Page 1

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

1

·⁄¡õ & ¯u &2010


Jfl˜” SªïÆ J∏¡˜⁄ ˜u¡›Æ |fl˜” {¯⁄™fl |©¤¿¯ª. & v∏âª∫ ˆuıSv 90 ❖ Cuà 1 ❖ ·⁄¡õ & 2010 ❖ ¬˜µıv M ¯u N ❖ C¯Õb∫P–US... / ©ın¡∫P–US... 9 {·ıÆ ¬Ø¢u √µzx”¬ &\ıµuPu®µını A¯¡∞¿ A¢uz x”¬ ~¯«¢uxÆ CϪı ™Ø µı·ı Hfl G ¢x {fl”ı∫? 10 ¶zuısi¿ K∫ E÷vˆ©ı» & Gψȿ¬ â∫zv C¯Õb˜⁄, |Æ |ım¯h ¡¿ªµ\ıUP E⁄US J∏ ¡ı¥®¶. C¢u Bsiªı¡x C¢u E÷v ˆ©ı»¯Ø Hÿ”ı¿ Ax {a\ØÆ |hUSÆ. 14 ]”®¶U Pmk¯µ: ¬˜¡Pı⁄¢u∏Æ AƘ£zP∏Æ &Aµ¬¢ufl }ªPshfl C¢u °ÿ”ısifl ]”¢u C¢vصıP AƘ£z P∫ Øı¯µU P∏v⁄ı∫, ˆuõ≤©ı? 20 ]÷¡Øv˜ª˜Ø ˜Pı£Æ ¡∏Q”˜u, Hfl? * ¡ıÃU¯PUS® ¶x ¬ÕUPÆ.* ˆ¡ÿ‘≤Æ ˜uı¿¬≤Æ ¡¢uı¿ Gfl⁄ ˆ\¥Ø ˜¡skÆ? * |Æ v”¯©P¯Õ G®£i ˆ¡Œ®£kzx¡x? * Pı¯ª∞¿ £iU SƘ£ı˜u yUPÆ. w∫ƒ? ˜£ıfl” ˜P“¬P–USa _¬õfl £v¿P“ 32 16&Æ ˆ£ÿ÷® ˆ£∏¡ıà ¡ı«.... &_¡ı™ ¬â∫zuı⁄¢u∫ \Æ£ıv®£˜u ¡ıìfl ªm]Ø©ı? &K∫ B¥ƒ. 46 ¬˜¡Pı⁄¢u¯µ Bµı¥¢x ï¯⁄¡∫ B⁄¡∫! & Bz©T∫ µ©n¥Øı ˜uımhz ˆuı»ªıŒØıP ¡ıï¡z ˆuıh[Q PkÆ E¯«®£ı¿ hıUh∫ £mhÆ ˆ£ÿ”¡∫. C¯Õb∫P–US K∫ C¤Ø ¡»Pımi! ❖ ]÷¡∫P–US... 5 ¡sn® £hUP¯u: ¯¡¯P ¡¢u ¡µªı÷ |vP¯Õ C¯n®£v¿ Cfl÷ A¿ªıkQ˜”ıÆ. B⁄ı¿ Bsh¡˜⁄ J∏ |v¯Øz u™«Pzvÿ SU ˆPısk ¡¢u Aÿ¶u ¡µªı÷ Cx. ❖ £Uu∫P–US... 3 {zvØ P¿£u∏ & _¡ı™ ˜\u⁄ı⁄¢u∫ B[Qª® ¶zuıs¯h G®£ia ]”®£ıPU ˆPıshık¡x Gfl÷ ¶õØı©¿ u¬®£¡∏US C¢uU Pmk¯µ J∏ ¶x |ƧU¯P¯Øz u∏Æ. 23 C∏Œ¿ ¡¢ux Øı∫? & ¬·ØS©ı∫ T®§k¡uÿS ïfl˜£ |Ư©U P¡\Æ ˜£ı¿ Pı®£¡∫ Øı∫? umhı©¿ v”®£xÆ ˜PÕı©¿ ˆPık®£xÆ Øı∫? & K∫ A›£¡U Pmk¯µ. 29 vØı⁄ ¡»Pımi & _¡ı™ §µÆ©ı⁄¢u∫ \ıÏvµ bı⁄Æ C¿ªı©˜ª˜Ø Bfl© A›ßv ˆ£ÿ” ©Pı¤fl A›£¡Æ.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

39 ˜Pı£®£hƒÆ PÿP ˜¡skÆ! & _¡ı™ \∫¡Puı⁄¢u∫ ]÷¯© Psk ˆ£ı[S¡x G®£i? Gfl£¯uU PımkÆ Es¯©a \Æ£¡Æ. 39 ¬˜¡Pı⁄¢u £g\PÆ &_¡ı™ ¬¶ªı⁄¢ u∫ CØÿ‘Ø K∫ A∏¯©Øı⁄ P¬¯u. ❖ Afl£∫P–US... 19 _£ıÊu[P“ & |flˆ©ı»P“ G®£i A«S£kzvU ˆPı“¡x Gfl£uÿS |Æ ïfl˜⁄ı∫ T‘Ø GŒØ ¡»P“. 26 ¬|ıØP∫ A¬Ãzu ïia_!&P.ˆ·Øµı©fl £µ¢uı©õfl AÆ\©ı⁄ ¬Øı\∏USÆ, £_£v ∞fl ©P⁄ı⁄ ¬|ıØP∏USÆ {Pâu K∫ B˜µıUQØ©ı⁄ ˜£ımi. Aufl ïiƒ |©USU Q¯hzu ˆ©Pı £õ_ ©Pı£ıµuÆ. 40 `õØ ˜Pı∞¿P“ &£∏zv≥∫ \¢uı⁄µı©fl £ıQÏuı¤¿ `õØ›US J∏ ˜Pı∞ªı? 43 u™Ã|ık µı©Q∏Ën ¬˜¡Pı⁄¢u £ı £ı¡ §µ\ı∫ £õÂz &£ıskµ[Pfl ˆu¥¡z v∏â¡õfl ˆ£Øµı¿ u™Ã |ımi¿ ˆ\Ø¿£kÆ CØUP[PŒfl J∏ |¿ C¯nƒ. 44 C∏¢uı¿ ]¡Æ! C¿ªı¬mhı¿...? ❖ Afl¯⁄Ø∫ EªPÆ 17 £Pz][Qfl uı¥ √µ¤fl uı≤Æ √µı[P¯⁄˜Ø Gfl£uÿS CªUPn©ıP ¬Õ[SÆ J∏ uı¥. ❖ G¿˜ªı∏USÆ... 13 £ª√⁄©ÿ” Afl¶“Õ¡⁄ıP C∏! 31 x”¬∞fl ¡ıP⁄z¯u ©fl⁄˜µ C zu uªÆ! & ˜£µı]õØ∫ J¥.Ìõ̵fl EªP˜© ˜£ıÿ÷Æ£iØıP ˜©¯ª|ımiº ∏¢x v∏Æ§Ø J∏ x”¬USz u™Ã|ımifl \ı∫§¿ ¡µ˜¡ÿ” ©fl⁄õfl AõØ ˆ\Ø¿ Cx. 35 ˆ£ı[SÆ ©[PÕÆ G[SÆ u[PmkÆ! & ïƯ£ µı©Q∏Ënfl 37 ©⁄Æ J∏ Psnıi &J∏ SmiUP¯u 48 ÌıÏØ ˜ØıPÆ: E⁄US G®£i C∆¡Õƒ A‘ƒ ¡¢ux? C¢u Cu»¿ ChÆ ˆ£÷Æ A¯⁄zx® ˆ£ıfl ˆ©ı»P–Æ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ A∏ŒØ¯¡. _¡ı™‚∞fl ˆ·fl© v⁄Æ&·⁄¡õ 6, ¶ufl, 2010. 2

·⁄¡õ & ¯u &2010


❈❉❈❉❈❉❈❉❈❉

A¯⁄¡∏USÆ ˆ£ı[P¿ |¿¡ıÃzxP“!

❈❉❈❉❈❉❈❉❈❉

|ıÆ ˜¡sk¡¯u G¿ªıÆ |¿SÆ P¿£u∏¡ı⁄ ˇµı©Q∏Ën∏Æ, \®uõÊ ©shªzvº∏¢x A¡∫ ¡µ¡ ¯«zu _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∏Æ A¢{˜ØıflØ©ıP E“Õ Pım]¯Ø Am¯h®£hzv¿ PısQ’∫P“. "P¿£u∏¬fl \¢{v∞¿ \®uõÊ |Æ ˆu¥¬Pz¯u ©ª∫¬UPmkÆ.' Cx˜¡ A¯⁄¡∏US©ı⁄ ˆ£ı[P¿ & B[Qª® ¶zuısiÿPı⁄ B]ØıP A¯©ØmkÆ.& ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

bı⁄zxhfl C¯n¢u £UvØı¿ C¯”¡¯⁄ ¡»£k[P“. £Uv≤hfl G®˜£ıxÆ ¬˜¡Pz¯u C¯nzxU ˆPı“–[P“.

EªˆP[QæÆ E“Õ ˇµı©Q∏Ën ©h[PŒ¿ ·⁄¡õ ïu¿ ˜uv P¿£u∏ |ı“ Gfl÷ ˆPıshıh® £mk ¡∏Q”x. C®¶¤u |ıŒ¿ A¡∫ ˜¡siØ ¡∏US ˜¡siدu ¡«[QØuı¿ £Uu∫PŒfl P¿£u∏ B⁄ı∫. 1.1.1886. Pı]®ß∫ ˜uımh √k. Afl÷ Pı¯ª S∏˜u¡¯µz uõ]zx B]ˆ£ÿ” ÌüË ïÏu§ Gfl” Afl£∫ B⁄¢uzv¿ v¯Õzuı∫. B⁄¢uU Ps p∫ ˆ£∏QØ£i C”[Q ¡¢u ÌüË, ""\˜Pıuµ∫P˜Õ, Gfl⁄ı¿ C¢u A∏ ¯Õz uı[P ïiج¿¯ª! Gfl ¡ıì¿ C®˜£∫®£mh A›£¡z¯uU Psh˜u C¿¯ª. G¿ªıÆ S∏˜u¡õfl G¿¯ª ∞¿ªı ¶PÃuıfl'' Gfl”ı∫. A®˜£ıx ˜u˜¡¢vµ ©·˙Æuı¯µz u©x A¯”US A¯«zu S∏˜u¡∫, ""µıÆ Gfl¯⁄ A¡uıµÆ Gfl÷ £¯”\ıÿ ÷Q”ıfl. ˜P\¡õfl ^h∫P–Æ A®£i˜Ø ˆ\ı¿Q”ı∫P“'' Gfl”ı∫. S∏˜u¡∫ £ª¯µ Afl÷ Pı¯ª∞¿ A¯«zx A∏“£ıºzuı∫. ©vØïÆ Ax ˆuıh∫¢ux. A®˜£ıxÆ S∏˜u¡µı¿ u©x A∏“ ˆ¡“Õz¯uU Pmk®£kzu ïiØı©¿ §”£P¿ R˜« C”[Q ¡¢uı∫. ""§ÿ£P¿ 3 ©oØÕ¬¿ ˇµı©

Q∏Ën∫ ]¡®¶ P¯µ ˜¡mi, \m¯h, \ı¿¯¡, PıxP¯Õ âiØ S¿ªı¥, ˆ\∏®¶ C¡ÿ¯” Ao¢x ˆPıshı∫. _¡ı™ Az¶uı⁄¢u∏hfl ©ıi®£iPŒ¿ ˆ©¿ª C”[Qz ˜uımh®£ı¯u∞¿ |h¢x ¡¢uı∫. B[Pı[˜P C∏¢u £Uu∫P“ SyPª©ıP A¡¯µ® §fl ˆuıh∫¢u⁄∫. ©ı©µ {«º¿ µıïÆ QüÂ˚Æ C∏¢u⁄∫. S∏˜u¡∫ QüÊhÆ, ""} Gfl¯⁄ K∫ A¡uıµÆ Gfl÷ T‘U ˆPısi∏UQ”ı˜Ø, A®£i } Gfl¤hÆ G¯uU Pshı¥?'' Gfl÷ ¬⁄¬⁄ı∫. vjˆµ⁄ C®£i J∏ ˜P“¬ ˜PmhxÆ, QüË G ¢x S∏˜u¡∫ ïfl ©si∞mk, ""Øı∏¯hØ ˆ£∏¯©¯Ø ¬Øı\∏Æ ¡ı¿´Q≤˜© ï ¯©ØıPU T” Cتı˜uı, A¡¯µ® £ÿ‘ Gfl⁄ı¿ Gfl⁄ T” ïi≤Æ?'' Gfl”ı∫. Eh˜⁄ ˇµı©Q∏Ën∫ ©∞∫UTaˆ\‘¢uı∫. ©⁄Æ EØ∫ Bfl™Pz uÕz¯u A¯hØ, \©ıv∞¿ Bâuı∫. A¢uz ˆu¥¬P JŒ®§«Æ¯£U Psk QüË B⁄¢u ©ıP, "ˆ·¥ µı©Q∏Ënı' Gfl÷ T¬U ˆPısk A¡∫ £ıuyŒ¯Øz u¯ª∞¿ Hÿ”ı∫. £µ¡\ {¯ª∞º∏¢x C”[Q ¡¢u S∏˜u¡∫ £Uu∫P ŒhÆ, ""CuÿS ˜©æÆ |ıfl Gfl⁄ ˆ\ı¿ª...? }[P“ A¯⁄¡∏Æ Bfl© G a] ˆ£÷[P“'' G⁄ B^∫¡vzuı∫. C¢u Bfl™P A›£¡Æ ˆ£ÿ”xÆ ]ª∫ ]õzu⁄∫, ]ª∫ B⁄¢uU Psp∫ ¡izu⁄∫. ]ª∫ vØı⁄zv¿ âÃQ ⁄∫. ]ª∫ C¢u A∏¯Õ® ˆ£”® §”¯µ≤Æ A¯«zu⁄∫. S∏˜u¡∫ C¢u |ıŒ¿ £Uu∫P–US G∆¡ıˆ”¿ªıÆ A∏Œ⁄ı∫ Gfl£¯uU PınªıÆ. S∏˜u¡µx £ıuyŒ¯Ø ̵fluıÏ Hÿ”˜£ıx A¡µx u¯ª´x £ıuÆ ¯¡zx B^∫¡vzuı∫. AÒ؈\fl Gfl£ ¡õfl ©ı∫§¿ ¯P ¯¡zx A¡∏USz wm¯\ ¡«[Q⁄ı∫. |¡˜Pı£ıºhÆ vØı⁄Æ ©ÿ÷Æ ·£Æ ˆ\¥≤©ı÷ T‘ ⁄ı∫. AuÿS A¡∫ u⁄US ˜|µ™¿¯ª Gfl÷ T‘ؘ£ıx, ""Gfl ˆ£Ø¯µa ]ª ﯔ T‘⁄ı¿˜£ıxÆ; ˜¡÷ GxƒÆ ˜¡shıÆ'' Gfl”ı∫. E˜£¢vµ ©·˙Æuı¯µ B^∫¡vzuxÆ A¡∫ ¶”ƒn∫ƒ C«¢x £µ¡\ {¯ª¯Ø G¥v⁄ı∫. ""} \©ıv {¯ª G¥x¡ı¥'' G⁄ ߣv¯Ø B^∫¡vzuı∫. E˜£¢vµ ï˜Pı£ızØıØ∫, "£nÆ ˜¡skÆ' Gfl÷ ˜Pmhı∫. ""E⁄US {¯”Ø® £nÆ Q¯hUSÆ'' Gfl÷ B] ¡«[Q⁄ı∫ S∏˜u¡∫.

AQª £ıµu K¬Ø® ˜£ımiUS ¡¢u K¬ØÆ Cx. ¡¯µ¢u¡∫ : Gfl.§˜µÆS©ı∫, 3&BÆ Bsk Aµ_ P¬fl P¯ªUP¿øõ, SÆ£˜PınÆ.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

3

·⁄¡õ & ¯u &2010


£ı©µ¯⁄® £s¶“Õ¡⁄ıPƒÆ, £s¶“Õ¡¯⁄z ˆu¥¡©ıPƒÆ EØ∫zxÆ P∏z˜u ©uÆ.

A‘ƒ“Õ¡∫P“ A‘¡ÿ”¡∫PŒhÆ £õƒ Pımh ˜¡skÆ. "C¢u G¿ªı £Uu∫P–Æ EØõØ Bfl© A›£¡[P“ Q¯hUP® ˆ£ÿ ÷“Õ⁄∫. |ıfl Cx¡¯µ∞¿ Jfl÷Æ \ıvUP¬¿¯ª, |ıfl S∏˜u¡õfl }∫ ·ıi ©ÿ÷Æ xs¯h ©mkÆ _©¢x ˆ\fl÷“˜Õfl' G⁄ µıƪı¿ ©⁄uÕ¬¿uıfl {¯⁄zuı∫. Eh˜⁄ S∏˜u¡∫ A¡õhÆ, ""C®˜£ıx £ı∫'' Gfl”ı∫. Eh˜⁄ µıƪıæUS Ax¡¯µ A›£ ¬zu‘Øıu Bfl© A›£¡Æ Hÿ£mhx. ""CuÿS ïfl vØı⁄Æ ˆ\¥≤Ƙ£ıx Gfl CËhˆu¥¡zvfl J∏ £Sv¯Ø ©mk˜© Gfl ©⁄UPso¿ Pın ïi¢ux; ïPÆ ïu¿ Ck®¶ ¡¯µ Pshı¿ £ıuÆ ˆuõØıx; £ıuz¯uU Ps hı¿ ïPÆ ˆuõØıx. B⁄ı¿ C®˜£ıx Gfl CËhˆu¥¡z¯u ï En∫˜¡ık JŒ≤hfl E∞˜µımhzxhfl Pın ïiQ”x'' G⁄ ¬Ø¢uı∫. ¯¡S¢u|ız Gfl£¡∫ S∏˜u¡∫ ïfl ˆ\fl÷ ¡n[Q, ""IØı, Gfl ´x E[P“ A∏¯Õ ˆ£ı» ≤[P“'' Gfl”ı∫. ""} A¯⁄zxÆ A¯h¢x¬mhı¥'' Gfl”ı∫. ""IØı, }[P“ T÷¡uı¿ A¯u |ƶQ˜”fl.

{zvØ P¿£u∏¬fl B^∫¡ıuÆ G®£i C∏USÆ? B⁄ı¿ |ıfl A¯u Enµa ˆ\¥≤[P“'' Gfl”ı∫. Aufl §fl- uıfl ˆ£ÿ” A›£¡Æ £ÿ‘, ""\õ Gfl÷ T‘U ˆPıs˜h ˇµı©Q∏Ën∫ J∏ PnÆ Gfl ˆ|g¯\z ˆuımhı∫. Aufl £ª⁄ıP Gfl ©⁄{¯ª∞¿ Av\∞UPzuUP® ˆ£∏Æ ©ıÿ”Æ Hÿ£mhx'' Gfl”ı∫ ¯¡S¢u|ız. ""|ıfl S∏˜u¡µx §µPı\©ı⁄, ]õzu E∏ ¡z¯u, BPıØÆ, √kP“, ©µ[P“ ©ÿ÷Æ G¿ªı ©¤u∫PŒæÆ, G¿ªı v¯\PŒæÆ Ps˜hfl. EØ∫¢u B⁄¢u {¯ª∞¿ v¯Õz˜ufl''. §”S Ax¿˜PıË, Q˜Âıõ µı¥ C∏¡∏USÆ u©x usn∏¯Õ ¡«[Q⁄ı∫. "|ıfl ˆ£ÿ” Cfl£Æ ˆ£÷P C∆¯¡ØPÆ' G⁄ QüË {¯⁄zu Cfl›Æ Øıµı¡x C¢u A∏¯Õ® ˆ£”ı©¿ E“Õı∫PÕı Gfl÷ _ÿ‘æÆ ˜ui⁄ı∫. \®£ızv _mkU ˆPısi∏¢u \¯©Ø¿Pıµ¯⁄ ≤Æ A¯«zx ¡¢x S∏˜u¡õfl A∏¯Õ® ˆ£”a ˆ\¥uı∫ QüË. ˇµı©Q∏Ën∫ _¤ªı¿ £ı_¬hÆ, ""C¢u Chzv¿ (uÆ™hÆ) |ƧU¯P≤Æ Afl¶Æ ¯¡. } G¿ªı¡ÿ¯”≤Æ \ıv®£ı¥'' Gfl”ı∫. S∏˜u¡∫ ¡«[QØ B]P“ Afl÷ A¡∫ ïfl¶ C∏¢u¡∫P–US ©mk©¿ª, Cfl÷Æ Øıˆµ¿ ªıÆ A¡∫ v∏ïfl¶ A©∫Q”ı∫P˜Õı, A¡∫P“ A¯⁄¡∏USÆuıfl. Hˆ⁄fl”ı¿ A¡∫ {zvØ P¿£u∏! u™«ıUPÆ : §µPuı

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

4

·⁄¡õ & ¯u &2010


¬_¡ı¡_ Gfl” ¬zØıuµ¤fl ©P“ ¬zØı¡v. A¡“ E¯©Øfl¯⁄∞hÆ £Uvßsk ¡»£mk ¡¢uı“. E¯©Øfl¯⁄ âfl÷ ¡ØxU S«¢¯uØıP A¡“ ïfl Pım]ØŒzuı“. E¯©Øfl¯⁄ ufl ïfl⁄ı¿ ˜uıfl‘Ø E∏¬˜ª˜Ø u⁄US ©PÕıP® §”UP ˜¡skˆ©fl÷ ¬zØı¡v ¡µÆ ˜¡si⁄ı“. ©ªØz¡·›Æ A¡fl ©¯⁄¬ Pıg\⁄©ı¯ª≤Æ ¶zvµPı˜©Ëi ØıPÆ ˆ\¥u⁄∫. A®˜£ıx ˜Ìı©Sshzvº∏¢x J∏ ˆu¥¬PU S«¢¯u G ¢x ¡¢x Pıg\⁄©ı¯ª∞fl ©i ´x A©∫¢ux.

¬zØı¡v, ¡∏Æ §”¬∞¿ } Pıg\⁄©ı¯ª Gfl” ˆ£Øõ¿ ©ªØz¡· £ısiؤfl ©¯⁄¬ B¡ı¥. A®˜£ıx |ı˜⁄ Efl ©PÕıP® §”®˜£fl.

AÆ©ı.

ˆ\ıUP|ıuõfl P∏¯n˜Ø P∏¯n! ØıPzvfl £ª⁄ıP CUS«¢¯u¯Ø A¯h¢x“˜ÕıÆ.

|fl‘ uı˜Ø! |ıfl £ıUQØÆ ˆ\¥u¡“. ØıPÆ ˆ\¥uƒh˜⁄˜Ø S«¢¯u¯Ø ˆ\ıUP|ıu∫ A∏Œ¬mhı˜µ! B⁄ı¿ Aµ˜\...! CUS«¢¯u CØÿ¯PUS ©ı”ıP âfl÷ ﯪP–hfl A¿ª¡ı E“Õx!

Pıª®˜£ıUQ¿ uhıu¯P K∫ Aµ\S©ıµ¯⁄® ˜£ıª √µzxhfl ¬Õ[Q⁄ı“. 64 P¯ªPŒæÆ ˜u∫a] ˆ£ÿ”ı“. A¯©a\˜µ! uhıu¯PUS CÕ¡µ_® £mhÆ Pmh Hÿ£ık ˆ\¥≤[P“.

A®˜£ıx ]¡ˆ£∏©ıfl A\üõØıP "©fl⁄ı! ¡∏¢uı˜u! C¡–USz "uhıu¯P' Gfl÷ ˆ£Øõmk ©P¯⁄® ˜£ı¿ ¡Õ∫zx ¡ı. A¡–U˜Pÿ” |ıØP¯⁄U PıqƘ£ıx ™¯PØı⁄ E÷®¶ ©¯”¢x¬kÆ' Gfl÷ T‘ A∏Œ⁄ı∫. ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

BÆ Aµ˜\, ™Pa ]”®£ıP |hzv¬k˜¡ıÆ.

5

©ªØz¡· £ısiØfl CØÿ¯P G¥uƒÆ, uhıu¯P ˆ\[˜Pı˜ªıa\z ˆuıh[Q⁄ı“. ·⁄¡õ & ¯u &2010


]ª PıªzvÿS® §”S Pıg\⁄©ı¯ª ©P–USz v∏©nÆ ˆ\¥Ø ¬∏Ƨ⁄ı“. A¯u A¡ŒhÆ ¡ÿ¶÷zvU T‘ؘ£ıx AuÿS uhıu¯P...

uhıu¯P vU¬·ØÆ ˆ\¥uı“. £ª Aµ\∫P¯Õ ˆ¡fl”ı“. P∞¯ªUSÆ ˆ\fl÷ ]¡§µı¯⁄≤Æ ˆ¡ÿ‘ ˆPı“Õ ïØfl”ı“. ßuPn[P“ ˜uıÿ÷ Ki⁄. ]¡§µı˜⁄ ˜£ı∫UPÕÆ ¡¢uı∫. A¡¯µU Pshƒhfl uhıu¯P® §µımi∞fl ™¯PØı⁄ E÷®¶ ©¯”¢x¬mhx. Aufl£i, ©x¯µ ©ı|Põ¿ ]¡ˆ£∏©ıfl ´⁄ım] ˜u¬¯Ø ©Pı¬Ëq uı¯µ ¡ı∫zxU ˆPıkUP C¢vµıv˜u¡∫P“ ïfl¤¯ª∞¿ v∏©nÆ ˆ\¥x ˆPıshı∫.

uı˜Ø, |ıfl ïuº¿ vU¬·ØÆ ˆ\¥x £ª ˜u\[P¯Õ≤Æ |©x S¯h∞fl RÈPısk ¡∏˜¡fl. Aufl §”Suıfl v∏©nÆ. C¡¯µzuıfl Pn¡µıP ¡õUP ˜¡skÆ.

¬∏¢v⁄∫ A¯⁄¡¯µ≤Æ ¬∏¢xUS A¯«USƘ£ıx £ug\º 嵐∏Æ, ¬ØıUµ£ıu∏Æ ]¡§µı¯⁄ ¡n[Q.... _¡ı™! uı[P“ ˆ£ıfl⁄Æ£ªzv¿ BiØ v∏ |h⁄z¯u ©x¯µ∞æÆ Psh §”˜P ¬∏¢xsn ¬∏ƶQ˜”ıÆ. A∏“ ¶õØ ˜¡skÆ.

´fl ˜£ıfl” PsP¯Õ A®£i˜Ø E¯hØ¡˜Õ! } Efl _¡ı™. u¯ª|P∏USz v∏Ƨa ˆ\¿. Øı˜© ¡¢x Efl¯⁄ ©nÆ ¶õ¢x ˆPı“˜¡ıÆ. ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

£Uu∫PŒfl ¬∏®£˜© G©x ¬∏®£Æ. 6

·⁄¡õ & ¯u &2010


]¡§µı¤fl v∏¡∏Õı¿ ˆ¡“ŒØÆ£ªïÆ ©ıoUP˜¡v¯P≤Æ ˜Pı¬º›“ ˜uıfl‘⁄. ]¡§µıfl A¢u ©ıoUP ˜¡v¯P∞fl ´˜u‘ bı⁄® ˜£ˆµıŒ ¡i¡©ıPz ˜uıfl‘ |∫zu⁄Æ ˆ\¥uı∫.

Iؘ⁄! ˜u¡ü∫ CU˜Pıªzv˜ª˜Ø Gflˆ”fl÷Æ C[S G ¢u∏Œ ©ı¤h∫P“ E¥Ø A∏“ ¶õØ ˜¡skQ˜”ıÆ.

¬∏¢v¿ A¯⁄¡∏Æ £[˜Pÿ÷ Esh §fl›Æ \¯©zx ¯¡zv∏¢u Enƒ S¯”Øı©˜ª C∏¢ux. Au¯⁄ A‘¢u ´⁄ım] ˜u¬ D\¤hÆ ¡¢x.... _¡ı™, uı[P“ ﮣzx ïU˜Pıi ˜u¡Pn[P˜Õık G ¢u∏–u¯ª Gso HµıÕ©ıPa \¯©z˜uıÆ. A¯⁄zxÆ A®£i˜Ø C∏UQfl”⁄.

E[P“ ¬∏®£®£i˜Ø ØıÆ Bh¿¡¿ªı⁄ıP C¢u ˆ¡“ŒØÆ£ªzv¿ Pım]ØŒ®˜£ıÆ. C®˜£ıx }[P“ ¬∏¢v¿ £[S ˆPı“ÕªıÆ A¿ª¡ı! ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

A∆¡Õƒuı˜⁄! C˜uı Ss˜hıuµ¯⁄ A›®¶ Q˜”fl. ïuº¿ A¡¯⁄z v∏®v £kzx[P“. ´v C∏¢uı¿ ©ÿ” Pn[P–USÆ AŒUPªıÆ. 7

·⁄¡õ & ¯u &2010


C¯”¡fl Ss˜hıuµfl ¡∞ÿ‘¿ ¡h¡z w¯Ø EshıUP A¡fl £]Øı¿ u¬zuıfl. ´⁄ım]˜u¬ A¡|ƧU¯P≤hfl Ss˜hıuµ›US Enƒ AŒUSÆ£iU Pmh¯Õ∞mhı“. A¡˜⁄ı Enƒ A¯⁄z¯u≤Æ Esh §fl›Æ A˜Pıµ® £]Øı¿ u¬zuıfl. _¡ı™! C∆¡Õ¯¡≤Æ Esh §fl›Æ £] Ah[P¬¿¯ª˜Ø.

ˆ£∏©ı˜⁄! Gfl uıPÆ Ah[P A∏“¶õ≤[P“. P[¯P˜Ø! } C[S ¡¢x |vØıP® ˆ£∏UˆPkzx Ss˜hıuµ¤fl uıPz¯uz w∫zvk.

A®£iØı! Eh˜⁄ Afl⁄ßµo¯Ø E⁄US Afl⁄Æ AŒUPa ˆ\ı¿Q˜”fl. Ss˜hıuµı, } ß™ ´x Efl ¯P¯Ø ¯¡. P[¯P˜Ø ¡¢x Efl uıPz¯uz uo®£ı“.

Afl⁄ßµo∞fl A∏Õı¿ |ıflS v¯\PŒfl {ª®£Sv Afl⁄US»PÕıP ©ı‘ A¡ÿ‘¿ _¯¡ {µÆ§Ø u∞µfl⁄Æ ˆ£ı[QØx. A¡ÿ¯” Esh§fl Ss˜hıuµfl PkÆ uıPzuı¿ ¡∏¢v⁄ıfl. Th¿ |Põº∏¢u HõP“, Qn÷P“, SÕ[P“ C¡ÿ‘fl }¯µU Sizu §fl›Æ A¡fl uıPÆ Ah[P¬¿¯ª.

]¡§µı¤fl ·hı©Shzvº¢x C”[Q ¡¢x Ss˜hıuµ¤fl uıPz¯uz uozu P[¯P, ¯¡¯P G›Æ ¶soØ |vØıP ©x¯µØÆ£v∞¿ §µ¡ıQzx ˆ£∏UˆPkzx Kh BµÆ§zuı“.

