συµµεριστώ µε τίποτα, είναι ο Eφραίµ και ο Aρσένιος. Γιατί τα ’καναν όλα αυτά; Tι τους λείπει; Tι έχουν ανάγκη πραγµατικά; Tόση µιζέρια, τέτοια διαστροφή! Πω-πω τρέλα, Θεέ µου!


10

| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

Προ-εκτάσεις ∆Ô˘ °π∞¡¡∏ ¶∞¡∆∂§∞∫∏ pantelak@ enet.gr

Το πρόβληµα «συγγράµµατα στα ΑΕΙ» TÔ˘ XPH™TOY B. MA™™A§A*

Yπήρχαν επιλογές È µÚÂÙ·ÓÔ› ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ º¶∞ ηٿ ‰˘fiÌÈÛÈ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙË °·ÏÏ›· ÂȉÔÙÔ‡Ó 100.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÂȉÔÙÔ‡Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ‰›ÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î.Ô.Î. (™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ, ÁÈ·Ù› Ôχ ·Ï¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ̤ÙÚÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜). ∆È ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿; √ÙÈ ˘‹Ú¯Â Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·‡Í·Ó·Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·, ˆ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û Â›Â‰Ô ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ˆ˜ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÛÎÏËÚÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ¿ÎÚˆ˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (fiˆ˜ ‡ÛÙÔ¯· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ∆˙¤È̘ °Î¿ÏÌÚÂ˚ı ÙË Û˘Óı‹ÎË ª¿·ÛÙÚȯ٠Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶), ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ùfi Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÈÛfiÙËÙ·, Ë ·ÓÂÚÁ›·,ÔÈ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó, ‰ËÏ·‰‹, ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙȘ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ Î·È «ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜» ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂχıÂÚ˜ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ ˘·ÁfiÚ¢·Ó Ù· ÂÚ›ÊËÌ· golden boys Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó...

πατρίδα µας είναι, ίσως, η µόνη χώρα που παρέχει δωρεάν βιβλία στους µαθητές και φοιτητές όλων των βαθµίδων. Αναµφίβολα, το µέτρο αυτό συνιστά µια προσφορά που σηµατοδοτεί το ενδιαφέρον της πολιτείας για παιδεία και εκπαίδευση των αυριανών πολιτών της. Με τον νόµο 3549/07 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές των ΑΕΙ να έχουν δικαίωµα επιλογής βιβλίου για κάθε διδασκόµενο µάθηµα, από εγκεκριµένο κατάλογο της κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη σχετική κρατική δαπάνη, περιπλέκει τις διαδικασίες διανοµής, δίνει δυνατότητες εµφάνισης παθογενειών και δηµιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό. ν ανατρέξουµε στην ιστορία «του δωρεάν βιβλίου», θα οδηγηθούµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: α) απαξίωση του δωρεάν, β) αποµάκρυνση του φοιτητή από την εκπαιδευτική διαδικασία και γ) µεγάλη παραγωγή χαµηλής ποιότητας βιβλίων. Οι στόχοι µας πρέπει να είναι: α) προσέλευση του φοιτητή στην αίθουσα διδασκαλίας, β) επικαιροποιηµένη γνώση και γ) άντληση πληροφορίας από έγκριτα βιβλία και το ∆ιαδίκτυο. Για την επίτευξη αυτών των στό-

Η

A

χων απαιτούνται: α) εµπλουτισµός των βιβλιοθηκών µε ικανό αριθµό καθιερωµένων βιβλίων για το κάθε µάθηµα (και ξενόγλωσσων), β) λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, γ) αύξηση των αναγνωστηρίων, δ) ελεύθερη πρόσβαση όλων των φοιτητών στο ∆ιαδίκτυο και ε) διαθεσιµότητα των παραδόσεων των διδασκόντων στην ιστοσελίδα της ακαδηµαϊκής µονάδας όπου διδάσκεται το µάθηµα. ε βάση αυτές τις προϋποθέσεις, ο φοιτητής θα συµµετέχει µε κριτική διάθεση στη µαθησιακή διαδικασία, θα ενισχυθεί η αλληλεπίδραση διδάσκοντος-διδασκοµένου και θα αποδεσµευτούν πόροι για φοιτητικές υποδοµές και έρευνα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο επιδιωκόµενος, µε τον ισχύοντα νόµο, στόχος της ελεύθερης επιλογής βιβλίου από τον φοιτητή δεν θα επιτευχθεί, γιατί αυτός θα επιλέξει, για προφανείς λόγους, το βιβλίο του διδάσκοντος. Επειδή όµως η παραπάνω πρόταση απαιτεί κάποιο χρόνο να καθιερωθεί, τόσο στους φοιτητές όσο και στους διδάσκοντες, η ακόλουθη διαδικασία, ίσως, θα µπορούσε να αποτελέσει την πρώτη προσέγγιση της προτεινόµενης λύσης στο ακανθώδες αυτό πρόβληµα για όλα τα ΑΕΙ της χώρας.

M

Για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος (και τα επόµενα, µέχρι τη δηµιουργία των προϋποθέσεων εφαρµογής της τελικής πρότασης) να γίνει προετοιµασία του ΥΠΕΠΘ και των ιδρυµάτων για την ακόλουθη διαδικασία: α) οι διδάσκοντες να διαθέτουν στις ιστοσελίδες των τµηµάτων τις παραδόσεις τους, β) να είναι αναρτηµένοι στις ιστοσελίδες οι κατάλογοι των προτεινόµενων βιβλίων για το κάθε µάθηµα (ήδη ισχύει), γ) να χορηγηθεί επίδοµα διδακτικών βιβλίων στον κάθε φοιτητή (µε κάρτα πιστωτικών µονάδων), δ) να ενισχυθούν οι βιβλιοθήκες µε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα διδακτικά βιβλία (µετά από προτάσεις των τµηµάτων), ε) να γίνει σχεδιασµός νέων αναγνωστηρίων και στ) να προωθηθεί η κουλτούρα ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης διδάσκοντος-διδασκοµένου. παραπάνω σταδιακή προσέγγιση της λύσης, που είναι συµβατή µε τη µαθησιακή διαδικασία, θα δηµιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που έχουν υιοθετηθεί εδώ και χρόνια από τις «έµπειρες» εκπαιδευτικά κοινωνίες. Η εµµονή µας σε µεθοδολογίες που γεννούν εκφυλιστικά φαινόµενα (τα βιώσαµε µε τον πλέον δραµατικό τρόπο στο πρόσφατο παρελθόν) δεν πρόκειται να βγάλουν την εκπαίδευσή µας από την υποβάθµιση.

Η

Για µια τέτοια προοπτική πρέπει να συµπορευτούµε όλοι: πολιτικά κόµµατα, εκπαιδευτική κοινότητα και πολίτες. Είναι καιρός να συµφωνήσουµε όλοι σε κάποιες σταθερές που θα δίνουν κύρος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδρύµατα µε άδειες αίθουσες και απουσία κριτικής διάθεσης για αφοµοίωση της γνώσης δεν διαµορφώνουν κοινωνία προσδοκιών. Η κοινωνία µας έχει ανάγκη από εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών για να επιβιώσει στο περιβάλλον του έντονου ανταγωνισµού. ιαθέτουµε αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό, αλλά όχι και ακαδηµαϊκά έγκυρες µαθησιακές προσεγγίσεις για να µεγιστοποιήσουµε το αποτέλεσµα των σπουδών στα ανώτατα εκπαιδευτικά µας ιδρύµατα. Αλήθεια, οι τόσο αξιόλογοι επιστήµονες που υπηρετούν στα ΑΕΙ µας και έχουν σπουδάσει σε γνωστά ιδρύµατα της αλλοδαπής πώς βιώνουν την απαξίωση του «δωρεάν» και την έλλειψη κριτικής αφοµοίωσης της γνώσης; Η εµπειρία τους και η φωνή τους είναι πολύτιµα στοιχεία για προσαρµογή της πορείας µας. * ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.∂. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ e-mail: cmassalas@uowm.gr

O ™TA£H™ §EI¶EI ™E A¢EIA

Πω-πω τρέλα! ∆IAΣTPOΦH και µιζέρια είναι η όλη φάση µε τον Eφραίµ ªÂ ÙÔÓ και τον Aρσένιο. Tέτοια περι∞¡¢ƒ∂∞ ουσία, τόσα λεφτά, τι τα χρειάƒ√Àª∂§πø∆∏ ζονταν; Θα τους συµµεριζόµουν αν είχαν σχέδιο, µόλις τα κονοµήσουν, να πετάξουν τα ράσα και να φύγουν για ντόλτσε βίτα στη Bραζιλία, τη Xαβάη, στη Xονολουλού! Mε δυο αλφαδιασµένες δίµετρες ο καθείς κι έναν ευνούχο να τους κάνει αέρα. TETOIA παράνοια! Nα κάνεις τόσες απάτες, µηχανορραφίες, µπαγαποντιές, για να παριστάνεις τον αυτοκράτορα σ’ ένα ζάπλουτο µοναστήρι... Πόση ηδονή µπορεί να σου προσφέρει µια θωρακισµένη Mερσεντές κι ένα ελικόπτερο; Ή η εξουσία πάνω σε εκατό καλόγηρους; ∆EN είναι κακή ιδέα να ’χεις χρήµα και δύναµη. Για ν’ αγοράσεις ελεύθερο χρόνο, να µη δουλεύεις, να κάνεις την πλάκα σου, τα γούστα σου, να ταξιδεύεις. Nα ’σαι, λέει, νέος, ωραίος και υγιής, ν’ αγοράσεις µια Tζάγκουαρ κάµπριο, ένα γαµάουα κότερο και να ζήσεις ζωή

και κότα µε τα φιλαράκια σου και τα γκοµενάκια σου. Kι όποιος πληβείος σ’ ενοχλήσει να φάει χώµα! ∆εν αντιλέγω σ’ αυτό. Σχεδόν το επικροτώ. AΛΛA άµα είσαι παππουδερί και δεν µπορείς να πάρεις τα πόδια σου, χαπακώνεσαι για την πίεση, το σάκχαρο, το κυκλοφορικό και παριστάνεις τον πλέι µπόι, γίνεσαι γελοίος. Θα µείνεις καµιά µέρα των ηµερών στον τόπο από έµφραγµα, προσπαθώντας να… επιδαψιλεύσεις τη δίµετρη, και δεν θα σε κλάψουνε ούτε οι ρέγκες... EINAI ακόµη χειρότερο, µια ζωή ολόκληρη ν’ αγωνιάς για να µαζέψεις χρήµα, σαν τον Σκρουτζ Mακ Nτακ, και να µην το απολαµβάνεις, να µην το γλεντάς. Aυτό δεν είναι απλώς βλακεία· είναι αρρώστια! Yπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν πλούσιοι ή είχαν την ικανότητα, το κοκαλάκι της νυχτερίδας, κι έβγαλαν χρήµατα πολλά. Xαλάλι τους άµα τους δίνουν χαρά! Eχω γνωρίσει όµως πολλούς δυστυχείς που ’ναι πρεζόνια µε τα λεφτά. Λες και θα τα πάρουν µαζί τους στον άλλο κόσµο. Θα τους θάψουν σαν

τους Φαραώ µαζί µε το χρυσάφι. OI αρχαίοι θεωρούσαν ύβριν τον υπερβολικό πλούτο. Mια έπαυλη φτάνει. Tι τα θες εκατό σπίτια; Eνα σκάφος κι ένα ελικόπτερο αρκεί. Aπό κει και πέρα γίνεται αρρώστια, διαστροφή! Aµα δουλεύεις µια ζωή για να τ’ αφήσεις όλα έτοιµα στα παιδιά σου, θα γίνουν µαλακισµένα. ∆εν το καταλαβαίνεις; BEBAIΩΣ υπάρχουν άνθρωποι που τους εξιτάρει το επιχειρείν. Eτσι είναι η ζωή τους. Aυτό τους αρέσει. N’ αρπάζουν τις ευκαιρίες, να παίρνουν ρίσκα, να παλεύουν, να κάνουν καινοτοµίες. Aν τους το αφαιρέσεις αυτό και τους στείλεις µε δύο ασυγκράτητα - ανερυθρίαστα «µωρά» για διακοπές στη Xαβάη, θα σαλτάρουν, θα µαραζώσουν. Για κείνους η πιο ερεθιστική γκόµενα είναι η επιχείρησή τους. ∆εν συµφωνώ, αλλά τους κατανοώ. AYTOYΣ που δεν µπορώ να συµµεριστώ µε τίποτα, είναι ο Eφραίµ και ο Aρσένιος. Γιατί τα ’καναν όλα αυτά; Tι τους λείπει; Tι έχουν ανάγκη πραγµατικά; Tόση µιζέρια, τέτοια διαστροφή! Πω-πω τρέλα, Θεέ µου!


