Page 36

Partnerem działu jest

ZARZĄDZANIE

Bardzo ważne jest, aby dokładnie sprawdzić leasingowany pojazd przed odbiorem, żeby uniknąć ewentualnych problemów w przypadku wystąpienia wady.

dzialności z tytułu rękojmi nie obowiązuje, jeśli sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym (np. zamalował zardzewiałe elementy nadwozia).

DZIAŁAJ ADEKWATNIE DO WADY POJAZDU

Pamiętaj! Każda rękojmia i gwarancja ma swój termin obowiązywania. 68

Forum biznesowe

Jeśli prawo do korzystania z rękojmi, gwarancji lub odstąpienia od umowy sprzedaży pojazdu nie zostało wyłączone, należy reagować adekwatnie do stwierdzonej wady. Nie każda bowiem wada uprawnia od razu do odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu leasingu. Jest wręcz przeciwnie – większość wad jest tego rodzaju, że da się je usunąć w drodze naprawy lub wymiany wadliwej części i przede wszystkim działania zmierzające do naprawy powinien podjąć zarządca floty. Jeśli jednak wada jest na tyle poważna, że jej usunięcie nie jest możliwe (np. nieumiejętnie „wyprostowana” konstrukcja podwozia, powodująca rozbieżność geometrii kół) lub mimo prób usunięcia wady ona wciąż „wraca”, co zdarza się coraz częściej wobec skomplikowanej konstrukcji samochodów i „wypakowania” ich czasami zawodną elektroniką, ostatecznym rozwiązaniem jest zakończenie korzystania z pojazdu i odstąpienie od umowy.

Należy pamiętać, że prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje wyłącznie firmie leasingowej. Aby z uprawnienia tego skorzystać, należy na piśmie zwrócić się do leasingodawcy z żądaniem odstąpienia od umowy. Co oczywiste, firma leasingowa poprosi o uzasadnienie tej prośby. Jeśli uprawnienie do odstąpienia okaże się uzasadnione, firma leasingowa nie ma w zasadzie wyboru i powinna od umowy odstąpić. W praktyce bywa jednak różnie i częstokroć prawo odstąpienia jest kwestionowane przez leasingodawcę, z podaniem rozmaitych, czasami nawet sprzecznych z prawem powodów. Także i w tym przypadku leasingobiorca nie jest bezradny – prośbę taką musi jednak skierować do sądu w formie pozwu o tzw. zastępcze wyrażenie woli. Jeśli po przeprowadzeniu sprawy sąd zgodzi się z argumentami leasingobiorcy, wyrokiem uzna prawo do odstąpienia i wyrok taki zastąpi automatycznie oświadczenie woli, którego złożenia odmawiała firma leasingowa.

PAMIĘTAJ O TERMINACH Nie można zapominać, że każda rękojmia i każda gwarancja ma swój termin obowiązywania. Terminy gwarancji no-

wych pojazdów określają szczegółowo dokumenty i regulaminy gwarancyjne, które leasingobiorca powinien otrzymać wraz z leasingowanym pojazdem. Jeśli gwarancja na pojazd nie została udzielona (co jest regułą przy zakupie samochodów używanych, nieobjętych już gwarancją producenta), stosuje się przepisy dotyczące umowy sprzedaży, czyli rękojmia za wady pojazdu wynosi 2 lata od daty wydania pojazdu leasingobiorcy. Warunkiem skorzystania z rękojmi jest jednak zawiadomienie sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. Jeśli pomiędzy stwierdzeniem wady a zawiadomieniem o niej sprzedawcy upłynie już jakiś czas, to sprzedający będzie mógł skutecznie uchylić się od odpowiedzialności. Prawo nie wskazuje szczegółowo, co oznacza niezwłoczne zawiadomienie o wadzie, ponieważ jest to zależne od konkretnych okoliczności, jednak z pewnością sprzeczne z tą zasa-

dą jest korzystanie z pojazdu kilka dni, tygodni lub nawet miesięcy od stwierdzenia wady.

ROZLICZENIE LEASINGU PO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY Odstąpienie przez firmę leasingową od umowy sprzedaży przedmiotu leasingu powoduje, że automatycznie wygasa też sama umowa leasingu i podlega ona rozliczeniu. W związku z tym firma leasingowa ma prawo do natychmiastowego naliczenia klientowi wszystkich pozostałych do końca umowy leasingu, a jeszcze niezapłaconych rat leasingowych. Powinna je jednak pomniejszyć o korzyści, które uzyskała w związku z tym, że doszło do odstąpienia od umowy leasingu, czyli przede wszystkim o kwoty, które otrzymała od sprzedawcy przedmiotu leasingu w związku z jego zwrotem, ewentualnie inne kwoty, któ-

Kancelaria Prawna i Odszkodowawcza

rych nie będzie musiała wydatkować wobec wygaśnięcia umowy leasingu, należne od sprzedawcy odszkodowanie z tytułu wad rzeczy etc. Należy jednak pamiętać, że jeśli sprzedawca okaże się niewypłacalny i nie zwróci wcześniej zapłaconej ceny, to okoliczność ta obciąży leasingobiorcę, ponieważ najczęściej to on wskazuje przedmiot leasingu i jego sprzedawcę, a fundusz leasingowy jedynie finansuje jego zakup. //

REKLAMA

Menadżer Floty nr 1/2016  
Menadżer Floty nr 1/2016  
Advertisement