Phƒ“ {zvØ® £µÆˆ£ı∏ÕıQØ §µÆ©ïÆ ·Pz§uı¡ıQØ D_¡µ›Æ B¡ı∫. v∏¬¯ÕØıh¿P¯Õa ˆ\¥≤Æ D_¡µ›¯hØ A∏mPhº¿ |ıÆ ¶S¢x¬mhı˜ªı, }õ¿ âÃS£¡fl ˆ©x¡ıPU P¯µ˜Øıµzv¿ JxUP®£k¡x˜£ıª, ˆ¡S _ª£©ıPa \ı¢v¯Ø® ˆ£÷Q˜”ıÆ. & £P¡ıfl ˇµı©Q∏Ën∫ ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

8

·⁄¡õ & ¯u &2010


_¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ £õ∆µı·PµıP E“Õı∫ Gfl” ¬ªı\Æ C¢vØı¯¡a _ÿ‘ ¡¢u PıªÆ. A®˜£ıx ˆuõج¿¯ª. J∏ﯔ ¯Ìuµı£ız ˆ\fl‘∏¢uı∫. \mˆh⁄ \µz {·ı™fl Aµ\¯¡US“ ][PÆ ˜£ı¿ ©Pµı·˙US J∏ Pi ~¯«¢uı∫.ˆ£ıx¡ıP {·ıÆ Øı∏USÆ uÆ G v, Au›“ ©õØı¯u uµz ufl C∏U¯P∞º∏¢x A fl ¯ ⁄ U P ı ⁄ G ¢x {ÿ£v¿¯ª. Piuz¯u ¯¡zx "A¡\µÆ' G⁄ G v B⁄ı¿ _¡ı™‚¯ØU PshxÆ {·ıÆ A›®§⁄ı∫. A¡¯µ A‘Øı©˜ª˜Ø G ¢x {fl”ı∫. Afl¯⁄ A®˜£ıx Aµ\¯¡∞⁄∏U˜Pı J˜µ ¬Ø®¶! Cx Gfl⁄ J∏ |ı–™¿ªı©¿ Cfl÷ ©fl⁄∫ ˆ·ØµıÆ£ıi∞¿ C∏¢uı∫. Piuz¯u A[S A›®§⁄ı∫ Hfl G ¢x ©õØı¯u ˆ\¥Ø ˜¡skÆ! Ba\õØÆ uı[Pı©¿ {·ı¯©U ˜Pm˜h \ıµuı⁄¢u∫. SUQµı©©ı⁄ ˆ·ØµıÆ£ıi∞¿ u£ı¿ ¡\v∞¿¯ª. ¬mhı∫P“. ¡ıµÆ J∏ﯔ u£ı¿ A桪P F»Ø∫ Piu[P¯Õ AuÿS {·ıÆ, ""|ı¥ Gæƶzxs Gkzx ¡¢x ©µzui∞¿ {fl÷ T®£ık ˜£ık¡ı∫. ¯hU P∆¬Øx ˜£ı¿ C¢u Eª¯P |ıfl Afl˜”ı ˆ·ØµıÆ£ıiUS F»Ø∫ §izxU ˆPısk "|ı¥ Gæƶzxs¯hU ¡∏Æ |ıŒ¿¯ª. ˆuı[SQ˜”fl. B⁄ı¿ A¯u C¡˜µı P∆¬Øx ˜£ı¿ C¢u Eª¯P Afl¯⁄, PıŒ ©ı©ı¬hÆ, Ga]¿ ˜£ıª Pı‘z |ıfl §izxU ˆPısk ˆuı[ ""Cfl÷ |˜µ¤fl PiuÆ ¡∏Æ. ¡ı[Q x®§Ø¡∫. C¡∏UPıP SQ˜”fl. A¯u C¡˜µı Ga]¿ ¡ı'' Gfl”ı∫. G ¢x {fl÷ ©õØı¯u ˜£ıª Pı‘zx®§Ø¡∫. PıŒ ©ı©ı˜¡ı, ""AUPı! Cfl÷ u∏¡¯u¬h ˜¡÷ |Æ £SvUSz u£ı¿ F»Ø∫ ¡∏Æ C¡∏UPıP G ¢x {fl÷ Gfl⁄ ˆ\¥Ø ïi≤Æ?'' ©õØı¯u u∏¡¯u¬h ˜¡÷ |ıŒ¿¯ª'' G⁄ ©÷zuı∫. Gfl”ı∫. Afl¯⁄ §i¡ıu©ıP A¡¯µ Gfl⁄ ˆ\¥Ø ïi≤Æ?' §fl⁄ıŒ¿ C¢u A›®§⁄ı∫. Ba\õØÆ, Afl¯⁄US {PÃa] £ÿ‘U T‘Ø _¡ı™‚, ""|ıfl ¡¢v∏¢u A¢u J∏ Piuz¯u ©mkÆ ¯P∞¿ ¯¡zx ˆ\fl”˜uı {·ı™hÆ ˆ£ı∏“ Eu¬ {fl‘∏¢u u£ı¿ F»Ø∫ PıŒ ©ı©ı¬hÆ, ""AÆ©ı ˜¡siuıfl. ©fl⁄õfl ˆ\ı¿¯ªU ¬ÿSU PiuÆ'' Gfl”ı∫. ˜Pmh§fl, A¡õhÆ £n Eu¬ GxƒÆ ÏuƧzu PıŒ ©ı©ı, ¬¯µ¢x ˆ\fl÷ Piuz¯u ˜PmP ©⁄Æ ¡µ¬¿¯ª' Gfl÷ T‘a Afl¯⁄US® £izxU Pımi⁄ı∫. ]õzuı∫. & _¡ı™ {Qªı⁄¢u∫ Afl¯⁄ PıŒ ©ı©ı¬hÆ, ""˜£®£∫ Afl¯⁄∞hÆ C∏¢x ˜£⁄ı¯¡ Gkzx ¡¢x "Cx S∏˜u¡õfl B¯n £o. Cufl âªÆ EªQÿS |fl¯© ˜¡uı¢u® §µ\ıµzvÿ ¬¯Õ≤Æ. £ØÆ ˜¡shıÆ' '' Gfl÷ PıP ˜©¯ª|ık ˆ\¿¡uı, |˜µ›US Eh˜⁄ G ua ˆ\¥uı∫. ˜¡shı©ı Gfl” u¬®¶ A∏Qº∏¢u Afl¯⁄∞fl uı¥ S∏˜u¡õfl uõ\⁄Æ ˆ£ÿ” ]Øı©ı _¢uõ˜Øı, ""§“¯Õ¯ØU Ph¿ §fl›Æ _¡ı™‚US }[P Ph¢x A›®¶Q”ı˜Ø...?'' Gfl÷ ¬¿¯ª. P¡¯ª≤hfl T‘⁄ı∫. S«Æ§Ø ©⁄v¿ "H˜u ""C¿¯ªØÆ©ı. ˜|ÿ‘µƒ S∏˜u¡∫ ›Æ \¢˜uPÆ ¡¢uı¿ Afl Pım] u¢x |˜µ¤fl PiuÆ £ÿ‘≤Æ, G u ¯⁄∞hÆ ˜Pmk {¡∫zv ˜¡siدu≤Æ PımiU ˆPıkzuı∫'' Gfl”ı∫ ˆ\¥x ˆPı“' Gfl” S∏¬fl Afl¯⁄ A¯©vØıP! ¡ı∫z¯uP“ Evzu⁄. &¡[PıÕzvº∏¢x u™«ıUPÆ: Afl¯⁄ ˇ\ıµuı \ıµuPu®µını ˜u¬USU PiuÆ BuıµÆ: Qµs \¢vµ uzuı¬fl G   v ⁄ ı ∫ _¡ı™‚ ´uı⁄ {¯⁄ƒP“, _¡ı™‚. G¤›Æ Ez˜£ıufl, ·⁄¡õ, 1998) Afl¯⁄ G[S ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

9

·⁄¡õ & ¯u &2010

y¥¯©ØıP C∏®£xÆ ©ÿ”¡∫P–US |fl¯© ˆ\¥¡x˜© G¿ªı ¡»£ıkPŒfl \ıµÆ.

|¿ª¡⁄ıP C∏®£xÆ, |fl¯© ˆ\¥¡xÆuıfl ©uzvfl ï £õ©ınÆ.


§”µx |fl¯©¯Ø {¯⁄zxU ˆPısi∏®£xTh ©⁄v¿ ][Pzvfl ¡º¯©¯Ø EshıUSÆ.

Gψȿ¬ â∫zv

uƧ, Phƒ“ J∏ |ı“ Efl ïfl ¡¢x E⁄US |ıfl J∏ ¡µÆ uµ®˜£ı Q˜”fl GflQ”ı∫. Ax Gfl⁄ ¡µÆ ˆuõ≤©ı? J∆ˆ¡ı∏ |ı“ Cµƒ 12 ©oUS Efl ˆ£m i∞¿ |ıfl 86,400 π£ı¥ ˜£ık˜¡fl. Akzu |ı“ Cµƒ 12 ©o B¡uÿS“ } A¢u® £nÆ ï ¡¯u ≤Æ ˆ\ª¡ıUQ¬h ˜¡skÆ. } Huı¡x ™a\Æ ¯¡z uı¿, A¢u ™a\® £nÆ ï ¡xÆ ©¯”¢x¬kÆ. C®£i J∏ ¡µÆ Q¯hzuı¿ } Gfl⁄ ˆ\¥¡ı¥? } B¯\®£kÆ G¿ªı¡ÿ¯”≤Æ Akzu |ıŒfl 12 ©o Ai®£uÿS“ ¡ı[Qh©ımhıØı? A¢u 86,400 π£ı∞¿ J∏ ¯£\ı¯¡≤Æ √nıUP ©ımhı¥ A¿ª¡ı? E⁄US ©mk©¿ª, G¿˜ªı∏US˜© Phƒ“ C¢u ¡µz¯uz u¢v∏UQ”ı∫. A¢u ¡µÆ & 86, 400 ¬|ıiP“. A¢u ¬|ıiP¯Õ |ıÆ ï ¡xÆ £Øfl£kzxQ˜”ı©ı? Gzu¯⁄ ¬|ıiP¯Õ, Gzu¯⁄ ©o˜|µ[P¯Õ √nıUSQ˜”ıÆ? C®£i ˜|µz¯u √nıUSÆ Pıµn[PŒ¿ Jzv® ˜£ıku¿ (procrastination) Gfl£xuıfl |ıÆ ˜|µz¯u √nıUS¡uÿS ™P ïUQØ PıµnÆ. Jzv®˜£ıku¿ Gfl£x, Pıª¢uıÃzxu¿, ˜¡¯ªP¯Õ Eh⁄iØıP ïiUPı©¿ u“Œ® ˜£ımk u“Œ® ˜£ımk G®˜£ıuı¡x ˆ\¥¡x. C¢u® £«UPÆ |Æ ¡ıÃU¯P¯Ø G®£i G¿ªıÆ £ıvUQ”x ˆuõ≤©ı? ïuº¿ |ıÆ ˜\ıƘ£‘P“ BQ˜”ıÆ. ©ı©¤u∫P“ G¿˜ªı∏US˜© C∏USÆ ©Pz uı⁄ \Uv, ïiˆ¡kUSÆ v”¯©. Auı¡x \õØı⁄ ˜|µzv¿ GkUSÆ \õØı⁄ ïi˜¡ £ª ˜|µ[PŒ¿ ˆ¡ÿ‘P¯Õ {a\∞UQ”x. ïiƒP¯Õ Jzv® ˜£ık£¡fl ˆ¡ÿ‘ ¡ı¥® ¶P¯Õ J∆ˆ¡ı∏ {™hïÆ C«¢x ˆPısi∏UQ”ıfl. |Æ ˜¡¯ª¯Øz u“Œ® ˜£ıkQ˜”ıÆ. A¯u ïiUP ˜¡siØ Pıª G¿¯ª ˆ|∏[SƘ£ıx A¡\µ A¡\µ ©ıP A¯u ïiUP ïØ¿Q˜”ıÆ. C¢u A¡\µzv¿ £ª u¡÷P¯Õa ˆ\¥Q˜”ıÆ. |Æ™hÆ B∞µÆ v”¯©P“ C∏UPªıÆ. B⁄ıæÆ |Æ ˜¡¯ª∞fl uµz¯u ¯¡zxzuıfl EªPÆ |Æ v”¯©¯Ø G¯h˜£ıkQ”x. A¡\µzvfl Pıµn©ıPz v”¯©\ıº P–Æ ïmhı“PÕıP A‘Ø®£kQ”ı∫P“. Ax \õ, A¡\µ®£h ˜¡shıÆ, {uı⁄©ıP ˜¡¯ª ˆ\¥ØªıÆ G⁄ {¯⁄zuı¿, S‘®§mh Pıª G¿¯ªU S“ ˜¡¯ª¯Ø ïiUP ïiØıx. C¡¤hÆ J®£¯hzuı¿ ˜¡¯ª ïi¢x¬kÆ Gfl” |ƧU¯P˜Ø §”∏US® ˜£ı¥¬kÆ. Aufl §”S ¡ı¥®¶P“ G[Q∏¢x ¡∏Æ? |Æ™¿ ˆ£∏Æ£ı˜ªı∫ C¢u® £«UPzxUS Ai¯© ØıP E“˜ÕıÆ. B⁄ı¿ Cx J∏ ˆPmh £«UPÆ G⁄ ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

10

|ıÆ JzxU ˆPı“¡v¿¯ª. \ıUS® ˜£ıUSP¯Õa ˆ\ı¿º |Æ Pıª¢uıÃz u¯ª |ı˜© {ØıØ®£kzxQ˜”ıÆ. |ıÆ G¢u ©ıvõa ˆ\Ø¿P¯Õ Jzv® ˜£ık˜¡ıÆ? J∏ |s£fl E⁄USU SŒ∫¢u £«a\ı÷ u∏Q”ıfl. C®˜£ıx G⁄USz uıPÆ C¿¯ª. ˜¡shıÆ Gfl÷ u“Œ®˜£ık¡ıØı? Efl AÆ©ı E⁄US® §izu ªmk ¯¡zv∏UQ”ı“. Eh˜⁄ \ı®§k¡ıØı A¿ªx §”S \ı®§hªıÆ Gfl÷ Jzv® ˜£ık¡ıØı? Efl |s£∫P“ Efl¯⁄U QõUˆPm ¬¯ÕØıhU T®§kQ”ı∫P“. ˆ¡∞º¿ ¬¯ÕØıh ˜¡shıÆ ©ı¯ª∞¿ ˜£ı⁄ı¿ ˜£ıxÆ Gfl÷ Pızv∏®£ıØı?

Eh˜⁄ ¯©uı⁄zxUS Kh©ımhıØı? G⁄˜¡ Jzv®˜£ıku¿ Gfl” ˆPmh £«UPÆ Efl ¡ıï¡ G®£iˆØ¿ªıÆ £ıvUSÆ Gfl£¯u } ïuº¿ ¶õ¢x ˆPı“Õ ˜¡skÆ. C¢uU ˆPmh £«UPÆ Gfl⁄ Pıµn[ PÕı¿ Hÿ£kQ”x? A¡ÿ‘º∏¢x {¡ıµnÆ ˆ£÷¡x G®£i? ˜\ıÆ£¿ : Jzv®˜£ıkuæUS, ¡ıà ¬¿ Hÿ£kÆ ˜uı¿¬P“, xfl£[P–U ˆP¿ªıÆ ïUQØ PıµnÆ ˜\ıÆ£¿uıfl. J∏ T∫¯©Øı⁄ C∏ƶU Pzv¯Øa ]ª |ımP–US® £Øfl£kzuı©¿ _Æ©ı ¯¡zx® £ı∫. Ax ï¯⁄ © [Q x∏® §izx Jfl÷US˜© Eu¡ı©¿ BQ¬kÆ. â¯Õ≤Æ A®£izuıfl. A¯µUP A¯µUP ©nUSÆ \¢u⁄©ı¥, E¯«UP

·⁄¡õ & ¯u &2010


E¯«UPzuıfl ˆ¡ÿ‘ QmkÆ. uı©Ï B¿¡ı Gi\¤hÆ J∏ uı¥ ¡¢x, ""Gfl ©Pfl ïfl˜⁄”z xiUSÆ C¯Õbfl. A¡›UPıP J∏ ˆ£ıflˆ©ı» G vU ˆPık[ P“'' Gfl÷ ˜Pmhı∫. Gi\fl Gfl⁄ G v⁄ı∫ ˆuõ≤©ı? ""J∏ ˜£ıxÆ PiPıµz¯u® £ı∫UPı˜u!'' Efl ¡S®§¿ Cµsk ©ın¡∫P“ Gfl÷ ¯¡zxUˆPı“. J∏ ©ın¡fl £iUP ˜¡skÆ A‘¯¡z ˜uh ˜¡skÆ Gfl÷ ¡∏Q”ıfl. Cflˆ⁄ı∏¡fl 10 ©oUS® £“ŒUS ¡∏Q ”ıfl. ©vØÆ 1 ©oUSa \ı®§kQ”ıfl. 4 ©o B⁄ƒhfl G®˜£ıx £“Œ ©o AiUSÆ Gfl÷ Pızv∏¢x ¯©uı⁄zxUS KkQ”ıfl. C∏¡õ¿ Øı∫ AvPÆ ©v®ˆ£sP“ ¡ı[ S¡ı∫P“. Øı∫ ¡ıÃU¯P∞¿ ˆ·∞®£ı∫P“?

PnUSP¯Õ® ˜£ıhz ˆuıh[ S¡ı¥. A¢u A¡\µzv¿ PnUS u®£ıPzuıfl ¡∏Æ. Efl £uÿ”Æ Cfl›Æ AvP©ıSÆ. |©USU PnU˜P ˜£ıh ¡µıx Gfl” ïiƒUS } ¡∏¡ı¥. uƧ, ]‘x ]¢vzx® £ı∫. PnUQ¿ E⁄US Hfl \õØı⁄ ¬¯hP“ ¡µ¬¿¯ª? PnUS E⁄US ¡µıx G⁄ ©⁄v¿ PnUSUSÆ E⁄USÆ C¯h˜Ø }˜Ø J∏ ˜¡º¯Ø® ˜£ımk¬mhı¥. P¯h] {™hÆ¡¯µ PËh©ı⁄ PnUS® £ıhz¯uz u“Œ® ˜£ımhı¥. G⁄˜¡ PnUS Efl˜⁄ık §nUSU Pımk¡uÿ SU PıµnÆ }uıfl. GŒØ u™¯«® £izx¬mka ]µ©©ı⁄ PnU¯P Jzv® ˜£ımh Efl ©⁄® ˜£ıU˜P CuÿSU PıµnÆ. E⁄USz ˆuõ≤Æ £“Œz ˜u∫ƒPŒ¿ ¬⁄ıUP¯ÕU ˜Pmk ¬¯hØıP® £ª \ızvØUT÷P¯Õz (Choice) u∏¡ı∫P“. £i®¶ ©mk©¿ª ¡ıÃU¯P˜Ø £ª \ı¥Ï E“Õ ˜u∫ƒuıfl. B«©ıPa ]¢vz C¤, Jzv®˜£ık¡¯u JxUQ ¬k! C®˜£ı¯uØ £oP¯Õ CUPn˜© ˆ\¥≤Æ ©⁄{¯ª¯Ø ¯¡zxUˆPı“ & Cx˜¡ Efl ¶zuısk E÷vˆ©ı»ØıP C∏UPmkÆ!

C¢uU ˜P“¬US® £v¿ T” Gi\fl ˜u¯¡ ∞¿¯ª. |Æ G¿˜ªı∏US˜© ˆuõ≤Æ. E¯«®£uÿSa ˜\ıÆ£¿£mk ïiUP ˜¡s iØ Ph¯©P¯Õz u“Œ® ˜£ıhı˜u. ©ı”ıP, ˜\ıÆ£¯ªz yUQˆØ‘. E¯«, E¯« E¯«zxU ˆPıs˜h∞∏. ˆ¡ÿ‘ ¡\®£kÆ. _ª£ ¡»P“ ˜uku¿: E⁄USz u™Ã §izu £ıhÆ. PnU˜Pı ˜¡®£[Pı¥. √miº∏¢x ˆ\¥x ˆPısk ¡∏¡uÿPıP Efl B]õØ∫ Cµsk ˜¡¯ªP ¯ÕU ˆPıkzv∏UQ”ı∫. u™»¿ Pmk¯µ Jfl÷ G u ˜¡skÆ. £zx PnUSP–US ¬¯h Pın ˜¡skÆ. } £iUP EmPı∏Q”ı¥. } Gfl⁄ ˆ\¥¡ı¥? PnU¯Pz u“Œ® ˜£ık¡ı¥. Pmk¯µ¯Ø G x¡ı¥. ©÷|ı“ Pı¯ª A¡\µ A¡\µ©ı¥

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

xa \õØı⁄ \ı¥¯Èz ˜u∫¢ˆukzuı¿ ¡ı¥®¶P“ Efl ¡ı∞ÿPu¯¡ ¡¢x umkÆ. ¡ıì¿ ˆ¡ÿ‘P“ ˆ£ÿ” £ª¯µ® £ÿ‘ AiUPi ˆ\ı¿˜¡ıÆ. A¡›UˆPfl⁄ Av∫ËhUPıµfl, A¡fl G¯uz ˆuımhıæÆ ˆ¡ÿ‘uıfl. A¡∫P–¯hØ Av∫Ëhzvfl µP]ØÆ Gfl⁄ ˆuõ≤©ı? A¡∫P“ ©ÿ”¡∫P“ ~¯«Øz uØ[QØ £ı¯uPŒ˜ª |h¢uı∫P“. u©UˆPfl÷ u¤® £ıo ≤Æ £ı¯uP–Æ ¡Szuı∫P“. AÏÈıÆ ©ı{ªzv¿ ˆPÕÌızv |Põ¿ £iUSÆ C¯Õbfl üuÆ ˜hUPı (Ritam Deka) ˆ\fl” ¡∏hÆ 10&Æ ¡S®¶z ˜u∫ƒ G v⁄ıfl. G¿ªı® £ıh[PŒæÆ A¡›US 80&US ˜©¿ ©v® ˆ£sP“. A¢ua ˆ\¥v £zvõ¯P∞¿ ¡¢u˜£ıx G¿˜ªı∏Æ Ba\õØ®£mhı∫P“. Hfl ˆuõ≤©ı? üuÆ ˜hUPıƒUS (Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) Gfl” ˜|ı¥. Ehºfl u¯\ P¯Õ® £ıvUQ” ˜|ı¥ Cx. A¡⁄ı¿ |hUP ïi Øıx. ¡S®¶ A¯”US A¡¯⁄ Øıµı¡x yUQU ˆPıskuıfl ˜£ıP ˜¡skÆ. 11

·⁄¡õ & ¯u &2010

vØıQ G¿˜ªı¯µ≤Æ \©©ıPU PısQ”ıfl;G¿˜ªı∏¯hØ ˜\¯¡∞æÆ Dk£kQ”ıfl.

_Øïfl˜⁄ÿ”® £Sv


* ¯uõØ\ıºP“uıfl ˜|∫¯© ØıP C∏UP ïi≤Æ. ][Pz¯u≤Æ |õ¯Ø≤Æ J®§mk® £ı∏[P“. * C¯”¡¤æÆ CØÿ¯P∞ æÆ E“Õ |¿ª¡ÿ¯” ©mkÆ ˜|]®£x ˆ£õu¿ª, J∏ S«¢¯u Th C¯ua ˆ\¥x¬kÆ. £Ø[Pµz¯u≤Æ xfl£z¯u≤Æ Th ˜|]UP ˜¡skÆ. S«¢¯u ˆuı¢uµƒ ˆPıkzuı æÆ J∏ u¢¯u A¯u ˜|]UQ”ı∫ A¿ª¡ı? * H_ J∏ x”¬. A¡µx ©uïÆ ïUQØ©ıPz x”¬P–U˜P Hÿ” Jfl÷. A¡µx ˜£ıu¯⁄P¯Õz "x”¢x¬k' Gfl÷ _∏UP©ıPU T‘¬hªıÆ. uSv≤“Õ J∏ ]ª∏U˜P Cx ˆ£ı∏¢xÆ. "©÷ Pfl⁄z¯u≤Æ Pımk' & Cx ïiØıx, |¯hﯔ∞¿ \ızvØÆ A¿ª. ˜©¯ª |ımi⁄ ∏US Cx ˆuõ≤Æ. ˜£õfl£ ¡ıìÿPıP H[Q {ÿ£¡∫P–UPıP, £õßµnÆ

A¯hØ ¬∏ƶ £¡∫P–UPıPU T”®£mhx Cx. "Efl Eõ¯©P Œ¿ E÷vØı∞∏' Gfl£˜u \ıuıµn ©¤u›UPı⁄ ¬v. J˜µ ©ıvõØı⁄ J UP {ØvP¯Õz x”¬P–USÆ, C¿ª”zuı∫ P–USÆ ˜£ıvUP ïiØıx. * ≥u ©ÿ÷Æ ïP©vØU ˜Pım£ıkPŒfl £i Phƒ“ J∏ ˆ£õØ ¬\ıµ¯n }v£v. |©x Phƒ˜Õı ¶”z˜u Psi®£ı⁄¡∫, APz˜u Afl¶Æ CµUPïÆ ™UP¡∫. * ™∏Pzu⁄Æ, ©ı›hÆ, ˆu¥¬PÆ Gfl÷ âfl÷ £s¶PÕı¿ B⁄¡fl ©¤ufl. Efl›“ E“Õ ˆu¥¬Pz¯u ¡Õ∫UPU TiØx J UPÆ. ™∏Pzu⁄z¯u A»zx ©¤u⁄ıP ˜¡skÆ. Auı¡x Afl¶Æ A”a ]¢u¯⁄≤Æ E“Õ¡⁄ıP ˜¡skÆ. §fl A¯u≤Æ Ph¢x, yØ \z&]z&B⁄¢u©ıP BP ˜¡skÆ. _kuªÿ” wØıPƒÆ, ©¤u Afl§fl £ª√⁄©ÿ” Aÿ¶u Afl¶ ˆPısh¡⁄ıPƒÆ, xfl£ En∫a]˜Ø Aÿ”¡⁄ıPƒÆ vP« ˜¡skÆ. *

¯Ø˜Ø ˆ\تÿ”uıUQ¬hU Thıx. §”∫ Eu¬∞fl‘ A¡⁄ı¿ ˜£⁄ı ¯uõØ\ıºP“uıfl ¯¡UTh yUP ïiØıx. C¯u≤Æ Efl QõUˆPm j™¿ £ımi[ ˜|∫¯©ØıP C∏UP ´‘ ©⁄E÷v Jfl‘⁄ı˜ª˜Ø 80 ©ı∫U ¡õ¯\∞¿ } |ıflPıÆ £ımϘ©fl. ïi≤Æ. ][Pz¯u≤Æ E⁄US ïfl⁄ı¿ ˜£ı⁄ â¡õ¿ A¡⁄ı¿ ¡ı[P ïi¢u˜u? |õ¯Ø≤Æ J®§mk® C∏¡∏Æ Aƒm BQ¬mhı∫P“. ]µ©©ı⁄ ˜¡¯ªP“ ¡∏Ƙ£ıx |ı›Æ ˜uıÿ÷¬k˜¡⁄ı Gfl” A¡ÿ¯” Jzv®˜£ıh Efl ©⁄Æ £ı∏[P“. PªUPÆ E⁄US.Efl Pı®h¤hÆ T÷Q”uı? üuƘhUPı¯¡ {¯⁄zvk. Efl EhºæÆ "G⁄US® £Ø©ıP E“Õx. |ıfl £ım ˆ\¥Ø A®¶”Æ ˜£ıPªı©ı?' Gfl÷ ˜Pm£ıØı? E“ÕzvæÆ ¶x Eÿ\ıPÆ £ı≤Æ. A¿ªx ¯uõØ©ıP C”[Q ©⁄¯u J∏ïP® Pıª {∫¡ıPÆ (Time Management) C®˜£ıx £kzv ¬¯ÕØıi ˆ¡ÿ‘¯Øz ˜uk¡ıØı? G¿ªı Ch[PŒæÆ ˜£\®£kQ”x. Av¿ ˆ¡ÿ‘ ¶Pà £nÆ £u¬ & G¿ªı˜© ˆ|g]¿ Gfl⁄ T÷Q”ı∫P“ ˆuõ≤©ı? ¯uõØÆ E“Õ¡∫P–US ©mkÆuıfl. ˜Pı¯«P“ ˜|µz¯u |¿ª ﯔ∞¿ £Øfl£kzu A¡∫P“ ˆ¡fl”uıP ¡µªı÷ Q¯hØıx. Gfl⁄ ¡» ˆ\ı¿Q”ı∫P“ ˆuõ≤©ı? ˜uı¿¬ Psk uØ[Pıu¡∫P“uıfl ]Pµ[P Pi⁄©ı⁄ ˜¡¯ª¯Ø ïuº¿ ˆ\¥. S¯”¢u ¯Õz ˆuımi∏UQ”ı∫P“. uƧ, Jzv®˜£ık ˜|µzv¿ AvP ˜¡¯ª ˆ\¥≤Æ µP]ØÆ Cx˜¡. ¡x Efl Ehº¿ JmiU ˆPısh J∏ wØ £«UP ˜uı¿¬ £ØÆ £ØÆ: uƧ, |ıÆ G¿˜ªı∏Æ ˆ·∞U ©ıQ¬mhuı? Pıµnz¯uU Psk§i. Pzuıfl B¯\®£kQ˜”ıÆ. |Æ J∆ˆ¡ı∏ ˜\ıÆ£ªı? _ª£ ¡»P“ ˜ukuªı? ˜uı¿¬ ïØÿ]∞æÆ ˆ¡ÿ‘¯Øz ˜ukQ˜”ıÆ. £Ø©ı? vmh™mka ˆ\تıÿ‘⁄ı¿ C¯¡ Jfl¯” {¯⁄¬¿ ¯¡. ¡ıÃU¯P J∏ ¬¯Õ P¯µ¢x˜£ıSÆ; ˜|µÆ Efl ¡\©ıSÆ. Øımk. Av¿ ˆ¡ÿ‘˜Øı, ˜uı¿¬˜Øı ¡µªıÆ. C¤, Jzv®˜£ık¡¯u Kmi¬k! C®˜£ı ˜uı¿¬ A¯h¢x¬hU Thı˜u Gfl÷ } ¯uØ £oP¯Õ CUPn˜© ˆ\¥≤Æ ©⁄ G®˜£ıx˜© AUP¯”˜Øık C∏UP ˜¡skÆ. {¯ª¯Ø ¯¡zxUˆPı“.Cx˜¡ Efl ¶zuısk ❑ B⁄ı¿ AUP¯” £Ø©ıP ©ı‘ Efl ]¢u¯⁄ E÷vˆ©ı»ØıP C∏UPmkÆ!

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

13

·⁄¡õ & ¯u &2010

Gfl |ımi¿ J∏ |ı¥ En¬¿ªı©¿ C∏¢uıæÆ AuÿS ïuº¿ En¬k¡˜u Gfl ©u©ıSÆ.