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

9

Εν-στάσεις

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

∆Ô ‰›ÏËÌÌ· ÙÔ˘ «Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˘» TÔ˘ ¢IONY™H BENIEPATOY* ς µαθητές της τότε (1966) 5ης Γυµνασίου µαθαίναµε στο µάθηµα της Λογικής το περίφηµο «τρίληµµα του Λεϊβνιτίου» (πρόκειται για τον σπουδαίο Γερµανό φιλόσοφο και µαθηµατικό Gottfried Leibniz): «Αν ο κόσµος δεν ήταν τέλειος, ο δηµιουργός του είτε δεν θα ήθελε, είτε δεν θα γνώριζε, είτε δεν θα µπορούσε να τον κάνει τέλειο. Αλλά θέλει (ως πανάγαθος), γνωρίζει (ως πάνσοφος) και µπορεί (ως παντοδύναµος). Aρα, ο κόσµος είναι τέλειος, ο καλύτερος δυνατός». Αν µεταφέρουµε την παραπάνω συλλογιστική (µε το συµπέρασµα της οποίας πολλοί µπορεί ευλόγως να διαφωνούν) στην καθ’ ηµάς πολιτική επικαιρότητα, οδηγούµαστε στο δίληµµα που απασχόλησε τον κ. Τατούλη και τον οδήγησε τελικά εκτός κυβερνώντος κόµµατος: Αφού στη χώρα µας µε το πρωθυπουργο-κεντρικό πολιτικό σύστηµα επικρατεί η διαφθορά και διαπλοκή, ο εκάστοτε πρωθυπουργός είτε την γνωρίζει και την υποθάλπει (συνυπεύθυνος ή «µπαγάσας») είτε δεν την ανέχεται µεν, αλλά και δεν την γνωρίζει (εκτός πραγµατικότητος ή …«χαζός»). Υπό το πρίσµα της παραπάνω λογικής, το ότι ο κ. Τατούλης θεώρησε τον κ. Καραµανλή συνυπεύθυνο είναι τελικά λιγότερο απαξιωτικό για τον κ. πρωθυπουργό. Το δυστύχηµα για τον κ. Τατούλη είναι ότι το ανωτέρω δίληµµα θα µπορούσε να εφαρµοστεί ευθέως και για τον ίδιο. Ως υφυπουργός Πολιτισµού θα έπρεπε να γνωρίζει και να µην έχει ανεχθεί όσα ουκ ολίγα συνέβαιναν επί θητείας του υφισταµένου του κ. Ζαχόπουλου. Και γενικότερα, βέβαια, το θέαµα πολλών βουλευτών, που καθίστανται επικριτικοί µόνον εφόσον αποµακρυνθούν από την κυβέρνηση, δηµιουργεί σκέψεις ελάχιστα κολακευτικές. Πέραν αυτού, ο κ. Τατούλης εµφανίζεται να ανακαλύπτει τη διαπλοκή µόνο µετά την αποκάλυψη της υπόθεσης Βατοπεδίου. ∆εν διαφώνησε ανοικτά µε τον αρχηγό του κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόµµατος ούτε αποχώρησε αυτοβούλως από τη Νέα ∆ηµοκρατία όταν διαπίστωσε ότι δεν µπορεί να απέχει από την αρνητική δηµόσια κριτική εναντίον της κυβέρνησης. Αντίθετα, έπεσε στην παγίδα κάποιου δηµοσιογράφου και έσπευσε να καταγγείλει τα «αυτονόητα», τα οποία όµως (ως αυτονόητα) είναι εξ ορισµού περιττό να καταγγέλλονται. Σπεύδω βεβαίως να διευκρινίσω ότι το παραπάνω δίληµµα (συνυπεύθυνος ή εκτός πραγµατικότητος) είναι υπεραπλουστευτικό και αδικεί εν µέρει τόσο τον κ. Τατούλη όσο και τους δύο τελευταίους (αµφοτέρους «καταλληλοτέρους») πρωθυπουργούς της χώρας. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και των συµβιβασµών. Και ασφαλώς δεν είναι εφικτό για κανέναν πρωθυπουργό να γνωρίζει όλες τις ατασθαλίες και κοµπίνες που διαπράττονται από στελέχη της κυβερνητικής εξουσίας, διότι δεν είναι «πάνσοφος». Απαιτείται όµως να είναι επαρκώς διορατικός, ώστε τα σκάνδαλα που «ξετρυπώνει» και αποκαλύπτει η αντιπολίτευση και οι δηµοσιογράφοι να έχει αποκαλύψει πρώτος ο ίδιος µε κατάλληλους δικούς του µηχανισµούς. Επιπλέον, επειδή δεν είναι ούτε «παντοδύναµος», θα µπορούσαν να του συγχωρηθούν και κάποιοι συµβιβασµοί, υπό την αυστηρή προϋπόθεση όµως ότι ως πολιτικός εξακολουθεί να υπηρετεί όχι το προσωπικό, αλλά το δηµόσιο συµφέρον. (Παραµένει δηλαδή κατ’αρχήν «αγαθός».) Eτσι, λοιπόν, ακόµα και αν οι εκάστοτε «καταλληλότεροι» πρωθυπουργοί απαλλαγούν από το ακανθώδες δίληµµα «µπαγάσας ή …χαζός», αδυνατούν να καταδείξουν ότι είναι αρκούντως αγαθοί, σοφοί και δυνατοί, ώστε να κυβερνήσουν κατά τρόπο στοιχειωδώς αποδεκτό. Η δε κοινή γνώµη, πολύ µακριά από την αισιοδοξία του Leibniz ότι ο κόσµος µας είναι «ο καλύτερος δυνατός», τείνει να πιστεύει ότι η πολιτική ζωή στη χώρα είναι η χειρότερη δυνατή. Συνακόλουθα, το γνωστό δίληµµα των δηµοσκοπήσεων περί του καταλληλότερου πρωθυπουργού µεταξύ του κ. Καραµανλή και του κ. Παπανδρέου έχει από καιρό µετατραπεί σε τρίληµµα, µε την απάντηση «κανείς από τους δύο» σε ανοδική πορεία. Αν µάλιστα το «κανείς από τους δύο» υπερβεί το 50%, ένας «σοφός» πρωθυπουργός θα έπρεπε να αντιληφθεί ότι ήρθε η ώρα να επιδείξει πολιτικό θάρρος («δυνατός») και να παραιτηθεί για το καλό του τόπου («αγαθός»). Επειδή όµως οι παραπάνω ιδιότητες είναι ιδιαίτερα σπάνιες για Eλληνα πολιτικό, αν τις είχε, θα ήταν πράγµατι και ο καταλληλότερος. * ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ π·ÙÚÈ΋˜

To˘ °I∞NNH K∞§∞´TZH

πρωί πρωί από το υπουργείο Εξωτερικών, όπου η Ντόρα Μπακογιάννη θα παρουσιάσει την ελληνική έκδοση της έκθεσης Στερν. Στη συνέχεια θα µιλήσει στην Eπιτροπή Περιβάλλοντος της Bουλής και θα ακολουθήσουν συναντήσεις µε τους ∆ηµήτρη Σιούφα και Γιώργο Παπανδρέου. Ο κύκλος θα κλείσει το µεσηµέρι µε επίσκεψη στον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε. Ας ελπίσουµε ότι οι αρµόδιοι δεν θα µείνουν στα συνήθη ευχολόγια. Ã.∆∑.

Aπειλές Επιτροπές κατοίκων, παράλληλα µε τον ΛΑΟΣ, διοργανώνουν σε αθηναϊκές γειτονιές –όπου υπάρχει αισθητή συγκέ-

!

¡· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó ‚È·›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Ô ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ∂ÊÚ·›Ì Î·È Ô ÌÔÓ·¯fi˜ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜. ¡· ÙÔ˘˜ ¿Ó ÌÂ... ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ‹ fi¯È; ª‹ˆ˜ Ó· ÙÔ˘˜... ͢ڛÛÔ˘Ó ÎÈfiÏ·˜; °.∫∞ƒ. ντρωση µεταναστών– και σε πόλεις της περιφέρειας συγκεντρώσεις κατά της συνύπαρξης. Στις συγκεντρώσεις αυτές, όπως έγινε προχθές στον Αγιο Παντελεήµονα Αχαρνών, µετέχουν ανυποψίαστοι ψηφοφόροι σχεδόν όλων των κοµµάτων. Οι οποίοι, ξαφνικά, ένιωσαν την ανάσα της Χρυσής Αυγής ανάµεσά τους. Παράλληλα, αρκετοί δηµοσιογράφοι,

που ήταν παρόντες στα γεγονότα, προπηλακίστηκαν και από σήµερα δέχονται απειλές, γιατί µετέφεραν το σύνθηµα «Αίµα-τιµή-Χρυσή Αυγή». °.¢.

Προηγήθηκε... Ποιος προτείνει να µειωθεί το ποσοστό του ΦΠΑ; Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Γκόρντον Μπράουν. Για την ακρίβεια, αυτός δεν προτείνει, το έκανε κιόλας. Στην Ελλάδα, το προτείνει µόνιµα τα τελευταία χρόνια στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ ο Παντελής Οικονόµου. Αλλά το κόµµα του µέχρι στιγµής δεν το υιοθέτησε. Μπορεί να το φυλάει για έκπληξη, µόλις επανέλθει στην κυβέρνηση. °.∫∞ƒ.

Kι εµείς κοιτάζουµε...

To˘ ¢IO°ENH KAMENOY

Tο κράτος έχει ελλείµµατα και η κυβέρνηση δεν µπορεί να µειώσει τους φόρους, για να ενισχυθεί η κατανάλωση. Το χρέος µεγαλώνει µε ρυθµούς ιλιγγιώδεις και η χώρα δεν µπορεί να δανειστεί µε αποδεκτά επιτόκια, για να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις (προµηθευτές, φάρµακα κ.ά.) και να κινηθεί η αγορά. Ετσι η χώρα, απαθής απέναντι στην κρίση, µοιάζει να παρατηρεί στωικά άλλες χώρες που παίρνουν µέτρα για τα λαϊκά στρώµατα. Ακόµη και το σχεδιαζόµενο άνοιγµα των κοινοτικών ταµείων, µε την προκαταβολή των 500 εκατ. ευρώ από το 4ο πλαίσιο (ΕΣΠΑ) µοιάζει δώρον-άδωρον. ∆εν µπορούµε να τα απορροφήσουµε µέσα στους επόµενους µήνες για να πάρει µπροστά η οικονοµία, αφού δεν υπάρχουν πόροι για την εθνική συµµετοχή. Eδώ και δύο χρόνια έχουµε περιοριστεί στο 1,2 δισ. Και αυτά είναι χρήµατα µόνο για σεµινάρια, αντί για έργα υποδοµής, δίκτυα και κατασκευές. ªÁ˜

∞ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¯ÚfiÓÔ

ÃÚfiÓÔ, ÎÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ó· ÌËÓ ·Ô‰Âȯı› Ì¿Ù·ÈÔ˜ Î·È ÂÈ˙‹ÌÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ Î·È ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ (Î·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹Ó), ÊÔ‚¿Ù·È ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÁÈ· ·Ó¿ÌÈÍË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ù· ÔÔ›· ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ó· Ù· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. √fiÙÂ, ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ (‹ ¤¯Ô˘Ó) ‰È·Ù˘ˆı› ÙÔ fiÚÈÛÌ· (‹ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù·) Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› Ë ·Ó¿ÌÈÍË ÂÎÏÂÎÙÒÓ... Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙˆÓ. √fiÙÂ, ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙË 16Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È, fiÛÔ ÂÈÎÚ¤Ì·Ù·È Î·È Ë ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜. ªÂ Ù· ºÒÙ·, ›Ûˆ˜, Ì·˜ Î·È ‚Á¿ÏÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊÔ›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. °ƒ.ƒ.


