Page 1

URRUTIKO BATXILERGOA Batxi1ergo-mota honetan ikasteko, beharrezkoa da erre gimen ofizia1ean matriku1atzea, baina ez da nahitaezkoa esko1etara egunero joatea. Matrikula egiteko baldintzak Urrutiko Batxi1ergo Institutu batean matriku1a egin aha1 izateko, Batxi1ergoa ikasteko eskatzen diren betekizun orokorrez gain, jarraian datozen ba1dintzetako batzuk bete beharko dira; ba1dintza horiek agirien bidez egiaztatu beharko dira matrikula egiteko orduan. a) 18 urte izatea, edo matrikulatzen den ikasturte horretan betetzea. Horretarako, ikasturtea ekainaren 30ean ematen da bukatutzat. b) Espetxeratuta egotea. e) Presentziazko ikastetxeetara ezin joan aha1 izatea, hori eragozten duen gaixotasun edo minusba1iotasunen bat izateagatik. d) Presentziazko ikastetxeetara ezin joan aha1 izatea, hori eragozten duen 1an-jardueraren bat bete behar izateagatik. e) A1di berean bestelako ikasketa ofizia1ak egitea, eta ikasketa horien on dorioz ezin joan aha1 izatea erregu1artasunez presentziazko Batxi1ergo irakaskuntzarako ikastetxe batera. f) Kiro1-jarduera bat egitea, kasuan kasuko federazioak justifikatua, eta entrenamendu-orduengatik presentziazko ikflstetxe batera erregularta sunez ezin joan aha1 izatea. Era berean, kasuan kasuko Hezkuntzako Lurra1de ordezkariak baimena eman diezaieke 1ehen adierazitako ba1dintzetako bat bera ere betetzen ez duten pertsonei Urrutiko Batxilergo Institutu batean matriku1atzeko, ba1din eta, beren egoera bereziagatik, komenigarria bada ikastetxe horietan matrikulatzea. Matriku1a egiteko epea irai1aren letik abenduaren 31 arte da. Data horretatik aurrera, Urrutiko Batxilergo Institutuek kasu berezietan baino ezin dituzte matrikulatu ikas1e berriak. Urrutiko Batxi1ergo Institutuetako ikas1eak kurtso oso baterako matriku1a daitezke, edo ikasgai batzuk egiteko; gehienez ere hamabi. Bestalde, ikas1e horiek ez dute epe mugaturik Batxi1ergoko ikasketak amaitzeko, eta ez dute gutxieneko ikasgai-kopuru bat gainditu behar hurrengo kurtsora pasatzeko;


nahikoa zaie ikasgaiak bana-banaka gainditzea, dauzkatenetako bat bera ere errepikatu behar izan gabe.

gaindituta

Era berean, Batxilergoko ikasketak urrutikoa ez den beste irakaskuntzasistema batean hasi dituzten ikasleek, Urrutiko Batxilergoko Institutu batean sartzen badira, ez dituzte gaindituta dauzkaten jakintzagaiak errepikatu beharko. Horretarako, ikaslearen ikasketa-espedientean agertzen den azken kalifIkazioa kontuan hartuko da.

Irakastea Urrutiko Batxilergo Institutuetan, irakaskuntza tutoretza kolektiboen eta bana-banako tutoretzen bidez egiten da. Tutoretza kolektiboak 60 minutuko klaseak dira, eta horietan irakasleek programako gai bakoitzaren oinarriak azaltzen, gai horiek ikasteko egin beharreko urratsak adierazten, ariketak egiten, ikasleen zalantza orokorrak argitzen eta, oro har, ikasleek ikasgaia ongi beregana dezaten egoki deritzeten jarduera guztiak egiten dituzte, klaustroak ezarritako irizpideei jarraituz. Urrutiko Batxilergo Institutuek astero ordubeteko tutoretza kolektiboa daukate ikasle-talde bakoitzarentzat (goizeko eta arratsaldeko txandetan errepikatzen da), ikastetxe bakoitzean ematen diren jakintzagai guzti-guztietan. Goizeko orduaren edukia arratsaldekoaren antzekoa da, ikasleak saio batera edo bestera joatea erabaki ahal izan dezan, bere egoera pertsonalaren arabera. Ikasleak

tutoretza

kolektiboetara

joatea

borondatezkoa da. Urrutiko Batxilergo Institutuek, tutoretza kolektiboak ez ezik, bana-ba nako tutoretzak ere dauzkate ikasleentzat. Banakako tutoretzetan, irakasleek kasuan kasuko jakintzagaiari buruz ikasleek dituzten zalantzak eta egin nahi dituzten kontsultak erantzun behar dituzte. Kontsultak ikastetxera joanda egin daitezke, edo telefonoa, faxa, posta elektronikoa, posta arrunta edo Institutuak ezarritako beste edozein sistema erabiliz. Ebaluazio-proba guztiak presentziazkoak eta idatzizkoak dira. Proba horietako batera aurkezteko, ikasleak derrigorrez NANa, pasaportea edo baliokidea den beste agiriren bat erakutsi beharko du, nor den frogatzeko. Azterketa egitera joandako pertsonen nortasunarekin zerikusia duen edozein irregulartasunen ondorio izango da diziplina-espediente bat abiaraztea eta zigor egokia ezartzea.

Urrutiko Batxilergoa  
Urrutiko Batxilergoa  

Urrutiko batxilergoko antolaketa; promozio irizpideak, klaseak emateko era, goizeko, arratsaldeko eta gaueko ordutegiak

Advertisement