_¡ı™‚∞fl ]¢u¯⁄P“ ]ª:


ïuº¿ |ıÆ ˆu¥¡[P“ B˜¡ıÆ; Aufl §fl¶ §”∏Æ ˆu¥¡[PÕıPz x¯n ¶õ˜¡ıÆ.

©¤u C⁄ïÆ ©¤u¯⁄a _ÿ ‘≤“Õ ]∏Ëi∞fl G¿ªı E∞õ⁄[ P–Æ K∫ C¯Ø¶hfl ¬Õ[SQfl”⁄. C¢u ˜¡uı¢u Es¯© £ıµuzvfl ¡µªıÿ¯” Ffl‘U P¡¤zuı¿ |flS ¬Õ[SÆ. B⁄ı¿ ¡µªıÿ¯”® £vƒ ˆ\¥u¡∫ P“ _Ø|ªÆ Pıµn©ıP ¯©ØUP∏z uı⁄ C¢u Es¯©¯Ø KµÆ Pmi¬mk Hÿ”z uıÃP“, \ıv En∫ƒP“, AvPıµ A¢uÏx ˜£u[P¯Õ ©m k˜© ˆ¡Œa\™mkU Pımi≤“Õ⁄∫. Cu⁄ı¿ ]∏Ëi∞fl ¯©Ø®¶“Œ Øı⁄ ©¤ufl, u⁄USÆ ufl¯⁄a _ÿ‘ ≤“Õ ]∏ËiUSÆ C¯h˜Ø E“Õ C¯\¯¡ A‘Ø ïiج¿¯ª. £ıµuzvfl ¡µªı÷Æ ˜¡uı¢uïÆ ©ı›hz¯u ©mk©¿ªıx ]∏Ëi∞fl Jÿ÷¯©¯Ø≤Æ ¡º≤÷zxQ”x. ©ı›h C⁄zuı¿ C¢u Jÿ÷¯© ¯Øz ufl Bfl©ı¬¿ Enµ ïi¢ux. B⁄ı¿ ¡µªıÿ‘¿ Pın®£kÆ ˜£u[ P“ C¢u Bfl™Pa \©zx¡z¯u u¤ ©¤ufl Enµz u¯hPÕıP E“Õ⁄. J∆ˆ¡ı∏ \ïuıØzvæÆ J∆ ˆ¡ı∏ PıªPmhzvæÆ C¢u Hÿ”z uıÃP“ C∏¢x“Õ⁄. Azxhfl CuÿS ïÿ‘æÆ ©ı”ı⁄ "A¯⁄zx E∞õ⁄ïÆ Bfl©ˆ\ıπ£˜©' G›Æ Az¯¡u \©zx¡U SµæÆ C¯h ¬hıx Jºzu£i˜Ø C∏¢x ¡∏Q”x. Bfl©˜|Ø \©zx¡zvÿS \zØPı© ›Æ ¯µU¡∏Æ ˜¡uPıª GkzxU PımkP“. E£{huÆ PımiØ ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

C¢ua \©zx¡ bı⁄USµ¿ ¶zu∫ ⪩ıP Jºzux. Bv\[Pµ∫ Pı]∞¿, "©¤Âı £g\PÆ' âªÆ C¢u ˜¡uı¢u ©¤u˜|Øz¯u® §µPh⁄Æ ˆ\¥uı∫. ˇµı©ı~·∫ ¯¡n¡z¯u A¯⁄¡¯µ≤Æ A¯nUSÆ ©UP“ CØUP©ıPU Pshı∫. ˇµıP˜¡¢vµ∫ uıÃzu®£mh¡∫ J∏¡∫ ˆPısk ¡¢u G“¯Õ ¯|˜¡zvØzv˜ª˜Ø ˜\∫zuı∫. ˇµı©Q∏Ën∫ \ıv≤n∫¯¡U Ph¢u {¯ª∞¿ C∏¢ u¡∫.9&BÆ ¡Øv¿ E£|Ø⁄Æ ïi¢u §fl ïu¿ §¯Ò¯Ø u¤ Gfl” Rà ·ıv® ˆ£soh™∏¢x ˆ£ÿ”ı∫. _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ uıÃzu®£mh¡õhÆ En¯¡U ˜Pmk ¡ı[Q⁄ı∫. ]÷¡Øv˜ª˜Ø ©¤u∫P“ E∏¡ıUQØ ˆ\Øÿ¯PØı⁄ \ıvU Pmk®£ıkP¯Õ E¯hzuı∫. _¡ı™‚ ˜¡uı¢ua ][Pˆ©⁄ ˜£ıÿ”®£mh¡∫. A¡∫ ©¤u C⁄zvfl Bfl©˜|Øa \©zx¡z¯u ˜¡uı¢ uzvfl Ai®£¯h∞¿ ¬ÕUQØ¡∫. C¢u Bfl©˜|Øa \©zx¡Æ EªPÆ ï ¡xÆ £µ¡ ¶vØ ]¢u¯⁄P¯Õ≤Æ ¶vØ ˆ\Ø¿£ıkP¯Õ≤Æ EªQÿS AŒzu¡∫. _¡ı™‚ \ïuıØ ©ÿ÷Æ A¢uÏx S‘zu Hÿ”z uıÃP¯Õ A›£¬zu¡∫. EªP˜© ˜¡uı¢uÆ T÷Æ Bfl©˜|Øzvfl Ai®£¯h∞¿ ˜©Æ£h ¡» ¡Szu A¡∫ CuÿPıPU T‘Ø w∫ƒP“ HµıÕÆ. A¡∫ \ıvØÆ ©ÿ÷Æ ˜u]ØÆ £ÿ‘U T‘≤“Õ P∏zx P“ Av¿ J∏ £Sv. C¢uU S‘®§mh AÆ\zv¿ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢uõfl ]¢u¯⁄PŒfl ˆuıh∫a]ØıP hıUh∫ AƘ£zPõfl P∏zxP“ ¬Õ[S¡x K∫ C¤Ø ˆ\¥v. £ıµu \õzvµzv¿ J∏ ©ıˆ£∏Æ B–¯©ØıPz vPã ¡∫ hıUh∫ AƘ£zP∫. A¡∫ \ıvU ˆPık¯©P¯Õz uı˜© A›£¬zx ¡ıì¿ ˜£ıµıi ïfl›US ¡¢u¡∫. A¡µx SkÆ£Æ µı©ı⁄¢u & P•∫ £Uv ©ı∫UPzv¿ ¡¢ux. AƘ£zPõfl v”¢u ©⁄ïÆ ]”¢u ]¢u¯⁄z v”›Æ \ıvUˆPık¯©US Gvµı⁄ ˜£ıµımh[P¯Õ AQƯ\ ﯔ∞¿ |hzu A¡∏US E÷v¯Øz u¢u⁄. ˜£ıµımhz v¿ ˜©¿\ıv∞⁄µı¿ Pk¯©ØıPz uıUP®£mh˜£ıxÆ u©x ©UP¯Õ A¡∫ A¯©v PıUPa ˆ\ıfl⁄ı∫. C÷v∞¿, C¢x u∫©Æ ˜£ıº B\ıµ¡ıvPŒhÆ ]UQ ∞∏®£uıP |Æ§Ø AƘ£zP∫ u©x ©UP¯Õ ˆ£Õzu ©uzv¿ ˜\∏Æ£i A‘ƒ÷zv⁄ı∫. B⁄ı¿ A¡∫ CØÿ ‘Ø Aµ]Ø¿ \mhzv¿ ˆ£Õzu∫P¯Õ C¢xUPŒfl J∏

ˇµı©Q∏Ën∫ \ıv≤n∫¯¡ ï ¯©ØıP Ph¢u {¯ª∞¿ C∏¢u¡∫. 9&BÆ ¡Øv¿ E£|Ø⁄Æ ïi¢u §fl ïu¿ §¯Ò¯Ø u¤ Gfl” Rà ·ıv® ˆ£soh™∏¢x ˆ£ÿ”ı∫. 14

·⁄¡õ & ¯u &2010


hıUh∫ AƘ£zP∫ \ıvØÆ ©ÿ÷Æ ˜u]ØÆ £ÿ‘U T‘≤“Õ P∏zxP“ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢uõfl ]¢u¯⁄PŒfl ˆuıh∫a]ØıP ¬Õ[S¡x K∫ C¤Ø ˆ\¥v. ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

15

õfl P⁄¬¿ C¢vØı ï UP ï UP Ah∫¢u P∏¯© ¬»P–h⁄ı⁄ ß∫¬P ¡ı]PÕı¿ {µÆ£®£mi∏UQ”x. §fl ˆ¡so” BõØ∫P“ ¡∏Qfl”⁄∫, G[Q∏¢x Gfl£x Phƒ–USzuıfl ˆ¡Œa\Æ. "]ª∫ A¡∫P“ ©zvØ vˆ£zvº ∏¢x ¡¢uuıPU P∏xQfl”⁄∫. ˜u\® £ÿ÷¯hØ B[Q˜ªØ∫P“ BõØ∫P“ ]¡®¶ u¯ªïi ˆPıshuıPU P∏x Qfl”⁄∫. "|©x I˜µı®§Ø B¥¡ıÕõfl ïi P∏®£ıP C∏¢uı¿ BõØ∫PŒfl ïi {”ïÆ P∏®£ıQ¬kÆ. \´£Pıª©ıP _¬Ï˜u\ Hõ Kµ[P“ BõØ C⁄zvfl uıØPˆ©⁄ A‘¬UP®£kQ”x. A¡∫ P“ A¢u Hõ∞˜ª˜Ø C¢u Bµı¥a] ¬˜⁄ıu[P–hfl âÃQ¬mhıæÆ £ıuP™¿¯ª' Gfl÷ P∏xQ˜”fl. "...B⁄ı¿ C¢u "Bµı¥a]'P¯Õ® ˆ£ı÷zu©mi¿ K∫ Es¯© Gfl⁄ ˆ¡fl”ı¿ |Æ ˜¡u, ¶µın[PŒ¿ J∏ ¡ı∫z¯uTh BõØ∫P“ C¢uz ˜u\z vÿS ˆ¡Œ˜Ø C∏¢x ¡¢uı∫P“ Gfl÷ T”a \ıfl”ıP C¿¯ª. &ˆPı Æ¶ ïu¿ A¿˜©ıµı ¡¯µ J∏ ¶¯⁄U P¯u AƘ£zP∫ ™S¢u u¯hP¯Õ Gv∫zx ˜¡u[P¯ÕU Pÿ”‘¢u¡∫. A¡∏US ©ıUÏ↑∫ ˜£ıfl˜”ı∫

wØ¡∏US EªPÆ wØ |µP©ıPz ˆuõQ”x; |¿ª¡∏USa _¡∫UP©ıPz ˆuõQ”x.

§õ¡ıP˜¡ A¡∫ Hÿ‘∏¢uı∫. _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∏USÆ hıUh∫ AƘ£zP∏USÆ \ıvØÆ, ˜u]ØÆ BQد¡ S‘zu £ı∫¯¡∞¿ C∏USÆ Jÿ÷¯©P“ ]ª¡ÿ¯” C[S Pıs˜£ıÆ. £ıµu J∏¯©®£ımifl Ai®£¯h∞fl ufl¯© Gfl⁄? £ıµuzvfl J∏¯© Gfl£x Aufl ]u‘U QhUSÆ Bfl™P J∏[Q¯n®˜£. |Æ CuØz xi®§¯⁄ £ıµuz vfl Bfl™P C¯\≤hfl ªØ®£kzvU ˆPı“¡˜u ˜u\ J∏¯©®£ıhıSÆ G⁄ E÷vØıPU T÷Q”ı∫ _¡ı™‚. hıUh∫ AƘ£zP∫ ˜u]Ø J∏¯©®£ık A¯©¡x Gfl£x Aµ\vPıµÆ, ߘPıÕ A¯©®¶ ˜£ıfl” Pıµo PÕı¿ ©mk˜© Hÿ£hUTiØ Jfl”ı Gfl” ˜P“¬US §fl¡∏©ı÷ £vªŒzuı∫: "¶¬Ø¯©®¶ üv∞ªı⁄ Jÿ÷¯© Gfl£x CØÿ¯P Øı¿ E∏¡ıUP®£mh Jfl÷. J∏ ˜u]ØÆ E∏¡ıUP® £kƘ£ıx £ª \©Ø[PŒ¿ CØÿ¯P∞fl E∏¡ıUPÆ ©¤uµı¿ ©÷uºUP®£kQ”x. ¶”U PıµoPÕı¿ Hÿ£kzu®£kÆ Jÿ÷¯© S÷QØ Jfl÷. Ax J∏¯©® £ı˜h A¿ª. "Aµ\vPıµ A¯©®£ı¿ ˜u]Ø J∏¯© E∏¡ıUP®£h ªıÆ Gfl”ı¿ AxƒÆ ˜©˜ªımh©ı⁄ Jfl˜”. Gflˆ”fl ÷Æ ©ı”ıu ˜u]Ø J∏¯©®£ık Gfl£x Bfl™P J∏ ¯©®£ı˜h'. -Dr. Ambedkar Thoughts on Pakistan Part -2, Chap.-IV. \ïuıØ §µa¯⁄P–US C⁄ üv∞ªı⁄ Ps˜nımhÆ A£zu©ı⁄x! C¢vØ∫P¯Õ C¯h≥‘fl‘ B“¡uÿPıP B[Q˜ª Ø∫ G vØ BõØ∫&vµı¬h∫ §õ¬¯⁄¯ØU T÷Æ C¢vØ ¡µªıÿ¯”® £izu |©x A‘ƒ„¬P“ "C¢vØ∫P“ BõØ∫P“, vµı¬h∫P“ Gfl÷ C∏˜¡÷ C⁄zu¡∫; A¡∫PŒ¯h˜Ø G®£i Jÿ÷¯© EshıSÆ?' ˜£ıfl” £ª ˜P“¬P¯Õ G ®¶Qfl”⁄∫. Czu¯PØ P∏zxP¯Õ A‘¢˜uı, A‘Øı©˜ªı £µ®¶ Q” £ª∫ hıUh∫ AƘ£zPõfl ˆ£Ø¯µ≤Æ £Øfl£kzv ¡∏Qfl”⁄∫. B⁄ı¿ hıUh∫ AƘ£zP∫ £ıµuzvfl \ïuıØ A¡ª[P–US C⁄ üv∞ªı⁄ ˆ¡÷®¶ ¬ØıUQ Øı⁄[P¯Õ G∆¡ı÷ Gv∫ˆPıshı∫? C¢u ¬ÂØ[PŒ¿ A¡µx Ps˜nımhÆ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∏¯hدu Jzv∏¢ux. BõØ C⁄¡ıuÆ S‘zx _¡ı™‚ ™UP HÕ⁄zxhfl §fl¡∏©ı÷ S‘®§kQ”ı∫: "|©x I˜µı®§Ø B¥¡ıÕ

·⁄¡õ & ¯u &2010


]¡ˆ£∏©ı¯⁄ ¬UQµPzv¿ ©mkÆ Pıs£¡›¯hØ ¡»£ık BµÆ£ {¯ª∞¿uıfl C∏UQ”x.

|ıPõPÆ A¯⁄zxUSÆ _Ø|ªz vØıP˜© Ai®£¯hØıP ¬Õ[SQ”x. C¯u˜Ø AƘ£zP∏Æ T‘⁄ı∫. Pı¢v‚ uÆ ˆ\¥u u¡”ı⁄ C⁄üvØı⁄ "Ìõ·fl' £zvõ¯P∞fl ˆuıhUP ©ª∏USa ¬ØıUQØı⁄[P“ ˆ£∏Æ H©ıÿ ˆ\¥v A›®£ AƘ£zPõhÆ ˜Pmh˜£ıx ”z¯u≤Æ Av∫a]¯Ø≤Æ u¢u⁄. hıUh∫ AƘ£zP∫ §fl¡∏©ı÷ A¡∫ §fl¡∏Æ ˆ\¥v∞¯⁄U ˆPıkzuı∫: "\ıvØzvfl ¬¯Õ˜¡ wshzuPı˜uı∫' S‘®§mhı∫: "BõØ £¯hˆØk®¶ G›Æ §õƒ. C¤¡∏Æ Pk¯©Øı⁄ PıªPmhz J∏ ¶¯⁄U P¯u. CU˜Pım£ık ]ª¯µ ©Qà ¬UP E∏¡ıUP®£mhx. A¢u |ƧU¯P∞fl v¿ C¢x \ïuıØÆ E∞∫ ¡ı« CUˆPık¯© Ai®£¯h∞¿ E∏¡ıUP®£mh ]zuı¢u[P“ C¢x u∫©zvº∏¢x ï ¯©ØıP APÿ”®£h BQØ¡ÿ‘fl âªÆ Pmh®£mhx. A‘¬Ø¿ ˜¡skÆ'.&AƘ£zPõfl ˆ\¥v Ìõ·fl, B¥¬fl ¡UQµzvfl ¬¯Õ˜¡ Ax. §®µ¡õ 11, 1933. "CU˜Pım£ık Es¯©PŒfl Ai®£¯h∞¿ \©ÏQ∏uÆ ˜u]Ø ˆ©ı»Øı⁄ı¿...! £õn™zux A¿ª. ©ı”ıP, ˜Pım£ımifl _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ A¯⁄zx ¡S®§⁄µı Ai®£¯h∞¿ Au¯⁄ {π§UP® ˆ£ı÷UQ æÆ \ÆÏQ∏uÆ PÿP®£k¡vfl âªÆ \ïuıØ ˆØkUP®£mh uP¡¿PŒfl Ai®£¯h∞¿ ˜¡÷£ıkP“ ©ÿ÷Æ \ıvØU ˆPık¯©P¯Õ E∏¡ıUP®£mhx. J∆ˆ¡ı∏ ¶“Œ∞æÆ APÿ” ïi≤Æ Gfl£v¿ ˆuŒ¡ıP C∏¢uı∫. uP∫¢x ¬ Æ ˜Pım£ık Cx. \ıvØz¯u }UP® §fl¡∏Æ vmhz¯u ˜¡u CªUQØzv¿ BõØ C⁄Æ £ÿ‘a \ıfl÷ _¡ı™‚ |Æ ïfl ¯¡UQ”ı∫: E“Õuı Gfl£x S‘zx Gfl ïiƒP“ C¯¡: "|Æ £ıµuzvfl ™P EØ∫¢u Bfl™PU P∏zx 1. ˜¡u[P“ BõØ∫ G›Æ K∫ C⁄z¯u A‘Ø P“ ©h[PŒæÆ \ÆÏQ∏u ˆ©ı»∞æÆ A¯h ¬¿¯ª. £mk E“Õ⁄. |Æ ©UP–US 2. BõØ C⁄Æ Gfl” Jfl÷ £¯h A¯¡ ˆ\fl”¯hØ ïiØı©¿ "C¢u °ÿ”ısifl ]”¢u ˆØkzuuÿ˜Pı, Ax C[Q∏¢u E“Õ⁄. G⁄˜¡ ïuº¿ A¯¡ C¢vصıP AƘ£zP∫ _¡ı™ uÏ≤UP“ G›Æ ß∫¬PU SiP¯Õ ©UP¯Õ ¡¢u¯hØa ˆ\¥Ø ˜¡s ¬˜¡Pı⁄¢u¯µU P∏v⁄ı∫.' Ai¯©®£kzvØuÿ˜Pı G¢u¬ua kÆ. \©ÏQ∏uÆ G¿ªı ©UP–U &·¡Ì∫ªı¿ ˜|∏¬fl \ıfl÷P–Æ ˜¡uzv¿ C¿¯ª. SÆ Pÿ÷z uµ®£h ˜¡skÆ. A¢uµ[PU PıõØuõ]. 3. BõØ / uÏ≤ ¬zvØı\[P“ "G⁄˜¡ |Æ £ıµuÆ EØ∫¡¯hØ C⁄ üv∞ªı⁄¯¡ Gfl£uÿS G¢u |Æ Bfl™P® £ıµÆ£õØÆ uı¥ ˆ©ı»PŒ¿ BuıµïÆ C¿¯ª. 4. ˜¡u[P“ BõØ∏Æ uÏ≤UP–Æ ˆ¡∆ ©UP¯Õa ˆ\fl”¯h¡xÆ G¿˜ªı∏Æ \©ÏQ∏ ˜¡÷ ˜uı¿ {”Æ ˆPısh¡∫P“ G⁄U P∏u uÆ £∞¿¡xÆ A¡]Ø©ıSÆ'. &bı⁄w£Æ, ChÆ uµ¬¿¯ª. §µı©n∫P“ BõØ∫ G¤¿ £ıPÆ&3. uºzxP–Æ Bõؘµ. §µı©n∫P“ vµı¬h∫ "v \s˜h C¢xÏuıfl Ïhısh∫m' G›Æ P“ G¤¿ uºzxP–Æ A∆¡ı˜”. &hıUh∫ £zvõ¯PUS ˆ\®hÆ£∫ 11, 1949 Afl÷ AŒzu AƘ£zP∫, E¯µP–Æ G zxP–Æ £ıPÆ &7. ˜£mi∞¿ hıUh∫ AƘ£zP∫ C∆¡ı÷ T‘⁄ı∫: C¢x \ïuıØÆ ¡ı« ˜¡skˆ©fl”ı¿...? "\mh A¯©a\∫ G›Æ ﯔ∞¿ AvPıµß∫¡ C¢x \ïuıØÆ ¡ı« ˜¡skˆ©¤¿ Ax ufl ©ıP £ıµuzvfl Bm] ˆ©ı»ØıP \©ÏQ∏uÆ E∞∫\Uv¯Ø AõzxU ˆPısi∏USÆ G¿ªı C∏UP ˜¡skÆ Gfl÷ |ıfl £ıµı–©fl”zv¿ âh® £«UP ¡«UP[P¯Õ≤Æ P¯ÕØ ˜¡siØ ¡º≤÷zv˜⁄fl'. (&hıUh∫ AƘ£zPõfl \PPm vfl A¡]Øz¯u ¬˜¡Pı⁄¢u∏Æ AƘ£zP∏Æ ]z ˜uı«∫ ©ƒõØı NCERT-US G vØ PiuÆ.) ´skÆ ´skÆ ¡º≤÷zv ¡¢x“Õ⁄∫. ˜©æÆ AQª C¢vØ ˆÂm≥¿m ¡S®§⁄∫ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ T‘⁄ı∫: "Gzu¯PØ ˆ£h˜µÂ¤æÆ AƘ£zP∫ £ıµuzvfl Bm] J∏ RÃzuµ ¡ıÃU¯P¯Ø |ıÆ ¡ıÃQ˜”ıÆ! J∏ ˆ©ı»ØıPz uS¢ux \©ÏQ∏uÆ ©mk˜©, £[Q (uºz) |Æ™hÆ ¡¢uı¿ H˜uı §˜ÕU G⁄ƒÆ Ax \ïuıØ Hÿ”z uıÃP¯Õ® ˜£ıUQ ˜|ı¥ Pshx˜£ıª A¡¯µ JxUSQ˜”ıÆ. kÆ Gfl÷Æ S‘®§mhı∫. B⁄ı¿ J∏ £ıvõ ]ª ˜Pı®¯£ }¯µ A¡∫ u¯ª °ÿ”ıskPÕıPz uıÃzu®£mh ©UP“ ∞¿ ¬mk, J∏ ˜PımkÆ ˜£ıh ¯¡zx¬mhı¿ £mh PËh[P–Æ A¡˜µ A›£¬zu xص |Æ ¯¡wP∫ A¡¯µz ufl E“Õ¯”U˜P A¯«z xa ˆ\fl÷ ¬k¡ı∫. |Æ ©u˜© "Gfl¯⁄z ïÆ §ÿPıªzv¿ A¡µx ¡ı∫z¯uPŒ¿ AvP ˆuıhı˜u' Gfl£v¿uıfl E“Õx. C¢uU Tzx ©ı⁄ Pi⁄z¯u Hÿ‘ C∏UPªıÆ. Afl÷ ©uzvfl ˆ£Øµı¿ {ª¬Ø Afl£ÿ” P“ ˜©æÆ ˆuıh∫¢uı¿ |ıÆ A»¢x£k˜¡ıÆ'. |hz¯uPÕı¿ ï ¯©ØıP A¢u A¯©®§¿ &bı⁄w£Æ, £ıPÆ&7.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

16

·⁄¡õ & ¯u &2010


A¡∫ |ƧU¯P C«¢u˜£ıxÆ, C¢u ©sofl Bfl™P Fÿ‘º∏¢˜u Czxصz¯uz x¯hU SÆ AïuÆ Q¯hUSÆ Gfl£v¿ A¡∫ ˆuŒ ¡ıP C∏¢uı∫. G⁄˜¡uıfl AƘ£zP∫ C¢u ©sofl ¯©¢ uµı⁄ ¶zu £P¡ı¤fl Pı∏sØ ¡»¯Øz ˜u∫¢ ˆukzuı∫. AuÿS ïfl⁄ı¿ A¡∫ S∏ ˜Pı¬¢ u][Qfl Pı¿Èı £ı¯u¯Øz ˜u∫¢ˆukzuı∫. _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u¯µ≤Æ ™PƒÆ BP∫ Êzu K∫ Bfl™P ¶∏Â∫ S∏ ˜Pı¬¢u∫. ¶zuõhÆ ¬˜¡Pı⁄¢uõfl ©⁄Æ CØ¿£ıP ª∞zux. "¶zu \©ØÆ £ıµuzvº∏¢x ©¯”¢u uı¿ Au›hfl G ¢u Pı∏sØ \ïuıØ ^µ ¯©®¶ A¯ª≤Æ ©¯”¢ux. C¢vØı¬fl \õu æUSÆ Ax˜¡ Pıµn©ı∞ÿ÷' Gfl”ı∫ A¡∫. £ıµuÆ S‘zu Ai®£¯hØı⁄ £ı∫¯¡≤Æ £ıµuzvfl ˜©fl¯©UPı⁄ ˆ\Ø¿vmhÆ S‘z

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

17

C¢u ¡ı∫z¯uP“ £Pz][QhÆ G z u ¯ P Ø En∫a] P¯Õ EshıUQ∞ ∏USÆ! yUS˜©¯h ïfl "CflSªı® ‚¢uı £ız' G⁄ ï«[Q⁄ı∫. `âv∏¢u¡∫P–Æ En∫a] ¡\®£mk Gv∫ ï«UPÆ ˆ\¥u⁄∫. B⁄¢u©ıPz yUSU P∞ÿ¯” ïzu™mk A¯u Hÿ”ı∫ £Pz][. Bravest Battle Gfl” P¬¯u∞fl ]ª ¡õP“:

The bravest battle that was ever fought, shall I tell you where and when? On the maps of the world you'll find not. It was fought by Mothers of Men. "EªQ˜ª˜Ø ™Pz xoƒ™UP® ˜£ı∫ G[S G®˜£ıx Gfl÷ T”mk©ı? EªP ¡¯µ£hzv¿ G[SÆ Pın ïi Øıx, Ax √µ∫P¯Õ® ˆ£ÿ” uı¥©ı∫P Œfl ˆ|g]¿ |¯hˆ£ÿ”x' GflQ”x. ©ı√µfl £Pz][ ¬ÂØzv¿ Ax A®£i˜Ø ˆ£ı∏¢xÆ. ❈

xÆ ¬˜¡Pı⁄¢u∏Æ, AƘ£zP∏Æ Gzu¯⁄ Jÿ÷¯©Øı⁄ P∏zxP¯ÕU ˆPısi∏¢u⁄∫ Gfl£x ˜©˜ª T‘≤“Õ¡ÿ”ı¿ ˆuõ≤Æ. C¢u CuØ Jÿ÷¯© G®£i ¡¢ux? ·¡Ì∫ªı¿ ˜|∏¬fl A¢uµ[PU PıõØuõ] J∏ﯔ AƘ£zP¯µ® £ı∫zu˜£ıx "C¢u °ÿ”ısifl ]”¢u C¢vصıP AƘ£zP∫ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u¯µU P∏vØuıP® £vƒ ˆ\¥Q”ı∫.-(-& Http://jeyamohan.in/?p=4715) hıUh∫ AƘ£zP∏Æ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ ˜£ıª˜¡ ©ı›hz xfl£z¯uU Psk µzuÆ ]¢xÆ CuØÆ E¯hØ¡µıP C∏¢uı∫. ©¤u C⁄zvfl xfl£z¯uz x¯hUP® £ıµu ©µ§º ∏¢˜u w∫ƒP¯Õ |ıi⁄ı∫. Azu¯PØ ˜£µıfl©ıUPŒfl £µ¢x ¬õ¢u £ı∫¯¡PŒ¿ ˜u\zxUPı⁄ |¿¡»® £ı∫¯¡ Jfl”ı⁄x Av\Ø©¿ª˜¡! *

·⁄¡õ & ¯u &2010

A¯©v≤Æ y¥¯©≤Æ ˆPısh Bfl™Pzv¿ CµƒÆ £PæÆ A™Ã¢x ¡ı« ïØæ[P“.