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

9

Εν-στάσεις

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

∆Ô ‰›ÏËÌÌ· ÙÔ˘ «Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˘» TÔ˘ ¢IONY™H BENIEPATOY* ς µαθητές της τότε (1966) 5ης Γυµνασίου µαθαίναµε στο µάθηµα της Λογικής το περίφηµο «τρίληµµα του Λεϊβνιτίου» (πρόκειται για τον σπουδαίο Γερµανό φιλόσοφο και µαθηµατικό Gottfried Leibniz): «Αν ο κόσµος δεν ήταν τέλειος, ο δηµιουργός του είτε δεν θα ήθελε, είτε δεν θα γνώριζε, είτε δεν θα µπορούσε να τον κάνει τέλειο. Αλλά θέλει (ως πανάγαθος), γνωρίζει (ως πάνσοφος) και µπορεί (ως παντοδύναµος). Aρα, ο κόσµος είναι τέλειος, ο καλύτερος δυνατός». Αν µεταφέρουµε την παραπάνω συλλογιστική (µε το συµπέρασµα της οποίας πολλοί µπορεί ευλόγως να διαφωνούν) στην καθ’ ηµάς πολιτική επικαιρότητα, οδηγούµαστε στο δίληµµα που απασχόλησε τον κ. Τατούλη και τον οδήγησε τελικά εκτός κυβερνώντος κόµµατος: Αφού στη χώρα µας µε το πρωθυπουργο-κεντρικό πολιτικό σύστηµα επικρατεί η διαφθορά και διαπλοκή, ο εκάστοτε πρωθυπουργός είτε την γνωρίζει και την υποθάλπει (συνυπεύθυνος ή «µπαγάσας») είτε δεν την ανέχεται µεν, αλλά και δεν την γνωρίζει (εκτός πραγµατικότητος ή …«χαζός»). Υπό το πρίσµα της παραπάνω λογικής, το ότι ο κ. Τατούλης θεώρησε τον κ. Καραµανλή συνυπεύθυνο είναι τελικά λιγότερο απαξιωτικό για τον κ. πρωθυπουργό. Το δυστύχηµα για τον κ. Τατούλη είναι ότι το ανωτέρω δίληµµα θα µπορούσε να εφαρµοστεί ευθέως και για τον ίδιο. Ως υφυπουργός Πολιτισµού θα έπρεπε να γνωρίζει και να µην έχει ανεχθεί όσα ουκ ολίγα συνέβαιναν επί θητείας του υφισταµένου του κ. Ζαχόπουλου. Και γενικότερα, βέβαια, το θέαµα πολλών βουλευτών, που καθίστανται επικριτικοί µόνον εφόσον αποµακρυνθούν από την κυβέρνηση, δηµιουργεί σκέψεις ελάχιστα κολακευτικές. Πέραν αυτού, ο κ. Τατούλης εµφανίζεται να ανακαλύπτει τη διαπλοκή µόνο µετά την αποκάλυψη της υπόθεσης Βατοπεδίου. ∆εν διαφώνησε ανοικτά µε τον αρχηγό του κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόµµατος ούτε αποχώρησε αυτοβούλως από τη Νέα ∆ηµοκρατία όταν διαπίστωσε ότι δεν µπορεί να απέχει από την αρνητική δηµόσια κριτική εναντίον της κυβέρνησης. Αντίθετα, έπεσε στην παγίδα κάποιου δηµοσιογράφου και έσπευσε να καταγγείλει τα «αυτονόητα», τα οποία όµως (ως αυτονόητα) είναι εξ ορισµού περιττό να καταγγέλλονται. Σπεύδω βεβαίως να διευκρινίσω ότι το παραπάνω δίληµµα (συνυπεύθυνος ή εκτός πραγµατικότητος) είναι υπεραπλουστευτικό και αδικεί εν µέρει τόσο τον κ. Τατούλη όσο και τους δύο τελευταίους (αµφοτέρους «καταλληλοτέρους») πρωθυπουργούς της χώρας. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και των συµβιβασµών. Και ασφαλώς δεν είναι εφικτό για κανέναν πρωθυπουργό να γνωρίζει όλες τις ατασθαλίες και κοµπίνες που διαπράττονται από στελέχη της κυβερνητικής εξουσίας, διότι δεν είναι «πάνσοφος». Απαιτείται όµως να είναι επαρκώς διορατικός, ώστε τα σκάνδαλα που «ξετρυπώνει» και αποκαλύπτει η αντιπολίτευση και οι δηµοσιογράφοι να έχει αποκαλύψει πρώτος ο ίδιος µε κατάλληλους δικούς του µηχανισµούς. Επιπλέον, επειδή δεν είναι ούτε «παντοδύναµος», θα µπορούσαν να του συγχωρηθούν και κάποιοι συµβιβασµοί, υπό την αυστηρή προϋπόθεση όµως ότι ως πολιτικός εξακολουθεί να υπηρετεί όχι το προσωπικό, αλλά το δηµόσιο συµφέρον. (Παραµένει δηλαδή κατ’αρχήν «αγαθός».) Eτσι, λοιπόν, ακόµα και αν οι εκάστοτε «καταλληλότεροι» πρωθυπουργοί απαλλαγούν από το ακανθώδες δίληµµα «µπαγάσας ή …χαζός», αδυνατούν να καταδείξουν ότι είναι αρκούντως αγαθοί, σοφοί και δυνατοί, ώστε να κυβερνήσουν κατά τρόπο στοιχειωδώς αποδεκτό. Η δε κοινή γνώµη, πολύ µακριά από την αισιοδοξία του Leibniz ότι ο κόσµος µας είναι «ο καλύτερος δυνατός», τείνει να πιστεύει ότι η πολιτική ζωή στη χώρα είναι η χειρότερη δυνατή. Συνακόλουθα, το γνωστό δίληµµα των δηµοσκοπήσεων περί του καταλληλότερου πρωθυπουργού µεταξύ του κ. Καραµανλή και του κ. Παπανδρέου έχει από καιρό µετατραπεί σε τρίληµµα, µε την απάντηση «κανείς από τους δύο» σε ανοδική πορεία. Αν µάλιστα το «κανείς από τους δύο» υπερβεί το 50%, ένας «σοφός» πρωθυπουργός θα έπρεπε να αντιληφθεί ότι ήρθε η ώρα να επιδείξει πολιτικό θάρρος («δυνατός») και να παραιτηθεί για το καλό του τόπου («αγαθός»). Επειδή όµως οι παραπάνω ιδιότητες είναι ιδιαίτερα σπάνιες για Eλληνα πολιτικό, αν τις είχε, θα ήταν πράγµατι και ο καταλληλότερος. * ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ π·ÙÚÈ΋˜

To˘ °I∞NNH K∞§∞´TZH

πρωί πρωί από το υπουργείο Εξωτερικών, όπου η Ντόρα Μπακογιάννη θα παρουσιάσει την ελληνική έκδοση της έκθεσης Στερν. Στη συνέχεια θα µιλήσει στην Eπιτροπή Περιβάλλοντος της Bουλής και θα ακολουθήσουν συναντήσεις µε τους ∆ηµήτρη Σιούφα και Γιώργο Παπανδρέου. Ο κύκλος θα κλείσει το µεσηµέρι µε επίσκεψη στον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε. Ας ελπίσουµε ότι οι αρµόδιοι δεν θα µείνουν στα συνήθη ευχολόγια. Ã.∆∑.

Aπειλές Επιτροπές κατοίκων, παράλληλα µε τον ΛΑΟΣ, διοργανώνουν σε αθηναϊκές γειτονιές –όπου υπάρχει αισθητή συγκέ-

!

¡· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó ‚È·›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Ô ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ∂ÊÚ·›Ì Î·È Ô ÌÔÓ·¯fi˜ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜. ¡· ÙÔ˘˜ ¿Ó ÌÂ... ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ‹ fi¯È; ª‹ˆ˜ Ó· ÙÔ˘˜... ͢ڛÛÔ˘Ó ÎÈfiÏ·˜; °.∫∞ƒ. ντρωση µεταναστών– και σε πόλεις της περιφέρειας συγκεντρώσεις κατά της συνύπαρξης. Στις συγκεντρώσεις αυτές, όπως έγινε προχθές στον Αγιο Παντελεήµονα Αχαρνών, µετέχουν ανυποψίαστοι ψηφοφόροι σχεδόν όλων των κοµµάτων. Οι οποίοι, ξαφνικά, ένιωσαν την ανάσα της Χρυσής Αυγής ανάµεσά τους. Παράλληλα, αρκετοί δηµοσιογράφοι,

που ήταν παρόντες στα γεγονότα, προπηλακίστηκαν και από σήµερα δέχονται απειλές, γιατί µετέφεραν το σύνθηµα «Αίµα-τιµή-Χρυσή Αυγή». °.¢.

Προηγήθηκε... Ποιος προτείνει να µειωθεί το ποσοστό του ΦΠΑ; Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Γκόρντον Μπράουν. Για την ακρίβεια, αυτός δεν προτείνει, το έκανε κιόλας. Στην Ελλάδα, το προτείνει µόνιµα τα τελευταία χρόνια στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ ο Παντελής Οικονόµου. Αλλά το κόµµα του µέχρι στιγµής δεν το υιοθέτησε. Μπορεί να το φυλάει για έκπληξη, µόλις επανέλθει στην κυβέρνηση. °.∫∞ƒ.

Kι εµείς κοιτάζουµε...

To˘ ¢IO°ENH KAMENOY

Tο κράτος έχει ελλείµµατα και η κυβέρνηση δεν µπορεί να µειώσει τους φόρους, για να ενισχυθεί η κατανάλωση. Το χρέος µεγαλώνει µε ρυθµούς ιλιγγιώδεις και η χώρα δεν µπορεί να δανειστεί µε αποδεκτά επιτόκια, για να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις (προµηθευτές, φάρµακα κ.ά.) και να κινηθεί η αγορά. Ετσι η χώρα, απαθής απέναντι στην κρίση, µοιάζει να παρατηρεί στωικά άλλες χώρες που παίρνουν µέτρα για τα λαϊκά στρώµατα. Ακόµη και το σχεδιαζόµενο άνοιγµα των κοινοτικών ταµείων, µε την προκαταβολή των 500 εκατ. ευρώ από το 4ο πλαίσιο (ΕΣΠΑ) µοιάζει δώρον-άδωρον. ∆εν µπορούµε να τα απορροφήσουµε µέσα στους επόµενους µήνες για να πάρει µπροστά η οικονοµία, αφού δεν υπάρχουν πόροι για την εθνική συµµετοχή. Eδώ και δύο χρόνια έχουµε περιοριστεί στο 1,2 δισ. Και αυτά είναι χρήµατα µόνο για σεµινάρια, αντί για έργα υποδοµής, δίκτυα και κατασκευές. ªÁ˜

∞ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¯ÚfiÓÔ

ÃÚfiÓÔ, ÎÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ó· ÌËÓ ·Ô‰Âȯı› Ì¿Ù·ÈÔ˜ Î·È ÂÈ˙‹ÌÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ Î·È ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ (Î·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹Ó), ÊÔ‚¿Ù·È ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÁÈ· ·Ó¿ÌÈÍË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ù· ÔÔ›· ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ó· Ù· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. √fiÙÂ, ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ (‹ ¤¯Ô˘Ó) ‰È·Ù˘ˆı› ÙÔ fiÚÈÛÌ· (‹ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù·) Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› Ë ·Ó¿ÌÈÍË ÂÎÏÂÎÙÒÓ... Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙˆÓ. √fiÙÂ, ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙË 16Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È, fiÛÔ ÂÈÎÚ¤Ì·Ù·È Î·È Ë ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜. ªÂ Ù· ºÒÙ·, ›Ûˆ˜, Ì·˜ Î·È ‚Á¿ÏÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊÔ›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. °ƒ.ƒ.


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

8

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνάλυση στα γεγονότα TÔ˘ NIK. ¶APA™KEYO¶OY§OY

M

ια υπεροπτική Πολιτεία αρνήθηκε να συζητήσει µε εκπροσώπους των κρατουµένων, αφού αυτοί δεν είναι δα κάποια συµπαθής τάξη. Eίναι οι «κολασµένοι», όπως πολλοί έγραψαν. Tότε, όµως, ποιοι είναι οι «άλλοι»; Mήπως οι ακόλαστοι; H απάντηση στο λογοπαίγνιο πριν από δεκαετίες θα ήταν εύκολη: ακόλαστοι ονοµάζονταν µόνον οι διάγοντες ανεπίτρεπτο σεξουαλικό βίο. Σήµερα αυτοί φαντάζουν άκακα αρνιά µπροστά σε όσους πλήττουν αλύπητα τους συνανθρώπους τους. Mήπως, πλέον, ακόλαστοι µπορούν να ονοµαστούν και όσοι ατιµώρητα διαµορφώνουν µια δυσανάλογη και στείρα πολιτική απέναντι στους εξαρτηµένους από ναρκωτικά; H θέση των εξαρτηµένων από ναρκωτικά είναι σε

