Page 1

KALENDAR KURSEVA – 2014. HACCP moduli, Beograd

A. Menadžment higijenom i bezbednost hrane Hygiene Management and Food Safety – LHU* Modul LHU (1 dan)

Datum 19.05.2014.

Cena 99 EUR + PDV

|1

Pregled sadržaja kursa Menadžeri higijene imaju ključnu funkciju i veliku odgovornost u organizacijama koje primenjuju neki od sistema menadžmenta bezbednosti hrane. Oni su upoznati sa relevantnim smernicama za higijenu, osnovama mikrobiologije, operativnom i ličnom higijenom, HACCP principima kao i međunarodnim i domaćim zakonskim regulativama. Jedan od njihovih zadataka je da se obezbedi poštovanje zakona i pravilnika u praksi, kao i rana identifikacija potencijalnih izvora opasnosti kao i da se smanji rizik da se ove opasnosti ispolje kroz postavljanje određenih mera. To se može postići samo ako menadžeri higijene imaju dovoljno znanja o trenutnoj situaciji u oblasti bezbednosti hrane i potrebnu stručnost u ovoj oblasti.

Preduslovi Nema posebnih preduslova.

Ciljna grupa Menadžeri higijene, HACCP vođe i članovi tima, studenti kao i pojedinci u proizvodnji i prodaji zaduženi za bezbednost hrane.

Sadržaj kursa • • • • • • •

Osnove mikrobiologije Lična i operativna higijena HACCP, aktuelna pitanja u zakonu o hrani Zadaci, prava i obaveze menadžera higijene Čišćenje i dezinfekcija Suzbijanje štetočina Skladištenje

* Moduli LHU i LAU se mogu kombinovati u dvodnevni kurs po ceni od 149 EUR + PDV. Quality Austria Center d.o.o. Trening, sertifikacija i evaluacija Dravska 11, 11000 Beograd, Srbija Tel. / fax: +381 11 380 71 60 E-mail: office@qa-center.net

Privredna komora Beograda Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Kneza Miloša 12, 11000 Beograd, Srbija Tel. +381 11 3619 472 E-mail: treningkom@kombeg.org.rs

qualityaustria is accredited by BMWFW (Federal Ministry of Science, Research and Economy), Austria


KALENDAR KURSEVA – 2014. HACCP moduli, Beograd

B. Interni proveravač (auditor) – stručno sprovođenje provera u industriji hrane Internal Auditor - Professionally Performing Audits in the Food Industry – LAU* Modul LAU (1 dan)

Datum 20.05.2014.

|2

Cena 99 EUR + PDV

Pregled sadržaja kursa Interne provere su važan alat za proveru operativnosti i efektivnosti postavljenih sistema bezbednosti hrane. Reč provera (audit) potiče od reči „audire“ što znači „slušati“ – slušanje i sposobnost zapažanja su zaista osnovni kvaliteti koje mora posedovati jedan proveravač bilo da radi interne ili eksterne provere kao što je na primer provera kod dobavljača.

Preduslovi Nema posebnih preduslova.

Ciljna grupa Menadžeri, zaposleni i studenti uključeni u sistem bezbednosti hrane, menadžment kvaliteta, proizvodnju, tehnološke procese, nabavku i logistiku.

Sadržaj kursa Nakon pohađanja ovog kursa, polaznici bi trebalo da budu osposobljeni za izradu plana i sprovođenje provera na način koji stvara dodatnu vrednost i dobit za sve zainteresovane strane. Svi neophodni koraci kao što su planiranje, primena, vođenje zapisa (mere, izveštaji i sl.), provera efikasnosti i dr. su pokriveni odgovarajućim primerima iz prakse. Polaznici stiču veštine za sprovođenje provera kroz radionice, igre uloga i praktične vežbe:  Principi i proces provera  Zahtevi za proveravače (stručnost)  Procedura provere – primeri  Praktične vežbe – radionice za simulaciju provera * Moduli LHU i LAU se mogu kombinovati u dvodnevni kurs po ceni od 149 EUR + PDV. Quality Austria Center d.o.o. Trening, sertifikacija i evaluacija Dravska 11, 11000 Beograd, Srbija Tel. / fax: +381 11 380 71 60 E-mail: office@qa-center.net