©ı√µfl £Pz][ ¬ku¯ªUPıPz xo¡ı⁄ ˆ\Ø¿P ¯Õa ˆ\¥u¡∫; uÆ E∞¯µ ¬ku¯ª ˜¡“¬∞¿ BÌ˙v ØıUQØ¡∫. B[Qª HPıv£z vØÆ A¡¯µa ]¯”§izx yUS ush¯⁄≤Æ ˆPıkzux. ush¯⁄ {¯”˜¡ÿ”®£h ˜¡siØ |ı“ ©ı∫a 23,1931 Gfl÷ {∫n∞UP®£mhx. ©ı∫a 3&C¿ £Pz][Qfl uı¥ A¡¯µU Pın ]¯”USa ˆ\fl”ı∫. GuÿSÆ Ag\ıu A¢ua ][PÆ, ufl ïiƒ ˜Pmkz uı¥ Pª[S¡ı∫ P˜Õ Gfl£¯u Gso Ag]Øx. ]¯”∞º∏¢u£i Afl¯⁄¯Ø Eÿ÷ ˜|ıUQ⁄ı∫ £Pz][. B⁄ı¿, uı¥ ufl ©P¯⁄ JŒ √_Æ PsPÕı¿ ˜|µıPU Pshı∫. √µzuı¥ √µ©P¤fl ˆ\Ø¿P¯Õ Gso ßõ®£¯h¢uı∫. ""©P˜⁄, §”¢u¡∫ C”®£x E÷v. B⁄ı¿ C”¢u §fl›Æ EªPÆ ˆ¡S]ª¯µ˜Ø {¯⁄¬¿ ˆPı“–Æ. Azu¯PØ ˆ£∏¯© ˆ£ÿ”¡∫P–“ }≤Æ J∏¡fl. yUS˜©¯hUSa ˆ\¿æƘ£ıx } B⁄¢u©ıPa ˆ\¿ª ˜¡skÆ Gfl£˜u Gfl ¬∏®£Æ. ""C”¡ı® ¶Pà ˆ£ÿ÷ A©µzx¡Æ A¯hØa ˆ\¿ £¡∫ B⁄¢u©ıP A¿ª¡ı ˆ\¿ª ˜¡skÆ?'' Gfl”ı∫.


uı3|Æ ®õØ¡ıUØ ÈÓuÆ A « Q ¿ ªıu¡flTh Ubı⁄Æ AP3∫¡Æ Ò©ıfl¬uÆ ˆ\Õ ˆ\Õ∫ØÆ | J UP©ıP ¬zuÆ zØıP3 {≤UuÆ 3 4 C ∏ ¢ uı¿, x ∫ª£ Æ Huz \xËhØÆ ˜ªı˜P || A x ˜ ¡ C¤¯©ØıP® ˜£] ¡«[P®£kÆ uı⁄Æ, A¡›US Bn¡z¯uz uµıu A‘ƒ, A«S. GvæÆ ˆ£ı÷¯©≤hfl TiØ Eh¿ uı 3˜| u£Í ¡º¯©, ˆ\ ˆ\Õ∫˜Ø \ ØÏØ | §”∏US ¡«[S¡uÿPıPa ˆ\¿¡Æ &C¢u ®µv2uÆ ©|: | |ıflSÆ ˜\∫¢v∏®£x EªQ¿ ™PƒÆ Aõx. ¬z 3ØıØıÆ A∫zu 2 zØ·¢v ™zµıo u4¯|∫¬Ô⁄Æ ªı˜£4 \ ©ıx∏a\ıµ H¡ È:|| uı3µıaa \ ®4∏zØıaa \ È˙∏‰ ·⁄ıaa \| J∏¡⁄x uı⁄Æ, ˆ\¥≤Æ u¡Æ, ˆ£ÿ÷“Õ uÆ \ı(A)∫zu¡¢uÆ ¶|µıaa µØ¢˜u £µıUQµ©Æ, PÿSÆ P¿¬, DmiØ ˆ\¿¡Æ C¡ÿ Ø∫˜uı2 Ó ˜ªı˜P ¶∏ÂÏØ £3¢x4: || ¯”® §”∏US® £Øfl£kzxÆ ©⁄Æ A¡›US £nÆ C¿ªıu¡∫P¯Õ |s£∫P–Æ C¿¯ª Gfl”ı¿, Ax A¡⁄x uı∞fl ©ªÆ ©¯⁄¬≤Æ, ˜¡¯ªUPıµ∫P–Æ, |¿ª¡∫ ˜£ıfl”˜u! Øı∏USÆ A¡⁄ı¿ £Ø¤¿¯ª. P–ÆTh ¬mk ¬ªQa ˆ\fl÷ ¬kQ”ı∫P“. uı 3õz 3 µØız õؘ©v ü£õP 3u: Èz¡ız §”S A¡˜⁄ £nUPıµ⁄ıSƘ£ıx ´s £õ® 4µaa ؘu {ÏÈz¡: £õß4ؘu £õ£4¡ız {∫˜¡u3Æ kÆ A˜u ©¤u∫P“ A¡¯⁄˜Ø ug\©¯h B£z3ؘu| Q”ı∫P“. EªQ¿ ˆ\¿¡˜© ©¤u›US {∫¬sn: _ \˜©v ˜\ı ˜\ıP{̘uı ¶ 3z 3z 4Øı ˆ|∏[QØ E”ƒ! £õz؉ؘu uz ˜£ı4·⁄Æ Øz £µ¶4Uu ˜\ ˜\ÂÆ {∫¶ 3z 3v 4: Òؘ©zؘÌı! {u 4|uı È∫¡ı£uı 3 uzˆÈÕ∏u3Æ Øz Uõؘu £µÏ™fl| ©ıÏ£u3Æ || Èı ®µıUbuı Øı | P˜µıv £ı£Æ ¡÷¯©Øı¿ ˆ¡mPz¯u ¬mk¬kQ”ıfl, u3Æ£4Æ ¬|ı Ø:Uõؘu È: u4∫©:|| ˆ¡mPz¯u ¬mhuı¿ Es¯©∞º∏¢x £]Øı¿ ¡ıkÆ §”∏US ïuº¿ ¡«[QØ | ƒQ”ıfl, §fl EsqÆ En˜¡ |¿ª Enƒ. Es¯©∞º∏¢x ¬ªSƘ£ıx A¯⁄¡µı ufl E”¬⁄∫P“ A¿ªıu §”õhïÆ æÆ A¡©vUP®£kQ”ıfl, Pımh®£kÆ |m˜£ Es¯©Øı⁄ |m¶. A¡©ı⁄zuı¿ ˆ¡÷®£¯hQ”ıfl, ˆ¡÷® G¢u {¯ª∞æÆ G¢u J∏ £ı¡a ˆ\دª £¯h¢u¡⁄ıP ¡∏zu®£kQ”ıfl, ≤Æ ˆ\¥Øıu¡˜⁄ |flS Pÿ” A‘¡ıŒ. ¡∏zuzuı¿ R˜« u“Õ®£mh¡⁄ıP A‘¯¡ ¬ÕÆ£µ˜©ı, ˆ\∏U˜Pı C¿ªı©¿ C«UQ”ıfl, A‘¬fl¯©Øı¿ ˆ\¥¡u‘Øıx ˆ\¥Ø®£kÆ u∫©˜© Es¯©Øı⁄ u∫©Æ. u3õz4µuı w4µuØı ¬µı·˜u S¡Ïzµuı _®4µuØı u¬zx ïi¬¿ A»¡¯hQ”ıfl. IؘPı! G¿ªı Cfl⁄¿P–USÆ ¡÷¯© ¬µı·˜u| A¿ª¡ı Pıµn©ıQ”x! Pu 3 fl⁄uı ˜\ıËnuØı ¬µı·˜u Sπ£uı xËØ¢v ˜£ı4·˜⁄ ¬®µı: ©≥µı: P4⁄P3∫‚˜u | ^ªuØı ¬µı·˜u || Èıu4¡: £µ ÈÆ£zˆuÕ P2ªı: £µ¬£zvÂ˚ || Hï©∞æÆ ©⁄Æ uÕµı©¿ xoƒhfl C∏¢uı¿ A¢u Hï©˜Ø A¡›US A«S. |¿ª, _¯¡Øı⁄ En¡ı¿ A¢un∫P–Æ ˜©P[ PŒfl P∫·¯⁄Øı¿ ©∞¿P–Æ, B¯hP“ Q»¢v∏¢uıæÆ Øı∫ A«PıP C∏®£∫? G¯¡ §”µx ˜©fl¯©¯ØU Psk A¯¡ y¥¯©ØıP C∏¢uı¿ A«S? Gx |¿ª Enƒ? \ıfl˜”ı∫P–Æ ©QÃQ”ı∫P“. Ax˜¡ A«S. Cfl⁄¿P–US Gx PıµnÆ? B⁄ı¿ wØ¡∫P˜Õı §”∫ xfl _¯¡Øÿ” EnƒÆ, `hıP £nÆ C¿ªı¬mhı¿....? £z¯uU Psk \¢˜uı©¯h C∏¢uı¿ A¢ua `˜h En¬ÿS C¡ÿ¯” ¬ÕUSÆ _£ıÊu[P“. Qfl”⁄∫. * A«S.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

19

EhæÆ E“ÕïÆ y¥¯©ØıP C∏®£¡∫PŒfl §µı∫zu¯⁄P“ ]¡ˆ£∏©ı⁄ı¿ {¯”˜¡ÿ”®£kQfl”⁄.

\ıfl˜”ı∫ T÷Æ |flˆ©ı»P“

·⁄¡õ & ¯u &2010


C[S“Õ ˜P“¬P“ ˆ\fl¯⁄, ©nº {≥ hƒfl, ‚.B∫. u[P©ıŒ¯P

} ïfl˜⁄÷¡uÿS® §”∏¯hØ Jzx¯«®¶ ™P A¡]ØÆ. "BzvµUPıµ›US H˜uı ©mk...' Gfl÷ ˜P“¬®£mi∏®£ı˜Ø? ˜P“¬ : uÿ˜£ıˆu¿ªıÆ ]÷¡Øv˜ª˜Ø ˜|ı¥P“ ¡¢x ©UP“ C”®£uÿSU PıµnÆ Gfl⁄? & ˆ\¿¬ GÆ. ¡“ŒØƯ©, ¡S®¶ 8

˜P“¬ : A‘ƒ ïUQØ©ı? A›£¡Æ ïUQØ©ı?

|¿ª¡⁄ıP C∏®£x, |fl¯© ˆ\¥¡x & Cxuıfl ©uzvfl ï ® £õ©ınÆ.

& ˆ\¿¬ i.u£_Æ, ¡S®¶ 9.

£v¿ : \ı®£ık ïUQØÆ; ˆ\õ©ı⁄Æ Av ïUQØÆ. } ˜Pm£v¿ Gx \ı®£ık? Gx ˆ\õ ©ı⁄Æ? Psk§i, £ı∫UPªıÆ. ˜P“¬ : PhƒŒfl A›UQµPÆ |ƧU¯PØı? A¿ªx Pÿ£¯⁄Øı? & ˆ\¿¡fl i. Pı∫zvU,¡S®¶ 9. £v¿ : PhƒŒfl A›UQµPz¯u Es¯© G⁄ |ƶ£¡∫P–US A∏“; Pÿ£¯⁄ Gfl÷ T÷£¡∫P–US C∏“. ˜P“¬ : ¡ıÃU¯P∞¿ ïfl˜⁄÷¡x G®£i? & ˆ\¿¬ ‚. ˜µ¡v, ¡S®¶ 9.

£v¿ : ¡ı & ¡ı⁄z¯u® £ı∫ & ¡ıÃU¯P∞¿ ¡ı¥®¶P“ A¢u AÕ¬ÿS E“Õx ˆuõ≤Æ. ¡ı à ¢x £ı∫ &A‘ƒ® ¶¯uØ¿ QmkÆ. à & Bà U& Gfl” ˆ©¥ˆØ zx ¡ı∫z¯uUS E÷v u∏Æ! Efl¤hÆ ˆ©¥ (Es¯©) C∏¢uı¿ Efl ¡ı∫z¯u∞æÆ E÷v {a\Ø©ıP C∏USÆ. ¯P & E¯«zu, E¯«USÆ, ¯P ¯PP¯ÕU P¡¤, EØ∫ƒ ¡∏Æ. A‘ƒhfl £ı∫zuı¿, J∆ˆ¡ı∏ `Ã{¯ª≤Æ ¡ı¥®¯£ ¡«[SÆ. ¡ı¥®¶Æ E¯«®¶Æ ˜\∫¢uı¿, ïfl ˜⁄÷¡v¿ ïu¿ ˆ£s ˜µ¡vuıfl. _Ê¿ S©ı∫ ˜P“¬:]÷¡Øv˜ª˜Ø ˜Pı£Æ AvPÆ ¡∏Q”x Hfl? & ˆ\¿¡fl GÏ. ˜\ı©_¢u∫, ¡S®¶ 8.

£v¿ : ¡Øuı⁄¡∫P–USU ˜Pı£Æ AvPÆ ¡µªıÆ GflQ”ıØı ˜\ıï? ]‘Ø¡˜µı, ˆ£õØ¡˜µı `Ã{¯ª¯Ø® ¶õ¢xˆPısk G¢ˆu¢u Ch[PŒ¿ ™u©ıP |ıÆ £oØıÿ” ˜¡skÆ Gfl£¯u ©⁄v¿ ˆPı“Õ ˜¡skÆ. } Gmh ˜¡siØ ªm]Øz¯u AiUPi {¯⁄zx® £ı∫UPıuuı¿ uıfl 8&BÆ ¡S®§˜ª˜Ø E⁄USU ˜Pı£Æ ïmkQ”x.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

i.Pı∫zvU

_™uı

£v¿ : ˜|ı≤ÿ” ]÷¡›U˜Pı, ]÷™U˜Pı ¡Øx ]‘ØuıP C∏UPªıÆ. B⁄ı¿ ¡¢u ˜|ı¥U˜Pı ¡Øx AvP©ıP C∏USÆ. BÆ, ˆ£ÿ˜”ıõfl B˜µıUQØU S¯”ƒ, P∫®£ Pıªzv¿ uı∞fl P¡⁄US¯”ƒ, Fmha \zxUS¯”ƒ, Ehÿ£∞ÿ]U S¯”ƒ ˜£ıfl” £ª S¯”£ıkP“ E“Õ⁄. A¡ÿ”ı¿ §”USÆ S«¢¯u £hıu £ık£kQ”x. §”S S«¢¯u¯ØU S¯” T‘ Gfl⁄ £Øfl? ˜P“¬ : Gfl u¤z v”¯©P¯Õ |ıfl G®£i ˆ¡ŒU & ˆ\¿¬ ¬. P¬Øµ], ¡S®¶ 8. ˆPın∫¡x? £v¿ : P¬Øµ], £«[Pıªzx µıoP“ ©ıvõ ˜£ıQ” ˜£ıUQ¿ ˜PmSÆ ˜P“¬ØıP G⁄US Cx £h¬¿¯ª. |¿ªx. ïuº¿ } J∏ ºÏm uØı∫ ˆ\¥. ïu¿ £miغ¿, E⁄US Gflˆ⁄fl⁄ u¤zv”¯©P“ C∏®£uıP } |ƶQ”ı˜Øı, A¯uU S‘®§k. Akzu ºÏmi¿, G¢ˆu¢u v”¯©P“ E⁄US C∏UP ˜¡skÆ Gfl÷ B¯\®£kQ ”ı˜Øı, A¡ÿ¯” G v® £ı∫. Efl v”¯©P“ ˆ¡ÿ÷ B¯\PÕıP C¿ªı©¿ C∏UPmkÆ. C¢u CµsiÿSÆ £ª ¬zvØı\Æ Esk. E⁄US“Õ v”¯©PŒ¿ AvP P¡⁄Æ ˆPık. E⁄US K¬Øz v”¯© E“Õuı? ]”¢u K¬Ø[P¯Õ µ]UPU Pÿ÷UˆPı“. K¬Ø[P Œfl ~qUP[P¯Õz ˆuõ¢x ˆPı“. Gk Efl ˆ£fl]¯ª, ˜£ık ïu¿ ˜Pım¯h. ˜P“¬ : CÕ¯©∞¿ £iUPz u¡‘Ø¡¤fl {¯ª & ˆ\¿¬ _™uı, ¡S®¶ 12. Gfl⁄? £v¿ : uSvØÿ”, ufl⁄ƧU¯PØÿ” ©⁄ {¯ª A¡¯⁄U Pıªˆ©¿ªıÆ ¡ımkÆ.

GÆ.¡“ŒØƯ©

20

¬. P¬Øµ]

_.˜µË©ı

·⁄¡õ & ¯u &2010


©ÌıªÙ™ ¬˜¡Pı⁄¢u ¬zØıªØı ˜©¿{¯ª®£“Œ ©ın¡&©ın¬P“ ˜Pmh¯¡: & ˆ\¿¡fl §.·⁄ı∫ufl µı‰, ¡S®¶ 9.

C∏¢uı¿ } SƧh¡ı ïi≤Æ? A˜uık, Ps¯n âk¡x Efl P¡⁄z¯u Jfl÷ vµmhzuıfl. Ph ƒ“ E⁄US“˜Õ˜Ø C∏UQ”ı∫. A¡¯µ ˆ¡ŒUPsnı¿ £ı∫UP ïi¡v¿¯ª Gfl£uı¿uıfl Ps¯n âh ˜¡si∞∏UQ”x. A„uı, C¯u® £izu §”S } Bsh¡¯⁄U Ps âi ¡n[S¡¯u |ıfl Gfl Ps¯n âi ©⁄UPso¿ PısQ˜”fl. ˜P“¬ : C¯”¡fl Esk Gfl£uÿS BuıµÆ Gfl⁄?

£v¿: Efl ˜P“¬ u¡”ıPU ˜PmP®£mhx ˜£ı¿ ]ª∏USz ˜uıfl”ªıÆ. B⁄ı¿ Cx \õØı⁄ ˜P“¬uıfl. Efl¯⁄® ˜£ıfl” £ª∏Æ £ª¬u©ı⁄ âh |ƧU¯PP¯Õ ¯¡zx“Õ⁄∫. "G⁄USU P¡⁄©ıP® £iUP ïiØıx. Gfl A®£ı H¯«; Au⁄ı¿ |ıfl ¡ıì¿ ïfl˜⁄” ïiØıx. Gfl⁄ı¿ {¯”Ø ©ı∫U ¡ı[P ïi Øıx' ˜£ıfl” âh |ƧU¯PP“ A¡∫PŒhÆ C∏UQ”uı, C¿¯ªØı? ˆ\ı¿. & ˆ\¿¡fl _Ê¿ S©ı∫, ¡S®¶ 12. C®£i®£mh âh|ƧU¯PP“ ¯¡zv∏® £v¿ : Efl ˜P“¬˜Ø BuıµÆ. Gzu¯⁄ F¯© £x u¡÷uıfl. âh|ƧU¯P¯Ø Kh Kh ¬µmhz ufl⁄ƧU¯P˜Ø \õØı⁄ B≤uÆ uƧ! P¯Õ } £ı∫zv∏®£ı¥. ]¢vUP ïiØıu Gzu ˜P“¬ : ˆ¡ÿ‘¯Ø≤Æ ˜uı¿¬¯Ø≤Æ G®£i Gkz ¯⁄˜Øı ©⁄˜|ıØıŒP¯Õ } P¡¤zv∏®£ı¥. A®£i ©UP“ C∏USƘ£ıx Efl⁄ı¿ C® xU ˆPı“Õ ˜¡skÆ? & ˆ\¿¬ ˜P.\], ¡S®¶ 12. £v¿ : } J∏ £Uufl Gfl”ı¿ ˆ¡ÿ‘-, ˜uı¿¬ £i J∏ ˜P“¬ ˜PmP ïiQ”ˆufl”ı¿ CxƒÆ ¯Øa \©©ıPU P∏x. Ax Bfl™P® £∞ÿ]ØıP C¯”Ø∏˜Õ. C¯”Ø∏“ Efl ´x C¿ªı¬m ©ı÷Æ. ˜uı¿¬Øı¿ x¡Õı˜u. ˆ¡ÿ‘Øı¿ hı¿ ˜£\ƒÆ ]¢vUPƒÆ Efl⁄ı¿ ïi≤©ı? C÷©ı®¶ ˆPı“Õı˜u. ˜P“¬ : Phƒ“ Gv˜µ ¡¢uı¿ Gfl⁄ ¡µÆ ˜Pm£x? B⁄ı¿ ˆ¡ÿ‘ ˜uı¿¬ CµskÆ ïmhı–U A¡∫ ¡∏¡˜u J∏ ¡µÆ Gfl÷ ¬mk¬hªı©ı? SÆ \©©ıPzuıfl ˆuõ≤Æ. &ˆ\¿¬ i.u£_Æ, ¡S®¶ 9. } A®£i∞¿ªı©¿, ˆ¡ÿ‘¯Ø ¬∏ƶ. £v¿ : Phƒ˜Õ ˜|õ¿ ¡∏Æ AÕ ˜uı¿¬ ¡¢x¬mhı˜ªı, Pª[Pı˜u. ¬ÿS E⁄USz uSv E“Õuı? Efl A¯u ´skÆ ˆ¡ÿ‘ØıUS¡uÿS ˆ¡‘ ¯⁄˜Ø ¡µ®§µ\ıu©ıP EªQÿSU ˆPı“. √õØzxhfl ˆ¡ÿ‘UPıP® £ık£ık. Phƒ“ u¢v∏USƘ£ıx } Hfl ¡µÆ ˜P“¬ : Pı¯ª∞¿ £iUPz ˆuıh[QØxÆ G⁄U GÏ. ˜\ı©_¢u∫ ˜PmQ”ı¥? Sz yUPÆ ¡∏Q”x. C¯uz ukUP Gfl⁄ ¡»? ˜P“¬ : |ıÆ vØı⁄Æ ©ÿ÷Æ §µınıØı & ˆ\¿¬ _. ˜µË©ı, ¡S®¶ 10 ©Æ ˆ\¥¡uı¿ ©⁄ {Æ©v Q¯hUQ”x. £v¿ : ˜µË©ı, Pı¯ª∞¿ ˆuıh[QØxÆ Au⁄ı¿ £i®§fl v”¯© AvPõUS©ı? yUPÆ ¡∏¡uÿS® £ª Pıµn[P“ E“Õ⁄. & ˆ\¿¡fl Pı.¡. õʘPË, ¡S®¶ 10. J∏ ]÷ ˆhU¤U' ˆ\ı¿Q˜”fl. £v¿ : } õÊ A¿ª¡ı, Au⁄ı¿ Pı¯ª∞¿ £¿ ˜u¥USƘ£ıx ¬µªı¿ C®£i®£mh ˜P“¬ ˜PmQ”ı¥. |ıU¯P |fl”ıPz ˜u¥zx ¡»zˆuk. Ai i.u£_Æ ¡∞ÿ‘º∏¢x \zuÆ G ®¶. vØı⁄Æ & §µınıØı©Æ ˆ\¥¡ Cx ˜£ı¿ Cµsk âfl÷ ﯔ ˆ\¥. A® uı¿ ©⁄ A¯©v Q¯hUQ”x. Es ˜£ıx yUPÆ KµÕ¬ÿS {a\ØÆ S¯”≤Æ. ¯©Øı⁄ A¯©vUS® §”S w¬µ©ıP ˜P“¬:Phƒ¯ÕU SƧkƘ£ıx PsP¯Õ âi J∏¡∫ |¿ª PıõØ[PŒ¿ ˆuŒƒhfl ¡»£ku¿ A¡]Ø©ı?& ˆ\¿¬ _.A„uı, ¡S®¶ 10. Dk£h ïi≤Æ. £v¿: A¡]ØÆuıfl. Ps¯n âhıx õÊ, ˆuŒ¡ı⁄ ©⁄{¯ª Efl A[ˆPı∏ PsqÆ C[ˆPı∏ PsqÆ ˜P.\] £iUSÆ v”¯©¯Ø AvPõUSÆ. C®˜£ıx } £iUSƘ£ıx £ª¬u P¡⁄a ]u”¿P“ Hÿ£kQfl”⁄. A¯¡ C¿ªı©¿ A¿ªx A¡ÿ¯” ˆ¡ÿ‘Pµ©ıPa \©ıŒzx ïfl˜⁄÷¡uÿS §µınıØı©, vØı _. A„uı §.·⁄ı∫ufl µı‰ ‚. ˜µ¡v Pı.¡.õʘPË ⁄® £∞ÿ]P“ {a\Ø©ıP EuƒÆ. *

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

21

·⁄¡õ & ¯u &2010

G¿ªı E∞∫PŒhïÆ \©˜|ıUS ˆPısi∏®£˜u Bfl™Pzvfl A¯hØıÕÆ.

˜P“¬ : âh|ƧU¯P¯Ø |ƶ¡x \õØı? u¡”ı?


¬·ØS©ı∫ u∫© µm\P∫, bı⁄ `õØfl. Hÿ”™S u¢¯u H¢u¿: \µı\õ ©¤u∏“ |ı›Æ J∏¡fl. Aµ_ ¬¯µƒ® ˜£ıUS¡µzxU P«Pzv¿ Kmk⁄µıP® £oØıÿ‘ ¡∏Q˜”fl. _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢uõfl °¿ P¯Õ AiUPi ¶µmk¡x Esk. A¡µx P∏zxP¯Õa _¯¡UP BµÆ §zx, A¡∏U˜P ¬«ı ˆPıshıkÆ AÕ¬ÿS Dk£ık Eshı⁄x. ïu¿ ¡∏hÆ ©ın¡∫P¯Õ _¡ı™‚∞fl √µˆ©ı»P¯ÕU T”a ˆ\¥x A¯u A¡∫PÕx ˆ£ÿ˜”ı∫P¯Õ≤Æ ˜PmP ¯¡z˜uıÆ. A∆¡ı÷ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ |ÿ£o ©fl”Æ Aufl âªÆ x¡UP®£mhx. A¡µx P∏zxP“ v⁄\õ A‘¬®¶® £ª¯P,

xsk® §µ_µ[P“ ⪩ıP® §µ\ıµÆ ˆ\¥Ø®£mk ¡¢u⁄. ˇµı©Q∏Ën∫ ©ÿ÷Æ Afl¯⁄ \ıµ¯u¯Ø® £ÿ‘ ï ¯©ØıP A‘¢xˆPı“Õ ¬∏Ƨ˜⁄fl. ˆ\fl¯⁄ ˇµı©Q∏Ën ©hzx °¿ ¬ÿ£¯⁄ {¯ª ØzvÿSa ˆ\fl÷ Psk ¬Ø¢˜ufl! {¯”Ø °¿P¯Õ ¡ı[Q˜⁄fl. §”S _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u ∏¯hØ P∏zxP¯Õ® §µa\ı µÆ ˆ\¥¡v¿ ï¯⁄®¶hfl _ÿ‘z võ¢˜ufl. C¢{¯ª∞¿ G[P“ Gsr< ∫ £Sv∞¿ \∫a Jfl ‘¿ Bsk˜uı÷Æ ¬«ı |h® £xsk. A¢u ¬«ı¬¿ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ ¶zuP ¬ÿ£¯⁄¯Øz x¡UQ˜⁄fl. |ıflS ©o ˜|µzv¿ B∞µzvÿSÆ ˜©ÿ£mh ¶zuP[P“ ¬ÿ÷z w∫¢u⁄! ©⁄v¿ J˜µ \¢˜uıÂÆ! ˇµı©Q∏Ën ©hzvfl x”¬Ø∫ ˆ£∏©UP˜Õık A‘ïP©ı⁄x.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

ﮈ£∏Æ bı¤Ø∫ (S∏ ˜u¡∫, Afl¯⁄, _ ¡ ı ™ ‚ ) ˆ·Ø¢v ¬«ı ˆ£õØ AÕ¬¿ Hÿ£ıhı⁄x. £ª £“ŒP¯Õa ˜\∫¢u ©ın¡ & ©ın¬P–Æ HµıÕ©ı ˜⁄ı∫ Pª¢xˆPısk F∫¡ªÆ, P¯ª{PÃa]P“, v∏â¡õfl ˜¡h©o¢x E¯µØıÿ÷¡x ˜£ıfl” {PÃa]P“ |hzu®£mh⁄. ˇµı©Q∏Ën¯µa \ÿ÷

Bâx ˜|ıUP BµÆ§z˜ufl. A¡õhÆ ©⁄Æ ¬mk® ˜£]˜⁄fl. ˜¡sku¿P¯Õ ïfl ¯¡z˜ufl. §”∏UPıP® §µı∫zvz˜ufl. A¯¡ AvµiØıP {¯”˜¡‘دuU Psk ¬Ø¢˜ufl. C¢{¯ª∞¿ G⁄x C¿ªzv¿ v∏â¡õfl £h[P“ ¯¡®£uÿ PıPa ]‘Ø ThÆ Jfl÷ Hÿ£kzv˜⁄fl. Cu¤¯h˜Ø ©hzvfl _¡ı™‚ J∏¡∫ Gfl C¿ªzvÿS ¡¢uı∫. v¯Pzx® ˜£ı˜⁄fl. _¡ı™P“ A[Q∏¢u v∏â¡õfl £h[P ¯Õ® £ı∫zx, \ıËhı[P©ıP |©ÏPıµÆ ˆ\¥uı∫. Ca\Æ£¡Æ Gfl ©⁄v¿ ˜©æÆ J∏ ©ıÿ”z¯uU ˆPın∫¢ux. _¡ı™P“ ¡¢x ¡n[Qa ˆ\fl” A¢u Chz¯u A¯⁄¡∏US ©ı⁄ ¡»£ımkU Th©ıP A¯©®£x G⁄ ïiˆ¡kz˜ufl. Gfl GŒØ C¿ªÆ Hÿ”Æ ˆ£ÿ”x. ©hzvfl ˜©ªıÕ∫ _¡ı™PŒfl B˜ªı\¯⁄∞⁄ı¿, "£P¡ıfl ˇµı©Q∏Ën∫ ¡»£ımk ©fl”Æ', "_¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ ˜\¯¡ ¯©ØÆ' Gfl” ¶vØ ˆ£Øõ¿ ©hzvfl u¯ª¯© _¡ı™P“ x¡UQ ¯¡zuı∫. Ax ïu¿ v⁄\õ Pı¯ª, ©ı¯ª ߯·P–Æ Bµv≤Æ £·¯⁄ P“, v∏¬ÕUS® ߯·P“, ¡ıµı¢vµ Bfl™Pa ˆ\ıÿˆ£ı»ƒ P“, ©ın¡∫P–US Bfl™P ¬»® ¶n∫ƒ Hÿ£kzxÆ bı⁄w£ ¡S®¶P“, ˜\¯¡ PıõØ[ P“, Afl⁄uı⁄Æ ©ÿ÷Æ §µ\ıuÆ ¡«[Su¿ BQد¡ |¯hˆ£” BµÆ§zu⁄. A ∏ Q æ “ Õ ´⁄¡ BªØ[PŒ¿ v ∏ ¬ Õ U S ® ߯·P“, ˆu¥¡z v∏©n[P“, Sª ˆu¥¡, CËh 23

G ¢v∏[P“! Bs¯©≤hfl §”∏USz ˆuısk ¶õ¡v¿ Dk£k[P“.