αλλά µελλοντικής αύξησης του πληθυσµού αυτού. Στους εξαρτηµένους αναφέρεται ένα και µόνο άρθρο6, που εισάγει ως βασική µέθοδο διάγνωσης της εξάρτησης την εξέταση ούρων και αίµατος. Eτσι, όποιος άτυχος ή αφελής διωκόµενος ξέµεινε για λίγες µέρες από τη δόση του θα φαίνεται µε τις εξετάσεις καθαρός, δηλαδή ψυχρός έµπορος. Aντίστροφα, οι επιτήδειοι της πιάτσας, αν απειλείται η σύλληψή τους, θα παίρνουν µια δόση και µε την ανίχνευσή της θα χρίζονται εξαρτηµένα θύµατα. H πιάτσα θα «δουλεύει» τη ∆ικαιοσύνη µε συνταγή του νοµοθέτη. Tο νέο θα διαδοθεί τάχιστα. α λοιπά περί τα ναρκωτικά αφέθηκαν για το µέλλον. Oσο για τις γενικότερες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, που στοχεύουν στη µείωση του έγκλειστου πληθυσµού, πέρα από το γεγονός ότι δεν προβλέπεται να έχουν την αποτελεσµατικότητα αποσυµφόρησης που ρητορικά τις συνοδεύει (εύχοµαι να διαψευστώ), είναι χαρακτηριστικό ότι εισάγουν µέτρα εφάπαξ εφαρµογής. Aφορούν µόνον όσους κατά την έναρξη ισχύος του νόµου θα βρίσκονται στις φυλακές. Kάποιος σκέφθηκε ότι έτσι µερικοί τώρα θα απολυθούν, θα εκτονωθεί η πίεση κι όταν σε λίγο καιρό η συµφόρηση θα έχει αποκατασταθεί στα γνωστά αφόρητα επίπεδα, τότε «βλέπουµε». Πολλές φορές και στο παρελθόν ο νοµοθέτης προσέφυγε στη σπασµωδική συνταγή των εφάπαξ (µεταβατικών) µέτρων, χωρίς ποτέ να αναχαιτίσει έτσι τους αυξητικούς ρυθµούς της «βιοµηχανίας» εγκλεισµού. Tο KEΘEA, Oργανισµός-Σύµβουλος του Oικονοµικού και Kοινωνικού Συµβουλίου (ECOSOC) του OHE σε θέµατα ναρκωτικών, έδωσε στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης από καιρό και στη δηµοσιότητα πρόσφατα τη δική του πρόταση για νοµοθετική µεταρρύθµιση7. H βασική του εισήγηση, που δεν εισακούστηκε, ήταν απλή: να αναγνωριστεί νοµοθετικά ο πληµµεληµατικός χαρακτήρας των συνηθισµένων πράξεων διακίνησης ναρκωτικών από εξαρτηµένους8. Eτσι θα αποκλειστεί η προσωρινή κράτησή τους, θα επανέλθει το όριο τής υπό όρους απόλυσης στα κοινά κλάσµατα του Ποινικού Kώδικα και θα διευκολυνθεί η εφαρµογή των προβλεπόµενων εναλλακτικών µέτρων. Προσοχή: δεν προτάθηκε κάποια γενική έκπτωση ποινών. Mε τις ήδη ισχύουσες διατάξεις ο πληµµεληµατικός χαρακτήρας της διακίνησης από εξαρτηµένους, όπου απειλείται φυλάκιση έως πέντε χρόνια, θα έπρεπε κατά τον Ποινικό Kώδικα να αναγνωρίζεται. O χαρακτηρισµός του κακουργήµατος οφείλεται εδώ σε νοµολογιακή παρερµηνεία. Aυτή, καθώς και άλλες επιµέρους προτάσεις του KEΘEA, προσπαθούν να προωθήσουν την αρχή ότι η θέση των εξαρτηµένων µε τη συνηθισµένη κτητική παραβατικότητα δεν είναι στη φυλακή, αλλά σε προγράµµατα απεξάρτησης. O εγκλεισµός και τα υποκατάστατα γίνονται κάποτε αναγκαία κακά. Πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, ώστε να αναπτυχθεί η ανταγωνιστική αξία, η ελευθερία και να ανοίξει ο δρόµος για την απεξάρτηση και την κοινωνική ειρήνη.

T

º˘Ï·Î¤˜, Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÛÙ›ڷ ÔÏÈÙÈ΋ προγράµµατα απεξάρτησης στην ανοικτή κοινωνία και όχι στη φυλακή. Προς το παρόν η παραπάνω φράση δεν αποτυπώνει περιγραφή, αλλά διεκδίκηση. Eυνόητο το σκεπτικό της: χωρίς την εξάρτησή τους, οι περισσότεροι δεν θα έφθαναν ποτέ σε διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές κ.λπ. Aν, εξάλλου, απεξαρτηθούν, ξεφεύγουν οριστικά από τον κύκλο της µιζέριας και της παρανοµίας. Tο αναπόφευκτο πέρασµά τους από τη φυλακή πρέπει να είναι σύντοµο και να οδηγεί στη θεραπεία-επανένταξη. Mε ωφέλεια όλων: δεν εξασθενεί, αλλά εγγυάται, την ασφάλεια η µεταλλαγή της ποινής σε απεξάρτηση, αφού η τελευταία τεκµηριωµένα1 εξασφαλίζει την αποµάκρυνση από το έγκληµα. πίκαιρο θέµα σήµερα είναι, µεταξύ άλλων, το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Bουλή, υπό την πίεση των διεκδικήσεων των κρατουµένων. Συνοδεύθηκε από εξαγγελίες για αποσυµφόρηση των φυλακών, καθώς και για µέριµνα προς τους εξαρτηµένους κρατούµενους. Tις επιβεβαιώνει; Hδη οι σκέψεις της αιτιολογικής έκθεσης προσγειώνουν απότοµα: δεν αναφέρονται στους εξαρτηµένους. Σε αντίστοιχες εκθέσεις νοµοσχεδίων του παρελθόντος2 τονιζόταν η θεραπευτική προοπτική, αλλά εν τω µεταξύ εξαγριωθήκαµε. Oσο για τα διεθνή κείµενα που εµπνέουν το νοµοσχέδιο, η αιτιολογική έκθεση είναι αποκαλυπτική: καταγράφει τα ευρωπαϊκά θεσµικά εργαλεία που οργανώνουν την κατασταλτική πολιτική, αλλά αποσιωπά την ετήσια έκθεση (2007) της Eπιτροπής Nαρκωτικών του OHE3. Eκεί επισηµαίνονται άλλα προβλήµατα ως πρωτεύοντα και πιεστικά: ο OHE ανησυχεί για τις δυσαναλογίες ευθύνης-ποινής και υπογραµµίζει την ανάγκη παροχής στους εξαρτηµένους µέτρων εναλλακτικών της φυλακής, όπως η πρόσβαση σε προγράµµατα θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης. Aγνοούν την Eκθεση του OHE οι συντάκτες του νοµοσχεδίου ή την αποσιωπούν συνειδητά; Aς προσέξουµε το ίδιο το κείµενο του νοµοσχεδίου: καµιά από τις σχετικές µε τα ναρκωτικά ρυθµίσεις του4 δεν στοχεύει στη µείωση του υπερβολικού5 αριθµού κρατουµένων για σχετικές µε ναρκωτικά πράξεις. Iσα-ίσα, θεσπίζονται νέα εγκλήµατα και επιβαρύνσεις, ανοίγοντας προοπτικές όχι µείωσης

E

ΣHMEIΩΣEIΣ 1. ∆. Aγραφιώτη - E. Kαµπριάνη, Aρθρο, Eξαρτήσεις 2002. 14 κε. 2. Π.χ. του N.1729/1987. 3. www.incb.org 4. Aρθρα 9 έως 14. 5. Πρόσφατα στοιχεία σε T. Tζαννετάκη, Aρθρο, Ποινικά Xρονικά 2008. 683. 6. Aρθρο 14 νοµοσχεδίου. 7. www.kethea.gr 8. Aρθρα 20 και 30 παρ. 4β N.3459/2006.

Τι είδε (και άκουσε) ο Κινέζος ∆ÔÓ Â›¯Â ÚÔ˚‰Â¿ÛÂÈ Î¿ˆ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÒÙÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ıËΠÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ; ∆Ô˘ › οÙÈ Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â ÙfiÛË ÒÚ· ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ; ∞’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, fi¯È. ∂ÙÛÈ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÃÔ˘ ∑ÈÓÙ¿Ô ¿ÎÔ˘Á ̿ÏÏÔÓ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÙÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÂÙ·ÈÚ›· Cosco, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚÒÙ· ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘, Ó· ϤÂÈ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙȘ ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οÙÈ Ó· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÁÈ· «ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ». ªÂÙ¿ ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ ·ÌÓËÌÔÓÂ‡ÙˆÓ ÂÙÒÓ ‹Ù·Ó Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ, ¤ÛÙˆ Û ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡, Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·ÙËÁÔÚ› ÌÂÓ ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ (ÙËÓ ∫›Ó·), ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ (ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË) ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∆ÔÓ ∞ϤÎÔ ∞Ï·‚¿ÓÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ, ÁÈ·Ù› Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ K.O. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Â¤ÏÂÍ ӷ ÌËÓ ¿ÂÈ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. YÛÙÂÚ· ·’ fiÏ’ ·˘Ù¿ Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. º˘ÛÈο, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÊÚÔ‡ÙÔ Î·È ÔÈ fiÔÈÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙ˜ ‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· «˘ÔÓÔÌÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜» Î·È Û‹ÌÂÚ· «Â¯ıÚÔ› ÙÔ˘ Ï·Ô‡»... °.∫∞ƒ.

∆ύο λιµάνια Ο Ροµπέρτο Σαβιάνο εδώ και δύο χρόνια καταζητείται από την Καµόρα, αφού περιέγραψε τη δράση της µαφιόζικης οργάνωσης στη Νάπολη. Μεγάλο µέρος του βιβλίου του «Γόµορρα», που κυκλοφορεί και στα ελληνικά, αναφέρει όσα γίνονται στο λιµάνι της ιταλικής πόλης. Η κυριαρχία της Καµόρα στις εταιρείες που εκµεταλλεύονται το λιµάνι, µεταξύ των οποίων και η κινεζική Cosco, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσουν όλα οµαλά. Εκείνο που αποµένει είναι η ελπίδα, όσα περιγράφει ο Σαβιάνο στο βιβλίο του να µη συµβούν στον Πειραιά ή τουλάχιστον να µη λάβουν τις διαστάσεις του ιταλικού λιµανιού.

Γιατί το θέµα δεν είναι η ανάπτυξη και τα έσοδα που θα έρθουν, αλλά και το είδος της ανάπτυξης. Για να µη γίνει ο Πειραιάς, Νάπολη... £.∆™.

Θα µείνουν στις ευχές; Στην Αθήνα βρίσκεται από σήµερα ο σερ Νίκολας Στερν, ο Βρετανός ακαδηµαϊκός και συγγραφέας, που έχει συντάξει για λογαριασµό του ΟΗΕ την περίφηµη έκθεση για την κλιµατική αλλαγή. Η πρόσκληση έγινε από τον ΣΕΒ και το πρόγραµµά του είναι ιδιαίτερα «στριµωγµένο» στις λίγες ώρες που θα παραµείνει στη χώρα µας. Απόψε είναι η βασική οµιλία του στο µέγαρο Μουσικής, αλλά αύριο ξεκινά

Δεν θέλει απεργίες! ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ οÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÔÏ˘·Ú¤ÛÂÈ», ÌÔ˘ ›¯Â ÂÈ Ô ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ È· Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÏÔÛÛÈ·›Ô˘ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ K›Ó·˜ Cosco, Ô Wei Jiafu, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ K¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ· ÛÙËÓ K›Ó·, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ IÔ‡ÓÈÔ. O οÙÂÓ °Ô˘¤È, «Ô Á¿ÙÔ˜ Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ÍÂÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ», fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó fiÛÔÈ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿, ‹Ú ¯ı˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÁÈ· 35 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ÙËÓ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓË ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ìʈӛ·˜ ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ M·Í›ÌÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ XÔ˘ ZÈÓÙ¿Ô Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹. «OÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó È· ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜;», ÙÔÓ Â›¯· ÚˆÙ‹ÛÂÈ. °¤Ï·Û ‰˘Ó·Ù¿. «¶¿Óˆ ·’ fiÏ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. K·È ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜, οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ. K·È ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ. E! ÏÔÈfiÓ ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ̤·, ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ÂÁÒ ‚¿˙ˆ ¤Ó·Ó fiÚÔ. K·È ÙÔ ¤Î·Ó· Î·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ BÔÛÙÒÓ˘. OÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÂÚÁ›Â˜». TÒÚ·, ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô KÈÓ¤˙Ô˜ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ ¤‚·Ï ÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÚÔ; §.¶.

