Page 1


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:45

Page 4

…Όντας φύσει φιλέλλην, δεν ευχαριστήθην μόνον απλώς να θρηνήσω την κατάστασιν του Γένους μου, αλλά και συνδρομήν να επιφέρω επάσχισα, όσον το επ’εμοί… Ρήγας, «Φυσικής απάνθισμα», 1790

...Being a philhellene by nature, I was not content to simply lament the condition of my Race, but I also endeavoured to aid, to the extend of my ability... Rigas, «An anthology of physics», 1790


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:45

Page 5

ΗΜ ΕΡΟΛ ΟΓ Ι Ο

2013

CALE N D AR


HMEROLOGIO 2013 A

2/10/12

15:19

Page 6

© Copyright για όλο τον κόσμο EKΔOΣEIΣ MENANΔPOΣ Iπποκράτους 44, 106 80 Aθήνα, τηλ.: 210 36 11 000 - 210 36 37 762 fax: 210 36 34 389 www.menandros.gr, e-mail:info@menandros.gr ISBN 978-960-7661-98-2

© Worldwide copyright MENANDROS PUBLICATIONS 44 Ippokratous str, 106 80 Athens, Tel.: +30 210 36 11 000 - + 30 210 36 37 762 fax: + 30 210 36 34 389


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:45

Page 8


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:45

Page 10


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:45

Page 11


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:46

Page 12

√ ƒ‹Á·˜ Û¤ÚÓÂÈ ÙÔ ÛfiÚÔ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. §ÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi ÙËÓ «¶ÙÒÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘», ·‚ÁÔÙ¤ÌÂÚ· Û ͇ÏÔ, ÛΤ„Ș πˆ¿ÓÓË ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ¯ÂÈÚ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 1836, ∂ıÓÈÎfi πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ·Ú. ηÙ. 3750/ı.

Rigas sowing the seeds of freedom. Detail from the «Fall of Constantinople», egg tempera on wood, conceived by Ioannis Makriyiannis, created by the hand of Panagiotis Zografos, National Historical Museum, Cat. No. 3750/ı.


HMEROLOGIO 2013 A

2/10/12

13:32

Page 13

Δευτέρα - Mοnday

Tρίτη - Tuesday

Tετάρτη - Wednesday

Πέμπτη - Thursday

Παρασκευή - Friday

31

1

2

3

4

ΔEKEMBPIOΣ - DECEMBER

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

† ¶ÂÚÈÙÔÌ‹ IËÛÔ‡ XÚÈÛÙÔ‡, B·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Σημειώσεις - Nοtes

Σάββατο - Saturday

Kυριακή - Sunday

5

6

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY † TA A°IA £EOºANEIA

8.00

8.00

9.00

9.00

Iανουάριος - January 2013 T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

1

5

6

12

13

2

3

4

7

8

9

10

11

14 15 16

17

™/S

18 19

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

20

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

16:04

Page 14

∂È‰ÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. ™ÙÔ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· ÙÔ˘ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È ¤Ó·˜ ÎÔÈÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ϤˆÓ. ™Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÎÂ›Ù·È ÙÔ Úfi·ÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÂÓÒ ÛÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ÔıˆÌ·ÓÈÎfi ı˘ÚÂfi. X¿ÚÙ˘ NÔ 1 (§ÂÙÔ̤ÚÂÈ·).

Topographic diagram of Constantinople. The emblematic adornment of the map of Constantinople contains an image of a sleeping lion, with the club of Hercules at its feet and an imperial Ottoman coat of arms on its back. Map No 1 (Detail)


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:46

Page 15

Δευτέρα - Mοnday

Tρίτη - Tuesday

Tετάρτη - Wednesday

Πέμπτη - Thursday

Παρασκευή - Friday

7

8

9

10

11

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

† Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È B·ÙÈÛÙÔ‡

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Σημειώσεις - Nοtes

Σάββατο - Saturday

Kυριακή - Sunday

12

13

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY † META TA ºøTA

8.00

8.00

9.00

9.00

Iανουάριος - January 2013 T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

1

5

6

12

13

2

3

4

7

8

9

10

11

14 15 16

17

™/S

18 19

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

20

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:46

Page 16

¶ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹. ÿÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ÙˆÓ 50 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰È·Ì. 0,039 Ì., ∂ıÓÈÎfi πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ·Ú. ηÙ. 4221.

Bust of Rigas Velestinlis. Copper medal, in commemoration of the 50 years of the unification of Thessaly with Greece, diam. 0.039 m., National Historical Museum, Cat. No. 4221.