ˇµı©Q∏Ën∫ ˜ªıP µm\P∫,

·⁄¡õ & ¯u &2010


¬·ØS©ı∫

ˆu¥¡, Qµı© ˜u¡¯u ߯· P“, ˆ\ıÿˆ£ı»ƒP“ ïuº د¡ |h¢x ¡∏Qfl”⁄. ˇµı©Q∏Ën∫ ¡» £ımk ©fl”Æ x¡UQØvº ∏¢˜u Gfl u¤®£mh ïfl ˜⁄ÿ”Æ AªıvØı⁄x. Gfl £o∞fl˜£ıx HµıÕ©ı⁄ ]µ©[P–Æ, ˜\ıu¯⁄P–Æ Hÿ£k¡xsk. J∏ ﯔ ©¯ª®£ı[Pı⁄ Pımk ¡»∞¿, £“ÕzuıU¯P ˜|ıUQ £Ï¯È KmiU ˆPıs i∏¢˜ufl. Ax AvPı¯ª |ıflS ©o. vjˆµ⁄ BU͘ªmh∫ C¯n®¶ E∏¬UˆPısk ˆ£h¿ ˆ\تÿ÷®˜£ı⁄x. §˜µU §iUP¬¿¯ª. B, £Ï ˜¡P©ıPU RØ|ıUQa ˆ\fl÷ ˆPısi∏¢ux. |hz x⁄∏U˜Pı, £ØoP–U˜Pı C¢u ¬ÂØÆ ˆuõØıx. £Ï £“Õzvº∏¢x \©uÕ ChÆ¡¯µ ¡∏Æ¡¯µ Aufl ˜£ıUQ˜ª˜Ø ˆ\æzv˜⁄fl. ˜£∏¢x {fl”uÿS A∏ Q¿ ˜ª\ı⁄ ˆ¡Œa\zxhfl J∏ ˆPımh¯P. A[Q∏¢x

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

£µm¯hz u¯ª≤hfl, \m¯h∞¿ªıu, A UPı⁄ Pı¿\m¯h Ao¢u K∫ C¯Õbfl ÏUπ m¯µ¡∫ ©ÿ÷Æ Ï˜£⁄˜µık vjˆµ⁄ ¡¢uıfl. Gfl¤hÆ, ""Gfl⁄s˜n Ba_? §˜µU §iUP¯ªØı? ˆ£h¿ £kzv∏a\ı? \õ ˆ\¥˜”fl. 2 {™hÆ ˆ£ı÷z xU˜Pı[Ps˜n'' Gfl”£i ˜¡¯ª∞¿ C”[Q⁄ıfl. ˜¡¯ª ˆ\¥ux ˜£ıª˜¡ ˆuõج¿¯ª. ˆuımhx˜£ı¿uıfl ˆuõ¢ux. ""¡si ˆµisnı, GkzxUPªısnı'' Gfl÷ T‘ £væUSU Pızvµı©¿ ˆ\¿¡uÿS Gzu¤zuıfl. |ıfl A¡¯⁄ {÷zv IÆ£x π£ı¯ØU ¯P∞¿ voz˜ufl. A¡fl ¯PP¯Õ Eu‘Ø¡ı÷ ´skÆ ˆ\¿¡uÿS ïØfl”ıfl. |ıfl ˜£∏¢v¿ A©∫¢u£i, ""ˆµıÆ£ |fl‘ uƧ, Efl ˆ£Ø∫ Gfl⁄®£ı?'' Gfl÷ \ıuıµn©ıPU ˜Pm˜hfl. A¡fl A zu©ıP, ""µı©Q∏Ënfl'' Gfl”ıfl. §fl ˜¡P©ıP ©¯”¢x ˜£ı⁄ıfl. §˜µU §iUPı©¿ ˜£ı⁄ƒhfl ˜£∏¢v¿ E“Õ |ıÿ£x £ØoP –Æ, |hzx⁄∏Æ ©ÿ÷Æ ˜£∏¢vÿSÆ G¢u J∏ ¬£zxÆ Hÿ£hı ©¿ £ıxPı®£ıP C∏UP, |ıfl G[PÕx ¡»£ımk ©fl”zvæ“Õ ˇµı©Q∏Ënõfl Gv˜µ A©∫¢u £ı¡¯⁄∞¿ ""S∏˜u¡ı, Øı∏U SÆ G¢uz w[SÆ Hÿ£hı©¿ Pı®£ıÿ÷'' G⁄ ©⁄Æ |k[QØ£i ˆ\¥u §µı∫zu¯⁄∞fl £ªfl Akzu ]ª {™h[PŒ˜ª˜Ø £ª⁄Œzux. Øı∫ A¢u C¯Õbfl? G®£i ¡¢uıfl? Cx {a\Ø©ıP ˇµı©Q∏Ënõfl A∏Õfl˜”ı! |ıfl £o∞¿ }sh yµ Cµƒ £Ønzvfl˜£ıx ˜\ı∫¡ıPƒÆ, yUPU PªUPÆ Hÿ£kƘ£ıxÆ Gfl¯⁄® £õ˜¡ık umi, G ®¶ £¡∏Æ A¡µfl˜”ı! T®§k¡uÿS ïfl⁄ı˜ª˜Ø |Æïhfl |Ư©U P¡\Æ ˜£ı¿ Pızx {ÿ£¡∫ ˇµı©Q∏Ën∫. umhı©¿ v”®£xÆ, ˜PmPı©¿ ˆPık®£xÆ S∏˜u¡õfl CØ¿¶. C®£i §µı∫zu¯⁄ ˆ\¥x £«Q® £«Q.... J∏ Pmhzv¿ G¿ªı ¡ÿ¯”≤Æ ˜PmP £«UP©ıQ¬mhx. ©¯« ˜¡sk˜©! ™fl\ıµÆ ˜¡sk˜©! S«¢¯uP“ ˜u∫¬¿ |¿ª ©v®ˆ£s ˆ£” ˜¡sk˜©, \a\µƒ ˆ\¥Ø ¡∏£¡∫ \ıuP©ı P® ˜£\q˜©? C®£i ˜PmkU ˜Pmk Cfl÷ S∏˜u¡∫ G[PÕx Sªˆu¥¡ ©ıP, £µÆˆ£ı∏ÕıP, G[P“ ´x AUP¯”≤“Õ u¢¯uØıP˜¡ AqP G[P“ SkÆ£zv⁄∫ G¿˜ªı∏˜© £«UP®£mk¬mh⁄∫. |ıÆ K∫ Ai ˆ\fl”ı¿ £P¡ıfl |Ư© ˜|ıUQ B∞µÆ Ai, ¡¢x Aµ¡¯nzx Afl¶ ˆ\æzxQ”ı∫. ˇµı©Q∏Ën £ı £ı¡¯⁄ J∏ {zØ ˆ\ı∫UPÆ. A[˜P xfl£ ™¿¯ª. ¬µUv∞¿¯ª, ˜¡u¯⁄≤Æ C¿¯ª, ©ıs¶ Esk, ©QÃa] Esk. ˜¡ˆ”fl⁄ ˜¡skÆ! £o∞¿ |ıfl }sh yµ A¡∫ AŒzx Ai˜Øfl Bÿ÷Æ Cµƒ £Ønzvfl A”Æ & A‘ƒ \ı∫¢u £oP“ HµıÕÆ. ˜£ıx ˜\ı∫¡ıPƒÆ, yUPU CxƒÆ A¡õfl A∏Õfl˜”ı! Psk ˆPı“–[P“ ˇµı©Q∏Ë PªUPÆ Hÿ£kƘ£ıxÆ n∫ J∏ Pÿ£Pu∏. A¡∫ K∫ Am\Ø Gfl¯⁄® £õ˜¡ık umi, £ızvµÆ. ¡ıÃP A¡∫ v∏|ı©Æ! * G ®¶£¡∏Æ A¡µfl˜”ı! 24

25

·⁄¡õ ¯u &2010 ·⁄¡õ & ¯u& &2010

H¯«PŒhïÆ £ª√⁄∫PŒhïÆ ˜|ıØıŒPŒhïÆ ]¡¯⁄U Pıs£¡˜⁄, Es¯©∞¿ ]¡¯⁄ ¡»£kQ”ıfl.

Pi⁄©ıP E¯«≤[P“; Eÿ\ıPÆ G ¢˜u w∏Æ.


CuØß∫¡©ıPU PıõØ[P¯Õa ˆ\¥£¡›US C¯”¡›Æ Eu¬ ¶õQ”ıfl.

P.ˆ·Øµı©fl

Pso¿ªıu J∏¡∫, Pıº¿ªıu ¡∫ ©ÿ”¡∫. CÕg`õØ∫, ïx`õØ∫ Gfl” Cµm¯h® ¶ª¡∫P“ ¶Pà ˆ£ÿ÷ ¬Õ[Q⁄∫. J∏¡∫ uıfl £ı∫zu¯u C∏ ¡õP Œ¿ £ık¡ı∫, ©ÿ”¡˜µı A¯u ©⁄U Psnı¿ FQzx Akzu C∏ ¡õP ¯Õ® £ıi ˆ¡s£ı¯¡ ïi®£ı∫. J∏ﯔ uı[P“ ˆ£ÿ” ]ª Pı_ P¯Õ J∏ ¯£∞ºmk ¬|ıØP∫ ˜Pı¬¿ ]¯ªUS® §fl⁄ı¿ £zvµ ©ıP ¯¡zxa ˆ\fl”⁄∫. v∏Ƨ ¡¢x £ı∫zu˜£ıx ¯£ Pın¬¿¯ª! C¡∫P“ ¯¡®£¯u® £ı∫zu J∏ ¡fl A¯uz v∏iU ˆPısk ˜£ı⁄x C¡∫P–USz ˆuõج¿¯ª. Au⁄ı¿ H©ıÿ”©¯h¢x,

En∫zx¡uıPƒÆ ˆuõQ”x. ¬|ıØP¯µ® £ÿ‘ ˜¡u ©¢vµÆ KÆ Pnı⁄ıÆ z¡ı Pn£v(U)Æ Ì¡ı©˜Ì P¬Æ P√⁄ıÆ E£©Ïµ¡Ïu©Æ ‰˜ØËmhµı·Æ ®µ©nıÆ ®µ©nÏ£u B | a∏s¡flfiv§: Îu \ıu⁄Æ|| ¬|ıØP∫ " P√⁄ıÆ P¬Æ' (P¬PŒ¿ P¬) Gfl÷ T”® £kQ”x. Czˆu¥¡U P¬¯ØU ˆPısk J∏ Pı¬Øz¯u G u ¯¡zu˜uık A¡¯µz vn”izuı∫ K∫ A¡uıµU P¬. Øı∫ A¡∫? |ıflS ˜¡u[P¯Õz ˆuıSzu ˜¡u ¬Øı\∫ Jfl˜” Pı¿ ªm\Æ _˜ªıP[P“ ˆPısh I¢uıÆ ˜¡u©ı⁄ ©Pı£ıµuz¯u G u ¬∏Ƨ⁄ı∫. ¬Øı\∫ §µÆ©ı¬fl A‘ƒ¯µ®£i ¬|ıØP¯µ® §µı∫z vzuı∫. ¬|ıØP∏Æ £ıµuz¯u G u J®¶U ˆPıshı∫. £ıµuz¯uU T÷£¡˜µı £ıÿPh¿ x∞æÆ £µ¢uı©¤fl AÆ\Æ. G x£¡˜µı £_£vØı⁄ £µ˜©Ï¡µ¤fl âzu©Pfl. Pn£v G xÆïfl,""©PõÊ, Gfl G x˜Pı¿ {ÿPıx. {÷zuı©¿ T‘U ˆPıs˜h ˜£ıP ˜¡skÆ. }[P“ {÷z v⁄ı¿ |ı›Æ {÷zv¬k˜¡fl'' Gfl÷ {£¢u¯⁄∞mhı∫. C¯h¬hıx G®£iU T” ïi≤Æ? A˜u \©ØÆ §µÆ© ¬zuı⁄ C¢u® §“¯Õ¯Ø ¬mhı¿ ˜¡÷ Øı∫ C¢uU PıõØzvÿSU Q¯h®£ı∫! ¬Øı\∫ J∏ ≤Uv¯ØU Psk§izuı∫. A¡∫ ¬|ıØPõ hÆ, ""}[P“ T÷¡x˜£ıª˜¡ |ıfl ˆ\¥Q˜”fl. B⁄ı¿ _˜ªıP[PŒ¿ A∫zuÆ |flS A¯©¢x“Õuı Gfl£¯u® £ı∫UP ˜¡skÆ. ˆ£ı∏“ \õØıP A¯©Øı¬mhı¿ G x ¡¯u {÷zu ˜¡skÆ Gfl÷ §µı∫zvUQ˜”fl'' G⁄ J∏ £v¿ {£¢u¯⁄ ˜£ımhı∫. Pn£v |¯Pzx¬mk AuÿSa \Æ©vzuı∫.

uƧ˜Øı ˆ£s v∏i uıØı∏hfl §”¢u ¡Æ£˜⁄ı ˆ|¥v∏kÆ ©ı©ıØfl

G⁄ J∏¡∫ Ai GkzxU ˆPıkUP, Akzu ¶ª¡∫,

âzu §“¯ÕØı˜µ ïia\¬Ãzw∫ ˜£ı¯©Øı ˜Pızvµzvÿ S“Õ SnÆ

Gfl÷ ïizuı∫. ¬|ıØP∫ ïia_ A¬«zuı∫ Gfl£¯uz u[P“ £n ïi®¯£ A£Põzu¯u ©mkÆ A¡∫ T”¬¿¯ª. ˜PızvµÆ Gfl÷ S‘®§mk ïfl˜£ ©Pı£ıµuz¯u G xÆ ˜£ıx ¬|ıØP∫ ˆ£õØ ïia_ A¬Ãzx“Õ¯uU S‘®£ı¿

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

26

·⁄¡õ & ¯u &2010


|©x ©uzvfl Ai®£¯h ˜¡u[PŒ˜ª˜Ø E“Õx.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

❐ |m\zvµˆ¡Œ

_¡ı™ ]¡ı⁄¢u \µÏ¡v∞fl ¡µªı÷ P¬¯u ¡i¬¿. £UPÆ 176 & ¬¯ª π. 75/&. B]õØ∫ : ˆ\fl¤©¯ª ush£ıo ¬·Øı £v®£PÆ, 20, µı·√v, ˜PıØïzy∫ & 641 001.

❐ Bg\˜|Ø∫

A›©fl ¡µªı÷, A¡∫ ¶PãıkÆ ˜uızvµ[P“, µı©ıØnÆ £ÿ‘Ø uP¡¿P“ Ah[QØx. £UPÆ 224 & ¬¯ª π.70/&. ˆuıS®¶ : ].Gfl. |ıa]Ø®£fl

❐ P¡\UˆPızx

£ª ˆu¥¡ P¡\UPı®¶P“ ©ÿ÷Æ £ª ˜Pı∞¿PŒfl ¡µªı÷. £UPÆ 336 & ¬¯ª π. 100/&. ˆuıS®¶ : ]. Gfl. |ıa]Ø®£fl C∏ °¿P¯Õ≤Æ ˆ¡Œ∞m˜hı∫: ˆ£ıfl⁄«PƯ© °ªPÆ, 129, Pshfi∫ \ı¯ª, Pı¯µUSi & 630 001.

❐ ïzu™ÃU Phƒ“ ï∏Pfl

ï∏P¤fl ]”®¶P¯Õ, u™Ã CªUQØa \ıfl÷P– h›Æ, A‘¬Ø¿, Bfl™P, \©Ø, uzx¡, ¶µınU ˆPı“¯PP¯Õz uUP ˜©ÿ˜Pı“P–hfl ¬ÕUQ ≤“Õ °¿. £UPÆ 280 & ¬¯ª π. 80/&. B]õØ∫ : ug¯\ |ı. Gzvµı‰ ˜u¬ ˆ¡Œ±k, 23/11, Pı]Æ \ıQ® ˆu∏, µıØ® ˜£m¯h, ˆ\fl¯⁄ & 14.

❐ ©ı嵐∫ P§ªõfl Èı[QØ uzx¡Æ

¡ı\Ï£v ™aµõfl ¬ÕUPz¯uz u ¬ Èı[QØ uzx¡Æ _∏UP©ıPz uµ®£mk“Õx. £UPÆ 230 & ¬¯ª π.110/&. E¯µ : Phª[Si §∏Æ©ˇ |˜h\ \ıÏvõP“ Phª[Si £®Œ˜PÂflÏ, 38, |˜h\ A¥Ø∫ ˆu∏, v.|P∫,ˆ\fl¯⁄& 17. ˜£ıfl : 2434 3406

❐ £ıÆ£ımia ]zu∫ uzx¡Æ

©¤u¯⁄z ˆu¥¡Æ BUSÆ \ıPıUP¯ª uzx¡ Bµı¥a] °¿. £UPÆ 264 &¬¯ª π.115/&. B]õØ∫ :H.GÏ.¡»zx¯n µı©fl \[P∫ £v®£PÆ, 15/21, ja\∫Ï Q¿k Pıª¤, 2&¡x ˆu∏, µı·ı‚ |P∫ ¬õƒ, ¬¿º¡ıUPÆ, ˆ\fl¯⁄ & 49. ˜£ıfl : 2650 2086.

❐ v∏a] ©ı¡mhz v∏zuª[P“

v∏a] ©ı¡mhz uª¶µın[P“, w∫zu[P“, ¬∏m \[P“, ¯\¡ \©Ø ©fl”[P“, ]ÿ£[P“, P¿ˆ¡m kP“ ïuªı⁄¯¡ Ah[QØ °¿. £UPÆ 160 &¬¯ª π.60/&. B]õØ∫ :ï¯⁄¡∫ ]¡. v∏a]ÿ”Æ£ªÆ v∏¡µ_ ¶zuP {¯ªØÆ, 23, w⁄uØı– ˆu∏, v.|P∫, ˆ\fl¯⁄& 17. ˜£ıfl: 2434 2810.

❐ \zS∏ ˇ vØıPµı· Ï¡ı™P“

ˇvØıP ®∏Æ©zvfl _∏UP©ı⁄ ¡µªı÷. £UPÆ 104 & ¬¯ª π. 30/&. B]õØ∫ : B∫. ·¡¢v|ıufl £¡ı¤ ¶U ˆ\flh∫, 19,ϘhÂfl ˜µık, ˜©ÿS ©ıÆ£ªÆ, ˆ\fl¯⁄ & 33. ❆ 27

·⁄¡õ & ¯u &2010

§”µx Sÿ”[P¯Õ® £ÿ‘ J∏˜£ıxÆ ˜£\ı˜u; Au⁄ı¿ E⁄US J∏ £Ø›Æ ¬¯ÕØıx.

bı⁄˜© ¡i¡©ı⁄ ¬|ıØP∏U Sz ˆuõØıux Hx™¿¯ª. BP˜¡ uıfl A∫zuÆ ¶õ¢x G u ˜¡skÆ Gfl£ uÿS® £vªıP, \õØıP A¯©¢x“Õuı Gfl÷ £ı∫zu §”˜P G u ˜¡skÆ Gfl”ı⁄x. Cu⁄ı¿ C∏¡∏US˜© ]‘x˜|µ Pıª A¡Pı\Æ Q¯hUSÆ. C¢u }sh Pı¬Øz¯u G x¡uÿPı P˜¡ ufl u¢uzv¿ Jfl¯” Jizx A¯u G x˜PıªıP BUQU ˆPıshı∫ £ı∫¡v ¯©¢ufl. Cu⁄ı¿ Pn£vUS HPu¢ufl & Jÿ¯”UˆPıÆ£fl Gfl” ˆ£Ø∏Æ ¡¢ux. ©ıºfl AÆ\©ı⁄ ¬Øı\∫, Pn£v≤Æ \ÿ÷ ˜Øı]zu §”˜P A∫zuÆ ˆuõ¢x ˆPı“–Æ£i £ıµuzv¿ 8,800 _˜ªıP[P ¯ÕU Pi⁄©ı⁄ ˆ£ı∏–hfl Øızuı∫. CuÿS "ïia_' A¿ªx "Qµ¢v' Gfl÷ ˆ£Ø∫. ]UˆPkzx ïia¯\ A¬Ã®£x ˜£ıª £uÆ §õzx® ˆ£ı∏“ T÷¡x ™P ƒÆ Pi⁄Æ. K∫ EuıµnÆ. ""¬µıh £∫¡zv¿ ©ıkP¯Õ Kmia ˆ\¿¡uÿPıP A∫·˙⁄fl ˜£i ˜¡hzx hfl Ezuµ¯⁄ \ıµvØıPU ˆPısk ¡∏Q ”ıfl'' Gfl£¯u x˜µın∫ •Ë©∏USU T÷Æ ChÆ. A∏Qæ“Õ xõ˜Øıu⁄fl A¯uz ˆuõ¢x ˆPı“ÕU Thıx. C[S xõ˜Øıu⁄›USÆ ¶õØı©¿, ¬|ıØP¯µ ≤Æ ]¢vUP ¯¡zx ¬Øı\∫ T÷Q”ı∫. |w ·ªÆ ˜P\¡ |ıõ ˜Px: |Pı¡ ˜Øı|ı©| |Pıõ `›: H˜Âı[P |ı˜¡Âuµ: Qüi ‚z¡ı ¡Ø: ˜|ËØ v \ızØ Pı¡:|| Jfl÷UˆPıfl÷ \Æ£¢u™¿ªı©¿ |v, }∫, ˜P\¡, |ıõ, ˜Px Gfl” ˆ\ıÿP¯ÕU ˆPısk £ı∫zuı¿ Jfl÷˜© ¬Õ[Pıx. C¯u® §õUP ˜¡siØ ï¯”∞¿ ïia¯\ A¬Ãzuı¿ \õØı⁄ A∫zuÆ ¶õ≤Æ. |w· (P[Pı ¶zµµı⁄ •Ë©˜µ) ª[˜P\ (µı¡n¤fl) ¡⁄Aõ (A˜\ıP ¡⁄z vfl GvõØı⁄) ˜Px (Ì›©ı¯µU ˆPıi ØıP E¯hØ¡fl) |Pı¡Ø: (A∫·˙⁄fl Gfl” ©µzvfl ˆ£Ø∫ ˆ£ÿ”¡fl) |Pıõ `›: (©¯ª∞fl \z∏¡ı⁄ C¢vµS©ı µfl) A|[P˜¡Â uµ: (˜£i ˜¡hzxhfl) Qüi (QühÆ uõzu¡fl) ‚z¡ı ¡Ø: (|Ư© ˆ¡fl÷) ˜|ËØv \ AzØ Pı¡: (C®˜£ıx £_UP¯Õ Kmia ˆ\¿¡ıfl). C®£i °ÿ÷UPnUPı⁄ ïia_P¯Õ A¬Ãzu §“¯ÕØı∫ u[P“ ïia¯\ ≤Æ A¬Ãzv∏®£ı∫ Gfl÷ Cµm¯h® ¶ª¡∫P“ ]˜ª¯hØıPU T‘Øv¿ ¬Ø®§¿¯ª˜Ø! ❖


ˆ£ı∏¯Õ G®£i {¯⁄®£x? J∆ ˜¡ı∫ G zuıP¡ı A¿ªx ï  ©¢vµz ¯u≤Æ Jfl”ıP¡ı? §µÆ©ı⁄¢u∫: Ax J∏¡¯⁄® ˆ£Ø∫ T‘ A¯«®£x ˜£ıfl”x. |ıfl Efl ˆ£Ø∫ T‘ A¯«USƘ£ı˜u Efl E∏¡ïÆ Gfl ©⁄v¿ ˜uıfl÷Æ. Ax ˜£ıfl”˜u ©¢vµïÆ Avº∏¢x ˜uıfl÷Æ E∏¡ïÆ. G¿ªı® ˆ£s P¯Õ≤Æ ufl uıØı £Uu∫: CËh PU P∏x¡˜u ˆu¥¡zvfl ¡i ¶ ª fl P ¯ Õ U ¡z¯u |ıfl G[S vØı¤®£x? _¡ı™ §µÆ©ı⁄¢u∫ Pmk®£kzxÆ ]”¢u ﯔ. _¡ı™ §µÆ©ı⁄¢u∫: CuØzv¿ ]÷¡Øx ïu˜ª ˆ£sP¯Õ A®£i AÆ©ı Gfl÷ uıfl ©P˜⁄. } vØı¤USƘ£ıx Efl ï  ]µz¯u≤hfl A¯«UPıuuı¿uıfl ¶ªflP¯ÕU CËhˆu¥¡Æ Efl¯⁄˜Ø £ı∫zxU Pmk®£kzx¡x Pi⁄©ıQ¬kQ”x. ˆPısi∏®£uıPU P∏x. £Uu∫: B⁄ı¿, µzuïÆ ©ı™\ïÆ ˜u¬∞fl E∏¡z¯uU PshxÆ A¡¯Õ ¡n[PƒÆ, {¯”¢uuı∞ÿ˜” CuØÆ! A[S CËh §µı∫zvUPƒÆ CØ¿£ıP˜¡ ˜uıfl÷Q”x A¿ª¡ı! ˆu¥¡z¯u J∏¡fl G®£i ]¢vUP ïi Ax ˜£ıª˜¡ G¢u® ˆ£s¯n® £ı∫zuıæÆ A¡¯µU ≤Æ? µzuÆ, ©ı™\Æ, Gæƶ BQØ C¡ÿ S¤¢x ¡n[QkÆ £Uv CØÿ¯PØıP˜¡ G«mkÆ. ‘ˆª¿ªıÆ C¯”¡fl E¯”Q”ıµı? Bfl©bı¤ Az¶uı⁄¢u∫ C®£i |ıfl {¯⁄®£x \õØı? _¡ı™ Az¶uı⁄¢u∫ (ªımk ©Pµı‰) HmkU P¿¬ §µÆ©ı⁄¢u∫: A®£iØ¿ª. GæƯ£ A‘Øıu¡∫. S∏˜u¡∫ ˇµı©Q∏Ën∫ T‘Ø ≤Æ ©ı™\z¯u≤Æ £ÿ‘ Gsnı˜u. E£˜u\[PŒfl£i |h¢x Bfl© uõ\⁄z¯u® A¢u Gsnz¯u Ai˜Øık ¬mk¬k. ˆ£ÿ”¡∫. CËhˆu¥¡Æ Efl E“Õzvfl E“˜Õ "ˇµı©Q∏Ënõfl A∏“ Jfl‘⁄ı˜ª˜Ø E¯”Qfl”ı∫. ªımk Efl⁄u bı⁄Æ ˆ£ÿ”ı∫' G⁄ _¡ı™ C¢u Gsnz¯u Bâx ]¢vzxz ¬˜¡Pı⁄¢u˜µ S‘®§mhı∫. vØı⁄Æ ˆ\¥. BµÆ£zv¿ ]ª ˜¡¯Õ Pÿ£uı¿ ˆuõ≤Æ Es¯© ˜¡÷; A›£¡z ∞¿ Eh¿ £ÿ‘Ø {¯⁄ƒ Efl ©⁄v¿ _¡ı™ uı¿ ¶õ≤Æ Es¯© ˜¡÷ Gfl£ı∫ S∏˜u¡∫. G Æ; §fl⁄∫ G«ıx. A¯u ïÿ‘æÆ võSnıwuı⁄¢u∫ ªımk ©Pµı‰ \ıÏvµ[P¯Õ® £iUPıu¡∫ } ©”¢x¬k¡ı¥; CËhˆu¥¡zvfl B⁄ıæÆ §”∫ £i®£¯u B∫¡zxhfl ˜Pm£ı∫. ¡i¡Æ Jfl˜” Efl ©⁄v¿ A®˜£ıx ˜©˜ªı[Q G Æ. J∏ \©ØÆ ªımk ©Pµı‰ _¡ı™ _zuı⁄¢u∏hfl (_w∫ £Uu∫: £h[PŒæÆ v∏ƒ∏¡[PŒ ©Pµı‰) £siu \\uõfl Ph E£{Âua ˆ\ıÿˆ£ı»¯¡U æÆ Pıs£x ˜£ıfl˜” CËhˆu¥¡z ˜PmPa ˆ\fl”ı∫. ¯ua ]¢vUPªı©ı? ˜¡÷ ¡» E“Õuı? ""Ehº¿ E¯”¡uı⁄ Bfl©ı ˆ£∏¬µ¿ AÕƒ¯h §µÆ©ı⁄¢u∫: C¿¯ª; ¯\ufl©Ø©ı Øx; CuØzv¿ G®˜£ıxÆ E“Õx. ïg¯\® ¶¿ºº PƒÆ ˜£ˆµıŒ ©Ø©ıPƒÆ vØı¤. ∏¢x D∫USa]¯Ø® §õ®£x˜£ı¿ Au¯⁄a ˆ\ı¢u £Uu∫: ·£Æ ˆ\¥≤Ƙ£ıx ©¢vµzvfl EhƧº∏¢x ˆ£ı÷¯©≤hfl §õUP ˜¡skÆ. A¢u ˆ£ı∏¯Õ≤Æ Th˜¡ vØı¤UP ˜¡skÆ Bfl©ı yØx, A»¡ÿ”x G⁄ A‘¢xˆPı“'' G›Æ £Sv¯Ø® £siu∫ ¬¡õzxU ˆPısi∏¢uı∫. Gfl÷ |ıfl \ıÏvµ[PŒ¿ £izv∏UQ ˜”fl, ˜Pmi∏UQ˜”fl. ©¢vµzvfl C¯uU ˜Pmh ªımk ©Pµı‰ ™S¢u Eÿ\ıPzxhfl, ""_w∫, C¢u® £siu∫ T÷¡x _¡ı™ §µÆ©ı⁄¢u∫ ·Ø¢v, \õuıfl'' G⁄ T‘⁄ı∫. 17.1.2010 bı∞÷, _¡ı™ võSnıwuı⁄¢u∫ ·Ø¢v, PhE£{ÂuÆ ˆ\ı¿Q” Bfl© uõ\⁄z¯u 19.1.2010 ˆ\∆¡ı¥, _¡ı™P˜Õ A¯h¢x“Õı∫ Gfl£x _¡ı™ _¡ı™ Az¶uı⁄¢u∫ ·Ø¢v, 30.1.2010 \¤. _¡ı™ Az¶uı⁄¢u∫ _zuı⁄¢u∏US {a\Ø©ı⁄x. ❇

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

29

©oUPnUQ¿ ˜£_¡¯uU PımiæÆ, S¯”¢u AÕƒ PıõØ[P¯Õa ˆ\¥¡x ˜©ªı⁄x.

võSnıwuı⁄¢u∫ T÷Æ ¶ª⁄hUPÆ

·⁄¡õ & ¯u &2010


¬¯h : C.

~¯«ƒ ¡ı∞¿

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

µı©º[P ¬ªı\Æ: C¢xU P“ ˜©ÿˆPı“–Æ ¶¤u® £Ø nzv¿ C¢u F∏USÆ Ch ïsk. C¢u ‰˜Øıv∫º[P ]¡fl ˜Pı¬¯ª® ˜£oU Pızuuı¿ C¢u ©fl⁄∫PŒfl Aµs©¯⁄Øı⁄ µı©º[P ¬ªı\z¯uU Pıs£¯u® ¶¤u Øızv¯µ∞fl K∫ \[Pµ¬ªı\Æ A[P©ıPU P∏xQ”ı∫P“. C¢u Aµs©¯⁄∞fl u∫£ı∫ Ìıº¿ ¡mh ¡i¬¿ ysP–Æ P¯ª ~qUPÆ ˆPısh £ª K¬Ø[P–Æ E“Õ⁄. µı©∫, ªm_©n∫, Ì›©ıfl BQ˜Øıõfl K¬Ø[P–Æ E“Õ⁄. C¢u Aµs©¯⁄∞fl §fl ˆ£õØ Hõ Jfl÷ E“Õx. Aufl P¯µ∞¿uıfl _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∏US ¡µ˜¡ÿ¶ AŒUP®£mhx. ~¯«ƒ ¡ı∞¿: ¡ı∞¿:C¢u Aµs©¯⁄∞fl ~¯«ƒ¡ı∞¿ Cµsk AkUSU Pmih©ıP E“Õx. Cx 300 BskP–US ïfl Pmh®£mhx. \[Pµ¬ªı\Æ : uı¥|ım¯h≤Æ, \⁄ıu⁄ u∫©z¯u≤Æ EªˆP[SÆ ˜©fl¯© ≤”a ˆ\¥u √µzx”¬ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ Cµsk ﯔ ¬·ØÆ ˆ\¥u ChÆ. 1897&¿ ˜©¯ª |ımi º∏¢x uıØPÆ v∏Æ §Ø˜£ıx A¡µx v∏® £ıu[P¯Õ ufl ©o ïi´x uı[QØ ©fl⁄fl ˜\x£v, A¡¯µz u[P ¯¡zu ¬∏¢v⁄∫ ©ıŒ¯Puıfl & \[Pµ¬ªı\Æ. C®˜£ıx ¬˜¡Pı⁄¢u £ıÏPµÆ G›Æ ¶vØ ˆ£Øõ¿ ™Œ∫Q”x. {¯⁄ƒ ¬ÕUSz ys: _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∏US 1897&¿ ¡µ˜¡ÿ¶ AŒUP®£mk A¡∫ E¯µØıÿ‘Ø ¡µªıÿ÷a ]”®¶ ™UP ChÆ Cx. µı·√v∞¿ A˜u Chzv¿ 1968&¿ C¢u {¯⁄ƒ ¬ÕUSzys A¯©UP® ˆ£ÿ”x. 1899&C¿ C∆¡»˜Ø P®£º¿ ˆ\¿æƘ£ıx _¡ı™‚ C¢uz uªz¯u {¯⁄ƒT∫¢x, "ˇµı©∫ ˜\x£v∞fl ïfl˜⁄ı¯µ ©fl⁄ µıP A©∫zvØ P¿ |ıÿPıº C[S“Õx' Gfl÷ S‘®§mk“Õı∫. _¡ı™‚US ¡µ˜¡ÿ£Œzx A¡¯µ Aª[Pıµ ¡si∞¿ A©∫zv A¯u ©fl⁄∫ ©õØı¯u≤hfl C zx ¡¢u uªÆ. _¡ı™‚ØıæÆ A¡¯µ® ˜£ıÿ‘Ø ©fl⁄µıæÆ Czu¯⁄ ]”®¯£≤Æ ˆ£ÿ” C¢uz uªÆ G[Q∏UQ”x, ˆ\ı¿æ[P“? A. Cµı˜©Ï¡µÆ, B.v∏®¶¿ªıo, C.Cµı©|ıu¶µÆ. 31

·⁄¡õ & ¯u &2010

©ı”ıu Afl¶Æ £õßµna _Ø|ª™fl¯©≤Æuıfl A¯⁄z¯u≤Æ ˆ¡ÿ‘ ˆPı“–Æ.