«™


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

7

Πολιτική

Πρωτιά χωρίς ρεύµα

∆Ô˘ ¶∞¡√À ™ø∫√À

Παρέμβαση

∆Ô Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. ∏ ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ ‰˘Ó·ÌÈ΋, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ú‡̷ ˘¤Ú ÙÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ú¢ÛÙfi Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÈÛʷϤ˜. √Ê›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ Û˘Û›ڈÛ˘ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Û˘Û›ڈÛË Î·È fi¯È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ‹ ÛÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙԯ›·. – ∏ ¡.¢. Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ 55% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ÙÔ˘ 2007, fï˜ ÌfiÓÔ ÙÔ 6% ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫. ∂›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ §∞√™ (6,8%) Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 22% Â›Ó·È ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ Ù˘ ¡.¢. ·fi ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ, ÙË ¡.¢., Ó· ‰Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. §ÔÁÈο, ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ› ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó. – ∆Ô ¶∞™√∫ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÍÈfiÈÛÙË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË. ™ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ·fi 60% (65,3% ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ °¶√), ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÂÚ›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ (62,4%) ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. – ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„È̘ –fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ– ÚÔ˜ ÙËÓ AÚÈÛÙÂÚ¿, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜, Î·È È‰›ˆ˜ Ô ™À¡, ηٷÁÚ·ÊÔ˘Ó Ôχ ·˘ÍË̤ӷ ÔÛÔÛÙ¿. ∆È ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿; ∆Ô ÂÍ‹˜ ·Ïfi. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ú‡̷ ÓÈÎËÙ‹ Î·È ÙÂÏÈο Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌ·. °È’ ·˘Ùfi, ·˜ ÌËÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ› ÛÙË Ã·ÚÈÏ¿Ô˘ ∆ÚÈÎÔ‡Ë. sokos@enet.gr

™‡ÛÛˆÌË Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÒÏËÛ˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ë Á.Á. ÙÔ˘ ∫∫∂ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫›Ó·˜ Ã. ∑ÈÓÙ¿Ô, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Â¤ÏÂÍ ӷ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ™EM¶O N. IÎÔÓ›Ô˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÚȤÁÚ·„ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÒÙËÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·: «TË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË, ÁÈ·Ù› Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰ÈÂ-

ıÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÂÈϤÁÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· Û AÚ·‚˜ Î·È Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÏÈÌ¿ÓÈ· Ì·˜ ÛÂ

ÌÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ ÎÈÓÂ˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›·;» ∏ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ,

«COSCO GO HOME» ¤ÁÚ·Ê ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ófi ÛÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ. O ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ «ˆ˜ ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ µ·ÙÔ¤‰ÈÔ, ÁÈ·Ù› Ë ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ OÚÔ˘˜. Oˆ˜ ÎÈ ÂΛ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÓÔÌÈο ·Û·Ê‹˜, ¤ÙÛÈ Î·È Â‰Ò, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ·ÎfiÌË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜». ∆ËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ §∞√™ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ µÂÏfiÔ˘ÏÔ˜.

O§OK§HPø£HKE ™TO MA•IMOY H ™YMºøNIA °IA TO §IMANI TOY ¶EIPAIA

Kινέζικο µε υπογραφή T˘ §ENA™ ¶A°øNH να νέο σηµαντικό κεφάλαιο στη συνεργασία Eλλάδας - Kίνας σηµατοδοτεί η σύµβαση ανάµεσα στον Oργανισµό Λιµένος Πειραιώς και την Cosco, δήλωσε ο πρωθυπουργός K. Kαραµανλής, χθες το µεσηµέρι στο Mέγαρο Mαξίµου, µετά τη σε πολύ φιλική ατµόσφαιρα συνάντησή του µε τον Kινέζο ηγέτη Xου Zιντάο και την υπογραφή τής πολυσυζητηµένης συµφωνίας για τη επί 35 χρόνια παραχώρηση της διαχείρισης στον Σταθµό Eµπορευµατοκιβωτίων από τον OΛΠ προς τον κινεζικό ναυτιλιακό κολοσσό Cosco. O Eλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε εντυπωσιακά τα αποτελέσµατα της ελληνοκινεζικής συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Ως προς τη ναυτιλία, την οποία αφορά και η παραπάνω συνεργασία, είναι, είπε στρατηγικό πεδίο. Aναφέρθηκε στους Eλληνες πλοιοκτήτες που διακινούν ένα µεγάλο µέρος του διεθνούς εµπορίου της Kίνας και αποτελούν παράλληλα τους σηµαντικότερους πελάτες των κινεζικών ναυπηγείων. Mε τη συµφωνία αυτή, είπε, αναπτύσσοντας τις θετικές πλευρές της, τα ελληνικά λιµάνια µπορούν να κατα-

E

™Â ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û˘ÁÎÚ·ÙË̤Ó˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·fi ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÎÚÈÙÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ §.¢. K›Ó·˜ XÔ˘ ZÈÓÙ¿Ô 4 ÂÏÏËÓÔÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ÂÈÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙË ‰ÈÌÂÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. H ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù¤˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ™EM¶O N. IÎÔÓ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎfi ÎÔÏÔÛÛfi Ù˘ Cosco, ÚÔοÏÂÛ ‰È·‰‹ÏˆÛË Ì ¤ÓÙÔÓ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. O ™YPIZA ·›¯Â ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ì ÙÔÓ KÈÓ¤˙Ô Úfi‰ÚÔ Î·È ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË. ¶A™OK, KKE Î·È §AO™ Â¤ÎÚÈÓ·Ó Ì ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. στούν διαµετακοµιστικά κέντρα των κινεζικών προϊόντων, τόσο στις χώρες της E.E. όσο και στην ευρύτερη περιοχή της NA Eυρώπης και της ανατολικής Mεσογείου.

O Kινέζος πρόεδρος, µετά την εποικοδοµητική, όπως τη χαρακτήρισε, συνοµιλία του µε τον Eλληνα πρωθυπουργό, µίλησε τώρα για «χειροπιαστά αποτελέσµα-

TÔ˘ £ANOY §AM¶PO¶OY§OY

ÊÚ·›Ì, ·Ï¿ÓÈ ¿Ú ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ» Î·È «Cosco Go Home», ¤ÁÚ·Ê·Ó Ù· ‰‡Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ófi ÙˆÓ 1.500 ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ™∂ª¶√ ¡. πÎÔÓ›Ô˘, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ 11 .Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÎÔ ∞Ï·‚¿ÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, ¡ÈÒÙË, §·Ê·˙¿ÓË, ¢Ú›ÙÛ· Î·È ¢È·Ì¿ÓÙˆ ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˘ Î·È ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ¿ÎÚˆ˜ ÂÈÎÚÈÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË BÔ˘Ï‹ ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÚfiÛηÈÚ·, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ù· MAT.

«∂

∆ιαδήλωση µέχρι τη Bουλή

τα», εξήρε τη µεγάλη πρόοδο της διµερούς συνεργασίας, για την οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του. Aλλά και την ευγνωµοσύνη του προς την Eλλάδα για τη συµπαράσταση στους Oλυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Aγώνες του Πεκίνου. Aνέλυσε, µάλιστα, στις δηλώσεις του τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στη διµερή συνεργασία. «Πρώτον: Nα διευρύνουµε ενεργά την οικονοµική µας συνεργασία. ∆εύτερον: Nα εντείνουµε τη ναυτιλιακή συνεργασία. Tρίτον: Nα ενισχύσουµε τις ανθρωπιστικές ανταλλαγές». O Kινέζος πρόεδρος επισκέφτηκε τη Bουλή και τον υποδέχτηκε ο πρόεδρός της ∆. Σιούφας. Kατέθεσε στεφάνι στο Mνηµείο του Aγνωστου Στρατιώτη και ξεναγήθηκε στην Aκρόπολη από τον υπουργό Πολιτισµού Mιχ. Λιάπη και στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Tο απόγευµα αναχώρησε για την Kρήτη, για να επισκεφθεί σήµερα την Kνωσό. Στο Hράκλειο θα του παραθέσει γεύµα η υπουργός Eξωτερικών Nτόρα Mπακογιάννη και έτσι ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Kινέζου ηγέτη στην Eλλάδα. ◆

Ποια είναι η Cosco H ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ™EM¶O N. IÎÔÓ›Ô˘, ÁÈ· 35 ¯ÚfiÓÈ· (·fi ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009) ·ÓÙ› 4,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Cosco Â›Ó·È ·fi ÙȘ 100 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ China Ocean Shipping Group Company Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È 800 ÂÌÔÚÈο ÏÔ›· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂÙËÛ›ˆ˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ 400.000.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÂÌÔÚ‡̷ٷ. ™ÙÔ ÛÙfiÏÔ Ù‹˜ Cosco –Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ conteiners– Ë ÂÙ·ÈÚ›· η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙËÓ ¤ÎÙË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ηٿٷÍË. TÔ 90% ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Ô‰Ô‡. AÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· «Ù¿ÓÎÂÚ» Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ 300.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·, Â›Ó·È ·fi Ù· ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰È‡ıÌÂÓ· Î·È ¯ÚÔÓÔÓ·˘ÏˆÌ¤Ó· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ Cosco ··Û¯ÔÏ› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ù· ‰Â ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› Î·È ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο 23 ÏÈÌ¿ÓÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ù›ÌËÌ·. EÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ 1.500 ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ (ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Ë √ªÀ§∂) ÂÓÒ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔÓ √§¶ 4,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 3,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹‰Ë Ù· ¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘Ëı›. EÓÙfi˜ ‰ÂηÂÓıË̤ÚÔ˘ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó 50.000.000 ¢ÚÒ, Î·È ·fi ÙÔ 2010, 700.000 ¢ÚÒ, Û 5 ÂÙ‹ÛȘ ‰fiÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ √§¶ ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘. £. §AM¶PO¶OY§O™


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMBPIOY 2008

6

Πολιτική E§EY£EPO BHMA TÔ˘ BA°°E§H A¶O™TO§OY*

˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ BÈÛÙÔÓ›‰·˜ ÛÙË MÔÓ‹ B·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ Ì ¿ÏÏ· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·Ó ÔÈ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÔ˘Û›·˜. A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ KÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Û 107 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ OTA AÙÙÈ΋˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÔÈ ‰·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜, ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÔÈ Î·Ù··ÙËÙ¤˜ ÂÔÊı·ÏÌÈÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. H KÙËÌ·ÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÂÌϷΛ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘. TËÓ ›‰È· ‚¤‚·È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ Y¶EXø¢E, Ô˘ Â›Ó·È Ô ıÂÛÌÈÎfi˜ Û˘ÓÙ¿Î˘ ÙÔ˘ KÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, ¤¯ÂÈ ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ «KÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ A.E.», ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜. EÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿: «T· ¢·Û·Ú¯Â›· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù›ÙÏÔ˘˜», ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Î˘ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È Û·Ê¤ÛÙ·ÙË Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·. TÔ ¿ÚıÚÔ 62 ÙÔ˘ N. 998/79 ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ: «E› ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈηÏÂ›Ù·È ÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰Èη›ˆÌ· Â› ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ, ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰ÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘». EÙÛÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ·Ú·Á‹˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ¯Ú˘Ûfi‚Ô˘ÏˆÓ, ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ¯ÔÙ˙ÂÙ›ˆÓ Î·È ·Ú·¯ˆÚËÙËÚ›ˆÓ B·˘·ÚÒÓ. OÈ B½ÎÔÈ, N¿ÛÙÔÈ, HÏÈfiÔ˘ÏÔÈ, K·Ú·¿ÓÔÈ Î·È ¿ÏÔÈ Î·Ù··ÙËÙ¤˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ. E›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ ÁÈ·Ù› Ù· ··Ú¿ÁÚ·Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Â› ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Á·ÈÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Î˘ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÚˆÙfiÎÔÏÏ· Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Â‰·ÊÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·ÁÓÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜. ™ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ KÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ (2308/95) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ‹ ÙÔ˘ ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù··ÙË̤Ó˜ Á·›Â˜. Ö˜, ·˘Ùfi Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù··ÙËÙÒÓ. K·È Â›Ó·È Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ Ò˜ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó N.¢. Î·È ¶A™OK Ó· ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÍÂοı·Ú· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚȷ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. EΛÓÔ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ, Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È ‰È·Ú΋ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÈ̈ڛ·. * M¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶. °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™YN, ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ E‡‚ÔÈ·˜

A

H δηµόσια περιουσία στο έλεος των καταπατητών

Kαι ο Aνθιµος δυσφόρησε µε τον Eφραίµ £∂™™∞§√¡π∫∏ ∆Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ù˘ ªÔÓ‹˜ µ·ÙÔ‰›Ô˘ ∂ÊÚ·›Ì ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞ÓıÈÌÔ˜. «£· ¤ÚÂ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô ∂ÊÚ·›Ì Î·È Ó· ‰È·ÊˆÙ›ÛÂÈ ÙÔÓ Ï·fi, ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È ·fi Â‰Ò Î·È ·fi ÂΛ», › ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.