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:46

Page 17

Δευτέρα - Mοnday

Tρίτη - Tuesday

Tετάρτη - Wednesday

Πέμπτη - Thursday

Παρασκευή - Friday

14

15

16

17

18

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

† AÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘

† Aı·Ó·Û›Ô˘ Î·È K˘Ú›ÏÏÔ˘ ·ÙÚÈ·Ú¯ÒÓ AÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Σημειώσεις - Nοtes

Σάββατο - Saturday

Kυριακή - Sunday

19

20

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

† M·Î·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ AÈÁ˘Ù›Ô˘

† E˘ı˘Ì›Ô˘ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘

8.00

8.00

9.00

9.00

Iανουάριος - January 2013 T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

1

5

6

12

13

2

3

4

7

8

9

10

11

14 15 16

17

™/S

18 19

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

20

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

16:08

Page 18

∂È‰ÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. EÈÌ‹Î˘ ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. √ ƒ‹Á·˜ ÚÔÛ¤ıÂÛ –ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÓÔ̷ۛ˜– ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÏÂÁÂÈ·Îfi ‰›ÛÙÈ¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ fiÏ˘. X¿ÚÙ˘ NÔ 1 (§ÂÙÔ̤ÚÂÈ·).

Topographic diagram of Constantinople. Elongate panoramic view of Constantinople from the sea, at the bottom of the map. Besides the Greek names, Rigas also added the names of the gates of Constantinople, and the elegiac couplet about its fall. Map No. 1 (Detail)


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:47

Page 19

Δευτέρα - Mοnday

Tρίτη - Tuesday

Tετάρτη - Wednesday

Πέμπτη - Thursday

Παρασκευή - Friday

21

22

23

24

25

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

† TÈÌÔı¤Ô˘ ÙÔ˘ AÔÛÙfiÏÔ˘

† °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Σημειώσεις - Nοtes

Σάββατο - Saturday

Kυριακή - Sunday

26

27

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY † AÓ·Î. ÏÂÈ„. Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘

8.00

8.00

9.00

9.00

Iανουάριος - January 2013 T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

1

5

6

12

13

2

3

4

7

8

9

10

11

14 15 16

17

™/S

18 19

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

20

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:47

Page 20

¶·Ú¤Â˜ Ó·ÚÒÓ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Û Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÙÔ›Ô.

Groups of young people make merry in an idyllic landscape.

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı˘Ì›˙ÂÈ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ «™¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ¡ÙÂÏÈÎ¿ÙˆÓ ∂Ú·ÛÙÒÓ», ÙÔ ÔÔ›Ô Âͤ‰ˆÛÂ Ô ƒ‹Á·˜ ÙÔ 1790. ∞ÛÚfiÌ·˘ÚË ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ T. Allom Î·È P. Lightfoot, 0,2*0,27 Ì., ∂ıÓÈÎfi πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ·Ú. ηÙ. 14641/39.

The image calls to mind an excerpt from the «School of Delicate Lovers», which Rigas published in 1790. Black and white copper engraving by T. Allom and P. Lightfoot, 0.2 x 0.27 m., National Historical Museum, Cat. No. 14641/39.


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:47

Page 21

Δευτέρα - Mοnday

Tρίτη - Tuesday

Tετάρτη - Wednesday

Πέμπτη - Thursday

Παρασκευή - Friday

28

29

30

31

1

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

IANOYAPIOΣ - JANUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

† TˆÓ TÚÈÒÓ IÂÚ·Ú¯ÒÓ

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Σημειώσεις - Nοtes

Σάββατο - Saturday

Kυριακή - Sunday

2

3

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

† H Y··ÓÙ‹ ÙÔ˘ IËÛÔ‡ XÚÈÛÙÔ‡

† ™˘ÌÂÒÓ £ÂÔ‰fi¯Ô˘

8.00

8.00

9.00

9.00

Iανουάριος - January 2013 T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

1

5

6

12

13

2

3

4

7

8

9

10

11

14 15 16

17

™/S

18 19

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

20

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:47

Page 22


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:47

Page 23


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:47

Page 24

√ ƒ‹Á·˜ „¿ÏÏÂÈ ÙÔ «£Ô‡ÚÈÔ», ÂÍ¿ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ fiıÔ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ŒÁ¯ÚˆÌË ÏÈıÔÁÚ·Ê›·, 0,52¯0,38 Ì., ∂ıÓÈÎfi πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ·Ú. ηÙ. 12782.

Rigas sings the «Thourios», arousing his compatriots desire for freedom. Coloured lithograph, 0.52 x 0.38 m., National Historical Museum, Cat. No. 12782.


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:47

Page 25

Δευτέρα - Mοnday

Tρίτη - Tuesday

Tετάρτη - Wednesday

Πέμπτη - Thursday

Παρασκευή - Friday

4

5

6

7

8

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

† ºˆÙ›Ô˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Σημειώσεις - Nοtes

Σάββατο - Saturday

Kυριακή - Sunday

9

10

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY † X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜

8.00

8.00

9.00

9.00

Φεβρουάριος - February 2013 ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

1

2

3

9

10

4

5

6

7

8

11

12

™/S

13 14 15 16

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

17

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:47

Page 26

∏ ÿÚÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∞Ó¿¯·ÚÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ‚ÔËıËÙÈÎfi ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÌ·. O ƒ‹Á·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ ÔÙÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ó¿¯·ÚÛË, ¤Ó· ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎfi «ÔÏ˘Ì¤ÛÔ» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. X¿ÚÙ˘ NÔ 2 (§ÂÙÔ̤ÚÂÈ·).