{¯⁄ƒ ¬ÕUSz ys

˜£µı]õØ∫ J¥.Ìõ̵fl


Eh¿ £ª√⁄z¯u˜Øı, ©⁄£ª√⁄z¯u˜Øı EshıUSÆ G¯u≤Æ AqPı˜u.

£nz¯u˜Ø ¯©Ø©ıPU ˆPısh Cfl¯”Ø PıªzvÿPı⁄ ]ª ]¢u¯⁄P“:

"£v⁄ı÷Æ (£v⁄ı÷ ˆ\¿¡[P“) ˆ£ÿ÷® ˆ£∏¡ıà ¡ı [P“' Gfl÷ ¡ıÃzxQ”ı∫P“. "ˆ£ı∏Œªı∫US C∆ƒªPÆ C¿ªıQ...' GflQ”x S”“. ˆ\¿¡Æ, Aufl £Øfl, A¯u |flS £Øfl£kzu ˜¡siØ ï¯” C¡ÿ¯”® £ÿ‘a ]¢v®£x, £nz ¯u˜Ø ¯©Ø©ıPU ˆPısh Cfl¯”Ø Pıªzvfl ˜u¯¡. Pı_ £nÆ C¯¡ £ÿ‘Ø ˜©Æ˜£ıUPıP® ¶õ¢x ˆPısi∏U SÆ¡¯µ J∏¡∫ £nzvÿS Ai¯©ØıPzuıfl C∏®£ı∫. India Vs England: Cx QõUˆPm BmhÆ A¿ª. C[Qªı¢x |Æ |ımi¿ BiØ "Bmhz¯u®' £ÿ‘zuıfl ]¢vUP® ˜£ıQ˜”ıÆ. B[Q˜ªØõhÆ |Æ |ık Ai¯©®£mi∏¢ux. _©ı∫ 200 ¡∏hU ˆPık[˜Pı¿ Bm]∞¿ C[Qªı¢x |Æ |ımiº∏¢x ˜PıiU PnUQ¿ ˆ£ı∏“P¯ÕU ˆPı“¯ÕØizxa ˆ\fl”x. u[Pzvº∏¢x C∏ƶz uıx ¡¯µ, Aõ]∞º∏¢x £∏zv ¡¯µ, J∏ﯔ& C∏ﯔ A¿ª, C¢vØ∫P“ ïµsk §iUSÆ ¡¯µ ˆPı“¯ÕØi®£v¿ A¡∫P“ ïÆﵩı¥ C∏¢uı∫P“. B⁄ı¿, ˜Pıi ˜PıiØı¥U ˆPı“¯ÕØizu¯uU ˆPısk C[Qªı¢x Cfl÷ ™P® ˆ£õØ ¡¿ªµ\ıQ¬mhuı? C¿¯ª˜Ø! ©ı”ıP, ˆPı“¯ÕØiUP®£mh |ı˜©ı Cfl÷ ¡Õ∫a]® £ı¯u ∞¿ ¬¯µ¢x ˆPısi∏UQ˜”ıÆ. Gfl⁄ PıµnÆ? ˆ\¿¡z¯u ¯¡zv∏®£uı¿ ©mk©¿ª, ˆPı“¯ÕØi®£uı¿ ©mk©¿ª, A¯u ˆ¡‘zu⁄©ıP A›£¬®£uıæÆ A¿ª; ˆ\¿¡z¯u® ¶õ¢x ˆPı“¡uı¿, A¯u ©v®£uı¿, ©vzx |¿ª¬uzv¿ ˆ£∏US¡uı¿ ©mk˜© A∆¡®˜£ıx ˆuı¥ƒ ˆuõ¢uıæÆ |Æ |ımi¿ ¡Õ∫a] ˆuıh∫¢x E“Õx. ïUQØ A‘Øı¯©P“ âfl÷ : C¢u A¡\µ ≤Pzv¿ ©¤ufl \Æ£ıv®£v˜ª˜Ø \©∫zu⁄ıPz ufl¯⁄U PımiUˆPı“Q”ıfl. 1. G®£iØı¡x £nÆ £so˜Ø BP ˜¡skÆ! 2. £nÆ ©mk˜© G⁄US® £ıxPı®¶! 3. £nÆ C¿ªı¬mhı¿ Øı∏˜© Gfl¯⁄ ©vUP ©ımhı∫P“ & BQØ âfl÷ A‘Øı¯©P“ A¡¯⁄ Bmi® £¯hUQfl”⁄! \ÿ÷ {uı¤UPªıÆ. EªPÆ Gfl£x £nzuı¿ ©mk˜© E∏¡ı ⁄uı? £nÆ C¿ªı¬mhı¿ Jfl÷Æ ˆ\¥Ø ïiØıuı? £nUPıµ∫P“ G¿˜ªı∏Æ ©QÃa]ØıP E“Õı∫PÕı? ©QÃa] ØıP C¿¯ª Gfl”ı¿ Hfl C∏UP ïi¡v¿¯ª?£nÆ C¿ªıu¡∫ P“ Hfl G¯u˜Øı £‘ˆPıkzu¡∫P“ ˜£ı¿ võØ ˜¡skÆ? None can eat money; none can eat without money & Øı∏Æ £nz¯u Esn ïiØıx; £n™¿ªı©æÆ G¡∏Æ Esn ïiØıx' Gfl÷ J∏ £«ˆ©ı» Esk. £nÆ ¡ıÃU¯PUSz ˜u¯¡uıfl. B⁄ı¿ "£nÆ ©mk˜© ˜u¯¡' Gfl÷ ¯£zvØ©ı¡x B£zuı⁄x. Ax ¡ıì¿ E“Õ J∏ §µa¯⁄ A¿ª, A®£i®£mh ¡ıØ¡ J∏ §µa¯⁄uıfl. Cfl÷ u™Ã|ık Aµ_ J∏ ˜Pı» ïm¯hUS {∫n∞zx“Õ ¬¯ª π.2.70. ˆ¡Œ¡µz xiUSÆ K∫ E∞∫ SiˆPısk“Õ ïm¯h∞fl ©v®¶ C∆¡Õƒuı⁄ı? C∏UPıx. ïm¯h Sg\ı⁄ı¿, Sg_ ˜Pı»Øı⁄ı¿, Ax ïm¯h∞m hı¿, ©ıuÆ π.300 ¡¯µ ¡∏˜©. B⁄ı¿ ïm¯h∞fl ©v®¶ C∆¡Õƒuı⁄ı?

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

32

ïm¯h∞fl ´x J∏¡∫ Egg Sculpture ﯔ∞¿ £ª¬u ©ı⁄ "]ÿ£[P¯Õ' ¡iUQ”ı∫. π.2.70 ¬¯ª C∏¢u ïm¯h π.5,000/& ©v®¶“Õ ïm¯ha ]ÿ£©ıQ”x. C®˜£ıx T÷[P“, Øı∫ £nz¯u E∏¡ıUSQ”ı∫P“? ˆ\¿¡Æ G®£i E∏¡ıQ”x? ©⁄¯u® £US¡®£kzv E“ Õ¡˜⁄ ˆ\¿¡z¯u® £¯hU

·⁄¡õ & ¯u &2010


\Æ£ıvUP G∆¡ Õƒ ˜|µÆ? SkÆ£zvÿPıP G∆¡Õƒ ˜|µÆ? u⁄UPıP, ufl¯⁄a ˜\∫¢u¡∫P–UPıP, u⁄x A‘¯¡ ≤Æ, ©⁄¯u≤Æ, Bfl©ı¯¡≤Æ ¡Õ∫z xUˆPı“Õ G∆¡Õƒ ˜|µÆ JxUS ¡x Gfl÷ "PnUPı¥' C∏®£x A¡]ØÆ. "PnUP‘¢uı∫ P¿¬ Pÿ”‘¢uı˜µ' Gfl£ı∫ v∏âª∫. _¡ı™‚≤Æ P¿¬¯Ø ¡º≤÷zv⁄ı∫: "\µı\õ ©UP¯Õ Afl”ıh ¡ıÃU¯P® ˜£ıµım hzvÿSz uØı∫ ˆ\¥Øıu P¿¬, J UP ¡º Men, Money, Machine & Material. ¯©¯Øz uµıu P¿¬, §”∫ |ªÆ |ıkQfl” En∫ BmPŒhÆ ˜¡¯ª ¡ı[S¡x G®£i? ¯¡z uµıu P¿¬, ][PÆ ˜£ıfl” ¯uõØz¯uU ˆ£ı∏“P¯Õa ˜\Põ®£x G∆¡ı÷? ˆPıkUPıu P¿¬, A¯uU P¿¬ G⁄ªı©ı?'. {∫¡ıPz¯u |hzx¡x G®£i? _Ø|ª AµUPfl u¤|£∫ ¡ıì¿ ©mk©¿ª, G¢vµ[P¯Õ CØUS¡x G∆¡ı÷? ˆ£õØ Pƈ£¤PŒfl Sµ¿¡¯Õ¯Ø≤Æ §iUQ ˜u¯¡Øı⁄, AvP©ı⁄ {v¯Øz vµmk¡x ”ıfl. Aˆ©õUPı¬fl "˜ªˆ©fl §µu∫Ï' Gfl” G®£i? & C¯¡ ˆuı»º¿, ¬Øı£ıµzv¿ ™P Pƈ£¤ §µ]zv ˆ£ÿ”x. B⁄ı¿ Ph¢u ïUQØ©ı⁄¯¡ Gfl÷ ˜£ıvUP®£kQfl”⁄. Bsi¿ "v∏Ƨ ¡µıu' £ı¯u∞¿ Ax ]UQØx. B⁄ı¿ Ai®£¯h∞¿ ©¤u¤hÆ J∏ §ˆµg_ ©fl⁄fl 15&BÆ ø∞ Gfl” ˆPık[ ˜P“¬ & §µa¯⁄ £vºfl‘® £õu¬UQ”x: ˜Pıªfl ©UP¯Õ ¡ımi⁄ıfl. Øı˜µı ]ª∫ "©¤ufl ufl¯⁄zuı˜⁄ {∫¡QzxU ˆPı“ |k[QU ˆPıs˜h, "Aµ˜\, }[P“ ˆ\¥¡x Õz ˆuõ¢u¡⁄ı?' £ª u¤©¤u, SkÆ£, \õØı? |Æ |ık Gv∫Pıªzv¿ Gfl⁄¡ıSÆ?' \ïuıØ, |ımk® §µa¯⁄P–US Fÿ÷U Gfl÷ ˜Pmh⁄∫. Ps˜n Cxuıfl. 'After me, the deluge & G⁄US® §fl §µÕØÆ ufl¯⁄a \õØıP® ˜£nıu¡⁄ı¿, ufl SkÆ uıfl' Gfl”ı⁄ıÆ Bm] ˆ\¥Ø ˜¡siØ A¢u £zv⁄¯µ ˜|]UP ïi¡v¿¯ª. ufl¯⁄, ufl Aµ\fl. §ˆµg_® ¶µm] ¡¢ux A®£i®£mh _Ø|ªÆ ˆPısh u¯ª¯© \Æ£ızvØz¯u, ufl ®µı·U¯h, ufl Ai®£¯h∞¿ ©¤u {∫¡ıQPÕı¿uıfl. ˆ¡ÿ‘P¯Õ ©mkÆ ]¢v®£¡fl _Ø|ªa ¤hÆ J∏ ˜P“¬ & ˜\ÿ‘¿ âÃQ¬kQ”ıfl. S÷QØ _Ø|ª® ˆ£ı‘∞¿ §µa¯⁄ £vºfl‘® ]USÆ GºØıP C¿ªı©¿, _÷ £nÆ £sq¡v¿ ©mkÆ Dk£kÆ £õu¬UQ”x: _÷®£ıPa \Æ£ıvUSÆ G÷Æ A¡fl √mkUS ¡¢x ˆ\¿æÆ Afl§¿ "©¤ufl ufl¯⁄z ªıu K∫ "A[QÕı'Pzuıfl S«¢¯uP uı˜⁄ {∫¡QzxU ˆPı“ £ıP ©¤ufl ¡Õµ ˜¡skÆ. ©¤ufl, Es¯©Øı⁄ ©¤u⁄ıP –USz ˆuõQ”ıfl. ¬¯Õƒ? Õz ˆuõ¢u¡⁄ı?' ¡Õµ® £∞ª ˜¡skÆ. √kPŒ¿ {Æ©v ˜£ı¥¬kQ”x. Au⁄ı¿uıfl _¡ı™ ˜|ÿ÷ v∏©nÆ; |ı¯Õ ¬¡ıPµzx ¬˜¡Pı⁄¢u∫ "u©USz uı˜© Gfl÷ \∫¡ \ıuıµn©ıP |hUQfl”⁄. Eu¬U ˆPı“–©ı÷ ©UP–U §”õhÆ Afl¶ ˆ\æzu ïiØıu S® £∞ÿ] uµı¬mhı¿, EªQfl ¡fl, §”∏US Eu¡ıu¡⁄ı¿ Øı∏US ˆ\¿¡Æ A¯⁄z¯u≤Æ Jfl÷ Gfl⁄ £Øfl? ˜\∫zuıæÆ J∏ ]‘Ø C¢vØU "_Ø|ª˜© J UPU˜Pk' Gfl÷ Qµı©zvÿSUTh Eu¡ \ïuıØ ¡ıï¡ {∫n∞zuı∫ _¡ı™ ïiØıx' Gfl”ı∫. ¬˜¡Pı⁄¢u∫. J UPz¯u ©vUPıu ©¤ufl ¡Õ∫¢x ˆPısi J∏ |ık ¬¯µ¬¿ √âx ¬k¡¯u ∏UP ˜¡skÆ. {÷¡⁄[P–Æ ¡µªıÿ‘¿ PınªıÆ. A®£i˜Ø! Pı¢v‚ ™P A«PıPa ˆ\ıfl⁄ı∫: ˜uUP {¯ª ©⁄vÿSÆ Hÿ” "©¤ufl, ©¤u⁄ıP ¡Õ∫¡¯u {÷z u¿ª; £nzvÿSÆ Jzx ¡µıx. v¬kƘ£ıx, A¡fl ¬ª[PıPUTh u©USz uı˜© Eu¬U ˆPı“ C∏UP ïiØıx'. ¡uÿS ©¤ufl ˆ£” ˜¡siØ

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

33

·⁄¡õ & ¯u &2010

¡ıÃU¯P∞¿ Afl¶, ˜|∫¯©, ˆ£ı÷¯© C¡ÿ¯”z u¬µ ˜¡ˆ”ıfl÷Æ ˜u¯¡∞¿¯ª.

Q”ıfl A¿ª¡ı? CuÿS® £v¿ E“Õuı? : ˆ£ı∏Œº∏¢x ©¤u¤fl P¡⁄Æ A¡⁄x ©⁄¡Õ∫a]USÆ (Material growth to mental growth), ¬¯ª©v®§ º∏¢x ¬ ™Ø[P–USz (Value to Values) v∏ƶƘ£ıxuıfl Es¯©Øı⁄ ¡ıÃU¯P J∏¡∏USz ˆuıh[SQ”x. ˜©ªıs¯©® £mh® £i®¶ £i®£¡∫P“ Resource management Pÿ÷z u∏Æ 4 M-P¯Õ® £ÿ‘ A‘¡ı∫P“. A¯¡:


Bfl©ı¯¡ A›ßv∞¿ En∫¢u¡fl G¿¯ªØÿ” Bÿ”ºfl E¯”¬hÆ BQ”ıfl.

A¯©vUPıP E¯«zx A¯©v≤hfl ¡ıã¡∫P˜Õ £ıUQØ\ıºP“. £∞ÿ] Gfl⁄? ©¤ufl ¡Õ©ı⁄¡⁄ıPa ]”®£uÿS A¡›US Gfl⁄ ˜¡skÆ? ˆ\¿¡z¯u & Ax £nÆ, {ªÆ, Pı∫, £[PÕı G⁄ Gx¡ıP C∏¢uıæÆ & A¡ÿ‘fl EØ∫ £õ©ın[P¯Õ® ¶õ¢x ˆPı“Õ ˜¡skÆ. |ıÆ ˆ\¿¡z¯u ˜£ıP® ˆ£ı∏ÕıP® £ı∫®£v¿¯ª. ©ı”ıP A¯u ªÙ™˜u¬ØıP ¡»£kQ˜”ıÆ. ˆ\¿¡Æ Gfl£x K∫ A∏¯©Øı⁄ £¯h®¶. A¯u ¯¡zv∏®£¡fl Av∫Ëh\ıº; £Øfl£kz x£¡fl §¯«UPz ˆuõ¢u¡fl; ˆ\¿¡zvfl EØ∫ £õ©ın[P¯Õ® ¶õ¢x ˆPısk ¶vuıP A¯u® £¯h®£¡fl ¶zv\ıº. ˆ\¿¡zvfl EØ∫ £õ©ın[P“ π.2.70 ©v®¶“Õ J∏ ïm¯h π.5,000 B⁄˜u, Ax¡¿ª ïm¯h∞fl EØ∫ £õ©ınÆ. Ax ˆ¡÷Æ ¬¯ª TiØ {¯ª ©mk˜©. B⁄ı¿ ¬¯ª©v®¶ Gfl” {¯ª∞º ∏¢x ¬¯ª ©v®£ÿ”¡⁄ıP EØ∏Æ ˜£ıx ©¤ufl EØ∫ £õ©ınz¯u A¯hQ”ıfl. ˆ\¿¡zvÿS âfl÷ £õ©ın[P“ E“Õ⁄. ¶”aˆ\¿¡Æ & Material wealth APaˆ\¿¡Æ & Inner Wealth ©¤u ˆ\¿¡Æ & Human Wealth C¢u® £õnı© ¡Õ∫a]¯Ø A¯h£¡fl ©ı©¤ufl BQ”ıfl; {÷¡⁄[P“ uµzv¿ ]”UQfl”⁄. ¶”a ˆ\¿¡Æ Gfl”ı¿ Gfl⁄?: }[ P“ ¬∏ƶÆ, E[P–USU ˆPÕµ¡z¯uz uµUTiØ A¿ªx ˆPÕµ¡Æ u∏Q”x G⁄ }[P“ |Æ¶Æ ˆ£ı∏“P“ G¿ªı¡ÿ¯”≤Æ £miغ k[P“. A¯¡ E[P–UPı⁄ ¶”a ˆ\¿¡[P“. ¶”a ˆ\¿¡[P¯Õ® £ıxPızxU ˆPı“Õ ƒÆ ¡Õzxhfl C∏®£uÿSÆ J∏¡∫ |ıflS ïUQØ ¬ÂØ[P¯Õa ˆ\¥Ø ˜¡si≤“Õx. 1. √s ¬µØ™¿ªıu ¬µuÆ ˆ\¿¡Æ G¢u ¡¯P∞æÆ |Ëh©ıPU Thıx G⁄ ¬∏ƶ£¡∫P“ "¬µØÆ ˆ\¥Ø ©ım˜hfl' Gfl” ¬µuz¯u ˜©ÿˆPı“Õ ˜¡skÆ. C¢u J∏ ¬v¯Ø |ıÆ P¯h®§izuı¿ |ık ¬¯µ¬¿ ¡¿ªµ\ıQ¬kÆ. Gsnÿ” ¬u[PŒ¿ ¬µØ[P“ |ık ï ¡ xÆ ¬µ¬UQhUQfl”⁄. Aµ]Ø¿, ]¤©ı, Pªıa\ıµÆ, Hfl ©uzvfl ˜£ı∫¯¡∞¿Th £n ¬µØÆ, ˆ£ı∏“ ¬µØÆ, E¯«®¶ ¬µØÆ, ]¢u¯⁄ ¬µØÆ, ™fl\ıµ ¬µØÆ

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

34

G⁄ √nıUS¡¯uU TzuiUSÆ SÆ£¿P“ ˆ£∏™uz˜uık ˆ\¥Qfl”⁄. Cx ukUP®£h ˜¡skÆ. S¯”¢ux C®£ia ˆ\¥£¡∫P¯ÕU PsiUP ˜¡skÆ. £ª BhÆ£µz v∏©n[PŒ¿ ¬∏¢x Esh¡∫ 2000 ˜£∫ Gfl”ı¿ √nıUSÆ Enƒ, ˜©æÆ 500 ˜£∏US® £Øfl£hªıÆ. "¬µØz¯uz u¬∫®˜£ıÆ' Gfl” ¬µuz¯u ˜©ÿˆPı“£¡∫P“ √s £¢uı ¬«ıUP¯Õ® ¶”UPozuı¿ Gfl⁄? £ıµvØı∫ T÷¡x˜£ı¿ "]÷¯© Psk ˆ£ı[Q'⁄ı¿uıfl Gfl⁄? CÆ©ıvõ |hUSƘ£ıx |¿ª¡∫P“ Gv∫® ¯£˜Øı, HÕ⁄z¯u˜Øı ]‘x Pımi⁄ıæÆ, ¬µØzvfl ˜¡PÆ Pmk®£kzu®£kÆ. C[S J∏ §µa¯⁄. ]ª∫ G¯u≤Æ √nıUPı©¿ ¡ı« ïiƒ ˆ\¥ Qfl”⁄∫. B⁄ı¿ A¡∫P–US“–Æ J∏ ˜P“¬ ˆ|g¯\U S¯hQ”x: "|ıfl ©mk˜© ¬µØÆ ˆ\¥Øıx C∏¢uı¿ G¿ªıÆ \õØıQ¬k©ı?' G¢u AÕ¬ÿS Jfl÷ ˜u¯¡˜Øı, A¢u AÕ¬ÿS ©mkÆ A¯u® £Øfl £kzx¡x Gfl÷ ˆ\¿¡z¯u ©v® £¡∫P“ J∆ˆ¡ı∏¡∏Æ {¯⁄z uı¿ Ax˜¡ J∏ ¶µm]¯Ø Hÿ£kzv¬kÆ! "Øı∫ G∆¡Õƒ ¬µØÆ ˆ\¥uıæÆ |ıfl Av¿ £[˜PÿP ©ım˜hfl; Gfl ⪩ıP ¬µØÆ C∏UPıx. C¯”¡fl G⁄USz u¢u ˆ£ı∏¯Õ √nıUPı ©¿ C∏®£˜u Gfl ¬µuÆ' Gfl÷ ©⁄ ¯uz vh®£kzu ˜¡skÆ. C∆¡ı÷ ˆ\¥¡x |Ư© ~P∫ ˜¡ı∫ Pªıa\ıµzvº∏¢x (Consumerism) Pı®£ıÿ÷Æ. Afl¯⁄ ˇ\ıµuı˜u¬ T‘⁄ı∫: ""©P˜Õ, EªQ¿ J∆ˆ¡ı∏ ˆ£ı∏–USÆ £Ø›“Õx. ©UP–US® £Øfl£k¡¯u Bk ©ık P–US® ˜£ımk √nıUPU Thıx; Bk©ıkP –US® £Øfl£k¡¯u |ı¥US® ˜£ıhı˜u; Bk ©ıkP–US® £Øfl£hıu¡ÿ¯”U SÕzv¿ E“Õ ´›US® ˜£ık. G¯u≤Æ √nıUPı˜u!'' |©x ïfl˜⁄ı∫P“ G¯u≤Æ √nıUPıuuı¿ uıfl A¡ÿ¯” |ıÆ Cfl÷Æ £Øfl£kzu ïiQ ”x. |Ƙ©ık |Æ \¢uv∞⁄∏Æ ]”¢x ¬Õ[P ˜¡skÆ Gfl”ı¿, "S¯”¢ux Gfl⁄ı¿ GxƒÆ |Ëh©ıPı©¿ C∏UPmkÆ' Gfl£x |©x ¡ıà ¬fl J∏ ïUQØU ˜Pım£ıhıP A¯©ØmkÆ. A®˜£ıx |Æ ¡ÕÆ S¯”Øıx. |ªÆ ˆ£∏SÆ. ˆuıh∫a] Akzu Cu»¿...

·⁄¡õ & ¯u &2010


ïƯ£ µı©Q∏Ënfl v”UP®£mk A§˜ÂP ߯·, £ıµıØn[P“ |hUSÆ. PıµnÆ? ©ı∫P» •¯h ©ıuzv¿ v∏©nÆ Thıx Gfl£∫. C¿¯ª. |©x J∏ ¡∏hÆ ˜u¡∫P–US J∏ |ı“. ©ı∫P» ©ıuÆ ˜u¡ §µÆ© ïT∫zuÆ. Au⁄ı¿ |©x ˜u¡ §µÆ© ïT∫zuÆ Jfl÷ ˜\µ, Resonance Gfl£ı∫P“. A®˜£ıx ˆu¥¬P A¯ª P“, A∏“P“, En∫ƒP“ ™S¢u £ª¯⁄z u∏Æ. ©ı∫P» ïi≤Æ |ı“ ˜£ıQ. Afl÷ £¯«Ø ˆ£ı∏“P¯Õ Gõ®£∫. Auı¡x |Æ Pı© S˜µıu, ˜ªı£, ˜©ıP, ©u, ©ızÈ∫Ø A¡Sn[P¯Õ Gõzu¿, A»zu¿ Gfl£uıSÆ. Au⁄ı¿ |ıÆ Bsh¡fl A∏¯Õ® ˆ£ÿ‘h Hx¡ıP B˜¡ıÆ. {∫©ª©ı⁄ ©⁄xhfl ¡»£h Bsh¡fl A∏“, A›ßv ˆ£” ïi≤Æ. ©Pı ¬ËqƒUS ™P Efl⁄u ¡»£ık v⁄©ı⁄ ¯¡Ssh HPıu] CÆ©ıu˜©. £µ©£u ¡ı\º¿ Bsh¡¯⁄z uõ]UP |ıïÆ £µ©£u ¯¡SshÆ HQh ¡»˜Pı昡ıÆ. ˆ£õØıáıõfl ˆ£s Bshı“, J˜µ ˆ£s BáıµıP® ˜£ıÿ”®£k£¡“.ˆ£õØıáı∫ µ[P›USz u¢u ©ı¯ª¯Ø Ao¢x, uıfl A¡∏US EP¢u¡Õı Gfl÷ \õ£ı∫zx, A¢u µ[P|ıu¯⁄˜Ø ©nÆ ¶õ¡uıP ({·) P⁄ƒÆ Pshı“. ˇµ[P⁄x B¯n®£i, ˆ£õØıáı∏hfl ˇµ[PÆ ¡¢x ufl¯⁄ ©n®ˆ£snıP Aª[PõzxU ˆPısk ˇµ[P |ıu∏hfl IUQØ©ı⁄ı“. ˜£ıQØfl÷ Bshı“ v∏U P¿ØınÆ G¿ªı ˆ£∏©ı“ ˜Pı∞¿PŒæÆ |hUQ”x Gfl ”ı¿ Ax J∏ Põ|ıÕı Gfl⁄? A¿ª; ©nï“Õ |ı“. Bsh¡¯⁄ Ai£o¢x A∏“ ˆ£ÿ‘h ˜¡skÆ, A¢{Ø ¬\ıµ[PŒ¿ Dk£hU Thıx G⁄ En∫zxÆ ˆ£ıfl⁄ı⁄ |ı“. ˜Pı¯u ˜|ıfl¶ ˜|ıÿ÷ (IØ®£ £Uu∫PŒfl ©shª ˜|ıfl¶ ˜£ıfl÷) £ªfl ˆ£÷Æ A∏“ ˆ£ıfl⁄ı“, Põ|ı“ A¿ª˜¡! v¿¯ª∞¿ B∏zµı uõ\⁄Æ Gfl÷ ˆ£Õ∫n™ Cµƒ ßµı ƒÆ |hµı·∏US A§˜ÂPÆ |h¢x, AvPı¯ª uõ\⁄Æ u∏Æ |ı“. v¿¯ª |hµı· uõ\⁄Æ ïUv¯Øz u∏Æ. Afl÷ G¿ªı ]¡fl ˜Pı∞¿PŒæÆ |hµı· A§˜ÂP √v Eªı uõ\⁄ |ı“. TmhıP® £Uu∫P“ PŒ®¶hfl \¢˜uıÂzxhfl PŒ≤Æ TmkÆ {˜¡u⁄Æ ˆ\¥x Esk Cfl¶÷Æ |ı“. BP ]¡&¬Ëq ˜£u™¿ªı©¿ G¿ªıU ˜Pı∞¿PŒæÆ ¬iØÿPı¯ª ¡»£ık, uõ\⁄, §µ\ıu, A∏“ |ı“! •¯h

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

35

©ıu©ı Ax? C¿¯ª!! •¯hP¯Õz ˆuı¯ªUSÆ ©ıuÆ. PõUSÆ |ıÕı? A¿ª PŒzvh C¤USÆ |ı“. Akzu |ı“ ˆ£ı[P¿. `õØfl ufl £ı¯u¯Ø ©ıÿ‘U ˆPı“–Æ |ı“. EzuµıØnÆ BµÆ§zx ©[PÕ[P“ ˆ£ı»≤Æ |ı“. âuı¯uØ∫P¯Õz u∫®£n ¡» £ık ˆ\¥x A¡∫P“ B] ˆ£÷Æ |ı“. `õد⁄ ¡»£kÆ |ı“. ©Pı¬Ëq¬fl A¡uıµ©ı⁄ `õØ ¡Æ\zv¿ Evzu µı©˜µ, APÏvصı¿ E¯µUP®£mh BvzØ ∏uØÆ xvzu §”Suıfl µı¡n¯⁄ ˆ¡¿ª ïi¢ux. `õØfl √µz¯u≤Æ bı⁄z¯u≤Æ (APC∏“ A»zx) £ªz¯u≤Æ ˇRu ˜Pı¬¢uÆ CØÿ‘Ø ·Ø ˜u¡õfl §”¢u |ıŒ¿ ¡[PıÕz v¿ P[¯P∞¿ Ï|ı⁄Æ ˆ\¥x ˆPÕ¿ Gfl” §õ¬⁄∫ Ru˜Pı¬¢ uÆ £ıiz uı[P–Æ ©Qâx §”¯µ≤Æ ©Qìzx µıuıQ∏Ën ·˙PÕ A∏Õı¿ v¯Õ®£∫.