∆ήµος Mίκρας: Πήραµε πίσω 22 οικόπεδα

A°KYPA: ¶APABIA™THKE H YºA§OKPH¶I¢A MA™

Φωνάζει ο κλέφτης °È· ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ «Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌfi», ηÙËÁÔÚ› Ë ∆Ô˘ÚΛ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ. πως µεταδίδει ο APHΣ AMΠATZHΣ από την AΓKYPA, ο Tούρκος εκπρόσωπος Mπουράκ Oζούγκεργκιν, κληθείς να σχολιάσει τα διαβήµατα της Λευκωσίας προς τον OHE και άλλους διεθνείς οργανισµούς, για παρενόχληση νορβηγικού σκάφους που εκτελεί έρευνες πετρελαίου στη ζώνη αποκλειστικής εκµετάλλευσης στα ανοιχτά της Πάφου, δήλωσε: «Θεωρούµε τυχοδιωκτισµό τη δραστηριότητα εντός της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας, σε µια περίοδο που συνεχίζονται οι διαπραγ-

O

Αναγκαία στρατηγική συνδιαχείριση

£∂™™∞§√¡π∫∏ √ ¢‹ÌÔ˜ ª›ÎÚ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÂÌÏÔ΋ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙË ªÔÓ‹ µ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 22 ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ¤ÎÙ·Û˘ 629 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £. °ÎÔ˘ÛÙ›Ï˘. «√È ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ηÈ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚˆÙËı› Ô ‰‹ÌÔ˜». «∂ÓËÌÂÚÒÛ·Ì ÙÔÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÙËÓ ∆∂¢∫ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ £¤ÚÌ˘, £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡, øÚ·ÈÔοÛÙÚÔ˘ Î·È ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Û˘ ı›ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜». ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ¶¿ÈÛÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ª›ÎÚ·˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: «√ ‰‹ÌÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ, ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È Ô “OÌÈÏÔ˜ ¶¿ÈÛÙ·”».

µατεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού». Eίπε επίσης ότι «µόλις διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω σκάφος διεξάγει έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, η Τουρκία προέβη στις αναγκαίες διπλωµατικές και πολιτικές πρωτοβουλίες». Πάντως, όπως µεταδίδει ο ΦANOΣ KΩNΣTANTINI∆HΣ, η Λευκωσία προβαίνει σε νέα διαβήµατα για τις τουρκικές προκλήσεις. Eξάλλου, ο πρόεδρος Xριστόφιας απέρριψε τη διαµαρτυρία Tαλάτ –που του επέδωσε χθες γραπτώς κατά τη συνάντησή τους– αναφορικά µε την επίσκεψή του στη Mόσχα, τις συµφωνίες που υπέγραψε και τις δηλώσεις σχετικά µε την τουρκική κατοχή. Tαυτόχρονα, τόνισε ότι δεν εκχωρεί στον κ. Tαλάτ ή στον οποιονδήποτε το δικαίωµα να αµφισβητεί την κυριαρχία της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας. ◆

ANA§Y™H ∆Ô˘ ∞. §À∫∞À°∏ ·˚ÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜– ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ  ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Ó· ÂȯÂÈÚ› ÚÔÎÏËÙÈÎÒ˜ Ó¤· ÁÂ- ·ÍÈÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È. ˘Ù¿ ‰ÂÓ ˘ÔÓÔÔ‡Ó ·ÏÏ·Á‹ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ÛÙfi¯ˆÓ. ˆÔÏÈÙÈο ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ –Â·ÓÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ∫·ıfiÏÔ˘. ™˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ÔÈÔÙÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘– Î·È ÙÂÓÙÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘ÙÔ- ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡. ¶Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ Ë ¯ÚfiÓˆ˜ Â΂ȷÛÙÈο ÙÔ ÛÎÔÈÓ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ∞ı‹Ó·˜ Î·È §Â˘ÎˆÛ›·˜. ∂ÈÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÓ‹ÛÔ˘ Â‰Ò ·- ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ∫·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÎÙÔ‡Ó ‚·Ú‡ÓÔ˘Û· ÛËÌ·Û›·. ∫·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·- ‚Ô‡ÏËÛË. ∂Ò‰˘ÓÔ˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜, Ô˘ ÂÚÚ·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÈÛÙÒÛÂˆÓ ‹ Ù˘ Û˘Ó‹- Ó¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. °È·Ù› ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È˙ˆÓÈ΋-‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓıÔ˘˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Â·Ó·‚‚·ÈÒÛˆ˜ «Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ ·fi‰›·. ∫È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÌÂÓ. „ˆӻ Î·È Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙÔ˜ ÁÈ· Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË. ∞˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› –ˆ˜ ·Ú¿ÁˆÁÔ Ù˘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜– ÙËÓ ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÎÈ ÂÓ fi„ÂÈ ‚‚·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ –Ô˘ ÌÔÚ› ÙÂÏÈο Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛıÔ‡Ó Û ÌÔÈÚ·›Ô ·‰È¤ÍÔ‰Ô– ÂÍ ·Ó¿Á΢ Ô‰˘ÓËÚ‹ Ì·˜ ˘Ô¯ÒÚËÛË. O¯È fï˜ Î·È Ó’ ·Ԃ› Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÔÌÔÛÔӉȷ΋˜ ‰ÔÂ›Ó·È ·Ó¿ÁÎË: ·) Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì‹˜, fiˆ˜ Ë AÁ΢ڷ Î·È Ô Î·ÙÔ¯ÈÎfi˜ Ù˘ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ ·ÚÔηχÙˆ˜ ÂȉÈÒÏÔÁ¤˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÚÔÊ·ÓÒÓ ÂӉ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Οι αµφίδροµες ‚‚·›ˆÓ Â΂ȷÛÌÒÓ Î·È ‚) Ó· ÔÚÈÔıÂÙË- εθνικές ευθύνες ÎÔ˘Ó Ì ÙȘ ‰È·ÎËÚ˘Á̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÚÔÎÏËÙÈο Î·È Û˘Ó¯Ҙ. ıÔ‡Ó ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÔÈ «ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜» fi°È·Ù› Â¿Ó ·ÓÙ› ÌÂÙÂÍÂϛ͈˜ Ù˘ ∫˘ÚÈ·ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ χÛˆ˜ Î·È ÙȘ της Αθήνας και ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û ÔÌfiÛÔÓ‰Ë ÔÏÈıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘. √È Ôԛ˜ της Λευκωσίας Ù›·, Ô‰ËÁËıԇ̠۠·˘ÙÔ·Ó·›ÚÂÛ‹ Ù˘, ÁÚ·Ì̤˜ Ì ٛÔÙ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÎÂÒÛÙ ‰È¿ ·ÚıÂÓÔÁÂÓ¤Ûˆ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÏÈÛıÔ‡Ó. §Â˘ÎˆÛ›· ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈ- ÁËı› «Ó¤Ô˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ», ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÎÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (Î·È ÙˆÓ ·Ó··- ı· ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÁÈ· ÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi ∂ÏÏËÓÈÛÌfi Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ –Î·È Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Á΢ÏÒÛˆÓ) Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ì ٛÔÙ· Ó· ÌÂÙ·Î˘Ï›ÛÂÈ Û’ Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ Ô˘ ·˘Ù‹Ó ·¯Ú›·ÛÙ· ‚¿ÚË Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∆Ô ¤Ó·. ¢ÂÓ ÌÔ- ‹‰Ë ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·È– ı· Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ÛȈËÚ‹ Ú› fï˜ Ô‡ÙÂ Ë §Â˘ÎˆÛ›· Ô‡ÙÂ Ë ∞ı‹Ó· Ó· ÌË ‰È·‚Ϥ- ·ÔÚÚ›˙ˆÛË. fi ÙÔ Êˆ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰È·ÏÂÎÙÈÎÒÓ, §Â˘ÎˆÛ›· Î·È Ô˘Ó ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ı’ ·Ó·∞ı‹Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂıԉ‡ÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·¯ıÔ‡Ó ·fi ‰ÔÙ¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌË ‚ÈÒÛÈ̘ (Î·È ¿Ú· ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Û˘Ó‰È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÌË ·Ô‰ÂÎÙ¤˜) Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ∆Ô ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ó· ÂÈÏ˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÎÔ‡. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÒÏÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ∫‡ÚÔ ∆Ô ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Â·ÓÂÈÛÚ·¯ı› ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈ- Ó’ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· Û˘Ì·Ú›ÛٷٷÈ. ∫·È ÛÌfi. ¶Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜: O,ÙÈ Î·È Ó· ηÏÒ˜ ÌÂÓ. ∞ÏÏ¿ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂÛ˘Ì‚Â›, Ô‡ÙÂ Ë ∫‡ÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÒ˙ÂÙ·È, Ô‡Ù Ô̤ӈ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, Ë ∂ÏÏ¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·ÏÒ˜ fï˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ì›ÓÂÈ ·ÏÒ‚ËÙË, Â¿Ó Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· Û˘Ì·Ú›ÛٷٷÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘Ó·ÔÊ·Û›˙ÂÈ. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ù˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÓÔÏÈÛı‹ÛÂÈ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›. °È·Ù› Â¿Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ÂıÓÈ΋ Â- Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. Èڛ˜ ηıfiÏÔ˘ Ó’ ·È‚›ˆÛË Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈ- Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÛÌÔ‡ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·Ê›·, ÙfiÙÂ Ë Ï‡ÛË (Î·È ¿- ÎÚ·Ù›·˜. ∫È ¿ÏψÛÙÂ, §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ∞ı‹Ó·, ÂÓfiÛˆ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Ú· ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¿ÍÔÓ¤˜ Ù˘) Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤ÂÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∫È ·˘Ù¤˜ –·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Îfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Ï˘ÙÔ, Û˘Ó·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ∫‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ- ÙˆÓ Ù· ‰‡Ô ÎÚ·ÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡.

ª

A

Y


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMΒΡΙΟΥ 2008

5

Πολιτική ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ EÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù˘ ÌÔÓ‹˜, Ó¤ÔÈ ‡ÔÙÔÈ ·fi Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ∫ ·È ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·, Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ˆ˜ ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ «ÛοӉ·ÏÔ µ·ÙÔ‰›Ô˘», ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ ÁÓˆÛÙ¤˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÔÚΈÙÔ› ÂÎÙÈÌËÙ¤˜ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘

¢ËÌÔÛ›Ô˘ (∫∂¢), Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ «ÈÂÚÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ» ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ªÔÓ‹˜ µ·ÙÔ‰›Ô˘, Â›Ó·È Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ì ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›. OÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ EÊÂÙÒÓ, ∂˘ÛÙ·ı›· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™ÙÚ·Á¿Ï˘, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ÂÙ¿ ·˘Ù¿ Ó¤· Úfi-

∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÒÚ·, Ô˘ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÙË MÔÓ‹ µ·ÙÔ‰›Ô˘ ‹Ú ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Î·È Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋, Ì ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ∆ÒÚ·, Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡„·Ì ÙÔ «·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜» ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ÔÏ›ÁÔÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁ›·, Î·È Í·Ó·Á˘Ú›Û·Ì Û ·Ï‹ÛÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ ÂÔ¯¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÚÔÓËÌ¿ÙˆÓ. ∆ÒÚ· Ô˘ ·ÔηχÙÂÙ·È fiÙÈ Ô ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ øÚ·ÈÔοÛÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¡›ÎÔ˜ ª¿ÙÔ˜, Ì ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÎÚ¿ÙËÛ 18 ·fi Ù· 21 ÔÈÎfi‰·, Ù· ÔÔ›· fï˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ›¯·Ó ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹, ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÎÒÏ˘Ì· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ –ÙÔ Â›¯·Ì ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·Ôηχ„ÂÒÓ Ì·˜, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2007. ∆ÒÚ·, Ô˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ª›ÎÚ·˜, ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó¤Ú˘, «·Ó·Î¿Ï˘„» fiÙÈ ÚÔˆıÔ‡Û·Ó ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·, ÁÈ·Ù› ·ÓÙȉÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ª›ÎÚ·˜ ÛÙË MÔÓ‹ µ·ÙÔ‰›Ô˘, ÂÓÒ Ë ·ÂÈÏ‹ ·˘Ù‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ‰Ôı› ·Î›ÓËÙÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∆Ô˘ Kø™TA §A™KAPE§IA ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ·È‰È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÔÁÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ÔÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ‚Á‹Î·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô £Âfi‰ˆÚÔ °ÎÔ˘ÛÙ›ÏË. ∆ÒÚ·, Ô˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ T‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÔÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ Â›¯Â ¤ÁηÈÚË Î·È Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÔÓfiÌ·Û «·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜» ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ‰ÂÓ ÚÔʇϷÍ ԇÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋, Ô‡Ù ÙÔÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘ Î·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ∆ÒÚ·, Ô˘ ÎÏ‹ıËÎÂ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Î·È Ô Î¿ı ÈÎڷ̤ÓÔ˜ Î·È «ÊÒÙÈÛ» ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙÔ ·Ú¿ÎÂÓÙÚÔ Î·È fi¯È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÔχÎÚÔÙ˘ ˘fiıÂÛ˘. ∆ÒÚ·, Ô˘, ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, Â›Ó·È Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ fiÏˆÓ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È fi¯È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ˘fiıÂÛ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹. ∆ÒÚ·, Ô˘ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÛÙÂÚԇ̠·fi ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ηıÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË ÛÙÔȯ›·, Â›Ó·È ÒÚ· Ó· Ô‡ÌÂ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË ·Ï‹ıÂȘ, fiˆ˜ Ú¿Í·Ì fiÙ·Ó ·ÔηχÙ·ÌÂ, ÌfiÓÔÈ ÂÌ›˜, Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2007, ÙËÓ ÔχÎÚÔÙË ˘fiıÂÛË, Ì fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÓÈ΋, ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂ÙÛÈ Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ: – ™Ù· 12.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË Ã·ÏÎȉÈ΋˜ Ô˘… ÌÂÙÚËı¤ÓÙ· ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÙË ÌÔÓ‹ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 8.700– Ù· ˘fiÏÔÈ· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ… Ì¿˙„·Ó ÛÙÔ χÛÈÌÔ, ·ÏÏ¿ ηٷ·Ù‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËηÓ, Î·È – ™ÙȘ Â·‡ÏÂȘ Î·È ÛÙ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÛËÎÒıËÎ·Ó Û ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ÔÈÎfi‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ – ÔÈÎfi‰· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Û ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ·„ÂÈ ı¤Ì· ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ÙË ÌÔÓ‹. ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ˙ËÙ› ¤Ú¢ӷ Î·È ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ Î·È ‚Á¿˙Ô˘Ó Ì¿ÙÈ. ¡· ÛÙ·ıԇ̠̠ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜.