Privredna komora Beograda Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Kneza Miloša 12, 11000 Beograd, Srbija Tel. +381 11 3619 472 E-mail: treningkom@kombeg.org.rs

qualityaustria is accredited by BMWFW (Federal Ministry of Science, Research and Economy), Austria


KALENDAR KURSEVA – 2014. HACCP moduli, Beograd

C. Menadžment higijenom – Operativna i lična higijena, HACCP Hygiene Management - Operational and Personnel Hygiene, HACCP - LBPH Modul LBPH (3 dana)

Datum 19. – 21.05.2014.

|3

Cena 199 EUR + PDV

Pregled sadržaja kursa Ovaj modul se fokusira na operativnu i ličnu higijenu prema zahtevima relevantnih standarda. Polaznici dobijaju svest o tome da su higijenska pravila efektivna i uspešna ako ljudi koji učestvuju u lancu hrane razviju odgovarajuću svest o važnosti higijene. Takođe, usglašenost sa zahtevima za operativnu i ličnu higijenu je preduslov za uspostavljanje i održavanje efektivnog HACCP plana u organizaciji. Koristeći jasne primere iz prakse, ovaj modul ilustruje kako se ova usaglašenost može postići i koji su to kritični faktori potrebni za prihvatanje i dalji uspeh sveobuhvatnog sistema menadžmenta higijenom.

Preduslovi Radno iskustvo u oblasti higijene hrane i bezbednosti proizvoda.

Ciljna grupa Stručnjaci u višem i srednjem nivou menadžmenta prehrambenih organizacija koji su odgovorni za implementaciju higijenskih zahteva, operateri u proizvodnji i kontroli kvaliteta kao i budući predavači i interni ili eksterni proveravači (auditori) u sektoru menadžmenta higijenom.

Sadržaj kursa    

Industrijska i lična higijena: praktična primena Strukturni zahtevi HACCP prema Codex Alimentarius – metode i alati Analiza rizika i procena

Quality Austria Center d.o.o. Trening, sertifikacija i evaluacija Dravska 11, 11000 Beograd, Srbija Tel. / fax: +381 11 380 71 60 E-mail: office@qa-center.net

Privredna komora Beograda Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Kneza Miloša 12, 11000 Beograd, Srbija Tel. +381 11 3619 472 E-mail: treningkom@kombeg.org.rs

qualityaustria is accredited by BMWFW (Federal Ministry of Science, Research and Economy), Austria


KALENDAR KURSEVA – 2014. HACCP moduli, Beograd

Cene su izražene u evrima bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja na 4 jednake mesečne rate. |4

Potrebno je popuniti prijavu za kurseve na sajtu www.qa-center.net, na linku Online prijavljivanje i upitnici - Prijava za kurseve. Modul

Datum – 2014.

Potvrda

EUR

A. LHU

19.05.

HACCP administrator

99 + PDV

B. LAU

20.05.

A. LHU i B. LAU

19.-20.05.

C. LBPH

19.-21.05.

HACCP interni proveravač (auditor) HACCP administrator i interni proveravač (auditor) HACCP menadžer

99 + PDV 149 + PDV 199 + PDV

Mesto održavanja kurseva Quality Austria Center, Dravska 11, 11000 Beograd, Srbija

Predavač

Potvrde

Vladimir Surčinski Spec. Sanit. Eco. Ing. Project Manager vladimir.surcinski@qa-center.net +381 69 1 66 33 49

Svi polaznici dobijaju qualityaustria potvrdu o pohađanju kurseva i Quality Austria Center potvrde u zavisnosti od izabranih modula.

Dodatne informacije

Quality Austria Center d.o.o. Trening, sertifikacija i evaluacija Dravska 11, 11000 Beograd, Srbija Tel. / fax: +381 11 380 71 60 E-mail: office@qa-center.net

Privredna komora Beograda Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Kneza Miloša 12, 11000 Beograd, Srbija Tel. +381 11 3619 472 E-mail: treningkom@kombeg.org.rs

qualityaustria is accredited by BMWFW (Federal Ministry of Science, Research and Economy), Austria

HACCP kursevi - maj 2014.  

Quality Austria Center, Dravska 11, Beograd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you