·⁄¡õ & ¯u &2010

©⁄®ß∫¡©ıPƒÆ Dk£ımkh›Æ ˜¡¯ª ˆ\¥uı¿ ˆ¡ÿ‘ {a\ØÆ.

©ı ∫P»∞¿ G¿ªıU ˜Pı∞¿P–Æ §µÆ© ïT∫zuzv¿


J∏ SmiUP¯u: Si ¶S¢u⁄∫. Afl÷ Pı¯ª, Gv∫√mk® ˆ£s xo Eª∫zxƘ£ıx ·fl⁄¿ ¡»˜Ø £ı∫zuı“ ©¯⁄¬. ""\ª¯¡ \õØıP C¿¯ª. xoP“ A UPıP˜¡ E“Õ⁄. J∏ ˜¡¯Õ A¡“ xo ˜\ı®¯£ ©ıÿ” ˜¡skˆ©fl÷ {¯⁄UQ˜”fl'' Gfl”ı“ ufl Pn¡õhÆ. Pn¡fl T∫¢x £ı∫zuıfl. ˜£\¬¿¯ª. v⁄ïÆ Gv∫√mk® ˆ£s xo Eª∫z xƘ£ıxÆ, ©¯⁄¬ S¯” T‘ ¡¢uı“. J∏ ©ıuÆ P»zx Gv∫√mkU ˆPıi∞¿ _zu©ı⁄ xoP“ Eª∫¡¯u® £ı∫zx ©¯⁄¬ ¬Ø¢uı“: ""£ı∫zw∫PÕı? A¡“ \õØıPz xo x¯¡UPU Pÿ÷UˆPısk ¬mhı“. Øı∫ ˆ\ı¿ºU ˆPıkzuı∫P˜Õı ˆuõج¿¯ª'' Gfl”ı“ ˆ£õØ ©›Êzu⁄©ıP. Pn¡fl A¯©vØıP, ""|ıfl Cfl÷ |Æ ·fl⁄¿ PsnıiP¯Õa _zuÆ ˆ\¥˜ufl....'' Gfl”ıfl. |Æ ¡ıÃƒÆ Cx ˜£ıªzuıfl. Akzu¡õhÆ Gfl⁄ P¡¤zx® £ı∫UQ˜”ıÆ Gfl£x |Æ ©⁄Æ G›Æ Psnıi∞fl y¥¯©¯Ø® ˆ£ı÷z˜u E“Õx. §”¯µU S¯” T÷¡uÿS ïfl |Æ ©⁄{¯ª¯ØU T∫¢x £ı∫zx, |ıÆ Akzu¡õfl {¯”P¯Õ® £ı∫®£¡∫PÕıP E“˜Õı©ı C¿¯ªØı Gfl÷ ˜\ıvzx A‘¡x & µı‚ µS|ıufl A¡]ØÆ. A“Œ A“Œ AŒ®£¡fl A¿ª¡ı? ˆ£ı[P¿ bı∞”fl÷ ¡¢uı¿ ™P ¬˜\ÂÆ. `õØ ¡»£ık \¢vØı¡¢u⁄Æ, PıØzõ ·£Æ, `õØ \Pϵ|ı©Æ, `õØ |©ÏPıµÆ ØıƒÆ Jfl÷ uı˜⁄. `õد⁄ ¡»£h |ıÆ Psnıµ PıqÆ Âs©u ©uÆ & ˆ\Õµ ©uÆ. {ªz¯u E x }∫ £ı¥a] ˆ|¿, uı¤ØÆ, P∏ƶ £∞õkÆ ¬¡\ı∞P“, ß©ı˜u¬ AŒz u¯u, E¡®¶hfl ˆ£ı[PªıPa \¯©zx `õØ ›USÆ, ¡∏n›USÆ £¯hzx, "ˆ£ı[P˜ªı ˆ£ı[P¿' Gfl÷ T‘ B⁄¢uÆ ˆ£ı[P Øı¡∏ h›Æ Esk PŒzv∏®£∫. Afl÷ ˆ£ı[SÆ ©[PÕÆ ¡∏hÆ ï ¡xÆ G[SÆ u[P ˜¡skÆ. ©¯”¢x¬hU Thıx, S¯”¢x¬hU Thıx Gfl÷ £o¢x A∏“ ˆ£ÿ÷ ©Q Æ ˆ|Q Æ ]”¢u |ı“. ¶õ ·P¢|ıufl A∏Õı¿ ˇRu ˜Pı¬¢uÆ CØÿ‘Ø ·Ø˜u¡õfl §”¢u |ı“. Afl÷ ¡[Pı Õzv¿ ˜P¢yŒ Qµı©zv¿ P[¯P∞¿ Ï|ı⁄Æ

¡ı\P∫P˜Õ, E[P–USa ˜\¯¡ Bÿ‘h G[P–US Euƒ[P“! \¢uıuıµ∫PÕıQØ }[P“ EõØ Pıªzv¿ E[PŒfl \¢uı¯¡® ¶x®§zx, ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ ˆuıh∫¢x E[P–USa ˜\¯¡Øıÿ‘h G[P–US EuƒÆ£i ˜PmkU ˆPı“Q˜”ıÆ. £zvõ¯P¯Øz ˆuıh∫¢x ˆ£”, E[P“ \¢uı¯¡ Eh˜⁄ A›®£U ˜PmkU ˆPı“Q˜”ıÆ. u[PÕx ïP¡õ∞¿ ©ıÿ”Æ C∏®§fl A¯u J∏ ©ıuzvÿS ïfl˜£ G[P–USz ˆuõ¬UPƒÆ. G¿ªıU Piu[PŒæÆ u¡”ı©¿ \¢uı Gs¯nU S‘®§hƒÆ. &\∫S˜ªÂfl PıõØıªØÆ

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

37

ˆ\¥x ˆPÕ¿ Gfl” ·ıv∞⁄∫ Ru˜Pı¬¢uÆ £ıiz uı[P–Æ ©Qâx Øı¡¯µ≤Æ ©Qìzx µıuıQ∏Ën ·˙PÕ A∏Õı¿ v¯Õ®£∫. 50 Si¯\P“Th C¿ªıu A¢uU Qµı©Æ B∞µUPnUPı⁄ £Uu∫P“ {µÆ§, 3 |ımP“ ¬«ıU ˜PıªÆ ßsi∏USÆ. ©÷|ı“ ©ımk® ˆ£ı[Pªfl÷ £_¯¡ ¡» £kÆ |ı“. ©Pıªm_™≤Æ G¿ªı ˆu¥¡[P–Æ E¯”≤Æ §µıo £_. Ax Pı©˜u›. £ı¯ª ¡«[ SÆ ¡“Õ¿. £ı¿ Øı¡∏USÆ Cfl‘د©Øıux. £µ©ÌÆÈ £Uu∫P–U˜Pı ·⁄¡õ ïu¿ |ı“, \ıuıµn ¶vØ ¡∏h |ı“ ©mk©¿ª. Ax P¿£u∏ |ı“. ˜|ı∞¿ A¡v®£mh˜£ıxÆ £µ©ÌÆ\∫ Afl÷ Pı]®ß∫ ˜uımhzv¿, £Uu∫P–US A¡∫P“ ˜¡siØ¡ÿ¯” P¿£u∏¡ıP ¡ıõ ¡«[QØ ˆ£ıfl⁄ı“. Pı©˜u› ]¢uı©o, |¿ª⁄ G¿ªıÆ AŒU SÆ v∏|ı“. Cfl÷Æ ˆPıshıh®£kÆ v∏ |ı“. CxƒÆ ©ı∫P»∞¿uıfl. ˆ¡“ŒU Q«¯©, A©ı¡ı¯\, ˆ£Õ∫n™, AƧ¯P ¡»£ımkUS ™Pa ]”¢u |ımP“. ¯u®ß\Æ Q∏zv¯P ï∏P›USÆ ˜u¬USÆ Efl⁄u©ı⁄ v∏¬«ı |ımP“. BP ©ı∫P» ïi¢x & ¯u §”¢u & ˆ£ı[P¿ v⁄Æ ˜u¡ ˜u¬Øõfl A∏¯Õ® ˆ£ı[Qha ˆ\¥ ≤Æ ˆ£ıfl⁄ı⁄ |fl⁄ı“. A¡µ¡∫ CËhˆu¥¡[P¯Õ, S∏©ı∫P¯Õ ¡n[Q B] A∏“ ˆ£ÿ÷ Øı¡∏Æ ¡∏hÆ ï ¡xÆ Afl¶hfl A∏–hfl ©[PÕPµ©ıP ©QÃa ]≤hfl ¡ı«U ˜Pı∏Æ ]”¢u |ı“ G⁄ En∫ ˜¡ıÆ, EØ∫˜¡ıÆ. ✧

·⁄¡õ & ¯u &2010

EhÆ¶Æ ©⁄ïÆ £õßµn ¶¤uÆ ˆ£ÿ”ı¿uıfl C¯”¡fl Øıˆµfl÷ Enµ ïi≤Æ!

K ∫ CÕÆuÆ£v∞⁄∫ ¶x ChzvÿSU


ïƯ£∞º ∏¢x ¶˜⁄USa ˆ\¿æÆ ™fl ¬¯µƒ ¡si ∞¿ TmhÆ { µ Æ § ¡»¢ux. ïµmkzu⁄ ©ı⁄ A¢u® £Øo Pu¡ ∏˜P {fl”£i, Øı∏Æ ˆ£mi ∞¿ H”ı ©¿ ukzxU ˆPısi∏¢uıfl. §Õım£ıµzv¿ {fl÷ ˆPısk ïmiØizx H” ïØÿ]zu¡∫P¯Õz vmi⁄ıfl. ¯PØı¿ u“Œz xµzv¬mhıfl. Akzu {÷zuÆ P¿Øıs Ϙh¤¿. £ı¡Æ, ¡Øuı⁄ J∏ Q«¬ A®ˆ£mi∞¿ H” ïØfl”ı∫. A¡¯µ≤Æ ïµhfl E“˜Õ ¬h ¬¿¯ª. µ∞º¿ C∏¢u J∏¡∏Æ Q«¬UPıP® £õ¢x ˜£\ ¡µ¬¿¯ª. £i®£x, Aµm¯h Ai®£x, Hfl ^mhık¡x Gfl÷ A¡∫P–US A¡µ¡∫ ˆ£ı x˜£ıUS. ˜©æÆ ïµh¤hÆ ˜£ı¥a \s¯h ˜£ıh £ØÆ £ª∏US. ¡si ˆ©x¡ıP |PµƒÆ BµÆ§zx¬mhx. Q«¬˜Øı ˆ£mi∞fl ¯P®§i¯Ø C÷P® §iz xU ˆPısi∏UQ”ı∫. Czu¯⁄¯Ø≤Æ £ı∫zxU ˆPısk E“˜Õ A©∫¢v∏¢u A¢ua \ıx ¬∏mˆhfl÷ G ¢ uı∫. Pu¡∏Q¿ {fl‘∏¢u ïµh¯⁄ J˜µ âa]¿

Kµ©ıPz u“Œ ¬mhı∫. Pu¯¡z v”¢x, Q« ¬¯Ø E“˜Õ yUQ¬mhı∫. §”S Pu¯¡a \ızv⁄ı∫; u©x Chz v¿ ˜£ı¥ A©∫¢uı∫. A¡∫ ØıõhïÆ GxƒÆ ˜£\¬¿¯ª. G¿˜ªı∏Æ A¡¯µ ¬Ø¢x £ı∫zu⁄∫. \ıx¬fl √µzuı¿ ïµh›Æ ïh[Q¬mhıfl. AP˜|ıUPÆ ˆPısh A¯©vØı¿ \ıx¯¡® £ıµımhUTh J∏¡∏USÆ ¯uõØÆ ¡µ¬¿¯ª. ˜©æÆ A÷£x ¯©¿ £Øozux A¢u ¡si. £ª∫ C”[Q⁄∫. ]ª∫ H‘⁄∫. Øı∏Æ âa _UTh ¬h¬¿¯ª! G¿ªıÆ _ïP©ıP˜¡ ˆ\fl ”⁄. G¢u ˜Pı£˜©ı, ¡ıUS¡ıu˜©ı C¿¯ª. A¢ua \ıx ï ¯©Øı⁄ £ÿ”ÿ”¡µıP C∏¢ uı∫. Gx ˜u¯¡˜Øı A¯u ©mkÆ ˆ\¥uı∫. {uı⁄©ıP A¯©vØıP C∏¢uı¿ ˆ\Ư©Øı Pa ˆ\Ø¿¶õتıÆ. ˜Pı£zxUSÆ ChÆ Esk. B⁄ıæÆ ˜Pı£® £hU Thıx. Cxuıfl |¯hﯔ ˆ\تıUPÆ! x”ƒ Gfl£˜u ©⁄¯u A¯ªUP»USÆ \Uv P¯Õ Gv∫ˆPısk Au¯⁄U Pmk®£kzx¡x uı˜⁄? A¢ua \Uv APzv¿ C∏¢uıæÆ \õ ¶”z v¿ C∏¢uıæÆ \õ AhUQ¬h ˜¡siØx AiØ¡∫ Ph¯© A¿ª¡ı! A¯uzuıfl A¢ua \ıx ˆ\¥uı∫. ❆

¬˜¡Pı⁄¢u £g\PÆ

P¢u»¯Øa \ı∫¡uÿ˜Pı ¡¢u¯⁄^∫U S∏˜¡! ^∫©∏ƒ Pı]¤∞¿ bı⁄ˆ¡ıŒ £µ®£z ˜uØzxm £ıµu˜© ]”¢uˆu⁄ ¬¯\®£ Dõ∏£ı ⁄ısk¯”¢uı ˆØ©xu¡U S¯”˜Øı CÕ¡Øv ˆª¯©¬kzuı ØÕ¬ª∏m Ph˜ª! A∏mˆ\¿¡g ˆ\¿¡ˆ©⁄ A∏¢u™Ã ¡“–¡⁄ı∫ A¯”¢uˆ©ı»® ˆ£ı∏–n∫¢˜uı¥! A∏¢x”˜¡ı∫U Pµ˜\! ˆ£ı∏mˆ\¿¡Æ ©¯⁄_ÿ”Æ ¶PÃx”¢u {⁄US® ¶¬Ø¯⁄zxg _ÿ”˜©; ¶P«¯⁄zx {⁄˜u. ¡ı»Ø{fl ‘∏|ı©Æ! ¡ı»Ø ¬¢ |ık!

¡ı»Ø{fl ‘∏|ı©Æ! ¡ı»Ø¬¢ |ık ¯¡ØP˜© ]”¢uˆu⁄ ¡ı⁄Pz˜uı∫ ¡ zu B»∞¯” ≤ªQ∏¢˜uı Aµ›ªP ™∏¢˜uı A∏嵐 ∏ªQ∏¢˜uı A¡¤™¯\ دh¢uı¥? A¯h¢uxƒÆ A∏mi”zvfl ]”®¯£≤¯µ® £uÿ˜Pı? Bs¯©∞x ˆ¡⁄UPımiU Rï©ØPÿ ÷uÿ˜Pı? ïi¢uïi £ıQؘ¡ uı¢uzvfl ˆ£ı∏¯Õ ˆ©ı»¢u¬z¯u u¯⁄ØPÿ‘ ïzv{¯ª uµÿ˜Pı? {¯ª∞»¢u £ıµuzvfl S¯”د⁄zx }UQ {¯ª{÷zxÆ ˆ£ı∏m˜hı¬¢ {ªƒªQfl ©ı¢u∫ P¯ªˆ©ı»¢u ˆ£ı∏Õ¯⁄zx[ Ph¢x {fl” ƒs¯©U

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

(ˇµı©Q∏Ën ¬·Øzvfl ïu¿ \¢{Øı\ B]õصı⁄ _¡ı™ ¬¶ªı⁄¢u∫ CØÿ‘Øx.) 39

·⁄¡õ & ¯u &2010

Efl¯⁄z vØıPÆ ˆ\¥¡uı¿ §”õfl CuØ[P¯Õ } ˆ¡¿ª ïi≤Æ.

_¡ı™ \∫¡Puı⁄¢u∫


EªPzv¿,ˆPık®£¡¤fl {¯ª∞˜ª˜Ø } G®˜£ıxÆ {¿.

`

õØ £P¡ıfl £ª uª[PŒ¿ ˜£ıÿ”®£kQ”ı∫. A¡ÿ÷“ ]ª¡ÿ¯” C[S Pıs˜£ıÆ. u™«Pzv¿ ¶Pı∫ |Põ¿ Ea]UQ«ıfl ˜Pım hÆ Gfl” ˆ£Øõ¿ `õØU ˜Pı∞¿ C∏¢uuıPa ]ª®£vPıµÆ S‘®§mk“Õx. G¤›Æ `õØ ¤fl u¤U ˜Pı∞¿P“ ™P AõuıP˜¡ E“Õ⁄. `õØ⁄ı∫ ˜Pı∞¿ : `õØfl ©ÿ” GmkU ˜Pı“P–hfl v∏U˜Pı∞¿ ˆPısk“Õ Ch˜© `õØ⁄ı∫ ˜Pı∞¿. ug¯\ ©ı¡mhzv¿ Bkx¯”US ¡hU˜P, Cµsk Q˜ªı ´mh∫ ˆuı¯ª¬¿ `õØ⁄ı∫ ˜Pı∞¿ E“Õx. 10&Æ °ÿ”ısifl §ÿ£Sv∞æÆ, 11&Æ °ÿ ”ısifl ïÿ£Sv∞æÆ ˜\ı«|ım¯h Bsh ïu¿ S˜ªızx[Pa ˜\ı«fl `õØ⁄ı∫ ˜Pı∞ ¯ªU Pmi⁄ıfl Gfl£x P¿ˆ¡mkUP“ T÷Æ ˆ\¥vØıSÆ. `õØ £P¡ıfl EÂı, §µz≤Âı (\ıØı˜u¬) Gfl” Cµsk ˜u¬Ø∏hfl ˜©ÿS ˜|ıUQØ ˜Pı∞º¿ {fl” ˜Pıªzv¿ Pım] u∏Q”ı∫. u©x Cµsk Pµ[PŒæÆ ˆ\¢uı©¯µ ©ª∫ P¯Õz uı[Q≤“Õı∫. Gvõ¿ S∏ £P¡ıfl G ¢ u∏Œ≤“Õı∫. A¢u ©sh£Æ S∏©sh£Æ Gfl˜” A¯«UP®£kQ”x. ©ÿ” ˜Pı“PŒfl ˜Pı∞¿P–Æ §µıPıµzv¿ A¯©¢x“Õ⁄. ˜Pı¶µzvfl ¡»˜Ø E“˜Õ ~¯«¢uƒhfl, "˜Pı“ w∫zu ¬|ıØP∫' Pım] u∏¡ı∫. A¡¯µ ≤Æ ¬\ıªım] Eh›¯” ¬_¡|ıu¯µ≤Æ ¡» £h ˜¡skÆ. ˆ\fl” ¡»˜Ø v∏Ƨ ¡¢x, ˜Pı“ w∫zu ¬|ıØPõhÆ |Æ S¯”P¯ÕU T‘ A¡ÿ¯” }UP® §µı∫zu¯⁄ ˆ\¥Ø ˜¡skÆ. Jfl£xﯔ ¡ªÆ ¡¢x ¬ ¢x ¡n[Q ¬¯hˆ£÷u¿ ﯔØı⁄ ¡»£ıhıSÆ. ˜Pı⁄ı∫U : ¶¡˜⁄Ï¡µzvº∏¢x 65 Q.´. ˆuı¯ª¬¿ E“Õx ˜Pı⁄ı∫U. CU˜Pı∞¿ |µ]Æ©fl Gfl” P[PSª ©fl⁄⁄ı¿ 13&Æ °ÿ ”ısi¿ Pmh®£mhx. CU˜Pı∞¿ ©Pı£º¶µÆ ˜£ı¿ J∏ P¯ªUPım]U Th©ıP˜¡ E“Õx. ˜Pı∞æUS ïfl⁄ı¿, "|ım©¢v∫' G⁄®£kÆ |h⁄ ©sh£Æ Jfl÷ E“Õx. _ÿ÷ªız x¯” Bsk˜uı÷Æ i\Æ£∫ ïu¿ ¡ıµzv¿ C¢u ©sh£zv¿ |ımiØz v∏¬«ı¯¡ |hzxQ”x. ]ÿ£[P“ {¯”¢u |ıflS ysP“ C¢u ©sh£zvÿS A«S ˜\∫UQfl”⁄. ˜Pı∞ºfl P∏¡¯”≤Æ, §” ïUQØ® £SvP–Æ ]¯u¢x“Õ⁄. 105 BskP–US ïfl ¡[PıÕzv¿ x¯n {¯ª B–|µıP C∏¢u ˜·.H.˜£ı∫mºØfl

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

40

©ı∫zuısm

ˆ©ı˜uµı

Gfl£¡õfl P¡⁄z¯u D∫zux CU˜Pı∞¿. Ax ˜©æÆ ]¯uƒ”ı©¿ PıUSÆ ˜|ıUPzx hfl |ıflS ¶”zvæ“Õ ~¯«¡ı∞¿P–Æ âh®£mk¬mh⁄. B–|∫ Ax S‘zu P¿ˆ¡mk Jfl¯”≤Æ ˆ\xUQ ¯¡zx“Õı∫. Q«US ˜|ıUQ A¯©¢x“Õ ˜Pı⁄ı∫U ˜Pı∞¿, ©ıˆ£∏Æ ˜uõfl ¡i¬¿ A¯©¢x“ Õx. J∆ˆ¡ı∏ £UPzvæÆ 12 \UPµ[P“ E“Õ ˜u¯µ H Sv¯µP“ C zxa ˆ\¿¡uıP ˜Pı⁄ı∫U `õØfl ˜Pı∞¿ ¬Õ[SQ”x. `õؤfl E∏¡[P“ ©mkÆ P∏®¶ {”U PÿPÕı¿ B⁄¯¡. ©ÿ” ]ÿ£[P“ A¯⁄zxÆ ˜ufl¡snU PÿPŒ¿ ˆ\xUP®£mh¯¡. u¤zu¤U PÿP¯Õ® ˆ£ı∏zv C¯nzv∏U SÆ ˜|∫zv |Ư© ¬ØUPa ˆ\¥Q”x. E˜ªıPÆ, ©µÆ ˜£ıfl”¡ÿ‘¿ ˆ\xUP®£kÆ ]ÿ£[PŒfl ~qUP©ı⁄ ˜¡¯ª®£ıkP“ Pÿ ]ÿ£[PŒæÆ Pın®£k¡x ¬Ø®¶USõØx. CU˜Pı∞æ“Õ ïµmkU Sv¯µ¯Ø AhUSÆ √µ¤fl ]ÿ£Æ, Jõ\ı ©ı{ªzvfl Aµ_a ]fl⁄ ©ıP ¬Õ[SQ”x Gfl£xÆ S‘®§hzuUPx. `õØ›US EP¢u G∏UPgˆ\iP“ ˜Pı∞ æUS A∏Q¿ {¯”Ø ¡Õ∫Qfl”⁄. C[S `õØfl ¡»£k ˆu¥¡©ıPz uõ\⁄Æ AŒUPı ¬mhıæÆ, A¡µx v∏U˜Pı∞¿ EªP®

·⁄¡õ & ¯u &2010


§”∏US |fl¯© ˆ\¥¡x ¶soØÆ. w¯© ˆ\¥¡x £ı¡Æ.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

41

Gx £Ø⁄ÿ” ©ıØı·ıª˜©ı Aufl {«¿Th E[P“ ´x£h ˜¡shıÆ.E[P“ Pı¿Pm¯h ¬µ¿Th Aufl ´x £vØ ˜¡shıÆ.

£ıµÆ£õØa ]fl⁄©ıP ≤ˆ⁄ϘPı¡ı¿ A‘¬UP®£mk“Õ¯u Gso |ıÆ ©Q«ªıÆ. âªÏuı⁄Æ (£ıQÏuıfl) : Cx Q∏Ën¤fl ©Pfl \ıÆ£ ⁄ı¿, ufl ˆuı ˜|ı¯Ø }UQØuÿPıP `õØ›US A∫®§UP® £mh ˜Pı∞¿ G⁄®£kQ”x. ïÿPıªzv¿ \¢vµ£ıPı G⁄®£mh ˆ\⁄ı® Gfl” Bÿ‘fl P¯µ∞¿ E“Õ â¿uıfl (âªÏuı⁄Æ) Gfl” F˜µ \ıÆ£⁄ı¿ {∫©ıoUP®£mh \ıÆ£¶µÆ Gfl÷ B¥¡ıÕ∫P“ P∏xQfl”⁄∫. âªÏuı⁄zv¿ C∏¢u `õØ £P¡ı¤fl v∏U˜Pı∞º¿, ïÿPıªzv¿ u[P® £i©Æ Jfl÷ ¯¡UP®£mk, ¡»£ıkP“ |hzu®£mhuıP ^⁄ ØızüP∫ ≤¡ı[ _¡ı[ S‘®§mk“Õı∫. CU˜Pı∞¿ 300 Ai EØµÆ C∏¢ux. `õØU Phƒ“ ©¤u E∏¬¿ u©x ˆuı¯h∞¿ ¯P ¯¡zx A©∫¢u {¯ª∞¿ Pım] ØŒzuı∫. A¡µx ]¯ª JŒ √_Æ u[P ©Shzxhfl TiØ u[Pa ]¯ª; ©ıoUPU PÿPÕıªı⁄ PsP“ ˆPıshx. â¿uıfl |P¯µ˜Ø "u[P |PµÆ' Gfl÷ ¡∫oUQ”ı∫ ≤¡ıfl _¡ı[. AˆªU\ısh∫ ©ÿ÷Æ ˆ©ıPªıØ £¯hˆØk®§⁄ı¿ CU˜Pı∞¿ ï ¡xÆ ]vª©¯h¢ux. ©ÿˆ”ı∏ ïUQØ ChÆ ˜Pı⁄ı∫U "`µ‰ Ssm' G⁄®£kÆ `õØU SÕ©ıSÆ. 132 Ai APªÆ 10 Ai B«ïï“Õ CUSÕÆ |Pµzvº∏¢x 5 ¯©¿ ˆuı¯ª¬¿ E“Õx. ˇ|µ]Æ©∫, ÓµsØ P]¶¯¡ ¡¯uzu §fl u©x uıPÆ uoØ CUSÕzx }¯µ® £∏Q⁄ı∫; Cv¿ }µık£¡õfl £ı¡[P“ }[SÆ Gfl£x IwPÆ. ˆ©ı˜uµı : S·µız ©ı{ªzv¿ AP©uı£ız |Pµzvº∏¢x _©ı∫ °÷ Q.´. ˆuı¯ª¬¿ E“Õx ˆ©ı˜uµı. C[S“Õ `õØfl v∏U˜Pı∞¿ ™PƒÆ ]vªÆ A¯h¢u {¯ª∞¿ E“Õx. ˜Èıª[Q ¡Æ\zv⁄∫ 1000 BskP–US ïfl⁄ı¿ CU ˜Pı∞¯ªU Pmi∞∏UP ˜¡skÆ Gfl÷ B¥¡ıÕ∫P“ P∏xQfl”⁄∫. `õؤfl £i©Æ ˜Pı∞ºº∏¢x APÿ”®£mk¬mhx. v∏U˜Pı∞¿ Q«US ˜|ıUQØ ¡ı∞æhfl A¯©¢v∏®£uı¿ P∏¡¯”∞º∏¢u `õؤfl £i©zvfl ´x `õØ JŒ ¬ Æ ¡¯P∞¿ ˜Pı∞¿ A¯©¢x“Õx. v∏U˜Pı∞ºfl ïfl "`õØ SshÆ' Gfl” A«Pı⁄ v∏USÕÆ A¯©¢x“Õx. ©ı∫zuısm : PıË´µzv¿ ©ı∫zuısm Gfl” Chzv¿ Q.§. 9&Æ °ÿ”ısi¿ Pmh®£mh J∏ `õØU˜Pı∞¿ C∏¢u uıPƒÆ T÷Qfl”⁄∫. C®£i ˆ\ÕµÆ Gfl” Âs©u ﯔ∞¿ £ª Ch[PŒæÆ ¡n[Q® ˜£ıÿ”®£kÆ `õØ⁄ı¯µ |ıïÆ ¡n[Q® ˜£ıÿ÷˜¡ıÆ! ❖

·⁄¡õ & ¯u &2010


ˇµı©Q∏Ën ©hÆ & ™Â¤fl ªm]Ø[P¯Õ |ık ï ¡xÆ °ÿ÷UPnUPı⁄ u¤®£mh A¯©® ¶P“ CØfl”Õƒ §fl£ÿ‘ C¯” ©ÿ÷Æ \âP® £oP ŒæÆ u[P¯Õ Dk£kzv ¡∏Qfl”⁄. Czu¯PØ u¤Øı∫ A¯©®¶P¯Õ, u¯ª¯©ØP ©ı⁄ ˜£ø∫ µı©Q∏Ën ©hÆ & ™Â›hfl ˆuıh∫¶ ˆPı“Õa ˆ\¥≤Æ ¡¯P∞¿ ©hzvfl A”[Pı¡ª∫ S  ¡»Pımh ¬¯«¢ux. CuÿPıP 1982 ïu¿ µı©Q∏Ën & ¬˜¡Pı⁄¢u £ı £ı¡ §µ\ı∫ £õÂz (Bfl™Pa ]¢u¯⁄P¯Õ® §µa \ıµÆ ˆ\¥≤Æ A¯©®¶) ˜£ø∫ ©hzv¿ ˆ\Ø¿£mk ¡∏Q”x. CuÿˆP⁄ A”[Pı¡ª∫PÕı¿ 10 AÆ\ ˆ|‘ﯔP“ ¡SUP®£mk“Õ⁄. u™Ã|ık µı©Q∏Ën&¬˜¡Pı⁄¢u £ı £ı¡ §µ\ı∫ £õÂz x¡UP ¬«ı 7.11.09&¿ |¯hˆ£ÿ”x. £õÂz vfl u¯ª¡µıP _¡ı™ ˆPÕu©ı⁄¢u∫ ˆ£ı÷®˜£ÿ ”ı∫. x¯nz u¯ª¡∫PÕıP _¡ı™ P©ªız©ı⁄¢u∫, _¡ı™ Bz©P⁄ı⁄¢u∫ BQ˜Øı∫ {Ø™UP®£mh⁄∫.

u™Ã|ık £ı¡ §µa\ı∫ £õÂzvfl J∏[Q¯n® £ıÕµıP v∏.GÏ. £ıskµ[Pfl, (u¯ª¡∫, ˇµı© Q∏Ën iµÏm, ˆ\[PÆ), ©ÿ÷Æ C¯n J∏[Q¯n®£ıÕ∫PÕıP v∏.].£«¤˜¡¿, (ˆ\ت∫, ˇµı©Q∏Ën G·˙˜PÂ⁄¿ ˆ\ı¯\mi, ¬ ®¶µÆ), v∏ H.£ıª_¢uµÆ (u¯ª¡∫, ˇµı© Q∏Ën iµÏm, v∏®ß∫) BQ˜Øı∫ {Ø™UP®£mh⁄∫. _¡ı™ ˆPÕu©ı⁄¢u∫ u©x u¯ª¯© E¯µ∞¿, "v∏â¡õfl E£˜u\[P“ ™S¢u ˆu¥¬P Bÿ”æÆ ©Pzuı⁄ ¡¿ª¯©≤Æ £¯hzu¯¡. A¡∫PŒfl ]¢u¯⁄P¯Õz u™«PÆ ï ¡xÆ ˆPısk ˆ\¿¡x |Æïfl E“Õ ™P® ˆ£õØ £oØıSÆ.