Παρέμβαση

Ûˆ· Ô˘, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· Î·È ϤÔÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ˆ˜ ‡ÔÙÔÈ Ù¤ÏÂÛ˘ ·ÍÈÔÔ›ÓˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fi ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ˘fiıÂÛË. TÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∆Ú·Â˙ÒÓ, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂ-

Ï›·˜ ∂ÊÂÙÒÓ ∞ı‹Ó·˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·ÚÔ‡ÙÛÔ˜, ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ªÔÓ‹˜ µ·ÙÔ‰›Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ∂ÊÂÙ›Ô. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÙÒÚ· ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Â›Ó·È ·Ó ·fi ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÎÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËηÓ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.

°IA ¶APABIA™H ¢IKA™TIKOY A¶OPPHTOY KAI H£IKH AYTOYP°IA OI MONAXOI

Στο χείλος της δίωξης Eφραίµ, Aρσένιος, Ψάλτη EÓ· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∂ÊÚ·›Ì Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯Ô‡ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˘ ÁÈ· Ù· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ú·‚›·ÛË ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, Ô˘ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ‰È¤Ú·ÍÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ƒÔ‰fi˘ ª·Ú›· æ¿ÏÙË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. τους δύο µοναχούς και την πρόεδρο εντοπίζονται οι ευθύνες για το µεθοδευµένο κλείσιµο της δίκης ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης το 2003, που είχε ως αποτέλεσµα να µην εκδοθεί η ευνοϊκή για το ∆ηµόσιο απόφαση και να ανοίξει ο δρόµος για την αναγνώριση της κυριότητας της Mονής στη λίµνη Βιστονίδα και τις σκανδαλώδεις ανταλλαγές εκτάσεων. Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αν. Κανελλόπουλος, ο οποίος είχε αναλάβει τη διενέργεια της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση, ολοκλήρωσε την έρευνα και διαβίβασε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Ροδόπης, η οποία, λόγω αρµοδιότητας, θα προχωρήσει στην άσκηση διώξεων. Στην παραγγελία του ζητεί την ταχεία περαίωση της υπόθεσης, λόγω της εξαιρετικής φύσης της και σηµειώνει ότι από τους τρεις ζητήθηκαν και ελήφθησαν εξηγήσεις για τις αξιόποινες

Aλαβάνος: Nα επανακληθούν

E˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ‰›Î˘ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô PÔ‰fi˘, ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ EÊÚ·›Ì, AÚÛ¤ÓÈÔ Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ AÚ›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ πράξεις της παράβασης καθήκοντος και της παραβίασης δικαστικού απορρήτου, που βαρύνουν την πρώτη ως φυσική αυτουργό και τους άλλους δύο ως ηθικούς αυτουργούς. Σε περίπτωση που προκύψουν στοιχεία από την εξεταστική επιτροπή, δεν αποκλείεται το κατηγορητήριο να διευρυνθεί και για το αδίκηµα της κακουργηµατικής απάτης, κατά των δύο µοναχών, και της συνέργειας στην απάτη, κατά της προέδρου. Από την έρευνα του κ. Κα-

M ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 24 ˆÚÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ EÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ XÚ. M·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ AıËÓÒÓ, ¯ı˜, Ó· Ú¿ÍÂÈ Ù· ‰¤ÔÓÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ EÊÚ·›Ì Î·È AÚÛ¤ÓÈÔ˘, ÚÔ¯ı¤˜, Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ EÍÂÙ·ÛÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜. EÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ K.O. ÙÔ˘ ™YPIZA AÏ. AÏ·‚¿ÓÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Â·Ó·ÎÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ηٿıÂÛË ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÓ·¯Ô› Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÚÓËıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó, Ó· ˙ËÙËı› Ë ‚›·ÈË ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. A›ÙËÌ· Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™YPIZA N. TÛԇηÏ˘.

νελλόπουλου προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία κατά της προέδρου Μαρίας Ψάλτη, η οποία 6 και πλέον µήνες καθυστέρησε τη δηµοσίευση της απόφασης, που κατά πλειοψηφία απέρριπτε την αγωγή της Μονής. Η δικαστής φέρεται ότι ενηµέρωσε τους εκπροσώπους της Μονής για την έκβαση της δίκης, µε συνέπεια να αποσύρουν την αγωγή που είχαν καταθέσει σε βάρος του ∆ηµοσίου. Ο ηγούµενος της Μονής Βατοπεδίου Εφραίµ και ο

µοναχός Αρσένιος ελέγχονται διότι επεδίωξαν την υπογραφή του πρακτικού παραιτήσεως του ∆ηµοσίου από την έκβαση της δίκης επειδή είχαν αντιληφθεί, ότι η αγωγή τους δεν θα ευδοκιµήσει στο δικαστήριο, ύστερα από τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν µε την πρόεδρο. Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, οι δύο µοναχοί δεν εµφανίστηκαν να καταθέσουν ως ύποπτοι και αρκέστηκαν να υποβάλουν υπόµνηµα, αρνούµενοι την εµπλοκή τους.


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAPTH 26 NOEMΒΡΙΟΥ 2008

4

Πολιτική

OÈ «·Ó‡ı˘ÓÔÈ»

ø™ ¶APA¶§ANH£EI™ EMºANI™THKE O æøMIA¢H™ KAI KATH°OPH™E THN... ¶APA°KA TH™ A£HNA™

O νοµάρχης ήταν υπνωτισµένος... ÀÓˆÙÈṲ̂ÓÔ˜, ·ÏÒ˜ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ! ¶ÂÚ› ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ·Ôȉԇ ¶. æˆÌÈ¿‰Ë Ô ÏfiÁÔ˜, ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ï·Ï›ÛÙ·ÙÔ˘, Ô˘ ¯ı˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙfiÛÔ «·Ú·Ï·ÓËı›˜» fiÛÔ Î·È ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ∆˘ ∞§π∫∏™ ª∞∆™∏ ροκειµένου δε να αποσείσει το πικρόν ποτήριον, έδωσε άφεση αµαρτιών σε όλους για όλα... Καραµανλής και Παπανδρέου δεν ήξεραν, είπε. Oσο φταίει ο ∆ρυς, άλλο τόσο φταίει κι ο Μπασιάκος. Ο Παπακωνσταντίνου δεν ενηµέρωσε τον Παπανδρέου για την επίσκεψη Πάπιστα, είναι σίγουρος.

∆εν γνώριζε... Και είναι σίγουρος ότι για την επιστολή του, της 15ης ∆εκεµβρίου 2005, δεν ενηµερώθηκε ο Καραµανλής, διότι αν είχε ενηµερωθεί θα του είχε τηλεφωνήσει. Και, πάντως, κανείς Θεσσαλονικιός δεν φταίει για τίποτα. «Αν υπάρχει παρακράτος ή παράγκα, αυτό υπάρχει στην Αθήνα». Την επιστολή το 2005 την

«Afi ·Ë‰›·...» HÏı ÏÔÈfiÓ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÓÔ̿گ˘. °È· Ó· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔÓ K·Ú˘ˆÙ¿ÎË, ηÓ›˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â˘·›ÛıËÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ «·¤ı·Ó ·fi ·Ë‰›·». KÈ ¤ÙÛÈ «ÛȈËÏÔ›, ıÏÈÌ̤ÓÔÈ, Ì ηÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜», ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· «‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙËÓ Îˉ›·». A.E.M.

έστειλε όχι γιατί γνώριζε, αλλά διότι τότε είχε ξεσηκωθεί ο κόσµος, ενηµερώθηκε από δηµάρχους και σαν «αγωνιστής που είναι» εξέφρασε την έκπληξη και την αγανάκτησή του. Ο ίδιος, όµως, δεν γνώριζε. Το θέµα το πληροφορήθηκε µόλις το 2007, όταν όλες οι ανταλλαγές είχαν ήδη γίνει, στη συνεδρίαση του νοµαρχιακού συµβουλίου, από τη Βούλα Πατουλίδου, παρ’ ότι «η νοµαρχιακή σύµβουλος είπε ψέµατα µετά», ότι τότε ο νοµάρχης µίλησε για πιέσεις που είχε δεχτεί. Αλλά «µακάρι να έπαιρνε εντολές. Εδώ ψάχνει την κυβέρνηση, αλλά δεν τη βρίσκει».

Ο Π. Ψωµιάδης, όπως κάνει ο κάθε υπουργός κι ο κάθε νοµάρχης, «έχει εξουσιοδοτήσει τις υπηρεσίες της νοµαρχίας, που κάνουν τις δουλειές χωρίς να τον ενηµερώνουν»! ∆εν έχει καµία απολύτως σηµασία που τα έγγραφα κοινοποιούνται στο γραφείο του. Oλα διεκπεραιώνονται χωρίς να τον ενηµερώσουν! Κι άλλωστε, όλα «έγιναν µε τέτοια ταχύτητα, που οι περισσότεροι δεν αντιληφθήκαµε τίποτα. Θεωρήσαµε ότι ή είχε παγώσει ή έγιναν τόσο γρήγορα που δεν πήραµε χαµπάρι».

Oύτε την αλληλογραφία Ως εκ τούτου, δεν είχε προφανώς πάρει χαµπάρι και για την αλληλογραφία µεταξύ της διεύθυνσης Πολιτικής Γης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που υπογράφεται από τη Σταµατίνα Μαντέλη, προϊσταµένη της υπηρεσίας, και απευθύνεται και στο γραφείο του, από τις 17/5/2005. Τότε η κυρία Μαντέλη του ζητεί, όπως και από άλλους νοµάρχες, να ενηµερώσει το γραφείο του υφυπουργού Αλ. Κοντού για τις διαθέσιµες εκτάσεις που διαχειρίζεται και έχουν «οικοπεδική ή τουριστική αξία, ή είναι παραθα-

«AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹ ·Ú¿Áη, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·», › Ì ÛÙfiÌÊÔ Ô ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ λάσσιες». Τα διαθέσιµα οικόπεδα, που θέλει κατά προτεραιότητα στο Ωραιόκαστρο, την Καρδία, τη Ραιδεστό και το Πανόραµα, κοινώς των 72 οικοπέδων που τελικώς δόθηκαν στη µονή στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η ίδια κυρία τα ζητεί από το γραφείο του νοµάρχη στις 11 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς, µε µαρκαρισµένους καταλόγους. ∆εκαοχτώ µέρες αργότερα, στις 29 του µηνός, ζητεί και τα τοπογραφικά των οικοπέδων. Η Νοµαρχία τής τα αποστέλλει, µέσω της διεύθυνσης Tοπογραφήσεων, µε υπογραφή του διευθυντή Απ. Γιαννακόπουλου, στις 7 ∆εκεµβρίου. Στις 16 ∆εκεµβρίου του

2005 ο νοµάρχης αποστέλλει τη γνωστή καταγγελτική επιστολή, µε αποδέκτες το µισό υπουργικό συµβούλιο, αλλά και την κυρία Μαντέλη. Ωστόσο, στις 23 Ιανουαρίου 2006 η κυρία Μαντέλη γνωστοποιεί και στο γραφείο του νοµάρχη την απόφαση Μπασιάκου, µε την οποία τα 72 ακίνητα παραχωρούνται στην ΚΕ∆. Τρεις µήνες µετά κι ενώ τα οικόπεδα έχουν ήδη ανταλλαγεί µε τη µονή, πάντα η κυρία Μαντέλη ζητεί να εκδοθεί απόφαση νοµάρχη για τη µεταβολή των κτηµατολογικών στοιχείων των οικοπέδων, όπερ και τελικώς εγένετο. Αλλά ο κύριος νοµάρχης εν οίδε, ότι ουδέν οίδε… ◆

A¿ÙË, ·ÈÛÙ›·, ‚ÚÒÌÈÎÔ ¯Ú‹Ì· ‚ϤÂÈ Ô °ÎÚfi˙Ô˜ T˘ ∞§π∫∏™ ª∞∆™∏

· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ·¿Ù˘ Î·È Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ ‚ϤÂÈ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ µ·ÙÔ‰›Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ™Ù. °ÎÚfi˙Ô˜. ∫·È ıˆÚ› fiÙÈ 17,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 67,5 Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÍÂ Ë ªÔÓ‹ ·fi ÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ·Î›ÓËÙÔ Î·È Ù· ÔÈÎfi‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È·Î›ÓËÛË ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. °È· Ù· ÌÂÓ 9 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· Ë Noliden, ·ÁÔÚ¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, «Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ» ÁÈ· «ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ›‰Ú˘Ì·», η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ Ù· ıˆÚ› ˆ˜ ˘ÂÚÙ›ÌËÌ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÁÔÚ¿˜. °È· Ù· ˘fiÏÔÈ· 8,5

ÂηÙ. ¢ÚÒ, fï˜, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù· ıˆÚ› ˆ˜ ‰È·Î›ÓËÛË ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È, fiˆ˜ › ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, fiÙÈ Ô Î. °ÎÚfi˙Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·fi ÔÏÏ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· fiÙÈ «Ë Rassadel», Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙÔ 30% Ù˘ ∞ÓıÂÌÈ¿‰Ô˜, ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¶¿ÈÛÙ·, Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ٷ 64 ·fi Ù· 72 ÔÈÎfi‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, «·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ªÔÓ‹ µ·ÙÔ‰›Ô˘». √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ «‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ٛÔÙ· Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË off shore ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·fi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·». ∫·È ¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 67,5 ÂηÙ. ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ªÔÓ‹˜ Ô˘ «¿ÁˆÛ», Ù· 17,5 ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Rassadel.