Rigas' Charta is associated with the Greek edition of Anacharsis, without being a simple auxiliary cartographic part of it. Rigas suggests a composite visual aid for Anacharsis, a cartographic «multimedia» presentation of Greek history. Map No. 2 (Detail)


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:47

Page 27

Δευτέρα - Mοnday

Tρίτη - Tuesday

Tετάρτη - Wednesday

Πέμπτη - Thursday

Παρασκευή - Friday

11

12

13

14

15

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Σημειώσεις - Nοtes

Σάββατο - Saturday

Kυριακή - Sunday

16

17

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY † £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ T‹ÚˆÓÔ˜

8.00

8.00

9.00

9.00

Φεβρουάριος - February 2013 ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

1

2

3

9

10

4

5

6

7

8

11

12

™/S

13 14 15 16

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

17

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:48

Page 28

√ ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˜ ·fi ÌÔÚʤ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. ø˜ ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ η٤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ¿ÓıÂÔ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ù˘. ∫ÂÚ·ÌÈÎfi È¿ÙÔ, ‰È·Ì. 0,245Ì., ∂ıÓÈÎfi πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ·Ú. ηÙ. 5461.

Rigas Velestinlis surrounded by figures of fighters of the Greek Revolution. As the protomartyr of the Greek Revolution, he holds a special place in the pantheon of its heroes. Ceramic plate, diam. 0.245 m., National Historical Museum, Cat. No. 5461.


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:48

Page 29

Δευτέρα - Mοnday

Tρίτη - Tuesday

Tετάρτη - Wednesday

Πέμπτη - Thursday

Παρασκευή - Friday

18

19

20

21

22

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

† ºÈÏÔı¤Ë˜ Ù˘ AıËÓ·›·˜

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Σημειώσεις - Nοtes

Σάββατο - Saturday

Kυριακή - Sunday

23

24

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY

ΦEBPOYAPIOΣ - FEBRUARY † TE§øNOY & ºAPI™AIOY, AÚ¯‹ TÚȈ‰›Ô˘

8.00

8.00

9.00

9.00

Φεβρουάριος - February 2013 ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

1

2

3

9

10

4

5

6

7

8

11

12

™/S

13 14 15 16

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T ¶/F

17

™/S

K/S ¢/M T/T T/W ¶/T

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


HMEROLOGIO 2013 A

1/10/12

15:48

Page 30

X·ÏÎÔÁÚ·Ê›· ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 430 x 270 ¯ÈÏ., ¯·Ú·Á̤ÓË ·fi ÙÔÓ Franz Müller, Î·È Ì ‰›ÁψÛÛÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi, ÂÏÏËÓÈο Î·È Á·ÏÏÈο. ∏ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÂΛӘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ Î·È ‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ (∞ÓÙ›ÁÔÓÔ˜, ∫¿ÛÛ·Ó‰ÚÔ˜, ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜ Î·È ™¤Ï¢ÎÔ˜), ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞Û›·: ÙË ıÚÈ·Ì‚È΋ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË μ·‚˘ÏÒÓ·, ÙË Ó›ÎË ÛÙÔÓ °Ú·ÓÈÎfi, ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ. ∏ ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ·fi ÙÔÓ ƒ‹Á· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈϤÏÏËÓ˜.

A 430 x 270 mm. copper engraving by Franz Müller, with bilingual annotation in Greek and French. Alexander's portrait is surrounded by portraits of his generals and successors (Antigonus, Kassander, Ptolemy and Seleucus), as well as by four scenes of his military campaign in Asia: his triumphal entrance in Babylon, his victory in Granicus, the final defeat of Darius, and the surrender of his family to Alexander. The engraving is dedicated by Rigas to Greeks and friends of Greece.

XAPTA THΣ EΛΛAΔOΣ TOY PHΓA HMEPOΛOΓIO 2013  

HMEPOΛOΓIO 2013 XAPTA THΣ EΛΛAΔOΣ PHΓA BEΛEΣTINΛH ΘETTAΛOY ΣEΛIΔEΣ 144

XAPTA THΣ EΛΛAΔOΣ TOY PHΓA HMEPOΛOΓIO 2013  

HMEPOΛOΓIO 2013 XAPTA THΣ EΛΛAΔOΣ PHΓA BEΛEΣTINΛH ΘETTAΛOY ΣEΛIΔEΣ 144

Advertisement