"C¡ÿ¯” µı©Q∏Ën ©hÆ&™Âfl ©mk˜© ˆ\¥Ø ïiØıx. ˜\¯¡, A∫®£n ©⁄®£ıfl¯©≤“Õ £Uu∫P–Æ, x”¬Ø∫P –Æ ˜\∫¢x ˆ\Ø¿£kÆ A¯©®£ıP £ı £ı¡ §µ\ı∫ £õÂz ¬Õ[SQ”x' Gfl”ı∫. C¢u £õÂzv¿ ïu¿ Pmh©ıP C¯n¢ x“Õ 12 \[P[PŒfl ˆ\Ø¿£ımi¯⁄≤Æ {∫¡ıQP¯Õ≤Æ _¡ı™ A§µı©ı⁄¢u∫ A‘ïPÆ ˆ\¥x ¯¡zuı∫. ˜£ø∫ ˇµı©Q∏Ën ©hÆ & ™Âfl £ı £ı¡ §µ\ı∫ £õÂz \ı∫§¿ ˇ©z _¡ı™ µS|ıuı⁄¢u∫ u©x x¡UP E¯µ∞¿... "v∏â¡õfl Bfl™P ¡ıÃU¯P ©ÿ÷Æ E£˜u\[P¯Õ ©UPŒ¯h˜Ø §µa\ıµÆ ˆ\¥≤Æ ˆ£ı÷®¶Æ Ph¯©≤Æ Ca\[Pz v¿ C¯n¢u¡∫P–US Esk. C¢u A¯©®¶P“ ©¤u∫PŒhz v¿ C∏USÆ ˆu¥¬Pz¯u ˆ¡ŒU ˆPısk ¡µ® £ık£h ˜¡skÆ. §” ©ı{ª[P¯Õ® ˜£ıfl˜” u™Ã|ımiæÆ |flS |¯hˆ£” ˜¡skÆ' Gfl”ı∫. _¡ı™ P©ªız©ı⁄¢u∫: " "˜u\ |ª›US 1500 BskP–USz ˜u¯¡Øı⁄ P∏zxP¯Õ ¡«[Q∞∏UQ ˜”fl' G⁄ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ T‘⁄ı∫. µı©Q∏Ën CØUPÆ §µÆ©ısh©ıP ¡Õµ ˜¡siØ K∫ Bª©µÆ Gfl”ı¿, Aufl ]÷ˆ\i C®˜£ıxuıfl ï¯Õ¬mi∏UQ”x. "A¯⁄¡∏Æ Bfl™P £ªÆ ˆPısh¡∫ PÕıP ¬Õ[S¡xhfl, |Æ J∆ˆ¡ı∏¡∏U SÆ C¯”¡¤fl £o JxUP®£mi∏U Q”x Gfl£¯u® ¶õ¢xˆPısk ©hzvfl G¿ªı AÆ\[P¯Õ≤Æ £õÂzvfl A¯©®¶

¡ı∏[P“ ©¤uµıS[P“. §fl⁄ı¿ £ı∫UPıw∫P“. ïfl˜⁄ıUQa ˆ\¿æ[P“.

£ıskµ[Pfl

¶zuP® §õØ∫ A®x¿ CÏ©ı∞¿ Gfl” £ıµ^P ©fl⁄∫ J∏ ¶zuP® §õØ∫. C¡µx °¿ {¯ªØzv¿ 1,17,000 °¿P“ C∏¢u⁄. ˜£ı∏USa ˆ\¿æƘ£ıxÆTh _©ı∫ 400 JmhP[PŒ¿ £ª °¿P¯Õ Gkzxa ˆ\¿¡ıµıÆ. ©fl⁄∫ ˜PmSÆ °¯ª Gkzxz u∏¡uÿPıP °ªP AvPıõP¯Õ≤Æ ufl›hfl A¯«zxa ˆ\¿¡ıµıÆ. &i. ߣvµı∆

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

43

·⁄¡õ & ¯u &2010


Es¯© G®˜£ıxÆ {¯ªzv∏USÆ. Es¯© A¿ªıu¯u G¡∏Æ £ıxPıUP ïiØıx.

PıªÆuıfl ¡ıÃ. Pıªz¯u √ni®£x Gfl£x ¡ıÃU¯P¯Ø √ni®£˜u. ¡ıÃU¯P Gfl£x ¡ıáuÿSz uı˜⁄ u¬µ, P¡¯ª®£k¡ uÿP¿ª. |mh |k¬¿ ïizxU ˆPı“¡uÿPıPƒÆ A¿ª. ïi¢u ¡¯µ∞¿ A¯©vØıP ¡ıÃU¯P¯Ø ¡ı« ˜¡skÆ. A⁄ı¡]Ø©ıPU P¡¯ª® £mk, ˜£ıµıiU ˆPısi ∏¢uı¿, ˆPk¡x ©⁄ A¯©vuıfl. vmh™mh ¡ıì¿ Cfl⁄¿ C∏UPıx. J∏˜¡¯Õ C∏¢uıæÆ, J∆˜¡ı∫ Cfl⁄æÆ |Ư© C¯”¡¤fl A∏ Q¿ A¯«zxa ˆ\¿æÆ. }[P“ ˜Pı¬æUSa

ˆ\¿ª ¬∏ƶQ’∫P“. A[S“Õ ˜u[Pı¥, ß P¯hUPıµõhÆ, ""]‘x ˜|µÆ Gfl ˆ\∏®¯£® £ı∫zxU ˆPı“–[P“'' Gfl÷ ˜PmkU ˆPı“Q’∫P“. A¡∫P–US ¬∏®£™¿ªı¬m hıæÆTh ©÷UP©ımhı∫P“. B⁄ı¿ K∫ C”¢u Eh¯ª yUQa ˆ\¿£¡∫ P“, ""©Øı⁄Æ ˆ¡S ˆuı¯ª¬¿ E“Õx. \¡Æ ™P P⁄©ıP E“Õx. ˜uı“P“ ¡ºUQfl”⁄. ]‘x ˜|µÆ E[P“ √mk ¡ı\º¿ \¡z¯u C”UQ ¯¡UQ˜”ıÆ'' Gfl”ı¿ Øıµı¡x J®¶U ˆPı“¡ı∫PÕı? Øı∏Æ J®¶U ˆPı“Õ©ımhı∫P“. A®£iˆØfl”ı¿, âa_ {fl÷ ˜£ı⁄ Eh¿, ˆ\∏®¯£¬h ™P ©mh©ı⁄ˆufl÷ ˆuõQ”x. Au⁄ı¿ Ehº¿ âa_ KiU ˆPısi∏USÆ ˜£ı˜u, |¿ª¡ÿ¯” |ıÆ ˆ\¥x ïizx¬h ˜¡skÆ. E∞∫ C∏¢uı¿ ]¡Æ. C¿ªı¬mhı¿ \¡Æ Gfl£x Cu⁄ı¿uıfl. & £ıÏPµ £¢xæ ˆuæ[Qº∏¢x u™«ıUPÆ : µı‚ µS|ıufl

Esnıx ¯¡USÆ ˆ£∏ƈ£ı∏“ ¯¡®§fl⁄ı {snı® £¯P¡∫ ¶n∫a] |¤∞fl⁄ı Pso¿ J∏¡fl ¡⁄®£fl⁄ı B[Qfl⁄ı Gsoªıfl ˆ\¥≤[ PnUS. (Cfl⁄ı |ıÿ£x; £ıh¿ Gs: 16) Esnı©¿ ˜\∫zx ¯¡USÆ ˆ£∏gˆ\¿¡Æ xfl£Æ; ˆ£ı∏¢uı® £¯P¡µx ˜\∫U¯P ™PƒÆ xfl£Æ; £ı∫¯¡Øÿ” J∏¡›US A«S xfl£Æ; A∆¡ı˜” £iUPıu¡fl ˆ\¥≤Æ PıõØÆ xfl£Æ. &ˆ|. Cµı©fl

PŒæÆ ˆPısk ¡¢x ˆ\Ø¿£kzu ïØÿ]UP ˜¡skÆ. "C¢u CØUPzvfl âªÆ Gv∫Pıªzv¿ Eª PÆ ˆ£” ˜¡siØ |fl¯©P“ Gzu¯⁄˜Øı! Czu¯PØ |¿ª PıõØ[P“ |¯hˆ£” |ıÆ AÏv¡ıµ©ıP C∏®˜£ıÆ' Gfl”ı∫. 08.11.09 &CµshıÆ |ı“ {PÃa] Afl÷ µı©Q∏Ën ©hÆ&™Â¤fl ˆ£ıxa ˆ\ت∫ _¡ı™ §µ£ı⁄¢u‚ ©Pµı‰, x¯na ˆ\تµı⁄ _¡ı™ _Óuı⁄¢u‚ ©Pµı‰ BQ ˜Øıµx ˆ\ıÿˆ£ı»ƒPŒfl √i˜Øı ˆuıS®¶ ChÆ ˆ£ÿ”⁄. _¡ı™ §µ£ı⁄¢uõfl P∏zxPŒ¿ ]ª... "µı©Q∏Ën&¬˜¡Pı⁄¢u £ı £ı¡ §µa\ı∫ £õÂz Gfl£x K∫ AQª C¢vØ A¯©®¶. Cufl âªÆ ©UP¯Õ µı©Q∏Ën CØUPzvÿS ˆ|∏UP©ıPU ˆPısk ¡µ ïØÿ]UP ˜¡skÆ. "ˇµı©Q∏Ën∫ A¡∏U˜P EõØ ï¯”∞¿ £ª ¡»P“ âªÆ u©x £oP¯Õa ˆ\¥x ¡∏Q”ı∫. ˇµı©Q∏Ën ©hÆ&™Âfl Gfl”

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

44

˜\⁄¿ ¡»ØıP \¢{Øı]P“ âªÆ ]ª £o P¯Õ≤Æ, £ı £ı¡ §µa\ı∫ £õÂz Gfl” Cflˆ⁄ı∏ ˜\⁄¿ âªÆ, £Uu∫P¯ÕU ˆPısk £ª £o P¯Õ EªP |fl¯©UPıPa ˆ\¥x ¡∏Q”ı∫'. _¡ı™ _Óuı⁄¢u‚ ©Pµı‰ ©Pµı‰: "ˇµı©Q∏Ën∫ & ¬˜¡Pı⁄¢u∫ Gfl” A∏m ˆPıi∞fl RÃ, £Uu∫P¯ÕU ˆPısk ¡∏¡uÿS EõØ £oP¯Õ≤Æ ïØÿ]UP ˜¡skÆ. "ˇµı©Q∏Ën∫ ufl x”¬a ^h∫P–USa ]ª £oP¯Õ JxUQØx˜£ı¿, £Uu∫P–USÆ ]ª £oP¯Õ J®£¯hzv∏UQ”ı∫' Gfl”ı∫. §ÿ£P¿, E–¢y∫˜£m¯h B]µ©zvfl \ı∫§¿ vØıPµı·∫ £ÿ‘≤Æ B]µ© ˜\¯¡ £ÿ‘Ø £hUPım]≤Æ ChÆ ˆ£ÿ”⁄. £ıskµ[Pfl u©x |fl‘≤¯µ∞¿, "Cx¡¯µ ∞¿ u™Ã|ımi¿ ˇµı©Q∏Ën∫ ˆ£Øµı¿ £ª \[P[P“ ¡ı\¯⁄ ©ª∫P“ ˜£ıª C∏¢x ¡¢u⁄. A¯¡ Cfl÷ £õÂz Gfl” °ªı¿ ˜Pı∫UP®£mk ©ı¯ªØıQ ©nÆ √_Q”x' Gfl÷ S‘®§mhı∫. ❆

·⁄¡õ & ¯u &2010


ïÿ‘æÆ J UP ¡»∞¿ {¿. ¯uõØ©ıP C∏. CuØÆ £õßµnz y¥¯©≤hfl vP«mkÆ.

|˜µfl T®§kQ”ıfl Gfl÷ ˆ\ı¿! _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ ˜©¯ª |ım iº∏¢x v∏Ƨ ¡¢x £ªµıÆ £ı¶ ¬fl √miº∏¢uı∫. Afl÷ _¡ı™‚USz vjˆµfl÷ £ıkÆ B∫¡Æ Hÿ£mhx. Qµs Gfl” £Uuõfl √miº∏¢x uƶµı¯¡ Gkzx ¡µa ˆ\¥uı∫. G¤›Æ "£U¡ı‰' (u£ªı¯¡® ˜£ıfl”x) ¡ızvØz¯u _¡ı™‚≤hfl Øı∫ ¡ı]®£x? \ÿ÷ ]¢vzu _¡ı™‚ QµohÆ, ""P[¯PU P¯µUS A∏Qæ“Õ \∫UPı∫£ıi \¢v¿ ·P¢ |ız {¡ıÏ Gfl” √mi¿ µıvPı ˜©ıÌ¢z Gfl£¡∫ C∏®£ı∫. A¡∫ um]˜nÏ¡µzv¿ S∏˜u¡∏US ïfl¶ Gfl›hfl ¡ı]zu¡∫. ""A¡õhÆ, "|˜µfl E[P¯Õ A¯«UQ”ı∫ Gfl÷ ˆ\ı¿. _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ Gflˆ”¿ ªıÆ T”ı˜u. Eh˜⁄ ¡∏¡ı∫'' Gfl”ı∫. ˆ\¥vØ‘¢u ïvØ¡∫ µıvPı ˜©ıÌ¢z ™S¢u ©QÃa]≤hfl ""K, |˜µfl \ı™ T®§m hıµı? C˜uı ¡∏Q˜”fl'' Gfl÷ Eÿ\ıPzx hfl x“Œ Ki ¡¢uı∫. _¡ı™‚ A¡¯µU Pmiدnzuı∫. §fl Cµƒ ï ¡xÆ A¡∫PŒfl £ıh¿ ˆuıh∫¢ux. & \ıµuPu®µını BuıµÆ: Qµs \¢vµ uzuı¬fl _¡ı™‚ ´uı⁄ {¯⁄ƒP“, Ez˜£ıufl, ·⁄¡õ, 1998)

E“Õx Gfl£uı¿ √nıUPªı©ı? Afl÷ AªPı£ızv¿ ˜|∏¬fl √miÿS Pı¢v‚ ˆ\fl‘∏¢uı∫. En¡∏¢vØ §fl J∏ ]÷ £ızvµzvæ“Õ }¯µU ˆPısk ¯P P ¬⁄ı∫. ˜|∏‚ ˜¡iU¯PØıP, ""£ı¶‚! C[S ¡ÿ”ıu võ˜¡o KiU ˆPısi∏UQ”x. A®£i∞∏UP }õ¿ C∆¡Õƒ ]UP⁄Æ ˜u¯¡Øı?'' Gfl”ı∫. Eh˜⁄ Pı¢v‚, ""AvP©ıP E“Õx Gfl£ uı¿ G¯u≤Æ √nıUP G⁄US Gfl⁄ Eõ¯©? A®£ia ˆ\¥uı¿ |ıfl v∏h⁄ıQ¬k˜¡fl'' Gfl”ı∫.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

C¢uz u¯ª®§¿ Gfl⁄ ]”®¶? C¢u Bµı¥a]¯Øa ˆ\¥u Bz©T∫ µ©n¥Øı K∫ Ba\õØ©ı⁄¡∫. EªP ©Pı ]¢u¯⁄ØıÕµı⁄ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢ u¯µ® £ÿ‘ Bâx Pÿ÷ Bµı¥a] °¿ G u A¡∏US Ez˜¡PÆ AŒzux Gx? µ©n¥Øı¬fl SkÆ£® §fl⁄o¯Ø® £ı∫z uı¿ E[P“ ¬Ø®¶ £ª ©h[PıSÆ. µ©n¥Øı B¢vµı¬¿ J∏ SUQµı©zv¿ §”¢u ¡∫. A¡µx uızuı J∏ x®¶µƒz ˆuı»ªıŒ. SkÆ£zvfl Hï© £ÿ‘U T” Cx˜¡ ˜£ıxÆ. 1985&C¿ µ©n¥Øı ˆ\fl¯⁄, ˇµı©Q∏Ën ©hzvfl "ˆ\U≥õmi'ØıPa ˜\∫¢uı∫. ˜uımhU PıµµıP ©ª∫¢uı∫. §fl E¯«®£ı¿ £i®£iØıP ©hzvfl \¯©ØÿThÆ, ©∏¢uPÆ, ˆuæ[S ©ÿ ÷Æ B[Qª® £zvõ¯P BQØ¡ÿ‘¿ £o¶õ¢uı∫. ˆuæ[S, B[QªÆ, u™Ã ©ÿ÷Æ \ÆÏQ∏u ˆ©ı»PŒ¿ ¯h® ˆ\¥ØƒÆ Pÿ÷U ˆPıshı∫. §fl ©hzx® £v®£Pzv¿ PƘ£ı][, ˜ª&Aƒm B∫iÏm Gfl÷ EØ∫¢uı∫. C∆¡ı÷ ˇµı©Q∏Ën ©hzxhfl 25 Bsk PÕıPz ˆuıh∫¶ ˆPısi∏¢u A¡∫ _¡ı™‚ ∞fl ]¢u¯⁄P¯Õa _¡ı]z˜u ¡Õ∫¢uı∫. Ax µ©n¥Øı¬fl En∫a]PŒ¿ F‘ _¡ı™‚¯Ø® £ÿ‘ ˜©fl˜©æÆ A‘¢x BµıØ ¡» ¡Szux. £ªfl? Humanism of Swami Vivekananda & "_¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢uõfl ©¤u ˜|ØÆ' Gfl” u¯ª®§¿ A¡∫ \©∫®§zu 46

·⁄¡õ & ¯u &2010


Bµı¥a]U Pmk¯µuıfl. GÆ.H. £i®§¿ G¢u® £ıhzv¿ AvP ©v®ˆ£s ˆ£÷Q”ı˜µı, Av¿uıfl J∏¡∫ §Ga.i. ˆ\¥Ø ˜¡skÆ Gfl£x £¿P¯ªU P«P ¬v. µ©n¥Øı ˆuæ[S CªUQØzv¿ AvP ©v®ˆ£s ˆ£ÿ‘∏¢uı∫. "ï¯⁄¡∫ £mhzvÿS ïØfl”ı¿ Ax ¬˜¡Pı⁄¢u∫ Gfl” 嵐∫ ´uı⁄ Bµı¥a] uıfl' Gfl£v¿ vh©ıP C∏¢uı∫ µ©n¥Øı. Aufl£i A¡µx Bµı¥a]US ˆ\fl¯⁄ £¿P¯ªU P«PÆ hıUh∫ £mhÆ ¡«[Q≤“Õx. ï¯⁄¡∫ £mhÆ ¡«[P®£kïfl u©x ¡ı¥ˆ©ı»z ˜u∫¬fl˜£ıx A¡∫ Gfl” ¡ıUQØzvfl âªÆ A¯u EnµªıÆ. ˆ¡Œ∞mh P∏zxPŒfl \ıµÆ Cx: "H˜uı J∏ |¿ª ªm]Øz¯uz ˜u∫¢ˆukzx, ©¤u C⁄zvfl ˜uıÿ”Æ, £õnı©z¯u® AuÿPıP˜¡ ¡ıâx AuÿPıP˜¡ £ık£k. £ÿ‘, £«[Pıª¢ˆuım˜h £ª¬ua ]¢u¯⁄P“ ˜u¯¡ˆØ¤¿ ªm]ØzvÿPıP˜¡ E∞¯µ≤Æ E“Õ⁄. \⁄ıu⁄ u∫©zvfl APª, B«[P¯Õ x”UP ˜¡skÆ' Gfl£x _¡ı™‚∞fl ¡ıUS. ≤Æ, Av¿ T”®£kÆ \zvØz¯u≤Æ, \âP C®£i®£mh EØ∫¢u ˆPı“¯PPŒfl£i A¯©®¯£≤Æ \õ¡µ B¥¢x Aufl£i ©¤u ¡ıâuuı¿uıfl A¡∫ S÷QØ PıªzvÿS“Õı C⁄z¯u |hzu® £ª \ıfl˜”ı∫P“ ïØfl÷ P˜¡ ™P EØ∫¢u ]Pµ[P¯Õz ˆuıh ïi¢ux. ¡¢v∏UQfl”⁄∫. ß™∞¿ ©¤ufl ˜uıfl‘ ˜¡÷£mh Pªıa _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ A¡∫P–“ ïUQØ©ı \ıµ[P“ ˆuıh[Q, £õn™zux ïu¿ Cfl÷ ⁄¡∫. ¬˜¡PÆ, B⁄¢uÆ Gfl” Cµsk ˆ\ıÿP Œfl ˜\∫U¯P˜Ø _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢uõfl ¡¯µ E“Õ ¡Õ∫a]¯Ø Bµı¥¢x £ı∏[P“. Ï¡π£, Ï¡£ı¡[P“ BSÆ. Av¿ vØı⁄zvfl ˆ£ı∏ÕıPz uı¥|ım¯hz "G ¢v∏, ¬»zv∏, CªU¯P GmkÆ ¡¯µ ˜u∫¢ˆukzu¡∫ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ J∏¡˜µ. KØı˜u' Gfl” ˜¡uı¢u ¡ı∫z¯uPÕı¿, R¯« £«[Pıª õÊPŒfl £µÆ£¯µØı¿ T∫¯© ˜©¯ª|ımk ©UP¯Õ ¬»®¶”a ˆ\¥uı∫ A¡∫ Øı⁄ A‘ƒ, vØıPÆ, ˜\¯¡, ¶¤uÆ, Afl¶ Gfl£x EªP‘¢u Es¯©. Gfl›Æ C¢u I¢x Sn[P˜Õ |Æ |ımifl Bu∫\ \⁄ıu⁄, ¯¡wP Pªı\ıµz¯u {¯ª|ımk Sn[P“ Gfl÷ _¡ı™‚ GkzxU T‘≤“Õı∫. ¡væÆ, A¯u® ˜£ıv®£væÆ Au⁄ı¿ EªP C¡ÿ‘fl §fl⁄o∞¿ J∆ˆ¡ı∏¡∏Æ ufl ©UP“ A¯⁄¡¯µ≤Æ ˜©Æ£kzx¡væÆ ¯⁄zuı˜⁄ ^∫v∏zvUˆPı“Õ ˜¡skˆ©⁄ _¡ı™‚ Pk¯©ØıP E¯«zuı∫. A¡∫ A¯«®¶ ¬kzuı∫. £ºa \UPµ¡∫zv ¡«[QØ âfl”i ©s u¤©¤u ^∫v∏zuÆ Gfl£ufl âªÆ }v, nı¿ ⃪¯P≤Æ AÕ¢u ¡ı©⁄∫ ˜£ıª, u∫©Æ, Bfl™PÆ C¡ÿ‘fl ]”®¶P–hfl \ïuı _¡ı™‚ "Aˆ©õUPa \˜PıuõP˜Õ, \˜Pıuµ∫ ØÆ JŒ∏Ƙ£ıxuıfl EªPÆ G¿ªız x¯”PŒ P˜Õ!' Gfl” âfl˜” ˆ\ıÿPÕı¿ EªQ¿ £ıµuz æÆ \©©ıP ïfl˜⁄ÿ”Æ A¯hØ ïi≤Æ. vfl ¶P¯« EØ∫zv⁄ı∫. C¢u ¡»∞¿ £õßµn©ı⁄ ©¤u∫P¯Õ E∏ _¡ı™‚ ﮣzˆuıfl£u¯µ BskP˜Õ ¡ıâuı∫. C¢uU S÷QØ PıªzvÿS“ A¡∫ ¡ıUSÆ Efl⁄u©ı⁄ ﯔP“ ¬˜¡Pı⁄¢uõfl G®£i C∆¡Õƒ ˆ£õØ ¶P»fl ˜¡uı¢u ¡ıUSPŒ¿ A£õ™u©ıP £ºa \UPµ¡∫zv ¡«[QØ Ea]US ˆ\fl”ı∫ Gfl” ¬Ø®¶ E“Õ⁄. âfl”i ©snı¿ ⃪ £ª∏USÆ Esk. C®£i®£mh EØ∫¢u P∏zxP– ¯P≤Æ AÕ¢u ¡ı©⁄∫ C¢ua \¢˜uPz¯uz w∫USÆ ¬u ˜£ıª, _¡ı™‚ "Aˆ©õUPa hfl "_¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢uõfl ©¤u ©ıP, "ïT∫zuÆ ‰¡ºuÆ, Ϙµ˜Øı ˜|ØÆ' Gfl” A∏¯©Øı⁄ Bµı¥a \˜PıuõP˜Õ, \˜Pıuµ∫ | x y©ı∞uÆ ]µÆ & BskU ]¯Ø ˆ\¥x“Õ µ©n¥Øı ˜©æÆ £ª PnUPıP Ah∫¢u ¶¯P¯ØU PUS P˜Õ!' Gfl” âfl˜” ˆ\ıÿ Bµı¥a]P¯Õ _¡ı™‚∞fl ]¢u¯⁄ ¡¯u¬h, J∏ Òn PıªÆ JŒ©Ø PÕı¿ EªQ¿ £ıµuzvfl P“ ´x ˆ\¥Ø ˜¡skˆ©fl÷ ˇµı© ¶P¯« EØ∫zv⁄ı∫. ©ı⁄ AU¤ØıP ˜©ˆª ¡x ˜©¿' Q∏Ën ¬·ØÆ ¡ıÃzxQ”x. *

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

47

·⁄¡õ & ¯u &2010

C¤ J∆ˆ¡ı∏ ©uzvfl ˆPıi∞æÆ Eu¬ ˆ\¥. \s¯h∞hı˜u, Jfl÷£kzx A»UPı˜u Gfl÷ G u®£kÆ.

ˇ©z _¡ı™ ˆPÕu©ı⁄¢u∏hfl µ©n¥Øı


J∏ PnïÆ C¯”¡¤hÆ |ƧU¯P¯Ø C«UPı˜u. } JŒ¯ØU Pıs£ı¥.

J˜µ ¡» Afl¶Æ A›uı£ï˜©; J˜µ ¡»£ık Afl˜£.

J∏ ][Pzxhfl ˜\∫¢x J∏ |õ≤Æ K|ı≤Æ ˜¡m¯hØıha ˆ\fl”⁄. J∏ P ¯u, J∏ ïØ¿, J∏ ©ıfl BQØ¡ÿ¯” ˜¡m¯hØıiU ˆPıfl”x ][PÆ. ][PÆ K|ı∞hÆ, ""C¢u âfl¯”≤Æ £[QmkU ˆPı“Õ Gfl⁄ ˆ\¥ØªıÆ?'' Gfl÷ ˜Pmhx. K|ı¥ Eh˜⁄, ""Aµ˜\, P ¯u¯Ø }[P–Æ, ©ı¯⁄ |ı›Æ, ïدª |õ≤Æ vfl⁄ªıÆ'' Gfl”x. ˜Pı£ïÿ” ][PÆ K|ı¯Ø≤Æ ˆPıfl”x. §fl |õ∞hÆ ˜Øı\¯⁄ ˜Pmhx. |õ CŒzu£i, ""Aµ˜\! G¿ªı¡ÿ¯” ≤Æ }[P˜Õ \ı®§k[P“. ™a\Æ C∏¢ uı¿ A¯u |ıfl \ı®§kQ˜”fl'' Gfl”x. ][PzvÿS J˜µ \¢˜uıÂÆ. Ax, ""} C∆¡Õƒ A‘ƒhfl ˜£_¡uÿS E⁄US

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

Øı∫ Pÿ÷U ˆPıkzuı∫P“?'' Gfl÷ ˜Pmhx. ""ÓÓ... K|ı¥uıfl Aµ˜\!'' Gfl”x |õ. u¤ B¡∫zu⁄Æ Afl÷ ©Pıµı·¶µÆ ¬Ï¡|ıu IØ∫ Pa˜\õ∞¿ ™∏u[P ¬z¡ıfl A›\õzx ¡ı]UP¬¿¯ª. Au⁄ı¿ ©Pıµı·¶µÆ A¡∏USz u¤ B¡∫zu⁄Æ ¡ı]UP \¢u∫®£Æ uµ¬¿¯ª. C¯u® £ÿ‘ A¡õhÆ ˜Pmh J∏ |s£õhÆ ©Pıµı· ¶µÆ, ""Pa˜\õ BµÆ£zv˜ª∞∏¢x A¡∫ u¤ØıPz uı˜⁄ ¡ı]zxU ˆPısk C∏¢uı∫. |ıfl ˜¡÷ A¡∏U Sz u¤ Gfl÷ u¤ØıP Jfl÷ uµ ˜¡sk©ı Gfl⁄?'' Gfl÷ T‘⁄ı∫. &i.GÆ.GÏ. } G®˜£ıx C[S ˜\µ® ˜£ıQ”ı¥? J∏ ¯£zvØUPıµ ¬kvUSa ˆ\fl” J∏ £ı∫¯¡Øı Õ∫ ¬kv {∫¡ıQ∞hÆ, ""C[S ¡∏Æ ˜|ıØıŒP¯Õ C[S ˜\∫UP ˜¡sk©ı, ˜¡shı©ı Gfl÷ G∆¡ı÷ w∫©ı⁄Æ ˆ\¥Q’∫P“?'' Gfl÷ ˜Pmhı∫. {∫¡ıQ, ""ïuº¿ |ı[P“ J∏ ˆuımi∞¿ }¯µ {µ® ¶˜¡ıÆ. ˜|ıØıŒ∞hÆ J∏ Ïßfl, J∏ j P®, J∏ £U ˆPm BQØ¡ÿ¯”z u¢x Avæ“Õ }¯µ C¯”UPa ˆ\ı¿˜¡ıÆ'' Gfl”ı∫. AuÿS“ £ı∫¯¡ØıÕ∫, ""B, ¶õ¢ux. _Ø©ıPa ]¢vUSÆ J∏ \ıuıµn ©¤ufl £UˆPm¯hzuıfl £Øfl£kzx¡ıfl. Hˆ⁄¤¿ Ax ©ÿ” Cµs¯h≤Æ ¬h® ˆ£õØx, A¯u ¯¡zxzuıfl }[P“ Psk §i®•∫P“, A∆¡Õƒuı˜⁄?'' Gfl÷ ˜Pmhı∫. ""C¿¯ª˜Ø, _Ø©ıPa ]¢v®£¡fl SŒUSÆ ˆuımi ∞æ“Õ A¯h®£ı¯⁄z v”¢x }¯µ ˆ¡Œ˜Øÿ÷¡ıfl. Ax \õ, } G®˜£ıx C[S ˜\µ® ˜£ıQ”ı¥?'' Gfl÷ ˜Pmhı∫ {∫¡ıQ. & GÆ.¬.˜©ıPfl

48

·⁄¡õ & ¯u &2010

tyughjghjg  
tyughjghjg  

tghjghjgf ghfh

Advertisement