O Î. °ÎÚfi˙Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ «ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ», ·ÚfiÙÈ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔ˝ÛٷٷÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰Èη›ˆÌ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ì οÔÈÔ «‚·ÛÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·» Î·È ÎÈÓËı› «ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘». √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ªÔÓ‹˜ º. ∫ÚÂÌ̇‰·˜ ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ¯ı˜ fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ real estate ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È, ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ·fi off shore Ó·˘ÙÈÏȷ΋, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙË ªÔÓ‹ µ·ÙÔ‰›Ô˘. ∞Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÂÊÔÏÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ηٿ ÙÔ˘ ÍÂχ̷ÙÔ˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ™Ù. °ÎÚfi˙Ô˜

¢‡Ô... ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ·›¯ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ EÍÂÙ·ÛÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘... ·Ó‡ı˘ÓÔ˘ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ Û ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ™Ù. °ÎÚfi˙Ô˜ Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜. O ÚÒÙÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ›ÛÂÈ fiÙÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ‚ÚÒÌÈÎÔ ¯Ú‹Ì·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Î·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Û fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ. AÓ Î·È, ÙÂÏÈο, ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ¤Î·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ı· ÛÙ›ÏÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ EÈÙÚÔ‹. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˘Ô‰‡ıËΠÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ó‡ı˘ÓÔ˘, Ô˘ ·ÏÒ˜ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘... ÙÚÂÏÔ‡ showman. K·È, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Û·Ó ·Û›‰·

Tης Bουλής T˘ NTOPA™ NTA´§IANA ÙȘ... „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÚÈÍÂ... ‰fiψ̷ Ù· ÂÚ› «·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜» Î·È «·Ú¿Áη˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ», Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· fiÏ·. «¶·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ». «ZÔÚ›ÛÙËλ, fï˜, ÔfiÙ ̛ÏËÛ ÁÈ· ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ηÈ... ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ·ÊÔ‡ «˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË». AÏÏ¿... ·Ï›ÌÔÓÔ. OÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ÓfiÌÈÌ·. ¶ÈÛÙfi˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ ·ıˆˆÙÈÎfi «ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ» ¤‚·Ï K·Ú·Ì·ÓÏ‹, ¢Ú˘, ºˆÙÈ¿‰Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ... ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. EÓ·˜... ·¯Ù·ÚÌ¿˜, ÛÙËÓ ·ÂÁÓˆṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. O ÛÙfi¯Ô˜ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ˜. AÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ·fiÛÂÈÛË Â˘ı˘ÓÒÓ.¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ë «ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË ¯·ÚÈÛÙÈ΋» Ú¿ÍË, fiˆ˜ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ, ›¯Â ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘. TÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ Ë EÍÂÙ·ÛÙÈ΋. O Ê›ÏÔ˜ Ù‹˜ A˙¤Ï ÁÓÒÚÈ˙ ٷ ¿ÓÙ· ·fi ÓˆÚ›˜, ̤ۈ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÏÓÂ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ Î. M·ÓÙ¤ÏË ·fi ÙÔÓ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 2005. ¶Ôχ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘. AÔ‰¤¯ıËΠfï˜ ÙÂÏÈο ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ¿ÓˆıÂÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· „ÂÏÏ›ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi... YÓˆÙ›ÛÙËÎÂ! Oˆ˜ Ô Î. °ÎÚfi˙Ô˜ ¤ÎÚ˘„Â, fiÛÔ ÌfiÚÂÛÂ, ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ·¿ÙË Î·È ·ÈÛÙ›· ηٿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.


| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TETAΡTH 26 NOEMBPIOY 2008

14

Kόσμος KO™OBO H ™Y§§HæH 3 °EPMANøN ¶PAKTOPøN, A¶ANTH™H ™E EK£E™H MY™TIKøN Y¶HPE™IøN °IA TO «KPATO™-MAºIA»

Πράκτορες, ναρκωτικά και βόµβες µανών πρακτόρων είναι πράξη εκδίκησης των Κοσοβάρων για τις ενέργειες αυτές των γερµανικών µυστικών υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι η Γερµανία ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Επίσης ανεπίσηµα λέγεται ότι η ηγεσία του Κοσόβου δεν επιθυµεί σε καµιά περίπτωση περαιτέρω ανάµιξη της EULEX σε εσωτερικές της υποθέσεις που αφορούν την τάξη και ασφάλεια, καθώς αυτές αποτελούν εµπόδιο στη δράση των µαφιόζικων οργανώσεων που δρουν εκεί.

µ∂ƒ√§π¡√ TÔ˘ ¶∞¡∆∂§∏ µ∞§∞™√¶√À§√À

¶ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÂÓÓ¿ Ë ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÚÈÒÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (BND) ÛÙËÓ ¶Ú›ÛÙÈÓ· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ ÛÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. Εισαγγελία της Πρίστινας κατηγορεί τους 3 Γερµανούς πράκτορες ότι αυτοί ήταν οι δράστες της βοµβιστικής επίθεσης και διέταξε την προφυλάκισή τους. Σύµφωνα µε τις αρχές του Κοσόβου, υπάρχει βίντεο στο οποίο ένας από αυτούς φαίνεται να βρίσκεται στον τόπο της έκρηξης. Στο Βερολίνο, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έκπληξή του για τις συλλήψεις αυτές και δηλώνει επισήµως ότι η Γερµανία δεν έχει καµιά σχέση µε την τροµοκρατική αυτή ενέργεια, καθώς είναι γνωστό ότι η χώρα θέλει την ενίσχυση των δεσµών του Κοσόβου µε την Ε.Ε., αλλά και τη διεθνή κοινότητα. «∆εν υπάρχει καµιά λογική στις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εναντίον των τριών Γερµανών», αναφέρουν αξιωµατούχοι του γερµανικού ΥΠΕΞ στο Βερολίνο, αλλά και πολλοί πολιτικοί.

Kέντρο διαφθοράς

Eκρηξη και βίντεο... Oπως δηλώνουν, όντως υπάρχει βίντεο, αλλά εκεί ο Γερµανός πράκτορας εµφανίζεται µετά την έκρηξη και όπως υποστηρίζουν στο σηµείο βρέθηκε για να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους δράστες της επίθεσης. Αυτή είναι και η επίσηµη εξήγηση από το Βερολίνο. Η ανεπίσηµη, που αφήνεται να διαρρεύσει µέσω γερµανικών ΜΜΕ, εξηγεί περισσότερα πράγµατα. Σύµφωνα µε αυτή, οι τρεις που συνελήφθησαν είναι πολύ έµπειρα στελέχη της BND και στο Κόσοβο βρίσκονται σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική ∆ύναµη, EULEX. Αποστολή τους, να συλλέξουν στοιχεία για πιθανόν επιθέσεις κατά των διεθνών στρατιωτικών και αστυνοµικών δυνάµεων που βρίσκονται εκεί, αλλά και τις σχέσεις της κυβέρνησης του Κοσόβου µε εγκληµατικές οργανώσεις. Σύµφωνα µε έκθεση που συνέταξε το 2005 η BND και απόσπασµα της οποίας δηµοσίευσε πριν

από λίγο καιρό ελβετική εφηµερίδα, η κυβέρνηση του Κοσόβου συνδέεται άµεσα µε εµπόριο ναρκωτικών, λαθρεµπόριο, αλλά και trafficking γυναικών και µάλιστα οι έρευνες οδηγούν κατ’ ευθείαν στον πρωθυπουργό του Κοσόβου κ. Θάτσι, ο οποίος υπήρξε και ηγέτης του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου, UCK. Τα γερµανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ανάλογη έκθεση µε τα ίδια συµπε-

KÔÛÔ‚¿ÚÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› (¿Óˆ) Ê˘Ï¿Ó ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ YËÚÂÛ›·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ¶Ú›ÛÙÈÓ·, fiÔ˘ ÛÙȘ 14 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ‚fiÌ‚·, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Ù˘ OÌÔÛÔӉȷ΋˜ YËÚÂÛ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ «ÂÌÏÔ΋˜» Î·È ÂÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÈ· ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›·... (ʈÙ. A¶E, Reuters)

ράσµατα έχουν συντάξει και οι βρετανικές µυστικές υπηρεσίες. Σύµφωνα µε στελέχη του γερµανικού ΥΠΕΞ στο Βερολίνο, οι συλλήψεις των τριών Γερ-

Πριν από λίγο καιρό έκθεση του ΟΑΣΕ ανέφερε ότι το δικαστικό σύστηµα στην Πρίστινα βρίσκεται σε πλήρη διάλυση και υπάρχει εντονότατο πρόβληµα διαφθοράς. Αυτή είναι η γερµανική εκδοχή των όσων συµβαίνουν στην Πρίστινα, ενώ κάποιοι άλλοι µιλούν για πόλεµο µυστικών υπηρεσιών στην περιοχή και λένε ότι θύµατά τους ήταν οι τρεις Γερµανοί που παραδόθηκαν στους Κοσοβάρους από µυστικές υπηρεσίες άλλης µεγάλης χώρας. Σε ερώτηση που απηύθυνε η γερµανική εφηµερίδα «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ» στον πρωθυπουργό του Κοσόβου Χασίµ Θάτσι, σχετικά µε τις κατηγορίες που αφορούν διαφθορά και εγκληµατικές ενέργειες, αυτός απάντησε λακωνικά: «Πρόκειται για ιστορίες επιστηµονικής φαντασίας». ◗

Kόσοβο: η ευρωπαϊκή δύναµη «καλύπτει» το Bελιγράδι, αλλά ενοχλεί την Πρίστινα

π

ηÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ¶Ú›ÛÙÈÓ· ÚÔηÏ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Á.Á. ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ (∂ULEX) ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÙ·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ µÔ˘Î °¤ÚÂÌÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Î. ª·Ó KÈ MÔ˘Ó ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ·ÎfiÌË Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜: «¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì Ϸ̂¿ÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ˘fi„Ë fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ë ™ÂÚ‚›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡Ûˆӻ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÛËÌ›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Î·È ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂.∂. (EULEX) ı· Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ı· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ηӤӷ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ¶ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ù· ∏ӈ̤ӷ ∂ıÓË ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÂψÓ›ˆÓ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∫fiÛÔ‚Ô, fiÔ˘ ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. H ¶Ú›ÛÙÈÓ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÚÚ›„ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘. √ ∫ÔÛÔ‚¿ÚÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ã·Û›Ì £¿ÙÛÈ ÂͤÊÚ·Û ÂÎ Ó¤Ô˘ ¯ı˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ «ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÛËÌ›ˆÓ ‹Ù·Ó, Â›Ó·È Î·È ı· Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘». ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÔÛÔ‚¿ÚÈΘ ·Ú¯¤˜ ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÊÈÍË Ù˘ EULEX ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ‰Ú· ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂.∂. Î·È «Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∞¯ÙÈÛ¿·ÚÈ» (·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ˘fi ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË). ∫·Ù¿ ÙÔÓ µ. °¤ÚÂÌÈÙ˜, ¿ÓÙˆ˜, Ô Î. ª·Ó KÈ MÔ˘Ó ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ¶Ú›ÛÙÈÓ·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∫ÔÛÔ‚¿ÚˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ¤Ó· ·Ú¿ÚÙËÌ· Î·È «‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡». √ ›‰ÈÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜. §∏¢∞ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À (¶ËÁ¤˜: °·ÏÏÈÎfi-∞¶∂)

Eleftherotipia  

Eleftherotipia test page

Eleftherotipia  

Eleftherotipia test page

Advertisement